Kalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.Kalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.Kalcium i kosten: Kalciumföreningar som används som kosttillskott. Kalcium i födan är nödvändigt för benutvecklingen under uppväxttiden och för bibehållande av skelettets egenskaper senare i livet för att förebygga ben skörhet (osteoporos).Kalciumkarbonat: Kalciumsalt av kolsyra (CaCO3). Ett luktfritt och smaklöst kristallint mineral (kalcit) som har stor utbredning i naturen och utgör huvudbeståndsdelen i kalksten. Det används terapeutiskt som fosfatbu ffert hos hemodialyspatienter och som kalciumtillskott.Kalciumfosfater: Kalciumsalter av fosforsyra. Dessa föreningar används ofta som kalciumtillskott. Apatit (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)) är en i naturen vanligt förekommande form.Kalciumisotoper: Stabila kalciumatomer med samma atomnummer som grundämnet kalcium, men med varierande atomvikter. Ca-42-44, 46 och 48 är alla stabila isotoper av kalcium.Kalciumklorid: CaCl2. Kalciumsalt i form av vita, hårda korn. Det ges intravenöst som kalciumkomplement, har använts som urindrivande och försurnande medel, och för att kontrollera blödningen vid tillstånd som purpu ra, tarmblödning och mindrer, spridda blödningar. Det används också som motgift vid magnesiumförgiftning, då det ges intravenöst.Kalciumkanaler, L-typ: Långtidsverkande, spänningsreglerade kalciumkanaler i såväl retningsbara som icke-retningsbara vävnader. De är ansvariga för sammandragningen av hjärtmuskel och vaskulär glatt muskulatur. L-typ-kanale n består av fem underenheter (alfa-1, alfa-2, beta, gamma och delta). Alfa-1-enheten är är bindningsplatsen för kalciumbaserade antagonister. Dihydropyridinbaserade kalciumantagonister används som mar körer för dessa bindningsställen.Kalciumoxalat: Kalciumsaltet av oxalsyra, förekommande som kristaller i urin och i vissa stenar (calculi).Kalciumglukonat: Kalciumsalt av D-glukonsyra. Det har många användningsområden, bl a som kalciumkomplement vid kalkbristtillstånd.Kalciumradioisotoper: Instabila kalciumisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Ca-atomer med atomvikterna 39, 41, 45, 47, 49 och 50 är radioaktiva kalciumisotoper.Kalciumföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller kalcium som väsentlig beståndsdel av molekylen.Kalciumkanaler, N-typ: Kalciumkanaler som är koncentrerade till nervvävnad. Omegatoxiner blockerar verkan hos dessa kanaler genom att ändra spänningsberoendet.EGTA: Etylen-bis(oxyetylen-nitrilo)-tetra-[ättiksyra]. Ett kelerande medel med förhållandevis högre kalciumspecificitet och lägre toxicitet än EDTA (etylendiamintetraättiksyra).Kalciumkanalstimulerare: Medel som ökar kalciuminflödet i stimulerbara vävnaders kalciumkanaler. Detta leder till kärlsammandragning i vaskulär, glatt muskulatur och hjärtmuskelceller, samt stimulerar till frisläppande av ins ulin från pankreascellöarna. Därför kan vävnadsselektiva kalciumagonister motverka hjärtsvikt och endokrinologiska störningar. De har främst använts för experimentella studier i cell- och vävnadskultu ter.Kalcimycin: Ett jonoforiskt polyeterantibiotikum från Streptomyces chartreusensis. Jonoforen binder och transporterar katjoner genom membran och kopplar bort oxidativ fosforylering medan den hämmar ATPas i leverm itokondrier hos råtta. Substansen används mest som biologiskt verktyg för att studera divalenta katjoners roll i olika biologiska system.Kalciumhydroxid: Ca(OH)2. Ett vitt pulver med många terapeutiska användningsområden. Eftersom det har förmågan att stimulera mineralisering, används det i många tandpreparat.Fosfor: Grundämne med kemiskt tecken P, atomnummer 15 och atomvikt 31. Fosfor är ett essentiellt grundämne i födan, en viktig beståndsdel av benvävnadens mineralfas och rikligt förekommande i alla vävnadstyper, där det ingår i någon form i nästan all ämnesomsättning.NifedipinKalciumsulfat: CaSO4. Föreningen finns både i vattenfri form och i olika hydreringsstadier. Hemihydratet kallas bränd gips, och dihydratformen (CaSO4.2H2O) förekommer i naturen som mineralet gips. Gips används i byg gnadsmaterial, som torkmedel, som gjut- och formmaterial, och inom medicinen för hårda gipsförband och som konsistensgivare i tabletter.BisköldkörtelhormonerMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Magnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.Kelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.Fura-2: Ett fluorescerande, kalciumkelatbildande ämne som används för att studera intracellulärt kalcium i många vävnadstyper. Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Kalciumcitrat: Ett färglöst eller vitt, kristallint organiskt ämne, trikarboxylsyra, som finns i växter, särskilt citrusfrukter. Det används som smakämne eller antioxidant i livsmedel, och som sekvestreringsmedel.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.ThapsigarginS100 Calcium Binding Protein GRyanodine Receptor Calcium Release ChannelKalciumpyrofosfat: Kalciumsalt av difosforsyra. Ett oorganiskt pyrofosfat som påverkar kalciummetabolismen hos däggdjur. Störningar i omsättningen förekommer vid vissa sjukdomar hos människa, särskilt hypofosfatasi och pseudogikt.Kalciumomsättningsrubbningar: Felaktigheter i omsättningen av kalcium i kroppen, vid upptag, transport, lagring och förbrukning.VerapamilKalciumbindande proteiner: Proteiner som kalciumjoner kan kopplas till. De fungerar som transportproteiner, reglerproteiner eller aktiveringsproteiner.Dihydropyridiner: Pyridindelar som är delvis mättade genom att två väteatomer kopplats på i någon position.Cytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.TidsfaktorerLantan: Prototypen för grundämnena inom gruppen sällsynta jordartsmetaller (atomnr 57-71). Kemiskt tecken är La, atomnummer 57 och atomvikt 138,91. Lantanjonen används inom experimentell biologi som kalciumantagonist, och inom optik används lantanoxid för att förbättra de optiska egenskaperna hos glas.Patch-clamp-teknikerKalciumkanaler, P-typ: Kalciumkanaler inom Purkinjes celler i lillhjärnan. De är inblandade i stimulering av nervcellernas sekretion.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Njurstenar: Stenar som förekommer i njuren. Stenar som är för stora för att passera spontant kan variera i storlek från 1 cm till taggiga stenar som fyller njurbäckenet och njurkalkarna.Hypokalcemi: Lägre halter av kalcium i blodet än normalt. Symtombilden innehåller hyperaktiva senreflexer, Chvosteks tecken, muskel- och bukkramper och karpopedalspasm.NervcellerAequorin: Ett fotoprotein som isolerats från den ljusalstrande maneten Aequorea. Det avger synligt ljus genom en intramolekylär reaktion när spårmängder av kalciumjoner tillkommer. Den ljusalstrande substansdel en i bioluminiscensreaktionen tros vara 2-amino-3-benzyl-5-(p-hydroxyfenyl)pyrazin (AF-350).Intracellulär vätska: Vätskan inuti celler.Kalmodulin: Ett värmestabilt aktivatorprotein med låg molekylvikt i ffa hjärna och hjärta. Genom kalciumjonbindning kan proteinet kopplas till cykliska nukleotidfosfodiesteraser och adenylcyklas och således utöva sin verkan. Därmed modulerar proteinet nivåerna av cykliskt AMP och cykliskt GMP.Receptorer, kalcium-sensingKalciumkanaler, Q-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller.StrontiumInositol 1,4,5-Trisphosphate ReceptorsHyperkalcemi: Onormalt höga halter av kalcium i blodet.Jonoforer: Kemiska ämnen som ökar genomsläppligheten för specifika joner hos biologiska eller konstgjorda lipidmembran. De flesta jonoforer är förhållandevis små organiska molekyler som verkar som rörliga bärare inom membranen eller som sammansmälter till att bilda jonkanaler genom membranen. Många är antibiotika, och många verkar som frikopplande medel genom att kortsluta protongradienten över mitokondriemembran.Vitamin DFluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Jonomycin: En divalent kalciumjonofor med utbredd användning som hjälpmedel för undersökning av rollen av intracellulärt kalcium i cellulära processer.ElektrofysiologiKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kalciumkanaler, R-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller. De hämmas av omegaconotoxin MVIIC från marina snäckor av släktet Conus.Inositol-1,4,5-trifosfat: En intracellulär budbärare som bildas genom verkan av fosfolipas C på fosfatidylinositol-4,5-bifosfat, en av de fosfolipider som bygger upp cellmembranet. Inositol-1,4,5-trifosfat frisätts i cytoplasman, där det frigör kalciumjoner som finns lagrade i cellens endoplasmatiska retikel. Dessa kalciumjoner stimulerar verkan av B-kinas eller kalmodulin.NatriumRåttor, Sprague-DawleyBen och benvävnadTarmabsorption: Upptag av ämnen genom tarmhinnan.Koffein: Ett metylxantin som förekommer naturligt i en del drycker och som används farmakologiskt. Koffeinets mest märkbara farmakologiska effekt är den stimulerande effekten på centrala nervsystemet, med ökad vakenhet och rastlöshet. Det har också avslappnande verkan på glatt muskulatur, stimulerar hjärtmusklerna och urinutsöndringen, och tycks ha positiv effekt vid behandling av vissa typer av huvudvärk. Bland de cellaktiviteter som påvisats är hämmande av cykliskt nukleotidfosfodiesteras en av de viktigaste.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Homeostas: Ett tillstånd av balans och stabilitet i en organisms inre miljö.Omega-konotoxin GVIAHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.SignalomvandlingNitrendipinVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.CellinjeKalcitriol: Den fysiologiskt verksamma formen av D-vitamin. Den bildas framförallt i njurarna genom enzymatisk hydroxilering av 25-hydroxikolekalciferol (Kalcifediol). Produktionen stimuleras av låga blodkalciumh alter och bisköldkörtelhormon. Kalcitriol ökar absorptionen av kalcium och fosfor i tarmen, och ökar, i samverkan med bisköldkörtelhormon, resorptionen av benmassa.Jonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.RyanodinNimodipinJontransport: Jonförflyttning genom energigenomsläppliga cellmembraner. Transporten kan vara aktiv, passiv eller understödd. Joner kan förflytta sig en åt gången (uniport) eller som grupper om två eller fler joner i samma (symport) eller motsatt (antiport) riktning.JonkanalstyrningBisköldkörtlarOmegakonotoxinerOxalaterRåttor, WistarIsradipin: En kraftfull kalciukanalantagonist som är särskilt selektiv för glatt kärlmuskulatur. Medlet är effektivt vid behandling av kronisk, stabil angina pectoris, högt blodtryck och kronisk hjärtinsufficiens.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Mineral: Naturliga, oorganiska eller fossila organiska ämnen med en given kemisk sammansättning och bildade genom oorganiska reaktioner. De kan förekomma som enskilda, enhetliga kristaller eller kristallmassor, eller ingå som beståndsdel i heterogena mineral- eller bergartsbildningar.Sarcoplasmic Reticulum Calcium-Transporting ATPasesMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.CalbindinsKolekalciferol: Ett fettlösligt vitamin (D3), derivat av 7-dehydroxikolesterol, som bildas genom att ultraviolett strålning bryter C9-C10-bindningen. Det skiljer sig från ergokalciferol genom sin enkla bindning mellan C22 och C23 och avsaknad av en metylgrupp vid C24.Biologisk transport, aktiv: Förflyttning av ämnen genom cellmembran och epitellager mot en elektrokemisk gradient, på bekostnad av metabolisk energi.ElektrostimuleringXantenerNikardipinExtracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurMuskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Anilinföreningar: Föreningar med aminobensen (fenylamin).Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Endoplasmatiskt nätverk: Ett system av cisterner (vätskefyllda hålrum) i cytoplasman hos många celler. Ställvis går det endoplasmatiska nätverket i ett med plasmamembranet eller kärnhöljets yttermembran. Om nätverksmembranets ytor är täckta med ribosomer sägs det vara kornigt, annars sägs det vara glatt.Råttor, inavlade stammarKalciumdobesilat: Ett läkemedel som används för att minska blödningen vid diabetesretinopati.Mibefradil: Ett benzimidazoyl-substituerat tetralin som binder selektivt till och blockerar kalciumkanaler av T-typ.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Cellmembrangenomtränglighet: En förmåga hos cellmembran att släppa igenom lösningar in i eller ut ur celler.Bentäthet: Mineralmängden per kvadratcentimeter benyta är det mått som används i klinisk praktik. Egentligen borde densiteten anges i gram per milliliter. Oftast används absorptionsfotometri eller röntgendatorto mografi för bestämning av bentäthet.Plasma Membrane Calcium-Transporting ATPasesElektronsondmikroanalys: Påvisande och kvantitativ mätning av grundämnen utifrån det faktum att den röntgenstrålning som avges av ett grundämne som aktiveras av en elektronstråle har en för ämnet karakteristisk våglängd och mängdintensitet. Tekniken kan utnyttjas i elektronmikrosond, mikroanalyselektronmikroskop, eller elektronmikroskop eller svepelektronmikroskop utrustade med röntgenspektrometer.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Buffert: Kemiskt system som motverkar ändringar i koncentrationen av ett annat kemiskt ämne. Så tjänar t ex protongivar- och protonmottagarsystem som buffertar som hindrar väsentliga ändringar i vätejonkoncent rationen (pH).Elektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.Absorption: Intagning eller uppsugning av gasformiga eller flytande ämnen, ljus eller värme. Metabolisk absorption av näringsämnen, kemikalier och läkemedel i mikroorganismer, vävnader och organ.Kosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Arsenazo III: Färgindikator som ändrar färg vid bindning till kalciumjon under fysiologiska förhållanden. Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Calcium-Calmodulin-Dependent Protein Kinase Type 2TerpenerAminokinoliner: Kinoliner som ersatts med en eller flera aminogrupper i någon position.Katjoner, tvåvärda: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper med tvåvärd laddning, som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.RuteniumrödEnzymhämmareProteinkinas CBensofuranerDantrolen: Skelettmuskelavslappnande medel som påverkar retnings-sammandragningsmekanismen i muskelfibern. Det används vid kramper och andra neuromuskulära störningar. Trots att verkningsmekanismen förmodligen inte är av central karaktär, så sammanförs dantrolen vanligtvis med de centralstimulerande avslappningsmedlen.Förkalkning, fysiologisk: En process som innebär att organisk vävnad hårdnar genom att kalciumsalter avsätts i den.Mejeriprodukter: Rå eller behandlad mjölk och mjölkprodukter. Vanligtvis avses komjölk, men även mjölk och mjölkprodukter från get, får, ren och vattenbuffel hör hit.Sodium-Calcium ExchangerProteinbindningOsmolaritetEDTA: Ett kelerande ämne som avskiljer en mängd olika flervärda katjoner. Det används vid läkemedelstillverkning och som livsmedelstillsats. Syn. etylendiamintetraättiksyra.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Fosfolipas C: Ett enzym som påträffats i alfatoxin från Clostridium welchii och andra klostridie- och bacillstammar. Det hydrolyserar glycerofosfatidater till 1,2-diacylglycerol och en fosforylerad kvävebas som kolin. EC 3.1.4.3.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Neuronal Calcium-Sensor ProteinsUrinvägsstenarSpindelgifterOmega-agatoxin-IVAGallopamil: Kranskärlsvidgande medel som är analogt med iproveratril (verapamil), med en eller fler metoxygrupper på bensenringen.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Calcium IonophoresFlunarizin: Flunarizin är en selektiv kalciuminflödesblockerare med kalmodulinbindande egenskaper och anti-histamin H1-verkan. Medlet har effekt vid förebyggande behandling av migrän, av perifer, ocklusiv kärlsjukdom, av vertigo av centralt eller perifert ursprung, samt som adjuvans vid epilepsibehandling.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Hyperparatyreos: Onormalt stor aktivitet i bisköldkörtlarna, vilken kan vara primär eller sekundär. Primär hyperparatyreos är associerad med tumörbildning eller hyperplasi. Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Gallussyra: En färglös eller svagt gulfärgad, kristallin förening som erhålls ur galläpplen. Den används inom fototeknik, i läkemedel och som analytiskt reaktionsmedel.Exocytos: Utsöndring av cellulär materia från intracellulära, höljeförsedda blåsor genom sammansmälting av blåsorna med cellmembranet.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.HypoparatyreosCytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.HyperkalciuriFluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Calbindin 1Alkaliskt fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av en ortofosformonoester och vatten till alkohol och ortofosfat. EC 3.1.3.1.Joner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.Karbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Djur, nyföddaTrifluoperazinHippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.TetrodotoxinGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Inositolfosfater: Fosforsyraestrar av inositol. De omfattar både mono- och polyfosforsyraestrar, med undantag av inositolhexafosfat, som är av fytinsyra.Presynaptiska terminalerBenskörhet: Benskörhet som beror på att mängden av benvävnad minskar. Skelettetblir poröst och bräckligt och risken för frakturer ökar. Två typer förekommer: benskörhet efter menopaus (postmenopausal osteoporos) och åldersrelaterad benskörhet.Intracellulära membran: Tunna strukturer som omger de subcellulära enheterna eller organellerna i eukaryota celler. De omfattar en rad olika membran anslutna till cellkärnan, mitokondrierna, golgiapparaten, det endoplasmatiska närverket, lysosomerna, plastiderna och vakuolerna.NeurotransmittorsubstanserLasalocid: Antibiotisk katjonjonofor från Streptomyces lasaliensis som, bl a, kopplar bort kalciumflödet i muskelfibrer. Den används mot coccidier i ffa fjäderfä.Fluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.Synaptisk överföringSynapserKadmium: Grundämne med kemiskt tecken Cd, atomnummer 48 och atomvikt 114. Det är en metall som vid förtäring kan ge upphov till kadmiumförgiftning.Durapatit: Mineralsubstansen (kalciumfosfat) i ben och tänder; den har använts som proteshjälpmedel för att förebygga och behandla osteoporos (benskörhet).Second Messenger SystemsMitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Fosfor i kosten: Fosfor som tillsats eller fosfor som innehåll i födan. Grundämnet fosfor är ett viktigt intracellulärt ämne, som spelar stor roll i många biokemiska processer i samband med normala, fysiologiska funktioner. Höga halter fosfor i födan kan leda till nefrokalcinos (njurförkalkning), med nedsatt njurfunktion som följd. Låga halter ger ökad kalcitrolmängd i blodet, och benskörhet.OxalsyraRNA, budbärarKalcitonin: Ett peptidhormon som sänker kalciumhalten i blodet. Hos människor utsöndras det av sköldkörtelceller och verkar dämpande på bildandet av osteoklaster och på deras adsorptionsförmåga. Hormonets plasmak alciumreglerande verkan är mycket mer uttalad hos barn och i vissa sjukdomstillstånd än hos normala vuxna.NickelNefrolitiasKalciumbindande EF-hand: Kalciumbindande motiv som utgörs av två helixstrukturer (E och F), förenade med en ögla. Detta "loop"-område binder kalcium, och dessa motiv återfinns i många proteiner som regleras av kalcium.Apatiter: En grupp fosfatmineral omfattande ett tiotal mineral med allmän kemisk formel X5(YO4)3Z, där X kan vara t ex kalcium eller bly, Y fosfor eller arsenik och Z klor, fluor eller OH.TetradekanoylforbolacetatBorföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar som innehåller bor som en integrerad del av molekylen.Glutaminsyra: En icke-essentiell aminosyra som normalt uppträder i L-form. Den är den vanligaste stimulerande signalsubstansen i det centrala nervsystemet.Kalcineurin: Ett kalcium- och kalmodulinbindande protein som finns främst i det centrala nervsystemet. Det består av två komponenter: en katalytisk enhet, kalcineurin A, och en reglerande enhet, kalcineurin B, med molekylvikter på 60 resp. 19 kD. Kalcineurin har visat sig kunna defosforylera en rad fosfoproteiner, som t ex histoner, myosinets lätta kedjor och regulatorenheten i cAMP-beroende proteinkinas. Det medverkar i styrningen av signalöverföring och utgör måltavla för en viktig grupp av immunosuppressiva läkemedel.Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Citrater: Salter eller estrar av citronsyra.Hydroxikolekalciferoler: Hydroxianaloger till vitamin D3 (kolekalciferol), inkl. bl a kalcifediol, kalcitriol och 24,25-dihydroxivitamin D3.Kristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Kemisk stimulering

*  Kalcium - Wikipedia

Kalcium är ett metalliskt grundämne som har atomnummer 20 och kemiskt tecken Ca. Kalcium, som tillhör gruppen alkaliska ... Kalcium kan också produceras genom smältelektrolys av ett annat kalciumsalt. Ett tredje sätt att producera kalcium är att ... Kalcium är kraftigt reaktivt och förenar sig lätt med andra ämnen. Därför finns den aldrig i naturen som ren metall.[20] ... Större mängd kalcium återfinns i bland annat mjölk, ost och andra mejeriprodukter. Dessutom i spannmål, frö och färska ...

*  Kalcium - Kalcium - Holistic | Shopping4net

Veg kapsel.Kalcium behövs för att bibehålla normal benstomme och normala tänder. ... Kalcium i endast organiska mineralföreningar, kalciummalat, kalciumcitrat och kalciumlaktat. ... Kalcium. Kalcium behövs för att bibehålla normal benstomme och normala tänder. Kalcium är det mineral som det finns störst ... Kalcium finns bland annat i gröna bladgrönsaker, groddade linser, mandel, paranötter, sesamfrön, solrosfrön plus olika ...

*  Kalcium | vitaminvaruhuset.se

Kalcium ingår också helt naturligt i tänder och i skelettet så brist på kalcium kan ge försvagad benstomme och hämmad ... p, Kalcium ingår i väldigt många processer i kroppen där ibland normal energiomvandling, blodkoagulering, musklernas funktion, ... längdtillväxt hos barn och ungdomar.,/p, ,p, Våra främsta källor till kalcium är mejeriprodukter som mjölk och ost. Äter du ... Kalcium ingår också helt naturligt i tänder och i skelettet så brist på kalcium kan ge försvagad benstomme och hämmad ...

*  Hälsokost, Mineraler, Kalcium, Super Cal-Mag 600 mg-300 mg

Kalcium och Magnesium bidrar till att bibehålla normal benstomme, muskelfunktion och energiomsättning.Super Cal/Mag 600 mg-300 ... Kalcium och Magnesium bidrar till att bibehålla normal benstomme, muskelfunktion och energiomsättning. Magnesium bidrar till ... Kalcium (karbonat, TRAACS® bisglycinat, salter av citronsyra, glukonat, L-askorbat, succinat, malat). 600 mg. ... kalcium-L-askorbat, menakinon (soja), kalciumsalter av citronsyra, kalciumsuccinat, kalciummalat, kolekalciferol, rispulver, ...

*  Köp Active Care Magnesium och Kalcium 180 tabletter på vitaminvaruhuset.se

Active Care Magnesium och Kalcium 180 tabletter. Fler än 100 st i lager Skickas från oss idag Gratis fraktalternativ ... Active Care Magnesium & Kalcium är ett tillskott för dig som får i dig för lite mjölkprodukter eller äter ensidig kost. ... Kalcium 266 mg. Ingredienser: Dolomitkalk (kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat), majsstärkelse, gelatin (svin), ...

*  Kalcium | Läkare för framtiden

kalcium Hur mycket kalcium behöver vi för benhälsa?. Publicerat 3 juni 2016 av admin , Kategori: Nya rön ...

*  Calcium eller kalcium | Hur stavas det? Ordkollen.se

Stavas det calcium eller kalcium? Ordkollen reder ut stavningen. ... Calcium eller kalcium?. Hur stavas det?. Det rätta svaret är ...

*  Muslimsk gluten- och laktosfri blogg: Kalcium och immunförsvaret

Kalcium. Det sägs att kalcium är nödvändigt för kroppen och tänderna och skelettet och att om man inte dricker mjölk eller äter ... Zink och magnesium på kvällen, kalcium och järn på morgonen. Tillskott av Zn, Mg, Ca och Fe Jag är i tredje trimestern i min ... En sak jag undrat länge är hur kalcium och immunförsvaret förhåller sig till varandra. Min son och jag har inte druckit och ... Kalcium är den första triggern i immunförsvaret när kroppen ska börja läkas. Vetenskapsmän har studerat cellprocessen medan ...

*  Svensk Travsport

Kalcium 11-281675200211S112816 Färg. Kön. Född. Ras. Avelsindex. Inavelskoeff.. brun. valack. 2011-05-13. varmblodig travare. ...

*  Mjölk och barn - Varför bör barn dricka mjölk? - Arla

Kalcium har många viktiga funktioner. Tillräckligt med kalcium under uppväxten är en förutsättning för att bygga ett tätt, ... Men kalcium har också många andra funktioner i kroppen - det bidrar exempelvis till normal muskelfunktion. Brist på kalcium ... Förutom kalcium innehåller mjölk även exempelvis vitamin B12, vitamin B2, vitamin D, kalium, fosfor och jod, titta bara på ... Ett förskolebarn mellan 1 och 5 år behöver få i sig 600 milligram kalcium per dag, barn mellan 6 och 9 år 700 milligram, och ...

*  Värk/leder - immun.se

Kalcium reglerar även många av cellernas funktioner och behövs för vissa enzymers aktivitet. Den största delen av organismens ... pH-Kalk Kalcium medverkar till att leda impulser i nervsystemet, reglerar musklernas och därigenom också hjärtats kontraktion ...

*  Body Science Whey 100% - Köp whey protein online | MM Sports

Innehåller kalcium, vilket bidrar till normal muskelfunktion och energiomsättning. Kalcium bidrar även till ... Innehåller kalcium och folsyra. Body Science Whey 100% innehåller inte bara protein, utan varje portion innehåller även ... Kalcium bidrar bland annat till normal muskelfunktion, och folsyra bidrar till normal aminosyrasyntes. ... mineralet kalcium och vitaminen folsyra i betydande mängd. ...

*  Hem - immun.se

Kalcium och magnesium samarbetar. Visste du att magnesium är musklernas avslappnande medel? Tack vare kalcium kan du knyta ...

*  Majs - Wikipedia

Kalcium. 3 mg. Järn. 0,51 mg. Magnesium. 39 mg. Kalium. 294 mg. ...

*  Näringslära by Sara Hansson on Prezi

Kalcium. Fosfor. Natrium. Kalium. Svavel. Vitaminer är livsviktiga för kroppen. De utgör grunde för hur ämnesomsättningen ...

*  Helhetshälsa

Magnesium/Kalcium Optimal 100 kapslar Dubbelt så mycket Magnesium som Kalcium.. Enbart organiska mineralföreningar.. I ... Kalcium behövs för att bibehålla normala tänder och normal benstomme.. Kalcium bidrar till normal muskelfunktion och ... Kalcium/Magnesium Optimal 100 kapslar. Dubbelt så mycket kalcium som magnesium.. Lättlöslig vegetabilisk kapsel. ... Kalcium behövs för att bibehålla normal benstomme.. C-vitamin bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för ...

*  Ta prov på dricksvattnet

Ett bra dricksvatten är viktigt för hälsan. Som brunnsägare är det viktigt att hålla koll på att dricksvattnet håller god kvalitet. Regelbunden provtagning Livsmedelsverket rekommenderar brunnsägare att ta prover på enskilt dricksvatten åtminstone va...

*  Hälsokost, Alger, Algtabletter

kalcium. 50 mg. fosfor. 40 mg. jod. 75 mcg. Kundrecension. Mitt betyg: 3 ...

*  Risedronat Actavis filmdragerad tablett 35 mg - Köp direkt på Apoteket

Din läkare kommer att berätta för dig om du behöver kalcium- eller vitamintillägg, om du inte får i dig tillräckliga mängder ... I början av behandlingen kan i sällsynta fall patienten drabbas av minskade halter kalcium och fosfat i blodet. Dessa ... Detta gäller särskilt mjölkprodukter eftersom de innehåller kalcium (se avsnitt 2 "Andra läkemedel och Risedronat Actavis"). ...

*  OLIMEL N5E infusionsvätska, emulsion - Köp direkt på Apoteket

Som med alla parenterala näringsblandningar måste kalcium- och fosfatkvoten beaktas. För stor tillsats av kalcium och fosfat, ... Varje påse innehåller en glukoslösning med kalcium, en lipidemulsion och en aminosyralösning med andra elektrolyter:. Innehåll ... Olimel innehåller kalcium. Det får inte ges tillsammans med eller genom samma slang som ceftriaxon (ett antibiotikum) eftersom ... En sektion innehåller en glukoslösning med kalcium, den andra innehåller en lipidemulsion och den tredje innehåller en ...

*  Body Science Whey Protein Hydrolysate | MM Sports

Kalcium. 575 mg 72 %*. 178 mg 22 %*. Kalium. 959 mg 48 %*. 297 mg 15 %*. ...

*  Go On | Passionsfrukt | Alpro

kalcium. 96 mg 12%* * av referensvärdet för näring. laktos: 0g. RI table (150 g). energi ...

*  XLNT Sports Rehydrate - Köp vätskeersättning | MM Sports

Kosttillskott med elektrolyterna natrium, kalium, kalcium och magnesium.. Antal: 120 kapslar (30 doseringar).. Doseringsstorlek ...

*  Hälsokost, Vitaminer, Multivitaminer, Komplett

Kalcium, Fosfor (dikalciumfosfat), Zink (zinksulfat), Järn (järnfumarat), Selen (selenjäst), Krom (kromjäst), Mangan ( ...

*  Hälsokost, Viktminskning, Måltidsersättning, Allevo Smoothie

... kalcium-D-pantotenat, retinylacetat, pyridoxinhydroklorid, kolekalciferol, tiaminmononitrat, fyllokinon, riboflavin, D-biotin ... kalcium-D-pantotenat, retinylacetat, pyridoxinhydroklorid, kolekalciferol, tiaminmononitrat, fyllokinon, riboflavin, D-biotin ...

Krita (bergart)Gråknytling/luddknytling: Gråknytling/luddknytling (Herniaria hirsuta) är en nejlikväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Enligt Catalogue of Life ingår Gråknytling/luddknytling i släktet knytlingar och familjen nejlikväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet knytlingar och familjen nejlikväxter.HyperkalemiKalkvatten: Kalkvatten kallas en lösning av kalciumhydroxid (kemisk formel Ca(OH)2) i vatten (H2O). Kalkvatten grumlas när koldioxid (CO2) tillsätts, exempelvis genom att utandningsluft blåses ned i vätskan, och används därför inom undervisning i kemi som en reagens på koldioxid.FosforDroppstenATC-kod H05: Medel som reglerar kalciumomsättningen: ==H05A Paratyroideahormoner och analoger==JämviktspotentialMagnesiumacetat: Magnesiumacetat, eller ättiksyrad magnesia, är ett vitt, kristallinskt pulver eller en kristallinsk massa, som är lättlöslig i vatten och alkohol. Det delinkveras i fuktig luft och smälter vid 80°C.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Pyrofosfat: miniatyr|höger|200px|Strukturformeln för en pyrofosfatjon.Kalciumomsättning: Kalciumomsättningen i kroppen regleras huvudsakligen av tre hormoner, som dessutom styr fosfatomsättningen, nämligen parathyroideahormon (PTH), kalcitonin och D-vitamin.DepolariseringKonkrementHypokalcemi: Hypokalcemi är ett medicinsk tillstånd av för låg kalciumhalt (<1,15 mmol/l) i blodet.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.HyperkalcemiVitamin DTan (kaninras)Benaska: Benaska är de mineralbeståndsdelar i ben, som återstår efter förbränning av den organiska substansen. De här huvudsakligen kalciumfosfat (omkring 80 %) och kalciumkarbonat (omkring 10 %).KoffeinNatriumoxalatProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Torbernit: Torbernit är ett radioaktivt sekundärmineral. Torbenit har den kemiska formeln Cu2+(UO2)2(PO4)2 · 8 - 12 H2O och är en grönfärgad fosfat.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.


Active Care Magnesium

 • Active Care Magnesium & Kalcium är ett tillskott för dig som får i dig för lite mjölkprodukter eller äter ensidig kost. (vitaminvaruhuset.se)

Magnesium-Kalcium

 • om du har en onormalt hög plasmakoncentration av någon elektrolyt (natrium, kalium, magnesium, kalcium och/eller fosfor). (apoteket.se)

annat

 • Det gäller bland annat för behovet av vitamin D som tillsammans med kalcium är viktigt för skelettet. (arla.se)
 • Kalcium bidrar bland annat till normal muskelfunktion, och folsyra bidrar till normal aminosyrasyntes. (mmsports.se)

Kalium

 • Förutom kalcium innehåller mjölk även exempelvis vitamin B12, vitamin B2, vitamin D, kalium, fosfor och jod, titta bara på näringsdeklarationen på ett mjölkpaket - näringsämnen som vi behöver varje dag. (arla.se)

muskelfunktion

 • Kalcium och Magnesium bidrar till att bibehålla normal benstomme, muskelfunktion och energiomsättning. (shopping4net.se)
 • Men kalcium har också många andra funktioner i kroppen - det bidrar exempelvis till normal muskelfunktion. (arla.se)
 • Innehåller kalcium, vilket bidrar till normal muskelfunktion och energiomsättning. (mmsports.se)

tillsammans

 • Helhetshälsas C-vitamin askorbat är pH-neutraliserat med hjälp av kalcium som tas upp tillsammans med vitaminet. (helhetshalsa.se)
 • Ceftriaxon (ett antibiotikum) får inte blandas eller ges tillsammans med lösningar som innehåller kalcium (inklusive Olimel) via dropp i en ven. (apoteket.se)

finns

 • För att kalcium skall upptas normalt, förutsätter det att det finns magsyra, magnesium och D -vitamin i tillräckliga mängder. (wikipedia.org)
 • Kalcium är det mineral som det finns störst mängd av i kroppen. (shopping4net.se)

benstomme

 • Kalcium behövs för att bibehålla normal benstomme och normala tänder. (shopping4net.se)
 • Kalcium ingår också helt naturligt i tänder och i skelettetbristkalcium kan ge försvagad benstomme och hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar. (vitaminvaruhuset.se)
 • Kalcium bidrar även till matsmältningsenzymernas normala funktion och behövs för att bibehålla normal benstomme och tänder. (mmsports.se)

brist

 • Det sägs att kalcium är nödvändigt för kroppen och tänderna och skelettet och att om man inte dricker mjölk eller äter fil eller yoghurt så får man brist. (blogspot.se)
 • Bristkalcium hämmar däremot normal utveckling av skelettet och kan på sikt öka risken för benskörhet. (arla.se)

funktioner

 • Kalcium är viktigt för flera olika funktioner. (shopping4net.se)
 • Kalcium reglerar även många av cellernas funktioner och behövs för vissa enzymers aktivitet. (immun.se)

musklernas

 • Kalcium medverkar till att leda impulser i nervsystemet , reglerar musklernas och därigenom också hjärtats kontraktion och medverkar vid blodkoaguleringen . (wikipedia.org)
 • Kalcium ingår i väldigt många processer i kroppen där ibland normal energiomvandling, blodkoagulering, musklernas funktion, nervcellernas signalering, immunförsvaret och matsmältningsenzymernas normala funktion. (vitaminvaruhuset.se)

andra

 • En sektion innehåller en glukoslösning med kalcium, den andra innehåller en lipidemulsion och den tredje innehåller en aminosyralösning med andra elektrolyter. (apoteket.se)

kroppen

 • [ 14 ] [ 15 ] Överdriven konsumtion via framför allt mjölk och eller kosttillskott innehållande kalcium, kan dränera kroppens magnesiumdepåer, vilket kommer leda till att cellerna i kroppen för svårt att ta upp näring och göra sig av med gifter, och ytterst leda till hjärtattack. (wikipedia.org)
 • Kalcium är den första triggern i immunförsvaret när kroppen ska börja läkas. (blogspot.se)
 • Vetenskapsmän har studerat cellprocessen medan kroppen läks och kommit fram till att kalcium är det första steget när skadad vävnad ska repareras och läkas. (blogspot.se)

zink

 • Förutom att min son äter allt detta mer eller mindre dagligen ammar jag fortfarande (han är tio månader, snart elva) och jag har börjat att äta grötar baserade på samma som min son, men jag äter också mandel som är utmärkta källor allihop för omega-3-fetter, E-vitamin, Kalcium, järn och zink som är viktiga för immunförsvaret. (blogspot.se)

starkt

 • Men min son har fått sina tänder i rekordfart och inte blivit sjuk det minsta medan fick tänder, så jag misstänker starkt att han får i sig all kalcium han behöver. (blogspot.se)
 • Tillräckligt med kalcium under uppväxten är en förutsättning för att bygga ett tätt, starkt skelett. (arla.se)

vitaminen

 • Body Science Whey 100% innehåller inte bara protein, utan varje portion innehåller även mineralet kalcium och vitaminen folsyra i betydande mängd. (mmsports.se)

exempelvis

 • Upptagandet av kalcium hämmas av livsmedel som innehåller fytin , exempelvis vetekli och spannmål . (wikipedia.org)

barn

 • Fem deciliter mjölk motsvarar hela det rekommenderade dagliga intaget av kalcium för ett litet barn (1-5), och står för cirka 75 av rekommendationen för större barn och vuxna. (arla.se)
 • Ett förskolebarn mellan 1 och 5 år behöver få i sig 600 milligram kalcium per dag, barn mellan 6 och 9 år 700 milligram, och barn mellan 10 och 17 år 900 milligram. (arla.se)