Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Angioplasty, Balloon, CoronaryKoronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.RiskfaktorerKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Blodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.Kranskärlsaneurysm: Bråck på ett av hjärtats kranskärl. Kranskärlsartärbråck är sällan medfödda, utan uppkommer som regel till följd av ateroskleros (åderförkalkning), inflammationer eller förekomst av fistel.KranskärlsrestenosProspektiva studierUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.MyokardischemiMyokardrevaskulariseringPercutaneous Coronary InterventionElektrokardiografiBehandlingsresultatKoronarocklusionArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Angina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Prediktivt värde av testerTidsfaktorerFörkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.StentarRiskbedömningUltraljudsundersökning, interventionellHjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.Cardiac CatheterizationBröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.SjukdomsgradsmåttHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.TalliumTrombocytaggregationshämmarePrognosDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Retrospektiva studierKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Angiokardiografi: Radiografi av hjärtat och de stora blodkärlen efter tillförsel av kontrastmedel.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Proportional hazard-modellerHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.LDL-kolesterol: Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.Hjärt-kärlmedelDiabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Fractional Flow Reserve, MyocardialTalliumradioisotoperSensitivitet och specificitetSingelfotonemissionstomografiIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.MyokardskintigrafiKollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.RiskHyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Dobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.Hjärt-kärlsjukdomarVänsterkammardysfunktionKoronar-bypass, off-pump: Bypass-kirurgi på ett pumpande hjärtas koronarartärer utan hjälp av hjärt-lung-bypass via oxygenator.SlagvolymPlötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Acetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.HDL-kolesterolKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.NitroglycerinBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Survival AnalysisFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.RecurrenceHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Kolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.Age FactorsRegisterHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.OddskvotPrevalensSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).TiklopidinC-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.Fetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Postoperativa komplikationerAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.PravastatinTeknetium Tc 99m-sestamibiMyokardhibernationHjärtsjukdomarKaplan-Meier EstimateDiabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.SyndromMikrovaskulär angina: Angina pectoris eller anginaliknande bröstsmärta med normalt kranskärlsarteriogram och positivt arbets-EKG. Orsaken till syndromet är okänd. Det är viktigt att känna igen det, och då är prognosen god. Det skiljer sig från det metabola syndromet X, som kännetecknas av insulinresistens och hyperinsulinemi och som ger ökad risk för hjärtkärlsjukdom.Arbetsekokardiografi: En metod för mätning av hjärtats rörelser och inre strukturer med hjälp av ultraljudsundersökning i kombination med fysisk belastning eller läkemedelspåverkan.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.RegressionsanalysHjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Epidemiologiska metoderRökningArteriosklerosHjärttransplantationSjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Heptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.Lipoprotein(a): Ett lipoprotein som liknar LD-lipoproteiner, men som har en extra proteindel, apoprotein (A) (även kallat apolipoprotein (A)), bundet till apolipoprotein B-100 på LDL via en eller två disulfidbindningar. Höga blodhalter av lipoprotein(a) är förenade med ökad risk för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Randomiserade kliniska prövningar, principerHjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Akut koronarsyndromAterosklerosSurvival RateLångtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.Förenta StaternaTriglyceriderKärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.ROC-kurvanalysRadioisotoperDöd: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.Hypolipidemic AgentsMyokardreperfusionSekundär preventionResultats reproducerbarhetBlodproppDödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Plaque, AtheroscleroticHjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.ACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.HyperlipemierPatienturvalKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.PyrrolerBallongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.RubidiumradioisotoperAortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Hjärtstimulerande medelSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Troponin IKardiomyopatierMukokutant lymfkörtelsyndrom: Ett akut, mukokutant febertillstånd med svullna halskörtlar hos barn. De viktigaste symtomen är feber, stas i ögats bindhinna, mörkröda läppar och munhåla, utstående tungpapiller och ödem eller rodnad på extremiteterna.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Multidetector Computed TomographyUrbefolkningen i EuropaNormalvärdenLäkemedelsavgivande stentarTroponin TTyp 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Variantangina: Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.South CarolinaTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Estrogens, Conjugated (USP): Ett amorft preparat innehållande vattenlösliga, konjugerade former av olika östrogener, vilka helt eller delvis erhållits ur urin från dräktiga ston, eller på syntetisk väg från östron och ekvilin. Det huvudsakliga östrogenet i konjugatet är natriumöstronsulfat. Preparatets totala östrogena verkan anges i förhållande till motsvarande mängd natriumöstronsulfat.SystoleCardiac-Gated Single-Photon Emission Computer-Assisted TomographyHjärtstopp: Upphörande av hjärtats slag.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Preoperativ vårdEstrogen Replacement Therapy: Användning av ämnen med östrogenliknande effekt hos kvinnor i postmenopausal ålder eller med östrogenbrist för att mildra effekterna av hormonbrist, så som kärlregleringssymtom, dyspareuni och fortskridande benskörhet. Hit kan även räknas kombinationsbehandling med progestogena preparat.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Vascular CalcificationErgonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.HyperemiSinus aortaeDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.RadionuklidventrikulografiTunica mediaLineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Polymorfism, genetiskAngioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.Mammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Kringlor: Proteindomäner av trippelslingor med disulfidbindningar. Dessa vanliga, strukturella domäner, kallade kringlor pga sin likhet med danska kringelkakor (kringler), har betydelse för membran-, protein- och fosfolipidbindning, samt för reglering av proteolys. Kringlor finns också i koagulations- och fibrinolysproteiner och i andra plasmaproteinaser.Cerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.DyslipidemierCineangiografi: Metod för filmning av ett kontrastmedels passage genom blodkärl.Hormonersättningsbehandling: Behandling med hormoner för att kompensera för hormonbrist.Angina, StableKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.

*  Datortomografi för misstänkt kranskärlssjukdom
Män och kvinnor över 60 år med typiska symtom på stabil kärlkramp har hög sannolikhet för kranskärlssjukdom. Personer utan ... Patienter med intermediär sannolikhet är till exempel kvinnor som är yngre än 60 år med typiska symtom för kranskärlssjukdom ... Sannolikheten för kranskärlssjukdom bedöms som låg, intermediär eller hög. Intermediär sannolikhet innebär i detta sammanhang ... Syftet är att utreda misstänkt kranskärlssjukdom. Metoden har utvecklats snabbt de senaste åren, så att kärlen kan avbildas ...
  http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/datortomografi-for-misstankt-kranskarlssjukdom/
*  Kranskärlssjukdom och hjärtsvikt
Om din hjärtsvikt orsakas av kranskärlssjukdom, har ett eller flera av dina kranskärl minskat på grund av uppbyggnad av ... Kranskärlssjukdom Öka textens storlek / Minsk textens storlek , Skriv ut den här sidan , Mejla den här sidan ... Kranskärlssjukdom kan fördröjas, och till och med förhindras, genom en ändring av livsstil och läkemedel. Om du har detta ... Om din hjärtsvikt orsakas av kranskärlssjukdom, har ett eller flera av dina kranskärl (artärer som levererar blod till ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Understanding-heart-failure/coronary-artery-disease
*  Bröstsmärta och intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom
Tillståndet som avses är bröstsmärta av oklar genes hos en individ med intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom (10-85 ... Syftet med diagnostiken är dels att påvisa om signifikant kranskärlssjukdom med ischemi föreligger och vägleda till medicinsk ... Stressekokardiografi ska inte användas hos patienter med låg sannolikhet för kranskärlssjukdom. Vid hög sannolikhet för ... Vid bröstsmärta och intermediär sannolikhet för kranskärlssjukdom har stressekokardiografi. *75-80 procents sensitivitet och 85 ...
  http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerhjartsjukvard/sokiriktlinjerna/brostsmartaochintermediarsanno3
*  Akut kranskärlssjukdom - Wikipedia
Instabil kranskärlssjukdom indelas i sin tur i instabil angina och icke-ST-höjningsinfarkt. Vård av patienter med invärtes ... Akuta kranskärlssjukdomar (akuta koronara syndrom, ACS) uppdelas i instabil kranskärlssjukdom och akut ST-höjningsinfarkt. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Akut_kransk%C3%A4rlssjukdom
*  Genfynd kan ge nya behandlingar mot kranskärlssjukdom
... med mutationer i en gen som har betydelse för triglyceridnivåerna i blodet drabbas hälften så ofta av kranskärlssjukdom, ... Start / Sjukdomar / Hälsa och livsstil / Blodtrycket / Genfynd kan ge nya behandlingar mot kranskärlssjukdom ... Men fynden kan ändå få stor betydelse då de i förlängningen kan resultera i ett läkemedel mot kranskärlssjukdom. ... Genfynd kan ge nya behandlingar mot kranskärlssjukdom. Personer med mutationer i en gen som har betydelse för ...
  https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Halsa/Hogt-blodtryck/Mer-lasning/Genfynd-kan-ge-nya-behandlingar-mot-kranskarlssjukdom/
*  Finns det någon ny forskning kring kranskärlssjukdom? | Hjärt-Lungfonden
Det finns mycket ny forskning om kranskärlssjukdom. En del av det finns beskrivet på fondens hemsida.Professor Jan Nilsson ... Risk för kranskärlssjukdom kan mycket väl ärvas från far till dotter. De vanligaste ärftliga riskfaktorerna ger höga blodfetter ... Finns det någon ny forskning kring kranskärlssjukdom?. Risk för kranskärlssjukdom kan mycket väl ärvas från far till dotter. De ... Start / Forskning / Fråga om forskning / Kärlkramp / Finns det någon ny forskning kring kranskärlssjukdom? ...
  https://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Fraga-om-forskning/Karlkramp1/Finns-det-nagon-ny-forskning-kring-kranskarlssjukdom/
*  Förhöjda kalciumnivåer i blodet och risk för kranskärlssjukdom | Nyhet | KI Nyheter | Karolinska Institutet
... ökad risk för kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie publicerad i den ... Förhöjda kalciumnivåer i blodet och risk för kranskärlssjukdom. Publicerat 2017-07-26 10:14. Uppdaterat 2017-07-27 10:21This ... Anlag för förhöjda kalciumhalter i blodet ger ökad risk för kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. Det visar forskare vid ...
  https://ki.se/nyheter/forhojda-kalciumnivaer-i-blodet-och-risk-for-kranskarlssjukdom
*  Stabil angina pectoris eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, med tidigare obehandlad stenos i kranskärlen
... *. Ladda ner ... Tillstånd: Stabil angina pectoris eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, med tidigare obehandlad stenos i kranskärlen ... stenttrombos och behov av ny PCI vid stabil angina pectoris eller akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning, med tidigare ...
  http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerhjartsjukvard/sokiriktlinjerna/stabilanginapectorisellerakutk
*  Kranskärlssjukdom i primärvården - HSA
Kranskärlssjukdom kan också yttra sig i form av angina pectoris (kärlkramp) eller hjärtsvikt. Patienter med kranskärlssjukdom ... Individer med kranskärlssjukdom bedöms generellt ha mycket hög risk för återinsjuknande och bör därför sträva efter ett ... Med kranskärlssjukdom menas vanligen förträngning av hjärtats blodkärl på grund av åderförkalkning. Det är vanligt att ... Resultatdata för patienter med kranskärlssjukdom vid samtliga vårdcentraler i Västra Götaland redovisas i kvalitetsregistret ...
  http://analys.vgregion.se/2018/medicinsk-kvalitet-programomraden/Hjart-och-karlsjukdomar/Kranskalsjukdom-i-primarvarden/
*  On-Demand | LifeStyleTV
Kranskärlssjukdom, II. #27 , SE/NO , 26 min. Ett saftigt, gott bröd som är enkelt att laga och hjärtsjukdomar med Allan ... Kranskärlssjukdom, I. #26 , SE/NO , 25 min. Per de Lange tar upp en intressant politisk utveckling i Holland. Stefhan Andersen ...
  http://lifestyletv.se/on-demand/?program=6196
*  Sök - Kunskapsluckor
Fibrat som tillägg vid kranskärlssjukdom behandlad med statiner Fler primärstudier behövs. Publicerad 2017-11-10 Diarienr. SBU ... Fysisk träning jämfört med standardbehandling inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom avseende livskvalitet Fler ...
  http://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/?freetext=&sort=title&page=4&op-100=AND&cat-100=%C3%84mneskategori&value-100=Hj%C3%A4rt-k%C3%A4rlsjukdomar
*  Resultaten blir bättre - Vårdförbundet
Bättre resultat vid akut kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt/instabil angina). Patienter som drabbats av akut kranskärlssjukdom, ...
  https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-gor-vi-varden-battre/personcentrerad-vard-och-jamlik-halsa/resultaten-blir-battre--for-alla/
*  Sök - Kunskapsluckor
Fibrat som tillägg vid kranskärlssjukdom behandlad med statiner Fler primärstudier behövs. Publicerad 2017-11-10 Diarienr. SBU ... Läkemedelsballong i samband med perkutan koronar intervention (PCI) vid stabil angina pectoris eller akut kranskärlssjukdom ...
  http://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/?freetext=&sort=diarienr&page=1&op-100=AND&cat-100=%C3%84mneskategori&value-100=L%C3%A4kemedel
*  Uppsala Universitet
Blodprovsbaserat verktyg för riskbedömning vid kranskärlssjukdom. 8 augusti, 2017. En studie, ledd av forskare vid Uppsala ... har resulterat i ett nytt verktyg som ska underlätta behandlingen av patienter med stabil kranskärlssjukdom. Resultaten från ...
  https://www.uppsalanytt.se/kategori/nyheter/uppsala-universitet/
*  Kranskärlssjukdomar - Wikipedia
Kranskärlssjukdomarna kan vara kroniska eller akuta (akut kranskärlssjukdom). Förträngningar i kranskärlen som försämrar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kransk%C3%A4rlssjukdomar
*  Gilbert Baker - Wikipedia
Dödsorsaken fastställdes till akut kranskärlssjukdom i kombination med högt blodtryck. Fördjupning: Regnbågsflaggan (HBTQ) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Baker
*  Universitetssjukhuset Örebro - Wikipedia
När bypass-operationer vid kranskärlssjukdom blev vanligt, var det uppenbart att öppen hjärtkirurgi behövdes även i Örebro. År ... Kardiologiska klinikens ansvarsområde är hjärtsjukdomar, bl.a. kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och rytmrubbningar. Kliniken ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Universitetssjukhuset_%C3%96rebro
*  Hyperkolesterolemi - Wikipedia
Även risken för kranskärlssjukdom ökar i takt med ökningen av kolesterolnivån i blodet. Detta kan leda till smärta i bröst ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyperkolesterolemi
*  Hjärttransplantation - Wikipedia
Vidare är de riskfaktorer som är viktiga för kranskärlssjukdom som övervikt, diabetes och rökning riskfaktorer även för CAV. ... Sjukdomen skiljer sig dock från atherosklerotisk kranskärlssjukdom när det kommer till sjukdomens uppkomst och morfologi samt ... kranskärlssjukdom på det sättet att den leder till förträngning av kranskärlen som minskar blodförsörjningen till hjärtat och ... är långsträckta och svårdefinierade och därmed ofta svåra att behandla med konventionella metoder för kranskärlssjukdom som PCI ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rttransplantation
*  Jojobantning - Wikipedia
Att upprepade gånger gå upp och ner i vikt ökade också risken för kranskärlssjukdom med 66 procent. ^ "Weight Cycling...Facts ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jojobantning
*  Aortastenos - Wikipedia
Riskfaktorer för aortastenos är mycket lika de för kranskärlssjukdom och innefattar rökning, högt blodtryck, högt kolesterol, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aortastenos
*  Antioxidant - Wikipedia
Var tredje magcancer, var tredje kranskärlssjukdom och var tionde stroke beror på att vi äter för lite frukt och grönt, enligt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antioxidant
*  Hjärtmuskelsjukdom - Wikipedia
Orsaken kan vara idiopatisk, men ofta beror det på alkoholism, drogmissbruk eller biverkning av läkemedel, kranskärlssjukdom, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtmuskelsjukdom
*  Hjärtinfarkt - Wikipedia
Hjärtinfarkt ingår i begreppet akut kranskärlssjukdom tillsammans med instabil angina pectoris (kärlkramp) och plötslig död ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtinfarkt

Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.LöpbandAchy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Talliumsulfat: Talliumdisulfat, Tl2SO4, är en kemisk förening (ett talliumsalt) som bland annat förekommer i små halter i elektrolytiska bad. Saltet är färg-, lukt- och smaklöst, men är väldigt giftigt.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Statin: Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol.KennelklubbEnddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.AcetylsalicylsyraNitroglycerinFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.Hypertoni


  • allvarlig
  • Vid stressekokardiografi används oftast farmakologisk stress med dobutamin och detta får till exempel inte användas för ischemidiagnostik vid instabil kranskärlssjukdom, vänster huvudstamsstenos, allvarlig hjärtsvikt, anamnes på betydande arytmi eller inom 30 dagar efter en hjärtinfarkt (www.FASS.se). (socialstyrelsen.se)