Kaplan-Meier EstimateSurvival AnalysisBehandlingsresultatProportional hazard-modellerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Retrospektiva studierPrognosRecurrenceSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Survival RateTidsfaktorerRiskfaktorerTumörrecidiv, lokaltProspektiva studierDödlighetstabeller: Sammanfattande statistik som beskriver dödlighets- och överlevnadsmönstren i populationer. Dessa metoder kan användas för att studera inte bara dödsfall, men även annan given ändpunkt, som t ex sjukdomsdebut eller förekomst av sjukdomskomplikationer.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.TumörstadieindelningRiskbedömningPrediktivt värde av testerKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.RemissionsinduktionIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.StentarBenmärgstransplantationAge FactorsRegisterLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.AllotransplantationBrösttumörer: Cancer i bröstet.Transplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Cyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.SjukdomsgradsmåttBlodstamcellstransplantationModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Tumörmarkörer, biologiskaFörenta StaternaResultats reproducerbarhetRegressionsanalysReoperationKärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.PrevalensAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.SannolikhetChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Datatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Epidemiologiska metoderLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Extremitetsbevarande: Ett alternativ till amputation hos patienter med tumörer, ischemi, brott och andra extremitetshotande tillstånd. I allmänhet används sofistikerade operationsmetoder, som t ex kärlkirurgi och kärlrekonstruktion, för att rädda skadade lemmar.RiskDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Postoperativa komplikationerKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Sensitivitet och specificitetModeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.BehandlingssviktNeoplasm GradingModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurSannolikhetsfunktioner: Funktioner som skapats ur en statistisk modell och en uppsättning observationsdata som visar sannolikheten för dessa data vid olika värden på okända modellparametrar. De parametervärden som ger högst sannolikhet är parametrarnas maxsannolikhetsuppskattningar.Hjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.SEER-programProteslossningFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Bayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.OddskvotLäkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.Strålbehandling, understödjandeNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Konfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Karcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Metastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.ROC-kurvanalysModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.NjurdialysVävnads-array-analysTumörinvasivitetProteskonstruktionFaktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.ProstatatumörerBefolkningsstudierOvarian NeoplasmsVariation (Genetics)Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Randomiserade kliniska prövningar, principerKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.PolytetrafluoretylenMinnesota: Delstat i norra USA, gränsande till Iowa i Söder, Nord- och Syddakota i väster, Kanada i norr och Wisconsin i öster. Ytan är 206 190 km2, och huvudstad är St. Paul.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Njurtumörer: Cancer i njuren.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.PatienturvalJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.Statistik, principerUppfödningBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Arteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.SurvivalFrankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Monte Carlo-metod: En statistisk metod för approximativ lösning av ett matematiskt problem genom att studera fördelningen av någon slumpmässig variabel, ofta datorgenererad. Namnet anspelar på den slumpmässighet som är typisk för de hasardspel som utövas på Monte Carlos kasinon.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Pulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Age of Onset: Den ålder eller period i livet då en sjukdom eller en sjukdoms första symtom eller manifestationer först ger sig till känna.LevertransplantationStatistik, icke-parametriskUrinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.Njurcellskarcinom: Cancer i njurarnas parenkym, vilken vanligen uppträder i medelåldern eller senare och består av rörliknande celler, ordnade på olika sätt.Italien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.ProstatektomiEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Urbefolkningen i EuropaKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).TumörerTumörbördaForskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Knävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.Tumörer, körtel och epitelTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Förväntad livslängd: Ett tal, baserat på känd statistik, som anger det antal år som en människa av viss ålder rimligen kan förväntas leva.Polymorfism, enkelnukleotidTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Lungkarcinom, icke-småcelligt: En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Nedre extremitet: Bakbensområdet hos djur, vilket sträcker sig från sätesregionen till foten och omfattar skinkor, höft och ben.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Neoadjuvant behandlingFörväxlingsfaktorer (Epidemiologi): Faktorer som kan leda till eller förhindra ett utfall av intresse, som inte är intermediära variabler och som inte är associerade med den faktor eller de faktorer som är föremål för undersökning.. De kan ge upphov till situationer där effekterna av två processer inte kan hållas isär eller bidragande orsaksfaktorer inte kan hållas isär, eller mätvärdena för en exponeringseffekt förvrängs därför att de hänger ihop med andra faktorer som påverkar resultatet av studien.Skelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Amputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.

*  Sid Meier's Alpha Centauri - Wikipedia
Sid Meier's Alpha Centauri (ibland förkortat SMAC eller Alpha Centauri) är ett 4X turordningsbaserat strategispel skapat av Brian Reynolds och Sid Meier hos Firaxis Games 1999. Handlingen kretsar kring ett rymdskepp som skickats iväg från jorden för att kolonisera en planet i stjärnsystemet Alfa Centauri. Spelet är en lös fortsättning på Reynolds tidigare titel, Civilization II, där man kan vinna genom att bygga ett koloniseringsrymdskepp och skicka det till Alfa Centauri. Ett expansionspaket, Sid Meier's Alien Crossfire (förkortat SMACX eller bara SMAX) släpptes också. Trots att spelet var relativt populärt så nådde det inte upp till samma nivå i popularitet som Civilization-spelen och spelet blev släppt som gratisprogram ganska snabbt. Efter att ha nått till kultstatus online drog ägarna tillbaka gratisstatusen. Patchade versioner av Alpha Centauri och Alien Crossfire såldes senare gemensamt som Alpha Centauri Planetary Pak. I spelets bakgrundshistoria har ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sid_Meier's_Alpha_Centauri
*  Reinhold Meier | Gyldendal - Den Store Danske
Reinhold Meier, 28.2.1634-23.1.1701, kammersekretær. Født i Slesvig, død i Kbh., begravet sst. (Petri k.). M. gennemgik gymnasiet i Stade og studerede derefter jura i Helmstedt (immatrikuleret 1651). Efter et kort ophold i hjemmet var han 1655-63 i svensk tjeneste, derefter atter i Slesvig, til han 1665 blev sekretær hos statholder C. Gabel, var 1670-85 gehejmekammersekretær og en tid råd hos enkedronning Sophie Amalie der også benyttede ham ved fortrolige politiske sendelser til tyske hoffer. 1687-99 var han medlem af kammerkollegiet, fra 1689 tillige deputeret i de militære kommissariater. Han var en nidkær og dygtig embedsmand der også benyttedes i vigtige kommissioner i 'rådstuen', bl.a. 1696 i rådslagningerne om oprettelsen af en landmilits. Under troppesamlingen i Holsten 1689, ekspeditionen mod Ratzeburg 1693 og felttoget ved sydgrænsen 1700 bestred han den lige så betydningsfulde som vanskelige stilling som chef for feltkommissariatet. Hans embedsbane formede sig i meget ...
  http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Kammersekret%C3%A6r/Reinhold_Meier
*  Kan jag ta primperan utan att p-stavens effekt uteblir? | Fråga Apotekaren
Det finns inga rapporterade interaktioner (att de krockar med varandra), så det ska inte vara någon fara att ta primperan och Nexplanon samtidigt.
  https://www.fragaapotekaren.se/kvinnligt/kan-jag-fortsatta-med-primperan-utan-att-p-stavens-effekt-uteblir/
*  Ung med missbruk - Hur gick det sen? - NVC
Hur gick det för 1960- och 1970-talets svenska narkotikamissbrukare? För hur många tog livet slut redan innan medelåldern och hur såg livssituationen ut för dem som fortfarande var i livet vid drygt 50 års ålder?. Av samtliga 15 117 individer i den studerade årskullen var det tre procent som i 16-30 årsåldern hamnade i tungt missbruk. Uppdelat enligt kön gällde detta fyra procent av männen och två procent av kvinnorna. När vi sedan följde dessa individer upp till 56 års ålder och jämförde deras situation med motsvarande för dem utan känt missbruk, framträdde följande bild: Närmare fyra av tio av dem med känt missbruk i ungdom och ung vuxen ålder hade avlidit innan 56 års ålder. För dem utan känt missbruk var motsvarande andel fem procent. Ungefär lika stor andel av dem med känt missbruk, det vill säga fyra av tio, var fortfarande i livet men var antingen långvarigt sjuka, förtidspensionerade eller stod av andra skäl utanför arbetsmarknaden. Detta gällde 17 ...
  http://nordicwelfare.org/sv/popNAD/Articles/Ung-och-missbrukare--Hur-gick-det-sen/
*  Anna-Lenas hus i Grytan gömmer ett härbre på 15 kvadratmeter: "Det är mitt livsprojekt"
Bakom hembygdsgården i Grytan ligger en liten undangömd idyll. Där njuter Anna-Lena Ståhl av lugnet i sitt ombyggda fritidshus. Det gick från att vara ett härbre på 15 kvadratmeter till en villa på 90 kvadratmeter ...
  http://www.op.se/bostadspuls/anna-lenas-hus-i-grytan-gommer-ett-harbre-pa-15-kvadratmeter-det-ar-mitt-livsprojekt
*  Ringvägen kvadratmeter Stockholm - PDF
Ringvägen kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 925 kvadratmeter. Yta Våning 925 kvm plan 5 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt
  http://docplayer.se/9372717-Ringvagen-100-925-kvadratmeter-stockholm.html
*  Individuell Bröstcancerbehandling - - Lunds universitet
Bröstcancer är en heterogen sjukdom med varierande kliniskt förlopp och behandlingskänslighet. Val av behandling efter operation (strålning, antikroppar, endokrin och cytostatika) baseras på prognostiska (risk för återfall) och behandlingsprediktiva (val av behandling) faktorer. Cirka två av tre patienter är botade efter operation, och ändå får ca 90 % ytterligare behandling. Detta innebär att vissa patienter överbehandlas, samtidigt som behandlingen är livsavgörande för andra. Det är extremt viktigt att identifiera de patienter som behöver den extra behandlingen och, när den behövs, välja rätt behandling. Vi arbetar mot nya sätt att använda den information som redan samlas in och bedöms i den kliniska rutinen men arbetar också med att identifiera nya faktorer med både mer konventionella metoder (t.ex. immunohistokemi) och de senaste teknikerna (t.ex. sekvensering) som kan hjälpa kliniker att välja den behandling eller behandlingskombination som är bäst för den ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-researchgroups/personalized-breast-cancer-treatment
*  Ostduk - 1,6 kvadratmeter | Fruugo
Ostduk - 1,6 kvadratmeter. Idealisk för ansträngande, tråckla fjäderfä, ångande fisk, bevara, krydda väskor, skal fisk förberedelse och foder fruktpressar.
  https://www.fruugo.se/ostduk-16-kvadratmeter/p-1518509-3655162
*  Rabatt ca 5 kvadratmeter i norrläge | Odla.nu
Jag har en rabatt ca 5 kvadratmeter i trekant i norrläge. Den ligger mellan garageinfarten och gångstig mot huset. Tidigare hade jag rosenspirea där men ska anlägga något nytt till våren. Har du några bra tips på växter/buskar som skulle passa.. Häls Anita. ...
  http://www.odla.nu/fragor-svar/rabatt-ca-5-kvadratmeter-i-norrlage
*  ICA, dynamisk arbetsplats - Fabege
I botten på den sammanlagt 40 000 kvadratmeter stora lokalen, belägen mitt i det pulserande Solna Business Park, ligger en av kedjans största ICA Maxi-butiker med en säljyta på 5 000 kvadratmeter samt ett 15 000 kvadratmeter stort parkeringsgarage fördelat över två plan. En smart lösning som innebär att p-platserna under dagtid används av de anställda medan ICA Maxi-kundernas bilar tar över på kvällstid och helger.. - En av vår koncernchef Kenneth Bengtssons främsta önskemål inför byggandet av det nya huvudkontoret var att det skulle ligga i anslutning till en butik av både pedagogiska och yrkesmässiga skäl. Hos oss har vi stor tilltro till medarbetarnas möjligheter och det personliga ansvaret. Första dagen alla kom hit till det nya kontoret såg man stora leenden spridas i deras ansikten och så har det fortsatt. Denna plats skapar glädje och positiva kontakter över de gränser som ibland annars kan prägla kontorsmiljöer.. Inne i butiken pågår en intensiv ...
  https://fabege.se/Om-Fabege/Media/Nyheter/ICA-Dynamisk-arbetsplats/
*  Bygglovsbefriade åtgärder - Arboga
Inom ett område med detaljplan samt för byggnad eller område med stort historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde får åtgärderna inte leda till en väsentlig ändring av byggnadens eller områdets karaktär. Är du osäker på effekten av planerade åtgärder, fråga bygglovenheten!. En skyddad uteplats med mur eller plank kan anläggas utan bygglov om den är inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Inte heller skärmtak får placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Ett eller flera skärmtak får ha en maximal yta på sammanlagt 15 kvadratmeter för att vara bygglovsbefriade.. Friggebodar eller mindre komplementbyggnader är bygglovsbefriade så länge den totala arean är mindre än 15 kvadratmeter. Maximal höjd är 3 meter, avstånd till fastighetsgräns minst 4,5 meter och byggnaden ska passa in i den omgivande miljön.. I ett områdes detaljplan ...
  https://arboga.se/bygga-bo--miljo/bygglov-och-anmalan/bygglovsbefriade-atgarder.html
*  "Jag är rädd för att allt måste rivas" | Nya...
Mikael Lundell, störst inom växthusodling på Åland, berättar att han fick en chock när han upptäckte vad snön hade ställt till med. 6.500 kvadratmeter yta, mer än en halv hektar, totalförstördes medan omkring 4.000 kvadratmeter är något mindre skadat. Två block är totalhavererade, två har skador på mera än hälften, ett block har 50-procentiga skador och ett är vridet. Alla block har alltså stora eller mycket stora skador ...
  http://www.nyan.ax/nyheter/lokalt/jag-ar-radd-for-att-allt-maste-rivas/
*  Dalhemsvägen 20, BILLINGSFORS | Svensk Fastighetsförmedling
Denna fina villa från 1963 erbjuder 132 kvadratmeter i toppskick med komplett boende i två plan, fem sovrum och en härlig tomt om 1735 kvadratmeter. Strövom
  https://www.svenskfast.se/hus/vastra-gotaland/bengtsfors/billingsfors/dalhemsvagen-20/190583
*  Arboga Logistikcentrum - Arboga
Området är på cirka 30 hektar. I området ligger Starka Betongs produktions- och logistikenhet. Här finns också Försvarsmaktens nya centrallager på 55 000 kvadratmeter med ett av Sveriges största automatlager. Idag kan vi genom fastighetsaktören erbjuda nybyggnation av lager- och logistiklokaler från 2000-75 000 kvadratmeter i detta område. Dessa kan uppföras inom tolv månader. Det finns även tillgång till lösningar inom 3P-logistik. ...
  https://www.arboga.se/naringsliv--arbete/etablering/arboga-logistikcentrum.html
*  Prästgårdsvägen 32, Tumba | Svensk Fastighetsförmedling
I trivsamma kvarter i Tumba finner vi detta detta radhus om totalt 108 kvadratmeter. Huset, som är i behov av renovering, är välplanerat, väldisponerat och
  https://www.svenskfast.se/hus/stockholm/botkyrka/tumba/tumba/tumba-garde/prastgardsvagen-32/186012
*  Bragegatan 6, Färjestaden | Svensk Fastighetsförmedling
Varmt välkomna till denna trevliga villa om 126 kvadratmeter. Ett mycket välskött och fräscht hus i 1½ plan med tre/fyra sovrum som har något som tilltalar
  https://www.svenskfast.se/hus/kalmar/morbylanga/farjestaden/skogsby/bragegatan-6/188085
*  4:e villagatan 10, Karlstad | Svensk Fastighetsförmedling
Attraktivt beläget på 4:e villagatan 10 hittar ni denna fina tvåplansvilla om hela 193 kvadratmeter! Här erbjuds en riktigt hemtrevlig villa i toppskick med
  https://www.svenskfast.se/hus/varmland/karlstad/karlstad/strand/4-e-villagatan-10/185264
*  Bryngelsbyn Intaket, Töcksfors | Svensk Fastighetsförmedling
Varmt välkomna till Bryngelsbyn Intaket och denna trevliga villa om 70 kvadratmeter. Ett trevligt hus i 1,5 plan med två sovrum som har något som tilltalar
  https://www.svenskfast.se/hus/varmland/arjang/tocksfors/tocksfors/bryngelsbyn-intaket/165859
*  gullviva - Dårskapens Trädgård
När jag insåg hur mycket tid och pengar jag lägger på den fick den heta Dårskapens Trädgård. Den är på 712 kvadratmeter mitt i ett villakvarter och ligger bara ett stenkast från Vänern. Kanske är växtzonen 2, helt säkert är tomten illa dränerad och hur som helst är den min ...
  http://darad.se/tag/gullviva/
*  Glaskrasch - Butterick's
Med dessa specialslipade metallbrickor kan du få omvärlden att tro att fem kvadratmeter porslin precis har krossats mot golvet. Kan med fördel användas på nobelmiddagen.
  https://www.buttericks.se/glaskrasch
*  WE interior - Till salu
Den här skulle man ju inte säga nej till. En två:a på 52 kvadratmeter. Helt fantastisk balkong/altan om 30 kvadrat och underbar utsikt. Ligger precis i närheten av var vi bor nu och området trivs vi jättebra i så, ja, nu är det bara att punga fram några miljoner ...
  http://weinterior.blogg.se/category/till-salu.html
*  Sandsjön - Svenljunga
I Sandsjön har vi skapat nya tomter med möjlighet att bygga tvåplansvillor. Tomterna är generösa i storlek, mellan 1200-1500 kvadratmeter. Stor vikt ligger på att bibehålla karaktären av ett grönskande natur- och fritidsområde och att ge så många som möjligt sjöutsikt. Du kan välja bland 34 generösa tomter med sjöutsikt. ...
  http://www.svenljunga.se/22/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/lediga-tomter/sandsjon.html
*  Garnisfastigheter AB - Region Norrbotten
Garnisfastigheter AB består av det gamla sjukhusområdet i Boden. Bolaget äger och förvaltar ca 53 000 kvadratmeter fördelat på tio fastigheter.
  http://ares.nll.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Bolag/Garnisfastigheter-AB/
*  Plats för både dusch och tvätt
När allt från tvättmaskin till dusch, toa och förvaring ska få plats på sex kvadratmeter gäller det att tänka till ordentligt och ta till vara på...
  http://www.viivilla.se/bad/badrumsinspiration/plats-for-bade-dusch-och-tvatt/
*  Räkna ut roten ur - Miniräknare online
Använd vårt verktyg online för att räkna ut roten ur, vi kan även lära dig hur man egentligen beräknar antal kvadratmeter.
  https://www.miniräknareonline.se/matematik/algebra/rakna-ut-roten-ur

Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Transplantat-mot-värdsjukdom: Transplantat-mot-värdsjukdom, Graft-versus-host disease, GVHD, är en allvarlig komplikation som ofta följer en transplantation och i synnerhet benmärgstransplantationer. Sjukdomen yttrar sig i feber, anorexi, diarré, eksemlika utslag, leversvikt och buksmärtor.Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Stamcellstransplantation: Stamcellstransplantation är en behandlingsform vid olika sorters leukemi. För att göra en stamcellstransplantation använder man stamceller som har förmåga att bilda nya blodbildande stamceller.Ortogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenMetodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriAdenocarcinomFordonsdynamik: Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.SkivepitelcancerPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Antiretrovirala läkemedel: Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner av retrovirus, som exempelvis HIV. Då HIV bekämpas med antiretrovirala läkemedel blir även effekten att immunförsvaret stärks.Komorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen: