Loading...


Kalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Kalciumkanaler, L-typ: Långtidsverkande, spänningsreglerade kalciumkanaler i såväl retningsbara som icke-retningsbara vävnader. De är ansvariga för sammandragningen av hjärtmuskel och vaskulär glatt muskulatur. L-typ-kanale n består av fem underenheter (alfa-1, alfa-2, beta, gamma och delta). Alfa-1-enheten är är bindningsplatsen för kalciumbaserade antagonister. Dihydropyridinbaserade kalciumantagonister används som mar körer för dessa bindningsställen.Jonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.Kalciumkanaler, N-typ: Kalciumkanaler som är koncentrerade till nervvävnad. Omegatoxiner blockerar verkan hos dessa kanaler genom att ändra spänningsberoendet.Kalciumkanaler, T-typ: En heterogen grupp av kalciumkanaler, som aktiveras av transient eller låg spänning. De finns i membranen hos hjärtmuskelceller, sinusknuten och Purkinjeceller i hjärtat och det centrala nervsystemet.Kalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.Kalciumkanalstimulerare: Medel som ökar kalciuminflödet i stimulerbara vävnaders kalciumkanaler. Detta leder till kärlsammandragning i vaskulär, glatt muskulatur och hjärtmuskelceller, samt stimulerar till frisläppande av ins ulin från pankreascellöarna. Därför kan vävnadsselektiva kalciumagonister motverka hjärtsvikt och endokrinologiska störningar. De har främst använts för experimentella studier i cell- och vävnadskultu ter.JonkanalstyrningPotassium Channels, Inwardly RectifyingKalciumkanaler, P-typ: Kalciumkanaler inom Purkinjes celler i lillhjärnan. De är inblandade i stimulering av nervcellernas sekretion.Kalciumkanaler, Q-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller.Dihydropyridiner: Pyridindelar som är delvis mättade genom att två väteatomer kopplats på i någon position.Kalciumkanaler, R-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller. De hämmas av omegaconotoxin MVIIC från marina snäckor av släktet Conus.NifedipinKaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Kloridkanaler: Cellmembranglykoproteiner som är selektiva för kloridjoner.Omega-konotoxin GVIAElektrofysiologiKalcium i kosten: Kalciumföreningar som används som kosttillskott. Kalcium i födan är nödvändigt för benutvecklingen under uppväxttiden och för bibehållande av skelettets egenskaper senare i livet för att förebygga ben skörhet (osteoporos).Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).OmegakonotoxinerKaliumkanaler, spänningskänsligaDiltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.KATP-kanalerKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.VerapamilIsradipin: En kraftfull kalciukanalantagonist som är särskilt selektiv för glatt kärlmuskulatur. Medlet är effektivt vid behandling av kronisk, stabil angina pectoris, högt blodtryck och kronisk hjärtinsufficiens.Patch-clamp-teknikerKaliumkanaler, kalcium-aktiveradeNitrendipinMibefradil: Ett benzimidazoyl-substituerat tetralin som binder selektivt till och blockerar kalciumkanaler av T-typ.Elektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.NatriumkanalblockerareBarium: Ett grundämne tillhörende gruppen alkalimetaller. Kemiskt tecken är Ba, atomnummer 56 och atomvikt 138. Alla dess syralösliga salter är giftiga.NimodipinOmega-agatoxin-IVATRPC-katjonkanalerKv1-kaliumkanaler: Spänningsstyrda kaliumkanaler, vars viktigaste underenheter innehåller sex transmembransegment och utgörs av tetramerer som bildar en spänningskänslig por. De är besläktade med sin grundmedlem, Drosophila shaker-protein.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.NervcellerCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.MaxiK-kanaler: En omfattande klass av spänningsberoende, kalciumaktiverade kaliumkanaler. MaxiK-kanaler aktiveras antingen genom membrandepolarisering eller ökning av intracellulärt Ca(2+). De är av avgörande betydelse för reglering av kalcium och elektrisk signalering i en rad olika vävnader.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Kalciumkarbonat: Kalciumsalt av kolsyra (CaCO3). Ett luktfritt och smaklöst kristallint mineral (kalcit) som har stor utbredning i naturen och utgör huvudbeståndsdelen i kalksten. Det används terapeutiskt som fosfatbu ffert hos hemodialyspatienter och som kalciumtillskott.Cyclic Nucleotide-Gated Cation ChannelsOocyterMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Kalciumklorid: CaCl2. Kalciumsalt i form av vita, hårda korn. Det ges intravenöst som kalciumkomplement, har använts som urindrivande och försurnande medel, och för att kontrollera blödningen vid tillstånd som purpu ra, tarmblödning och mindrer, spridda blödningar. Det används också som motgift vid magnesiumförgiftning, då det ges intravenöst.Råttor, Sprague-DawleyTRPV-katjonkanalerDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.NikardipinXenopus laevisAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Ryanodine Receptor Calcium Release ChannelTRPM-katjonkanalerAcid Sensing Ion ChannelsSpindelgifterKalciumfosfater: Kalciumsalter av fosforsyra. Dessa föreningar används ofta som kalciumtillskott. Apatit (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)) är en i naturen vanligt förekommande form.CellinjeEpithelial Sodium ChannelsKv1.3-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som utgör den allra vanligaste spänningskänsliga kaliumkanalen hos T-lymfocyter.Ether-A-Go-Go Potassium ChannelsKalciumisotoper: Stabila kalciumatomer med samma atomnummer som grundämnet kalcium, men med varierande atomvikter. Ca-42-44, 46 och 48 är alla stabila isotoper av kalcium.Kv1.2-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som blockeras selektivt av en rad olika skorpiongifter.Kv1.1-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som vanligtvis är muterad vid episodisk artaxi och myokymi.Kalciumradioisotoper: Instabila kalciumisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Ca-atomer med atomvikterna 39, 41, 45, 47, 49 och 50 är radioaktiva kalciumisotoper.Protein-underenheterAmlodipin: 2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-klorofenyl)-1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridindikarboxylsyra, 3-etyl-5-metylester. En långtidsverkande dihydropyridinkalciumkanalblockerare som är effektiv vid behandling av angina pectoris och högt blodtryck.Kv1.5-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som leder en fördröjd reglerström. Den bidrar till repolarisering av verkningspotentialen hos muskelceller i hjärtats förmak.AgatoxinsXenopusHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Small-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsNatriumAktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Jontransport: Jonförflyttning genom energigenomsläppliga cellmembraner. Transporten kan vara aktiv, passiv eller understödd. Joner kan förflytta sig en åt gången (uniport) eller som grupper om två eller fler joner i samma (symport) eller motsatt (antiport) riktning.TidsfaktorerAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Molluskgifter: Gifter från blötdjur, inklusive Conus- och Octopus-arterna. Gifterna innehåller proteiner, enzym, kolinderivat, långsamtverkande ämnen och ett flertal beskrivna polypeptidtoxiner som påverkar nervsystemet. Till molluskgifterna hör cefalotoxin, venerupin, makulotoxin, surugatoxin, konotoxiner och murexin.Transient Receptor Potential ChannelsKCNQ-kaliumkanaler: En familj långsamtverkande, envägs-spänningsreglerade kaliumkanaler, vilka delar homologi med sin grundmedlem, KCNQ1-proteinet. KCNQ-kaliumkanaler är inblandade i en rad sjukdomstillstånd, inkl. långt QT-syndrom, dövhet och epilepsi.Kv2-kaliumkanaler: En underfamilj av shaker-kaliumkanaler som delar homolgi med sin grundmedlem, Drosophila Shab-protein. De reglerar fördröjda återställningsströmmar i nervsystemet hos Drosophila och i skelettmuskler och hjärta hos ryggradsdjur.Råttor, WistarKCNQ1-kaliumkanal: En spänningskontrollerad kaliumkanal som kommer till uttryck i framförallt hjärtat.EGTA: Etylen-bis(oxyetylen-nitrilo)-tetra-[ättiksyra]. Ett kelerande medel med förhållandevis högre kalciumspecificitet och lägre toxicitet än EDTA (etylendiamintetraättiksyra).ElektrostimuleringCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Kv3-kaliumkanaler: En shaker-underfamilj med framträdande representation i nervceller som är nödvändiga för snabba, upprepade avfyrningar av verkningspotentialer.Kv1.4-kaliumkanal: En snabb, inaktiverande undertyp av shaker-kaliumkanaler som innehåller två inaktiveringsdomäner vid N-änden.TetrodotoxinProteinstruktur, tertiärModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurKalciumoxalat: Kalciumsaltet av oxalsyra, förekommande som kristaller i urin och i vissa stenar (calculi).Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Kelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.Gallopamil: Kranskärlsvidgande medel som är analogt med iproveratril (verapamil), med en eller fler metoxygrupper på bensenringen.G Protein-Coupled Inwardly-Rectifying Potassium ChannelsKalciumglukonat: Kalciumsalt av D-glukonsyra. Det har många användningsområden, bl a som kalciumkomplement vid kalkbristtillstånd.Kv4-kaliumkanaler: En shaker-underfamilj av kaliumkanaler som medverkar till utåt övergående kaliumströmmar genom att under tröskelnivåer aktivera membranpotentialer, snabbt inaktivera igen, och snabbt återställas.Presynaptiska terminalerMagnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.Fura-2: Ett fluorescerande, kalciumkelatbildande ämne som används för att studera intracellulärt kalcium i många vävnadstyper. PeptiderThapsigarginHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.KCNQ2-kaliumkanal: En mycket långsamt öppnande och slutande, spänningsreglerad kaliumkanal som uttrycks i nervceller, och som vanligen är muterad vid benigna neonatala kramper.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated ChannelsTransfektionMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.TetraetylammoniumNickelNeurotransmittorsubstanserBiofysikGlyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.SignalomvandlingLantan: Prototypen för grundämnena inom gruppen sällsynta jordartsmetaller (atomnr 57-71). Kemiskt tecken är La, atomnummer 57 och atomvikt 138,91. Lantanjonen används inom experimentell biologi som kalciumantagonist, och inom optik används lantanoxid för att förbättra de optiska egenskaperna hos glas.Kadmium: Grundämne med kemiskt tecken Cd, atomnummer 48 och atomvikt 114. Det är en metall som vid förtäring kan ge upphov till kadmiumförgiftning.SkorpiongifterMuskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.NisoldipinNAV1.5 Voltage-Gated Sodium ChannelHippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Intermediate-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Synaptisk överföringKCNQ3-kaliumkanal: En mycket långsamt öppnande och slutande, spänningsreglerad kaliumkanal som uttrycks i nervceller och som är nära besläktad med KCNQ2-kaliumkanalen. Den är vanligtvis muterad vid benigna neonatala kramper.MaxiK-kanal-alfaunderenheter: Porbildande underenheter av högkapacitets-kalciumaktiverade kaliumkanaler. De bildar tetramerer i cellmembran.Joner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.Ganglier, spinala: Känselnervknutor på de bakre ryggmärgsrötterna inne i ryggkotpelaren. Ryggradens ganglieceller är pseudounipolära. En enda primär gren förgrenas i ett perifert utskott som förmedlar känselimpulser från omgivningen och en central gren som leder dessa impulser vidare till ryggmärgen eller hjärnan.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Katjoner: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.NervvävnadsproteinerInositol 1,4,5-Trisphosphate ReceptorsProteinbindningMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.RyanodinDelayed Rectifier Potassium ChannelsKalmodulin: Ett värmestabilt aktivatorprotein med låg molekylvikt i ffa hjärna och hjärta. Genom kalciumjonbindning kan proteinet kopplas till cykliska nukleotidfosfodiesteraser och adenylcyklas och således utöva sin verkan. Därmed modulerar proteinet nivåerna av cykliskt AMP och cykliskt GMP.RNA, budbärarNAV1.2 Voltage-Gated Sodium ChannelVoltage-Gated Sodium ChannelsKlorider: Oorganiska föreningar härrörande från saltsyra och innehållande en Cl-jon.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Cellmembrangenomtränglighet: En förmåga hos cellmembran att släppa igenom lösningar in i eller ut ur celler.Charybdotoxin: Restpeptid med 37 aminosyror isolerad från skorpionen Leiurus quinquestriatus hebraeus. Det är ett nervgift som hämmar kalciumaktiverade kaliumkanaler.OxadiazolerLipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Biofysiska fenomenRekombinanta proteinerIntracellulär vätska: Vätskan inuti celler.Djur, nyföddaCytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.StrontiumFlunarizin: Flunarizin är en selektiv kalciuminflödesblockerare med kalmodulinbindande egenskaper och anti-histamin H1-verkan. Medlet har effekt vid förebyggande behandling av migrän, av perifer, ocklusiv kärlsjukdom, av vertigo av centralt eller perifert ursprung, samt som adjuvans vid epilepsibehandling.Kalcimycin: Ett jonoforiskt polyeterantibiotikum från Streptomyces chartreusensis. Jonoforen binder och transporterar katjoner genom membran och kopplar bort oxidativ fosforylering medan den hämmar ATPas i leverm itokondrier hos råtta. Substansen används mest som biologiskt verktyg för att studera divalenta katjoners roll i olika biologiska system.HEK293 CellsEnzymhämmareGTP-bindande proteiner: Reglerproteiner som verkar som molekylära omkopplare. De reglerar ett stort antal biologiska processer, inklusive receptorsignallering, intracellulära signalöverföringsvägar och proteinsyntes. Deras verkan kontrolleras av faktorer som styr deras förmåga att binda till och hydrolysera GTP till GDP.ProteinkonfigurationFluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Kalciumföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller kalcium som väsentlig beståndsdel av molekylen.ProteinisoformerGlutaminsyra: En icke-essentiell aminosyra som normalt uppträder i L-form. Den är den vanligaste stimulerande signalsubstansen i det centrala nervsystemet.4-aminopyridin: En kaliumkanalblockerare. Den används främst som ett forskningsverktyg och är till hjälp vid karakterisering av kaliumkanalsubtyper. Det har använts kliniskt vid Eaton-Lamberts syndrom och multipel sk leros, därför att en blockering av kaliumkanalerna förlänger aktionspotentialen och ökar därvid transmittorfrisättningen vid den neuromuskulära ändplattan (med flera platser).Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.SynapserKatjoner, tvåvärda: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper med tvåvärd laddning, som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.Apamin: En kraftigt neurotoxisk polypeptid i honungsbiets (Apis mellifera) gift. Den består av 18 aminosyror med två disulfidbryggor och ger upphov till överretbarhet med kramper och andningsförlamning som fö ljd.Proteinkinas CStruktur-aktivitet-relationCykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester på proteiner. EC 2.7.10.-.Kalciumbindande proteiner: Proteiner som kalciumjoner kan kopplas till. De fungerar som transportproteiner, reglerproteiner eller aktiveringsproteiner.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Koffein: Ett metylxantin som förekommer naturligt i en del drycker och som används farmakologiskt. Koffeinets mest märkbara farmakologiska effekt är den stimulerande effekten på centrala nervsystemet, med ökad vakenhet och rastlöshet. Det har också avslappnande verkan på glatt muskulatur, stimulerar hjärtmusklerna och urinutsöndringen, och tycks ha positiv effekt vid behandling av vissa typer av huvudvärk. Bland de cellaktiviteter som påvisats är hämmande av cykliskt nukleotidfosfodiesteras en av de viktigaste.LäkemedelsreceptorerSekvenshomologi, aminosyraFelodipin: En dihydropyridinkalciumantagonist med positiv inotrop effekt. Den sänker blodtrycket genom att minska det perifera kärlmotståndet till följd av en mycket selektiv verkan på glatt muskulatur i arteriolerna.Blodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Sulfonylurea ReceptorsGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Lillhjärna: En del av den bakre hjärnan (metencefalon), belägen i den bakre skallskålen. Den utgör centrum för samordning av rörelser. Syn. cerebellum.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.SarkolemmaHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.NAV1.4 Voltage-Gated Sodium ChannelVoltage-Dependent Anion ChannelsHomeostas: Ett tillstånd av balans och stabilitet i en organisms inre miljö.Extracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Azetidinkarboxylsyra: 2-azetidinkarboxylsyra. En prolinanalog som stökiometriskt kan ersätta prolin och orsaka produktion av onormala proteiner med störd biologisk verkan.Exocytos: Utsöndring av cellulär materia från intracellulära, höljeförsedda blåsor genom sammansmälting av blåsorna med cellmembranet.Möss, inavlade C57BLNikotinreceptorer

*  Kalciumantagonist - Wikipedia
Även om kalciumkanaler finns i alla celler, visar kalciumantagonisterna upp en stor selektivitet för glatt muskulatur och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumantagonist
*  GABA - Wikipedia
Receptorerna styr klorid-, kalium- och kalciumkanaler. GABA verkar som neurotransmittor, genom GABA- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/GABA
*  Gabapentin - Wikipedia
Det är en GABA-analog; däremot agerar den inte på GABA-receptor utan inhiberar specifika kalciumkanaler. Det marknadsförs under ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gabapentin
*  Därför fungerar högintensiv intervallträning | Ny Teknik
Tre minuter av högintensiv träning bryter ned kalciumkanaler i muskelcellerna. Det leder till en långvarigt förändrad ... "Tre minuter av högintensiv träning bryter ned kalciumkanaler i muskelcellerna", konstaterar forskningsledaren Håkan Westerblad ...
  https://www.nyteknik.se/innovation/darfor-fungerar-hogintensiv-intervalltraning-6343817
*  Motorändplatta - Wikipedia
Active Sites) på det presynaptiska plasmamembranet, där även spänningskänsliga kalciumkanaler genomborrar plasmamembranet. Vid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%A4ndplatta
*  Pregabalin - Wikipedia
Pregabalin binder till en assisterande subenhet av spänningskänsliga kalciumkanaler i centrala nervsystemet, vilket kraftigt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pregabalin
*  G-protein - Wikipedia
Gi - hämmar adenylatcyklas, reglerar kalium-kanaler och kalcium-kanaler. Gs - stimulering av adenylatcyklas, reglerar kalcium- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/G-protein
*  Gastrointestinalfysiologi - Wikipedia
... öppnandet av kalciumkanaler i glattmuskelcellen. Kontraktionens styrka beror på graden av kalciuminflöde i cellen, det vill ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinalfysiologi
*  STANLEY/SWEBIC-studien | Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik | Karolinska Institutet
Detta tyder på att variationer i gener som styr funktionen av kalcium kanaler i nervceller verkar vara betydelsefulla för flera ... speciellt intressant var att man fan variationer i två stycken gener som kodar för proteiner som bygger upp kalcium kanaler. ...
  https://ki.se/meb/stanleyswebic-studien?d=28511&l=sv
*  Protest mot WiFi i Finlands skolor och dagvård - Skrivunder.com
Emeritus professor Martin L. Pall visar att minimala el-pulser öppnar kalciumkanaler i levande cellers väggar, som orsakar ...
  https://www.skrivunder.com/stoppa_wifi_i_finlands_skolor_och_dagvard
*  Endocannabinoida systemet - Wikipedia
CB1 kan både aktivera och ha hämmande effekt på kaliumkanaler samt kalciumkanaler av N/L/Q typ. CB1receptorer är kopplade ... Q-typ kalciumkanaler, negativt kopplade till adenylatcyklas och positivt till mitogenaktiverat proteinkinas. Vid CB1-aktivering ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Endocannabinoida_systemet
*  Klicka för utskrift
... undersökningen visar att vissa frekvenser kan motverka cancercellers uppkomst via påverkan på cancercellernas kalciumkanaler. ...
  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/01/omfattande-forskning-visar-att-stralning-ar-en-halsorisk-eloverkanslighet-ar-verkligt/
*  Hjärtmuskelcellernas aktionspotential - Wikipedia
... och kalciumkanaler. Fas 1 karakteriseras av en kort nedåtgående kurvatur på membranpotentialen, som beror på utflöde av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtmuskelcellernas_aktionspotential
*  Mer om blodanalys 2 | Angerviks Kroppsterapi
I dessa kalciumkanaler har magnesium en ventilfunktion. Det är också magnesium som reglerar den pump (CaMg-pumpen) som skall ...
  http://angervikskroppsterapi.se/blodanalys/mer-om-blodanalys-2/
*  Stort antal nya gener kopplas till schizofreni | Nyhet | KI Nyheter | Karolinska Institutet
... som exempelvis kalciumkanaler. Forskarna fann även en association mellan schizofreni och dopaminreceptor-genen DRD2 och flera ...
  http://ki.se/nyheter/stort-antal-nya-gener-kopplas-till-schizofreni
*  Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel - PDF
Zikonotid hindrar ryggmärgens smärtledning genom att binda till och blockera kalciumkanaler. Paracetamol kvarstår i ...
  http://docplayer.se/1522218-Genomgangen-av-smartstillande-och-inflammationsdampande-lakemedel.html
*  Marie Heidenvall
Genom att blockera kalciumkanaler och betaadrenergareceptorer minskar den hjärtfrekvens och hämmar konduktiviteten vid AV-noden ...
  http://azrefs.org/marie-heidenvall.html
*  Effektiv träning på tre minuter - Sweskate
När man tog prover på vävnaden kunde man se att träningen bröt ner kalciumkanaler i muskelcellerna. Den här nedbrytningen ...
  http://sweskate.se/effektiv-traning-pa-tre-minuter
*  Hypertoni, endokrin
Genen kodar för en subenhet Cav 1,3 i en av många kalciumkanaler som utrycks i binjureceller. Gemensamt för dessa mutationer ...
  http://old.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1317
*  Träningsprogram-arkiv - Sida 6 av 7 - Petra Månström
Det visade sig att nedbrytningen av kalciumkanaler som sattes igång vid den högintensiva träningen berodde på ökning av fria ... Hur som helst, i studien kunde man se att tre minuter högintensiv träning bryter ned kalciumkanaler i muskelcellerna hos ...
  http://petramanstrom.se/category/traningsprogram/page/6/
*  15 Cannabis och cannabinoider - PDF
Koppling till Gi och Go leder till hämning av enzymet adenylatcyklas och vissa kalciumkanaler samt aktivering av bland annat ...
  http://docplayer.se/3307913-15-cannabis-och-cannabinoider.html
*  Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap - PDF
... två gäller kalciumkanaler) mer eller mindre gemensamma för ADHD, autismspektrumsyndrom, bipolär sjukdom, schizofreni och ...
  http://docplayer.se/994671-Diagnostik-och-terapi-utmanar-an-trots-snabb-tillvaxt-av-kunskap.html

ATC-kod C08: Kalciumantagonister: ==C08C Selektiva kalciumantagonister med övervägande effekt på blodkärl==JämviktspotentialEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.DepolariseringKrita (bergart)Jonkanal: En jonkanal är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner. Jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan öppnas eller stängas under påverkan av signalsubstanser som GABA eller elektrisk spänning.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.ATC-kod C09: Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet: ==C09A ACE-hämmare==Tan (kaninras)Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Napier Shaw: Sir William Napier Shaw, född 4 mars 1854 i Birmingham, död 23 mars 1945 i London, var en engelsk meteorolog.Gråknytling/luddknytling: Gråknytling/luddknytling (Herniaria hirsuta) är en nejlikväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Enligt Catalogue of Life ingår Gråknytling/luddknytling i släktet knytlingar och familjen nejlikväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet knytlingar och familjen nejlikväxter.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.

  • styr
  • Receptorerna styr klorid-, kalium- och kalciumkanaler. (wikipedia.org)
  • Det inkluderar särskilt gener som är aktiva i kontrollen av synaptisk aktivitet - en funktion som är viktig för kognition, minne och inlärning samt en konstellation av gener som styr överföring av signaler mellan hjärnceller, som exempelvis kalciumkanaler. (ki.se)