Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.PapaverinNitroprussidKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Regionalt blodflödeNitroglycerinUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Hydralazin: Ett direktverkande, kärlvidgande medel som används för behandling av högt blodtryck.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.NG-nitroargininmetylesterEpoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.Kalcitoningenrelaterad peptid: En 37-aminosyrorspeptid som är en produkt av kalcitoningenen och som uppkommer genom alternativ behandling av mRNA från denna gen. Neuropeptiden är utbredd i hjärnans nervvävnad, i tarmen, i perivasku lära nerver och i annan vävnad. Den har ett flertal biologiska effekter och har verkan på både cirkulation och på signalöverföring. I synnerhet som endogen kärlvidgande substans har den kraftig verkan .Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.HyperemiKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.LunghypertoniKranskärl: Hjärtats vener och artärer.Vasomotoriska systemetInälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Omega-N-metylargininKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Endotelderiverade relaxerande faktorerPletysmografiGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.AdrenomedullinNjurcirkulationCromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.NitroargininDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Minoxidil: Ett kraftfullt, direktverkande kärlvidgande medel som minska det perifera motståndet och ger blodtrycksfall.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Biologiska faktorerMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.EnzymhämmareProstaglandinerHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Benspyraner: Syn. bensopyraner.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.

*  Coronary Artery Disease and Heart Failure

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Om hjärtsvikt

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Hjärtsvikt och dina känslor

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  What Is an Angiography

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Diuretics & Heart Failure

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ... Om du tar alltför höga doser av urindrivande medel kan du bli uttorkad och eventuellt yr. ...

*  Hur kan hjärtsvikt förändras över tid?

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Support

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Frågor att ställa till din läkare

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  What can your doctor do

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Kost vid hjärtsvikt Kost för diabetiker

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Anticoagulants and new oral anticoagulants

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ... Även omantikoagulantia ofta kallas för blodförtunnande medel, får de faktiskt inte blodet att flyta mer fritt genom blodkärlen. ... Antikoagulantia även känt som antitrombotiska medel eller blodförtunningsmedel, hämmar bildningen eller tillväxten av ...

*  Att köra bil med hjärtsvikt

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Viktökning och hjärtsvikt

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Heart Failure Diet: Fats and cholesterol

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  ACE (Angiotensin Converting Enzyme) Inhibitors

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Vaknar med andnöd/behöver fler kuddar under huvudet när du ska vila/sova.

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Heart Failure Surgery Options

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Implantable Cardioverter Defibrillator (ICDs)

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Warning signs

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Taking medicines on holiday

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Patient Experience

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ...

*  Klaffkirurgi

Hur kärlvidgande medel fungerar vid hjärtsvikt. Hur diuretika fungerar vid hjärtsvikt. Hur medicinska apparater fungerar vid ... Efter operationen kan du behöva ta (blodförtunnande medel ) för att förhindra att det bildas blodproppar runt den nya ...

*  Captopril Mylan - FASS Allmänhet

kaliumtillägg eller saltersättningsmedel innehållande kalium, diuretika (urindrivande medel, särskilt så kallade kaliumsparande ... kärlvidgande medel. * antidepressiva medel/antipsykosmedel. * andra blodtryckssänkande medel. Följande läkemedel kan minska ...

*  Enalapril Sandoz - FASS Allmänhet

andra läkemedel som sänker blodtrycket, som nitroglycerin, nitrater och kärlvidgande medel ... Om du för närvarande använder höga doser av urindrivande medel kan din läkare be dig sluta ta dessa medel 2-3 dagar innan du ... Dessa medel kan förhindra att ditt blodtryck kontrolleras på rätt sätt och kan öka nivån av kalium i ditt blod. ... kaliumsparande urindrivande medel (diuretika) som spironolakton, eplerenon, triamteren eller amilorid, kaliumtillägg eller ...

*  Remodulin infusionsvätska, lösning 1 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket

läkemedel som används för behandling av högtblodtryck (blodtryckssänkande medel eller andra kärlvidgande medel) ... läkemedel som förhindrar att blodet levrar sig (blodförtunnande medel), såsom warfarin, heparin eller kväveoxidbaserade medel ...

Papaverin: Papaverin är en kemisk förening med en kramplösande effekt (spasmolytikum) som ger avslappningseffekter på den glatta muskulaturen i till exempel blåsa och tarm.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.NitroglycerinBradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.Prostacyklin: Prostacyklin är en speciell typ av prostaglandin som bildas i endotelceller. De stimulerar till kärlvidgning av kapillära blodkärl och mindre arterioler.HyperemiKennelklubbArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Prostaglandiner: Prostaglandiner (PG) är en grupp eikosanoider, hormonlikande ämnen som produceras i flera av kroppens vävnader och organ. Prostaglandiner är derivat av omättade fettsyror (särskilt arakidonsyra) och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel.Bensopyran: Bensopyran är en polycyklisk organisk förening som består av en bensenring och en heterocyklisk pyranring. Enligt IUPACs nomenklatur kallas den kromen.


urindrivande medel

  • Om du tar alltför höga doser av urindrivande medel kan du bli uttorkad och eventuellt yr. (heartfailurematters.org)