Loading...


Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.BiokatalysKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Katalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.SubstratspecificitetBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.ProteinkonfigurationKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.RNA, katalytisktHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Histidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Proteinstruktur, tertiärProteinbindningStruktur-aktivitet-relationRekombinanta proteinerKatalytiska antikroppar: Antikroppar som kan katalysera ett flertal olika kemiska reaktioner. De kännetecknas av hög substratspecificitet, med verkningsmekanismer som på många sätt liknar enzymers.Oxidation-reduktionStereoisomerismSekvenshomologi, aminosyraVätebindning: En lågenergidragningskraft mellan väte och annat grundämne. Den spelar stor roll för bestämning av egenskaperna hos vatten, proteiner och andra föreningar.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Aminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Enzymer: Biologiska molekyler som har katalytisk verkan. De finns naturligt, men kan även syntetiseras. Enzymer utgörs vanligtvis av proteiner, dock har katalytiska RNA- och katalytiska DNA-molekyler påvisats.Asparaginsyra: L-formen av en av de icke-essentiella aminosyrorna. Den finns i djur och växter, särskilt sockerrör och sockerbetor. Den kan verka som neurotransmittor.Metaller: Elektropositiva grundämnen som kännetecknas av böjlighet, smidbarhet, glans och värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. De kan ersätta vätejonen i syror och bilda baser med hydroxylradikaler.Proteinstruktur, sekundärTermodynamikMagnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.SekvensinpassningCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.ProtonerMolekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Bevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.OxidoreduktaserAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.SpektrofotometriLysin: En essentiell aminosyra. Den tillsätts ofta djurfoder.Protontranslokerande ATPaserNukleinsyrakonfigurationMangan: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mn, atomnummer 25 och atomvikt 54,94. Det är anrikat i cellmitokondrier, främst i hypofysen, levern, bukspottkörteln, njurarna och skelettvävnaden. Det påverkar syntesen av mukopolysackarider, stimulerar produktionen av kolesterol och fettsyror i levern, och utgör en kofaktor för många enzymer, bl a arginas och alkalinfosfatas i levern.NADPFlavinerTemperaturArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Alkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.Proteinstruktur, kvartärRingslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Dimerisering: Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.Flavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Dietylpyrokarbonat: Ett konserveringsmedel för viner, alkoholsvaga drycker och fruktsaft, som dessutom utgör ett milt förestringsmedel.Kristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.IminerNADAsparagin: En icke-essentiell aminosyra som ingår i protein, och som förekommer i bl a sparris; därav namnet.Fosfater: Oorganiska salter av fosforsyra.Cirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.Kemi, organiskLewis AcidsElektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.PalladiumMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).ZinkEscherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.SyrgasKvantteori: Teori om att strålning och absorption av energi sker i bestämda mängder som kallas kvanta (E), vilka varierar i storlek och definieras av ekvationen E=hv, där h är Plancks konstant och v strålningens frekvens.Kobamider: Vitamin B12-koenzymanaloger.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.UltraviolettspektrofotometriProteinveckningAlanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Väte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).VattenIsomeri: Förekomsten av strukturella skillnader hos vissa kemiska föreningar, fast föreningarna har samma elementära sammansättning.Elektroner: Stabila elementarpartiklar med den minsta, kända negativa laddningen. Elektroner ingår i alla grundämnen. De kallas även negatroner. Positivt laddade elektroner kallas positroner. Elektronernas antal, energinivå och placering runt atomkärnor avgör grundämnens kemiska identitet. Strålflöden av elektroner kallas katodstrålar eller betastrålar, en högenergistrålning som uppstår vid kärnsönderfall.Katjoner, tvåvärda: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper med tvåvärd laddning, som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.SulfhydrylföreningarKorismatmutas: Ett isomeras som katalyserar omvandlingen av korismat till prefenat. EC 5.4.99.5.ElectrostaticsDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Aldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.OxygenaserAlkadiener: Acykliska, grenade eller ogrenade kolväten med två kol-kol dubbelbindningar.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.KoenzymerKetoner: Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.Fosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.Hydrolaser: Alla enzymer som katalyserar klyvning av ett substrat med tillägg av vatten till de erhållna molekylerna, som t ex esteraser, glykosidaser, lipaser, nukleotidaser, peptidaser och fosfataser. EC 3.-.TryptofanAldehydlyaser: Enzymer som katalyserar klyvning av kol-kolbindningen i molekyler med en hydroxyl- och en karbonylgrupp för att bilda två små molekyler, som var och en är en aldehyd eller en keton. Enzymerna kallas o ckså aldolaser. EC 4.1.2.Aminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.Geobacillus stearothermophilusGlutaminsyra: En icke-essentiell aminosyra som normalt uppträder i L-form. Den är den vanligaste stimulerande signalsubstansen i det centrala nervsystemet.TiaminpyrofosfatLösningsmedelHydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Mutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.Multienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.PyridoxalfosfatFluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.Fenomen inom organisk kemiEstrar: Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.Saccharomyces cerevisiaeFlavinmononukleotid: Ett koenzym till ett flertal oxidationsenzymer, inklusive NADH-dehydrogenas. Det utgör den huvudsakliga förekomstformen av riboflavin i celler och vävnader.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.TyrosinApoenzymer: Enzymets proteinkomponenter utan eventuella kofaktorer eller prostetiska grupper, nödvändiga för enzymets funktioner.Acylering: Infogande av en syraradikal i molekylen till en kemisk förening.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Protein-underenheterGlutamin: En icke-essentiell aminosyra som finns i riklig mängd i kroppsvävnaderna och deltar i många ämnesomsättningsprocesser. Det syntetiseras från glutaminsyra och ammoniak och är den viktigaste kvävekällan i kroppen, och en viktig energikälla för många celler.Järn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Alloster reglering: En aktivators eller hämmares inverkan på t ex ett enzyms aktivitet genom att binda till annan plats på enzymet än dess aktiva centrum.PunktmutationSerinDNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).SteroidisomeraserKristallografi: Den vetenskapsgren som ägnar sig åt den geometriska beskrivningen av kristaller och deras inre struktur.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Lyaser: En klass av enzymer som katalyserar klyningen av C-C, C-O och C-N, och andra bindningen på andra sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Hydrolyaser: Enzymer som katalyserar brott på kol-syrebindningen, vilket leder till uppkomst av omättade ämnen genom förlust av vatten. EC 4.2.1.MutantproteinerTungt väte: Deuterium är en stabil väteisotop med kemiskt tecken 2H eller D. Atomen har en proton och en neutron i kärnan och är sålunda ungefär två gånger så tung som väteatomen.NukleotiderEnzymhämmareAdenosinmonofosfat: Adenylsyra. Adeninnukleotid innehållande en fosfatgrupp som förestrats till en sockerdel i 2´-,3´- eller 5´-positionen.Molecular Dynamics SimulationHydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.OrganofosforföreningarIsomeraser: En klass enzymer som katalyserar geometriska eller strukturella förändringar inom en molekyl, med en enda produkt som resultat. Reaktionerna medför inte någon nettoförändring i halten av föreningar, annan än substratet och produkten. EC 5.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.HalogenationThermotoga maritimaAminering: Bildande av en amin, antingen genom att föra en aminogrupp till en organisk acceptorförening eller genom reduktion av en kväveförening.Joner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.Adenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.PeroxidaserNukleär magnetisk resonans, biomolekularKobolt: Ett spårämne som ingår i vitamin B12. Det är en metall med kemiskt tecken Co, atomnummer 27 och atomvikt 58,93. Kobolt används i kärnvapen, i legeringar och som färgämne (koboltblått). Hos djur leder brist på ämnet till anemi, och överskott leder hos människor till erytrocytos.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Koenzym A: Viktig bärarmolekyl som binder acetylgrupper och deltar i transacetyleringsprocessen. Syn. CoAFosfortriesterhydrolaserNukleotidyltransferaserKorismat: Mellanled i syntesen av aminosyran tryptofan från shikimat, där korismat utgör prekursor till tryptofan.Fria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.Aminosyraisomeraser: Enzym som katalyserar antingen racemisering eller epimerisering av kirala centra i aminosyror eller deras derivat. EC 5.1.1.AmidohydrolaserProtein engineeringGlycin: En icke-essentiell aminosyra som främst påträffas i gelatin och sidenfibroin och som används terapeutiskt som näringstillskott. Den fungerar även som en snabb, blockerande nervsignalsubstans.Hydroxylamin: En färglös, oorganisk förening (NH2OH) som används för organisk syntes och som reduktionsmedel och antioxidant, pga sin förmåga att avge kväveoxid. Vid rumstemperatur är ämnet instabilt och bryts ned till kväve och dikväveoxid. Vid upphettning exploderar det.PlasmiderEndoribonukleaser: En familj enzymer som katalyserar endonukleolytisk klyvning av RNA. Hit hör EC 3.1.26.-, EC 3.1.27.-, EC 3.1.30.- och EC 3.1.31.-.Ribonukleas PMetalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.Metyltransferaser: En undergrupp enzymer av transferasklassen som katalyserar överföringen av en metylgrupp från en förening till en annan. EC 2.1.1.Kolsyreanhydras II: Ett cytosoliskt karbanhydrasisoenzym med stor utbredning i celler av nästan all kroppsvävnader. Brist på kolsyreanhydras II ger ett syndrom som kännetecknas av osteopetros (marmorbensjuka), njurkanalacidos och förkalkning i hjärnan. EC 4.2.1.-.SvaveltransferaserTitrimetriS-adenosylmetioninDitionit: H2O4S2-jonen och tillhörande salter, t ex Na2S2O4 (natriumditionit, som bl a används som blekmedel). Syn. hydrosulfit.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurStructural Homology, ProteinIcke-hemjärnproteinerDNA, katalytiskt: DNA-molekyler med enzymatisk verkan.EnzymreaktivatorerTransition ElementsRibulosdifosfatkarboxylasFosforibosylpyrofosfat: Nyckelämnet för biosyntesen av histidin, tryptofan, purin- och pyrimidinnukleotider.Clostridium sticklandii: En art grampositiva, anaeroba bakterier i familjen Clostridiaceae som används för enzymstudier.TransketolasSpektralanalysAlkyner: Acykliska kolväten med en trippelbindning med generell formel Cn-H2n-2.PyrofosfataserSyrgasisotoperEpoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).Kol-kväveligaser: Enzymer som katalyserar förening av två molekyler genom bildande av en kol-kvävebindning. EC 6.3.Hydrering: Tillägg av väte till ett ämne, särskilt till omättade fetter eller fettsyror.Kol-kollyaser: Enzymer som katalyserar klyvning av kol-kolbindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. Till denna undergrupp hör dekarboxylaser, aldehydlyaser och oxo-syralyaser. EC 4.1.Ferroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Alkyl- och aryltransferaser: En något heterogen klass av enzymer som katalyserar överföringen av alkyler eller liknande grupper (utom metylgrupper). EC 2.5.Nitrofenoler4-hydroxybensoat-3-monooxygenas: Ett flavoprotein som katalyserar syntesen av protokatekusyra (3,4-dihydroxybensoesyra) från 4-hydroxybenzoat i närvaro av molekylärt syre. EC 1.14.13.2.Koppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Dekarboxylering: Avlägsnande av en karboxylgrupp, oftast som koldioxid, från en kemisk förening.

*  Katalys - Wikipedia
För tankesmedjan Katalys, se Katalys (tankesmedja) Katalys (av grekiska κατάλυσις, katálysis "upplösning") är den inverkan som ... Katalys delas ofta upp i heterogen och homogen katalys, beroende på om aggregationstillståndet för katalysatorn är densamma som ... Med homogen katalys menas katalys där katalysatorn och reaktanterna är i samma aggregationstillstånd. Ofta är både katalysator ... Med heterogen katalys menas katalys där katalysatorn befinner sig i ett annat aggregationstillstånd än reaktanterna. I ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Katalys
*  Enzymatisk katalys | Bioraffinaderiportalen
Enzymatisk katalys. Det ställs stora krav på de enzymer (kallas även biokatalysatorer) som ska användas för industriellt bruk. ...
  http://www.lth.se/index.php?id=97401
*  Studera Energirelaterade material och katalys | Högskola / universitet | AllaStudier.se
Energirelaterade material och katalys. Din e-post lämnas endast till utbildaren Din e-post är inte en bindande anmälan Vänligen ... Energirelaterade material och katalys. Din e-post lämnas endast till utbildaren Din e-post är inte en bindande anmälan Vänligen ... Homogen och heterogen katalys. Komplex- och koordinationskemi. ... Homogen och heterogen katalys. Komplex- och koordinationskemi. ...
  http://allastudier.se/utbildningar/667276-energirelaterade-material-och-katalys/
*  Katalys (tankesmedja) - Wikipedia
För begreppet katalys inom kemin, se Katalys Katalys är en ideell förening och fackföreningsägd tankesmedja. Katalys bildades ... Om Katalys - Institut för facklig idéutveckling på ww.6f.se Katalys webbplats. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Katalys_(tankesmedja)
*  Publikationer - Sida 8 - Katalys
Katalys No. 1 Välfärden är vinsten: Hur hanterar vi vinstintresset i vård, skola och omsorg? ... Katalys No. 2 Svar på tal om vinstintresset i vård, skola och omsorg ...
  https://www.katalys.org/publikation/page/8/
*  Katalys - Institut för facklig idéutveckling
... Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet ... Följ Katalys Skaffa vårt nyhetsbrev med löpande information när vi kommer med nya rapporter, artiklar, eller böcker och när vi ... Katalys fristående utredare Mats Wingborg granskar Svenskt Näringsliv och tankesmedjan Timbros svartmålning av a-kassan. Det ... Sedan valdagen har det fackliga idéinstitutet Katalys utredare under ledning av Enna Gerin arbetat med en omfattande valanalys ...
  https://www.katalys.org/
*  Forskare: Gemensamma skattemedel säkrar storföretagens vinster - Katalys
Det slår fyra forskare fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Ekonomerna Markus Kallifatides och Viktor Skyrman, ...
  https://www.katalys.org/forskare-gemensamma-skattemedel-sakrar-storforetagens-vinster/
*  Dopad finanssektor bäddar för kris - visar ekonomer - Katalys
I en ny rapport från idéinstitutet Katalys pekar ekonomerna Markus Kallifatides och Claes Belfrage på hur svenskt ekonomi och ...
  https://www.katalys.org/dopad-finanssektor-baddar-for-kris-visar-ekonomer/
*  Katalys - 6F
Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden ...
  https://www.6f.se/om-oss/katalys/
*  Katalys | Tidskriften Röda rummet
Etikettarkiv: Katalys. Postat den 8 juli, 2017 av admin Varthän klassamhället? Intervju med Göran Therborn som leder arbetet ...
  http://www.rodarummet.org/web/tag/katalys/
*  "Vi måste bygga en lika stor folkrörelse som SD". Kulturdebatt 12 september, Dagens Nyheter. -...
Samtidigt har tankesmedjan Katalys visat att SD-väljare oftare än andra ser sig själva som arbetarklass - men i mindre ... Chef på tankesmedjan Katalys.. Länk till originalartikel: https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/daniel-suhonen-vi-maste- ...
  https://www.katalys.org/vi-maste-bygga-en-lika-stor-folkrorelse-som-sd-kulturdebatt-12-september-dagens-nyheter/
*  Niclas Virin: SKATTEFÖRSLAG FRÅN KATALYS
Daniel Suhonen, chef för Tankesmedjan Katalys, presenterar den 10 november ett skattereformförslag i DN, Hälften kvar & Hela ...
  http://niclasvirin.blogspot.com/2013/11/skatteforslag-fran-katalys.html
*  Ett nytt politiskt förnuft - Internationalen
Katalys ropar på förändring. ▶ Förväntan är förändringens moder. Som en våt filt ligger en svårrubbad grundideologi över hela ... Katalys visar nämligen vad socialdemokratin mycket väl skulle kunna vara, om den politiska viljan fanns. Det är den ... När den fackliga tankesmedjan Katalys i måndags presenterade sin eftervalsanalys var det i form av ett rop på en ny, eller ... Men att fokusera på det bankrutta sossestyrets oförmåga är att missa betydelsen av det opinionsarbete Katalys bedriver. ...
  http://www.internationalen.se/2018/11/ett-nytt-politiskt-fornuft/
*  Kategori:Svenska tankesmedjor - Wikipedia
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_tankesmedjor
*  Ugn - Rostfri med Anti Finger Print - EKC700X | Electrolux
Ugnsemalj: Katalys * Temperaturspann: 30°C - 300°C * Plåt, max bakningsyta, cm2: 1424 ...
  https://www.electrolux.se/kitchen/cooking/ovens/oven/ekc700x/
*  Spis - EKC7551AOW | Electrolux
Ugnsemalj: Katalys * Typ av häll: HighLight * Höger Fram: 1200W/145mm * Höger Bak: 900/1800W/120/180mm ...
  https://www.electrolux.se/kitchen/cooking/cookers/electric-cooker/ekc7551aow/
*  Ugn - Rostfri med Anti Finger Print - EOA8000X | Electrolux
Ugnsemalj: Katalys * Temperaturspann: 50°C - 275°C * Plåt, max bakningsyta, cm2: 1424 ...
  https://www.electrolux.se/kitchen/cooking/ovens/oven/eoa8000x/
*  Våra professorer | Chalmers
Edward Jobson, katalys (adj) (1999-2008). Hans Johannesson, maskinkonstruktion (2000-2015). Christer Johansson, flexibel ... Magnus Skoglundh, katalys (2008- ). Jan Smith, datalogi (2000- ). Roland Sottek, psykoakustik (adj) (2016-2019). Bassam Soussi ...
  https://www.chalmers.se/sv/forskning/vara-forskare/Sidor/professorer-alfabetiskt.aspx
*  Forum - Tis 21 aug 09.00 | SVT Play
Arrangör: Katalys. Från 25/8.12.03: Vem äger samhällets resurser?Presentation av forskning med fokus på makt- och ... Arrangör: Tankesmedjan Katalys. Från 25/8.13.35: Veteranen: Alf Svensson (KD).Med distans till dagspolitiken. Så ser ... Arrangör: Tankesmedjan Katalys. Från 25/8.12.50: Klass från höger.Borgerliga opinionsbildare ger sina perspektiv på ... Arrangör: Tankesmedjan Katalys. 09:45: Klass från höger. Borgerliga opinionsbildare ger sina perspektiv på klassamhället. ...
  https://www.svtplay.se/video/18163670/forum/forum-21-aug-09-00-1?start=auto&tab=2018
*  Forum - Tis 2 okt 09.00 | SVT Play
Arrangör: Katalys. Från 25/8. 12:40: Frihet, trygghet, välstånd - ett nytt samhällskontrakt. En ny bok presenteras där 13 ... Tre forskare från tankesmedjan Katalys projekt om klass presenterar sin forskning: Göran Ahrne, professor i sociologi, Hampus ...
  https://www.svtplay.se/video/18163577/forum/forum-2-okt-09-00-2?tab=kommande
*  Mitt i Almedalen: SD:s väljare - vilka är de? | SVT Play
Arrangör: Tankesmedjan Katalys. Från 25/8. 14:05: Snart är det val: Hur viktig är partiledaren? Ett samtal om partiledarens ... Arrangör: Katalys. Från 25/8. 12:40: Vem äger samhällets resurser? Presentation av forskning med fokus på makt- och ... Arrangör: Katalys. Från 25/8. 12:35: Vem äger samhällets resurser? Presentation av forskning med fokus på makt- och ... Arrangör: Katalys. Från 25/8. 12:40: Frihet, trygghet, välstånd - ett nytt samhällskontrakt. En ny bok presenteras där 13 ...
  https://www.svtplay.se/klipp/18543246/mitt-i-almedalen-sds-valjare---vilka-ar-de?info=visa
*  Forum - Ons 12 sep 09.00 | SVT Play
Arrangör: Tankesmedjan Katalys. Från 25/8. 14:05: Snart är det val: Hur viktig är partiledaren? Ett samtal om partiledarens ... Arrangör: Katalys. Från 25/8. 12:40: Vem äger samhällets resurser? Presentation av forskning med fokus på makt- och ... Arrangör: Katalys. Från 25/8. 12:35: Vem äger samhällets resurser? Presentation av forskning med fokus på makt- och ... Arrangör: Katalys. Från 25/8. 12:40: Frihet, trygghet, välstånd - ett nytt samhällskontrakt. En ny bok presenteras där 13 ...
  https://www.svtplay.se/video/18163619/forum/forum-12-sep-09-00-2?start=auto&tab=2018
*  Electrolux EKI6763AOX Rostfritt stål - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
Gör en bra affär på Electrolux EKI6763AOX Rostfritt stål ➔ Lägst pris just nu 13380 kr bland 12 st butiker. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra priser på allt från Electrolux Spisar till orientmattor! ✓ Vårt köpskydd garanterar dig en säker affär. Välkommen till PriceRunner!
  https://www.pricerunner.se/pl/101-3097462/Spisar/Electrolux-EKI6763AOX-Rostfritt-staal-priser

KatalysEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.EclipsedRibozym: Ett ribozym (av ribonukleinsyreenzym, även kallat RNA-enzym eller katalytiskt RNA) är en RNA-molekyl som kan katalysera en kemisk reaktion. Många ribozymer i naturen katalyserar brytande av antingen sina egna eller andra RNA-molekylers kemiska bindningar, men det har också visat sig att ribosomens aminotransferasaktivitet är ett ribozym.Histidin: Histidin (förkortas His eller H) är en av de tjugo aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den är basisk.EtylgruppKiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.Kohesion (kemi): Kohesion (av latinets co-, tillsammans, och hærere, hänga vid) är den kraft som gör att ett materials eller en och samma kropps molekyler hänger tillsammans. Kohesionskraften beror på molekylernas egenskaper, och beroende på styrkan i kohesionen uppstår de olika aggregationstillstånden.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.EC-nummer: EC-nummer är en nomenklatur för enzymer, som har skapats av The Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (NC-IUBMB). Den beskriver enzymer genom att kategorisera dem efter den reaktion som de katalyserar.Intermetallisk förening: En intermetallisk förening är en särskild form av förening i fast form mellan två eller flera metaller som inte styrs av vanliga regler för bindning och valens. Den har en kristallstruktur som skiljer den från den hos de rena metallerna.Bildningsentalpi: Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen. Bildningsentalpin för ett grundämne är per definition 0 medan bildningsentalpin för en kemisk förening är ändringen i entalpi som sker när 1 mol av ämnet bildas från ingående rena grundämnen i grundtillstånd (den mest stabila formen).Magnesiumacetat: Magnesiumacetat, eller ättiksyrad magnesia, är ett vitt, kristallinskt pulver eller en kristallinsk massa, som är lättlöslig i vatten och alkohol. Det delinkveras i fuktig luft och smälter vid 80°C.Proton-protonkedjan: Proton-protonkedjan är en av flera fusionsreaktioner genom vilka stjärnor omvandlar väte till helium, det främsta alternativet är CNO-cykeln. Proton-protonkedjan dominerar i stjärnor av solens storlek eller mindre.Sekundärstruktur: Sekundärstruktur (2°-struktur) i proteiner uppstår genom inter- eller intramolekylära vätebindningar mellan karboxylgruppens dubbelbundna syre och amingruppens fria väte. De vanligast förekommande sekundärstrukturerna är alfa-helix, betaflak och 310-helix (pi-helix finns i teorin men har ännu inte observerats).Mangan(II)acetat: Mangan(II)acetat, eller ättiksyrad manganoxid, bildar rödaktiga kristaller, lösliga i vatten eller etanol. Den vattenfria formen är löslig i vatten, metanol eller ättiksyra.Flavin: Flavin är en kemisk förening och prostetisk grupp till enzym som har skilda roller inom biokemin, som till exempel katalys av redoxreaktioner och ljusgenerering. Som riboflavin är den ett viktigt vitamin.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.Hexen (alken): Hexen betecknar kolväten med summaformeln C6H12 som innehåller en dubbelbindning och är alltså är alkener. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar hexen ett kolväte med ogrenad kolkedja, det vill säga 6 kolatomer på raken.Hexagonala kristallsystemet: Det hexagonala kristallsystemet har tre av fyra axlar i ett plan.Imin: En imin är en förening som innehåller en dubbelbindning mellan ett kol och ett kväve. Iminer kan tillverkas genom att låta en aldehyd eller keton reagera med en amin.Asparagin: Asparagin (förkortas Asn eller N) är en kemisk förening med summaformeln C4H8N2O3. Ämnet är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner.Natriumfosfat: Natriumfosfat är ett samlingsnamn för flera besläktade substanser:Organisk kemi: Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar innehåller alltid kol och ofta väte, och ofta även andra grundämnen.Spektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Palladiumhydrid: Palladiumhydrid (kemisk formel PdH) är metalliskt palladium som innehåller betydliga mängder väte i sin kristallstruktur. Vid rumstemperatur och en atmosfärs tryck kan palladium absorbera upp till 900 gånger sin egen volym av väte.ZinkförgiftningSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Klassiska gränsen: Den klassiska gränsen är ett begrepp inom fysiken, som innebär att en teori i specialfall approximeras av den klassiska mekaniken.Väteförsprödning: Väteförsprödning (ibland kallat hydrogenförsprödning) är ett fenomen som uppträder i metaller när de utsätts för väte och mekanisk spänning. Det atomvärda vätet diffunderar ut i materialet och omvandlas till molekylärt väte i korngränserna.Vattenmodell: Vattenmodell är ett begrepp inom beräkningskemin som används för att simulera vattenkluster, flytande vatten och vissa vattenlösningar. Dessa modeller bygger på approximationer baserade på molekylärmekaniken.Tautomeri: Tautomeri, eller med en äldre benämning desmotropi, är en form av isomerihttp://www.ne.Valenselektron: En valenselektron är en elektron i atomens yttersta skal (valensskalet). Antalet valenselektroner har stor betydelse för vilka kemiska föreningar atomen kan ingå i, det vill säga antalet bestämmer atomslagets kemiska egenskaper.Aldehyd: En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp). Denna grupp består av en kolatom med dubbelbindning till en syreatom och en väteatom.Allen: Allener är en organkemisk ämnesklass av kolväten, som har fått namn efter sitt enklaste ämne, allen eller propadien, CH2=C=CH2. Allener kännetecknas av två kol-koldubbelbindningar i följd, så kallade kumulerade dubbelbindningar.Ligand (biokemi): Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.Kofaktor: En kofaktor är en kemisk förening som binder till enzymer för att bidra till dess katalytiska förmåga.Cofactors i IUPAC Gold book, läst 2014-06-30 Enzym utan kofaktorer kan enbart katalysera reaktioner genom egenskaper som finns hos de aminosyror den är uppbyggd av.KetonFosfin

  • genom
  • Efter att ha granskat Eilhard Mitscherlich's forskning om bildandet av eter, myntar Berzelius ordet katalys på sidan 245: Original: Jag skall derföre, för att begagna en i kemien välkänd härledning, kalla den kroppars katalytiska kraft, sönderdelning genom denna kraft katalys, likasom vi med ordet analys beteckna åtskiljandet af kroppars beståndsdelar medelst den vanliga kemiska frändskapen. (wikipedia.org)
  • Seko
  • Katalys bildades som ett "oberoende fackligt idéinstitut" för att bedriva utredningsverksamhet och opinionsbildning vid årsskiftet 2012/13 av samverkansgruppen 6F, bakom vilken står fem fackförbund inom Landsorganisationen i Sverige: Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas förbund, Målarna och Seko. (wikipedia.org)