KarbazolerSphingomonasMurrayaDioxygenaser: Icke hembärande, järnhaltiga enzymer som tillför substratet två syreatomer. Enzymerna är viktiga för biosyntesen av flavonoider, gibberelliner och hyoscyamin, samt för nedbrytningen av aromatiska kolväten. EC 1.14.12.-.RutaceaeNocardiaceaeEllipticiner: En grupp antileukemimedel med immunsuppressiva egenskaper som främst erhålls från Ochrosia elliptica (tillhörande familjen Apocynaceae, oleanderväxter). De hämmar både DNA- och RNA-syntes.Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Clausenaortho-AminobenzoatesStenkolstjära: En biprodukt som erhålls vid destillering av kol och som används bl a för lokal behandling av eksem. Den är klådstillande och keratoplastisk och används även vid behandling av psoriasis och andra hudå kommor. Arbetsmiljömässig exponering för sot, tjära och mineraloljor kan medföra cancerrisk.OxygenaserArylkolvätereceptorerPseudomonasTetraklordibensodioxinFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.Dioxiner: Klorerade kolväten med heteroatomer som bildas som föroreningar vid tillverkning av klorfenoler, klorerade difenyletrar och bifenyler, som t ex växtbekämpningsmedel. De bildas också vid sopförbränning. Dioxiner är allvarliga miljögifter; de är cancerframkallande, fosterskadande och mutagena. Föreningarna är lipofila, dvs att de ansamlas i fettvävnad.Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Alkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Katekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.PalladiumSphingomonadaceaeRingslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Cytokrom P-450 CYP1A1: Ett cytokrom P-450-enzym som har förmåga att aktivera procancerogena, polycykliska kolväten och halogenerade, aromatiska kolväten till mutagena föreningar. Etoxiresorufin verkar som substrat åt CYP1A1, och mätning av etoxiresorufin-O-deetylas erbjuder en direktmetod för påvisande av detta enzym. EC 1.-.TiofenerMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Dermatologiska medel: Läkemedel för behandling eller förebyggande av hudsjukdomar eller för normal hudvård. Syn. hudpreparat.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Benspyren: Syn. bensopyren. En starkt mutagen och kancerogen substans i vår miljö. Den utgör bl a en beståndsdel i tobaksrök.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Cancerframkallande ämnenKristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.Metabola nätverk och banor: Komplexa samlingar av enzymreaktioner som är förenade med varandra genom sina produkt- och substratmetaboliter.

*  Lär dig historien bakom metoprolol - Metoprolol
Metoprolol finns i två varianter, metoprolol succinate och metoprolol tartrate. Den aktiva substansen är i båda fallen metoprolol skillnaden är att medan metoprolol tartrate går ut i din kropp i princip omedelbart så är processen långsammare för metoprolol succinate.. Metoprolol tartrate utvecklades redan på 70-talet av det multinationella läkemedelsföretagen Novartis Företaget är ett av världen största multinationella läkemedelsföretag. I augusti 1978 godkändes läkemedlet för användning i USA.. Metoprolol succinate, under namnet Toprol-XL utvecklades senare under 80- och 90-talet av det kända svenska läkemedelsföretaget Asta AB. Bolaget lämnade in sin patentansökan för Toprol-XL i slutet av 1990. Nästan två år senare godkändes patentet i januari 1992. Toprol-XL med den aktiva substansen metoprolol succinate godkändes för användning i USA 1992. 1999 gick Astra samman med det brittiska bolaget Zeneca och bildade bolaget AstraZeneca. Rättigheterna till Toprol-XL ...
  http://www.metoprolol.se/lar-dig-historien-bakom-metoprolol.html
*  Karprofen - Wikipedia
Karprofen är en milt smärtstillande, inflammationsdämpande och febernedsättande substans, en så kallad NSAID. I Sverige säljs den under varunamnet Rimadyl eller Norocarp och är avsedd för veterinärt bruk. Ämnet används inom veterinärmedicin som antiflogistikum, analgetikum och antipyretikum. Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Karprofen
*  Metoprolol Orion - Metoprolol
När du tar Metoprolol Orion så tar du ett läkemedel som kallas för en betablockerare. Det aktiva ämnet i Metoprolol Orion som fungerar som betablockerar heter metoprolol. I Metoprolol Orion används specifikt en substans som heter metoprololsuccinat. En betablockerare fungerar genom att den blockerar vissa speciella funktioner av dina stresshormon, adrenalin och noradrenalin. Genom att denna blockering sker framför allt påverkar funktionen av ditt hjärta så får du bland annat ett lägre blodtryck vilket är positivt för din hälsa. Läs vidare om hur medicin med betablockeraren metoprolol fungerar i din kropp.. Du kan få olika läkemedel med metoprolol. Kanske har din läkare nämnt till dig att det finns flera olika läkemedel med metoprolol förutom Metoprolol Orion. Alla dessa olika läkemedel är i själva verket samma medicin. De har alla samma verksamma ämne som heter metoprolol. Skillnaden kan vara att de olika tillverkarna kan använda delvis olika hjälpämnen i sina ...
  http://www.metoprolol.se/lakemedel-med-metoprolol/metoprolol-orion.html
*  Metoprolol Actavis - Metoprolol
Metoprolol Actavis är ett läkemedel du får utskrivet på recept från din läkare. Metoprolol Actavis får du vanligast för behandling av olika typer av sjukdomar relaterade till ditt hjärt- och kärlsystem. Läkemedlets fungerar med den aktiva substansen metoprolol. På den här sidan läser du för att förstå vilka typer av biverkningar Metoprolol Actavis kan ge dig. Du bildar dig också en uppfattning om hur denna medicin används och hur den kan påverka din kropp på olika sätt. Du slipper att känna dig utlämnad och utan kunskap att göra de val du själv vill för din hälsa.. Hur du förstår hur Metoprolol Actavis inverkar på hela din kropp. När du tar Metoprolol Actavis så tar du ett läkemedel som kallas för en betablockerare. Det aktiva ämnet i Metoprolol Actavis som fungerar som betablockerar heter metoprolol. I Metoprolol Actavis används specifikt en substans som heter metoprololsuccinat. En betablockerare fungerar genom att den blockerar vissa speciella funktioner ...
  http://www.metoprolol.se/lakemedel-med-metoprolol/metoprolol-actavis.html
*  Metoprolol GEA Retard - Metoprolol
Metoprolol GEA Retard är ett läkemedel du får utskrivet på recept från din läkare. Metoprolol GEA Retard får du vanligast för behandling av olika typer av sjukdomar relaterade till ditt hjärt- och kärlsystem. Läkemedlets fungerar med den aktiva substansen metoprolol. På den här sidan läser du för att förstå vilka typer av biverkningar Metoprolol GEA Retard kan ge dig. Du bildar dig också en uppfattning om hur denna medicin används och hur den kan påverka din kropp på olika sätt. Du slipper att känna dig utlämnad och utan kunskap att göra de val du själv vill för din hälsa.. Hur du förstår hur Metoprolol GEA Retard inverkar på hela din kropp. När du tar Metoprolol GEA Retard så tar du ett läkemedel som kallas för en betablockerare. Det aktiva ämnet i Metoprolol GEA Retard som fungerar som betablockerar heter metoprolol. I Metoprolol GEA Retard används specifikt en substans som heter metoprololtartrat. En betablockerare fungerar genom att den blockerar vissa ...
  http://www.metoprolol.se/lakemedel-med-metoprolol/metoprolol-gea-retard.html
*  Metoprolol Sandoz - Metoprolol
Metoprolol Sandoz är ett läkemedel du får utskrivet på recept från din läkare. Metoprolol Sandoz får du vanligast för behandling av olika typer av sjukdomar relaterade till ditt hjärt- och kärlsystem. Läkemedlets fungerar med den aktiva substansen metoprolol. På den här sidan läser du för att förstå vilka typer av biverkningar Metoprolol Sandoz kan ge dig. Du bildar dig också en uppfattning om hur denna medicin används och hur den kan påverka din kropp på olika sätt. Du slipper att känna dig utlämnad och utan kunskap att göra de val du själv vill för din hälsa.. Hur du förstår hur Metoprolol Sandoz inverkar på hela din kropp. När du tar Metoprolol Sandoz så tar du ett läkemedel som kallas för en betablockerare. Det aktiva ämnet i Metoprolol Sandoz som fungerar som betablockerar heter metoprolol. I Metoprolol Sandoz används specifikt en substans som heter metoprololsuccinat. En betablockerare fungerar genom att den blockerar vissa speciella funktioner av dina ...
  http://www.metoprolol.se/lakemedel-med-metoprolol/metoprolol-sandoz.html
*  Metoprolol biverkningar - Metoprolol
När du läser och inhämtar informationen om biverkningar av metoprolol på den här sidan kommer du att förstå och bilda dig en klarar bild över hur metoprolol påverkar dig och din kropp. Du kommer att känna dig tryggare med ditt läkemedel då du får en klarare bild över vilka biverkningar som det kan ge och hur du identifierar dem. Du slipper osäker och utlämnad kring biverkningar som du kan komma i kontakt med när du tar dina tabletter med metoprolol.. Metoprolol är ett läkemedel som kallas för betablockerare. En betablockerare fungerar som namnet antyder genom att blockera vissa funktioner i din kropp. När det gäller metoprolol så fungerar det genom att blockera funktionen av två dina viktigaste stresshormon i ditt hjärta och dess blodkärl. Vill du veta mer detaljer enkelt förklarat hur metoprolol fungerar läser du här. Då Metoprolol ändrar din kropps naturliga funktion av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin, vilka styr vilka funktioner i din kropp, kan du ...
  http://www.metoprolol.se/metoprolol-biverkningar.html
*  Kontraindikationer metoprolol - Metoprolol
Innan du medicineras med metoprolol är bör du veta att det finns olika situationer som gör att risken att du får biverkningar är större än normalt. När du läser detta så få du bättre förståelse för när du skall undvika att ta metoprolol över huvudtaget och du slipper att drabbas av obehagliga överraskningar. Du kan känna dig tryggare med att ta ditt läkemedel när du veta att det inte finns några hinder för dig att ta metoprolol.. En kontraindikation är en situation, faktor eller tillstånd som du befinner dig i som ökar din risk att inta ett särskilt läkemedel. Det finns två olika huvudtyper av kontraindikationer, absolut och relativ. En absolut kontraindikation innebär att det är direkt livsfarigt för dig att ta läkemedlet. En relativ kontraindikation innebär att du i vissa fall kan ta läkemedlet men att din risk för vissa biverkningar kan öka.. ...
  http://www.metoprolol.se/anvandning-av-metoprolol/kontraindikationer-metoprolol.html
*  Inköp Metoprolol Norge. Snabb leverans. låga priser | Spliced Spice
Inköp Metoprolol Norge Generisk Lopressor Där jag kan beställa Metoprolol Österrike. Lopressor (Metoprolol) is a safe & effective long-term
  http://www.splicedspice.com/inkop-metoprolol-norge-snabb-leverans-laga-priser/
*  Rörfläkt biltema - Spegel med belysning
Flyttar värme från ett rum till ett annat. Men eftersom du redan har bestämt dig att du ska ha en fläkt så är det bäst att göra det . Jag tänkte installera en Biltema Luft- och värmeförflyttare typ 46-0(Pris Om du tittar på biltema igen så har dom en rörfläkt för 1kr.Fläkt i badruminläggsep 2013Biltema iMax vent? (Våtrumsfläkt)inläggnov 2012Vilket luftflöde på kanalfläkt till enskilt avlopp? Ventilationsfläkt - Ventilation Kanalfläkt Rörfläkt Transportfläkt.. Rörfläkt ø1mm - Ventilation Fläkt Rörfläkt Kanalfläkt. Badrumsfläkt - Ventilaiton Fläkt Frånluftsfläkt Våtrumsfläkt - Biltema,rh:biltema. Rapportera en annan bildRapportera den stötande bilden. Jag valde därför en rörfläkt, som jag stoppade på en strömsladd med. Rörfläkten kan du köpa på biltema och ventilationsdelarna köpte jag på . Det får nog bli så att jag satsar på denna typ av fläkt då vi behöver ett.. Monterade en Biltema solcellsfläkt på min folkvagnsbuss för femton år ...
  http://samodelcin.ru/rrflkt-biltema/
*  Metoprolol (betablockerare) ihop med högintesiv konditionsträning?
Nej, det är generellt inte farligt att träna under metoprololbehandling. Den pulssänkning du känner av är en effekt av medicineringen, vilket begränsar konditionen. Det första man kan pröva är att sänka metoprololdosen till minsta effektiva nivå. Det andra är att pröva ett annat läkemedel eller en annan metod. Vad man väljer hänger bl a samman med besvärsfrekvens och vad som prövats tidigare. Om din nuvarande behandling ger oacceptabla biverkningar bör du i första hand konsultera en neurologspecialist.. ...
  http://idrottsdoktorn.se/fragor-svar/konditionstraning/metoprolol-betablockerare-ihop-med-hogintesiv-konditionstraning
*  Flip & Go- Äkta hår
Flip & Go Extensions passar alla hårtyper och huvudformer och ger enastående resultat supersnabbt. Skapa fyllighet, volym och längd. Det har aldrig varit så enkelt! Flip in metoden är snabb, smidig och kräver inga förkunskaper. Nu kan du få ditt drömsvall på bara några minuter utan att belasta det egna håret, perfekt för alla tillfällen. Hårplagget fästs med en transparent lina som du bara klär på som ett hårband. • Levereras komplett med färdigmonterad lina. • Äkta löshår som du kan styla precis som du önskar. • Extra fylligt hår för maximal volym.
  https://www.glamma.se/shop/category/flip-go-akta-har/
*  Skelettdräkt, barn - Butterick's
Svart skelettdräkt för barn.I dräkten ingår:Svart dräkt med vita detaljerSvart mössaDräkten finns i storlekarna small, medium och large. Storlek medium motsvarar ca 122/128.Storlek large motsvarar ca 134/140.
  https://www.buttericks.se/skelettdrakt-barn
*  Bordsfläkt Centurion 26 cm | K-rauta.se
Bordsfläkt Centurion 26 cm. Stabil bordsfläkt med två olika hastighetslägen och oscillerande fläkthuvud som svalkar skönt. |!-Bryt punkt-|
  https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/bordsfl%C3%A4kt-centurion-26-cm
*  Tomtedräkt, super deluxe - Butterick's
En riktigt lyxig tomtedräkt för den kräsne tomten! Dräkten är tacksam i storlekarna och är tillverkada av ett tjockt, sammetsliknande material. I dräkten ingår:ByxorJackaStövelöverdragBälteLuvaDräkten har följande mått i storlek XL:Jacka bredd: 170 cmJack
  https://www.buttericks.se/tomtedrakt-super-deluxe
*  Koppling, kylarfläkt - 495 kr - Skruvat.se - Bildelar på nätet - 25635
Köp Koppling, kylarfläkt hos Skruvat - 495 kr. Kylare med orginalkvalitet. Upp till 50% lägre pris på Reservdelar & Biltillbehör hos Skruvat.se.
  https://www.skruvat.se/Koppling-kylarflakt-P25635.aspx
*  K-Skate / Sportbutiken Linnea - Turkos/grön gymnastikdräkt från Mondor
Turkos/grönglittrig dräkt med v-ringad rygg. Detaljer i mintgrönt och brons. 80% nylon 20% elastane. Finns matchande hotpants och hårtoffs. 350:- i vuxenstorlek Mondors
  http://www.k-skate.se/gymnastikklader/gymnastikdrakter/turkosgron-gymnastikdrakt-fran-mondor
*  Frykter kt lokal forurensing
Fylkesmannen har gitt Hafslund Varmesentral utslippstillatelse for en ny biokjele ved Haraldrud varmesentral. Lokalt fryktes kt forurensing.
  http://groruddalen.no/nyheter/frykter-okt-lokal-forurensing/19.5297
*  Fläkt, kylare - 545 kr - Skruvat.se - Bildelar på nätet - 487412
Köp Fläkt, kylare hos Skruvat - 545 kr. Kylare med orginalkvalitet. Upp till 50% lägre pris på Reservdelar & Biltillbehör hos Skruvat.se.
  https://www.skruvat.se/Flakt-kylare-P487412.aspx
*  Fläkt, kylare - 1 255 kr - Skruvat.se - Bildelar på nätet - 489112
Köp Fläkt, kylare hos Skruvat - 1 255 kr. Kylare med orginalkvalitet. Upp till 50% lägre pris på Reservdelar & Biltillbehör hos Skruvat.se.
  https://www.skruvat.se/Flakt-kylare-P489112.aspx
*  LKAB - Välbesökt informationsmöte i Svappavaara
Runt 130 personer samlades i Svappavaara när LKAB bjöd in till ett informationsmöte om de gruvsatsningar som görs i området. Det var en överväldigad...
  https://www.lkab.com/sv/nyhetsarkiv2/n/Valbesokt-informationsmote-i-Svappavaara/
*  Slitidrott
Parkskolan, 18.30:Träningsoveraller och topp- luva har åkt av skidlöpare, friidrottare och orienterare. Det är barmarksträning och vinterträning...
  http://www.allehanda.se/sport/slitidrott
*  Snabbtorkande i zebramönster - Klingel
Moderiktig och figursmickrande baddräkt från Sunflair. Fin mönsterblandning fram. V-ringning med rynk och passpoal vid ringningen. Påsydda axelband med...
  http://www.mynewsdesk.com/se/klingel/images/snabbtorkande-i-zebramoenster-750455
*  Azərbaycan Prezidentinin Rəsmi internet səhifəsi - SƏNƏDLƏR » Məktublar Dominikan Respublikasının Prezidenti Danilo...
19 iyun 2017, 17:40 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə. Milli bayramınız - Respublika Günü münasibətilə ən səmimi təbriklərimi ifadə etməkdən şərəf duyuram. Eyni zamanda, böyük xalqınıza tərəqqi, xoşbəxtlik və rifah diləyir, ən xoş arzularımı çatdırıram.. Danilo Medina. Dominikan Respublikasının Prezidenti. ...
  http://www.president.az/articles/24289/print
*  Lina.OJ: mars 2013
Här i Blekinge hade vi vår i veckan, över tio plusgrader och sol. Men nu blåser isiga kastvindar och letar sig in genom husets gamla väggar. Har till och med hängt upp ett överkast över ett av fönstren i vardagsrummet i hopp om någon grad högre inomhustemperatur ...
  http://linaoj.blogspot.com/2013/03/

Karbazol: Karbazol eller difenylimid är en heterocyklisk förening, upptäckt av Carl Graebe och Carl Andreas Glaser i stenkolstjära, där den förekommer i den så kallade antracenoljan.Murrayasläktet: Murrayasläktet (Murraya) är ett växtsläkte i familjen vinruteväxter med cirka 15 arter. Släktet har sitt ursprung i Asien, Australien och på Madagaskar.Rhadinothamnus: Rhadinothamnus är ett släkte av vinruteväxter. Rhadinothamnus ingår i familjen vinruteväxter.Nukleas: Nukleas är en typ av enzymer, vars uppgift är bryta ned en DNA-sträng, en polynukleotid, och som förekommer naturligt i celler i djur, växter och bakterier som försvarsmekanism mot främmande DNA-strängar, men som normalt inte bryter ned värdcellens egen DNA.Rudolph Fittig: Wilhelm Rudolph Fittig, född 6 december 1835 i Hamburg, död 19 november 1910 i Strassburg, var en tysk kemist.Polyklorerade dibensodioxinerIndolKatekolPalladiumhydrid: Palladiumhydrid (kemisk formel PdH) är metalliskt palladium som innehåller betydliga mängder väte i sin kristallstruktur. Vid rumstemperatur och en atmosfärs tryck kan palladium absorbera upp till 900 gånger sin egen volym av väte.PyrenCancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.Hexagonala kristallsystemet: Det hexagonala kristallsystemet har tre av fyra axlar i ett plan.