Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Cottontail rabbit papillomavirusRHD-virus: En art av släktet Lagovirus som orsakar blödarsjuka, inklusive hemorragisk sepsis, hos kaniner.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.HornhinnaKolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.RetikulocyterKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.TidsfaktorerMuskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.ArtsspecificitetMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Kammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.Immundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.Hyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.InjektionerGlaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.Ileum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kost, aterosklerosframkallandeAntikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Ciliarkropp: En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Regnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetAntigen-antikroppsreaktioner: Reaktioner som uppstår till följd av antigen-antikroppskomplexbildning och leder till svullnad och inflammation.SkengraviditetBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RNA, budbärarDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Ear: Hörsel- och balansorgan. Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.NoradrenalinImmunelektrofores: En teknik som kombinerar proteinelektrofores och dubbel immundiffusion. Under processen separeras först proteiner med gelelektrofores (vanligtvis agaros), för att därefter synliggöras genom immundiffusion av specifika antikroppar. En distinkt, elliptisk precipitinbåge framträder för varje protein som påvisas med antisera.Läkemedelstillförsel, lokalImmunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Bindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Njurbark: Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.VävnadsdistributionEpitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.NatriumLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Epitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Antigen-antikroppskomplex: Det aggregat som bildas när antigen- och antikroppsmolekyler förenas. Vävnadsskador till följd av avsättning av stora antigen-antikroppskomplex orsakar immunkomplexsjukdomar.Gammaglobuliner: Serumglobuliner som vandrar i gammaområdet vid elektrofores. Gammaglobuliner betraktades tidigare som synonyma med immunglobuliner, eftersom de alla flesta immunglobuliner är gammaglobuliner. Men då vissa immunglobuliner uppvisar elektroforetisk alfa- och betarörlighet har denna syn fått ge vika.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.SinusknutaElektrostimuleringMonoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.SårläkningAntigenerEyeKaninfibromvirus: En art av Leporipoxvirus som orsakar lokala subkutana svullnader hos kaniner, vanligtvis på tassarna.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.MyosinerLändmusklerSvepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Treponema pallidumMikrovilli: Ytterst tunna, luddliknande utskott från cellmembran som avsevärt utökar ytarean hos cellen.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Ophthalmic SolutionsRadioimmunanalysDjur, nyföddaProteinbiosyntesAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Prostaglandiner ERöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.PeptidfragmentSlumpmässig fördelningEndotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.Keratit, dendritisk: En form av herpeskeratit, kännetecknad av små blåsor som sjunker samman och flyter ihop till återkommande dendritiska sårbildningar, typiskt oregelbundna, linjära, förgrenade, med knoppliknande avslutningar.Serumalbumin, bovintProstaglandinerAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.ImmunglobulinallotyperNäthinnaMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Rekombinanta proteinerHistocytokemiBakteriella antigenerKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Blodproteiner: De hundratals olika proteiner som finns i blodplasma, som t ex serumalbumin, transferrin, haptoglobiner, fibrinogen, koagulations- och komplementfaktorer, immunglobuliner, enzymhämmare och många fler.Intraocular PressureTårapparat: Det tårbildande och tårledande systemet, vilket omfattar tårkörtlarna, ögonlockskanterna, bindhinnesäcken och tåravrinningen.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Hornhinneendotel: Ett enkelt skikt av stora, platta celler som täcker hornhinnans yta.Blodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.Kromatografi: Någon i en rad av separationsmetoder för att skilja närbesläktade ämnen i en blandning, baserade på skillnader i ämnenas affinitet för två olika media, varav ett (den rörliga fasen) är vätskeformat och det andra fast (porös substans eller gel). Den hastighet med vilken de olika ämnena förflyttar sig i den rörliga fasen beror på lösligheten (i en vätskefas) eller gastrycket (i en gasfas) och affiniteten för det fasta mediet.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Endotoxiner: Toxiner som är starkt förknippade med den levande cytoplasman eller cellväggen hos vissa mikroorganismer, och som inte lätt tränger ut i odlingsmedium, men frigörs vid cellupplösning.Vita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).CellinjeNeutrofila leukocyterLedbroskAffinitetskromatografi: En kromatografisk teknik som utnyttjar biologiska molekylers förmåga att binda till vissa ligander, specifikt och reversibelt. Tekniken används i proteinkemi.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).EnzymhämmareHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Odlingsmetoder: Metoder för bevarande eller odling av biologiskt material under kontrollerade förhållanden i laboratorium. Hit hör odling av celler, vävnader, organ eller embryon in vitro. Såväl djur- som växtvävnader kan odlas på ett flertal sätt. Kulturerna kan härröra från normal eller onormal vävnad, och utgöras av en enda celltyp eller en blandning av celltyper.Anti-idiotypiska antikroppar: Antikroppar som reagerar med enskilda determinanter (idiotoper) i den variabla regionen av andra antikroppar.

*  Kanin iFokus - Inlägg

Det spelar ingen roll om du har kanin, har haft kanin, funderar på att skaffa eller inte ens sett en kanin! Alla är välkomna ... älskar kaniner! Här kan du lära dig om avel, kaninraser, föda, hoppning, skötsel, genetik och massa mer. ... Att para sin kanin. Vill du verkligen para din kanin och ta en kull efter den finns det en hel del viktig information om du bör ... Innan du köper kanin. Innan du köper din kanin måste du vara ordentligt förberedd. I den här artikeln kan du läsa vad du måste ...
https://kanin.ifokus.se/?4d712496b9cb462141046e5a-1-beteende-halsa-och-skotsel

*  Lamm på en höft: Kaniner! Klimatsmart och fodereffektiv proteinkälla!

Kaniner är effektiva proteinkällor. Under ett par års tid hade vi kaniner på gården. Ett par tre fyra honom producerade med ... Ett seminarium om… kaniner!. Ur ett nationellt, svenskt, perspektiv är kaninen en på många vis förbisedd art. Målet med ... 11.00 Kaninen som produktionsdjur, Gösta Johnsson, Vreta Kaningård. 11.30 Kanin på menyn - en kulinarisk exposé, Marco Baudone ... kaniner (2) klimat (1) korp (1) korv (6) kotlett (3) kött (16) lamm (27) lammets övriga delar (20) lammfärs (30) landsbygd (10) ...
lammunge.blogspot.com/2012/02/kaniner-klimatsmart-och-fodereffektiv.html

*  Livets glädjeämnen: oktober 2010

Astrid är ingen vanlig kanin... hon är en ovanligt gammal kanin som snart är nio år. Inte är det konstigt om kroppen säger ... Men har man växt upp med henne som tjejerna gjort så är jag ganska övertygad om att man blir lika fäst vid en kanin, hamster, ... Tack för alla gulliga, omtänksamma hälsningar efter mitt senaste inlägg! Någon sa till mig att "en kanin är väl inget att sörja ... Nu vilar hon ute i trädgården tillsammans med våra tidigare kaniner Maja, Nickis och deras fyra ungar. Buren står kvar och det ...
livetsgladjeamnen.blogspot.com/2010_10_01_archive.html

*  Fynda Kanin tillbehör, smådjurstillbehör online! | Fyndiq

Jag förstår Fyndiq använder cookies för du ska få den bästa möjliga shoppingupplevelsen på vår webbplats.. Läs mer om cookies och hur du kan neka till användningen av dem.. ...
https://fyndiq.se/sport-fritid/husdjur/smadjur/

*  Bibblabloggen: Lilla kanin

Lilla Kanin ligger i sitt bo och ska sova. Mormor som är barnvakt är i köket. Men så hör Lilla Kanin någonting. Då får barnen ... göra precis som Lilla Kanin:. Han lyfter på ena örat (sätt handflatan ovanför ena örat).. Han lyfter på det andra örat (sätt ...
bibblabloggen.blogspot.com/2010/02/lilla-kanin.html

*  Camillas virkhörna: Kaniner

1 Response to "Kaniner" * femfemman. Says: 16 mars 2010 19:14 Men den var söt.... tyckte inte Tacos det? ... Den virkade figuren ser inte ens ut som en kanin, det blir inte alltid som man tänkt sig. =) ...
camillasvirkhorna.blogspot.com/2010/03/kaniner.html

*  Kaniner | Odla.nu

Du får nog spänna på ett hönsnät och titta på dem genom nätet... Bättre nätade krokusar än inga alls! :-). Sylvia. ...
odla.nu/fragor-svar/kaniner

*  Välkommen till SKAF

Domarna hittade en kanin som stack ut lite extra, en Vit lant-hona som belönades med 96p. Stolt ägare och uppfödare var Paawo ... Samtalsämnet varierade från kanin som sällskapsdjur, utställningsdjur och även produktionsdjur.. Emma Nordström. ... Till utställningen i Örebro var drygt 400 katalognummer anmälda för att göra upp om vem som var dagens finaste kanin, bland ... Vid den årliga länsutställningen för medlemmarna i Jönköpings KAF, hade det anmälts 45 kaniner, lite mindre än föregående år. ...
skaf.info

*  Figurset, Koby med kanin, Little People, Fisher-Price hos bamba.se

Koby med kanin, Little People, Fisher-Price hos bamba.se. Leksaker p n tet. Snabba leveranser och god service! Bamba lskar ... Figurset, Koby med kanin, Little People, Fisher-Price. Varum rke: Fisher-Price ...
https://bamba.se/product.html/figurset-koby-med-kanin-little-people-fisher-price

*  Erikas funderingar: Lilla syster kanin och pappa kanin...

Nästa kanin hette Piggelin och var världens sötaste kaninunge. Det var mina kusiners kaniner som hade gjort det som kaniner är ... 2 kg kanin (med ben)salt och malen vitpeppar1 dl vetemjöl6 gula lökar3 vitlöksklyftor3/4 tsk riven muskotnöt1 1/2 tsk timjan1 ... Stora F fick en egen kanin när hon fyllde åtta eller nio år, jag minns inte riktigt. Han hette, som så många andra kaniner, ... När jag frågade den rare lille gossen vad kaninen hette, blev han en aning skär om kinderna och medgav att kaninen inte hade ...
erikasfunderingar.blogspot.com/2012/08/lilla-syster-kanin-och-pappa-kanin.html

*  Kaniner

Kanin uppf dning fr n 1923 Startat av getalina « 1 2 Alla » ... att f da upp och s lja kaniner Startat av pikar ng ...
alternativ.nu/index.php?board=19

*  Djurägare missköter kaniner - P4 Jämtland | Sveriges Radio

En djurägare från länet brister i skötseln av sina kaniner. Det menar Länsstyrelsen som kräver bättring. ... Nu kräver Länsstyrelsen att kaninerna får det bättre, annars hotar ett vite på 300 kronor per kanin. ... En djurägare från länet brister i skötseln av sina kaniner. Det menar Länsstyrelsen som kräver bättring. ...
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5096200

*  Åt 8000 tulpanlökar - kaniner invaderar parker - P4 Halland | Sveriges Radio

Det finns gott om spår efter kaniner i Varbergs parker. Foto: Daniel Gustafsson/Sveriges Radio ...
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6406239

*  Bostadsrättsföreningen Kaninen - Befattningshavare

Bostadsrättsföreningen Kaninen,713600-0333 - På allabolag.se hittar du , styrelse, Status ... Visa allt om Bostadsrättsföreningen Kaninen. Befattningshavare. Det sitter lika många kvinnor som män i styrelsen. Medelåldern ...
https://allabolag.se/7136000333/befattningar

*  LIBRIS - Konrad Kanin har en gård

Konrad Kanin har en gård : en lekpekbok från 2 år ... Konrad Kanin har en gård : en lekpekbok från 2 år Helsingborg ...
libris.kb.se/bib/267060

*  Liten kanin Gratis Stock Bild - Public Domain Pictures

Liten kanin. Gratis Stock Bild. Gratis för privat och kommersiellt bruk ... djur kanin söt öron påsk fluffiga päls gräs små däggdjur gnagare vår unga ... lilla kaninen gömmer sig i gräset Canon EOS 5D Mark II. 1/320s, f 5.6, ISO 640, 300 mm ...
publicdomainpictures.net/view-image.php?image=6103&picture=liten-kanin&jazyk=SE

*  Kanin Mileg | Soon To Be

Välkommen hit! Jag är 29 (soontobe 30) år och bor på Ekerö strax utanför Stockholm, min familj består av mina två egna barn + två bonusbarn och såklart min sambo pappa P, jag får ju inte missa att säga att vi har två hundar med…. Vi lever ett ganska aktivt liv och har alltid saker för oss med vårt smått crazy familj. Jag gillar inredning, fotografering och att umgås med familj och vänner, så detta är det som genomsyrar min blogg för det mesta. William är född i december 2010, Juno som föddes i augusti 2012. Mina två bonusbarn heter Tindra och hon är född 2003 och så har vi Filip som är född 2005. Detta är lite kort om mig och mina nära, är ni mer intresserade så är det bara att följa mig här. Jag skriver personligt och den ni ser är den ni får. Jag förskönar inte min vardag utan jag tycker det är viktigt att hålla sig till den man är och sina värderingar ...
minbebis.com/blogg/soontobe/en-bula-pa-magen/kanin-mileg/

*  Nyckelring Duracell med kaninen keychain & keyring på Tradera.com

p,,span class='msg-text',,p,,strong,DURACELL MED KANINEN - ,/strong,NYCKELRING & KEYCHAIN & KEYRING,/p, ,p,Vintage nyckelring ... DURACELL MED KANINEN - NYCKELRING & KEYCHAIN & KEYRING. Vintage nyckelring från Duracell batterier med kaninen, tillverkad av ...
https://tradera.com/item/2925/267954097/nyckelring-duracell-med-kaninen-keychain-keyring

*  Nyckelring Kanin med Strass - Röd på Tradera.com - Övriga armband

|strong|Produktinformation från tillverkaren:|/strong||br /| |br /| Practical shinning rabbit key ring.|br /||br /|Features:|br /|Lovely rabbit with shinning rh
https://tradera.com/item/240104/246418766/nyckelring-kanin-med-strass-rod

*  iPhone 5/5S/SE Skal Indian Kanin

Köp iPhone 5/5S/SE Skal Indian Kanin här. På Fyndiq handlar du alltid tryggt och enkelt. Passa på att fynda redan idag! ... Detta är ett snyggt designskal med indian kanin motiv på baksidan till din Apple iPhone 5/5S/SE. Med en perfekt känsla för ... Snyggt skal med indian kanin motiv. Kompatibel med iPhone 5/5S/SE (perfekt passform). Tillverkat i hårdplast av hög kvalité. ...
https://fyndiq.se/product/6874873-iphone-55sse-skal-indian-kanin/

*  Kanin, maskeradkläder med korsett

... har utgått. Besök kategorin Djur för liknande produkter. ... Kanin, maskeradkläder med korsett på Evas Underkläder ...
https://evasunderklader.se/maskerad/maskeradklaeder/djur/kanin-maskeradklaeder-korsett/

*  2016 nyhet: Kanin Hop Hop - Lautapelit.fi

2016 nyhet: Kanin Hop Hop. 4.6.2016. Nästa inlägg på lanseringslistan är Kanin Hop Hop. Här handlar det om ett superenkelt ... Kanin Hop Hop är tillgängligt omedelbart via vår nätbutik och från våra affärer i Helsingfors och Tammerfors. ...
https://lautapelit.fi/2016_nyhet_Kanin_Hop_Hop

*  Krabat.se - Kanin Les Zazous

Kompisgänget Les Zazous har alltid roligt när dom ses. Dom är knottiga, mjuka och färggranna och bor i varsin matchande låda. 33cm
krabat.se/baby/nallar-mjuka-figurer/kanin-taptap-les-zazous.html

Tan (kaninras)Calicivirus: Calicivirus är en familj av enkelsträngade RNA-virus som orsakar vinterkräksjukan. Här är särskilt norovirus och sapovirus inblandade, men båda orsakar magsjuka hos människan.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.LipopolysackariderPolyklonal antikropp: Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Kammarvatten: Kammarvatten eller kammarvätska är en vattenklar, ofärgad vätska som finns i ögat, särskilt i främre ögonkammaren (mellan hornhinnan och linsen).Mikroskopfotografering: Med mikroskopfotografering menas fotografering genom mikroskop. Ett fotografi taget genom mikroskop kallas ofta för en mikrograf.Ciliarkroppen: Ciliarkroppen (Corpus ciliare eller strålkroppen) är en del av uvea i ögat, där linsen är upphängd via zonulatrådarna och där ackommodationsmuskeln (musculus ciliaris) finns. Ackommodationsmuskeln reglerar linsens brännvidd, alltså inställning för seende på långt eller nära håll.SkengraviditetPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Bottle RocketKolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.Bindhinna: Bindhinna (konjunktiva, conjunctiva) är en slemhinna som täcker ögat och ögonlockets insida.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".DepolariseringPacemakerceller: Pacemakerceller är de specialiserade hjärtmuskelceller som kan generera spontana depolarisationer med en viss rytmicitet. I hjärtat finns det tre vävnader som har denna funktion; Sinusknutan, AV-knutan samt purkinjefibrerna.SårAntigen: Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.Gallring: Gallring kan syfta på:Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.MyosinMikrovilli: Mikrovilli (singularis: mikrovillus) är strukturer som ökar ytan på celler upp till 1000000 gånger (hos människor) vilket underlättar absorption och utsöndring. Det rör sig om mycket små utskott som är uppbyggda av aktinfilament.Ögondroppar: Ögondroppar är en typ av medicin som används vid behandling av ögonsjukdomar i ögats främre delar dvs. bindhinnan, hornhinnan och regnbågshinnan, samt vid glaukom.Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.


Lilla


fram


  • Men nu lyfts kaninen fram som en potentiell proteinkälla när svenskarna käkar allt mer kött. (blogspot.com)
  • Efter en stund kom jag fram till att även om Pappa Kanins liv kanske blir kortare än en burkanins liv så har han ju ett mycket, mycket bättre liv. (blogspot.com)

produktionsdjur


  • Målet med seminariet är att undersöka det forskningsmässiga- och kommersiella intresset för domesticerade kaniner som produktionsdjur samt för vildkaninens jaktliga och biologiska roll. (blogspot.com)
  • Som produktionsdjur uppskattas kaninen bidra till en årlig omsättning på 1,6 miljarder euro inom EU, utöver det värderas antikroppsproduktionen inom läkemedelsindustrin till ytterligare 3 miljarder euro. (blogspot.com)
  • Samtalsämnet varierade från kanin som sällskapsdjur, utställningsdjur och även produktionsdjur. (skaf.info)

hela


  • Så länsmästare blev Staffan Roos med Alaska i klass B.Trots lite regnskurar och blåst så hade vi kaninnördar en trevlig dag och ville man inte titta på kaniner hela tiden fanns ju marknaden med mycket hantverk och givetvis marknadsgodis. (skaf.info)