Loading...


TeknologiBiomedicinsk teknologi: Teknologiska lösningar på biomedicinska problem.Utvärdering av medicinsk teknologiTeknologiappliceringMedical Laboratory ScienceUtbildningsteknik: Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Dental teknologiHögkostnadsteknologiKemiska fenomenMultipel kemisk känslighetMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Kemisk industri: Industriverksamhet baserad på framställning av kemikalier.Bioteknologi: Vetenskapsgren med inriktning på utnyttjande av organismer, celler eller celldelar för utveckling av tekniskt och kliniskt användbara produkter. Av central betydelse är s k genetisk ingenjörskonst, dv s manipulation av biologiska funktioner på molekylär nivå. De metoder som tillämpas kan omfatta transfektion, kloning, algoritmer för sekvens- och strukturanalys, databaser och analys och förutsägelse av gen- och proteinstrukturfunktioner.Organiska kemikalierMedicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.Tekniker för fortplantningshjälpHälso- och miljöfarliga ämnenKemisk krigföring: Taktisk krigföring med hjälp av brandstridsmedel, rök eller irriterande, brännande eller kvävande gaser.Farmaceutisk teknologi: Tillämpning av teknologisk kunskap i farmaci, farmakologi och i läkemedelsindustrin. Hit hör metoder, teknik och instrumentering för framställning, sammansättning, dispensering, paketering och lagring av läkemedel och andra preparat för diagnostiskt och analytiskt bruk, och för behandling av patienter.Oorganiska kemikalier: En stor klass kemiska ämnen, omfattande alla dem som inte innehåller kol eller kolföreningar som huvudbeståndsdel. Karbider, karbonater, cyanider, cyanater och koldisulfid (kolsvavla) räknas dock till gruppen oorganiska kemiska ämnen.Resultats reproducerbarhetKemiska brännskador: Vävnadsskador orsakade av frätande kemikalier.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.DNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.TelemedicinMasspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.UtrustningsdesignVattenförorenande ämnen, kemiskaHandikapphjälpmedel: Icke kroppsanslutna anordningar eller apparater, avsedda att vara till rörelsehjälp för personer med muskuloskelettala eller neuromuskulära handikapp.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Genomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Användare-datorgränssnittDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Kemiska stridsmedel: Kemiska substanser som används i krig för att åstadkomma oreda, sjukdom eller död.Radiologisk teknologiMedicinsk informatik, tillämpningar: Användning av automatiska system i vårdprocessen, inkl. tillämpningar för diagnos, behandling och system för dataöverföring.ProteomikMiljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.Innovationer: Spridning av nya idéer, rutiner, tekniker, material och apparater, samt omfattningen av acceptans och användning av dessa.High-Throughput Nucleotide SequencingLivsmedelsteknologi: Kunskapstillämpning inom livsmedelsindustrin.Mobiltelefon: En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.Wireless TechnologyToxikologiInformationssystem: Integrerad uppsättning datafiler, rutiner och utrustning för lagring, hantering och återvinning av information.High-Throughput Screening AssaysSensitivitet och specificitetDatabases, ChemicalBioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Förenta StaternaNanoteknologiModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.ToxicitetstesterModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurTidsfaktorerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Biosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.Small Molecule LibrariesTelekommunikationerKemiXenobiotikaDatasystem: System av datorer med kringutrustning, såsom skivminnen, skrivare, terminaler och telekommunikationsutrustning.Cancerframkallande ämnenKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.ProteinerMiljöövervakningProtein-array-analysDatornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.SystemintegrationNukleär magnetisk resonans, biomolekularStruktur-aktivitet-relationFarmaceutiska preparat: Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.Mikrofluidik: Studier av vätskekanaler och -kammare i mikroformat (dimensioner i tiotals till hundratals mikrometer; volymer i nanoliter eller pikoliter). Tekniken är av intresse inom biologisk mikrocirkulation och används i mikrokemi och andra undersökningsmetoder.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.TumörerMikroflödesanalys: Metoder baserade på principerna för mikroflödesprocesser för provhantering, reagensblandning, separering och påvisande av specifika beståndsdelar i vätskor.Attityder till datorer: Inställning till och beteende i samband med datoranvändning.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Läkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Endokrina disruptorerLäkemedelsutvecklingDNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Alternativ till djurförsök: Försöksmetoder som kan användas i stället för djurförsök i biomedicinsk forskning, som t ex utnyttjande av cell- eller vävnadsodling, matematiska modeller osv.ProteinbindningKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Bioanalys: Metod för att mäta effekterna av biologiskt verksamma ämnen i in vivo- eller in vitromodeller under kontrollerade forhållanden. Syn. bioassay eller biologiska metoder.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.HanddatorerMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Korsbindningsreagens: Föreningar med två reaktiva grupper, oftast i motsatta ändar av molekylen, som förmår reagera med och bilda bryggor mellan aminosyrasidokedjor i proteiner. Därmed kan lägena för naturligt förekommande reaktiva områden i proteiner identifieras. Korsbindinde ämnen kan även användas för andra makromolekyler, som t ex glykoproteiner, nukleinsyror osv.Datorjournalsystem: Datorbaserade journalsystem för arkivering och uttag av uppgifter i patientjournaler.Kemosympatektomi: Sympatektomi med hjälp av kemiska ämnen (t ex 6-hydroxidopamin eller guanetidin) som selektivt och reversibelt förstör adrenerga nervändar, men lämnar kolinerga nervändar intakta.Läkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.Framtidsbedömning: Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.Bilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.PeptiderDatorer: Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.ToxikogenetikBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Temperatur1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.CellinjeProteinkonfigurationGenmanipulation: Riktad modifiering av genuppsättningen hos en levande organism genom ändring av DNA, utbyte av genetiskt material med hjälp av t ex virus, transplantation av cellkärnor, transplantation av cellhybrider osv.Fenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinChemistry Techniques, AnalyticalPolymeraskedjereaktionElektronikInformationsbehandling: Insamling, systematisering, lagring, återvinning och distribution av information.Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.RobotteknikInformationslagring och -återvinning: En gren av data- eller biblioteksvetenskap inriktad på lagring, sökning, återvinning och urval av information inom ett visst ämnesområde eller viss frågeställning.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Kombinatorisk kemi: Kemisk teknik som utnyttjar reaktionsuppsättningar, för lösningar eller fastfassyntes, för att skapa molekylära bibliotek för analys av kemiska föreningar i stor skala.Mutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.ProteomAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Genetiska tekniker: Kromosomstudier, biokemiska-, intracellulära- och andra metoder som tillämpas i genetisk forskning.Miniatyrisering: Framställning av föremål i starkt förminskad skala.Indikatorer och reagenserYtegenskaperKvalitetskontrollVattenInformationssystem på sjukhus: Integrerade datasystem för hantering av administrativa rutiner, kliniska data och patientuppgifter inom sjukhuset.Fortplantningstekniker: Olika metoder för att åstadkomma ny avkomma, inklusive teknik för selektiv avel, kloning och fortplantningshjälp.Peptidbibliotek2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.BekämpningsmedelADB: Automatisk databehandling.Halvledare: Material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers. (Nationalencyklopedin)Kemisk stimuleringPolymererKemisk terrorismModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.United States Environmental Protection AgencyDatorstödd undervisning: Självinlärningsteknik, vanligtvis online, som bygger på att studenten aktivt utnyttjar datoriserat undervisningsmaterial.Genom, humant: Den kompletta arvsmassan i en människas kromosomuppsättning, antingen den haploida (från en förälder) eller diploida (från båda föräldrar). Den haploida uppsättningen innehåller 50 000 till 100 000 gener och ungefär 3 miljarder baspar.Oljor, flyktigaEvolution, kemisk: Kemisk och fysikalisk omvandling av de biogena grundämnena från deras kärnsyntes i stjärnor till deras upptagande och följande modifiering i himlakroppar och jordklotets biokemiska miljö. Hit hör även mekanismerna för upptagande av biogena element i komplexa molekyler och molekylsystem, i utvecklingen mot livets uppkomst.Mikroteknologi: Tillverkning av tekniska produkter i mikroskala (1-100 mikrometer), som t ex kretskort eller MEMS. Processen omfattar vanligtvis massframställning av hundratals eller miljontals identiska strukturer med hjälp av tunnfilmsteknik i utrymmen med kontrollerad atmosfär.MiljöföroreningDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.RNA-sekvensanalysNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Oxidation-reduktionPersondatorer: Små datorer som utnyttjar LSI-mikroprocessorkretskort som CPU (centralprocessor) och halvledarminnen för kompakt och billig lagring av programinstruktioner och data. De är mindre och billigare än minidatorer och är ofta inbyggda i dedicerade system, där de optimerats för någon särskild tillämpning. Beteckningen mikroprocessor kan avse enbart centralprocessorn eller hela mikrodatorn.FiberoptikSpectrometry, Mass, Matrix-Assisted Laser Desorption-IonizationArtsspecificitetFraktionering: Stegvis separation av en blandning i dess olika beståndsdelar.Ingenjörskonst: Praktisk tillämpning av fysikaliska, mekaniska och matematiska principer.StandarderKarcinogenicitetstester: Tester avsedda för att experimentellt mäta ett ämnes tumörframkallande förmåga, genom att tillföra ämnet (t ex benzantracen) och mäta mängden tumörceller som utvecklas under ett givet tidsintervall. K arcinogenicitetsvärdet anges som regel med milligram per tillväxtmängd av tumör. Trots att denna metod skiljer sig från mutagenicitetstester, försöker forskare ofta att korrelera mätvärdena från karci nogenicitetstester med resultaten från mutagenicitetstester.Utrustning och tillbehör: Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.Automatisering: Styrning av operativa processer med mekanisk eller elektronisk teknik istället för med den mänskliga faktorn.NanopartiklarNanostrukturerFluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Mutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.TranscriptomeVäxtextraktGenbibliotek: En omfattande samling DNA-fragment som klonats från en viss organism, vävnad, visst organ eller viss celltyp. Biblioteket kan innehålla fullständiga genomsekvenser eller sekvenser av komplementärt DNA; de senare är bildade av mRNA och saknar intronsekvenser.Kolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).Informationsspridning: Distribution av information.Electronic Health RecordsDatabaser, genetiska: Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.LösningsmedelProtein engineeringTumörcellinjePatent, principerKlusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.SignalomvandlingMedicinsk informatik, analys: Exakta matematiska och logiska procedurer för analys av medicinsk information avseende hälso- och sjukvård.Genuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNAKemisk teknologiInfrarödspektrofotometri: Spektrofotometri i det infraröda området, oftast för kemisk analys genom mätning av absorptionsspektra baserade på molekylers rotations- eller vibrationsenerginivåer.MiljövårdMobile ApplicationsYrkesmässig exponeringFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Biomedicinsk teknik: Tillämpning av ingenjörs- och teknikvetenskap inom biomedicinsk forskning och hälso- och sjukvård.Biomedicinsk forskningVideokonferenserRetande ämnen: Medel som verkar lokalt på hud- eller slemhinnor och framkallar inflammation. De som orsakar hyperemi kallas rodnadsframkallande; andra är blåsbildande; och de som tränger in i talgkörtlar och orsakar varbölder är varbildande. Tårgas och senapsgas räknas också som retmedel.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Databasadministrativa system: Dataprogram avsedda för lagring, hantering och kontroll av data för speciella ändamål.Mikromatrisanalys: Samtidig analys på en mikroplatta av flera prov eller målsubstanser ordnade i en matris.Spectrometry, Mass, Electrospray Ionization

*  LIBRIS - De tekniska vetenskaperna
Organisk kemisk teknologi : livsmedel, oljeindustrier, garveri, kautschuk m.m. ... kemisk teknologi, Bd 2:1, Organisk kemisk teknologi : livsmedel, oljeindustrier, garveri, kautschuk m.m. Stockholm : Bonnier, ...
  http://libris.kb.se/bib/104383
*  Karlstads universitet - Wikipedia
2017-: Johan Sterte, professor i kemisk teknologi. Lärarhögskolan i Karlstad. *1968-1976: Olof Ängeby, docent i geografi ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlstads_universitet
*  Sven Rydholm - Wikipedia
... i Stockholm med cellulosateknik och kemisk teknologi som huvudinriktning. Han avlade civilingenjörsexamen 1948 och blev 1952 ... Rydholm utnämndes 1974 till hedersdoktor i kemisk teknologi vid KTH. 2013 uppmärksammades också hans insatser för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Rydholm
*  Friedrich Ludwig Knapp - Wikipedia
Hans arbete Lehrbuch der chemischen Technologie (1847; tredje upplagan 1865ff.; "Lärobok uti kemisk teknologi", 1849-51) var på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ludwig_Knapp
*  Atle Lundström - Wikipedia
År 1911 blev han civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolans avdelning för kemisk teknologi. År 1912 grundade han Ludvikas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Atle_Lundstr%C3%B6m
*  Antikvariat Classica - Teknik | Teknik, allm nt
KEMISK TEKNOLOGI ENLIGT VETENSKAPEN OCH INDUSTRIENS NUVARANDE STÅNDPUNKT. Efter J. R. Wagner's Chemische Teknologie bearbetad ... Om de etiska problem som uppstår med dagens moderna teknologier som kemisk industri, bioteknik, kärnkraft och ...
  http://www.classica.se/browse_sok.php?p=TEKNIK&b=teknikallmant&sida=1
*  Olle Lindström - Wikipedia
Han blev professor i kemisk teknologi vid KTH 1968, samma år invaldes han till ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien ... var en svensk forskare och professor i kemisk teknologi. Lindström tog civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan ( ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Olle_Lindstr%C3%B6m
*  Hans Bunte - Wikipedia
Bunte, som var professor i kemisk teknologi vid tekniska högskolan i Karlsruhe, var en föregångsman på det gasanalytiska ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Bunte
*  Bo Simmingsköld - Wikipedia
Bo Simmingsköld studerade kemi och kemisk teknologi vid Chalmers där han tog examen 1944, varefter han arbetade som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Simmingsk%C3%B6ld
*  Per Warfvinge - Wikipedia
1982 Civilingenjörexamen vid LTH 1986 Licentiatexamen 1988 Disputation i kemisk teknologi 1992 Docent 1992 studierektor för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Warfvinge
*  Johannes Rudolf von Wagner - Wikipedia
"Kemisk teknologi", 1-5, 1863-68). Därjämte utgav Wagner årligen från 1855 "Jahresbericht über die Leistungen der chemischen ... sedan kemi i Paris samt blev 1851 professor vid Nürnbergs tekniska läroverk och 1856 professor i agrikulturkemi och teknologi i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Rudolf_von_Wagner
*  Tekniska läroverket i Helsingfors - Wikipedia
Det hade avdelningar för maskinteknik, elektroteknik och kemisk teknologi. 1996 fusionerades Tekniska läroverket med Svenska ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tekniska_l%C3%A4roverket_i_Helsingfors
*  Nauckhoff nr 2120 - Adelsvapen-Wiki
Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1900. Biträdande ingenjör vid aktiebolag Expressdynamits ...
  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Nauckhoff_nr_2120
*  Otto Stelling - Wikipedia
Han var 1944 och 1960-1967 professor i kemisk teknologi vid Kungliga tekniska högskolan och 1944-1960 i teknisk oorganisk kemi ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Stelling
*  Hampus von Post - Wikipedia
Åren 1846-1847 studerade von Post kemisk teknologi utomlands och 1848 studerade han kemi i Stockholm under Lars Fredrik ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hampus_von_Post
*  Johan Sterte - Wikipedia
Vid Luleå tekniska universitet blev Sterte 1994 professor i kemisk teknologi, och ansvarade särskilt för att bygga upp ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Sterte
*  David Hector - Wikipedia
Han var lektor i kemi och kemisk teknologi vid Malmö tekniska elementarskola från 1896 och tillika stadskemist i Malmö från ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/David_Hector
*  Jan Zahradil - Wikipedia
Zahradil utbildade sig vid institutet för kemisk teknologi i Prag, och efter sin examen 1987 arbetade han som forskare fram ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Zahradil
*  Johan Gustaf Wiborgh - Wikipedia
Wiborgh blev student i Uppsala 1858, genomgick Teknologiska institutets fackskola för kemisk teknologi 1858-61 och avlade ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Gustaf_Wiborgh
*  Otto Nikolaus Witt - Wikipedia
Witt var en utmärkt organisatör och inlade stor förtjänst om, att undervisningen i kemisk teknologi uppnådde en så hög ... där han 1891 blev professor i kemisk teknologi och 1898 rektor. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Nikolaus_Witt
*  Chalmers tekniska högskola - Wikipedia
... mekanisk teknologi och byggnadskonst och en annan i kemi, kemisk teknologi med tillhörande laborationsövningar samt mineralogi ... Undervisningsämnena var: fysik, med tillämpning på konster och näringar (14 elever), elementarkemi (18) och kemisk teknologi ( ... kemi samt kemisk teknologi. Samuel Lagerborg, kapten, född 1798 i Norrbottens län, död 1852 i Göteborg. Lärare i matematik och ... kemi samt kemisk och mekanisk teknologi) och 2 lärare - löjtnant Samuel Wilhelm Lagerborg i matematik och linearritning samt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Chalmers_tekniska_h%C3%B6gskola
*  Pristagare och stipendiemottagare år 2011 | Kungl. Skytteanska Samfundet
Mattias Grahn, kemisk teknologi. Mattias Grahn, disputerade 2006 på avhandlingen "Development of av novel experimental tehnique ...
  http://www.skytteanskasamfundet.se/priser-och-stipendier/pristagare-och-stipendiemottagare-ar-2011/
*  Henry Le Chatelier - Wikipedia
École des mines och bytte denna lärostol 1887 mot professuren i oorganisk kemisk teknologi. Dessutom var han 1898-1907 ... över kemisk jämvikt och dissociation, över gasblandningars explosionsförhållanden och gruvgas, över eldfasta material, över ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Henry_Le_Chatelier

Fynd (diagnostik): Fynd, tecken eller undersökningsfynd är de tecken på sjukdom, skada eller avvikelse som kan observeras av till exempel läkare vid kroppslig undersökning, med eller utan hjälp av teknisk apparatur.Dow Chemical: TKO: 4850Rotterdamkonventionen: Rotterdamkonventionen (även kallad PIC. Engelska: Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) är ett regelverk utformat för att försöka begränsa användningen och spridningen av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.String: String kan syfta på:Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Adobe Illustrator: Adobe Illustrator är ett vektorbaserat illustrationsprogram skapat av Adobe. Programmet släpptes för första gången 1987 till Apples Macintosh, men finns idag även till Windows.Telemedicin: Termen Telemedicin innebär att ge medicinsk vård på distans. Termen består av det grekiska ordet τήλε (tele), som betyder avlägsen, och medicin.Atommassa: Atommassa, tidigare kallad atomvikt, är medelatommassan för blandningen av de förekommande isotoperna av ett grundämne i naturen.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriFönster (datorgrafik)VXProteomik: Proteomik är en gren av biologin som undersöker stora mängder data om proteiner i olika sammanhang. Proteomiken tillhör familjen "omik", ett samlingsnamn på ett flertal nya teknikinriktningar för att studera biologiska förlopp "holistiskt" eller åtminstone multivariat.Satellittelefon: En satellittelefon är en portabel telefon som kommunicerar direkt med kommunikationssatelliter i bana runt jorden. Beroende på vilket system som används, kan en satellittelefon ha täckning i allt från en begränsad region till globalt över hela världen.APRS: APRS, Automatic Packet Reporting System (Digital kommunikation och positionering över amatörradio), är en teknik som innebär att man skickar textmeddelanden eller sin aktuella position från en GPS-mottagare trådlöst via en amatörradiosändare och ett radiomodem. Ett, av radioamatörer uppbyggt, länkradionät tar emot informationen och sprider denna vidare över ett geografiskt område samt även vidare ut på Internet.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.TetrafluoretenNanoteknik: miniatyr|[[Nanorör kan skapas av grundämnet kol]]Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Toxicitet: Toxicitet, av grekiskans toxikon, "pilgift", är den förmåga ett ämne har att skada en organism, och därför ett mått på dess grad av giftighet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Biosensor: En biosensor är ett analytiskt verktyg, som kan hitta intressanta kemiska beståndsdelar, vilka kombinerar en biologisk komponent med en fysikokemisk detektor. Detta baseras på att det i biologiska system finns molekyler med överlägsen förmåga att känna igen och binda till olika sådana så kallade analyter.Krone: Krone kan avseXenobiotika: Xenobiotika (av grekiska xenos, främling och bios, liv) är beteckningen på alla kroppsfrämmande ämnen, vanligtvis i betydelsen läkemedel, miljögifter och droger (enligt vissa definitioner kan även abnormala koncentrationer kallas xenobiotika). Däggdjur eliminerar xenobiotika via olika vägar, framförallt via avföringen och urinen.Cancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.EtylgruppLäkemedel: thumbFordonsdynamik: Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Palm (PDA)

  • 1986
  • 1982 Civilingenjörexamen vid LTH 1986 Licentiatexamen 1988 Disputation i kemisk teknologi 1992 Docent 1992 studierektor för civilingenjörsutbildningen i kemiteknik. (wikipedia.org)