Kaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Potassium Channels, Inwardly RectifyingKaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Kaliumkanaler, spänningskänsligaJonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.Kv1-kaliumkanaler: Spänningsstyrda kaliumkanaler, vars viktigaste underenheter innehåller sex transmembransegment och utgörs av tetramerer som bildar en spänningskänslig por. De är besläktade med sin grundmedlem, Drosophila shaker-protein.Kv1.3-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som utgör den allra vanligaste spänningskänsliga kaliumkanalen hos T-lymfocyter.Kv1.2-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som blockeras selektivt av en rad olika skorpiongifter.JonkanalstyrningKv1.1-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som vanligtvis är muterad vid episodisk artaxi och myokymi.Kaliumkanaler, kalcium-aktiveradeKalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.Ether-A-Go-Go Potassium ChannelsKv3-kaliumkanaler: En shaker-underfamilj med framträdande representation i nervceller som är nödvändiga för snabba, upprepade avfyrningar av verkningspotentialer.KCNQ1-kaliumkanal: En spänningskontrollerad kaliumkanal som kommer till uttryck i framförallt hjärtat.KCNQ-kaliumkanaler: En familj långsamtverkande, envägs-spänningsreglerade kaliumkanaler, vilka delar homologi med sin grundmedlem, KCNQ1-proteinet. KCNQ-kaliumkanaler är inblandade i en rad sjukdomstillstånd, inkl. långt QT-syndrom, dövhet och epilepsi.Kv1.5-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som leder en fördröjd reglerström. Den bidrar till repolarisering av verkningspotentialen hos muskelceller i hjärtats förmak.Kv1.4-kaliumkanal: En snabb, inaktiverande undertyp av shaker-kaliumkanaler som innehåller två inaktiveringsdomäner vid N-änden.Kv2-kaliumkanaler: En underfamilj av shaker-kaliumkanaler som delar homolgi med sin grundmedlem, Drosophila Shab-protein. De reglerar fördröjda återställningsströmmar i nervsystemet hos Drosophila och i skelettmuskler och hjärta hos ryggradsdjur.KinoliniumföreningarKATP-kanalerKCNQ2-kaliumkanal: En mycket långsamt öppnande och slutande, spänningsreglerad kaliumkanal som uttrycks i nervceller, och som vanligen är muterad vid benigna neonatala kramper.Potassium Channels, Tandem Pore DomainKCNQ3-kaliumkanal: En mycket långsamt öppnande och slutande, spänningsreglerad kaliumkanal som uttrycks i nervceller och som är nära besläktad med KCNQ2-kaliumkanalen. Den är vanligtvis muterad vid benigna neonatala kramper.Kv4-kaliumkanaler: En shaker-underfamilj av kaliumkanaler som medverkar till utåt övergående kaliumströmmar genom att under tröskelnivåer aktivera membranpotentialer, snabbt inaktivera igen, och snabbt återställas.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.G Protein-Coupled Inwardly-Rectifying Potassium ChannelsSmall-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsElektrofysiologiPatch-clamp-teknikerDelayed Rectifier Potassium ChannelsFertilperiodGlyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.TetraetylammoniumElektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.OocyterXenopus laevisKalciumkanaler, L-typ: Långtidsverkande, spänningsreglerade kalciumkanaler i såväl retningsbara som icke-retningsbara vävnader. De är ansvariga för sammandragningen av hjärtmuskel och vaskulär glatt muskulatur. L-typ-kanale n består av fem underenheter (alfa-1, alfa-2, beta, gamma och delta). Alfa-1-enheten är är bindningsplatsen för kalciumbaserade antagonister. Dihydropyridinbaserade kalciumantagonister används som mar körer för dessa bindningsställen.Intermediate-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsXenopus4-aminopyridin: En kaliumkanalblockerare. Den används främst som ett forskningsverktyg och är till hjälp vid karakterisering av kaliumkanalsubtyper. Det har använts kliniskt vid Eaton-Lamberts syndrom och multipel sk leros, därför att en blockering av kaliumkanalerna förlänger aktionspotentialen och ökar därvid transmittorfrisättningen vid den neuromuskulära ändplattan (med flera platser).MaxiK-kanal-alfaunderenheter: Porbildande underenheter av högkapacitets-kalciumaktiverade kaliumkanaler. De bildar tetramerer i cellmembran.SkorpiongifterCromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.PinacidilCharybdotoxin: Restpeptid med 37 aminosyror isolerad från skorpionen Leiurus quinquestriatus hebraeus. Det är ett nervgift som hämmar kalciumaktiverade kaliumkanaler.Kalium i kosten: Kosttillsatser av kalium eller kaliumföreningar.NatriumkanalblockerareSulfonylurea ReceptorsNatriumAktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Barium: Ett grundämne tillhörende gruppen alkalimetaller. Kemiskt tecken är Ba, atomnummer 56 och atomvikt 138. Alla dess syralösliga salter är giftiga.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Kalciumkanaler, N-typ: Kalciumkanaler som är koncentrerade till nervvävnad. Omegatoxiner blockerar verkan hos dessa kanaler genom att ändra spänningsberoendet.TetraetylammoniumföreningarAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Bariumföreningar: Oorganiska föreningar innehållande barium i molekylstrukturen.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kaliumbrist: Ett tillstånd som uppkommer till följd av minskat intag av kalium med födan, t ex vid svält, vid för liten intravenös tillförsel, pga diarré, missbruk av laxermedel, kräkningar, sugning av maginnehållet, eller avledning av tarmarna. Svår kaliumbrist kan ge muskelsvaghet, förlamning och andningssvikt. Muskelsvikt kan leda till hypoventilering, ileumparalys, blodtrycksfall, muskelryckningar, stelkramp och rabdomyolys. Njursvikt till följd av kaliumbrist försämrar koncentrationsmekanismen, vilket framkallar polyuri och minskad maximal urinkoncentration, med sekundär polydipsi (ökad törst).Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kaliumföreningar: Oorganiska föreningar vars molekyler har kalium som fast beståndsdel.TRPC-katjonkanalerCyclic Nucleotide-Gated Cation ChannelsKalciumkanaler, T-typ: En heterogen grupp av kalciumkanaler, som aktiveras av transient eller låg spänning. De finns i membranen hos hjärtmuskelceller, sinusknuten och Purkinjeceller i hjärtat och det centrala nervsystemet.NervcellerBenspyraner: Syn. bensopyraner.Apamin: En kraftigt neurotoxisk polypeptid i honungsbiets (Apis mellifera) gift. Den består av 18 aminosyror med två disulfidbryggor och ger upphov till överretbarhet med kramper och andningsförlamning som fö ljd.MaxiK-kanal-betaunderenheter: Reglerenheter i högkapacitets-kalciumaktiverade kaliumkanaler.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kalciumkanalstimulerare: Medel som ökar kalciuminflödet i stimulerbara vävnaders kalciumkanaler. Detta leder till kärlsammandragning i vaskulär, glatt muskulatur och hjärtmuskelceller, samt stimulerar till frisläppande av ins ulin från pankreascellöarna. Därför kan vävnadsselektiva kalciumagonister motverka hjärtsvikt och endokrinologiska störningar. De har främst använts för experimentella studier i cell- och vävnadskultu ter.LäkemedelsreceptorerCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Råttor, Sprague-DawleyNikorandilCesium: Ett grundämne tillhörande gruppen alkalimetaller. Det kemiska tecknet är Cs, atomnummer 50 och atomvikt 132,91 (Cs-133). Cesium används bl a som oscillator i atomklockor, där resonansfrekvensen hos Cs-133 ligger till grund för nu gällande tidsstandard. Cesium är en starkt reaktiv metall och påträffas inte i ren form i naturen.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Etnologi: Vetenskapen, såväl jämförande som teoretisk, om människors sociala kultur. Etnologin jämställs ofta med kulturantropologi.Konserveringsmedel, läkemedelAcid Sensing Ion ChannelsEpithelial Sodium ChannelsDiazoxid: Ett perifert verkande kärlvidgande medel som sänker blodtrycket. Diazoxid har även antidiuretisk (urinhämmande) och hypoglycemisk effekt.Protein-underenheterElapidgifter: Gifter från ormar av familjen Elapidae (giftsnokar), i vilken ingår kobror, kraiter, mambor, korallormar, tigerormar och australiska ormar. Gifterna innehåller olika typer av toxiska polypeptider, cytolytiska, hemolytiska och nervgifter, men färre enzymer än gift från ormar av familjerna Viperidae och Crotalidae. Många av gifterna har definierats.Kaliumisotoper: Stabila kaliumatomer med samma atomnummer som grundämnet kalium, men med annan atomvikt. K-41 är en stabil kaliumisotop.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.TRPV-katjonkanalerDekansyror: Mättade 10-kol-monokarboxylsyror.TRPM-katjonkanalerHydroxisyror: Organiska föreningar som innehåller både hydroxyl- och karboxylgrupper.Proteinstruktur, tertiärCellinjeModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Kv1.6-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som påvisats i nervceller och astrocyter.RubidiumMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Kaliumradioisotoper: Instabila isotoper av kalium som sönderfaller och avger strålning. K-atomer med atomvikterna 37-38, 40, 42-45 är radioaktiva kaliumisotoper.FenylendiaminerKlorider: Oorganiska föreningar härrörande från saltsyra och innehållande en Cl-jon.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurKv-kanalsamverkande proteiner: En familj kalciumsensorproteiner i nervceller som samverkar med och reglerar typ A-kaliumkanaler.CHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.SkorpionerRåttor, WistarStreptomyces lividansResearch Support, American Recovery and Reinvestment ActHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.TidsfaktorerKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.TransfektionTransient Receptor Potential ChannelsVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.HEK293 CellsAminopyridiner: Pyridiner som ersatts med en aminogrupp i någon position. De kan vara hydrogenerade, men måste ha åtminstone en dubbelbindning.ElektrostimuleringKalciumkanaler, P-typ: Kalciumkanaler inom Purkinjes celler i lillhjärnan. De är inblandade i stimulering av nervcellernas sekretion.PikolinerMinoxidil: Ett kraftfullt, direktverkande kärlvidgande medel som minska det perifera motståndet och ger blodtrycksfall.ProteinkonfigurationTetrodotoxinMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.DecapodiformesHyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated ChannelsKatjontransportproteiner: Membranproteiner vars huvudsaklkiga uppgift är att underlätta transport av positivt laddade molekyler (katjoner) genom biologiska membran.Joner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Katjoner: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.Hypokalemi: Onormalt låga halter av kalium i blodet. Tillståndet kan vara en följd av kaliumförlust via njurarna eller mag/tarmkanalen, pga kräkningar eller diarré. De kliniska tecknen kan bestå av neuromuskulära störningar, som svaghet eller förlamning, avvikande EKG (lägre T-vågor och högre U-vågor), njurfunktionsbrist och störningar i mag/tarmsystemet.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kaliumjodid: En oorganisk förening som används som jodkälla i samband med tyreotoxisk kris och för förberedande behandling av tyreotoxikospatienter inför tyreoidektomi.ABC-bärare: En familj membrantransportproteiner som kräver ATP-hydrolys för transport av ämnen genom membran. Proteinfamiljen har fått sin benämning från den ATP-bindande domänen på proteinet.Bullerskador: Hörselförlust till följd av exponering för kraftiga ljudbangar eller ständig exponering för ljud vid nivåer över 85 dB. Hörselnedsättningen är oftast inom frekvensintervallet 4000-6000 Hz.BiofysikCellmembrangenomtränglighet: En förmåga hos cellmembran att släppa igenom lösningar in i eller ut ur celler.RNA, komplementärtKinidin: En optisk isomer av kinin, som erhålls ur barken från Cinchona-trädet och besläktade arter. alkaloiden dämpar hjärt- och skelettmusklernas retbarhet genom att blockera natrium- och kaliumströmmar genom cellmembran. Medlet förlänger den cellulära verkningspotentialen och minskar automatikverkan. Kinidin blockerar även muskarin- och alfaadrenerg nervsignalöverföring.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.NAV1.5 Voltage-Gated Sodium ChannelKalciumkanaler, Q-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller.Antiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.TolbutamidCnidariagifter: Gifter från maneter, koraller, havsanemoner, nematocyster osv. De innehåller blod-, hjärt-, hud- och nervgifter och sannolikt enzymer, och de omfattar palytoxin, sarkofin och antopleurin.Sekvenshomologi, aminosyraPeptiderAmmoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Rekombinanta proteinerGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Magnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.NifedipinLipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.RubidiumradioisotoperRyanodine Receptor Calcium Release ChannelCricetulus: Ett släkte av familjen Muridae omfattande elva arter. C. migratorius, grå hamster eller armensk hamster, och C. griseus, kinesisk hamster, är de två arter som används mest i biomedicinsk forskning.RNA, budbärarStruktur-aktivitet-relationNervvävnadsproteinerBiofysiska fenomenKatjoner, envärda: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper med envärd laddning, som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.ProteinbindningNAV1.2 Voltage-Gated Sodium ChannelKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Kaliumcitrat: Vattenlösligt pulver som ges oralt och används som urindrivande- och slemlösande medel, som systemiskt alkaliserande medel, och som elektrolytbildare.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Proteinstruktur, sekundärAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Kalciumkanaler, R-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller. De hämmas av omegaconotoxin MVIIC från marina snäckor av släktet Conus.Nervcellsutskott: Nervtrådar som snabbt förmedlar signaler från nervcellen.Guanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.COS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.ProduktmärkningNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Hyperkalemi: Onormalt höga halter av kalium i blodet, oftast pga bristande utsöndring från njurarna. Kliniskt ses EKG-avvikelser i form av förhöjda T-vågor och platta P-vågor, och så småningom förmaksasystole. I svåra fall kan svaghet och slapp förlamning förekomma.NervgifterLimbisk encefalit: Ett paraneoplastiskt syndrom som kännetecknas av nedbrytning av nervceller i den mediala tinningsloben. Till de kliniska sjukdomsdragen hör beteendeförändringar, hallucinationer, förlust av korttidsminne, förlorad lukt- och smakförnimmelse, samt demens. Cirkulerande antikroppar mot nervceller (anti-Hu, även kallade ANNA 1) och småcelliga lungkarcinom är ofta förknippade med detta tillstånd.Dihydropyridiner: Pyridindelar som är delvis mättade genom att två väteatomer kopplats på i någon position.SulfonylureaföreningarSarkolemmaAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.EnzymhämmareHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Hippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.Voltage-Gated Sodium ChannelsRekombinanta fusionsproteinerGenomtränglighet: Egenskap hos membranösa och andra strukturer att släppa igenom ljus, värme, gaser, vätskor, metabolitmolekyler och mineraljoner.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Kaliumpermanganat: Ett kaliumsalt av permangansyra (HMnO4). Det är en kraftigt oxiderande, vattenlöslig, lilafärgad, kristallin förening med sötaktig smak.KanalopatierGramicidin: En grupp peptidantibiotika från Bacillus brevis. Gramicidin C eller S är en polypeptid av tio aminosyror, och gramicidin A,B och D är linjära. Gramicidin är en av två huvudkomponenter i tyrotricin, som används lokalt mot grampositiva organismer. Det har toxisk verkan på blod, lever, njurar, hjärnhinnor och luktapparaten.Benigna neonatala kramper: Ett tillstånd med återkommande krampanfall under de 4-6 första veckorna i livet, trots en iövrigt normal spädbarnsutveckling. Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester på proteiner. EC 2.7.10.-.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.ProteintransportPyrrolerExtracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.SignalomvandlingFosfatidylinositol-4,5-difosfat: En fosfoinositid som finns i alla eukaryota celler, särskilt i plasmamembranet. Den utgör det viktigaste substratet för receptorstimulerat fosfoinositidas C, med påföljande bildning av inositol 1,4,5-trifosfat och diacylglycerol, och förmodligen även för receptorstimulerat inositolfosfolipid 3-kinas.

*  JUL PÅ IK!!!

FH: s KOMMENTAR: VI VISAR ÅTERIGEN ATT DET BARA FINNS ETT LAG I GÖTET!! Vi värvar stadens bäste tillgänglige spelare som ej redan spelar hos oss, vi får en spelare för endast sju mille(Det är rätt lite för en spelare med den kapaciteten, den åldern och med tanke på den enorma vinst vi gör när vi säljer honom vidare om ett antal år), vi visar att vi återigen vill framåt som förening, tvåa är meningslöst att vara blåvitt ska VINNA ...
ironinsforkampar.blogg.se/category/jul-pa-ik.html

*  Jordloppor / Nyttodjur.se

Hål i bladen på dina olika kålplantor och samtidigt små djur som hoppar upp, när du för med handen över plantorna? Då är det med största sannolikhet jordloppor.
nyttodjur.se/skadevolder/jordloppor.aspx

*  Köp Helhetshälsa Kalium Optimal 100 kaps hos Naturprodukter.se

Helhetshälsa Kalium Optimal innehåller kalium, vilket bidrar till musklernas funktion, vatten- och syra/basbalansen, normal njurfunktion,
https://naturprodukter.se/vitaminer-mineraler/mineraler/helhetshalsa-kaliumoptimal-280-mg-100-kaps/

*  Beställ Nötkreatur-Väskor & ryggsäckar online | Spreadshirt

Nötkreatur-Väskor & ryggsäckar på Spreadshirt ✓ Unika motiv ✓ 30 dagars returrätt ✓ Beställ Nötkreatur-Väskor & ryggsäckar online nu!
https://spreadshirt.se/nötkreatur väskor & ryggsäckar

*  Beställ Sydamerika-Väskor & ryggsäckar online | Spreadshirt

Sydamerika-Väskor & ryggsäckar på Spreadshirt ✓ Unika motiv ✓ 30 dagars returrätt ✓ Beställ Sydamerika-Väskor & ryggsäckar online nu!
https://spreadshirt.se/sydamerika väskor & ryggsäckar

*  Laptopväskor - Kringutrustning och övriga komponenter

Är på jakt efter en axelremsväska för en 13' laptop. Har letat runt lite överallt bland datorbutiker men möts allt för ofta av en svart nylonväska i olika ...
99mac.se/forum/t/301602-laptopvaskor

*  Smarta premiumväskor från Victorinox | Moore.se

Lagom till sommaren kommer Victorinox att lansera VX Touring Collection som är en modern men lätt premiumkollektion. Vill man ha en väska i hållbart mat
moore.se/smarta-premiumvaskor-fran-victorinox

*  Reddville & Modifast VIP-utskick! - Bloggen stängd tillsvidare..

Som alltid är lyckan stor när jag får en paketavi och hämtar ut paket från Reddville. Alltid gratis tamponger och sen massa olika bonusar och denna månad var det Modifast! En superbra shaker, två ...
salkert.se/2014/04/reddville-modifast-vip-utskick/

*  Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet - PDF

Dnr: MBN 2015/90 Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län Planområde PLAN-
docplayer.se/2875712-Andring-av-detaljplan-for-kv-alpklockan-del-av-kv-blasippan-och-del-av-helliden-2-28-sodra-hellidsomradet.html

*  Isobels text och verkstad: Så 2005

Jag VAR en i kvällstidningarnas målgrupp, på den tiden alla människor hade både en morgontidning och köpte en kvällstidning - alltså alla, i alla samhällsklasser. Men så kom den här skojiga löpsedels- och vinklingsgrejen igång och jag köper kvällstidningar mer och mer sällan. Trots underhållningsvärdet i korkade löpsedlar.... Nu går jag ut fast besluten att köpa en tidning, jag vill ju att de ska finnas kvar!, och så ser jag en av dessa jädrans löpsedlar och kan bara inte förmå mig. ...
isobelsverkstad.blogspot.com/2005/12/s-2005.html

*  Vid Vätterns strand: Vilken avslutning på en fantastisk Påsk Helg!

En blogg där jag skriver om vardagslivet vid Vätterns strand, visar en del av min trädgård, mitt jobb och min matlagning mm.... Vill du följa mig på instagram finns jag under @lotbir. ...
vidvatternsstrand.blogspot.com/2014/04/vilken-avslutning-pa-en-fantastisk-pask.html

*  Vid Vätterns strand: Kan inte bli härligare sommar än idag!

En blogg där jag skriver om vardagslivet vid Vätterns strand, visar en del av min trädgård, mitt jobb och min matlagning mm.... Vill du följa mig på instagram finns jag under @lotbir. ...
vidvatternsstrand.blogspot.com/2015/07/kan-inte-bli-harligare-sommar-idag.html

*  Vid Vätterns strand: Julklappstips.....

En blogg där jag skriver om vardagslivet vid Vätterns strand, visar en del av min trädgård, mitt jobb och min matlagning mm.... Vill du följa mig på instagram finns jag under @lotbir. ...
vidvatternsstrand.blogspot.com/2012/12/julklappstips.html

*  Vid Vätterns strand: Morgonpromenad med Russan

Så härliga bilder du bjuder på jag njuter i högsta grad, här har inte allt kommit så långt så det är nåt att vänta på. Det var inte roligt att höra men jag hoppas att allt går fort och att du får en skön sommar i alla fall ...
vidvatternsstrand.blogspot.com/2015/07/morgonpromenad-med-russan.html

*  Vid Vätterns strand: Lucka 21 / Julstök

Skönt att du piggnade till så fort. Ser gott ut det ni gjort . Såg också på FB att ni fått ett fint julkort. Jag har inte skrivit ett enda kort! Bakar just nu knäckebröd. ...
vidvatternsstrand.blogspot.com/2013/12/lucka-21-julstok.html

*  Aktiviteter och mötesplatser

Det finns två träffpunkter i kommunen som är öppna för dig som är äldre, har en funktionsnedsättning eller är anhörig. Det finns också ett brett utbud av andra aktiviteter i kommunens eller föreningslivets regi. I Aktivitetsguiden s...
sigtuna.se/sv/Omsorg--stod/Aldreomsorg/Motesplatser-och-aktiviteter/

*  Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning på skördenivån och...

Sammanfattning av SSO-projektet Stimulering av höstrapshalmens förmåga till kvävefixering i jorden efter skörden för minskning av kväveutlakningsrisken Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning
docplayer.se/3466828-Effekten-av-grund-jordbearbetning-och-halminblandning-pa-skordenivan-och-hostmineraliseringen-i-hostvete-efter-hostraps.html

*  VW 1500 - 1963: april 2010

Garagetiden har kommit i kläm på senaste tiden, då jobb och familj har tagit sin tid. Fick dock lite kvalitetstid på Skärtorsdagen i garaget. Frugan skulle tydligen städa eller nå't, för hon sprang omkring med en kvast och var allmänt vresig. Fick dessa pryttlar klara ...
peterclevarp.blogspot.com/2010/04/

*  Allt om Trädgård - Allt om Trädgård

Allt om Trädgård är Nordens största trädgårdsmagasin. Låt dig inspireras, läs om växter och få svar direkt på odlingsfrågor i Sveriges skönaste trädgårdsforum!
alltomtradgard.se/author/alltomtradgard/

*  Dahlior i 12 underbara sommarrabatter och kombinationer

Allt om Trädgård är Nordens största trädgårdsmagasin. Låt dig inspireras, läs om växter och få svar direkt på odlingsfrågor i Sveriges skönaste trädgårdsforum!
alltomtradgard.se/dahlior-i-sommarrabatter/

*  Eventkalender

Allt om Trädgård är Nordens största trädgårdsmagasin. Låt dig inspireras, läs om växter och få svar direkt på odlingsfrågor i Sveriges skönaste trädgårdsforum!
alltomtradgard.se/eventkalender/

*  Fixa skitsmarta potatiskrukan - skörda potatisar enkelt efter hand!

Allt om Trädgård är Nordens största trädgårdsmagasin. Låt dig inspireras, läs om växter och få svar direkt på odlingsfrågor i Sveriges skönaste trädgårdsforum!
alltomtradgard.se/fixa-skitsmarta-potatiskrukan/

*  Lejongap är årets sommarblomma 2017!

Allt om Trädgård är Nordens största trädgårdsmagasin. Låt dig inspireras, läs om växter och få svar direkt på odlingsfrågor i Sveriges skönaste trädgårdsforum!
alltomtradgard.se/lejongap-ar-arets-sommarblomma-2017/

*  10 snygga perenna prydnadsgräs

Allt om Trädgård är Nordens största trädgårdsmagasin. Låt dig inspireras, läs om växter och få svar direkt på odlingsfrågor i Sveriges skönaste trädgårdsforum!
alltomtradgard.se/prydnadsgras-perenna-sorter/

*  samplantering - Allt om Trädgård

Allt om Trädgård är Nordens största trädgårdsmagasin. Låt dig inspireras, läs om växter och få svar direkt på odlingsfrågor i Sveriges skönaste trädgårdsforum!
alltomtradgard.se/tag/samplantering/

*  Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag - PDF

Sidan 1 av 7 Skötselplan för Rudträsk i Nacka kommun Förslag Beskrivning av området Området är exempel på det för Mellansverige karaktäristiska sprickdalslandskapet med varierad och
docplayer.se/2913048-Skotselplan-for-rudtrask-i-nacka-kommun-forslag-20110502.html

*  Gammal Hårdrockare.: Sportfånar och översittare - Del 2.

Det gick ju bra. Så bra så att jag fortsatte med att gå omkring med en verktygslåda mellan rökhytterna. Om man går med bestämda steg med en verktygslåda i handen så ser man mycket upptagen ut. Man går mot ett bestämt mål. Mitt mål var en rökhytt. Under två dagar lärde jag mig var alla rökhytter låg. Jag gick en bestämd bana varje timma, sedan bytte jag så att jag gick åt motsatt håll eller i en helt annan ordning. På så vis riskerade jag inte att träffa samma människor efter vägen eller i rökhytterna ...
gammalhardrockare.blogspot.com/2008/10/sportfnar-och-versittare-del-2.html

*  Allmänna bestämmelser för depå - PDF

Allmänna bestämmelser för depå 1. Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
docplayer.se/2686275-Allmanna-bestammelser-for-depa.html

*  ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. - PDF

ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. Brf Norra Liden Detta dokument innehåller information om huset och vår förening samt praktiska tips. För ett trivsamt boende krävs att vi
docplayer.se/1907983-Allmanna-regler-angaende-var-forening.html

*  zedray: ZedRay beta

ZedRay har två spellägen. Det första, "Puzzle game", går ut på att förstöra alla Laser-strålar innan de når marken. En stråle stannar om den krockar med en annan stråle - men om båda strålarna har samma färg förstörs de. Böj strålarna genom att klicka på änden. Om en stråle är på väg mot en annan stråle, kan du öka farten på den genom att klicka i strålens mitt eller överdel. Om du kör fast finns en knapp som visar lösningen, den aktiveras dock först efter att du klarat minst hälften av pusslen på aktuell nivå ...
zedray.blogspot.com/2009/03/zedray-beta.html

*  När det bultar, bankar och värker!!!

I söndags var vi på öppet hus på något som heter The little gym. Tanken är ju att Savanna ska komma igång med lite aktiviteter nu när hon fyllt 3 år. Ridningen ska vi försöka med, men jag känner att jag vill ha något till henne där hon kan utnyttja sin kropp till fullo. Få springa av sig och verkligen kunna spralla loss, hon är ju väldigt livlig i sig själv. Så vi har bokat en provgång nu så vi kan få se vad dem hittar på och Savanna kan vara med. Så får vi se om det verkar intressant. Dem var ganska dyra nämligen och det finns andra ställen oxå att välja på, så det ska bli intressant att se vad som gör just dessa så speciella ...
nina-hansson.blogspot.com/2014/08/nar-det-bultar-bankar-och-varker.html

*  Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid...

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009 Postadress/Postal address: P.O.
docplayer.se/1796631-Redovisning-av-regeringsuppdrag-gallande-mojligheten-att-skarpa-miljokrav-vid-tillverkning-av-lakemedel-och-aktiv-substans.html

*  Fort-fortare-fortast: september 2014

Den första är nu på lördag, Kretsloppet ska springas här hemma i Borås. Ett platt tiokilometers stadslopp där jag förra året satte personbästa på 37:42 vilket jag i år hoppas på att matcha även om det inte är någon högt prioriterad tävling. Däremot är det ett roligt event där hela familjen ska ställa upp i olika klasser, det blir en heldag i löpningens tecken, kul ...
springafort.blogspot.se/2014/09/

*  Hemma hos pysseltanten: december 2011

Syr fast sifferremsorna på en filtbit så det bildar små fickor. I olika storlekar. Omedvetet. Syr små pepparkakor att stoppa i fickorna. I olika storlekar. Omedvetet. Använder det guppiga bandet som kristyr och köper ögon på Panduro som jag limmar fast. ...
hemmahospysseltanten.blogspot.se/2011/12/

*  Skrotboken: Vi skapar om och med årets skörd

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2010/09/vi-skapar-om-och-med-arets-skord.html

*  Skrotboken: Mörker - vi skapar med influenser från Goth

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2009/01/mrker-vi-skapar-med-influenser-frn-goth.html

*  Plånbokskort med sedelficka - Tutorial och alster

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2010/10/planbokskort-med-sedelficka-tutorial.html

*  Montering och drift. LPS2000E/Ex - PDF

Montering och drift PS2000E/Ex PS allmänt PS (ow Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer
docplayer.se/3922675-Montering-och-drift-lps2000e-ex.html

*  Flexspan: Inquire - intelligent interaktiv textbok

Du läser boken precis som alla andra e-böcker; du kan markera viktiga delar, ta anteckningar, slå upp ord mm. Det som gör skillnad är att du kan ställa frågor till boken. Du kan be om en sammanfattning om ett visst ämne så får du en summering av det viktigaste i boken om just det ämne. Du kan be den jämföra olika begrepp och du får en tabell som visar likheter och skillnader. Du kan be om kopplingar mellan begrepp och en hel del mer ...
flexspan.blogspot.com/2012/08/inquire-intelligent-interaktiv-textbok.html

*  Tips: Sidoplanka med rotation | Fit By Ammie

Utförande: Antingen gör man såhär, bara står statiskt i den här positionen. Eller så avancerar man genom att rotera ned armen in mot midjan, sedan upp i startposition ...
fitbyammie.baaam.se/tips-sidoplanka-med-rotation/

*  Essensen i en blogg - att dela med sig av det äkta? | TANT RASCH

Nej, jag har inte övergivit bloggen. Det känns bara som att jag inte har något att ge, att dela med mig av som även andra kan växa ur. Läsvärda inlägg där jag inte tänker på VEM som kan tänkas läsa och missförstå alltihopa till nackdel för mig. För just det är jättejobbigt, jag avskyr att…
https://lenerasch.wordpress.com/2010/06/29/essensen-i-en-blogg-att-dela-med-sig-av-det-akta/

*  K.Kowalska - may 2013

Trivs där jag får uttrycka mig, umgås med människor som är inspirerande och vill besöka så många olika platser i världen som jag bara hinner med. Till vardags undervisar jag i dans men för tillfället är jag hemma med vår februariflicka som kom 2017! ~ ...
karolinakowalska.blogg.se/2013/may/

*  Solbacken: maj 2015

Blundar för det orensade. Jag försöker i första hand hålla maskrosorna borta, åtminstone de som kommit upp i knopp. Det är ambitionsnivån som ser ut att hålla i alla fall. Hellre nöjd med det lilla än missnöjd med allt som inte kan göras. Men det är ju bara jag som vet vilka planer jag har ...
solbackenstrad.blogspot.se/2015/05/

*  Udda Fakta - Sant eller Falskt ?: Udda, ovanliga saker som väcker heta känslor

Vissa har det där extra, andra har det inte alls - förmågan att få killar att gilla mig. Är det verkligen så? Måste det finnas en sorts medfödd talang för att bli accepterad bland killar? Mm - Nej, det vore fel att tro detta !. Det handlar bara om att lära sig vad killar gillar! På den här hemsidan tänkte vi ta upp just detta ämne - vad killar gillar och hur du får killar att gilla just dig. Alla killar är inte likadana såklart men det finns vissa faktorer som ändå funkar på nästan alla killar. Så om du lär dig dessa tips vågar vi påstå att du i alla fall kommer att lyckas charma in dig hos väldigt många av dessa konstiga varelser. ...
uddafakta.blogspot.com/2012/10/udda-ovanliga-saker-som-vi-manniskor.html

*  Jaktidioten - var är taxen i decembernatten?

Skaren på myren bär inte och det är minst 300 meter över till andra sidan. Jag pulsar i snö upp till grenen och noterar att det är omkring två decimeter vatten i varje steghål som mina fötter tillverkar. Jag ser inte vattnet, men jag känner det. Den iskalla blötan sipprar nämligen in någonstans i trakterna kring plösen.
https://jaktojagare.se/kategorier/hundar/jaktidioten---var-ar-taxen-i-decembernatten-/

*  Fusket på Ekohyllan - Om innehållet i ekologisk hudvård - vad får du för pengarna?

Granskning av innehållet i ekologisk hudvård. Lär dig att säga nej tack till raffinerade kemikalier som marknadsförs som ekologiska eller naturliga.
ekohyllan.nu

*  Nu tar jag julledigt! - DaysbyJuDaysbyJu

Nu tar jag julledigt! Jag hade egentligen tänkt jobba imorgon. Men när man hittar 27h i flexbanken så tänker man att, julledigt vore ju inte hel fel.
daysbyju.com/nu-tar-jag-julledigt/

*  Sorteringsterapi

Jag har ju sagt att det sorteras Lego här i huset. Ni som följt mig sen många år vet att det finns en del Lego. För att inte säga löjligt och banalt mycket.
endastgossar.bloggplatsen.seendastgossar.bloggplatsen.se/2017/08/13/11468472-sorteringsterapi/

*  First Class Brands » AminoPRO

Produkterna innehåller Aminosyror som i sin tur är proteinets byggstenar. Det finns totalt 20 olika aminosyror som har flera olika egenskaper och kännetecken; en del är anpassade till att främja muskeluppbyggnad och återhämtning medan andra ökar prestationsförmågan och motverkar trötthet. Aminosyror har positiva effekter oavsett om man promenerar, tränar på gym eller utövar uthållighetsträning. Aminoprofamiljen består idag utav bars, pulver samt "ready to go" dryck. Ett självklart val i varje motionärs träningsdag.. ...
fcbsweden.se/aminopro/

*  MITT AKVARIUM: januari 2013

Jag berättar inte det här för att jag tycker att jag är duktig, det är jag inte. Man blir inte duktig av att man inte vill ha! Jag vill ju inte ha det söta! Om du inte röker och tackar nej till en tobak, som någon vill bjuda dej på, gör dej inte duktig, man vill ju bara inte ha! Men jag förstår alla som faller ner i kolhydratträsket varje julhelg, det gör jag verkligen. Det är ju för att det bara finns en on/off-knapp. Det finns inget mitt emellan! Jag har skrivit om det förr, men det tåls att upprepas, att vara beroende av socker (kolhydrater) är som vilket annat beroende som helst, man kan inte äta bara lite, man måste avstå helt. Jag jämför gärna mitt sockerberoende med en alkoholists problem, det går bara att avstå helt, inte att bara ta lite för då är man fast igen! Jag har varit så sockerberoende att jag skakande öppnat lösgodispåsen i bilen på mataffärens parkering, precis som en alkoholist öppnar sin flaska bakom hörnet på Alko/Systemet, det vill ...
fiskensvea.blogspot.fi/2013/01/

*  Goodbye Zebras: October 2007

Gulliver var ganska grym på den österländska hobbyn ping pong då han blivit tvungen att "bevisa sig" mot Råttnässkolans coolare och äldre snubbar. De som vid förlust utdelade välsvarvade "muskeldödare", en typ av boxningsslag på överarmen som förlamade muskeln i ungefär tio minuter och gav stora blåmärken att ljuga för mamma om. Gulliver hade tilldelats många fostrande muskeldödare men var inget fan av den kamratliga diciplineringen, och fick därför se till att prestera utav bara helvete på fritidsgården fistens utslitna pingisbord. Sin största seger Gulliver smakat sötman av var när han besegrat Grilhjelm Bosser inför skolans snyggaste (och tillika lösaktigaste) tjej Rara-Sara. Hon hade inte direkt kastat sig i Gullivers blågula armar efter matchen, egentligen hade hon inte sagt ett ord till honom. Men hon hade tittat på honom länge, imponerad över att den där skevt second handklädde lille gnagaren klarade av andra saker än att bli snöbadad till ...
kristofferviita.blogspot.com/2007/10/

*  Spannmålsfritt Hundfoder - Kvalitetsfoder till din hund!

Spannmålsfritt hundfoder av högsta kvalitet! Alltid 15 % rabatt på övriga produkter när du handlar ditt hundfoder hos TuggMästaren.se!
tuggmastaren.se/tuggmastarens-spannmalsfria-hundfoder-anka-2-kg.html

*  Spannmålsfritt Hundfoder - Kvalitetsfoder till din hund!

Spannmålsfritt hundfoder av högsta kvalitet! Alltid 15 % rabatt på övriga produkter när du handlar ditt hundfoder hos TuggMästaren.se!
tuggmastaren.se/tuggmastarens-spannmalsfria-hundfoder-fisk-13-6-kg.html

*  2016 - Johan Crona

Man har identifierat fyra huvudsakliga faser som alla bolag går igenom (Discovery, Validation, Efficiency och Scale). Till de olika stegen finns en uppsättning indikatorer (Top Challenges) som man kan ställa mot ett bolags utveckling för att identifiera i vilken fas man är. Alla framgångsrika bolag har gått igenom faserna i rätt ordning 1-2-3-4. Det går att läsa mer i rapporten om vilka typiska utmaningar som bolag löser i varje fas för att avancera till nästa steg (som kan variera något beroende på vilket typ av bolag man är b2b, b2c etc).. Vad som sticker ut som extra intressant i tabellen, och som fick mig att skriva den här posten, är antalet anställda. Genom de tre första faserna, ända till bolaget trycker på gasen och börjar skala upp ordentligt, har bolagen i genomsnitt 4 anställda. Siffran ökar inte genom de tre första faserna! Det är alltså väldigt små team som jobbar med att ta fram den första produkten, validera nyttan hos kunden, få de första kunderna ...
johan-crona.se/2016/

*  Onbrez Breezhaler - behandling vid KOL | Treated.com

Köp Onbrez Breezhaler säkert, snabbt och smidigt hos Treated.com. Receptbelagd behandling vid KOL. Välj passande dos. Gratis hemleverans inom ett dygn.
https://se.treated.com/kol/onbrez-breezhaler

*  Håkan Blomqvist´s blog: 8/1/11 - 9/1/11

I was born 1952 in the beautiful Swedish city Karlstad - the City of the Sun, according to local tradition. Endowed with an inquisitive mind I have always been fascinated by literature and the mysteries of life. University studies at Stockholm University: History of religion, Philosophy and Ethnology. Retired 2016 as librarian from Norrköping Public Library. My family consists om my wife Margaretha and our two cats Puzzle and Samson. I have been active in UFO research since 1970 and also for many years a student of the Theosophical/Esoteric Tradition and literature. I am the author of "UFO - i myt och verklighet" (UFO - in myth and reality, 1993), "Främlingar på vår jord. UFO-kontakter i Sverige" (Aliens on Earth. UFO Contacts in Sweden, 2009), "En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970-2010" (A Travel in Time. The History of UFO-Sweden 1970-2010, 2010). Gudarna återvänder. UFO och den esoteriska traditionen (Return of the Gods. UFOs and the Esoteric Tradition, (2013), Esotericism and ...
ufoarchives.blogspot.se/2011/08/

*  utan konserveringsmedel Archives | matblogg - matmedmera.eu

Hej igen! Här kommer kvällens hit, en riktigt god, mjukkaka med hela päron i. Päron och kardemumma är en ljuvlig kombination. Kakan är dessutom väldigt enkel att baka. Du behöver inte ens skala eller dela päron! Jag bakade den i förra helgen och blev väldigt nöjd med slut resultatet.. ...
matmedmera.eu/utan-konserveringsmedel/

*  Dessis mat: Godare i tanken

I den står allt möjligt om kost, träning, gifter i leksaker, ja allt om allt möjligt. Jag trodde det var ytterligare en bok som man inte orkar läsa för att den är så krånglig att leva efter. Men där hade jag fel, så fel. Boken är helt underbar och passar för de som inte fattat hur mkt gifter och konserveringsmedel vi får i oss, men även för dem som redan har fattat det men inte vet var man ska börja :) Gillar den starkt!. SvaraRadera ...
dessismat.blogspot.com/2010/10/godare-i-tanken.html

*  Asics 2 In 1 Woven Short köp och erbjuder, Traininn

Asics 2 In 1 Woven Short. 2in1 shorts ger dig obegränsad rörlighet shorts i kombination med inre korta tights som ger användbar muskel st, fitness
https://traininn.com/fitness-halsa/asics-2in1-woven-short/627421/p

*  Tj nster - IT-support | GMQ Consulting

Vi st ller g rna upp med alla typer av teknisk r dgivning i samband med nya installationer, uppgraderingar, f r ndringar eller ink p. Bland annat kan vi erbjuda er tekniskt st d vid upphandling av nya system, d r vi g rna st ller upp som bollplank f r id er, tankar och funderingar, samt kan hj lpa er att tolka och f rst inneb rden av de tekniska detaljer som erbjuds. Att ha ett tekniskt st d, som kan prata teknik p leverant rens egen niv , f rs krar er ocks om att era leverant rer g r sitt b sta f r att tillgodose era behov p b sta m jliga s tt. ...
gmq.se/tjanster-itsupport.php

*  Köp Biosan Basica Vital 200 g hos Naturprodukter.se

Syra-bas balansen påverkar kroppens alla funktioner. Vid överskott på syra rubbas jämvikten. Livsviktiga mineraler och spårämnen enligt
https://naturprodukter.se/vitaminer-mineraler/mineraler/biosan-basica-vital-200-g/

*  Metrotåg - BRIO - BRIO

Ditt Londoninspirerade tunnelbanetåg låter precis som ett riktigt metrotåg. Snart är du i BRIOs tågbanatunnel, upplyst av tågets framlampor.
brio.se/product/alla-produkter/jarnvag/lok-vagnar-och-fordon/metrotag

*  LASARETT LYCKSELE | TM.KONSULT TEKNIK & ARKITEKTUR

Lycksele lasarett, en strikt byggnad i vit puts, är en av de mest dominerande byggnaderna i Lycksele. Vuxenpsykiatrin skulle byggas ut mot Hedlundavägen i ett läge, där den skulle dominera i landskapet. Vid både den yttre och inre utformningen lades stor vikt att den skulle upplevas lugn och trygg. En rund, mjuk utformad entré var motiverad av att en presumtiv vårdtagare skulle känna sig välkommen. Invändigt skapades miljöer för en säker och lugn behandling/vård. TM har senare även projekterat avd för bland annat dialys, hjälpmedelcentral, konferenslokaler och centralkök. Därutöver har under åren ett flertal ombyggnadsprojekteringar och utredningar utförts av vårt företag.. ...
tm.nu/projekt/lasarett-lycksele/

*  Line Monggar vs WhatsChat Monggar. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line Monggar och WhatsChat Monggar.

Line Monggar vs WhatsChat Monggar. WhatsChat Monggar är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Monggar
sv.whatschat.org/line/bhutan/monggar

*  Line Amparo vs WhatsChat Amparo. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line...

Line Amparo vs WhatsChat Amparo. WhatsChat Amparo är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Amparo
sv.whatschat.org/line/brasilien/amparo

*  Line Kie-Ntem vs WhatsChat Kie-Ntem. Upptäck de stora skillnaderna mellan Line Kie-Ntem och WhatsChat Kie-Ntem.

Line Kie-Ntem vs WhatsChat Kie-Ntem. WhatsChat Kie-Ntem är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Kie-Ntem
sv.whatschat.org/line/ekvatorialguinea/kie-ntem

*  Line Barreirinhas vs WhatsChat Barreirinhas. Upptäck de stora skillnaderna...

Line Barreirinhas vs WhatsChat Barreirinhas. WhatsChat Barreirinhas är en app som låter dig chatta med både mode video och text med tusentals människor nära din aktuella plats om du är i Barreirinhas
sv.whatschat.org/line/brasilien/barreirinhas

*  Dölj spåren efter din surfning - PDF

från datainspektionen #1/2010 Dölj spåren efter din surfning datainspektionen och fra R Intervju: Vad sjutton gör Datainspektionen hos FRA? Läs om det på sidan 10. bloggare dömd R En svensk bloggare har
docplayer.se/2724428-Dolj-sparen-efter-din-surfning.html

*  ART-dubbla-x-direkt-professionell-aktiv-DI-Box

ART dubbla x direkt professionell aktiv DI Box - DUALXDirect ger två oberoende högkvalitativa aktiva Interface som låter dig ansluta instrumentet, linje eller högtalare nivå signaler till en mixer eller andra input, balanserad.
gear4music.se/sv/PA-DJ-and-belysning/ART-dubbla-x-direkt-professionell-aktiv-DI-Box/I1D

*  Ryggproblem

För att avgöra detta behövs en undersökning. Thorcalryggen är relativt känslig för belastning och har samtidigt relativt stor rörlighet, vilket gör att det ställs stora krav på dess muskulatur. När överbelastning sker blir det gärna koordinationsstörningar, d v s att musklerna inte arbetar så bra ihop som de borde, vilket leder till muskelspänning, ibland "permanent" muskelförkortning, och "låsning". Man behöver veta var dessa problem sitter för att kunna föreslå rätt terapi. Att bara manipulera är att betrakta som symptombehandling, vilket kan hjälpa bra för stunden men tar inte bort orsaken, varför besvären kommer åter. Sök hos din idrottsläkare för detta.. ...
idrottsdoktorn.se/fragor-svar/leder-och-muskler/ryggproblem2

*  Djur & Djurtillbeh r i Katrineholm hund, katt, kattungar, bondkatt, hundvalp, kanin, kaniner, marsvin, hamster, f gel, papegoja...

Letar du efter en hund, hundvalp? Eller en sn ll katt att gosa med? Kanske en s t kanin, kaninunge som du kan mata med morot? Under kategorin djur och djurtillbeh r i Katrineholm hittar du hund, katt, kattungar, bondkatt, hundvalp, kanin, kaniner, marsvin, hamster, f gel, papegoja eller r du p jakt efter en hundbur, kattbur, akvarium, hamsterbur, kattl da, kattmat, hundfoder, stallplats, eller en h st, ponny, h stsadel du kan hitta det mesta lokalt i Katrineholm
https://katrineholmtorget.se/djur_och_djurtillbehor

*  Dvärghamstrar är flockdjur

... Dvärghamstrar lever i familjära grupper i det vilda och enligt Svenska djurskyddslagen ska de likt kaniner och marsvin bo i par eller grupper. När det gäller två eller en så är det en svår fråga att svara på.
vimeddjur.se/dvarghamstrar-ar-flockdjur/

*  Britts Trädgårdsblogg: 2013-01-13 - 2013-01-20

Massor massor av grisar säkert tusentals. Små, större. stora och enorma grisar har jag sett. Det är en sån ordning på hur de bor och flyttas efter ålder. Mycket sköts med data och robotar. Jag är alldeles imponerad av hur det skötts ...
brittstradgard.blogspot.com/2013_01_13_archive.html

*  HUR FÅR MAN STÖRRE RUMPA? HUR GÅR JAG NER I VIKT? JORDNÖTSSMÖR NYTTIGT? | Ida...

Svar på kommentarer…. Hur gör man för att få en rumpa?? Det är så att allt jag äter har en tendens att lägga sig på överkroppen så har väldigt smala ben/rumpa. Tips på monsterövningar för rumpan!?
idawarg.chic.se/hur-far-man-storre-rumpa-hur-gar-jag-ner-i-vikt-jordnotssmor-nyttigt/

*  Amningsbloggen: För och emot oxytocinsprej

Jag har aldrig prövat sprej (fick ingen när jag bad om det och utdrivningsreflexen strejkade med första barnet med motiveringen 'vi skriver inte ut det när barnet är så stort' - 5 månader och näst intill helammat...) men jag har provat alla andra knep i boken utan någon egentlig skillnad. Utom ändring av yttre faktorer kring livssituationen som inte gick att påverka. Även med andra barnet har jag upptäckt att jag helt enkelt har långsam utdrivning (upp till fem minuter innan den kommer igång är inte ovanligt - skillnaden är att nu låter jag det inte stressa mig ...
amningsbloggen.blogspot.com/2012/03/for-och-emot-oxytocinsprej.html

*  Speglingen: november 2007

Jag har alltid varit lite avundsjuk på alla dessa människor som så käckt lystrar till ett smeknamn. För egen del har jag i nästan alla sammanhang kort och gott varit Mårthen. Inget fel med det, jag gillar mitt namn, men ett smeknamn har alltid lockat. Mamma och mina systrar har till och från kallat mig för Totte. Men det är inget som har spridit sig till vänner och bekanta. En kort period på lågstadiet gick jag under namnet Märta. Det började på rasternas innebandymatcher. Tjejerna mot killarna var en smidig indelning, men blev ofta lite ojämnt. Inte så mycket på grund av att killarna var bättre, utan mer på grund av att de var fler. Nästan alla killar var med, men många av tjejerna ägnade sig åt annat på rasterna, så fördelningen blev inget vidare. Men om en kille gick över till tjejerna brukade matchen bli bra, och av någon anledning blev jag oftast den killen. Och spelade man med tjejerna fick man ju heta som tjejerna. Antagligen var det meningen att jag skulle ...
speglingen.blogspot.com/2007/11/

*  Undervisning gör både föräldrar och personal trygga - Allergia

Åsa Persson gör i sitt arbete som allergikonsulent många liknade besök, framför allt på förskolor eftersom de inte har tillgång till skolsjuksköterska. Varje besök brukar ta en timme och för att hålla en hög och jämn kvalitet på sin undervisning använder hon sig av ett standardiserat program som tagits fram i Dalarna ...
allergia.se/undervisning-gor-bade-foraldrar-och-personal-trygga/

*  EU:s Östersjöstrategi för nybörjare | Region Värmland

Varför är det så viktigt att samarbeta med andra i just Östersjöregionen och varför har EU tagit fram en strategi för det området? Hur hänger allt ihop och vad
regionvarmland.se/2014/04/23/eus-ostersjostrategi-for-nyborjare/

*  Dell Vostro 1700 Ägarhandbok - PDF

Dell Vostro 1700 Ägarhandbok Modell PP22X support.dell.com Varningar och upplysningar OBS! Viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator. ANMÄRKNING: En anmärkning anger
docplayer.se/3873706-Dell-vostro-1700-agarhandbok.html

*  Ljuva Drömmar: Sol inne

Imorn blir det jobb men sen är jag ledig i två dar och då ska jag försöka bli klar med webshopen. Nu är det mest praktiska saker som betalsätt och fraktbolag kvar. För att dra ut på det ytterligare lite så bytte jag bank idag och det kommer nog ta lite tid innan allt är färdigt. Jag vill så gärna visa er alla vad jag har lyckats med men det kommer väl så småningom. Nu ska jag redigera lite fler blider. ...
mariasljuvadrommar.blogspot.com/2011/04/sol-inne.html

*  HALV IRONMAN

Tränar inför min första HALV IRONMAN som börjar närma sig med stormsteg. Det finns antagligen lika många sätt att göra det på som det finns deltagare till varje tävling.. Cyklingen är som bekant tidskrävande och jag börjar tvivla på min cykelform nu när det närmar sig. Tror perioder av tvivel hör till. Skulle vara extremt märkligt om det bara gick som på räls även om det förstås skulle vara en dröm inför ett race.. Benen har inte alls känts pigga eller starka efter veckan på Mallorca, som nu var en månad sedan! I min värld skulle jag komma hem och vara starkare och istället kom jag hem och drog på mig en förkylning som satte sig i luftrören.. Upplever att det tar tid för min kropp att förbättra sig på cyklingen och det kan vara för att jag inte har oändligt med tid till att träna. Har under de senaste månaderna sedan det att jag bestämde mig för att jag ska genomföra tävlingen i sommar, haft en långsam progression för att kroppen ska vänja ...
ehrnholm.se/tag/halv-ironman/

*  Ordning och anarki: Hur vanligt är det med polisbrutalitet i Sverige?

I boken beskriver jag hur jag själv som ung polis vid åtskilliga tillfällen ljög i rättegångar och hur mitt agerande ofta drabbade utsatta personer och grupper. Fostrad av en så kallad kåranda skyddade jag ofta kollegor mot olika grupper som vi gripit eller omhändertagit och som anmält mig eller någon kollega för övergrepp. Jag lärde mig tidigt av äldre kollegor hur man skulle skriva sig fri när man begått övergrepp på omhändertagna eller gripna. Fick någon man gripit en skada så skrevs som vanligt "Personen var bråkig så polismannen Lundh och hans kollega tvingades göra nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Då den misstänkte var våldsam lyckades polismännen inte hejda fallet varför de misstänkte slog i huvudet och blodvite uppstod." Jag vet inte hur många gånger jag skrev detta avsnitt och jag var långtifrån ensam om detta ...
ordningochanarki.blogspot.com/2011/01/hur-vanligt-ar-det-med-polisbrutalitet.html

*  Naturbilder, lång exponering - Martin Hugne - Foto

Ett ND-filter fungerar ungefär som solglasögon för kameran och begränsar mängden ljus som kommer in så att man kan ta bilder med långa slutartider även när det är ljust ...
martinhugne.com/blogg/2014/01/naturbilder-lang-exponering.html

*  aminaparacha - august 2015

I sommar har jag ju (som ni som läser bloggen vet även om jag kanske inte skrivit det här?) varit på barnonkologen på Astrid Lindgrens. Där har jag ju i princip varit lite liknande underläkare men ändå inte eftersom jag inte läst barnkursen ännu. Men på måndag går jag in i den akuta vuxenkirurgin med arbetstid både på kirurgakuten och på KAVA (den Kirurgiska AkutVårdsAvdelningen). Där kommer jag att jobba tom. 3/1-16, dvs. fyra månader. Tror det blir bra. Tillräckligt lång tid för att komma in i det men ändå så kort att man inte hinner tröttna. Hoppas på det! ...
aminaparacha.blogg.se/2015/august/

*  Ordning och anarki: oktober 2010

Istället för att enbart mena att det är drogen som gör en till knarkare hävdar Goldberg att det i huvudsak är personen själv och dennes miljö som gör denne till knarkare. Väldigt förenklat börjar det med att man som barn får en dålig uppväxt och får en negativ självbild, varpå man försöker få veta ifrån andra människor ifall denna självbild stämmer eller inte. Ifall man blir illa bemött av andra bekräftar det ens negativa självbild, då man nu blir officiellt "stämplad" som en avvikare, vilket uppmuntrar personen att fortsätta agera på ett sätt som bekräftar denne bild, som att ta droger. Detta för att när ens självbild är negativ är det kostsamt att få positiva reaktioner från andra, då detta gör att man börjar tvivla på sin egen negativa självbild. Konstigt som det kan låta menar Goldberg att en människa hellre agerar så att ens inre bild av sig själv stämmer överens med vad ens omgivning har för åsikt om en, än att agera så att andra ger ...
ordningochanarki.blogspot.com/2010/10/

*  Hur länge är kärnavfallet farligt? - PDF

Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter
docplayer.se/3980537-Hur-lange-ar-karnavfallet-farligt.html

*  Hulken i smoking | Aftonbladet

Ingen behöver någonsin tvivla på att detta är en amerikansk bil. Mått, prestanda och drivmedelsförbrukning är helt enkelt gigantiska. Men så är Cadillac Sixteen byggd endast för…
aftonbladet.se/bil/article10490579.ab

*  Chefsblogg | Ett litet steg för jämställdheten, ett stort steg för...

Viviane Reding ger inte upp. I sitt oförtröttliga arbete för att Europas företag ska få mer kompetenta styrelser lägger hon nu fram ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelserna. Det första någonsin, som hon noggrant påtalar i en video från BBC.. Förslaget är något förändrat sedan i somras, så till vida att sanktionerna för bristande följsamhet mot lagen får avgöras nationellt.Sverige tänker rösta emot , och tar därmed ställning för att Sveriges viktigaste företag aktivt avstår från att välja bland den bästa kompetensen till sina styrelser.. I en tid, när allt fokus borde ligga på att utnyttja och engagera alla resurser för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark ekonomi som kan skapa jobb och framtidshopp, väljer svensk regering att passa. Välutbildade och engagerade människor som vill och kan satsa på chefs- och ledarskap på hög nivå kastas bort och ställs på väntelistor.. Det är uppenbarligen viktigare att inte stöta sig med ...
chefsblogg.se/ett-litet-steg-for-jamstalldheten-ett-stort-steg-for-manskligheten/

*  Red Opening - fredagsdrinken - Karlstein

Fredag igen. Tiden trummar på precis som jag planerade redan för någon vecka sedan. Den här helgen blir den sista "lediga" innan tokbokade februari startar upp. Jag gillar att ha något inbokat, en "grej" att se fram emot. Samtidigt gillar jag att ta tiden som den kommer och inte ha något planerat. Det blir alltid ett vågspel det där. Kanske kan mars färgas av ett lugnare tempo med mer spontanitet? Allra helst vill jag nog hålla min mentala kalender helt ren, samtidigt får dagarna gärna bjuda på överraskningar. Är det viktigt med planering och dagordning kan man ju alltid välja att skriva in de trevliga sakerna i efterhand. Det ser roligare ut när man tittar tillbaka då ...
karlstein.nu/red-opening-fredagsdrinken/

*  God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande...

God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person
slideplayer.se/slide/7224122/

*  Kenneth Grönwall: Plåster på såren

Blåsorna växte rejält, ökade i antal och kliade som få. Placeringen av dessa bidrog raskt till öppna sår som vägrade läka. Blod, var och kli drog ner på vardagens tjo och tjim. Så, efter att ha varit man och vägrat gå till doktorn med mina treveckorssår, tyckt synd om mig själv och lagt ner en hel del pengar på plåster bokade jag till slut tid hos min husläkare. Dels på grund av mina skräckfilmshänder, dels för att få en allmän hälsokontroll ...
kentson.blogspot.com/2009/06/plaster-pa-saren.html

*  Byggnadshyttan Mälsåker - Byggnadsvårdsföreningen

Utbildningens närmaste mål är att utveckla de medverkandes kunskaper för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Teori och praktik varvas. De praktiska arbetsmomenten utgör steg i restaureringen av Mälsåker men samma avgörande kunskaper och grundläggande synsätt gäller för all god restaureringskonst. Hantverkaren skall lära sig att tänka antikvariskt, att läsa det äldre materialet innan han tar fram verktygen.. De teoretiska lektionerna är av två slag. Dels gemensamma föreläsningar i ämnen som teknik- och arkitekturhistoria, restaureringskonstens historia och ideologi, virkeslära, undersöknings- och dokumentationsmetoder, byggnadsvårdens organisation m.m. Dels mera yrkesegna lektioner eller laborationer i material- och verktygskunskap och de olika byggnadshantverkens historia. Både snickare och murare får tillsammans med smederna tillverka egna verktyg som profilhyvlar och putsslevar. Tiden för lektioner och laborationer är beräknad till 200 timmar, med en ...
byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/övrigt/byggnadshyttan-maelsaker

*  enligtannie ღ

Dagarna rullar på, fortare än någonsin och jag har nog aldrig varit så här oförberedd på julen som i år. Tiden har gått så fort och känslan av att man vill ha sommaren tillbaka har inte alls hunnit växa sig större och av någon anledning tror jag att de 2.5 år som återstår av den här epoken av ens liv kommer gå väldigt, väldigt fort.. Åter igen måste jag ursäkta för mitt frånvarande. Å juste hade avslutning idag. Lekten nån ballonglek med alla ettor och tvåor och min klass tog hem allt. (yeah..). Väntar annars fortfarande på att julklapparna ska köpa sig själva samtidigt som jag är medveten om att det blir mindre tid för varje dag som går. ...
enligtannie.blogg.se/2013/december/

*  Tonårsboken: Bloggtips

Uppdatering är något jag är väldigt noga med. Kanske för att jag själv besöker många bloggar varje dag. Men de flestas problem är att de inte hinner med. Ofta frågar jag mig själv hur jag kan hinna med att blogga nästan varje dag samtidigt som jag har skola och annat. Svaret är nog att jag gjort det till en vana att sätta mig en stund varje kväll och skriva ett inlägg. Det har blivit en rutin. Det beror helt enkelt på vad man prioriterar, om man tar sig tid brukar man ofta hinna med ...
tonarsboken.blogspot.com/2010/12/bloggtips.html

*  Trendenser

Den här veckan pågår Formex, Nordens största inköpsmässa för inredningsbranschen, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag brukar ju normalt vara på plats för att bevaka den under flera dagar, men i år blev det bara en snabb svängom. Nyhetsvärdet för mig som bloggare är inte längre vad det en gång varit eftersom utställarna numera skickar ut information om sina nyheter långt före jul. Och eftersom fotoförbudet för besökarna är bortplockat och många instagrammar från mässan i realtid (kolla in hashtaggen #formex eller #formex2015) så känns det inte motiverat att fota ännu bfler bilder på samma saker som redan visats femhundrasjuttioelva gånger. Lägg därtill att trendutställlningarna inte tilltalar mig rent estetiskt och ni förstår att min bildrapport från vårens Formex är av det mer pliktskyldiga slaget. Men, jag vet att det finns många som inte kunnat åka dit och som väntar på mina inlägg därifrån och jag vill inte göra er besvikna. Här kommer en ...
trendenser.se/category/massor.html

*  hagbacken.blogspot.se ~: Det här med dikesgranar....

Godmorgon! Ja, det här med dikesgranar har jag funderat en extra gång på i år. Dels har jag ju orchideér som då tar skada, och sen vet jag inte var jag ska göra plats åt dem? Hmm...har i alla fall en konstgjord gran från IKEA i köksfönstret *ler ...
hagbacken.blogspot.com/2013/11/det-har-med-dikesgranar.html

*  Ordlista | Svenska Othelloförbundet

Slutfasen i ett prati. När ett Othelloprogram ser samtliga möjliga (eller samtliga möjliga bra) ställningar som kan uppkomma i partiet kallas det slutspel. Programmet ser här de korrekta dragen för båda spelarna och vet följaktligen slutresultatet om båda spelar perfekt. Hur många tomma som innebär slutspel för programmen beror på hur länge man vill vänta, och hur länge det är beror både på ställningens komplexitet och programmet och datorns kapacitet. Det finns ett perfekt drag 2 om man bara väntade tillräckligt många år på att få veta vilket. WZebra klarar 15-20 tomma klarar WZebra utan väntetid, därutöver krävs längre och längre tid för varje extra tom ruta.. För människor kan man säga att slutspelet börjar när man kan se den bästa sekvensen fram till slutet, vilket är betydligt senare än när Othelloprogrammen kan se den.. ...
othello.nu/ordlista

*  nenna - livet så här långt: 'Det borde vara lag på att amma'

Kom tillbaka o säg om det där när du själv suttit vaken i flera nätter o dagar för att bebisen inte riktigt får rätt tag o vad du än gör så blir det inte bättre, snarare sämre. När du inte kunnat gå på toa ordentligt på flera dagar för att så fort bröstet lämnar munnen gallskriks det o panikkänslorna kommer med stormsteg. När du inte längre kan sitta eller resa dig upp utan att börja lipa för att sovställningen du måste ha på natten pajar ryggen totalt. JA, när du gått igenom DET och lite till, då och endast DÅ kan du komma med din idiotiska kommentar ...
nennab.blogspot.com/2010/08/borde-vara-lag-pa-att-amma.html

*  Sheldan Nidle - Kanaliserar (Svensk översättning) - 3 januari 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban Dratzo! Efter ytterligt flera allvarliga samtal om orsakerna till en ständigt föränderlig "Philosophie de guerre" (krigsfilosofi) fortsätter finansieringsprojektet att gå framåt. Det fanns väsentliga skillnader vad gäller hur den nya efterföljande välståndsvärlden skulle styras. En fullständig genomlyst världsbild saknades, men efter en rad ärliga diskussioner, som granskades av alla parter, fastställdes en detaljerad agenda. Vi är för närvarande eniga om ett antal mål och om en tidplan för att korrekt uppnå dem. Denna mycket välbehövliga prolog uppstod tack vare ett antal försök till rackartyg som iscensattes av den olagliga amerikanska US Corp, ("AB USA"). Det som är viktigt och spännande är att vi nu verkligen talar samma språk. Den nya regeringen är en revolutionerande och mångskiftande grupp individer som då och då inte alltid har fungerat harmoniskt tillsammans. Denna organiska process har gått igenom sin egen tysta revolution ...
galacticchannelings.com/svenska/sheldan03-01-17.html

*  Förbättrad livslängd - Förenklad hantering - Devex MekatronikDevex Mekatronik

Bakgrund. Motion Display är ett företag som tillverkar reklamdisplayer med elektroniskt bläck, som rör sig i animerade sekvenser. Displayerna drivs av en mikroprocessor, och får sin ström från knappcellsbatterier.. När de skulle ta fram en ny generation av sin produkt, så var ett av kraven att strömförbrukningen skulle minska. Ett annat var att det skulle tas fram ett scriptspråk, som skulle förenkla skapandet av nya animationer.. Projektutförande. Devex anlitades i april 2012, och fick totalansvar för firmware, scriptspråk, och kringliggande PC- programvara. Arbetet utfördes både i kundens och Devex lokaler.. Slutresultat. Projektet genomfördes enligt tidsplanen, och i enlighet med fastställda specifikationer. Idag producerar Motion Display tiotusentals enheter med den nya mjukvaran inlagd.. ...
devexmekatronik.se/case/forbattrad-livslangd-forenklad-hantering/

DepolariseringNapier Shaw: Sir William Napier Shaw, född 4 mars 1854 i Birmingham, död 23 mars 1945 i London, var en engelsk meteorolog.JämviktspotentialATC-kod C08: Kalciumantagonister: ==C08C Selektiva kalciumantagonister med övervägande effekt på blodkärl==Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.MikroklinJonkanal: En jonkanal är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner. Jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan öppnas eller stängas under påverkan av signalsubstanser som GABA eller elektrisk spänning.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Bensopyran: Bensopyran är en polycyklisk organisk förening som består av en bensenring och en heterocyklisk pyranring. Enligt IUPACs nomenklatur kallas den kromen.Receptor: Receptor är inom cellbiologin en del av cellen som har till funktion att fånga upp och vidarebefordra signaler (retningar) i till exempel en nervcells omgivning. Mängden receptorer av en viss typ är delvis ärftligt, men påverkas också av yttre omständigheter.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Acanthophis: Acanthophis är ett släkte av ormar. Acanthophis ingår i familjen giftsnokar och underfamiljen havsormar.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.RubidiumEugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.