Loading...


Kolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).Polycykliska kolväten, aromatiskaArylkolvätereceptorerJodföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller jod som en huvudbeståndsdel i molekylen.JodproteinerJodtyrosin: En produkt av jodering av tyrosin. Vid biosyntesen av sköldkörtelhormoner (tyroxin och trijodtyronin) joderas tyrosin först till monojodtyrosin.Jod: Ett icke-metalliskt grundämne i halogengruppen med kemiskt tecken I, atomnummer 53 och atomvikt 126,90. Det är ett essentiellt ämne i näringsomsättningen, särskilt viktigt för syntes av sköldkörtelhormon. I lösning har det infektionshämmande egenskaper och används topiskt.Kolväten, aromatiska: Organiska föreningar av kol och väte med omättad och vanligen hexagonal ringstruktur. Molekylerna kan bestå av en enkel ring, dubbelring, trippelring eller flera sammanfogade ringar.Jodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.Polycykliska föreningarTetraklordibensodioxinKolväten, halogenerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts med halogenatomer.Jotalamatmeglumin: Ett röntgentätt medel som används vid urografi, angiografi, venografi och myelografi. Det har hög viskositet och binder till plasmaproteiner.Johexol: Ett effektivt, icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningsmetoder. Dess låga systemiska toxicitet beror på en kombinerad effekt av låg kemisk giftighet och låg osmolalitet.TrijodbensoesyrorAryl Hydrocarbon Receptor Nuclear TranslocatorKolväten, klorerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts av klor.Kolväten, joderade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts med jod.KontrastmedelLaktoperoxidas: Ett enzym från komjölk. Det katalyserar radiojodiseringen av tyrosin och dess derivat och av tyrosinhaltiga peptider. EC 1.11.1.7.Cytokrom P-450 CYP1A1: Ett cytokrom P-450-enzym som har förmåga att aktivera procancerogena, polycykliska kolväten och halogenerade, aromatiska kolväten till mutagena föreningar. Etoxiresorufin verkar som substrat åt CYP1A1, och mätning av etoxiresorufin-O-deetylas erbjuder en direktmetod för påvisande av detta enzym. EC 1.-.Benspyren: Syn. bensopyren. En starkt mutagen och kancerogen substans i vår miljö. Den utgör bl a en beståndsdel i tobaksrök.Arylkolvätehydroxylaser: En grupp cytokrom P-450-proteiner som utnyttjar reducerat flavin eller flavoprotein, till vilka de binder en syreatom. De verkar på många aromatiska föreningar och ingår i flerfunktionsoxidassystemet. Dessa enzym är viktiga för oxidationen av ett flertal läkemedel och toxiner, såsom fenobarbital, karcinogener och insektsgifter. EC 1.14.14.1.Alkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.PetroleumBens(a)antracener: Kolväten hos vilka en bensenring och antracenring har en gemensam dubbelbindning.Dijodtyrosin: Ett resultat av jodisering av monojodtyrosin. I samband med sköldkörtelhormonbiosyntesen kopplas dijodtyrosinrester till andra monojodtyrosin- eller dijodtyrosinrester så att T4- eller T3-sköldkörtelhormon bildas (tyroxin och trijodtyronin).PyrenerBenspyrener: En klass kemiska substanser med en antracenring kopplad till en naftalenring.Jodider: Oorganiska, binära föreningar med jod eller jodjonen.Jopamidol: Ett icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningar.Dioxiner: Klorerade kolväten med heteroatomer som bildas som föroreningar vid tillverkning av klorfenoler, klorerade difenyletrar och bifenyler, som t ex växtbekämpningsmedel. De bildas också vid sopförbränning. Dioxiner är allvarliga miljögifter; de är cancerframkallande, fosterskadande och mutagena. Föreningarna är lipofila, dvs att de ansamlas i fettvävnad.Diatrizoatmeglumin: Ett mångsidigt kontrastmedel för röntgendiagnostik. Det kan tillföras på de flesta sätt.TyreoglubulinBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Jodisotoper: Stabila jodatomer med samma atomnummer som grundämnet jod, men med avvikande atomvikt. Den enda naturligt förekommande jodisotopen är I-127.Jordförorenande ämnenHalogenationMetylkolantren: En carcinogen som ofta används i experimentella cancerstudier.Kaliumjodid: En oorganisk förening som används som jodkälla i samband med tyreotoxisk kris och för förberedande behandling av tyreotoxikospatienter inför tyreoidektomi.TyreoninerKolväten, alicykliska: Organiska föreningar av uteslutande kol och väte. Tre eller fler kolatomer är bundna i en ringstruktur, och de har alifatiska egenskaper.FenantrenerMiljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.NatriumjodidIsotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.Kolväten, acykliska: Organiska föreningar av uteslutande kol och väte, där det inte finns några kol-kolbindningar som ger ringstruktur.Brännoljor: Komplexa oljekolväten som huvudsakligen utgörs av destillat av råolja. Hit hör olika typer av eldningsoljor, som används för framställning av värmeenergi.Jodbensoater: Estrar eller salter av bensoesyra som fått en eller fler jodatomer som substitution.Bensin: Ett flyktigt, lättantändligt bränsle (bestående av flytande kolväten) som erhålls ur råolja genom destillation, polymerisering osv.Bidning, kompetitivVattenförorenande ämnen, kemiskaCancerframkallande ämnenAutoradiografi: Radiografiskt framställd bild av ett föremål eller en vävnad på fotografisk plåt som exponerats för strålning från radioaktivt material inuti objektet.Läkemedelsöverkänslighet: Immunologiskt betingade biverkningsreaktioner på medicinska preparat, lagliga eller olagliga.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.KloraminerPetroleum PollutionDNA-addukter: Kovalenta anslutningar mellan mutagena kemiska ämnen och DNA. Sådana kopplingar aktiverar reparationsprocesser i DNA och kan, om reparation inte ägt rum före replikation, leda till utbyte eller bortfall av nukleotider och omkastningar i kromosomerna.Chrysener: 1,2-bensfenantrener. Polycykliska kolväten erhållna ur trätjära.MiljöövervakningBensoflavoner: Organiska föreningar med en bensenring kopplad till en flavongrupp.Vissa av dem är kraftfulla arylkolvätehydroxilashämmare. De kan också blockera bindningen av nukleinsyror till benspyrener och liknan de föreningar. Alla isomerer omfattas; vanligast är 7,8-isomeren.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.PolykarboxylatcementPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Alkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.SköldkörtelStenkolstjära: En biprodukt som erhålls vid destillering av kol och som används bl a för lokal behandling av eksem. Den är klådstillande och keratoplastisk och används även vid behandling av psoriasis och andra hudå kommor. Arbetsmiljömässig exponering för sot, tjära och mineraloljor kan medföra cancerrisk.EnzyminduktionIoxaglat: Ett joniskt kontrastmedel med låg osmolaritet som används i olika röntgenundersökningar.RadioimmunanalysPolyklorerade bifenylerKoks: En torrdestillationsprodukt av kol, vilken används som bränsle.BetanaftoflavonJotalamsyra: Ett kontrastmedel för diagnostisk radiologi med egenskaper liknande dem hos diatrizsyra. Det används huvudsakligen i form av natrium- eller megluminsalter.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.JodbensenerBay-Region, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon: Inbuktning bestående av tre sammankopplade bensenringar. En vanlig inbuktning är den på bensopyren, en indirekt karcinogen som aktiveras av P-450-systemet vid 7,8-dubbelbindningen. Detta ger en 7,8-ox id som snabbt omvandlas till 7,8-dihydrodiol, som i sin tur epoxideras intill inbuktningen vid 9,10-dubbelbindningen. Denna diolepoxid är starkt reaktiv och reagerar med negativa DNA-laddningar.Kreosot: En destillationsprodukt av stenkolstjära, med innehåll av bl a fenoler och aromatiska kolväten. Kreosot används som impregneringsmedel.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Cancerframkallande ämnen i miljön: Karcinogena ämnen som finns i omgivningen.Acenaftener: Tricykliska naftalenderivat med etylenbrygga. De förekommer i oljerestprodukter och tjära och används som intermediär för färgämnen, i plasttillverkning, i insektsmedel och svampdödande medel.Cytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Luftförorenande ämnenToluenLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.UrografiRadiojod i serumalbuminPeroxidaserDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Gaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.Biotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Integumentsystemet: Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.7,8-dihydro-7,8-dihydroxibenso(a)oyren 9,10-oxid: 7,8,8a,9a-tetrahydrobenzo(10,11)krysen-(3,4-b)-oxiren-7,8-diol. Ett benzopyrenderivat med karcinogen och mutagen verkan.SesamoljaXylenerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Gadolinium: Grundämne i gruppen lantanider, sällsynta jordartsmetaller. Kemiskt tecken är Gd, atomnummer 64, och atommassan varierar mellan 157 och 160 hos isotoperna. Det finns tio kända radioisotoper. Benspyrenhydroxilas: Ett läkemedelsmetaboliserande cytokrom P-448 (P-450) enzym som katalyserar hydroxileringen av benspyren till 3-hydroxibenspyren i närvaro av reducerat flavoprotein och molekylärt syre. Det verkar ocks å på vissa antracenderivat. EC 1.14.14.1.BensenderivatRöntgenterapiMutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.MetoderFotogen: En oljefraktioneringsprodukt som används både som bränsle och som lösningsmedel.XenobiotikaRadiography, Dual-Energy Scanned ProjectionGulf of MexicoLuftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.9,10-dimetyl-1,2-bensantracen: 7,12-dimetylbenzantracen. Polycykliskt aromatiskt kolväte i tobaksrök som utgör en kraftig karcinogen.Yrkesmässig exponeringBensen: Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.Fordonsavgaser: Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.Struktur-aktivitet-relationOktanerAffinitetsmarkörer: Analoger till substanser som binder naturligt till aktiva platser på proteiner, enzymer, antikroppar, steroider eller fysiologiska receptorer. Dessa analoger bildar en stabil, kovalent bindning och hä mmar därmed proteinet eller steroiden.Oil and Gas FieldsCellinjeNefrogen fibroserande dermopatiTyroxinJordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel: Utsippring av diagnosmedel eller terapeutiska preparat från det kärl de tillförts till omgivande vävnader eller hålrum.Vattenförorening, kemiskKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Cytokrom P-450 CYP1A2: Ett polycykliskt, aromatiskt, kolväteinducerbart cytokrom av stort kliniskt intresse pga det stora antal läkemedelsinteraktioner som har samband med induktion och hämmande av teofyllin. Koffein betraktas som mönstersubstratet för detta enzym. Det omsätter även teofyllin och antipyren. Miljöfaktorer såsom cigarettrökning, grillat kött, korsblommiga grönsaksväxter och ett antal läkemedel, inkl fenytoin, fenobarbital och omeprazol, ger ökad CYP1A2-aktivitet.NaftalenerButaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.ProteinbindningAzider: Organiska eller oorganiska föreningar med en -N3-grupp.Könsdofter: Feromoner som framkallar sexuell dragning eller parningsbeteende hos vanligtvis individer av det motsatta könet inom samma art.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.PropanLigander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Diatrizoat: Ett vanligt röntgenkontrastmedel. I formerna diatrizoatmeglumin och natriumdiatrizoat används det vid tarmundersökningar, angiografi och urografi.Geologiska sediment: Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.RadioligandanalysMicrococcus: Ett släkte grampositiva, runda bakterier som förekommer i jord och sötvatten, och ofta på huden hos människor och djur.Dijodtyroniner: Dessa tyroxinmetaboliter bildas genom avjodisering av T3 eller omvänt T3.Mineralolja: En blandning av flytande kolväten från petroleum. Mineralolja används som laxermedel, smörjmedel, bas i salvor och mjukgöringsmedel.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.ArtsspecificitetTemperaturBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Adsorption: Kondensering av gas, vätskor eller lösta substanser på fasta ytor. Hit hör också adsorptionsegenskaper hos bakterier och virus, liksom hos vävnader, behandlade med exogena läkemedel eller kemiska subs tanser.PeptiderTrijodtyronin, omväntGlykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.Kolväten, cykliska: Organiska föreningar av uteslutande kol och väte som bildar en sluten ring och kan vara alicykliska eller aromatiska.CellytereceptorerVävnadsdistributionLipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Kol: Ett naturligt bränsle, bestående av bergartsliknande massor av organiskt ursprung, vilka bildats av huvudsakligen växtrester under speciella förhållanden och under lång tid.Miljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Injektioner, intraarteriellaTidsfaktorerAntracener: Aromatiska kolväten som erhålls vid destillation av stenkolstjära.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Dihydroxidihydrobenspyrener: Benspyrener som mättats i två angränsande positioner och som ersatts med två hydroxylgrupper i någon position. De flesta föreningar av denna typ är cancerframkallande och mutagena.Fotokemi: En gren av kemin som är inriktad på studier av ljusets inverkan på kemiska processer eller reaktioner, eller kemiska reaktioner som alstrar ljus (kemiluminescens).Fluorener: En grupp difenylenmetanderivat.Fosterskadande medelLösningsmedelBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.TyrosinHexaner: Mättad kolvätegrupp i metanserien med sex kol. Hit hör också isomerer och derivat. Diverse nervsjukdomar orsakas av hexanförgiftning.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Struma: Sjuklig förstoring av sköldkörteln.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Myror: Insekter tillhörande familjen Formicidae. Myrorna har stor utbredning (6000 arter) och är kanske de mest framgångsrika av alla insekter. De lever i samhällen med högt utvecklad social struktur, där up pgifterna är fördelade på tre typer av individer: honor (drottningar), hanar och arbetare (sterila honor). Många myror försvarar sig genom att bita med sina kraftiga käkar och spruta myrsyra, som utsö dras från en körtel i bakkroppen.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.OxygenaserGlukosoxidas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.Fundulidae: En familj små, sötvatten- och brackvattenlevande fiskar med följande släkten: Adinia, Fundulus, Leptolucania, Lucania och Plancterus.bHLH-proteinerAlbuminer: Vattenlösliga proteiner som finns i äggvita, blod, lymfa och andra vävnader och vätskor. Vid upphettning koagulerar de.Feromoner: Kemiska ämnen som organismer avger till sin omgivning och som framkallar någon beteendemässig eller fysiologisk reaktion hos organismer av samma art. De kemiska signalerna kan förnimmas som doft eller genom kontakt.Particulate MatterTerpenerDigital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.Gadolinium-DTPA: En förening av gadolinium och kelatmedlet dietylentriaminpentaättiksyra (DTPA), som ges som signalförstärkande "kontrastmedel" vid magnetresonansundersökning av skalle och ryggrad.Ketoner: Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.PeptidfragmentLöslighetMiljöföroreningMutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.RadionuklidavbildningTrypsinFettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.KemiTritiumElektrofores: En elektrokemisk process, där makromolekyler eller kolloidala partiklar med en elektrisk nettoladdning vandrar i en lösning, som leder en elektrisk ström.SaltvattenAffinitetskromatografi: En kromatografisk teknik som utnyttjar biologiska molekylers förmåga att binda till vissa ligander, specifikt och reversibelt. Tekniken används i proteinkemi.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Råttor, inavlade stammarLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Epoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).RNA, budbärar

*  Alifatiska kolväten - Wikipedia
Alifatiska kolväten är kolväten vars molekyl är öppen och inte sluten i en ring (cykliska kolväten). Oktan är ett exempel på ett alifatiskt kolväte, cyklohexan är däremot ett cykliskt ämne. Alkaner är mättade alifatiska kolväten, med bara enkelbindningar. Alkener och alkyner är omättade alifatiska kolväten, med dubbel- respektive trippelbindningar. Termen alifatisk kan också användas som motsats till aromatisk, vilket är en speciell sorts cykliska kolväten. I de fallen kallas även de cykliska föreningar som inte har aromatiska egenskaper för alifatiska. Alifatiska föreningar betecknade ursprungligen beståndsdelar i de naturliga fettarterna samt dess närstående ämnen, som fettsyror och ur dem härledda aldehyder, alkoholer och kolväten. De kallades därför också för fettseriens föreningar. Alifatiska föreningar betecknar numera alla organiska föreningar, som har kolatomerna bundna i öppna ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alifatiska_kolv%C3%A4ten
*  Etanol.nu • Visa tråd - GP debatt: 'Döda inte biogasen med snedvriden skatt'
In this study, the hydrocarbon emission from a three-way catalytic converter with a gasoline engine was investigated experimentally. The results reveal that converters have lower catalytic oxidation activity for methane than the other hydrocarbons, and degradation of the catalyst with use results in a significant effect on methane emission. The maximum methane concentration in exhaust using a converter with 78,000 km use is about 100 ppm, which is 1.4 times that for a new converter. The light-off temperature of the catalytic converter for hydrocarbon oxidation also rises from 548 to 598 K with an increase in the operating age of catalytic converter from 0 to 78,000 km. The ratio of CH4 concentration to total hydrocarbon increases with increasing vehicle speed and methane emission from the fuel of regular grade is higher than that of the premium grade ...
  http://www.etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=28&t=6010
*  NO-land: Kolväte - UR Play
Vad är kolväten för något? Precis som det låter så innehåller kolväten grundämnena kol och väte. Det finns många olika kolväten. Det enklaste är metan som är en växthusgas. Tre andra kolväten är: etan, propan och butan.
  http://urplay.se/program/202104-no-land-kolvate
*  kolväten - Uppslagsverk - NE.se
Omättade kolväten har en eller flera dubbelbindningar (eller trippelbindningar) mellan kolatomerna. Det enklaste omättade kolvätet måste därför bestå av två kolatomer.. (21 av 147 ord) ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kolv%C3%A4ten
*  Ingen giftig asfalt i Brändö och Kumlinge | Nya Åland
Beläggningarna utfördes med krossad gammal asfalt (ABT) som blandats med tillsats av grus och bitumen. Bitumen framställs ur petroleum och benämns i vissa fall asfalt. Det används som bindemedel i ytbeläggning för körbara ytor ...
  http://www.nyan.ax/notiser/ingen-giftig-asfalt-i-brando-och-kumlinge/
*  Om Peab Asfalt - Peab Asfalt Norge AS - Peab Asfalt
Peab Asfalt asfalterer alt for oppkjørsler, veier og broer til store prosjekter innen infrastruktur. Ingen prosjekter er for små. Ta kontakt med oss i dag!
  https://peabasfalt.no/om-peab-asfalt/
*  Ny mobil slagknuser skal gjenvinne asfalt
For bare få år siden ble store mengder asfalt og betong liggende på tipp uten at noen så verdien i gjenbruk av dette.. I dag er det vanlig at tradisjonelle anleggsentreprenører har eget utstyr for å håndtere/gjenvinne returmasser. Spesielt asfalt blir nedknust, siktet og har på nytt fått en verdi. En stor del av den resirkulerte asfalten blir tilsatt i produksjon av ny asfalt, mens egne fraksjoner som f.eks. 0-22mm kan benyttes som toppdekke på grusveier ...
  http://www.tungt.no/anleggsmagasinet/ny-mobil-slagknuser-skal-gjenvinne-asfalt-2086531
*  Borettslag - Peab Asfalt Norge AS - Peab Asfalt
Er dere et borettslag som har prosjekter som innebærer asfaltering? Peab Asfalt leverer asfalt til tilkomstveier, lekeplasser, p-plasser og mer.
  https://peabasfalt.no/produkter-og-tjenester/borettslag/
*  Hva vi tilbyr - Peab Asfalt Norge AS - Peab Asfalt
Les mer om hva Peab Asfalt Norge AS tilbyr. Vi kan assistere med beleggningsarbeid, forsterkning, infresning, gjenbruk av asfalt og mye mer
  https://peabasfalt.no/produkter-og-tjenester/offentlig-sektor/hva-vi-tilbyr
*  Vad är kolväten?
Kolväten är organiska kemiska föreningar som helt av kol och väte, och varierar består av enkla molekyler, såsom metan, polymerer såsom polystyren, består av tusentals atomer
  http://akunadaga.com/article/vad-r-kolvten
*  Dubbla rekord för Peab Asfalt - Nordiske Medier Newsroom
Peab Asfalt har aldrig producerat så mycket asfalt som under 2017. Trots produktionsökningen betonar företaget att utsläppen av koldioxid aldrig varit mindre. Samtidigt ökar användningen av returasfalt, vilket minskar miljöbelastningen ytterligare.
  https://www.mentornewsroom.se/article/view/589633/dubbla_rekord_for_peab_asfalt
*  AKW-gruppen - Kina ARC300E kall-mix asfalt återvinning tillverkare, leverantörer, fabriken, produkter
AKW GROUP är en av top level Kina arc300e kall-mix asfalt återvinning tillverkare och leverantörer, med produktiva fabrik vi alltid kunna erbjuda dig bästa billiga och lågt pris arc300e kall-mix asfalt återvinning av produkter.
  http://se.akwchina.com/arc300e-cold-mix-asphalt-recycling
*  Forarbeid - Peab Asfalt Norge AS - Peab Asfalt
Ta kontakt med oss for mer informasjon og råd om forarbeid når ditt prosjekt innebærer bruk av asfalt. Kontakt oss for en uforpliktende samtale i dag.
  https://peabasfalt.no/produkter-og-tjenester/forarbeide
*  Forarbeid - Peab Asfalt Norge AS - Peab Asfalt
Ta kontakt med oss for mer informasjon og råd om forarbeid når ditt prosjekt innebærer bruk av asfalt. Kontakt oss for en uforpliktende samtale i dag.
  https://peabasfalt.no/produkter-og-tjenester/forarbeide/
*  Asfalt (Häftad, 2012) - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
Jämför priser på Asfalt (Häftad, 2012), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Asfalt (Häftad, 2012).
  https://www.pricerunner.se/pl/802-2000194607/Boecker/Asfalt-%28Haeftad-2012%29-priser
*  Lägga asfalt själv, asfaltera på egen hand
Vill du asfaltera själv, kanske lägga asfalt på din garageuppfart? Förarbetet av marken är mycket viktigt för en lyckad asfalt.
  http://www.lägga-asfalt.se/sjalv-sa-gor-du/
*  Miljöfrågor
De senaste åren har allt fler produkter börjat slåss om att bli den mest klimatsmarta. Ta bara de senaste årens nytändning när det gäller att bygga hus i trä, eftersom det är miljövänligare än betong.. Nu kommer det här inlägget bli lite "katten på råttan, råttan på musen…". Allt fler börjar nämligen förorda betong istället för asfalt. Betong är kanske inte miljövänligare än trä men det är bättre än asfalt.. Asfalt tillverkas av olja vilket är en rätt snuskig produkt jämfört med betong som mest består av grus, vatten, sand och cement. (När det gäller betong så är det ändå så att cementen som är den stora boven i dramat. Den och produktionsprocessen är det som drar ner miljövänligheten.). Förutom att asfalt är en oljeprodukt så har den dessutom en kortare livslängd. Bland annat eftersom den mjuknar och blir sårbar i varmare temperaturer. Det gör att asfalt kräver betydligt mer underhåll.. Att lägga marksten har därför blivit allt ...
  http://www.bramikbygg.se/tag/miljofragor/
*  Ockulta ögat: augusti 2009
Den här historien om interaktionen mellan flygande tefatskontakt och politik går tillbaka till de tidiga kontakterna i Kalifornien. På den tiden var många ockulta grupper, länkade till makthungriga organisationer, extremt aktiva. Direkt efter Andra världskriget, när en gren av Aleister Crowleys kult av neo-tempelriddare blomstrade i Los Angeles, var två av de mest hängivna medlemmarna Jack W. Parsons, jetdriftsingenjör, och L. Ron Hubbard, en science fiction-entusiast. Jack Parsons hävdade att han hade mött en venusian i öknen 1946 och kom sedan att bli en av grundarna till Jet Propulsion Laboratory och Aerojet Corporation, även om JPL kanhända skulle förneka den kopplingen. L. Ron Hubbard gick vidare och grundade Dianetiken och Scientologin. ...
  http://ockult.blogspot.com/2009_08_01_archive.html
*  Mönsteråsbloggen: Storgatans gatsten ersätts av asfalt
Tekniska kontoret i Mönsterås har de senaste åren fått ta emot många klagomål från bilister som tycker att det är väl skumpigt att ta sig fram på Storgatans gatsten. Nu har deras kamp för en bättre väg lönat sig. I sommar kommer gatstenen att brytas upp och ersättas av asfalt. Nils Tomasson på Tekniska kontoret tycker det blir bra för alla parter: ...
  http://monsterasbloggen.blogspot.com/2017/04/storgatans-gatsten-ersatts-av-asfalt.html
*  POTMIX ASPHALT PRIMER (spray) Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen 112, vid icke brådskande fall - PDF
1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: Leverantör: POTMIX ASPHALT PRIMER (spray) Bitumenklister för asfaltreparationer. Potmix Products AB Box Eskilstuna Sverige
  http://docplayer.se/2052815-Potmix-asphalt-primer-spray-nodtelefonnummer-giftinformationscentralen-112-vid-icke-bradskande-fall-08-331-231.html
*  Projektingenj r Asfalt - Skanska Sverige AB - Asfalt och Betong Norr - Logistikjobb i Sundsvall
En projektingenj r p Skanska arbetar med kalkyler, ekonomistyrning och projektplanering och svarar sj lvst ndigt f r planering, ink p och ekonomisk uppf ljning. Du r noggrann och har goda kunskaper inom omr det och g rna erfarenhet av att arbeta i arbetsteam samt god datorvana. Du tycker om att arbeta sj lvst ndigt och r drivande. Det r viktigt att du r ut triktad och kan bygga upp och underh lla bra kundrelationer ...
  http://vakanser.se/jobb/projektingenjor+asfalt+5/
*  Kommuner och Vägverk förlorar miljoner på asfalt - P4 Kalmar | Sveriges Radio
Gammal asfalt som las fram till början av 1970 -talet är miljöfarligt avfall. Det slår en EU förordning fast. Därmed får inte vägverket och kommuner ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=263399
*  Asfaltverk - produktion av asfalt | NCC
NCCs asfaltverk tillverkar asfalt i en rad olika kvaliteter och med olika egenskaper, dels standardprodukter, dels specialprodukter och vi finns över hela landet.
  https://www.ncc.se/vart-erbjudande/asfalt/asfaltsproduktion/
*  The North Face Boys Markhor Short Asphalt Grey - addnature.com
The North Face Boys Markhor Short Asphalt Grey - till bra pris hos Addnature - Stort sortiment & alltid fri retur samt 365 dagar öppet köp - addnature.com
  https://www.addnature.com/the-north-face-markhor-short-boys-asphalt-grey-483068.html
*  ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER...
ALLÄTARE Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ÅTERANVÄNDNIN SKA OCKSÅ VAR KROSSNING OC EKONOMISKT LÖNSAMT H
  http://docplayer.se/11768038-Allatare-danmarks-storsta-krossentreprenor-vi-satter-tanderna-i-allt-som-serveras-fran-asfalt-och-armerad-betong-till-rotter-och-traavfall.html

Kolväte: Ett kolväte är en kemisk förening av enbart kol och väte. Kolväten har en ryggrad bestående av kolatomer, på vilka väteatomerna sitter.PerjodsyraJod-Basedows sjukdom: Jod-Basedows sjukdom, jodbasedow eller jodinducerad hypertyreoidism, är ett tyreotoxiskt tillstånd som beror på överkonsumtion av jod.Aromaticitet: Aromaticitet är en egenskap hos vissa kemiska föreningar, bland annat aromatiska kolväten (eller arener). Aromatiska ämnen, som även kallas aromater, har omfattande konjugerade ringformade pi-bindningar.JodoformBayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsPyrenDodekanPetroleumprodukterJodid: Jodider är de salter som innehåller den envärt negativa jodidjonen (I−), och därmed är salter av vätejodid (jodvätesyra, HI). Jodidjoner är jodatomer som mottagit en elektron och därmed blivit negativt laddade anjoner.Polyklorerade dibensodioxinerTyreoglobulin: Tyreoglobulin är ett stort glykoprotein med jod som bildas i follikelcellerna i sköldkörteln. Det är ett förstadium till tyreoideahormoner och lagrar dessa hormoner i sköldkörteln.Pyromorfit: Pyromorfit är ett grått, gulaktigt, brunt eller grönt mineral, som består av blyfosfat och blyklorid och är en mycket rik blymalm.Halogenering: En halogenering är en organisk kemisk reaktion där en eller flera väteatomer i en organisk förening byts ut mot halogenatomer, det vill säga någon från gruppen grundämnen omfattande fluor, klor, brom, jod och astat. Produkten sägs då vara halogenerad.Blyjodid: Blyjodid är ett gult, tungt kristallinskt pulver som saknar lukt och smak. Det är svårlösligt i kallt vatten, men lösligt i kokande vatten.Fenantren: Fenantren är ett polycykliskt aromatiskt kolväte bestående av tre bensenringar. Namnet fenantren är sammansatt av fenyl och antracen.Hydrofob interaktion: Hydrofob interaktion är en typ av kemisk bindning, där två molekyler i en vattenlösning hålls ihop för att de har hydrofoba (vattenskyende) ytor som det omgivande vattnet inte vill samverka med.Krackning: Krackning (från engelskans cracking) är en förädlingsprocess där man sönderdelar stora kolvätemolekyler i petroleum till lågmolekylära, mer användbara och mer värdefulla kolväten, som till exempel bensin. Denna metod används för att få ut mer bensin ur tunga oljor och på så sätt tillgodose marknadens bränslebehov.Etanol (motorbränsle): Etanol är en alkohol som kan användas som bränsle för förbränningsmotorer i till exempel personbilar. I Sverige saluförs det bland annat som blandningen E85, med cirka 85 procent etanol och 15 procent bensin på sommaren och 75 procent etanol och 25 procent bensin på vintern (men skyltar etc.Cancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.Läkemedelsöverkänslighet: Läkemedelsöverkänslighet kan vara immunologiskt betingad (allergi) men beror ofta på andra mekanismer.LipopolysackariderKloraminCorexit: Corexit är ett lösningsmedel tillverkat av Nalcohttp://inthesetimes.com/article/6331/bp_dispersing_oil_or_criticism som bland annat har använts för att försöka skingra läckt olja vid oljeutsläppet i Mexikanska golfen 2010.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Polykarbonat: Polykarbonat (PC) är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet. Polykarbonat säljs oftast som "okrossbar plast" under namnet hammerglass, makrolon eller lexan och används främst till butiksfönster och dörrfönster som ska vara stöt-, spark- och slagtåliga, den används också bland annat till visir, maskinskydd, flygplansfönster, CD-skivor och andra produkter som behöver vara hållbara och transparenta.Hexen (alken): Hexen betecknar kolväten med summaformeln C6H12 som innehåller en dubbelbindning och är alltså är alkener. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar hexen ett kolväte med ogrenad kolkedja, det vill säga 6 kolatomer på raken.Sköldkörtel: Sköldkörteln, Glandula Thyroidea, är en två- eller (hos vissa människor) tredelad endokrin (hormonproducerande) körtel lokaliserad i halsen, strax under struphuvudet och utmed sidorna på luftstrupen. Sköldkörtelns hormoner, tyreoideahormoner, går direkt ut i blodet och påverkar ämnesomsättningen.Rudolph Fittig: Wilhelm Rudolph Fittig, född 6 december 1835 i Hamburg, död 19 november 1910 i Strassburg, var en tysk kemist.Koks: Koks är den fasta återstoden efter pyrolys av fossilt kol, exempelvis stenkol. Vid pyrolys avgår kolets flyktiga beståndsdelar, såsom kolväten, koloxid och vätgas som kan användas som bränslen.Kreosot: Kreosot från trätjära är en lätt gulaktig, transparent vätska som utvinns genom destillation av kreosotolja, det vill säga trätjära, som är en svart oljelik produkt som erhålls vid kolning av bokträ.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Acenaftylen: Acenaftylen är ett polycykliskt aromatiskt kolväte bestående av naftalen med en alkenbrygga mellan 1- och 8-positionerna. Vid rumstemperatur är den ett gult pulver med en smältpunkt på 92 °C.Peroxidas: Ett peroxidas är ett enzym som katalyserar reduktionen av en peroxid. Om peroxiden är väteperoxid blir produkten två vattenmolekyler.Integumentsystemet: Integumentsystemet, från latinets integumentum, som i sin tur kommer från det latinska verbet integere, "att skydda, täcka, omhölja", är det organsystem som skyddar kroppen från skador, och som består av huden och dess bihang. (som hår, fjäll, fjädrar och naglar).SesamoljaXylenProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.GadoliniumEtylbensen