Loading...


Koenzym A: Viktig bärarmolekyl som binder acetylgrupper och deltar i transacetyleringsprocessen. Syn. CoAKoenzymerUbikinonKoenzym A-ligaser: Enzymer som katalyserar bildandet av acyl-CoA-derivat. EC 6.2.1.Acetyl-CoA: Acetyl-CoA medverkar i biosyntesen av fettsyror och steroler, i oxidationen av fettsyror och i metabolismen av många aminosyror. Det har också verkan som ett biologiskt acetylerande medel.Kobamider: Vitamin B12-koenzymanaloger.Koenzym A-transferaser: Enzymer som överför koenzym A-delar från acyl- eller acetyl-CoA till olika karboxylmottagare, varvid bildas en tiolester. Enzymer tillhörande denna grupp är avgörande för omsättningen av ketoner och utnyttjandet av acetoacetat i mitokondrierna. EC 2.8.3.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Mesna: En sulfhydrylförening som används för att förhindra urotelial förgiftning genom inaktivering av metaboliter av antitumörmedel, så som ifosfamid eller cyklofosfamid.PantotensyraNADEuryarchaeota: Ett rike av Archaea, omfattande metanbildande organismer, Halobacteriales (saltbakterier), Archaeoglobales (sulfatreducerande), samt de termofila Thermococcales och Thermoplasmales.PropandioldehydratasKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Methanosarcina barkeri: En art icke-rörliga, halofila arkéer. Deras livsmiljöer utgörs av sötvatten- och havssediment, laguner med spillning och vommen hos klövdjur.NADPAcetat-CoA-ligas: Ett enzym som katalyserar bildandet av CoA-derivat ur ATP, acetat och CoA, varvid fås AMP, pyrofosfat och acetyl-CoA. Det har också verkan på propionat och akrylat. EC 6.2.1.1.Mevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).RiboflavinPanteteinPalmitoyl-CoAMethanobacterium: Ett släkte anaeroba, stavformade metanbakterier (Methanobacteriaceae). Bakterierna är orörliga och nyttjar ammoniak som enda kvävekälla. Dessa metanbildande bakterier finns i sjösediment, jord, avloppsvatten och i djurs tarmflora.Lovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. Malonyl-CoA: Ett koenzym A-derivat som spelar en nyckelroll vid fettsyrasyntesen i cytoplasma- och mikrosomsystem.OxidoreduktaserMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SubstratspecificitetPyridoxalfosfatHydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser, NADP-beroende: Specifika hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser som utnyttjar kofaktor NADP. Reaktionen är: (R)-mevalonat + CoA + 2 NADP+ = (S)-3-hydroxi-3-metylglutaryl-CoA + 2 NADPH + 2 H+. Leverenzymer tillhörande denna klass ingår i biosyntesen av kolesterol. EC 1.1.1.34.Metylmalonyl-CoA-mutas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av metylmalonyl-CoA till succinyl-CoA genom förflyttning av karbonylgruppen. Det kräver ett kobamidkoenzym. En blockering av denna enzymatiska omvandling leder till ämnesomsättningssjukdomen metylmalonaciduri. EC 5.4.99.2.Oxidation-reduktionAcyltransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar överföringen av en acylgrupp från en kemisk förening (givare) till en annan (acceptor). EC 2.3.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Metan: Det enklaste, mättade kolvätet (CH4).Acetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Korrinoider: Cykliska tetrapyrroler som är uppbyggda på korrinskelettet.SimvastatinVitamin B12Fosfatacetyltransferas: Ett enzym som katalyserar syntesen av acetylfosfat från acetyl-CoA och oorganiskt fosfat. Acetylfosfat utgör en högenergiförening. EC 2.3.1.8.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Flavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Glutamatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-glutamat och vatten till 2-oxoglutarat och NH3 under närvaro av NAD+. EC 1.4.1.2.AldehydoxidoreduktaserOxo-syra-lyaserHydroximetylglutaryl-CoA-syntas: Ett enzym som katalyserar syntesen av hydroximetylglutaryl-CoA från acetyl-CoA och acetoacetyl-CoA. Detta är ett nyckelenzym i biosyntesen av steroider. EC 4.1.3.5.Etanolamin-ammoniaklyas: Ett enzym som katalyserar deamineringen av etanolamin till acetaldehyd. EC 4.3.1.7.Alkoholdehydrogenas: Ett enzym som reversibelt katalyserar slutsteget i alkoholjäsning genom reduktion av aldehyd till alkohol. När det gäller etanol, så reduceras acetaldehyd till etanol i närvaro av NADH och väte. Enzym et är ett zinkprotein med verkan på primära och sekundära alkoholer hemiacetaler. EC 1.1.1.1.Methanosarcina: Ett släkte anaeroba, oregelbundet klotformade Methanosarcinales med orörliga medlemmar. De bildar inte endosporer. Dessa arkéer får sin energi genom att bilda metan från acetat, metanol, mono-, di- och trimetylamin, och möjligen kolmonoxid. De påträffas i sötvatten och havsmiljöer.Metyltransferaser: En undergrupp enzymer av transferasklassen som katalyserar överföringen av en metylgrupp från en förening till en annan. EC 2.1.1.MerkaptoetanolGlutarater: Produkter av glutarsyra. Ibland används glutarat synonymt med glutarsyra. Apoenzymer: Enzymets proteinkomponenter utan eventuella kofaktorer eller prostetiska grupper, nödvändiga för enzymets funktioner.Succinat-CoA-ligaserKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.PropylenglykolXanthobacterUltraviolettspektrofotometriSterol O-acyltransferasClostridium: Ett släkte rörliga eller icke-rörliga, grampositiva bakterier av familjen Bacillaceae. Många arter har identifierats, varav några är patogena. De lever i vatten, jord och i tarmkanalen hos människor o ch djur.Karboxilyaser: Enzymer som katalyserar icke-hydrolytisk anslutning eller frigörande av en karboxylgrupp till eller från en förening. De omfattar karboxilaserna och dekarboxilaserna. EC 4.1.1.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Methanobacteriaceae: En familj anaeroba, kockoida eller stavformade Methanobacteriales. Cellmembranen består huvudsakligen av polyisoprenoid-kolväten länkade med eter till glycerol. Bakterierna återfinns i anaeroba miljöer överallt i naturen.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Heptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.Acetyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföringen av en acetylgrupp, vanligen från acetylkoenzym-A, till någon annan förening. EC 2.3.1.Flavinmononukleotid: Ett koenzym till ett flertal oxidationsenzymer, inklusive NADH-dehydrogenas. Det utgör den huvudsakliga förekomstformen av riboflavin i celler och vävnader.Fettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.SterolerIntramolekylära transferaser: Enzymer av isomersklass som katalyserar överföringen av acyl-, fosfo-, amin- eller andra grupper från en position inom en molekyl till en annan. EC 5.4.Sekvenshomologi, aminosyraEnzymer och koenzymerParabenerDimetylaminer: Dimetylamin (DMA) är en ammoniakdoftande gas med flera användningsområden som råvara inom t ex kemisk-teknisk industri och läkemedelsindustrin.Acetyl-CoA-karboxylas: Ett karboxylerande enzym som katalyserar omvandlingen av ATP, acetyl-CoA och HCO3- till ADP, ortofosfat och malonyl-CoA. Det är ett biotinylprotein som också katalyserar transkarboxylering. Växtenzyme t karboxylerar även propanoyl-CoA och butanoyl-CoA. EC 6.4.1.2.PterinerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Acetyl-CoA C-acetyltransferase: Ett enzym som katalyserar den reversibla formeringen av acetacetyl-CoA från två molekyler acetyl-CoA. EC 2.3.1.9.ProteinbindningSpektrofotometriModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.PyridoxaminAcetyl-CoA C-acyltransferase: Ett enzym som katalyserar slutsteget i oxidationen av fettsyra, varvid acetyl-CoA frigörs, och CoA-estern av en två kolenheter kortare fettsyra bildas. EC 2.3.1.16.Arkeproteiner: Proteiner från någon arkeart.TiaminpyrofosfatMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.FlavinerNADH, NADPH-oxidoreduktaserSuccinaterPravastatinHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Hydrolyaser: Enzymer som katalyserar brott på kol-syrebindningen, vilket leder till uppkomst av omättade ämnen genom förlust av vatten. EC 4.2.1.PropionaterProteinkonfigurationCholestyramine ResinHydroxibutyrater: Salter och estrar av hydroxismörsyra.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Acetatkinas: Ett enzym som reversibelt katalyserar fosforyleringen av acetat under närvaro av en tvåvärdig katjon och ATP, varvid bildas acetylfosfat och ADP. Det spelar en viktig roll i glykolysprocessen. EC 2.7. 2.1.Träsprit: En färglös, brännbar vätska som används vid framställning av formaldehyd och ättiksyra, i kemiska synteser, som frostskyddsvätska och lösningsmedel. Förtäring av metanol ger förgiftning och kan orsaka blindhet.Methanococcus: Ett släkte anaeroba, kockoida Methanococcaceae, som förflyttar sig med hjälp av polära flagelltofsar. Dessa metanbildande bakterier finns i saltsjöar, marina och flodsediment, samt i tarmkanalen hos djur.Isomeraser: En klass enzymer som katalyserar geometriska eller strukturella förändringar inom en molekyl, med en enda produkt som resultat. Reaktionerna medför inte någon nettoförändring i halten av föreningar, annan än substratet och produkten. EC 5.Estrar: Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.PyrrolerArkegener: Den genetiska massan hos arkéer.Rekombinanta proteinerRacemaser och epimeraserHydroxikolesteroler: Kolesterol som fått en hydroxigruppsubstitution i någon position.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Ketoglutarsyra: En familj av föreningar som innehåller en oxo-grupp, med generell struktur som 1,5-glutarsyra.Oxidoreductases Acting on CH-NH Group Donors: Enzym som katalyserar dehydrogeneringen av sekundära aminer och ger upphov till en C=N dubbelbindning som primär reaktion. I vissa fall hydrolyseras denna senare.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Väte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).MalonaterMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.PyridoxalMultienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.Struktur-aktivitet-relationAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.PQQ-kofaktorMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Formatdehydrogenaser: Flavoproteiner som reversibelt katalyserar reduktionen av koldioxid till format. Många föreningar kan vara mottagare (acceptorer), men den enda fysiologiskt aktiva acceptorn är NAD. Enzymerna har sin verkan vid fermentering av sockerarter och andra föreningar till koldioxid och är nyckelenzymer för energialstring när bakterier odlas på format som viktigaste kolkälla. De renframställs ur bovint blod. EC 1.2.1.2.Aspartataminotransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar reaktionen mellan L-aspartat och 2-ketoglutarat till oxaloacetat och L-glutamat. Enzymerna är pyridoxalfosfatproteiner. I levern överför reaktionen överskottskväve till aspartat för användning i ureacykeln. EC 2.6.1.1. Syn. aspartattransaminaser.SulfhydrylföreningarSvaveltransferaserLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.MyringosclerosisMalatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av (S)-malat och NAD+ till oxaloacetat och NADH. EC 1.1.1.37.Test för genetisk komplementering: Ett test för att avgöra om komplementering (dominant kompensation) kommer att äga rum i en cell med en given mutantfenotyp när ett annat muterat genom, som kodar för samma fenotyp, förs in i cellen.HydroxybenzoatesFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.SekvensinpassningKarnitin: En beståndsdel av strimmig muskel- och levervävnad. Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Butyryl-CoA-dehydrogenasPyruvaterTetrahydrofolaterIsocitratdehydrogenas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av isocitrat och NAD+ till 2-ketoglutarat, koldioxid och NADH. Det finns i cellers mitokondrier. Enzymet kräver Mg2+ och Mn2+; det aktiveras av ADP, citrat och Ca2+, och hämmas av NADH, NADPH och ATP. Reaktionen är det avgörande, hastighetsreglerande steget i citronsyracykeln. EC 1.1.1.41.Pantotenatkinas-associerad neurodegeneration: En sällsynt, autosomalt recessiv, degenerativ sjukdom som vanligen debuterar sent i barndomen eller i ungdomsåren. Kliniska symtom är fortskridande muskelkramper, hyperreflexi, muskelstelhet, dystoni, dysartri och intellektuell försämring, som med åren utvecklas till svår demens. Patologisk undersökning visar nervcellsatrofi i globus pallidus och järnavlagringar i och kring blodkärl.Krotonater: Salter och estrar av krotonsyra.Acylbärarprotein: Består av en polypeptidkedja och 4´-fosfopantetein kopplade till en serinrest med en fosfodiesterbindning. Acylgrupper binds som tiolestrar till pantotenylgruppen. Acylbärarprotein ingår i alla steg i cytoplasmasystemets fettsyrasyntes.ValeraterJäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser: Enzymer som katalyserar dehydrogeneringen av glyceraldehyd-3-fosfat. Det finns flera typer av glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser: fosforylerande och icke-fosforylerande, sådana som omvandlar väte till NADP och sådana som omvandlar väte till NAD. EC 1.2.1.9; EC 1.2.1.12; EC 1.2.1.13.NaftalenerSaccharomyces cerevisiaeKolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.FluorbensenerPyruvatsyntasTemperaturVitaminerAcyl-CoA-dehydrogenaserHästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Acetoacetater: Salter och derivat av acetättiksyra.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.TransaminaserPhosphotransferases (Alcohol Group Acceptor)TransketolasPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.MalaterReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.EnzymreaktivatorerPseudomonasEnoyl-CoA-hydratas: Ett enzym som reversibelt katalyserar hydrering av omättat, fett acyl-CoA till beta-hydroxiacyl-CoA. Det har betydelse för oxidation av fettsyror och syntes av fettsyror i mitokondrierna, har bred specificitet och visar störst aktivitet med krotonyl-CoA. EC 4.2.1.17.TerpenerAldehyddehydrogenas: Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.Fluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.L-laktatdehydrogenasKemiMetylaminerFormaterLigaser: En klass enzymer som katalyserar bindning mellan två substratmolekyler, i förening med hydrolys av en pyrofosfatbindning i ATP eller liknande energigivare. EC 6.Dekarboxylering: Avlägsnande av en karboxylgrupp, oftast som koldioxid, från en kemisk förening.Kemiska fenomenPolyestrarMeglutol: Ett medel mot fett som sänker halterna av kolesterol, triglycerider, serum-betalipoproteiner och fosfolipider. Det verkar genom att störa de enzymatiska stegen i omvandlingen av acetat till hydroximetylglutaryl-CoA samt genom att blockera effekten av hydroximetylglutaryl-CoA-reduktas, som är det produktionshämmande enzymet i kolesterolbiosyntesen.StereoisomerismFettsyradesaturaserPeptidsyntaserPropionibacteriumPropanNukleotidyltransferaserKumarsyror: Hydroxikanelsyra och dess derivat. De utövar sin verkan genom att aktivera oxidering av indolättiksyra, varvid den endogena nivån av bunden indolättiksyra i växter sjunker.Histidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.Karnitin-O-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar bildandet av O-acetylkarnitin från acetyl-CoA plus karnitin. EC 2.3.1.7.SpektralanalysMethanobacteriales: En ordning anaeroba, kockoida eller stavformade metanbildande bakterier inom riket Euryarchaeota. De är orörliga, katabolyserar inte kolhydrater, proteinämnen eller organiska föreningar andra än formiater eller kolmonoxid, och har stor utbredning i naturen.Fatty Acid Synthase, Type IIMetylmalonyl-CoA-dekarboxylas: Ett karboxilyas som katalyserar dekarboxileringen av (S)-2-metyl-3-oxopropanoyl-CoA till propanoyl-CoA. Hos mikroorganismer kan reaktionen kopplas till vektortransporten av natriumjoner genom cytoplasmamembranet. EC 4.1.1.41.Hjärtmitokondrier: Hjärtmuskelvävnadens mitokondrier.

*  Enzym - Wikipedia
Koenzymer är små organiska molekyler som kan transportera kemiska grupper från ett enzym till ett annat. Många koenzymer ... eller koenzymer, vilka frisläpps från enzymets aktiva säte under den kemiska reaktionens gång. Exempel på koenzymer är NADH, ... Koenzymer återskapas vanligen kontinuerligt. På så sätt hålls deras koncentration på en jämn nivå i cellen. Detta kontinuerliga ... återskapande betyder att även små mängder koenzymer används mycket intensivt. Exempelvis förbrukar och återskapar kroppen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Enzym
*  Riboflavin - Wikipedia
Riboflavin ingår i två koenzymer: flavinmononukleotid (FMN) och flavinadenindinukleotid (FAD) som båda har stor betydelse för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Riboflavin
*  Koenzym - Wikipedia
Koenzymer är en del av den bredare ämnesgruppen kofaktorer, som även inkluderar andra kemiska föreningar, såsom metalljoner och ... Koenzymer är dissocierbara (mindre hårt bundna) organiska ämnen av relativt låg molekylmassa och överför kemiska grupper, ... Kemiskt är koenzymer ofta nukleotider, och är till skillnad från apoenzymet inte proteiner. Eftersom koenzymet förändras ... De flesta B-vitaminer är också koenzymer. Koenzym A NAD+ NADP+ ATP ^ [a b] Coenzyme i IUPAC Gold book, läst 2014-06-30 ^ ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Koenzym
*  B-vitamin<...
Vitamin B6 behövs för att producera viktiga koenzymer i kroppen. Folat är den naturliga formen av folsyra. Det är ett ...
  https://www.greatlife.se/produkter/vitaminer/b-vitamin
*  Kofaktor - Wikipedia
Kofaktorer uppdelas huvudsakligen i två grupper: dels mindre organiska molekyler, även kallade koenzymer, och dels joner, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kofaktor
*  Blogg - Naturalternativet
Denna process kräver många enzymer och koenzymer. Syre och glukos omvandlas till koldioxid och vatten, som sedan återförs till ...
  http://naturalternativet.se/blogg/
*  Arne Söderback, utgivare på Naturalternativet
Denna process kräver många enzymer och koenzymer. Syre och glukos omvandlas till koldioxid och vatten, som sedan återförs till ...
  http://naturalternativet.se/author/arne/
*  Prostetisk grupp - Wikipedia
Prostetiska grupper skiljer sig från koenzymer genom att prostetiska grupper är hårdare bundna (till exempel hem-gruppen i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Prostetisk_grupp
*  Pyruvatdehydrogenaskomplexet - Wikipedia
Det är ett stort enzymkomplex med tre subenheter och fem koenzymer: tiaminpyrofosfat, liponsyra, FAD, NAD+ samt koenzym A. I ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyruvatdehydrogenaskomplexet
*  Filorga NCTF Vitamincocktail - Experter på fillers och botox.
6 koenzymer som skapar en biokemisk reaktion i vävnaden. *5 nukleinsyror som aktiverar cellulär kommunikation 6 mineraler som ...
  http://estellemedical.com/behandlingar/filorga-nctf-vitamincocktail/
*  Hagertkliniken AB, Malmö, Centrum - Bokadirekt
Genom att tillföra hyaluronsyra och 53 näringsrika ingredienser (vitaminer, aminosyror, koenzymer, antioxidanter, mineraler och ...
  https://www.bokadirekt.se/fi-FI/places/hagertkliniken-ab-13988
*  Köpa Osmoflox utan recept på nätet i Sverige | Osmoflox Online Apotek
Kobalaminer fungerar som koenzymer i olika reaktioner, t.ex vid ombildning av, osmoflox ciprofloxacin. D359, Icke specificerad ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/osmoflox.html
*  Vitamin B2 | Neostoric - Helhetshälsa på nätet
Riboflavin ingår i vissa koenzymer och är därmed väldigt betydelsefullt för omvandling av syre till energi. Det bidrar även ...
  http://neostoric.se/kost-naring/vitaminer/vitamin_b2/
*  Bipollen - 250g - Vimishop
Bipollen innehåller nästan alla enzymer och koenzymer vi behöver, 22aminosyror, antioxidanter som bioflavonoider och ...
  http://www.vimishop.se/bipollen/bipollen-250g
*  Injektioner och skin rejuvenation - Allavie Clinic | Allavie Clinic
Med en blandning av vitaminer, aminosyror, koenzymer, nukleinsyror, mineraler, antioxidanter samt hyaluronsyra stimuleras och ...
  http://allavieclinic.com/behandlingar/injektioner-och-skin-rejuvenation/
*  Köpa Lertus utan recept på nätet i Sverige | Lertus Online Apotek
Q10 är ett så kallad koenzym, koenzymer hjälper enzymer i sin aktivitet kan man säga lite förenklad, retisol a apotek göteborg ...
  http://apoteksverige.life/lertus.html
*  Microneedling med NCTF | Beauty Care
Under tiden slussar men ner NCTF+HA, Vitamincocktail som innehåller 23 aminosyror, 6 koenzymer, 5 nukleinsyror, 6 mineraler, 12 ...
  http://www.beauty-care.se/microneedling/
*  Vitamin B7 | Neostoric - Helhetshälsa på nätet
... kolhydrater och protein och ingår i många koenzymer. B7 är viktig för huden och motverkar eksem och hudinflammationer men det ...
  http://neostoric.se/kost-naring/vitaminer/vitamin_b7/
*  CHOKLAD & BANAN PALEO MINI-CUPCAKES - All things green
... de innehåller också alla de enzymer och koenzymer kroppen behöver (enzymer är viktigt för kroppens funktioner, ex matsmältning ...
  http://allthingsgreen.nu/2015/april/choklad-banan-paleo-mini-cupcakes-chocolate-banana-paleo-mini-cupcakes.html
*  Bipollen | Kostupplysningen.se
Det är faktiskt så att det mesta av vad kroppen behöver i form av enzymer och ko-enzymer finns i dessa pollen, så de är ...
  http://kostupplysningen.se/bipollen/
*  MODELLSVAR
... blir två ATP-molekyler och två reducerade koenzymer d) I jästceller ombildas pyruvat till etanol under aeroba förhållanden 2. ...
  http://spotidoc.com/doc/4162335/modellsvar
*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
PlasmiderKoenzymerProteinveckningPleurotus15-oxoprostaglandin 13-reduktas: (5Z)-(15S)-11-alfahydroxy-9,15-dioxoprostanoat:NAD(P ... under medverkan av NAD och NADP som koenzymer. EC 1.1.1.118; 1.1.1.119.Rhodobacter capsulatusFlavodoxin: Ett järnfritt ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6

Kofaktor: En kofaktor är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga.Cofactors i IUPAC Gold book, läst 2014-06-30 Enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av.Koenzym Q10: Koenzym Q10, ubikvinon eller ubikinon är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym som finns framför allt i mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. I den processen som Q10 deltar i regleras en stor del av energiförsörjningen i kroppen.HMG-CoA-reduktas: HMG-CoA-reduktas är ett enzym som katalyserar reaktionen mellan HMG-CoA och mevalonsyra i nysyntesen av kolesterol.Pantotensyra: Pantotensyra eller vitamin B5 är ett vattenlösligt vitamin som finns i alla celler som en beståndsdel i det viktiga koenzym A (CoA), som katalyserar förbränningen av fetter. Syntesen av fettsyror, kolesterol, hormoner i binjurebarken och acetylkolin är beroende av CoA.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Statin: Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Paul Oldfield: Paul Oldfield, född 1966, mer känd som Mr.Methane, är en brittisk pruttkonstnär.Simvastatin: Simvastatin (marknadsförs under namnet Zorcord, Simvastatin plus producentens namn (exempelvis simvastatin KRKA), är ett läkemedel mot höga halter kolesterol i blodet.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.KatalysGlutamatdehydrogenas: Glutamatdehydrogenas är ett enzym som katalyserar reaktioner i metabolismen av glutamat. Det omvandlar glutamat till alfa-ketoglutarat, varpå ammoniak, NH3 spjälkas av, vilket även kallas för oxidativ deaminering.Alkoholdehydrogenas: Alkoholdehydrogenas är ett enzym som bryter ned alkohol till acetaldehyd i magsäcken och levern. Kroppens alkoholdehydrogenas har inte så stor kapacitet; det mättas redan vid låga halter alkohol i blodet, ungefär 0,1 promille.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.PropenoxidFettsyrametylestrar: Fettsyrametylestrar (förkortas FAME, av den engelska benämningen fatty acid methyl ester) är estrar av fettsyra och metanol. Begreppet är vanligen synonymt med biodiesel, vilken framställs ur vegetabilisk olja eller animalfett genom omförestring, synonymt med transesterifiering eller förestring, synonymt med esterifiering.Propylparaben: Propylparaben, propyl-4-hydroxibensoat eller p-hydroxibensoesyrapropylester är ett konserveringsmedel som har E-nummer E216. Tillsatsen används bland annat i godis, kosmetika och torkade köttvaror.DimetylaminPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.LipopolysackariderFlavin: Flavin är en kemisk förening och prostetisk grupp till enzym som har skilda roller inom biokemin, som till exempel katalys av redoxreaktioner och ljusgenerering. Som riboflavin är den ett viktigt vitamin.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.Metylpropanoat


  • protein
  • Biotin bildas i kroppen av tarmfloran och är viktigt för normal växt, för bildandet av fettsyror och för omsättningen av fett, kolhydrater och protein och ingår i många koenzymer. (neostoric.se)
  • samt
  • Det är ett stort enzymkomplex med tre subenheter och fem koenzymer: tiaminpyrofosfat, liponsyra, FAD, NAD+ samt koenzym A. I celler finns enzymet på insidan av mitokondrierna, vilket gör att pyruvatet först måste transporteras in i mitokondrien från cytosolen innan enzymet kan verka. (wikipedia.org)