Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Cottontail rabbit papillomavirusRHD-virus: En art av släktet Lagovirus som orsakar blödarsjuka, inklusive hemorragisk sepsis, hos kaniner.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.HornhinnaKolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.RetikulocyterKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.TidsfaktorerMuskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.ArtsspecificitetMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Kammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.Immundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.Hyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.InjektionerGlaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.Ileum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kost, aterosklerosframkallandeAntikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Ciliarkropp: En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Regnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetAntigen-antikroppsreaktioner: Reaktioner som uppstår till följd av antigen-antikroppskomplexbildning och leder till svullnad och inflammation.SkengraviditetBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RNA, budbärarDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Ear: Hörsel- och balansorgan. Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.NoradrenalinImmunelektrofores: En teknik som kombinerar proteinelektrofores och dubbel immundiffusion. Under processen separeras först proteiner med gelelektrofores (vanligtvis agaros), för att därefter synliggöras genom immundiffusion av specifika antikroppar. En distinkt, elliptisk precipitinbåge framträder för varje protein som påvisas med antisera.Läkemedelstillförsel, lokalImmunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Bindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Njurbark: Njurens ytterskikt, beläget under njurkapseln och bestående av njurnystan, distala och proximala njurkanaler.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.VävnadsdistributionEpitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.NatriumLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Epitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Antigen-antikroppskomplex: Det aggregat som bildas när antigen- och antikroppsmolekyler förenas. Vävnadsskador till följd av avsättning av stora antigen-antikroppskomplex orsakar immunkomplexsjukdomar.Gammaglobuliner: Serumglobuliner som vandrar i gammaområdet vid elektrofores. Gammaglobuliner betraktades tidigare som synonyma med immunglobuliner, eftersom de alla flesta immunglobuliner är gammaglobuliner. Men då vissa immunglobuliner uppvisar elektroforetisk alfa- och betarörlighet har denna syn fått ge vika.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.SinusknutaElektrostimuleringMonoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.SårläkningAntigenerEyeKaninfibromvirus: En art av Leporipoxvirus som orsakar lokala subkutana svullnader hos kaniner, vanligtvis på tassarna.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.MyosinerLändmusklerSvepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Treponema pallidumMikrovilli: Ytterst tunna, luddliknande utskott från cellmembran som avsevärt utökar ytarean hos cellen.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Ophthalmic SolutionsRadioimmunanalysDjur, nyföddaProteinbiosyntesAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Prostaglandiner ERöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.PeptidfragmentSlumpmässig fördelningEndotel: Ett epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel) och kroppens serösa hålrum.Keratit, dendritisk: En form av herpeskeratit, kännetecknad av små blåsor som sjunker samman och flyter ihop till återkommande dendritiska sårbildningar, typiskt oregelbundna, linjära, förgrenade, med knoppliknande avslutningar.Serumalbumin, bovintProstaglandinerAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.ImmunglobulinallotyperNäthinnaMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Rekombinanta proteinerHistocytokemiBakteriella antigenerKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Blodproteiner: De hundratals olika proteiner som finns i blodplasma, som t ex serumalbumin, transferrin, haptoglobiner, fibrinogen, koagulations- och komplementfaktorer, immunglobuliner, enzymhämmare och många fler.Intraocular PressureTårapparat: Det tårbildande och tårledande systemet, vilket omfattar tårkörtlarna, ögonlockskanterna, bindhinnesäcken och tåravrinningen.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Hornhinneendotel: Ett enkelt skikt av stora, platta celler som täcker hornhinnans yta.Blodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.Kromatografi: Någon i en rad av separationsmetoder för att skilja närbesläktade ämnen i en blandning, baserade på skillnader i ämnenas affinitet för två olika media, varav ett (den rörliga fasen) är vätskeformat och det andra fast (porös substans eller gel). Den hastighet med vilken de olika ämnena förflyttar sig i den rörliga fasen beror på lösligheten (i en vätskefas) eller gastrycket (i en gasfas) och affiniteten för det fasta mediet.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Endotoxiner: Toxiner som är starkt förknippade med den levande cytoplasman eller cellväggen hos vissa mikroorganismer, och som inte lätt tränger ut i odlingsmedium, men frigörs vid cellupplösning.Vita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).CellinjeNeutrofila leukocyterLedbroskAffinitetskromatografi: En kromatografisk teknik som utnyttjar biologiska molekylers förmåga att binda till vissa ligander, specifikt och reversibelt. Tekniken används i proteinkemi.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).EnzymhämmareHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Odlingsmetoder: Metoder för bevarande eller odling av biologiskt material under kontrollerade förhållanden i laboratorium. Hit hör odling av celler, vävnader, organ eller embryon in vitro. Såväl djur- som växtvävnader kan odlas på ett flertal sätt. Kulturerna kan härröra från normal eller onormal vävnad, och utgöras av en enda celltyp eller en blandning av celltyper.Anti-idiotypiska antikroppar: Antikroppar som reagerar med enskilda determinanter (idiotoper) i den variabla regionen av andra antikroppar.

*  Döda kaniner från Kungsholmen ska serveras i skolmatsal | moderkaka
Kaniner på Kungsholmen ar en vanlig syn och trots avskjutningen på runt 6000 kaniner per år räknar… ... Det blev ramaskri under veckan när Stockholms stad offentliggjorde att man låtit frysa ned ca 6000 ihjälskjutna kaniner varpå ... Kaniner på Kungsholmen ar en vanlig syn och trots avskjutningen på runt 6000 kaniner per år räknar man med att en stam om 500- ... 600 kaniner återstår, detta hundratal kaniner är mer än tillräckligt för att stammen ska växa till en liknande storlek nästa år ...
  https://torrkel.wordpress.com/2009/10/14/doda-kaniner-fran-kungsholmen-ska-serveras-i-skolmatsal/
*  Kanin i pyjamas
... Ja, jag måste verkligen ha fått inspirationen tillbaks, två inlägg på samma dag var inte igår. Jag såg helt ... De kaniner älskar jag!!! Har börjat att få hem de... Hääärliga är dem! ...
  http://myshabbychichouse.blogspot.com/2008/12/kanin-i-pyjamas.html
*  Majtippans blogg
Det kryllade av kaniner där. Jag såg dem inte först, sedan såg jag dem och Dixie spårade upp dem samtidigt, men det kunde jag ... Sen gick vi vidare och då såg hon kanin på lite håll som sprang och då tog hon kontakt självmant! Det kan jag ju vara nöjd med! ... Måste bara säga att Dixie har klarat en utmaning idag! Hon har gått lös på kanintätt område- såg kanin- och kom till mig!. Så ...
  http://trixus.blogg.se/2009/april/tillagg.html
*  Kinnas blogg - mormors mat: En kanin på patén
Kolla in kaninen som sitter på mitt på patén. Kocken hade skojat till det i köket och skurit av understa delen av oliven. Den ...
  http://kinnasblogg.blogspot.com/2006/05/en-kanin-p-patn.html
*  Kaniner Bilder
Du hittar också bilder på kaniner og harer, harar pipharar och kaniner, katt og kaniner, fine kaniner. ... Kaninen Nina på äldreboende i Ljungbyhed. Foto: Privat Majas Kaniner Maja är också mitt barnbarn. Kolla , såå ursöta! En del ... Brist på Kaniner har också lett till att det spanska Lodjuret har fått det svårare att reda sig.... Får (svenska) Sheep ( ... kanin.jpg 2007-12-10 15:12 189K Köp en Spiralkanin för att mäta g-krafter, t.ex. i en lekplatsgunga Köp en ballong och ...
  http://www.picsearch.se/Kaniner-bilder.html
*  Sjukdomar hos kanin
Billigast per kanin blir det om Du låter vaccinera många kaniner på en gång. Vaccineringen blir effektiv efter 14 dagar och kan ... Majoriteten kaniner dör under svåra plågor av bölder, blåsor, svullnader och blindhet om de inte avlivas innan. Vissa kaniner ... Kaniner som är pigga och ivrigt kommer fram till dig vid utfodringen är oftast friska. Matfriska djur som minskar i vikt är ... Kaninen måste avlivas för att besparas ytterligare lidande.. Symptomen på myxomatos är egentligen en följd av att ...
  http://handbok.alternativ.nu/Djur/Kaniner/Sjukdomar_hos_kanin
*  Tanja´s Krypin: Beställd kanin.
En stor Tilda kanin beställdes för ett tag sedan och nu när jag ändå ligger i soffan så kunde jag sy dit de sista stygnen. ... Beställaren visste precis hur hon ville ha den och den är en blandning av lite olika kaniner som jag har visat här på bloggen ...
  http://tanjis.blogspot.com/2009/09/bestalld-kanin.html
*  Kaniner | Lantlig.com
Har man svårt för detta är inte kanin ett bra djur att skaffa. Det går naturligtvis att skaffa bara en kanin - men kaniner är ... Kaniner. Kaniner är lättskötta djur och något som går att ha på den lilla gården. De behöver inga dyra foder och gör inte så ... Kaniner förökar sig snabbt, så om man har flera kaniner så kommer man att vara tvungen att slakta dem. ... Kaniner måste hållas inhägnade och då de är duktiga på hoppa så måste det röra sig om burar. Däremot är det enkelt att göra ...
  http://lantlig.com/kaniner
*  Finn varupris på Selective Mature Rabbit. Vi erbjuder ett stort sortiment av Kaninfoder
Pälsvård- & hälsoprodukter för kaniner * Leksaker & inredning för kaniner * Kaninburar & kaninhagar * Matskålar & automater för ...
  http://djurlivet.se/p/selective-mature-rabbit
*  Kaniner
Det finns en massa olika kaninraser och kaniner kan ställas ut precis som t ex hundar och katter. Kaniner kan också tävla i ... Kaniner är gnagare som tycker om att leva i stora grupper, kolonier. De bor helst på en äng med lite buskar som de kan gömma ... Kaninens tänder växer hela tiden och för att tänderna inte ska bli förlånga så behöver den gnaga. Om en tamkanin får bra mat ... Visste du att kaniner äter en del av sitt eget bajs. Det är fullt naturligt för dem och bajset de äter innehåller en massa bra ...
  http://aspuddsparken.se/djuren/kaniner.html
*  OM MIG
Avelsintresset startade tidigt och med hjälp från familj och vänner med familjer tog jag en kull kaniner efter min älskade ...
  http://lyckansrattor.weebly.com/om-mig.html
*  Tidningen Kulturvinden: FILM: Peter Rabbit - alias Pelle Kanin - får en tuggvänlig uppföljare!
Biosuccén Peter Rabbit - Pelle Kanin på svenska - får en uppföljare!. James Corden (Peter Rabbits röst) och Rose Byrne och ... Will Glucks film bygger på Beatrix Potters populära barnböcker och handlar om hur en busig kanin hamnar i fejd med McGregor, ... En av årets stora ekonomiska överraskningssuccéer blev den animerade familjefilmen Pelle Kanin, som spelade in hela 320 ...
  http://tidningenkulturvinden.blogspot.com/2018/05/film-peter-rabbit-alias-pelle-kanin-for.html
*  Dagens hjältinna. | Davidssons
Att fånga stora kaniner på rymmen brukar vara knepigt och att fånga små rymlingar är ännu värre. Flopsy var trots allt snart ... Det var vår sommarvikarierande vaktmästare Frida som meddelade att några kaniner var på rymmen. Eftersom Rebecca och Gustaf ...
  http://www.davidssons.info/dagens-hjaltinna
*  Herr Kanin: Den elaka moroten | EPIX
En dag när herr Kanin är ute och strosar snubblar han över en morot. Den är stor och läcker, och det är klart att herr Kanin ... Herr Kanin: Den elaka moroten. *. av Amsallem, Baptiste, Dauvillier, Loïc [text]. ISBN: 978-917089-273-8. 40 sidor, färg. ... Herr Kanin blir arg så det ryker och tar i allt kraftigare, men moroten vill absolut inte låta sig dras upp ur jorden. Saken ... Det gillar herr Kanin inte. Han rytar ifrån, han vill ha moroten för sig själv. ...
  http://epix.se/produkt/3064
*  Vykort - Kaniner å kål | Svamp.se
Bli först med att recensera "Vykort - Kaniner å kål" Click here to cancel reply. Din recension *. ...
  https://www.svamp.se/butik/product-category/affischer-kort/vykort/vykokrt-kaniner-a-kal/
*  Pelle Kanin - Wikipedia
James Corden kommer att göra rösten för Pelle Kanin. Pelle Kanin på SVT Peter Rabbit (2012- ) på IMDB The World of Peter Rabbit ... Sagorna om Pelle Kanin och hans vänner har flera gånger gjorts om till film, teater och tv. Bland annat gjordes 1993 en ... Karaktären förekom först i Sagan om Pelle Kanin (The Tale of Peter Rabbit) 1902, och sedan i ytterliga fem böcker. Han är klädd ... I Sverige gick den även på Barnkanalen, under namnet Pelle Kanin. Den 21 september 2017 släppte Sony sin första teaser trailer ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pelle_Kanin
*  BUR SÖKES!! Upphittad kanin! - Smådjur - Djurskydd iFokus
Då jag hittat en kanin vid sidana vägen som jag utan problem kunde fånga (Tam!) behöver vi nå... ... Då jag hittat en kanin vid sidana vägen som jag utan problem kunde fånga (Tam!) behöver vi något helst idag att ha den i! ... Har ni kollat så ingen saknar kaninen? Hoppas att du annars får bur tips är kolla blocket ser ofta några burar som bortsänkes ...
  https://djurskydd.ifokus.se/discussions/4fd231c788f472342f001c04-bur-sokes-upphittad-kanin
*  200 kaniner gjorde upp i hopptävling! | Smådjursbloggen.se
Kan alla kaniner lära sig hoppa?. -Ja, de flesta raser. Alla får hoppa. Men vissa hinder, som de som är här nu, är lite för ... 200 kaniner gjorde upp i hopptävling!. av camilla den 12 januari, 2015, 1 kommentar ... Vi har ju nybörjarkurser och då är det bra om kaninen kan gå i sele i alla fall och kanske har hoppat någon gång hemma. Har man ... Julia Samson tävlade här med kaninen Asta i "Stockholms trofé".. Kaninerna har minst en start per dag och för dem som det går ...
  http://smadjursbloggen.se/nyheter/200-kaniner-gjorde-upp-i-hopptavling/
*  Bukowski Design Andre Kanin | epresent.se
Mjuk och gosig kanin med härliga långa öron och rosett under hakan.Andre har rosett under hakan och är offwhite och Cornelia ... Mjuk och gosig kanin med härliga långa öron och rosett under hakan.. Andre har rosett under hakan och är offwhite och Cornelia ...
  http://www.epresent.se/store/p/0/bukowski-design-andre-kanin-465158
*  Comment on En kanin i salladsskålen
öronbestickdjurkaninkökmatsallad. Post navigation. Previous PostHello Kitty - en tillbakablickNext PostBadanka som ... En kanin i salladsskålen. 2011-04-14. Robert Birming Leave a comment ...
  http://www.smidigt.se/kanin-sallad/6897/
*  Gillbos kaniner
Uppfödning av dvärgvädurskaniner till sällskap, avel & utställning ... Intresset och innehav av kaniner har alltid funnits till och från i mitt liv men det är på senare år som det väcktes starkt ... Gillbos kaniner är en registrerad kaningård i Svenska kaninavelsföreningen och innehar kaningårdsnummer 103. ... Det startade med att mina två söner ville ha kaniner 2002 och på den vägen har det fortsatt. ...
  http://www.freewebs.com/annelier/
*  Kaniner - Wikipedia
Arten europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus) kallas ofta i vardagligt tal bara för kanin eller vildkanin. Vilda kaniner är ... Judy Hopps i Zootropolis Den vita kaninen i Alice i Underlandet "Kanin" i Nalle Puh Hermelinkaninen Nino Stampe i Bambi Snurre ... "Allt om kaninen", bok av David Taylor Wikimedia Commons har media som rör Kaniner. Bilder & media Denna kaninrelaterade artikel ... Kaniner är ett samlingsnamn för vissa arter och släkten i familjen harar. De bildar dock ingen enhetlig taxonomisk grupp och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaniner
*  Oss kaniner emellan - Wikipedia
Oss kaniner emellan är en pjäs av Hasse Ekman, med premiär 1967. En fars i två akter som uruppfördes på Lisebergsteatern i ... Jenny Dollie Britt Mannen från ovan Konsul Gonzalez Vesslan Wollin ^ Teaterprogram Oss kaniner emellan, Lisebergsteatern 1967 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Oss_kaniner_emellan
*  Kaniner i Australien - Wikipedia
Spridningen av kaniner förmodas ha börjat 1859 när Thomas Austin släppte 24 kaniner för jakt på sin egendom i Victoria. I brist ... De allra flesta kaniner i Australien är förvildade avkomlingar till förrymda husdjur som importerats från Europa. Den första ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaniner_i_Australien
*  Kanin - Wikipedia
... art i familjen harar och kaniner som ofta enbart kallas kanin eller vildkanin Tamkanin, domesticerad europeisk kanin Kanin ( ... Ordbok Kanin kan syfta på: Kaniner, samlingsnamn för vissa arter och släkten i familjen harar men är inte en enhetlig ... litterär figur), figur i Nalle Puh Kanin (berg), platåliknande stort massiv i västra Juliska alperna Kanin-klass, fartygsklass ... taxonomisk grupp Harar och kaniner, familj som tillsammans med piphararna utgör ordningen hardjur Europeisk kanin, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanin

Tan (kaninras)Calicivirus: Calicivirus är en familj av enkelsträngade RNA-virus som orsakar vinterkräksjukan. Här är särskilt norovirus och sapovirus inblandade, men båda orsakar magsjuka hos människan.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.LipopolysackariderPolyklonal antikropp: Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Kammarvatten: Kammarvatten eller kammarvätska är en vattenklar, ofärgad vätska som finns i ögat, särskilt i främre ögonkammaren (mellan hornhinnan och linsen).Mikroskopfotografering: Med mikroskopfotografering menas fotografering genom mikroskop. Ett fotografi taget genom mikroskop kallas ofta för en mikrograf.Ciliarkroppen: Ciliarkroppen (Corpus ciliare eller strålkroppen) är en del av uvea i ögat, där linsen är upphängd via zonulatrådarna och där ackommodationsmuskeln (musculus ciliaris) finns. Ackommodationsmuskeln reglerar linsens brännvidd, alltså inställning för seende på långt eller nära håll.SkengraviditetPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Bottle RocketKolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.Bindhinna: Bindhinna (konjunktiva, conjunctiva) är en slemhinna som täcker ögat och ögonlockets insida.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".DepolariseringPacemakerceller: Pacemakerceller är de specialiserade hjärtmuskelceller som kan generera spontana depolarisationer med en viss rytmicitet. I hjärtat finns det tre vävnader som har denna funktion; Sinusknutan, AV-knutan samt purkinjefibrerna.SårAntigen: Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.Gallring: Gallring kan syfta på:Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.MyosinMikrovilli: Mikrovilli (singularis: mikrovillus) är strukturer som ökar ytan på celler upp till 1000000 gånger (hos människor) vilket underlättar absorption och utsöndring. Det rör sig om mycket små utskott som är uppbyggda av aktinfilament.Ögondroppar: Ögondroppar är en typ av medicin som används vid behandling av ögonsjukdomar i ögats främre delar dvs. bindhinnan, hornhinnan och regnbågshinnan, samt vid glaukom.Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.


  • runt
  • Kaniner på Kungsholmen ar en vanlig syn och trots avskjutningen på runt 6000 kaniner per år räknar man med att en stam om 500-600 kaniner återstår, detta hundratal kaniner är mer än tillräckligt för att stammen ska växa till en liknande storlek nästa år. (wordpress.com)
  • kommer
  • Att bränna dessa redan döda kaniner var för grymt, nu kommer vi istället att finna andra användningar for dem inom kommunen. (wordpress.com)
  • De kommer bland annat att användas som värmeisolering i kommunala byggnader såsom åldersomshem och idrottshallar, en del kaniner kommer även att serveras som skolmat i några av kommunens många skolbespisningar, kommenterar Nils Skoglundh, kommunal tjänsteman ansvarig för hantering av avfall. (wordpress.com)
  • Sen så kommer det såklart att bli många kaniner över, berättar Skoglundh, dessa kommer vi att samla ihop i en enorm stinkande formlös ruttnande kötthög som sakta får upplösas av sig självt. (wordpress.com)
  • James Corden kommer att göra rösten för Pelle Kanin. (wikipedia.org)