Loading...


Kalciumhydroxid: Ca(OH)2. Ett vitt pulver med många terapeutiska användningsområden. Eftersom det har förmågan att stimulera mineralisering, används det i många tandpreparat.Root Canal IrrigantsAluminiumhydroxid: Hydrerat aluminium. En förening med många biomedicinska tillämpningar: som magsyraneutraliserande medel, som antiperspirant, i tandkräm, som emulgeringsmedel, som tillsats i bakteriologiska preparat o ch vacciner, för vattenrening osv.Pulpanekros: Vävnadsdöd i tandpulpan. Om nekrosen beror på ischemi med efterföljande bakterieinfektion talar man om pulpakallbrand.Hydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHDemeklocyklin: Ett antibiotiskt ämne besläktat med tetracyklin som produceras av Streptomyces aureofaciens. Eftersom det utsöndras långsammare än tetracyklin upprätthålls effektiva blodnivåer under en längre tidsperiod.RotfyllningsmaterialDental Pulp Capping: Applicering av ett skyddande medel på en exponerad pulpa (direkt överkappning) eller på ett tunt, resterande skikt av dentin över pulpan (indirekt överkappning) för att pulpan skall kunna tillfriskna och återfå sina normala funktioner.Kamfer: Ett keton som utvinns ur Cinnamomum camphora, ett vintergrönt träd hemmahörande i östra Asien, eller som framställs syntetiskt. Tandpulpahåla: Den hålighet i tanden som omges av dentin och innehåller tandpulpan. Den del av kaviteten som finns i kronan kallas pulpakammaren, den del som sträcker sig ned i roten kallas pulpakanalen eller rotkanalen.Pharmaceutical VehiclesNatriumhydroxidKolväten, joderade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts med jod.RotpreparationKlorfenoler: Fenoler med en eller flera kloratomer i någon position.Pulp Capping and Pulpectomy AgentsKlorhexidin: Desinfektionsmedel och antiseptiskt medel för lokalt bruk, som även används som munvatten för att förebygga plack.ApexificationAmmonium HydroxidePeriapikal tandlossningTandrotsspetsPulpaisolering: Ett innerskikt av lackliknande eller annat skyddande medel som täcker väggarna i ett exkaverat hål. Det består oftast av ett hartsbaserat, filmbildande medel i en flyktig lösning, eller en kalciumhydroxidsuspension i en lösning av syntetiskt harts. Isoleringen förseglar dentinkanalerna och skyddar pulpan innan fyllningen görs.Magnesiumhydroxid: En oorganisk förening (Mg(OH)2) som i naturen uppträder i form av mineralet brucit. Den har syraneutraliserande och laxerande verkan.Root Canal ObturationKalciumföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller kalcium som väsentlig beståndsdel av molekylen.PulpotomiKalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.Dentin, sekundärt: Dentin som bildas av normal pulpa sedan rotspetsen färdigutvecklats.Endodonti: En specialitet inom odontologin med inriktning på vård av tandpulpan och behandling av pulpahålan.Antiinfektiva medel, lokala: Preparat som används på människor och djur för att inaktivera skadliga mikroorganismer. De skall särskiljas från desinfektionsmedel, som används på icke-levande ytor och föremål.NatriumhypokloritRotfyllningLäkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Tandfistel: Böld som tränger ut i tandköttet.SilikaterZinc Oxide-Eugenol CementKalciumkarbonat: Kalciumsalt av kolsyra (CaCO3). Ett luktfritt och smaklöst kristallint mineral (kalcit) som har stor utbredning i naturen och utgör huvudbeståndsdelen i kalksten. Det används terapeutiskt som fosfatbu ffert hos hemodialyspatienter och som kalciumtillskott.Guttaperka: Stelnad saft av de tropiska träden Palaquium och Payena, naturligt hemmahörande i Indonesien. Produkten är en transisomer av naturgummi och olöslig i vatten. Guttaperka används som tandfyllnads- och avgjutningsmaterial och för isolering inom elektroteknik.PulpainflammationZinkoxidMaterialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.Kalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.PropolisPulpablottning: Exponering av tandpulpan till följd av nedbrytning av tandens hårdvävnad, orsakad av karies, mekaniska faktorer eller skada, varvid pulpan kan utsättas för bakterieangrepp.Aluminiumföreningar: Oorganiska föreningar med aluminium som en molekylbeståndsdel.UncariaTandremineraliseringKalcium i kosten: Kalciumföreningar som används som kosttillskott. Kalcium i födan är nödvändigt för benutvecklingen under uppväxttiden och för bibehållande av skelettets egenskaper senare i livet för att förebygga ben skörhet (osteoporos).Tandläkarinstrument: Handverktyg som tandvårdspersonal använder i sitt kliniska arbete.Periapikala sjukdomarPorphyromonas endodontalisTandfyllning, temporär: Protes eller tandlagning av tillfällig art, avsedd att försegla och stabilisera tanden under en kortare eller längre period, tills den kan ersättas av en permanent lagning.TandpulpasjukdomarPiper betleMikroradiografi: Framställning av en röntgenbild av ett mycket litet eller tunt föremål på finkornig fotografisk film under förhållanden som tillåter efterföljande undersökning i mikroskop eller linjär förstoring av röntgenbilden upp till flera hundra gånger, med en upplösning som närmar sig fotoemulsionens upplösningsförmåga (dvs ca 1000 linjer per mm).TandluxationFramtand: Någon av de åtta framtänder (fyra i överkäken och fyra i underkäken), med skarp kant och enkel rot, som hos människa förekommer såväl som mjölktänder som permanenta.Tand, icke-vitalDentalt mikroläckage: Insippring av vätskor, föroreningar och mikroorganismer i skarven mellan tand och lagning.Smear LayerAlkalier: Hydroxider eller karbonater av litium, natrium, kalium, rubidium eller cesium, samt ammoniak och aminerna.Kalciumsulfat: CaSO4. Föreningen finns både i vattenfri form och i olika hydreringsstadier. Hemihydratet kallas bränd gips, och dihydratformen (CaSO4.2H2O) förekommer i naturen som mineralet gips. Gips används i byg gnadsmaterial, som torkmedel, som gjut- och formmaterial, och inom medicinen för hårda gipsförband och som konsistensgivare i tabletter.Tandpulpa: Rikligt kärl- och nervförsett bindväv av mesodermalt ursprung i tandens centrala hålighet, omgivet av dentin och av betydelse för tandens utveckling, näringstillförsel, känsel och skydd.RotresorptionPuderCyanoakrylater: En grupp föreningar med den generella formeln CH2=C(CN)-COOR. De polymeriserar vid kontakt med fukt och används för att limma vävnader. Komplexa homologer har blodstillande och bakteriehämmande egenskaper.TandfrakturerDentala cementTandben: Den hårda tandvävnad som omger tandpulpan och som täcks av emalj på kronan och av tandcementet på roten. Den är hårdare än benvävnad, men mjukare än emaljen, vilket medför att den oskyddad lätt eroderas.OxiderEpoxihartser: Organiska föreningar innehållande en epoxid/oxirangrupp. De består av polyetrar framställda genom reaktion mellan bisfenol A och epiklorhydrin. Tack vare sina goda sammanfogande egenskaper används epoxihartser i stor utsträckning för limning, fogning och gjutning. De har betydande användning som tandmaterial.PropylenglykolTriamcinolonacetonidEnterococcus faecalis: En art av grampositiva, kockoida bakterier som ofta ses vid klinisk provtagning och i tarmkanalen hos människor. De flesta stammar är icke-hemolytiska.Odontologiska desinfektionsmedel: Bakteriedödande kemikalier avsedda för rengöring av instrument.Periapikal vävnadVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Kalciumfosfater: Kalciumsalter av fosforsyra. Dessa föreningar används ofta som kalciumtillskott. Apatit (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)) är en i naturen vanligt förekommande form.Bencement: Bindemedel som används för att fästa proteser till ben eller limma ben till ben vid svåra frakturer. Syntetiska hartser är vanliga. En blandning av monokalciumfosfat, monohydrat, alfatrikalciumfosfat, kalciumkarbonat och natriumfosfatlösning är också ett användbart lim.Mineral: Naturliga, oorganiska eller fossila organiska ämnen med en given kemisk sammansättning och bildade genom oorganiska reaktioner. De kan förekomma som enskilda, enhetliga kristaller eller kristallmassor, eller ingå som beståndsdel i heterogena mineral- eller bergartsbildningar.Kaliumföreningar: Oorganiska föreningar vars molekyler har kalium som fast beståndsdel.Mjölktand: Den första tanduppsättningens 20 tänder, vilka lossnar och ersätts av de permanenta tänderna, vanligtvis i sexårsåldern. Samtliga mjölktänder skall ha visat sig vid tvåochetthalvtårsåldern.Micrococcus luteus: En art grampositiva, runda bakterier som är hopkoppplade fyra och fyra eller i klungor av tetrader. De finns främst på huden hos däggdjur.Kalciumisotoper: Stabila kalciumatomer med samma atomnummer som grundämnet kalcium, men med varierande atomvikter. Ca-42-44, 46 och 48 är alla stabila isotoper av kalcium.TidsfaktorerTandrotFärger: Kemiska ämnen som används för färgning av andra material. Färgningen kan vara tillfällig eller permanent. Färger kan också användas i läkemedel och som reagentia eller reaktionsindikatorer inom medicin och forskning.Kalciumklorid: CaCl2. Kalciumsalt i form av vita, hårda korn. Det ges intravenöst som kalciumkomplement, har använts som urindrivande och försurnande medel, och för att kontrollera blödningen vid tillstånd som purpu ra, tarmblödning och mindrer, spridda blödningar. Det används också som motgift vid magnesiumförgiftning, då det ges intravenöst.Vismut: Metalliskt grundämne med atomnummer 83, atomvikt 208,98 och kemiskt tecken Bi. Före de antibiotiska preparatens tid användes vismutsalter mot inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen och mot syfili s. Vismut förekommer i naturen som ren metall eller i form av vismutsulfider med varierande sammansättning.TandkronaKalciumkanaler, L-typ: Långtidsverkande, spänningsreglerade kalciumkanaler i såväl retningsbara som icke-retningsbara vävnader. De är ansvariga för sammandragningen av hjärtmuskel och vaskulär glatt muskulatur. L-typ-kanale n består av fem underenheter (alfa-1, alfa-2, beta, gamma och delta). Alfa-1-enheten är är bindningsplatsen för kalciumbaserade antagonister. Dihydropyridinbaserade kalciumantagonister används som mar körer för dessa bindningsställen.Klindamycin: Ett antibakteriellt medel, som utgörs av en halvsyntetisk analag till linkomycin.Kalciumoxalat: Kalciumsaltet av oxalsyra, förekommande som kristaller i urin och i vissa stenar (calculi).Kalciumglukonat: Kalciumsalt av D-glukonsyra. Det har många användningsområden, bl a som kalciumkomplement vid kalkbristtillstånd.Mikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.

*  Kalciumhydroxid - Wikipedia
Kalciumhydroxid används även för vatten- och rökgasrening. Luten till lutfisk är en vattenlösning av kalciumhydroxid och ... Kalciumhydroxid, eller släckt kalk, är en kemisk förening av grundämnena kalcium, syre och väte med kemisk formel Ca(OH)2. Som ... Kalciumhydroxid används i murbruk (tillsammans med sand och vatten). Kalciumhydroxiden reagerar med koldioxiden i luften och ... Om man tillsätter ett överskott av vatten får man en lösning av kalciumhydroxid som kallas kalkvatten. Eftersom hydroxiden är ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumhydroxid
*  Sök - Kunskapsluckor
Pulpaöverkappning med kalciumhydroxid när pulpan exponerats via friskt dentin Fler primärstudier behövs. Publicerad 2012-10-12 ...
  http://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/?freetext=&sort=type&page=all&op-100=AND&cat-100=%C3%84mneskategori&value-100=Munh%C3%A5lesjukdomar%20
*  Löslighetskonstant - Wikipedia
Kalciumhydroxid. Ca(OH)2(s). 22,7[1]. Kalciumoxid. CaO(s). 32,8[4]. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6slighetskonstant
*  Trivialnamn - Wikipedia
Kalciumhydroxid, Ca(OH)2. Kalksten. (Se krita). Kalomel. Merkuroklorid, kvicksilverklorur, Hg2Cl2 (Jämför sublimat nedan). ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Trivialnamn
*  Äkta vara - Krav vill tillåta ifrågasatt nitrittillsats
Krav vill kasta försiktighetsprincipen överbord, för att möjliggöra ökad produktion av Krav-grisar. De föreslår nu att man ska tillåta tre tidigare förbjudna konserveringsmedel i charkprodukter. Ett av dem är det misstänkt cancerframkallande natriumnitrit. Den största tillverkaren av Krav-märkt chark är kritisk. Likaså Äkta vara.Krav har på flera områden strängare regler än EU-ekologiskt. Ett av mervärdena är att man inte tillåter den ifrågasatta tillsatsen nitrit i charkprodukter. Nitrit används...
  https://www.aktavara.org/News.aspx?r_id=173385
*  Avfallsf rordning (2011:927)
06 02 01* Kalciumhydroxid.. 06 02 03* Ammoniumhydroxid.. 06 02 04* Natrium- och kaliumhydroxid.. 06 02 05* Andra baser.. 06 02 ...
  https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm
*  Kalk - Wikipedia
Kalciumhydroxid (släckt kalk) fås när kalciumoxid reagerar med vatten. Ibland syftar kalk främst på de två senare, det vill ... Kalkugnen har en mycket lång historia, då kalciumhydroxid använts bland annat som murbruk. Ännu idag är kalk i någon form ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalk
*  Kalk (olika betydelser) - Wikipedia
Kalciumhydroxid, Ca(OH)2, kallas också släckt kalk. kalkvatten, vattenlösning av kalciumhydroxid. Kalciumnitrat, KNO3, kallas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalk_(olika_betydelser)
*  Trött på tillsatser?
Vem vet vad kalciumhydroxid E 526 är? Hur gör man lutfisk? Just det, med släckt kalk! (Se Wikipedia). Många E-nr har en ...
  http://konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/trott.htm
*  Proteiner i tårfilm, mjuka kontaktlinser och linsvätskor - PDF
2005 PM för gruppdiskussion Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg Kalciumhydroxid är ett luktfritt vitt pulver. Den har låg ... Kalciumhydroxid som rotkanalsinlägg. Kalciumhydroxids letala effekt på bakteriecellerna MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten ...
  http://docplayer.se/1905047-Proteiner-i-tarfilm-mjuka-kontaktlinser-och-linsvatskor.html
*  EUR-Lex - 32007R0606 - EN - EUR-Lex
Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825 ...
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32007R0606
*  Kalciumoxid - Wikipedia
Cement består till stor del av kalciumoxid och stelnar när det omvandlas till kalciumhydroxid. Kalciumoxid används också för ... Kalksten, som till stor del består av olika kalciumföreningar som kalciumkarbonat (CaCO3), kalciumhydroxid (Ca(OH)2) och ... Kalciumoxid reagerar med vatten och bildar kalciumhydroxid. Man säger att kalken "släcks" och man får då släckt kalk. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumoxid
*  Butyric Acid Complex/ Smörsyra till tarm/ bra för läckande tarmMODULE HEADER TAGS PRODUCT SEO SEPARATORBioCare Sverige -...
Smörsyra, kalciumhydroxid, magnesiumhydroxid, Kapsel (Hydroxypropyl metylcellulosa och vatten), mediumlånga triglycerider. ...
  https://klokast.se/product_info.php?products_id=566
*  Kalciumvätefosfat - Wikipedia
Kemiskt ren kalciumvätefosfat framställs genom att låta fosforsyra (H3PO4) angripa kalciumhydroxid (släckt kalk - Ca(OH)2). C a ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumv%C3%A4tefosfat
*  Kalcium - Wikipedia
Rent metalliskt kalcium reagerar med luftfuktigheten så att ett vitt lager av kalciumhydroxid bildas på ytan. I reaktionen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalcium
*  Rotfyllning | Webbdoktorn | Hälsa | svenska.yle.fi
I slutet av första besöket appliceras kalciumhydroxid (CaOH) i rotkanalen och tanden fylls provisoriskt. CaOH är basiskt och ...
  https://svenska.yle.fi/artikel/2012/03/14/rotfyllning
*  Citronsyra - Wikipedia
Mögelsvampen tas bort från lösningen, och citronsyra isoleras genom utfällning med kalciumhydroxid eller genom extraktion med ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Citronsyra
*  Kalktillverkning - Wikipedia
... varvid kalciumhydroxid (släckt kalk) bildas. Idag sker processen i schakt- eller ringugnar. Oaxen-bildens ugn är en schaktugn, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalktillverkning
*  Etyn - Wikipedia
Acetylen produceras när kalciumkarbid får reagera med vatten, det bildas även kalciumhydroxid. C a C 2 + 2 H 2 O → C 2 H 2 + C ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Etyn
*  Endodonti - Wikipedia
I den används vanligen guttaperka som rotfyllningsmaterial och kalciumhydroxid som inlägg i rotkanalerna efter att de har ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Endodonti
*  Lutfisk - Wikipedia
Luten som används är en vattenlösning av natriumkarbonat (soda) och kalciumhydroxid (släckt kalk). Därefter avlutas fisken i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lutfisk
*  Propenoxid - Wikipedia
... kalciumhydroxid) till propenoxid. En annan vanlig metod är att katalytiskt oxidera isobutylen (C4H8) och etylbensen (C6H5C2H5) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Propenoxid
*  Kalciumhypoklorit - Wikipedia
Kalciumhypoklorit kan framställas genom att leda klorgas genom en lösning av kalciumhydroxid under kylning. 2 C a ( O H ) 2 + 2 ... överbliven kalciumhydroxid. Klorkalk är dubbelsaltet kalciumkloridhypoklorit CaCl(ClO) men brukar användas som ett samlingsnamn ... för den blandning av kalciumklorid, kalciumhypoklorit och kalciumkloridhypoklorit som bildas när kalciumhydroxid kloreras. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumhypoklorit

Kalkvatten: Kalkvatten kallas en lösning av kalciumhydroxid (kemisk formel Ca(OH)2) i vatten (H2O). Kalkvatten grumlas när koldioxid (CO2) tillsätts, exempelvis genom att utandningsluft blåses ned i vätskan, och används därför inom undervisning i kemi som en reagens på koldioxid.AluminiumsulfatJärn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.ATC-kod D06: Medel vid bakteriella och virala infektioner: ==D06A Antibiotika==Kamfer: miniatyr|MolekylmodellSoap&SkinJodoformDiklorfenol: Diklorfenoler är en grupp kemiska föreningar.Klorhexidin: Klorhexidin är en kemikalie med antiseptisk verkan. Den är effektiv mot såväl Grampositiva som Gramnegativa mikrober.NatriumhypokloritSilikat: Silikat, kemisk förening av kisel och syre (SixOy), en eller flera metaller och ibland väte. Silikat kan också syfta på salter av kiseldioxid (SiO2), en kiselsyra (H4SiO4) eller (inom mineralogi och astronomi) en bergart som främst består av silikatmineral.Krita (bergart)Sprödhet: Sprödhet är motsatsen till seghet. Ett sprött material kan inte motstå deformation utan att plastiskt deformeras, till skillnad från sega material som i större utsträckning deformeras elastiskt.Natriumaluminat: Natriumaluminat är en förening av natriumoxid och aluminiumoxid, och är en viktig kommersiell produkt. Det utgör en viktig källa till aluminiumhydroxid för många industriella och tekniska applikationer.Uncaria rhynchophylla: Uncaria rhynchophylla är en måreväxtart som först beskrevs av Friedrich Anton Wilhelm Miquel, och fick sitt nu gällande namn av Friedrich Anton Wilhelm Miquel och George Darby Haviland. Uncaria rhynchophylla ingår i släktet Uncaria och familjen måreväxter.DroppstenTandpulpaMjölkrut: Mjölkrut är ett krut som vanligtvis används som drivkrut i fyrverkeripjäser och raketer.Cyanoakrylat: Cyanoakrylat är ett samlingsnamn för estrar av 2-cyanopropensyra (2-cyanoakrylsyra). Både metyl-2-cyanopropenoat (metyl-2-cyanoakrylat) och etyl-2-cyanopropenoat (etyl-2-cyanoakrylat) används i superlim, men etylestern är vanligare.Epoxi: Epoxi är en härdplast som stelnar med hjälp av en härdare och tillhör gruppen epoxiplaster. Epoxi baseras på kondensation av epiklorhydrin och bisfenol-A samt en härdare (ofta diaminer).PropenoxidCement: Cement (latin cæmentum, murbruk) är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten. Cement används främst till olika slags byggnadsarbeten.Torbernit: Torbernit är ett radioaktivt sekundärmineral. Torbenit har den kemiska formeln Cu2+(UO2)2(PO4)2 · 8 - 12 H2O och är en grönfärgad fosfat.MikroklinVismut(III)oxidKlindamycin: Klindamycin är en kemisk förening med formeln C18H33ClN2O5S. Ämnet är ett bakteriedödande antibiotikum.Gråknytling/luddknytling: Gråknytling/luddknytling (Herniaria hirsuta) är en nejlikväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Enligt Catalogue of Life ingår Gråknytling/luddknytling i släktet knytlingar och familjen nejlikväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet knytlingar och familjen nejlikväxter.Hyperkalemi