Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Cottontail rabbit papillomavirusRHD-virus: En art av släktet Lagovirus som orsakar blödarsjuka, inklusive hemorragisk sepsis, hos kaniner.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.HornhinnaKolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.RetikulocyterKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.TidsfaktorerMuskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.ArtsspecificitetMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Kammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.Immundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.Hyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.InjektionerGlaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.Ileum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kost, aterosklerosframkallandeAntikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Ciliarkropp: En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Regnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetAntigen-antikroppsreaktioner: Reaktioner som uppstår till följd av antigen-antikroppskomplexbildning och leder till svullnad och inflammation.SkengraviditetBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RNA, budbärarDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Ear: Hörsel- och balansorgan. Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.NoradrenalinImmunelektrofores: En teknik som kombinerar proteinelektrofores och dubbel immundiffusion. Under processen separeras först proteiner med gelelektrofores (vanligtvis agaros), för att därefter synliggöras genom immundiffusion av specifika antikroppar. En distinkt, elliptisk precipitinbåge framträder för varje protein som påvisas med antisera.Läkemedelstillförsel, lokalImmunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Bindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Njurbark: Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.VävnadsdistributionEpitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.NatriumLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Epitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Antigen-antikroppskomplex: Det aggregat som bildas när antigen- och antikroppsmolekyler förenas. Vävnadsskador till följd av avsättning av stora antigen-antikroppskomplex orsakar immunkomplexsjukdomar.Gammaglobuliner: Serumglobuliner som vandrar i gammaområdet vid elektrofores. Gammaglobuliner betraktades tidigare som synonyma med immunglobuliner, eftersom de alla flesta immunglobuliner är gammaglobuliner. Men då vissa immunglobuliner uppvisar elektroforetisk alfa- och betarörlighet har denna syn fått ge vika.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.SinusknutaElektrostimuleringMonoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.SårläkningAntigenerEyeKaninfibromvirus: En art av Leporipoxvirus som orsakar lokala subkutana svullnader hos kaniner, vanligtvis på tassarna.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.MyosinerLändmusklerSvepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Treponema pallidumMikrovilli: Ytterst tunna, luddliknande utskott från cellmembran som avsevärt utökar ytarean hos cellen.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Ophthalmic SolutionsRadioimmunanalysDjur, nyföddaProteinbiosyntesAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Prostaglandiner ERöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.PeptidfragmentSlumpmässig fördelningEndotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.Keratit, dendritisk: En form av herpeskeratit, kännetecknad av små blåsor som sjunker samman och flyter ihop till återkommande dendritiska sårbildningar, typiskt oregelbundna, linjära, förgrenade, med knoppliknande avslutningar.Serumalbumin, bovintProstaglandinerAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.ImmunglobulinallotyperNäthinnaMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Rekombinanta proteinerHistocytokemiBakteriella antigenerKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Blodproteiner: De hundratals olika proteiner som finns i blodplasma, som t ex serumalbumin, transferrin, haptoglobiner, fibrinogen, koagulations- och komplementfaktorer, immunglobuliner, enzymhämmare och många fler.Intraocular PressureTårapparat: Det tårbildande och tårledande systemet, vilket omfattar tårkörtlarna, ögonlockskanterna, bindhinnesäcken och tåravrinningen.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Hornhinneendotel: Ett enkelt skikt av stora, platta celler som täcker hornhinnans yta.Blodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.Kromatografi: Någon i en rad av separationsmetoder för att skilja närbesläktade ämnen i en blandning, baserade på skillnader i ämnenas affinitet för två olika media, varav ett (den rörliga fasen) är vätskeformat och det andra fast (porös substans eller gel). Den hastighet med vilken de olika ämnena förflyttar sig i den rörliga fasen beror på lösligheten (i en vätskefas) eller gastrycket (i en gasfas) och affiniteten för det fasta mediet.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Endotoxiner: Toxiner som är starkt förknippade med den levande cytoplasman eller cellväggen hos vissa mikroorganismer, och som inte lätt tränger ut i odlingsmedium, men frigörs vid cellupplösning.Vita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).CellinjeNeutrofila leukocyterLedbroskAffinitetskromatografi: En kromatografisk teknik som utnyttjar biologiska molekylers förmåga att binda till vissa ligander, specifikt och reversibelt. Tekniken används i proteinkemi.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).EnzymhämmareHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Odlingsmetoder: Metoder för bevarande eller odling av biologiskt material under kontrollerade förhållanden i laboratorium. Hit hör odling av celler, vävnader, organ eller embryon in vitro. Såväl djur- som växtvävnader kan odlas på ett flertal sätt. Kulturerna kan härröra från normal eller onormal vävnad, och utgöras av en enda celltyp eller en blandning av celltyper.Anti-idiotypiska antikroppar: Antikroppar som reagerar med enskilda determinanter (idiotoper) i den variabla regionen av andra antikroppar.

*  Snuttefilt rödvitrandig kanin, liten - Keptin JR - Ekologiskt & Tryggt - GoodforKids

Snuttefilt rödvitrandig kanin, liten - Keptin JR hos GoodforKids. Ekologiska och trygga barn- & babyprodukter av hög kvalitet. ...

*  Dagens hjältinna. | Davidssons

Att fånga stora kaniner på rymmen brukar vara knepigt och att fånga små rymlingar är ännu värre. Flopsy var trots allt snart ... Det var vår sommarvikarierande vaktmästare Frida som meddelade att några kaniner var på rymmen. Eftersom Rebecca och Gustaf ...

*  Upphittad / Borttappad kanin - Avel & Uppfödning - Kaninhoppning iFokus

Visste du att du som hittar en kanin som inte är din är skyldig enligt lag att anmäla detta till ... ... Har din kanin sprungit bort? Ett tips är att höra med grannar eller liknande i närheten om de sett en kanin, eller om de kan ... Har du någon gång hittat en lösspringande kanin, eller kanske rent utav en bur med kaniner i som någon dumpat av? Oavsett är du ... Även om du hittat kaninen blir du för det inte automatiskt ägare till kaninen. Du ska alltid anmäla till polisen att du hittat ...

*  Fabulous Rabbit - Lustjakt.se, r tt produkter f r lustfylld njutning

Liten kanin med sk n svans. Medelstarka vibrationer, av/p -l ge. Silkeslent silikonmaterial. Helsvenskt tryggt f retag med ... Denna mindre stav har formen av en kanin med långa öron och en svans, som ger dig extra stimulans. Öronen är flexibla men ändå ... Liten kanin med skön svans. Medelstarka vibrationer, av/på-läge. Silkeslent silikonmaterial. ... Beskrivning: Liten kanin med skön svans. Medelstarka vibrationer, av/på-läge. Silkeslent silikonmaterial. ...

*  Hur mycket pellets ska en 3 årig kanin ha? - Skötsel och utfodring - Lejonkaniner iFokus

HejsanJag undrar om jag ger min kanin för mycket pellets han får lite mer än 1dl per dag och hö t... ... Jag undrar om jag ger min kanin för mycket pellets han får lite mer än 1dl per dag och hö till det.Men han har aldrig gillat hö ... 4 Okej, inte så insatt i innehåller men jag hade minskat till 0,5-0,7 dl max, tror att kaninen kanske kommer igång att äta mer ... Hö ska vara huvudfödan, det är viktigt för känsliga små kaninmagar och är det så att kaninen inte "gillar" hö så kan det ju ...

*  Comment on En kanin i salladsskålen

öronbestickdjurkaninkökmatsallad. Post navigation. Previous PostHello Kitty - en tillbakablickNext PostBadanka som ... En kanin i salladsskålen. 2011-04-14. Robert Birming Leave a comment ...

*  Gillbos kaniner

Uppfödning av dvärgvädurskaniner till sällskap, avel & utställning ... Intresset och innehav av kaniner har alltid funnits till och från i mitt liv men det är på senare år som det väcktes starkt ... Gillbos kaniner är en registrerad kaningård i Svenska kaninavelsföreningen och innehar kaningårdsnummer 103. ... Det startade med att mina två söner ville ha kaniner 2002 och på den vägen har det fortsatt. ...

*  Kaniner - Wikipedia

Arten europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus) kallas ofta i vardagligt tal bara för kanin eller vildkanin. Vilda kaniner är ... Judy Hopps i Zootropolis Den vita kaninen i Alice i Underlandet "Kanin" i Nalle Puh Hermelinkaninen Nino Stampe i Bambi Snurre ... "Allt om kaninen", bok av David Taylor Wikimedia Commons har media som rör Kaniner. Bilder & media Denna kaninrelaterade artikel ... Kaniner är ett samlingsnamn för vissa arter och släkten i familjen harar. De bildar dock ingen enhetlig taxonomisk grupp och ...

*  Oss kaniner emellan - Wikipedia

Oss kaniner emellan är en pjäs av Hasse Ekman, med premiär 1967. En fars i två akter som uruppfördes på Lisebergsteatern i ... Jenny Dollie Britt Mannen från ovan Konsul Gonzalez Vesslan Wollin ^ Teaterprogram Oss kaniner emellan, Lisebergsteatern 1967 ...

*  Kaniner i Australien - Wikipedia

Spridningen av kaniner förmodas ha börjat 1859 när Thomas Austin släppte 24 kaniner för jakt på sin egendom i Victoria. I brist ... De allra flesta kaniner i Australien är förvildade avkomlingar till förrymda husdjur som importerats från Europa. Den första ...

*  Kanin - Wikipedia

... art i familjen harar och kaniner som ofta enbart kallas kanin eller vildkanin Tamkanin, domesticerad europeisk kanin Kanin ( ... Ordbok Kanin kan syfta på: Kaniner, samlingsnamn för vissa arter och släkten i familjen harar men är inte en enhetlig ... litterär figur), figur i Nalle Puh Kanin (berg), platåliknande stort massiv i västra Juliska alperna Kanin-klass, fartygsklass ... taxonomisk grupp Harar och kaniner, familj som tillsammans med piphararna utgör ordningen hardjur Europeisk kanin, ...

*  Europeisk kanin - Wikipedia

För andra betydelser av ordet kanin, se Kanin. Europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus), ofta enbart kanin eller vildkanin, är ... Kaniner är aktivast på morgonen och kvällen, om dagen sover de mest. Kaninen är utsatt för ett stort rovdjurstryck, så vid ... Kaniner har doftkörtlar på undersidan av hakan som de gnuggar mot föremål för att markera ägande och revir. Europeisk kanin är ... Kaninen är ett mycket renligt djur, som putsar sig många gånger om dagen. Den putsar genom att klia och slicka på sig. Att ...

*  Lejonhuvad kanin - Wikipedia

En lejonhuvad kanin ska väga 1,3 - 1,7 kg. Lejonhuvad kanin finns i tre olika hårlag: Enkelmanad: Har endast man kring huvudet ... Lejonhuvad kanin ser ut att ha en lejonman runt huvudet, därav namnet. Den ska ha långhårig päls på kinderna, panna, nacke och ... Lejonhuvad kanin är en dvärgkaninras. Den kom till Finland på slutet av 1980-talet,[förtydliga] och blev godkänd i Nordisk ... Bilder & media www.lejonkaniner.ifokus.se www.lejonhuvadkanin.se www.kanin.ifokus.se (även informationer om andra kaninraser) ...

*  Kanin Ko - Wikipedia

Kanin Ko är ett periodiskt vattendrag i Guinea. Det ligger i regionen Kankan Region, i den centrala delen av landet, 400 km ... Kanin Ko hos Geonames.org (cc-by); post uppdaterad 2013-08-06; databasdump nerladdad 2015-05-23 ^ Peel, M C; Finlayson, B L; ...

*  Pelle Kanin - Wikipedia

James Corden kommer att göra rösten för Pelle Kanin. Pelle Kanin på SVT Peter Rabbit (2012- ) på IMDB The World of Peter Rabbit ... Sagorna om Pelle Kanin och hans vänner har flera gånger gjorts om till film, teater och tv. Bland annat gjordes 1993 en ... Karaktären förekom först i Sagan om Pelle Kanin (The Tale of Peter Rabbit) 1902, och sedan i ytterliga fem böcker. Han är klädd ... I Sverige gick den även på Barnkanalen, under namnet Pelle Kanin. Den 21 september 2017 släppte Sony sin första teaser trailer ...

*  Kaniner

Kanin uppf dning fr n 1923 Startat av getalina « 1 2 Alla » ... att f da upp och s lja kaniner Startat av pikar ng ...

*  Garson Kanin - Wikipedia

Garson Kanin, född 24 november 1912 i Rochester i New York, död 13 mars 1999 i New York, var en amerikansk regissör och ... Garson Kanin på Internet Movie Database (engelska). ...

*  Den itusågade kaninen - Wikipedia

Den itusågade Kaninen är ett svenskt underhållningsprogram med fokus på magi. Programmet har sänts under fem säsonger på SVT 1 ... Daniels kompis "Kaninen" förekommer i samtliga säsonger. Upphovsman och producent för samtliga säsonger är Kaj Hagstedt. Säsong ... Varje avsnitt hade ett tema där Daniel och Kaninen var ute på ett äventyr någonstans. Exempel på avsnitt är djurparken, ... Även denna säsong befinner vi oss hemma hos Daniel och Kaninen på deras morotsodling. Till denna säsong har det producerats ...

*  Jimmy Carter och kaninen - Wikipedia

Jimmy Carter, USA:s president 1977-1981, råkade den 20 april 1979 ut för ett mycket uppmärksammat möte med en simmande kanin ... Efter ett par minuter simmade kaninen bort. När presidenten efter fisketuren berättade om händelsen blev han först inte trodd, ... En person i Carters följe hade dock bevittnat händelsen och fotograferat kaninen och Carters båt. Händelsen förblev okänd för ... Rapportering ledde till att djurskyddsaktivister kritiserade Carter för att ha använt övervåld mot kaninen, genom att slå den ...

*  Kanin är framtidens mat | ATL

Kaninen har också fördelen att vi använder allt på djuret. Inget går till spillo. På ett kilo kaninkött är det 8 hekto kött och ... En kanin har snabb reproduktion. En kaninhonas ungar hinner få slaktfärdiga ungar samma år de föds. En kaninhona ger genom sina ... Kaninen uppfyller allt detta, samtidigt som den är snabbväxande och kräver väldigt lite utrymme. Dessutom är det ett väldigt ... Sedan har vi naturligtvis aspekten att kaniner anses av många vara ett sällskapsdjur. Nu finns det cirka 60 olika kaninraser i ...

*  Rovdjur tog kaniner?

I Säffle har elva kaniner fösvunnit och några av burarna har varit sönderrivna eller uppbrutna. ,div>Troligtvis är det rovdjur ... Rovdjur tog kaniner?. NotiserPublicerad: 2012-01-19 18:09. I Säffle har elva kaniner fösvunnit och några av burarna har varit ... Kaninägare i Säffle är allt mer oroliga efter att elva kaniner försvunnit, en del helt spårlöst. En del av burarna har rivits ...

*  Barnteater - Min lillasyster kanin

... Händelsen löpte ut 7 okt 2017 Kommentera sidan Dela och tipsa Sidan uppdaterad den 20 juli ...

*  Massvis av kaniner och katter dumpas ute i kylan i Umeå | SVT Nyheter

Massor av katter och kaniner har hittats dumpade i naturen i Umeå senaste tiden. På djurskyddet är det proppfullt med övergivna ... Kaniner dumpas och slängs ut i kylan. Det är ingen som saknar dem, ingen som vill ta hand om dem. Jag har 20 kaniner här hos ... Massvis av kaniner och katter dumpas ute i kylan i Umeå. Massor av katter och kaniner har hittats dumpade i naturen i Umeå ... Bara för några dagar sedan såg privatpersoner på Erboda i Umeå två kaniner utomhus. Den ena lyckades man fånga in, den andra är ...

*  Kaniner - mega<...

Här hittar du Maileg kaniner i storleken Mega och fina kläder till kaninerna från Maileg. Stort urval av Maileg - Gratis frakt ... LEKSAKER /Maileg/Maileg Kaniner/Kaniner - mega. JavaScript seems to be disabled in your browser.. You must have JavaScript ... Kaniner - mega. Kaniner Mega från Maileg - Här hittar du de stora fina kaninerna i storleken Mega. Här finns massor av ...

Tan (kaninras)Calicivirus: Calicivirus är en familj av enkelsträngade RNA-virus som orsakar vinterkräksjukan. Här är särskilt norovirus och sapovirus inblandade, men båda orsakar magsjuka hos människan.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.LipopolysackariderPolyklonal antikropp: Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Kammarvatten: Kammarvatten eller kammarvätska är en vattenklar, ofärgad vätska som finns i ögat, särskilt i främre ögonkammaren (mellan hornhinnan och linsen).Mikroskopfotografering: Med mikroskopfotografering menas fotografering genom mikroskop. Ett fotografi taget genom mikroskop kallas ofta för en mikrograf.Ciliarkroppen: Ciliarkroppen (Corpus ciliare eller strålkroppen) är en del av uvea i ögat, där linsen är upphängd via zonulatrådarna och där ackommodationsmuskeln (musculus ciliaris) finns. Ackommodationsmuskeln reglerar linsens brännvidd, alltså inställning för seende på långt eller nära håll.SkengraviditetPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Bottle RocketKolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.Bindhinna: Bindhinna (konjunktiva, conjunctiva) är en slemhinna som täcker ögat och ögonlockets insida.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".DepolariseringPacemakerceller: Pacemakerceller är de specialiserade hjärtmuskelceller som kan generera spontana depolarisationer med en viss rytmicitet. I hjärtat finns det tre vävnader som har denna funktion; Sinusknutan, AV-knutan samt purkinjefibrerna.SårAntigen: Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.Gallring: Gallring kan syfta på:Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.MyosinMikrovilli: Mikrovilli (singularis: mikrovillus) är strukturer som ökar ytan på celler upp till 1000000 gånger (hos människor) vilket underlättar absorption och utsöndring. Det rör sig om mycket små utskott som är uppbyggda av aktinfilament.Ögondroppar: Ögondroppar är en typ av medicin som används vid behandling av ögonsjukdomar i ögats främre delar dvs. bindhinnan, hornhinnan och regnbågshinnan, samt vid glaukom.Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.


europeisk kanin

 • Arten europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus) kallas ofta i vardagligt tal bara för kanin eller vildkanin. (wikipedia.org)
 • Europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus), ofta enbart kanin eller vildkanin, är en art i familjen harar. (wikipedia.org)
 • I början av 1900-talet inplanterades europeisk kanin i Skåne och på Gotland av jägare och fick då det lokala namnet rabbis efter det engelska rabbit. (wikipedia.org)
 • Europeisk kanin är växtätare som främst äter gräs och örter, men även kvistar och bark. (wikipedia.org)
 • Europeisk kanin kan bli 10 år gammal men de flesta individer dör under första levnadsåret eller under första vintern. (wikipedia.org)
 • Dvärgkaniner som finns att köpa i djuraffär är dock tama raser av europeisk kanin. (wikipedia.org)

Bilder

 • Illustrerad vetenskap, Världens historia 30 oktober 2014 "Allt om kaninen", bok av David Taylor Wikimedia Commons har media som rör Kaniner.Bilder & media Denna kaninrelaterade artikel saknar väsentlig information. (wikipedia.org)

Wikimedia Commons

 • Judy Hopps i Zootropolis Den vita kaninen i Alice i Underlandet "Kanin" i Nalle Puh Hermelinkaninen Nino Stampe i Bambi Snurre Sprätt Roger Rabbit Herr Morris i Brandy och Herr Morris Den långa flykten av Richard Adams Lille Skutt i Bamse Tamkanin Kaniner i Australien Rabbisar ^ Illustrerad vetenskap, Världens historia 30 oktober 2014 "Allt om kaninen", bok av David Taylor Wikimedia Commons har media som rör Kaniner. (wikipedia.org)
 • Wikimedia Commons har media som rör Lejonhuvad kanin. (wikipedia.org)

familjen

 • Kaniner är ett samlingsnamn för vissa arter och släkten i familjen harar. (wikipedia.org)
 • Flera arter av familjen kallas kaniner men avgränsningen mellan hare och kanin beror främst på yttre morfologiska kännetecken och inte på släktskap eller positionen i systematiken. (wikipedia.org)
 • Familjen harar och kaniner bildar tillsammans med familjen pipharar ordningen hardjur (Lagomorpha). (wikipedia.org)
 • Sylvilagus graysoni ingår i släktet bomullssvanskaniner, och familjen harar och kaniner. (wikipedia.org)

harar

 • Harar och kaniner (Leporidae) är en familj som tillsammans med piphararna utgör ordningen hardjur. (wikipedia.org)
 • Harar och kaniner når en kroppslängd mellan 25 och 70 centimeter samt en vikt mellan 0,4 och 7 kilogram. (wikipedia.org)
 • Harar och kaniner har kluven nos och kort uppåtriktad svans. (wikipedia.org)
 • Speciellt för harar och kaniner är att de har fyra framtänder i överkäken. (wikipedia.org)
 • Harar och kaniner lever i olika habitat, de förekommer i den arktiska tundran, på gräsmark samt i tempererade och tropiska skogar. (wikipedia.org)
 • 2005 elva släkten som omfattar ett 60-tal arter av harar och kaniner, varav släktet Lepus utgör de typiska hararna. (wikipedia.org)
 • De äldsta kända fossilen av harar och kaniner är från senare eocen. (wikipedia.org)
 • Till exempel hade det utdöda släktet Palaeolagus, som levde under oligocen i Nordamerika, kortare bakre extremiteter än dagens harar och kaniner. (wikipedia.org)
 • Nya fynd från Kina och Indien, som är cirka 48 respektive 53 miljoner år gamla, visar tydliga kännetecken som är typiska för harar och kaniner. (wikipedia.org)
 • Utifrån dessa fossil antas att uppdelningen i familjerna harar och kaniner, och pipharar, skedde tidigare än hittills antagits. (wikipedia.org)
 • Familj Leporidae - harar och kaniner Släkte Pentalagus Amamikanin (Pentalagus furnessi) Släkte Bunolagus Flodkanin (Bunolagus monticularis) - kallas ibland för flodbäddskanin. (wikipedia.org)

flera

 • Sagorna om Pelle Kanin och hans vänner har flera gånger gjorts om till film, teater och tv. (wikipedia.org)
 • Fler än 800 grottor har hittats i Kanin-massivet , varav flera världsrekoddjupa. (wikipedia.org)
 • Bror Kanin (Br'er Rabbit) är huvudfiguren i flera folksagor, med ursprung i den afroamerikanska muntliga traditionen i sydöstra USA. (wikipedia.org)

djuret

 • Pressekreterare Powell beskrev händelsen i boken The Other Side Of The Story som gavs ut 1986, och försvarade presidentens beteende med att det inte rörde sig om en vanlig kanin utan en "träskkanin" (engelska swamp rabbit), att djuret var ovanligt stressat, och att Carter saknade erfarenhet av rasande kaniner. (wikipedia.org)
 • Kaninen har också fördelen att vi använder allt på djuret. (atl.nu)
 • Kaninen är det fjärde djuret av de tolv zodiakdjuren inom Kinesisk astrologi. (wikipedia.org)

andra

finns

 • Lejonhuvad kanin finns i tre olika hårlag: Enkelmanad: Har endast man kring huvudet som de oftast fäller av efter hand. (wikipedia.org)
 • Om vi måste ställa om vår försörjning snabbt så finns det inte någonting som går snabbare än kaniner. (atl.nu)
 • I trakten runt Kanin Point finns ovanligt många namngivna halvöar, bukter och klippformationer. (wikipedia.org)

olika

 • Peter Rabbit, på svenska Pelle Kanin, är en rollfigur som förekommer i olika barnsagor av den brittiska barnboksförfattaren Beatrix Potter. (wikipedia.org)

Svenska

 • Gillbos kaniner är en registrerad kaningård i Svenska kaninavelsföreningen och innehar kaningårdsnummer 103. (freewebs.com)
 • I Disneys filmatiseringar har Kanin dubbats på svenska av Hans Lindgren och Charlie Elvegård. (wikipedia.org)

saknar

 • Jenny Dollie Britt Mannen från ovan Konsul Gonzalez Vesslan Wollin ^ Teaterprogram Oss kaniner emellan, Lisebergsteatern 1967 Denna teaterrelaterade artikel saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Men här är det ingen som saknar någon kanin eller katt, säger hon. (svt.se)
 • Veckans kanin på tv3.se Denna artikel om television i Sverige saknar väsentlig information. (wikipedia.org)

hardjur

 • Kaninen är ett hardjur och ska inte förväxlas med gnagare, som till exempel pakor. (wikipedia.org)

Tamkanin

 • Judy Hopps i Zootropolis Den vita kaninen i Alice i Underlandet "Kanin" i Nalle Puh Hermelinkaninen Nino Stampe i Bambi Snurre Sprätt Roger Rabbit Herr Morris i Brandy och Herr Morris Den långa flykten av Richard Adams Lille Skutt i Bamse Tamkanin Kaniner i Australien Rabbisar Torgny Wallbeck-Hallgren, Kaninskötsel. (wikipedia.org)

Vilda

 • Vilda kaniner är främst nattaktiva växtätare och lever i kolonier. (wikipedia.org)
 • Tamkaninen härstammar från vilda kaniner i västra Europa och norra Afrika. (wikipedia.org)
 • Vilda kaniner jagas för köttets skull. (wikipedia.org)

Sylvilagus

 • Tres Marias-kanin (Sylvilagus graysoni) är en däggdjursart som först beskrevs av J. A. Allen 1877. (wikipedia.org)

namnet

 • Lejonhuvad kanin ser ut att ha en lejonman runt huvudet, därav namnet. (wikipedia.org)
 • I Sverige gick den även på Barnkanalen, under namnet Pelle Kanin. (wikipedia.org)
 • Fastän namnet antyder att den holländska kaninen kommer från Holland, utvecklades den faktiskt i England. (wikipedia.org)

figur

 • Kanin är en figur i A.A. Milnes böcker om Nalle Puh. (wikipedia.org)

Sagorna

 • Bror Kanin är i sagorna en skojare som driver med sin omgivning, en typisk trickster, vilket har lagts fram som en förklaring till berättelsernas popularitet bland de amerikanska slavarna under 17- och 1800-talet. (wikipedia.org)

vardagligt

 • Holländsk kanin eller vardagligt kallad holländare, lätt identifierbar genom sitt karakteristiska färgmönster, var en gång den mest populära av alla kaninraser. (wikipedia.org)

vita

bakben

 • Kaniner har långa öron, kraftiga bakben och korta fluffiga svansar. (wikipedia.org)
 • Harars och kaniners bakben är långa och anpassade för löpning. (wikipedia.org)

hittats

 • Massor av katter och kaniner har hittats dumpade i naturen i Umeå senaste tiden. (svt.se)

genom

 • Rapportering ledde till att djurskyddsaktivister kritiserade Carter för att ha använt övervåld mot kaninen, genom att slå den med åran. (wikipedia.org)
 • Under första världskriget gick Isonzofronten genom området och dalarna väster och norr om Kanin annekterades av Italien. (wikipedia.org)

tecknad

 • Kalle Kanin, Oswald the Lucky Rabbit, är en tecknad kanin som skapades av Walt Disney och Ub Iwerks. (wikipedia.org)

runt

 • Trakten runt Kanin Point består i huvudsak av gräsmarker. (wikipedia.org)

minsta

 • Kaninen är utsatt för ett stort rovdjurstryck, så vid minsta tecken på fara, söker den skydd. (wikipedia.org)
 • Håll reda på de minsta leksakerna med Kanin Korg Mini från det danska märket ferm LIVING. (babyshop.se)
 • https://www.babyshop.se/kanin-korg-mini/p/122118 122118 Kanin Korg Mini https://www.babyshop.se/images/248543/nostotracking.jpg 16 16 EUR InStock ferm LIVING ferm LIVING Home/Storage/Storage bags and baskets 2016-08-25 unisex Håll reda på de minsta leksakerna med Kanin Korg Mini från det danska märket ferm LIVING. (babyshop.se)

mest

 • Kaniner är aktivast på morgonen och kvällen, om dagen sover de mest. (wikipedia.org)
 • Ändå är den holländska kaninen en av de tio mest populära raserna i världen. (wikipedia.org)

flesta

 • De allra flesta kaniner i Australien är förvildade avkomlingar till förrymda husdjur som importerats från Europa. (wikipedia.org)

dock

 • En person i Carters följe hade dock bevittnat händelsen och fotograferat kaninen och Carters båt. (wikipedia.org)

2017

 • Den 21 september 2017 släppte Sony sin första teaser trailer för Pelle Kanin på YouTube. (wikipedia.org)

raser

 • Alaska kommer av korsningar mellan rysk kanin och de två silverkaninraserna (stora silver och lilla silver), men även holländska raser kan ha ingått. (wikipedia.org)

stora

 • Kaniner Mega från Maileg - Här hittar du de stora fina kaninerna i storleken Mega. (blaelefant.se)

vissa

 • Populationen minskar och på vissa öar hittades 1987 inga kaniner. (wikipedia.org)

anses

 • Den europeiska kaninen anses härstamma från Spanien och spreds över Europa av romarna. (wikipedia.org)
 • Sedan har vi naturligtvis aspekten att kaniner anses av många vara ett sällskapsdjur. (atl.nu)

ungar

 • Kaninens ungar är nakna och blinda vid födseln till skillnad från harsläktet. (wikipedia.org)

tecken

 • Petite Brabancon hade ofta holländska tecken, och uppfödare i England valde ut de kaniner som hade jämna tecken. (wikipedia.org)
 • Alaska-kaninen är djupt svart utan tecken i någon annan färg. (wikipedia.org)

vecka

 • Under 1830-talet importerades kaniner till England från Ostende i Belgien varje vecka för köttmarknaden. (wikipedia.org)

stort

 • Ramhandlingen (tredelad) blev exteriör och visar Daniels och Kaninens hem, med morotsodlingar, morotslager, morotslaboratorium och ett stort antal mer eller mindre lyckade uppfinningar. (wikipedia.org)

husdjur

 • Det var när engelsmän släppte ut kaniner i landet som husdjur. (wikipedia.org)

Rabbit

 • Karaktären förekom först i Sagan om Pelle Kanin (The Tale of Peter Rabbit) 1902, och sedan i ytterliga fem böcker. (wikipedia.org)
 • American Rabbit Breeders Association-standarden påkallar en liten till medelstor kanin. (wikipedia.org)

fick

 • Tysken Max Fischer ställde då ut svarta kaniner med bestämd vikt och typ, och fick dem upptagna i tysk standard som blev den här rasen, Alaska. (wikipedia.org)

egen

 • En kanin koprofagerar sin föda (äter sin egen avföring) vilket ger maximal utdelning i muskelkött mot nötboskap. (atl.nu)
 • Både kaniner och katter har svårt att klara sig på egen hand ute. (svt.se)

punkten

 • Den högsta punkten i närheten är 478 meter över havet, 1,6 km söder om Kanin Point. (wikipedia.org)

minuter

meter

 • Kaninen vistas i låglandet och i kulliga områden upp till 350 meter över havet. (wikipedia.org)

havet