Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Angioplasty, Balloon, CoronaryKoronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.RiskfaktorerKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Blodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.Kranskärlsaneurysm: Bråck på ett av hjärtats kranskärl. Kranskärlsartärbråck är sällan medfödda, utan uppkommer som regel till följd av ateroskleros (åderförkalkning), inflammationer eller förekomst av fistel.KranskärlsrestenosProspektiva studierUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.MyokardischemiMyokardrevaskulariseringPercutaneous Coronary InterventionElektrokardiografiBehandlingsresultatKoronarocklusionArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Angina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Prediktivt värde av testerTidsfaktorerFörkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.StentarRiskbedömningUltraljudsundersökning, interventionellHjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.Cardiac CatheterizationBröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.SjukdomsgradsmåttHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.TalliumTrombocytaggregationshämmarePrognosDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Retrospektiva studierKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Angiokardiografi: Radiografi av hjärtat och de stora blodkärlen efter tillförsel av kontrastmedel.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Proportional hazard-modellerHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.LDL-kolesterol: Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.Hjärt-kärlmedelDiabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Fractional Flow Reserve, MyocardialTalliumradioisotoperSensitivitet och specificitetSingelfotonemissionstomografiIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.MyokardskintigrafiKollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.RiskHyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Dobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.Hjärt-kärlsjukdomarVänsterkammardysfunktionKoronar-bypass, off-pump: Bypass-kirurgi på ett pumpande hjärtas koronarartärer utan hjälp av hjärt-lung-bypass via oxygenator.SlagvolymPlötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Acetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.HDL-kolesterolKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.NitroglycerinBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Survival AnalysisFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.RecurrenceHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Kolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.Age FactorsRegisterHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.OddskvotPrevalensSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).TiklopidinC-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.Fetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Postoperativa komplikationerAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.PravastatinTeknetium Tc 99m-sestamibiMyokardhibernationHjärtsjukdomarKaplan-Meier EstimateDiabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.SyndromMikrovaskulär angina: Angina pectoris eller anginaliknande bröstsmärta med normalt kranskärlsarteriogram och positivt arbets-EKG. Orsaken till syndromet är okänd. Det är viktigt att känna igen det, och då är prognosen god. Det skiljer sig från det metabola syndromet X, som kännetecknas av insulinresistens och hyperinsulinemi och som ger ökad risk för hjärtkärlsjukdom.Arbetsekokardiografi: En metod för mätning av hjärtats rörelser och inre strukturer med hjälp av ultraljudsundersökning i kombination med fysisk belastning eller läkemedelspåverkan.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.RegressionsanalysHjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Epidemiologiska metoderRökningArteriosklerosHjärttransplantationSjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Heptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.Lipoprotein(a): Ett lipoprotein som liknar LD-lipoproteiner, men som har en extra proteindel, apoprotein (A) (även kallat apolipoprotein (A)), bundet till apolipoprotein B-100 på LDL via en eller två disulfidbindningar. Höga blodhalter av lipoprotein(a) är förenade med ökad risk för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Randomiserade kliniska prövningar, principerHjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Akut koronarsyndromAterosklerosSurvival RateLångtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.Förenta StaternaTriglyceriderKärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.ROC-kurvanalysRadioisotoperDöd: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.Hypolipidemic AgentsMyokardreperfusionSekundär preventionResultats reproducerbarhetBlodproppDödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Plaque, AtheroscleroticHjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.ACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.HyperlipemierPatienturvalKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.PyrrolerBallongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.RubidiumradioisotoperAortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Hjärtstimulerande medelSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Troponin IKardiomyopatierMukokutant lymfkörtelsyndrom: Ett akut, mukokutant febertillstånd med svullna halskörtlar hos barn. De viktigaste symtomen är feber, stas i ögats bindhinna, mörkröda läppar och munhåla, utstående tungpapiller och ödem eller rodnad på extremiteterna.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Multidetector Computed TomographyUrbefolkningen i EuropaNormalvärdenLäkemedelsavgivande stentarTroponin TTyp 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Variantangina: Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.South CarolinaTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Estrogens, Conjugated (USP): Ett amorft preparat innehållande vattenlösliga, konjugerade former av olika östrogener, vilka helt eller delvis erhållits ur urin från dräktiga ston, eller på syntetisk väg från östron och ekvilin. Det huvudsakliga östrogenet i konjugatet är natriumöstronsulfat. Preparatets totala östrogena verkan anges i förhållande till motsvarande mängd natriumöstronsulfat.SystoleCardiac-Gated Single-Photon Emission Computer-Assisted TomographyHjärtstopp: Upphörande av hjärtats slag.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Preoperativ vårdEstrogen Replacement Therapy: Användning av ämnen med östrogenliknande effekt hos kvinnor i postmenopausal ålder eller med östrogenbrist för att mildra effekterna av hormonbrist, så som kärlregleringssymtom, dyspareuni och fortskridande benskörhet. Hit kan även räknas kombinationsbehandling med progestogena preparat.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Vascular CalcificationErgonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.HyperemiSinus aortaeDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.RadionuklidventrikulografiTunica mediaLineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Polymorfism, genetiskAngioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.Mammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Kringlor: Proteindomäner av trippelslingor med disulfidbindningar. Dessa vanliga, strukturella domäner, kallade kringlor pga sin likhet med danska kringelkakor (kringler), har betydelse för membran-, protein- och fosfolipidbindning, samt för reglering av proteolys. Kringlor finns också i koagulations- och fibrinolysproteiner och i andra plasmaproteinaser.Cerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.DyslipidemierCineangiografi: Metod för filmning av ett kontrastmedels passage genom blodkärl.Hormonersättningsbehandling: Behandling med hormoner för att kompensera för hormonbrist.Angina, StableKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.

*  Kranskärlssjukdom

Anpassade SökBeställs lista över sjukdomar förknippade med "Kranskärlssjukdom"Droger, aktiva substanser och "Kranskärlssjukdom" ... Kranskärlssjukdom. Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse ...
lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Kranskärlssjukdom&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Kranskärlssjukdom • Definitionerna)

Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse ... Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Kranskärlssjukdom&lang=6

*  On-Demand | LifeStyleTV

Kranskärlssjukdom, II. #27 , SE/NO , 26 min. Ett saftigt, gott bröd som är enkelt att laga och hjärtsjukdomar med Allan ... Kranskärlssjukdom, I. #26 , SE/NO , 25 min. Per de Lange tar upp en intressant politisk utveckling i Holland. Stefhan Andersen ...
lifestyletv.se/on-demand-no/?program=5971

*  Refraktär angina pectoris, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av stamcellsbehandling på mortalitet vid refraktär angina pectoris, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt.. Effekten på vänsterkammarfunktionen är inte kliniskt relevant om det inte finns kliniska mått som till exempel minskad inläggning på sjukhus på grund av hjärtsvikt eller mått på livskvalitet inklusive funktionsförmåga.. ...
socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerhjartsjukvard/sokiriktlinjerna/refraktaranginapectoris-hjarti

*  Escitalopram Lundbeck filmdragerad tablett 10 mg - Köp direkt på Apoteket

har kranskärlssjukdom.. *. får behandling med elchocker. *. lider av eller har lidit av hjärtproblem eller nyligen haft en ...
https://apoteket.se/produkt/escitalopram-lundbeck-filmdragerad-tablett-10-mg-200-styck-burk-256422/

*  Escitalopram Orion filmdragerad tablett 20 mg - Handla på Apoteket.se

har kranskärlssjukdom.. *. har eller har haft problem med hjärtat eller nyligen haft en hjärtattack. ...
https://apoteket.se/produkt/escitalopram-orion-filmdragerad-tablett-20-mg-100-tabletter-burk-308347/

*  Escitalopram Krka filmdragerad tablett 10 mg - Handla på Apoteket.se

har kranskärlssjukdom.. - lider av eller har lidit av hjärtproblem eller nyligen haft en hjärtattack. ...
https://apoteket.se/produkt/escitalopram-krka-filmdragerad-tablett-10-mg-30-tabletter-blister-255830/

*  Escitalopram Sandoz filmdragerad tablett 20 mg - Köp direkt på Apoteket

om du har kranskärlssjukdom. *. om du lider av eller har lidit av hjärtproblem eller nyligen haft en hjärtattack ...
https://apoteket.se/produkt/escitalopram-sandoz-filmdragerad-tablett-20-mg-98-tabletter-blister-255923/

*  Remodulin infusionsvätska, lösning 1 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket

allvarlig kranskärlssjukdom eller instabil kärlkramp. *. hjärtfel har diagnostiserats, exempelvis ett klaffel som gör att ...
https://apoteket.se/produkt/remodulin-infusionsvatska-losning-1-mg-per-ml-20-milliliter-injektionsflaska-228419/

*  Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration. xcense - PDF

Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken ...
docplayer.se/2587545-Av-kardiologer-for-kardiologer-systemutveckling-systemintegration-xcense-www-excense-com.html

*  Årets forskningsstipendium till Ulf Stenestrands minne till Ole Fröbert Örebro Universitetssjukhus. Kardiovaskulärt Vårmöte...

ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM med fokus på akut koronärt syndrom Eva Velebová ISCHEMI = LOKAL ... Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ...
docplayer.se/3704557-Arets-forskningsstipendium-till-ulf-stenestrands-minne-till-ole-frobert-orebro-universitetssjukhus-kardiovaskulart-varmote-malmo-7-9-maj-2014.html

*  Farmakologi Vilka läkemedelsgrupper är aktuella? Vanligaste/viktigaste biverkningar - PDF

ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM med fokus på akut koronärt syndrom Eva Velebová ISCHEMI = LOKAL ... Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ... Akut kranskärlssjukdom Akut kranskärlssjukdom - primärt omhändertagande Jonas Oldgren Överläkare, universitetslektor ... Akut och kronisk kranskärlssjukdom fokus på akut handläggning. AT-undervisning Thomas Kellerth Kard klin Akut och kronisk ...
docplayer.se/2587280-Farmakologi-vilka-lakemedelsgrupper-ar-aktuella-vanligaste-viktigaste-biverkningar.html

*  Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Polycytemia vera 5 Benmärgens funktion Vad är polycytemia vera? - PDF

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ... Efter akut kranskärlssjukdom. Barium.ID: 15671 Rutin. Publicerat för enhet: Avdelning 43; Avdelning 44 Version: 4 Publicerat ...
docplayer.se/2941015-Innehall-forord-3-inledning-4-1-polycytemia-vera-5-benmargens-funktion-vad-ar-polycytemia-vera.html

*  Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt - PDF

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ... Efter akut kranskärlssjukdom. Barium.ID: 15671 Rutin. Publicerat för enhet: Avdelning 43; Avdelning 44 Version: 4 Publicerat ...
docplayer.se/16576307-Fysisk-aktivitet-utifran-ett-personcentrerat-forhallningsatt.html

*  Eletriptan Mylan filmdragerad tablett 20 mg - Köp direkt på Apoteket

om du eller någon i din familj har kranskärlssjukdom *. om du någon gång har blivit informerad om att du löper förhöjd risk för ...
https://apoteket.se/produkt/eletriptan-mylan-filmdragerad-tablett-20-mg-18-tabletter-blister-310022/

*  PROGRAM. XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2013, Göteborg - PDF

Stresseko för annat än kranskärlssjukdom. Scint och MR - det senaste och framtiden ÖVERSIKTSprogram Uppdaterad 20130416 / lunch ... I det kliniska arbetet med patienter med kranskärlssjukdom har Signild uppmärksammat och särskilt intresserat sig för ett ... Signilds forskning har i ett genusperspektiv speciellt tydliggjort psykologiska dimensioner av kranskärlssjukdom vilket är av ... än kranskärlssjukdom Scint och MR - det senaste och framtiden Tonåringen håller på att bli vuxen hur hanterar vi det? ...
docplayer.se/2720953-Program-xsvenska-kardiovaskulara-varmotet-17-19-april-2013-goteborg.html

*  Egenvård vid kronisk sjukdom - Grankulla

astma, diabetes, kranskärlssjukdom, blodtryckssjukdom) är målet att uppnå en god vårdbalans. I dessa sjukdomar har din egen ...
kauniainen.fi/sv/social-_och_halsovard/egenvard/egenvard_vid_kronisk_sjukdom

*  Nr Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Diabetes Skyddsombud för läkare Alliansen och primärvården Lägesrapport från IT...

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ...
docplayer.se/1058261-Nr-1-2011-svenska-distriktslakarforeningen-dlf-tema-diabetes-skyddsombud-for-lakare-alliansen-och-primarvarden-lagesrapport-fran-it-fronten.html

*  LÅGKOLHYDRATKOST SOM KOSTREKOMMENDATION FÖR PERSONER MED DIABETES MELLITUS TYP 2 - PDF

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ...
docplayer.se/3033485-Lagkolhydratkost-som-kostrekommendation-for-personer-med-diabetes-mellitus-typ-2.html

*  Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa - PDF

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ... Fysisk aktivitet vid de stora folksjukdomarna artros (knä och höft), osteoporos, typ 2-diabetes, stroke, kranskärlssjukdom, kol ...
docplayer.se/5422783-Hogt-blodtryck-ordination-motion-vagen-till-battre-halsa.html

*  Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi - PDF

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ... Prognosen efter akut kranskärlssjukdom påverkas i första hand av hur gammal du är, om hjärtfunktionen är nedsatt, om det finns ... 11 Råd och stöd att leva ett gott liv En mycket viktig del av hälso- och sjukvårdens arbete för dig som har kranskärlssjukdom ... Vårdkedja och vårdprogram För att du som lider av kranskärlssjukdom ska få så bra stöd och hjälp som möjligt är det viktigt att ...
docplayer.se/1619030-Om-karlkramp-hjartinfarkt-hjartsvikt-och-arytmi.html

*  NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN DEC 2007 EN JULKLAPP TILL DIG. VI BJUDER PÅ DET...

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ...
docplayer.se/3868838-Nyheter-om-forskning-utveckling-och-utbildning-fran-centrum-for-allmanmedicin-dec-2007-en-julklapp-till-dig-vi-bjuder-pa-det-basta-av-cefam.html

*  Egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2 - PDF

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ...
docplayer.se/411605-Egenvard-vid-diabetes-mellitus-typ-2.html

*  Har du obehag i benen som - PDF

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ...
docplayer.se/7448216-Har-du-obehag-i-benen-som.html

*  ATT LEVA MED DIABETES - PDF

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson ...
docplayer.se/4702217-Att-leva-med-diabetes.html

Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.LöpbandAchy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Talliumsulfat: Talliumdisulfat, Tl2SO4, är en kemisk förening (ett talliumsalt) som bland annat förekommer i små halter i elektrolytiska bad. Saltet är färg-, lukt- och smaklöst, men är väldigt giftigt.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Statin: Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol.KennelklubbEnddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.AcetylsalicylsyraNitroglycerinFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.Hypertoni