Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Angioplasty, Balloon, CoronaryKranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.KranskärlsrestenosHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Kranskärlsanomalier: Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Kranskärlsaneurysm: Bråck på ett av hjärtats kranskärl. Kranskärlsartärbråck är sällan medfödda, utan uppkommer som regel till följd av ateroskleros (åderförkalkning), inflammationer eller förekomst av fistel.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Blodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.StentarNitroglycerinKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Vasa vasorumBehandlingsresultatRiskfaktorerMyokardischemiTidsfaktorerKoronarocklusionUltraljudsundersökning, interventionellProspektiva studierElektrokardiografiPercutaneous Coronary InterventionPrediktivt värde av testerAdenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Lymfkärl: Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Hjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.Kärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.NäthinnekärlAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.VaktelCoturnix: Ett släkte fåglar av familjen Phasianidae (fälthöns), omfattande bl a den vanliga vakteln (Coturnix coturnix).Sensitivitet och specificitetBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.SjukdomsgradsmåttResultats reproducerbarhetArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Retrospektiva studierBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.KontrastmedelGenomspolningTunica mediaTunica intimaRegionalt blodflödeBlodådrorSirolimusGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.MyokardrevaskulariseringKoronar-bypass, off-pump: Bypass-kirurgi på ett pumpande hjärtas koronarartärer utan hjälp av hjärt-lung-bypass via oxygenator.Angina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Parakrin kommunikationKycklingembryoCardiac CatheterizationNG-nitroargininmetylesterKärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.TrombocytaggregationshämmareHjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.RiskbedömningVaskulär endotelcellstillväxtfaktor ALäkemedelsavgivande stentarKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Bröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.Morfogenes: Utvecklingen av anatomiska strukturer i formandet av en- eller flercelliga organismer. Morfogenesen leder till formförändringar av en del av, delar av eller hela organismen.Reglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Plaque, AtheroscleroticVävnadsnybildningDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Hjärt-kärlmedelRecurrencePrognosMyokardreperfusionArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Fractional Flow Reserve, MyocardialMammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Vasomotoriska systemetHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Multidetector Computed TomographyTiklopidinMukokutant lymfkörtelsyndrom: Ett akut, mukokutant febertillstånd med svullna halskörtlar hos barn. De viktigaste symtomen är feber, stas i ögats bindhinna, mörkröda läppar och munhåla, utstående tungpapiller och ödem eller rodnad på extremiteterna.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.HyperemiStamcellerVariantangina: Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Acetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.SignalomvandlingVena saphenaSingelfotonemissionstomografiChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Vascular CalcificationMyokardskintigrafiErgonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.BlodproppSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Postoperativa komplikationerCineangiografi: Metod för filmning av ett kontrastmedels passage genom blodkärl.ArteriosklerosKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.EndotelcellerStrålbensartärTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Sinus aortaeSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.SpiraltomografiKärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Hyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Diabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Angina, StableHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Kärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Angioskopi: Undersökning av insidan av blodkärl med mikrooptiska metoder (fiberoptik).Proportional hazard-modellerTalliumradioisotoperHydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.AterosklerosKapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.SyndromLårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.SlagvolymC-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.Ballongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).LDL-kolesterol: Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.RegisterBlödning: Läckage av blod från blodkärl.PapaverinMyokardiell reperfusionsskadaDobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.Hjärt-kärlsjukdomarIsosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.VänsterkammardysfunktionUtvidgning, patologisk: Tillstånd hos en anatomisk struktur, kännetecknat av onormal utvidgning.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Age FactorsMiniatyrsvin: Genetiskt framtagna små grisar för bruk inom biomedicinsk forskning. Det finns flera stammar: Yucatan, Sinclair och Minnesota.Hjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Mikrovaskulär angina: Angina pectoris eller anginaliknande bröstsmärta med normalt kranskärlsarteriogram och positivt arbets-EKG. Orsaken till syndromet är okänd. Det är viktigt att känna igen det, och då är prognosen god. Det skiljer sig från det metabola syndromet X, som kännetecknas av insulinresistens och hyperinsulinemi och som ger ökad risk för hjärtkärlsjukdom.Halsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Myocardial BridgingHDL-kolesterolTrombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplexDiabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.RegressionsanalysKaplan-Meier EstimateOddskvotFetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Fistel: Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.RiskHjärtstimulerande medelAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Arterio-arteriell fistel: Onormal förbindelse mellan två artärer, som kan vara resultatet av skada eller medfödd missbildning.Inre mammar-kransartäranastomos: Direkt hjärtmuskelrevaskularisering, där den inre mammarartären förbinds med den högra kransartären, circumflexgrenen eller den främre nedåtstigande kransartären. Den inre mammarartären är förstahandsvalet, särskilt vid ett enstaka transplantat i samband med kranskärls-bypassoperation.Fibrinolytika: Fibrinolysin eller ämnen som omvandlar plasminogen till fibrinolysin (plasmin).Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.NitroprussidLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.ROC-kurvanalysSurvival AnalysisHjärtsjukdomarKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.

*  akademiska | Chisp.se
Chisp 1 kommentar akademiska, by pass, bypass, kranskärl, uppsala. I skrivandets stund ligger min pappa nedsövd på akademiska i ... Chisp 0 kommentarer akademiska, by pass, bypass, kranskärl, uppsala. I morse sövdes pappa för en operation av kranskärlen. ...
  http://chisp.se/tagg/akademiska/
*  Kranskärl - Wikipedia
Kranskärl är ansvariga för att försörja hjärtmuskeln med närings- och syrerikt blod och att föra närings- och syrefattigt blod ... Höger kranskärl försörjer höger kammare, men även vissa delar av bakre delen av vänster kammare. Viktiga grenar: Ramus ... Höger kranskärl ger ifrån sig ett antal grenkärl, där det posteriora (ramus interventricularis posterior), som löper ned mot ... Höger kranskärl (Arteria coronaria dextra) utgår ovanifrån högra cuspen i aortaklaffen, den går i högra atrioventrikulära fåran ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kransk%C3%A4rl
*  Datortomografi för misstänkt kranskärlssjukdom
Tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren, vilket har lett till bättre förmåga att avbilda hjärtats kranskärl och lägre ... Datortomografi är ett tillförlitligt sätt att utesluta viktiga förträngningar i hjärtats kranskärl. För att metoden ska ge ... i hjärtats kranskärl. Syftet är att utreda misstänkt kranskärlssjukdom. Metoden har utvecklats snabbt de senaste åren, så att ...
  http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/datortomografi-for-misstankt-kranskarlssjukdom/
*  Brustet hjärta | Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset | Karolinska Institutet
Per Tornvalls forskargrupp har studerat hjärtinfarkt med normala kranskärl i cirka 10 år. Studierna inbegriper såväl diagnostik ... Utredning, mekanismer och behandling av hjärtinfarkt med normala kranskärl. Andelen patienter som uppfyller de diagnostiska ...
  http://ki.se/kisos/brustet-hjarta
*  Nuklearmedicinsk undersökning (NM) och SPECT - Netdoktor
Hjärta ( infarkt, kranskärl ). *Hjärna. *Tumörlokalisering. *Infektionsuredningar. *Auto-imunrespons. Hur går undersökningen ...
  https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/artiklar/nuklearmedicinsk-undersokning-nm-och-spect/
*  Heart Failure Surgery Options
Kirurgi som kan förbättra hjärtsvikt inkluderar bypassoperation i hjärtats kranskärl, klaffkirurgi och hjärttransplantation. På ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/What-can-your-doctor-do/Surgery
*  Kranskärlsoperation - bypass-operation - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Om du får en hjärtinfarkt har hela eller delar av ett kranskärl proppats igen, och den del av hjärtmuskeln som kärlet förser ... Blodet leds in i hjärtats kranskärl från stora kroppspulsådern. Kranskärlen förgrenar sig i ett nätverk runt hela hjärtat och ... Kranskärlsoperationen utförs för att leda blodet förbi förträngningarna i hjärtats kranskärl. Genom detta förbättras ... och tillgången på syre i hjärtmuskeln genom att via nya blodkärl leda blodflödet förbi förträngningarna i hjärtats kranskärl. ...
  https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Kranskarlsoperation---bypass-operation/
*  Blodpropp - Wikipedia
Blodproppar i hjärtats kranskärl gör så hjärtat inte kan arbeta; man får en hjärtinfarkt. Vanligt är även blodpropp i benet, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodpropp
*  Ballongvidgning - Wikipedia
Ballongvidgning är en metod för att vidga kranskärl på hjärtat. I ljumsken eller handleden förs en slang (kateter) upp i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ballongvidgning
*  Reportage: Alfs berättelse - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Han gick igenom en by-passoperation för att leda blodet förbi hjärtats kranskärl. Han har också gjort några ballongvidgningar, ... PCI, av hjärtats kranskärl. Det har varit kämpigt att repa sig efter både hjärtoperationerna och stroken.. Olika former av ...
  https://www.1177.se/Tema/Stroke/Att-fa-en-stroke/Reportage-Alfs-berattelse/
*  Svensk hjärtsjukvård kan förbättras - P4 Göteborg | Sveriges Radio
Dessutom bör fler patienter få behandling för sina igentäppta kranskärl.. Dela. Facebook(0) ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=2735880
*  Kepler lars - playground - (inbunden) - böcker - Ginza.se
På sjukhuset upptäcker läkarna en blödning från sonens kranskärl. För att kunna operera honom måste de stanna hans hjärta. ...
  https://www.ginza.se/product/kepler-lars/playground/729244/
*  Hjärtinfarkt - Wikipedia
Nitroglycerin ges för att vidga hjärtats kranskärl och på så sätt minska den ischemi som uppstått i hjärtats myokardium, detta ... Behandlingen syftar till att återupprätta blodflödet i de kranskärl som stängts av. Man vill dessutom avlägsna smärta och ... Läkaren leder sedan katetern genom aorta och vidare till hjärtats kranskärl under samtidig röntgengenomlysning. När det ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtinfarkt
*  Kärlkramp - Wikipedia
Kärlkramp eller angina pectoris, är tillfälliga smärtattacker i bröstet som förekommer i samband med att hjärtats kranskärl ... Den underliggande orsaken till kärlkramp är en förträngning av hjärtats kranskärl (ateroskleros) eller exempelvis en förstoring ... Vid svår kärlkramp eller hjärtinfarkt kan behandling ske med ballongvidgning ("sprängning") av kranskärl men även ... Nitroglycerin lindrar besvären genom att vidga hjärtats kranskärl vilket medför att blodflödet normaliseras. Nitroglycerin ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rlkramp
*  Stent - Wikipedia
Ett kirurgiskt ingrepp för att åtgärda ett kranskärl kostar många gånger mer än en stent-operation. Därtill tar läkningen flera ... En stent monteras vid kranskärlsröntgen om operatören upptäcker en förträngning i ett kranskärl. Förr gick man alltid in i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stent
*  hejbruno
Blodkärl, kranskärl, kärlek. Det här vill jag ha. Verkligen VILL HA. 2009-02-11 @ 17:17:48 Permalink Allmänt Kommentarer (4) ...
  http://hejbruno.blogg.se/2009/february/
*  Fotil ögondroppar, lösning 5 mg/ml + 20 mg/ml - Köp på Apoteket.se
sjukdom i hjärtats kranskärl (med symtom som t.ex. bröstsmärta eller tryck över bröstet, andfåddhet eller andnöd), hjärtsvikt, ...
  https://www.apoteket.se/produkt/fotil-ogondroppar-losning-5-mg-per-ml-plus-20-mg-per-ml-5-milliliter-flaska-105788/
*  Pulslös elektrisk aktivitet - Wikipedia
Två exempel är: Om vänster kranskärl totalstoppas av en blodpropp så att hjärtvävnad dör. Då kan det minska ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pulsl%C3%B6s_elektrisk_aktivitet
*  Akademiska sjukhuset - Akademiska sjukhuset - Mynewsdesk
De vanligaste dödsorsakerna vid SLE är hjärtsjukdomar och åderförkalkning i hjärtats kranskärl eller hjärnan. ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/akademiska_sjukhuset
*  Kan jag träna hårt även när jag fyllt 50? - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Förträngningar i hjärtats kranskärl är en risk vid hård träning eftersom det kan leda till en hjärtinfarkt eller kärlkramp. Men ... Men trots allt är det inte så vanligt att män i 50-årsåldern har förträngningar i hjärtats kranskärl och vanlig motion är bara ... Däremot kan den som har höga kolesterolvärden en ökad risk för förträngningar i hjärtats kranskärl. ... även om du har förträngningar i hjärtats kranskärl är risken oftast liten. ...
  https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Kan-man-trana-hart-aven-da-man-fyllt-50/
*  Percutaneous coronary intervention - Wikipedia
Percutaneous Coronary Intervention (PCI) är samlingsnamnet för åtgärder i hjärtats kranskärl som genomförs med kateter. PCI- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Percutaneous_coronary_intervention
*  Infarkt - Wikipedia
Vanligt är hjärtinfarkt som ofta är ett resultat av långvarig arteroskleros (åderförkalkning) av hjärtats kranskärl. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Infarkt

Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".KennelklubbNitroglycerinVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.LöpbandBayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsTunica intima: Tunica intima är det innersta lagret i blodkärlens och lymfkärlens vägg. Under dessa kärls tidiga utvecklingsskeden utgörs väggen endast av ett enkelt lager hinnformiga epitelceller och denna enkla byggnad bibehålls under hela livet hos kärlens finaste perifera förgreningar, hos blod- och lymfkapillärerna.Verklig bildRegeneration: Regeneration är en term inom biologi som betecknar att en organism återskapar förlorade vävnader eller hela kroppsdelar. Regeneration förekommer till exempel bland plattmaskar, sjöstjärnor, vissa ödlor och flertalet växter.


 • olika
 • Kunskap kring hur hjärtats olika kranskärl försörjer hjärtats olika väggar är viktigt för att förstå etiologin vid kranskärlsförträngningar, exempelvis orsakade av embolier, samt hur dessa kommer yttra sig vid olika diagnosmetoder som EKG eller auskultation. (wikipedia.org)
 • Kranskärlssjukdomar eller koronarsjukdomar, är en samlingsbeteckning för olika ischemiska hjärtsjukdomar i hjärtats kranskärl, vilka uppkommer till följd av åderförfettning i något eller några av hjärtats kranskärl. (wikipedia.org)
 • genom
 • En kranskärlsoperation förbättrar blodcirkulationen och tillgången på syre i hjärtmuskeln genom att via nya blodkärl leda blodflödet förbi förträngningarna i hjärtats kranskärl. (1177.se)
 • Läkaren leder sedan katetern genom aorta och vidare till hjärtats kranskärl under samtidig röntgengenomlysning. (wikipedia.org)
 • vill
 • Höger kranskärl (Arteria coronaria dextra) utgår ovanifrån högra cuspen i aortaklaffen, den går i högra atrioventrikulära fåran runtom hjärtat och slutar i det så kallade "hjärtkorset", crux, det vill säga platsen där interatriella, interventrikulära samt interatrioventrikulära väggarna möts på hjärtats baksida. (wikipedia.org)
 • exempel
 • Några implantat är bioaktiva, till exempel stent som använts för förstärkning av kärlväggen i aorta eller ett kranskärl. (wikipedia.org)
 • Exempel på hjärtsjukdomar är: Kärlkramp i hjärtats kranskärl, beror på brist av syretillförsel till hjärtmuskeln, och kan orsaka bröstsmärta (även kallad angina pectoris). (wikipedia.org)