Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.PapaverinNitroprussidKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Regionalt blodflödeNitroglycerinUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Hydralazin: Ett direktverkande, kärlvidgande medel som används för behandling av högt blodtryck.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.NG-nitroargininmetylesterEpoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.Kalcitoningenrelaterad peptid: En 37-aminosyrorspeptid som är en produkt av kalcitoningenen och som uppkommer genom alternativ behandling av mRNA från denna gen. Neuropeptiden är utbredd i hjärnans nervvävnad, i tarmen, i perivasku lära nerver och i annan vävnad. Den har ett flertal biologiska effekter och har verkan på både cirkulation och på signalöverföring. I synnerhet som endogen kärlvidgande substans har den kraftig verkan .Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.HyperemiKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.LunghypertoniKranskärl: Hjärtats vener och artärer.Vasomotoriska systemetInälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Omega-N-metylargininKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Endotelderiverade relaxerande faktorerPletysmografiGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.AdrenomedullinNjurcirkulationCromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.NitroargininDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Minoxidil: Ett kraftfullt, direktverkande kärlvidgande medel som minska det perifera motståndet och ger blodtrycksfall.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Biologiska faktorerMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.EnzymhämmareProstaglandinerHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Benspyraner: Syn. bensopyraner.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.

*  What can you do
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/What-can-you-do
*  Adjusting your diet: fluids
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-du-g%C3%B6ra%3F/Adjusting-your-diet-Fluids
*  Digitalis
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/What-can-your-doctor-do/digitalis
*  Adjusting Your Diet
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-du-g%C3%B6ra%3F/Adjusting-your-diet
*  Att delta i kliniska prövningar
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ... Du kan också få ett inaktivt medel, som kallas placebo, eller sockerpiller. Det används för att se den nya behandlingen ger ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-din-l%C3%A4kare-g%C3%B6ra/getting-involved-in-clinical-trials
*  Symtom på hjärtsvikt
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Att-f%C3%B6rst%C3%A5-hj%C3%A4rtsvikt/symptoms-of-heart-failure
*  Chest Pain & Heart Failure
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Varningstecken/Chest-pain
*  Helping With Medical Care Issues
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/v%C3%A5rdare/Helping-with-medical-care-issues
*  Left Ventricular Assist Devices (LVAD)
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-din-l%C3%A4kare-g%C3%B6ra/Left-Ventricular-Assist-Devices-LVAD
*  Heart Failure & Smoking
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Att-leva-med-hj%C3%A4rtsvikt/Smoking
*  Vanliga frågor
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vanliga-fr%C3%A5gor/frequently-asked-questions
*  Snabb viktökning
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Warning-signs/rapid-weight-gain
*  Hur kan din läkare hjälpa dig med din hjärtsvikt?
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Vad-kan-din-l%C3%A4kare-g%C3%B6ra/what-can-your-doctor-do
*  Coronary Artery Disease and Heart Failure
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Understanding-heart-failure/Coronary-artery-disease
*  Dizziness & Heart Failure
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Att-f%C3%B6rst%C3%A5-hj%C3%A4rtsvikt/Dizziness
*  Funding Support
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Allm%C3%A4nt/Funding-support
*  Om hjärtsvikt
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Patient-Experience/about-heart-failure
*  Voorbeeld van nieuwsartikel
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Understanding-heart-failure/Voorbeeld-van-nieuwsartikel
*  Hjärtsvikt och dina känslor
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Att-leva-med-hj%C3%A4rtsvikt/your-emotions
*  About My Heart Failure
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Fr%C3%A5ga-din-l%C3%A4kare/About-my-heart-failure
*  Activity and Exercising with Heart Failure
Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...
  http://www.heartfailurematters.org/sv_SE/Att-leva-med-hj%C3%A4rtsvikt/Activity-and-exercise

Papaverin: Papaverin är en kemisk förening med en kramplösande effekt (spasmolytikum) som ger avslappningseffekter på den glatta muskulaturen i till exempel blåsa och tarm.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.NitroglycerinBradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.Prostacyklin: Prostacyklin är en speciell typ av prostaglandin som bildas i endotelceller. De stimulerar till kärlvidgning av kapillära blodkärl och mindre arterioler.HyperemiKennelklubbArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Prostaglandiner: Prostaglandiner (PG) är en grupp eikosanoider, hormonlikande ämnen som produceras i flera av kroppens vävnader och organ. Prostaglandiner är derivat av omättade fettsyror (särskilt arakidonsyra) och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel.Bensopyran: Bensopyran är en polycyklisk organisk förening som består av en bensenring och en heterocyklisk pyranring. Enligt IUPACs nomenklatur kallas den kromen.