Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Regionalt blodflödeLungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.NoradrenalinFrossa: Ofrivillig sammandragning och vibration i musklerna. Det är en fysiologisk värmealstringsmetod hos människa och andra däggdjur.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.HudtemperaturNjurcirkulationFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Vasomotoriska systemetKroppstemperaturreglering: Organismens funktioner för att reglera kroppstemperaturen genom uppvärmning eller avkylning.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Endotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder endotelin med hör affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.Adrenergic alpha-1 Receptor AgonistsAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Sympatiska nervsystemetKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Endoteliner: Peptider med 21 aminosyror som produceras av vaskulära endotelceller och har en stark kärlsammandragande verkan. Endotelinfamiljen består av tre medlemmar: endotelin-1, endotelin-2 och endotelin-3. Alla tre innehåller 21 aminosyror, men aminosyrasammansättningen varierar. De tre peptiderna framkallar kärlsammandragande och pressoreffekter i olika delar av kroppen. De farmakologiska verkningsmekanismerna är dock kvantitativt avsevärt varierande mellan de tre isopeptiderna.GenomspolningEndotelin A-receptorAdrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Endotelin B-receptor15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.NG-nitroargininmetylesterAlfaadrenerga receptorerRåttor, Sprague-DawleyHuvudvärksproblem, primäraMetoxamin: En alfaadrenerg agonist som ger långvarig, perifer kärlsammandragning. Medlet har liten eller ingen direktverkan på det centrala nervsystemet.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.TyraminInälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Huggormsgifter: Gift från ormar av familjen Vipera (huggormar). Det är inte lika kraftigt som gift från Elapidae (kobror) eller Hydrophidae (havsormar) och verkar huvudsakligen på kärlsystemet, där det stör koagulation och kapillärmebranfunktioner. Det har även cytotoxisk verkan. Gifterna innehåller stora mängder enzymer och andra faktorer.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.PrazosinMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Meklofenamsyra: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroid typ med febernedsättande och antigranulerande verkan. Det hämmar även biosyntesen av prostaglandin.Peptider, cykliskaKaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.EnzymhämmareAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Alfa-1-adrenerga receptorerLunghypertoniSyrgasRåttor, WistarLaserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.NitroprussidIndometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).TromboxanreceptorerTromboxan A2Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Alfa-2-adrenerga receptorerPletysmografiBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.AzepinerNjurartärLBNP: Yttre dekomprimering av kroppens nederdel. Tekniken används för att studera ortostatisk intolerans och verkan av tyngdkraft och acceleration, för att åstadkomma simulerad blödning vid fysiologiska studier, att undersöka hjärt-kärlfunktion och för att minska påfrestningar på buken i samband med förlossning.Kall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.rho-Associated KinasesNeuropeptid Y-receptorerPropranololInjektioner, intraarteriellaHud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).BlodersättningsmedelMuskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.SvansKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.MyografiHjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Omega-N-metylargininTromboxanerSvettningSerotoninMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.ElektrostimuleringReflexSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Fenoxibensamin: En alfaadrenerg antagonist (alfablockerare) med lång verkningstid. Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.NitroargininInfusioner, intraarteriella: Lokal tillförsel av läkemedel via artärkateter. Ofta används pump för att driva lösningen genom katetern. Tekniken används för cancerbehandling, behandling av mag-tarmblödning, infektion och perifer kärlsjukdom.Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.Hydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.Neuropeptid YAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Adrenergic alpha-2 Receptor AgonistsKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.YohimbinArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Cyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Kroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Blodkärlskramp, intrakraniellAdrenergic alpha-1 Receptor AntagonistsVasopressinerBakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Ketanserin: En selektiv serotoninreceptorantagonist med svagt adrenoreceptorhämmande egenskaper. Medlet är effektivt för sänkning av blodtrycket vid essentiell hypertoni. Det hämmar även trombocytaggregation. Preparatet tolereras väl och är särskilt effektivt hos äldre patienter.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.NifedipinRåttor, inavlade WKYSumatriptanProstaglandinerUrotensinerKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Tromboxan B2Tromboxan A2, prostaglanding H2-receptorerBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.BlodcirkulationAmider: Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.NitroglycerinGlattmuskelcellerMetysergid: Ett ergotaminderivat som är en variant av lysergsyradietylamid (LSD). Det motverkar effekterna av serotonin i blodkärl och glatt tarmmuskulatur, men har ett fåtal av egenskaperna hos andra mjöldrygaalkaloider. Metysergid används till att förebygga migrän och andra vaskulära typer av huvudvärk och för att motverka serotonin i karcinoidsyndromet.TidsfaktorerPartialtryckMetiotepin: En serotoninreceptorantagonist i det centrala nervsystemet som används som antipsykotiskt medel.Endotelin-3: En peptid med 21 aminosyror som cirkulerar i plasma, men dess ursprung är okänt. Den har hittats i höga halter i hjärnan och kan möjligen reglera viktiga funktioner i nervceller och astrocyter, såsom tillväxt och utveckling. Peptiden återfinns även i hela mag-tarmkanalen, lungor och njurar.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Inhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.Receptors, Purinergic P2X1OxadiazolerSyrgasförbrukningMjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Dexmedetomidin: En selektiv hämmare av adrenerga alfa-2-receptorer med smärtstillande och lugnande egenskaper. Medetomidin är den andra racemiska formen.PiperidinerBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.SympatektomiKlonidin: En alfa-2-adrenerg agonist som passerar blod-hjärnbarriären. Klonidinets huvudsakliga verkan består i att reducera den sympatiska spänningen, vilket leder till minskat diastoliskt och systoliskt tryck och lägre puls. Det har också perifer verkan, vilken kan vara orsaken till den övergående blodtrycksstegring som kan ses vid snabb, intravenös tillförsel.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Hydroxieikosatetraensyror: Eikosatetraensyror som substituerats i någon position med en eller flera hydroxigrupper. De är viktiga intermediärer i en rad biosyntesförlopp som utgår från arakidonsyra och leder till ett antal biologiskt aktiva föreningar, så som prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.5-HT1D-serotoninreceptorSerotoninblockerareBlodådrorBradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Råttor, inavlade SHRBretyliumföreningar: Preparat som används bl a som adrenerga blockerare.OligopeptiderKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Arterial PressureKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.PyridinerRåttor, inavlade stammarIndoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.FingrarHypokapni: Klinisk manifestation bestående av underskott av koldioxid i artärblodet.Argininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.Dinoprost: Ett naturligt förekommande prostaglandin med oxytocinverkan, luteolytisk och abortframkallande effekt. Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.KindTromboxan-A-syntasKinoxalinerMjältartär: Den största grenen av bukartärstammen, med spridning till mjälten, bukspottkörteln, magen och det större bukhinnenätet.Almitrin: 6-(4-(bis(4-fluorofenyl)metyl)-1-piperazinyl)-N,N´-di-propenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin. Ett andningsstimulerande medel som förbättrar respirationen genom sin verkan som agonist för perifera kemorecep torer på karotiskörteln. Medlet ökar syretrycket och minskar koldioxidtrycket i artärerna hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.SympatolytikaHyperemiProstaglandinblockerareCyproheptadin: En serotoninantagonist och histamin H1-hämmare, som används mot klåda, mot allergi, för att öka aptiten, och vid postgastrektomisyndromet.Prostaglandinendoperoxider, syntetiskaReceptors, Purinergic P2XHypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.Adrenerga fibrer: Nervfibrer som frisätter katekolaminer vid en synaps efter en impuls.Receptorer, adrenergaMedvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.Imidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Ergotamin: Ett kärlsammandragande ämne som finns i centraleuropeisk ergot. Det är en alfa 1-selektiv adrenerg agonist som används vid behandling av migrän.Tarmkäxartär, övre: Ett stort blodkärl som försörjer hela tunntarmen utom den övre delen av tolvfingertarmen. Det förser även blindtarmen, den uppåtgående tjocktarmen och halva tvärgående tjocktarmen med blod. Artären utgår från aortans främre yta, under bukartären, i nivå med den första ländryggskotan.Losartan: En angiotensin typ 1-receptorantagonist med blodtryckssänkande verkan, genom minskad pressoreffekt av angiotensin II.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.FårTetrazolerTryptaminer5,8,11,14-eikosatetraensyra: En 20-kol omättad fettsyra med 4 alkynbindningar. Den hämmar den enzymatiska omvandlingen av arakidonsyra till prostaglandin E(2) och F(2a).Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Serotoninreceptorer

*  KFC: Pommes Frites

Våra krispiga Pommes Frites är oemotståndliga! Till din meny får du med en mellanstor Pommes, och om du vill kan du alltid uppgradera till en större storlek.. ...
kfc.nu/var-meny/tillbehor/pommes-frites/

*  Familjen Granath: mars 2009

Sen har de kommit på att den shunten de satte in i första op behöver bytas ut till en effektivare, en sk BT-shunt. BT-shunten går från artären i axeln till lungartären istället. De ville göra den op redan igår men de gjorde ett ukg (ultraljud på hjärtat) på förmiddagen och då såg de att hjärtat inte pumpade tillräckligt med blod ut i kroppen så de satte in en hjärtstärkande medicin som ska ges under 24 timmar. Redan efter någon timme märkte de skillnad och ukg:et idag var mycket bättre så medicinen gjorde underverk. När vi bytte proben som mäter syresättningen så märkte vi oxå att syresättningen var mkt bättre, den var ända uppe på 92 vid några tillfällen och han har legat på 80 som mest ...
famgranath.blogspot.com/2009/03/

*  Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa - PDF

Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.
docplayer.se/5422783-Hogt-blodtryck-ordination-motion-vagen-till-battre-halsa.html

*  8. Blodtryck - DELSBO online en hemsida från Delsbo

8 ___________________________Ditt blodtryck_______________________ Blodtryck är det tryck som hjärtat använder för att pumpa runt blode...
delsboonline.se/empty_100.html

*  Mattias - MOD

I december 2013 fick jag åka akut in till Ryhov, sjukhuset i Jönköping. Jag hade en extrem huvudvärk som jag hade levt med i ca sex månader. En huvudvärk som nästan tog kål på mig. Den var så stark att jag var tvungen att kräkas de dagar jag fick mina huvudvärksattacker. Jobbet började reagera lite då jag fick fler och fler sjukdagar. Tillslut tog jag tag i det och gick till vårdcentralen i tron att jag hade migrän. Läkaren skrev ut medicin, men jag nämnde att jag även önskade att de skulle ta ett blodtryck bara för att vara på säkra sidan. När de väl gjorde detta trodde de att maskinen var trasig. Jag fick komma in på morgonen dagen efter för att kolla upp mig igen. De trodde inte det var sant när de såg siffrorna, så de tog ett blodprov. De nämnde aldrig vad blodtrycket var, så jag vet faktiskt inte.. Jag åkte till jobbet, men efter någon timme så ringde en specialistläkare från Ryhov och sa att jag var tvungen att komma in akut och läggas in. Frågandes ...
merorgandonation.se/story/mattias/

*  Säg mjau till livet!: Imma

I förmiddags var det mattes tur att besöka sin människovet, och när hon kom hem hade hon fått nya mediciner och berättade att i nästa vecka skall de ta bilder inuti hennes högra hand. Jam, ni minns kanske att matte slog i handen ganska illa i vintras? Den har inte läkt som den skall, så nu vill människoveten utreda varför. Och matte är glad över det, för hon är orolig för sin hand. Medicinerna var för att hon har för högt blodtryck - tänk, det märks inte! Hon som är så lugn (läs: slö ...
klosterkatterna.blogspot.com/2013/05/imma_8.html

*  GeddFish ♥: Varför så brått, egentligen?

Vi har så bråttom för att vi vill hinna med så mycket som möjligt, kan tänka. Fint att ditt blodtryck var bra, för det är viktigt har jag förstått. Jobbigt för er med dessa besök hos läkare, men jag förstår att det är nödvändigt. Vi får göra som du skriver, sträcka på ryggen. Aj, då knakar det, i min ålder får man ta det försiktigt, men tanken var god. Kram till dig och pusselbit och hoppas att allt går bra i eftermiddag.. SvaraRadera ...
gerd-geddfish.blogspot.com/2011/06/varfor-sa-bratt-egentligen.html

*  Historia | Svenska Pudelklubben

När den stora ökningen av de små pudlarna började, ökade importen naturligtvis också, det var länge ett mycket säljande argument att fadern var en engelsk import. Under 50- och 60-talet importerades mängder med framförallt hanhundar men även tikar. Alla större kennlar hade ett koppel importer. Under denna tid och också tidigare bedrevs ofta en mycket tät släktskapsavel. Många hundar kunde ha samma hund som både far, morfar och också mormorsfar. Man tog sina avelsmodeller från de brittiska och amerikanska kennlarna som ofta förespråkade inavel som den bästa metoden att få fram hundar som var mycket lika varandra.. Under 1970-talet och senare ökade antalet importer från USA kraftigt, de är dock till allra största delen i sin tur baserade på engelska importer. Under de senaste åren har antalet länder som vi importerar ifrån ökat med t.ex. Australien som ett ganska stort land men även kontinenten. Man bör nog nämna i detta sammanhang att den nordiska pudelaveln har ...
pudelklubben.se/om-pudeln/historia/

*  Snålcoachen: juni 2016

Men det är fortfarande alldeles knäpptyst och plötsligt händer något med hunden. Han blir alldeles till sig i ett glädjerus. Han kråmar sig och svansen går som en propeller. Ivrigt snurrar han runt, runt på golvet och letar febrilt efter något att bära i munnen (typiskt fågelhundar) och hittar en toffla. Exakt som han gör när vi kommer hem och han möter oss i dörren. Jag ser detta från min plats i sängen och tror knappt mina ögon. Rummet är helt tyst, det finns ingen annan där och hunden beter sig som om han kärleksfullt välkomnar någon. Han svansar lyckligt runt den osynliga glädjekällan en stund för att sedan på lätta tassar kila ut genom dörröppningen och försvinna ur mitt blickfång. Jag kliver upp och går ut i hallen. Golvet knarrar under mina fötter. Jag ser inte hunden någonstans men vet att han inte försvunnit nerför trappan (eftersom det hade dunsat rejält). Förvirrat står jag i hallen och tittar mot badrummet och de andra sovrummen. Vart tog han ...
spardiet.blogspot.se/2016/06/

*  Onbrez Breezhaler - behandling vid KOL | Treated.com

Köp Onbrez Breezhaler säkert, snabbt och smidigt hos Treated.com. Receptbelagd behandling vid KOL. Välj passande dos. Gratis hemleverans inom ett dygn.
https://se.treated.com/kol/onbrez-breezhaler

*  Flexspan: Pennans roll i inlärning

Lesing og skriving er prosesser der vi bruker flere sanser. Når vi skriver for hånd, får hjernen tilbakemelding gjennom bevegelsen vi gjør, og følelsen av å ta i blyant og papir. Denne tilbakemeldingen skiller seg vesentlig fra den vi får når vi skriver på og føler tastene på et tastatur. ...
flexspan.blogspot.com/2010/10/pennans-roll-i-inlarning.html

*  Urban Rundströms naturblogg.: Huggorm. -------- Adder.

När jag var i skogen senast för en stunds svampplockning så upptäckte jag en huggorm som låg och solade sig i den sista solen för dagen. Jag hade tur för jag hade med mig min lilla kompaktkamera i bältet, så givetvis kunde jag inte låta tillfället gå förbi utan att få några foton på denna vackra reptil. Den var mycket medgörlig och lät mig komma nära för att få mina bilder innan jag drog mig tillbaka för att fortsätta min svamputflykt. Troligen var det en hona då hon var stor och hade lite diffusare zickzack-teckning på kroppen ...
urmbird.blogspot.com/2014/09/huggorm-adder.html

*  Mollie's Townhouse: juli 2011

På vägen norrut, stannade vi till vid en rastplats strax norr om Umeå för att ta en liten promenad med hundarna. Det slingrade sig en liten stig upp i skogen som vi började följa och rätt snart kom vi ut på en skogsväg. Vi promenerade längst den och fick efter en stund syn på en söt liten groda. Både Noomi och Mollie tyckte att den var jätterolig, men kanske samtidigt lite konstig, för de höll sig på behörigt avstånd medan grodan hoppade runt. Efter en stund hoppade grodan av vägen och in i blåbärsriset. Vi följde efter den in i riset, men så plötsligt prasslade det till och ut ur blåbärsriset slingrade sig något långt och svart.... det tog flera sekunder innan jag fattade vad det var. Tankeverksamheten går långsamt ibland... jag funderade på om det var någon slags ödla när jag hörde H skrika att jag skulle dra bort hundarna därifrån. Flera sekunder för sent gick det upp för mig att det var en huggorm!!! SOM TUR VAR slingrade sig ormen bort från oss, den ...
rosedechine.blogspot.jp/2011/07/

*  Invånartjänster Januari 2015 Nationella - ppt ladda ner

Sidor med flest sidvisningar 20-i-topp sökord från Google Mest använda sökorden i hitta vård-söket Mest lästa frågorna och svaren på 1177.se Mest använda sökorden i hitta-vård söket 1 Söksidan (not provided) vårdcentral Kan man träna fast man är lite sjuk? Hud och hår 2 Startsidan 1177 tandvård Vad kan man göra åt segt slem i halsen? Läkemedel 3 E-tjänster vårdguiden KBTkort Vad innebär diagnosen borderline? Mage och tarm 4 Magsjuka - diarré och kräkningar 1177 vårdguiden vårdcentral nära mig Vad visar egentligen sänkan? Leder, muskler och skelett 5 Fakta och råd sjukvårdsupplysningen gynekologimottagning Vad är normal puls vid vila och vid olika grader av aktivitet? Övriga behandlingar 6 Ont i magen 1177.se (inget sökord) Är det farligt att dricka alkohol i samband med penicillin behandling? Fråga ställd flera gånger 7 Urinvägsinfektion 1177 se psykiatrisk mottagning Vilka biverkningar har kortison? Övrig administration 8 Influensa bältros ...
slideplayer.se/slide/3943526/

*  Minamoderatakarameller: Hjärta, puls, distans, engagemang, stringens och humor ...

Utvecklingen är mycket intressant. Varför har vi denna utveckling. Påsiston e har inte mycket hänt, men likväl har vi en dramatisk förändring, vilket tyder på en underliggande megatrend. Jag tror skattefråggan är avgörande. I ett alltmer fragmenterat och mångfaldigt och heterogent samhälle minskar den övergripande solidariteten, vilket i sin tur slår direkt mot skatteviljan.Jag lägger ingemn särskild värdering häri, jag försöker bara förstå ...
minamoderatakarameller.blogspot.com/2010/06/hjarta-puls-distans-engagemang.html

*  Den hemska tvillingen: Kroppen är ganska mör men vi lever åtminstone

Det här med att skaffa sin egen täppa att odla är välgörande på många sätt. Det finns visst vetenskapliga belägg för att pulsen, blodtrycket och adrenalinhalterna sjunker när man har en trädgård i närheten. Och jag kan bara bekräfta att jag mår bättre här i stugan än i stadens puls. Inte mår jag så dåligt där heller men här blir det ett annat tempo, en annan lunk som gör mig gott ...
denhemskatvillingen.blogspot.com/2010/06/kroppen-ar-ganska-mor-men-vi-lever.html

*  Polar (pulsklockor) och OSX - Kringutrustning och övriga komponenter

Hej, är på 'g' att köpa mig en Polarklocka (F55 eller AXN700) som mäter puls och en massa annat under träningspass. Sedan kan man 'ladda ner' dessa data i ...
99mac.se/forum/t/98410-polar-pulsklockor-och-osx

*  Rörelsefrihet med utrustning för flytande syrgas | Woikoski

Vi levererar medicinsk syrgas i flaskor av flera storlekar. Som hjälpmedel för ett aktivt liv passar lätta 2-liters kompositflaskor bäst.. I flaskor för medicinsk syrgas används två slags ventiler (på bilden t.v. Cahouet, t.h. nya Viproxy). De har samma slags anslutningar och fungerar likadant.. Det är lätt och säkert att ta flaskan i bruk, eftersom Woikoskis säkerhetsflaskor för medicinsk syrgas har färdigmonterade flödesreglerare.. Syrgasflaskorna beställs från Woikoski Medicals kundtjänst. De kan levereras antingen direkt hem eller för avhämtning vid utlämningsställe för medicinska gaser.. ...
woikoski.fi/sv/node/912/mid/662

*  Fartygstrafik - Sjofartsverket

Vid angöring Göteborg, efter passage av Trubaduren, finns det gott om vatten öster om farleden. Notera att Sänkberget boj markerar ett grund på 11m och att Värngrundets prick markerar 8m. Området väster om leden skall undvikas. Återvändspunkt ("point of no return") för större fartyg ligger för norra leden på Danafjord. För större fartyg som väljer södra leden kan Rivöfjord användas för vändning eller nödankring. Ett alternativ för att gå ut igen kan vara att via norra Rivöfjord passera ut i den norra leden. Nödankring kan ske på alla ställen där kablar ej finns markerade.. ...
sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Goteborg/Sjotrafikinformation/Fartygstrafik/

*  Fakta lungorna</span><span class=...

Man varnas ofta om att det är farligt för lungorna om man exempelvis röker, och det finns goda anledningar till dessa förvarningar.. När man röker omvandlas en stor del av det som man andas in till tjära, vilket sannerligen inte låter som någonting man vill ha i lungorna.. Kroppen har inte kapaciteten att få bort all tjära, och det är därför enbart 30 % av denne som faktiskt andas ut igen. Den andra 70 % sätter sig fast i både lungor och hals. Som salt på såren tar tjäran även kål på lungceller som är friska.. Det är tyvärr så mycket som 2,5 dl tjära som kommer in i kroppen varje år om man röker ungefär ett paket cigaretter om dagen. Därför är det av yttersta vikt att man tar hand om sin kropp och värnar om sina lungor.. Nu ska vi dock inte älta över det negativa, utan istället ta en titt på lite intressant fakta kring lungorna.. Visste du till exempel att man andas in en halv liter luft vid varje andetag? Eller att man andas in ungefär tolv gånger varje ...
viking-hjartlung.se/intressant-att-veta-om-lungorna/

*  En långvarig förkylning: Pressmeddelande - Växtsäsongen tidigare och längre

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2016/04/pressmeddelande-vaxtsasongen-tidigare.html

*  En långvarig förkylning: There's Nothing Holding Me Back - Shawn Mendes

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2017/06/theres-nothing-holding-me-back-shawn.html

*  En långvarig förkylning: Som florsocker på en semla

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2015/01/som-florsocker-pa-en-semla.html

*  En långvarig förkylning: Millions missing! Miljoner saknas!

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2016/05/millions-missing-miljoner-saknas.html

*  En långvarig förkylning: En speciell och viktig efterlysning

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2016/06/en-speciell-och-viktig-efterlysning.html

*  En långvarig förkylning: Fler bilder på fröbebisar och balkong!

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2016/05/fler-bilder-pa-frobebisar-och-balkong.html

*  En långvarig förkylning: En Patti Smith-dag

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2015/02/en-patti-smith-dag.html

*  En långvarig förkylning: Sjukersättningsväntan

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2015/02/sjukersattningsvantan.html

*  En långvarig förkylning: Lyrik på en lördag - Karin Boye

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2016/06/lyrik-pa-en-lordag-karin-boye.html

*  En långvarig förkylning: Veckans tacksamhet!

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2016/06/veckans-tacksamhet.html

*  En långvarig förkylning: Ursäkta mig att vi har så söt balkong och att dahlian redan börjat blomma

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2017/05/ursakta-mig-att-vi-har-sa-sot-balkong.html

*  En långvarig förkylning: Nåja, vad är en bal?

Om ME hade varit en fransk film så hade den hetat något i stil med bloggens namn. Och så hade den varit svart och tung men med riktigt bra musik ändå. Jag har ME och förkylning är egentligen en underdrift. Det känns mer som influensa, dag ut och dag in. Jag känner att kunskap, acceptans, humor och att se det vackra i skapelsen är viktiga ingredienser för att jag ska orka hantera min vardag. Jag hoppas kunna förmedla lite av det här på min blogg, så välkommen att följa! ♡. ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2017/06/naja-vad-ar-en-bal.html

*  En långvarig förkylning: Lite blandat om allt möjligt i min lilla värld

Jag upptäckte precis att jag redan är inne på säsong 4 av White Collar och att den bara har 6 säsonger. Neej ju! Det måste komma nya bra serier eller fortsättning på andra. Som till exempel Anne with an E måste komma snart! Eller New Girl! Eller den där med barnmorskorna i England på 50/60-talet. Eller Poldark. Fastän jag är sur på herr Poldark (#TeamDemelza här). Är nöjd att Trädgårdstider är tillbaka, men ack så kort säsong ju. Och Idol har jag längtat till, det blir nerviga fredagar denna höst, igen. Som jag grät på slutet av dagens avsnitt, vilken kvinna! Kolla in på play hon som sjunger Dolly Parton och som har samiskt ursprung ...
enlangvarigforkylning.blogspot.se/2017/08/lite-blandat-om-allt-mojligt-i-min.html

*  Näräventyr: januari 2015

Denna kraftiga full-tånge kniv är byggd för mångsidig användning i jakt, Bushcraft och allmänt bruk i skogen. Det är en mycket robust kniv som du kan flå en älg med, likväl som du kan snida ett träföremål eller klyva mindre vedträn. Bladet är ca 10cm långt och tillverkat i ca 3,8 mm tjockt O2 verktygsstål (Böhler K720) med hög kolhalt som värmebehandlas för att uppnå en hårdhet av 58-60 HRC. Kniven är slipade med en hel platt slipning s.k. Full Flat grind och har en sidenmatt finish. Detta stål i kombination med slipningen gör dessa knivar mycket effektiva för allsidigt bruk samt slagtåliga, även under kalla förhållanden, skärpan bevaras väl men är ändå mycket lätt att vässa och de går att få en mycket skarp egg förhållandevis lätt. Kniven finns också med platt skandinavisk slipning ...
naraventyr.blogspot.se/2015/01/

*  Midsommarutmaningen vecka 1 - Lottamat

Hej vänner,. Idag har jag nog en förkylning på gång, jag mår inte alls bra, känner mig febrig och matt, och ingen aptit. Jag går och lägger mig tidigt ikväll och ser om det ger med sig med lite sömn.. Igår skrev jag ju om midsommarutmaningen som jag tänkte börja idag. Min första veckas utmaning:. Vecka ett: Bryt ett mönster i din kost. Jag äter som bekant en ganska liberal variant av lchf för det mesta, så min utmaning för vecka 1 blir max 25 gram kolhydrater per dag, alltså normal lchf. Det kommer att innebära att det inte blir så mycket fikabröd här på bloggen de närmaste veckorna, och kanske inte så mycket nya recept heller, det är lättare att vara strikt om håller det enkelt, men jag kommer att dela med mig av vad jag äter, och hoppas att ni ändå får lite inspiration. Detta är mitt intag för dagen:. 09:15 Frukost. 5 ostrullar med ...
lottamat.se/midsommarutmaningen-vecka-1/

*  Hem & Drömmar

Så underbara foton!!!! Ni har verkligen ett paradis ,3 Tur att ni kryade på er och kunde åka iväg, även om det är trist att bomma igen... Ha ha , ja nästa gång jag gör soppa ringer jag i tid, perfekt mat vid förkylning ;-D Spännande att titta på hus, jag har också varit sugen på annat hus, men utbudet på orten är inte så stort, och vi vill inte flytta härifrån, så vi får se... kanske en dag... Drömma kan man ju! Nej nu måste jag jobba på, ska ha svärmor på middag sen och så ett politiskt möte ikväll. I morgon möte i grannkommunen, men sedan lugnt resten av veckan och det känns välbehövligt. KRAMAR ,3. SvaraRadera ...
hemodrommar.blogspot.com/2015/10/hejsan-hur-ar-det-med-er-hoppas-ni-haft.html

*  Skrivarbloggen Kim M. Kimselius: Huskurer mot förkylning

Oj vad många bra tips! Även bland kommentarerna!! Ska komma ihåg dem (borde kanske skriva ut dem). Som tur är är vi väldigt sällan sjuka, men när jag är sjuk är det bara 'uthärda' som gäller för det mesta. Whisky-tipset tror jag R skull gilla :) ! Men du, du skrev att vattnet skulle vara så varmt man kunde dricka det, men om man blandar det med 2/3 annat kan det ju inte bli så varmt... (ja, jag är lite tekniker i botten). Fast man kanske skulle blanda allt och värma det ...
kim-m-kimselius.blogspot.com/2012/02/huskurer-mot-forkylning.html

*  Carina ♥: Syttende mai

En norrman kommer in i en affär och ser ett blankt cylinderformat föremål på en hylla. Han frågar då expediten vad det är för någonting. Expediten svarar att det är en sak som man kan förvara varma drycker i så att de håller sig varma och kalla drycker så att de håller sig kalla ...
cinacarina.blogspot.com/2010/05/syttende-mai.html

*  Dr. Hauschka - Intensiv Treatment for Menopausal Skin

Intensive Treatment 05. Balanserar och stärker huden under menopausen. Utvecklad för att svara upp mot hudens behov under klimakteriet, när rodnad och pigmentering ofta är ett problem. Den stärker huden och stödjer dess återuppbyggnad.En 28-dagars kur i sprayform som stimulerar och bevarar de återuppbyggande krafterna i huden och hjälper till att reducera rödflammighet i samband med vallningar. Dämpar klimakterierelaterad pigmentering i ansikte och på hals, återupprättar hudens minskande vitalitet och ger huden ett mjukt, vårdat och strålande utseende.
shop.drhauschka.se/se/art/intensiv-treatment-for-menopausal-skin.php

*  Hudvård

Rosenskrubb för kroppen En härlig och mjukgörande rosenskrubb. Skrubben är jättebra till att mjukgöra hård hud på händer och fötter med. Duscha, smörj in dig med skrubben och skölj av. Du behöver inte smörja dig efteråt eftersom huden sugit åt sig av oljan. Dock ej inget att använda i ansiktet. Skrubben håller minst 6 månader i ...
recept.herbalstore.se/category/hudvard/

*  Fanny Lidhström

Anledningen till att jag sitter här lite öm är för gårdagens hämndakt mot en lite plupp (ja inte ens en finns :P) som hade beslutat sig att dyka upp. Jag är ganska brutal mot min hy och hud när den inte "sköter" sig, jag daltar inte, jag går till anfall! Även om det så är med tårar i ögonen. Jag har t.ex lite utslag på ena handen som jag har haft hela vintern, först smörjde ajg in men det funkade inte, så nu hämnas jag genom att bara skita i det så får det hålla på och göra ont och blir torrt bäst det vill! Eller som med pluppen, jag smörjde först in mig med en mjukgörande kräm jag har som typ löser upp yttersta hudlagret, sedan gjorde jag min superpeeling och peelade bort huden som hade lösts upp, grejen med krämen är att den alltid är lite elakre mot huden runt finnen, så jag var rätt öm och tunnhudad efteråt. Men som sagt, bråkar huden med mig bråkar den med hela mitt medicinskåp ...
lillad.blogg.se/category/tips-2.html

*  Teint Visionnare Skin Perfecting Makeup Duo - Foundation- Köp online på åhlens...

Teint Visionnare Skin Perfecting Makeup Duo - En makeupduo med hudvårdande egenskaper som skapar den perfekta huden, resultat av synergin mellan avancerad forskning och Lancômes makeupexpertis. För första gången har en korrigerande concealer och foundation som ger en perfekt täckning och ett naturligt resultat förenats i en och samma produkt.
ahlens.se/Skonhet/makeup/foundation-15249/lanc-me-teint-visionnare-skin-perfecting-makeup-duo-01-beige-alb-tre-44240968/

*  Biosource Hydra-Mineral Cleanser Toning Mousse Normal/Combination Skin, 150 ml - Rengöring- Köp online på åhlens.se!

Biosource Hydra-Mineral Cleanser Toning Mousse Normal/Combination Skin, 150 ml - En mild skumrengöring för normal/kombinerad hud. Avlägsnar effektivt smuts och orenheter.
ahlens.se/Skonhet/ansikte/rengoring-15236/biotherm-biosource-hydra-mineral-cleanser-toning-mousse-normal-combination-skin-150-ml-18184325/

*  Dermaceutic Turn Over 40ml | Lyko.se

Appliceras på kvällen efter rengöring. De första dagarna när cremen används kan det sticka lite i huden under de 2 första minuterna. Detta är innan huden vant sig vid glycolsyran. På morgonen är huden otroligt slät. Efter en tids användning av TurnOver kan man få en liten fjällning på huden vilket också försvinner. Detta har att göra med påskyndandet av cellförnyelsen ...
https://lyko.se/dermaceutic/dermaceutic-turn-over-40ml-1

*  Ögonkräm för fin hy och rynkor | se vårt urval | Vichy

Bekämpa rynkor och ge huden näring med ögonkräm från Vichy. Se sortimentet av ögonkrämer för alla åldrar och hudtyper - klicka här
vichy.se/Produkttyper/Ögoncreme/ps2609.aspx

*  Dr. Hauschka - Night Serum 25 ml

Nattserum är en basprodukt för nattvård. Den är en helt fettfri produkt som stimulerar huden och boostar dess naturliga aktivitet och tillåter därmed huden att andas
shop.drhauschka.se/se/art/night-serum-25-ml.php

*  Active

Din webbläsares Jacasript är avstängt. Slå på det igen så att du kan få ut mesta möjliga av din upplevelse av Peak Performance ...
peakperformance.com/se/sv/junior/last-season/active-wear/

*  24 april 2013 Barnveckan i Karlstad - PDF

Svimning 24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Solweig Harling Barnkardiolog Halland Är det farlig att barn svimmar? Definition: Plötslig och snabbt övergående förlust av medvetande och muskeltonus
docplayer.se/3487424-24-april-2013-barnveckan-i-karlstad.html

*  Frikyrkan krymper, men är inte döende | Stefan Swärd

Man får lite den uppfattningen om frikyrklighetens kris eller att kommentera den, att det tar emot och man vill hitta saker och ting, som ska förmildra dessa förhållanden. Frikyrkligheten är så mångfacetterad och komplicerad, att det inte bara räcker att peka på vissa numerärt växande församlingar. Frikyrklighetens kris är först och främst TEOLOGISK. Jag förstår på sätt och vis Stefan Swärd, men sanningen är att frikyrkorna stort är lika liberala som SvK. Problemet är att man saknar tydliga bekännelseskrifter i frikyrkorna. Jag menar inte, att sådana skrifter skulle lösa alla problemen, nej, men att man skulle ha något att falla tillbaka på, när alla tyckanden tar vid. Det, som är styrkan i SvK, är att det finns flera konservativa rörelser, som vill värna om den lutherska bekännelsen. Här kunde Stefan Swärd arbeta vidare, att samla konservativa frikyrkliga, som skulle lyfta fram den teologi och förkunnelse, som har byggt upp frikyrkligheten.. Idag fick jag ...
stefansward.se/2012/10/30/frikyrkan-krymper-men-ar-inte-doende/

*  Phini: Förlossningen & Förblödningen - missmaddis

Förlossningen Den första december åkte vi till KK för att göra CTG, precis som vi gjorde de sista månaderna. Jag berättade för läkaren att jag haft några kraftiga sammandragningar ett par gånger de senaste veckorna. Men eftersom de inte var helt outhärdliga bestämde jag mig för att inte oroa mig. Sammandragningar fick jag ju tidigt…
missmaddis.com/kidz/phini-forlossningen-forblodningen/

*  reflex

Är spikad i större delar av armen, men om 3 veckor ska jag operera bort dem och då ska jag kunna använda min arm som vanligt igen. Vi får se vad som händer. Ser fram emot att kunna plåta som vanligt, köra bil och börja rida igen osv. Nåväl, nu vet ni varför det vart så tyst från min sida på reflex de sista månaderna.. SvaraRadera ...
reflexgbg.blogspot.com/2010/05/tog-den-har-bilden-pa-min-syster-forra.html

*  Katthalsband Reflex Hjärta Svart - Kattkompaniet.nu

Katthalsband med reflex och bjällra. Resår i halsbandet för att katten lätt ska kunna få av sig halsbandet om den fastnar någonstans.
m.kattkompaniet.nu/sv/articles/2.105.1354/katthalsband-reflex-hjarta-svart

*  ländtäcke reflex b´seen - Hastbiten

Hästryggvärmaren täcker de viktiga musklerna i rygg, ländrygg och över korset. Ryggvärmaren används om man vill få en smidigare rygg eller om hästen har ett lokalt problem i ryggmusklerna eller vid korsmusklernas ursprung. I förebyggande syfte tar du på ryggvärmaren före och mellan tävlingar och träningspass. ...
hastbiten.se/butik/hasten/tacken/landtacke-reflex-bseen/

*  reflex

Tack så jättemkt! Roligt att du gillar det. Ögonen är det viktigaste för mig när jag kör porträtt. Tycker att blicken har en väldigt stor betydelse för det säger så mkt :). SvaraRadera ...
reflexgbg.blogspot.com/2010/04/blog-post_7063.html

*  reflex

Ja gillade denna bättre än i S/v faktiskt. Jättehärliga toner. Dock tycker jag att du borde postat en diptych istället för 2 separata bilder för att få det mer enhetligt :). SvaraRadera ...
reflexgbg.blogspot.com/2010/07/och-en-i-farg-va-tycks.html

*  reflex

Den här typen av bilder har aldrig någonsin tilltalat mig, tills NU! Du och Joe har öppnat mina ögon och det tackar vi för :). SvaraRadera ...
reflexgbg.blogspot.com/2010/11/gas-station-i-by-go-go-jst-on-flickr.html

*  Reflex - Golfvagn från Sun Mountain

Praktisk golfvagn som är enkel att sätta upp och fälla ihop. Utrustad med fyra stycken hjul och justerbart handtag i höjdväg.
golfkompaniet.se/produkt/reflex/

*  reflex

Jättefint! Nu vet man ju vem man ska anlita för familjefoton,när man hittar nån att bli på tjocken med hehe. SvaraRadera ...
reflexgbg.blogspot.com/2010/07/fotograferade-min-bror-och-hans-fastmo.html

*  Hösttips | Veterinärhuset Södra Berget

Pasta som är sammansatt för att tillgodose kroppen med dess viktiga näringsämnen för att hunden skall återhämta sig väl vid anstäning. Behändig tub som tar ej mycket plats och ryms i varje ryggsäck.. Kom även ihåg att synas i mörkret! Säsongen reflexer finns att köpa i vår shop, bland annat västar, koppel, halsband etc. Spårlinor finns också att köpa hos oss.. ...
vhsb.se/tips-rad/hosttips/

*  Laddat för intensiva mässdagar om vildsvin

Den 7 och 8 mars arrangeras årets vildsvinsmässa i Västerås. Det blir två intensiva dagar för dem som specialiserat sig på jakt efter vårt senaste högvilt. Temat är
https://jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/laddat-for-intensiva-massdagar-om-vildsvin/

*  Erikas funderingar: Lilla syster kanin och pappa kanin...

Men vem är då Pappa kanin? Jo, det är min senaste kaninbekantskap. En dag när jag skulle gå till soprummet upptäckte jag något brunt som skuttade på gräsmattan på gården. Vi har många harar runtomkring så jag tänkte inte så mycket på det först. Men när jag kom närmare såg jag att det var en kanin, med brun och lurvig päls och de sötaste små öron. Han skuttade mjukt omkring och åt grönt gräs och var så hjärtans glad. Hjälp, tänkte jag, han har rymt. Jag måste fånga honom. Men i rörelsen hejdade jag mig med tanken: "Vem blir det som får ta hand om kaninstackaren om ingen vill ha honom?" Så jag frågade några grannar som satt i sin trädgård om det möjligen var deras kelgris som rymt? Nej, sa de, det är grannens kanin som är en utekanin. Jaha!??? Vadå utekanin så här i stan? Jo, tydligen har han en bur i sin trädgård där han kan skutta in efter behag. Vilken tur att jag inte fångade och bar iväg honom då! Kaninrövare liksom ...
erikasfunderingar.blogspot.com/2012/08/lilla-syster-kanin-och-pappa-kanin.html

*  Välkommen till SKAF

Vid den årliga länsutställningen för medlemmarna i Jönköpings KAF, hade det anmälts 45 kaniner, lite mindre än föregående år. Affe Hedlund var det som dömde och en 95 poängare hittade han och det var Staffans Roos som ägde Alaskan. Så länsmästare blev Staffan Roos med Alaska i klass B.Trots lite regnskurar och blåst så hade vi kaninnördar en trevlig dag och ville man inte titta på kaniner hela tiden fanns ju marknaden med mycket hantverk och givetvis marknadsgodis ...
skaf.info

*  Figurset, Koby med kanin, Little People, Fisher-Price hos bamba.se

K p Figurset, Koby med kanin, Little People, Fisher-Price hos bamba.se. Leksaker p n tet. Snabba leveranser och god service! Bamba lskar leksaker!
https://bamba.se/product.html/figurset-koby-med-kanin-little-people-fisher-price

*  Kaniner

Tacos fick besök i sin bur idag. Han nosade och till och med slickade lite på främlingen men konstaterade snart att det inte var något kul. Jag kan hålla med honom. Den virkade figuren ser inte ens ut som en kanin, det blir inte alltid som man tänkt sig. =) ...
camillasvirkhorna.blogspot.com/2010/03/kaniner.html

*  Beteende

Att bl sa upp kroppen r ett s tt att f rsvara sig, man ser ju st rre ut. Sl med den taggiga svansen r ocks en f rsvarsmekanism. Dabbagamer r v ldigt enkla djur vad det g ller inredningen, att m blera om f r ofta kan g ra dlan stressad. L t saker och ting vara p samma plats st ll in matsk len alltid p samma st lle. Att allt st p samma st lle r en trygghet f r dlan kanske inte s stor sak f r oss men f r dlan r det det.. Reglering av kroppstemperaturen. Dabbagamen reglerar sin kroppstemperatur delvis med beteendet och delvis psykologiskt. Beteendet, f r att reglera kroppstemperaturen s flyttar dabbagamen runt i terrariet, l gger sig platt mot marken sp nner ut sina revben f r att ka ytan mot marken och exponera kroppen mot solen. Allt eftersom de f r upp temperaturen kan de reglera den genom att h ja upp kroppen fr n marken, blir de v ldigt varma kan fl mta f r att kyla ner kroppen och s ker skugga f r svalka eller s s ker de sig tillbaks till sina h lor som ligger ca 20-30 cm under marken och som ...
horsfieldii.com/dabbbeteende.html

*  Hypertrofiträning: 4 Grundläggande Tips För Ökad Muskelmassa

Om ditt mål är att utveckla din muskelmassa, så måste du anpassa din träning. I denna artikel kommer jag ta upp det absolut viktigaste du bör tänka på. Om
tränarätt.nu/hypertrofitraning/

*  Adenosin Life Medical injektions-/infusionsvätska, lösning 5 mg/ml - Handla på Apoteket.se

Köp Adenosin Life Medical injektions-/infusionsvätska, lösning 5 mg/ml hos Apoteket - Råd online och alla läkemedel i lager. Telefon 0771 - 450 450
https://apoteket.se/produkt/adenosin-life-medical-injektions-infusionsvatska-losning-5-mg-per-ml-10-x-50-milliliter-injektionsflaska-107293/

*  For højt blodtryk - hypertension - Nationalt Videnscenter for Demens

Resultater fra 19 befolkningsundersøgelser vedrørende sammenhængen mellem hypertension midt i livet og risiko for Alzheimers sygdom er sammenfattet i en amerikansk oversigtsartikel fra 2011. Der er tale om prospektive kohortestudier og såkaldte nested case-kontrol studier. Artiklen indeholder en meta-analyse af sammenhængen mellem hypertension ved studiernes start (baseline) samt meta-analyser af sammenhængen mellem en 10-mm Hg stigning i henholdsvis systolisk og diastolisk blodtryk (se tabel). Ingen af de tre meta-analyser finder nogen sammenhæng mellem hypertension og risiko for Alzheimers sygdom.. ...
videnscenterfordemens.dk/risikofaktorer/fysisk-helbred/for-hoejt-blodtryk-hypertension/

*  Köpa Sumatriptan Belgien. Generiska Läkemedel Apotek. De bästa specialpriser för samtliga droger - EduGerma.com - World Class...

Inköp 100 mg Imigran billigaste Stockholm. Beställa Imigran 100 mg Nu, Över disken 100 mg Imigran Tjeckien, Var att beställa billigaste Imigran Medicin, Lågt pris Sumatriptan Billig, Var man kan köpa Billig Imigran 100 mg Generisk, Beställa 100 mg Imigran utan recept Nederländerna, Köpa Sumatriptan utan recept Sverige, Köpa Imigran 100 mg Billig Europa, Köpa Imigran 100 mg Billig Belgien, Läkemedel Imigran Köpa, Där jag kan få Imigran 100 mg Schweiz, utan recept 100 mg Imigran Kanada, Inköp Sumatriptan Generisk Belgien, Inköp Sumatriptan 100 mg billigaste Europa, Över disken Sumatriptan Finland, Köpa Imigran 100 mg billigaste Grekland, Om att få Billig Sumatriptan Generisk, Köpa Sumatriptan På nätet Grekland, Inköp Sumatriptan utan recept Kroatien, Lågt pris Sumatriptan Läkemedel, Var man kan köpa billigaste Sumatriptan, Köp Imigran Billig, Generisk Sumatriptan 100 mg Helsingborg, Inköp Billigaste Sumatriptan, Inköp Imigran 100 mg billigaste Danmark, Var man kan ...
edugerma.com/kopa-sumatriptan-belgien-generiska-lakemedel-apotek-de-basta-specialpriser-samtliga-droger/

*  Resveratrol förbättrar blodcirkulationen hos överviktiga och förbättrar insulinkänsligheten - Greatlife.se - Bäst på hälsa

Ny studie visar att personer som lider av fetma som fått dagligt tillskott av Resveratrol fick förbättrad blodcirkulation efter endast sex veckors intag av 75 mg per dag.
https://greatlife.se/artiklar-och-fakta/hjarta-karl/resveratrol-blodcirkulationen-overviktiga-insulinkansligheten

*  Kortare uppdrag som administrat r inom HR - tng - Administrat rsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm

V r kund ska installera ett nytt HR- system och som administrat r kommer du att administrera den data som verf rs fr n det gamla systemet till det nya. verf ringen kommer att ske maskinellt, s ledes kommer du ven att utf ra olika typer av stickprov. Vidare kommer du att l gga in utbildningar och ta hand om arkiveringen. Denna tj nst ing r i v r bemanningsverksamhet, vilket inneb r att du blir anst lld av tng och jobbar som konsult ute hos v r kund. Tj nsten ska tills ttas omg ende och p g r fyra till sex veckor ...
vakanser.se/jobb/kortare uppdrag som administrator inom hr/

*  Hästar vi minns - N. Nitrolglycerin

Nitroglycerin, ridponnyhingst, född 29 maj 2004, e. Veronas Gerswin RP136 u. Dagolina RNF 169-S. Klass1 belönad på fölmönstringen 2004 med 46 poäng (8,8,8,8,8,6). Klass1 belönad på riksutställning 2004 samt klassvinnare på ungponnyutställning 2005, där han även blev BIR ...
dagolina.com/nitro.html

*  HALV IRONMAN

Tränar inför min första HALV IRONMAN som börjar närma sig med stormsteg. Det finns antagligen lika många sätt att göra det på som det finns deltagare till varje tävling.. Cyklingen är som bekant tidskrävande och jag börjar tvivla på min cykelform nu när det närmar sig. Tror perioder av tvivel hör till. Skulle vara extremt märkligt om det bara gick som på räls även om det förstås skulle vara en dröm inför ett race.. Benen har inte alls känts pigga eller starka efter veckan på Mallorca, som nu var en månad sedan! I min värld skulle jag komma hem och vara starkare och istället kom jag hem och drog på mig en förkylning som satte sig i luftrören.. Upplever att det tar tid för min kropp att förbättra sig på cyklingen och det kan vara för att jag inte har oändligt med tid till att träna. Har under de senaste månaderna sedan det att jag bestämde mig för att jag ska genomföra tävlingen i sommar, haft en långsam progression för att kroppen ska vänja ...
ehrnholm.se/tag/halv-ironman/

*  Ordning och anarki: Hur vanligt är det med polisbrutalitet i Sverige?

I boken beskriver jag hur jag själv som ung polis vid åtskilliga tillfällen ljög i rättegångar och hur mitt agerande ofta drabbade utsatta personer och grupper. Fostrad av en så kallad kåranda skyddade jag ofta kollegor mot olika grupper som vi gripit eller omhändertagit och som anmält mig eller någon kollega för övergrepp. Jag lärde mig tidigt av äldre kollegor hur man skulle skriva sig fri när man begått övergrepp på omhändertagna eller gripna. Fick någon man gripit en skada så skrevs som vanligt "Personen var bråkig så polismannen Lundh och hans kollega tvingades göra nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Då den misstänkte var våldsam lyckades polismännen inte hejda fallet varför de misstänkte slog i huvudet och blodvite uppstod." Jag vet inte hur många gånger jag skrev detta avsnitt och jag var långtifrån ensam om detta ...
ordningochanarki.blogspot.com/2011/01/hur-vanligt-ar-det-med-polisbrutalitet.html

*  Naturbilder, lång exponering - Martin Hugne - Foto

Ett ND-filter fungerar ungefär som solglasögon för kameran och begränsar mängden ljus som kommer in så att man kan ta bilder med långa slutartider även när det är ljust ...
martinhugne.com/blogg/2014/01/naturbilder-lang-exponering.html

*  aminaparacha - august 2015

I sommar har jag ju (som ni som läser bloggen vet även om jag kanske inte skrivit det här?) varit på barnonkologen på Astrid Lindgrens. Där har jag ju i princip varit lite liknande underläkare men ändå inte eftersom jag inte läst barnkursen ännu. Men på måndag går jag in i den akuta vuxenkirurgin med arbetstid både på kirurgakuten och på KAVA (den Kirurgiska AkutVårdsAvdelningen). Där kommer jag att jobba tom. 3/1-16, dvs. fyra månader. Tror det blir bra. Tillräckligt lång tid för att komma in i det men ändå så kort att man inte hinner tröttna. Hoppas på det! ...
aminaparacha.blogg.se/2015/august/

*  Ordning och anarki: oktober 2010

Istället för att enbart mena att det är drogen som gör en till knarkare hävdar Goldberg att det i huvudsak är personen själv och dennes miljö som gör denne till knarkare. Väldigt förenklat börjar det med att man som barn får en dålig uppväxt och får en negativ självbild, varpå man försöker få veta ifrån andra människor ifall denna självbild stämmer eller inte. Ifall man blir illa bemött av andra bekräftar det ens negativa självbild, då man nu blir officiellt "stämplad" som en avvikare, vilket uppmuntrar personen att fortsätta agera på ett sätt som bekräftar denne bild, som att ta droger. Detta för att när ens självbild är negativ är det kostsamt att få positiva reaktioner från andra, då detta gör att man börjar tvivla på sin egen negativa självbild. Konstigt som det kan låta menar Goldberg att en människa hellre agerar så att ens inre bild av sig själv stämmer överens med vad ens omgivning har för åsikt om en, än att agera så att andra ger ...
ordningochanarki.blogspot.com/2010/10/

*  Hur länge är kärnavfallet farligt? - PDF

Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter
docplayer.se/3980537-Hur-lange-ar-karnavfallet-farligt.html

*  Hulken i smoking | Aftonbladet

Ingen behöver någonsin tvivla på att detta är en amerikansk bil. Mått, prestanda och drivmedelsförbrukning är helt enkelt gigantiska. Men så är Cadillac Sixteen byggd endast för…
aftonbladet.se/bil/article10490579.ab

*  Chefsblogg | Ett litet steg för jämställdheten, ett stort steg för...

Viviane Reding ger inte upp. I sitt oförtröttliga arbete för att Europas företag ska få mer kompetenta styrelser lägger hon nu fram ett lagförslag om kvotering till bolagsstyrelserna. Det första någonsin, som hon noggrant påtalar i en video från BBC.. Förslaget är något förändrat sedan i somras, så till vida att sanktionerna för bristande följsamhet mot lagen får avgöras nationellt.Sverige tänker rösta emot , och tar därmed ställning för att Sveriges viktigaste företag aktivt avstår från att välja bland den bästa kompetensen till sina styrelser.. I en tid, när allt fokus borde ligga på att utnyttja och engagera alla resurser för att bygga ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark ekonomi som kan skapa jobb och framtidshopp, väljer svensk regering att passa. Välutbildade och engagerade människor som vill och kan satsa på chefs- och ledarskap på hög nivå kastas bort och ställs på väntelistor.. Det är uppenbarligen viktigare att inte stöta sig med ...
chefsblogg.se/ett-litet-steg-for-jamstalldheten-ett-stort-steg-for-manskligheten/

*  Red Opening - fredagsdrinken - Karlstein

Fredag igen. Tiden trummar på precis som jag planerade redan för någon vecka sedan. Den här helgen blir den sista "lediga" innan tokbokade februari startar upp. Jag gillar att ha något inbokat, en "grej" att se fram emot. Samtidigt gillar jag att ta tiden som den kommer och inte ha något planerat. Det blir alltid ett vågspel det där. Kanske kan mars färgas av ett lugnare tempo med mer spontanitet? Allra helst vill jag nog hålla min mentala kalender helt ren, samtidigt får dagarna gärna bjuda på överraskningar. Är det viktigt med planering och dagordning kan man ju alltid välja att skriva in de trevliga sakerna i efterhand. Det ser roligare ut när man tittar tillbaka då ...
karlstein.nu/red-opening-fredagsdrinken/

*  God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande...

God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person
slideplayer.se/slide/7224122/

*  Kenneth Grönwall: Plåster på såren

Blåsorna växte rejält, ökade i antal och kliade som få. Placeringen av dessa bidrog raskt till öppna sår som vägrade läka. Blod, var och kli drog ner på vardagens tjo och tjim. Så, efter att ha varit man och vägrat gå till doktorn med mina treveckorssår, tyckt synd om mig själv och lagt ner en hel del pengar på plåster bokade jag till slut tid hos min husläkare. Dels på grund av mina skräckfilmshänder, dels för att få en allmän hälsokontroll ...
kentson.blogspot.com/2009/06/plaster-pa-saren.html

*  Byggnadshyttan Mälsåker - Byggnadsvårdsföreningen

Utbildningens närmaste mål är att utveckla de medverkandes kunskaper för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Teori och praktik varvas. De praktiska arbetsmomenten utgör steg i restaureringen av Mälsåker men samma avgörande kunskaper och grundläggande synsätt gäller för all god restaureringskonst. Hantverkaren skall lära sig att tänka antikvariskt, att läsa det äldre materialet innan han tar fram verktygen.. De teoretiska lektionerna är av två slag. Dels gemensamma föreläsningar i ämnen som teknik- och arkitekturhistoria, restaureringskonstens historia och ideologi, virkeslära, undersöknings- och dokumentationsmetoder, byggnadsvårdens organisation m.m. Dels mera yrkesegna lektioner eller laborationer i material- och verktygskunskap och de olika byggnadshantverkens historia. Både snickare och murare får tillsammans med smederna tillverka egna verktyg som profilhyvlar och putsslevar. Tiden för lektioner och laborationer är beräknad till 200 timmar, med en ...
byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/övrigt/byggnadshyttan-maelsaker

*  enligtannie ღ

Dagarna rullar på, fortare än någonsin och jag har nog aldrig varit så här oförberedd på julen som i år. Tiden har gått så fort och känslan av att man vill ha sommaren tillbaka har inte alls hunnit växa sig större och av någon anledning tror jag att de 2.5 år som återstår av den här epoken av ens liv kommer gå väldigt, väldigt fort.. Åter igen måste jag ursäkta för mitt frånvarande. Å juste hade avslutning idag. Lekten nån ballonglek med alla ettor och tvåor och min klass tog hem allt. (yeah..). Väntar annars fortfarande på att julklapparna ska köpa sig själva samtidigt som jag är medveten om att det blir mindre tid för varje dag som går. ...
enligtannie.blogg.se/2013/december/

*  Tonårsboken: Bloggtips

Uppdatering är något jag är väldigt noga med. Kanske för att jag själv besöker många bloggar varje dag. Men de flestas problem är att de inte hinner med. Ofta frågar jag mig själv hur jag kan hinna med att blogga nästan varje dag samtidigt som jag har skola och annat. Svaret är nog att jag gjort det till en vana att sätta mig en stund varje kväll och skriva ett inlägg. Det har blivit en rutin. Det beror helt enkelt på vad man prioriterar, om man tar sig tid brukar man ofta hinna med ...
tonarsboken.blogspot.com/2010/12/bloggtips.html

*  Trendenser

Den här veckan pågår Formex, Nordens största inköpsmässa för inredningsbranschen, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag brukar ju normalt vara på plats för att bevaka den under flera dagar, men i år blev det bara en snabb svängom. Nyhetsvärdet för mig som bloggare är inte längre vad det en gång varit eftersom utställarna numera skickar ut information om sina nyheter långt före jul. Och eftersom fotoförbudet för besökarna är bortplockat och många instagrammar från mässan i realtid (kolla in hashtaggen #formex eller #formex2015) så känns det inte motiverat att fota ännu bfler bilder på samma saker som redan visats femhundrasjuttioelva gånger. Lägg därtill att trendutställlningarna inte tilltalar mig rent estetiskt och ni förstår att min bildrapport från vårens Formex är av det mer pliktskyldiga slaget. Men, jag vet att det finns många som inte kunnat åka dit och som väntar på mina inlägg därifrån och jag vill inte göra er besvikna. Här kommer en ...
trendenser.se/category/massor.html

*  hagbacken.blogspot.se ~: Det här med dikesgranar....

Godmorgon! Ja, det här med dikesgranar har jag funderat en extra gång på i år. Dels har jag ju orchideér som då tar skada, och sen vet jag inte var jag ska göra plats åt dem? Hmm...har i alla fall en konstgjord gran från IKEA i köksfönstret *ler ...
hagbacken.blogspot.com/2013/11/det-har-med-dikesgranar.html

*  nenna - livet så här långt: 'Det borde vara lag på att amma'

Kom tillbaka o säg om det där när du själv suttit vaken i flera nätter o dagar för att bebisen inte riktigt får rätt tag o vad du än gör så blir det inte bättre, snarare sämre. När du inte kunnat gå på toa ordentligt på flera dagar för att så fort bröstet lämnar munnen gallskriks det o panikkänslorna kommer med stormsteg. När du inte längre kan sitta eller resa dig upp utan att börja lipa för att sovställningen du måste ha på natten pajar ryggen totalt. JA, när du gått igenom DET och lite till, då och endast DÅ kan du komma med din idiotiska kommentar ...
nennab.blogspot.com/2010/08/borde-vara-lag-pa-att-amma.html

*  Sheldan Nidle - Kanaliserar (Svensk översättning) - 3 januari 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban Dratzo! Efter ytterligt flera allvarliga samtal om orsakerna till en ständigt föränderlig "Philosophie de guerre" (krigsfilosofi) fortsätter finansieringsprojektet att gå framåt. Det fanns väsentliga skillnader vad gäller hur den nya efterföljande välståndsvärlden skulle styras. En fullständig genomlyst världsbild saknades, men efter en rad ärliga diskussioner, som granskades av alla parter, fastställdes en detaljerad agenda. Vi är för närvarande eniga om ett antal mål och om en tidplan för att korrekt uppnå dem. Denna mycket välbehövliga prolog uppstod tack vare ett antal försök till rackartyg som iscensattes av den olagliga amerikanska US Corp, ("AB USA"). Det som är viktigt och spännande är att vi nu verkligen talar samma språk. Den nya regeringen är en revolutionerande och mångskiftande grupp individer som då och då inte alltid har fungerat harmoniskt tillsammans. Denna organiska process har gått igenom sin egen tysta revolution ...
galacticchannelings.com/svenska/sheldan03-01-17.html

*  Förbättrad livslängd - Förenklad hantering - Devex MekatronikDevex Mekatronik

Bakgrund. Motion Display är ett företag som tillverkar reklamdisplayer med elektroniskt bläck, som rör sig i animerade sekvenser. Displayerna drivs av en mikroprocessor, och får sin ström från knappcellsbatterier.. När de skulle ta fram en ny generation av sin produkt, så var ett av kraven att strömförbrukningen skulle minska. Ett annat var att det skulle tas fram ett scriptspråk, som skulle förenkla skapandet av nya animationer.. Projektutförande. Devex anlitades i april 2012, och fick totalansvar för firmware, scriptspråk, och kringliggande PC- programvara. Arbetet utfördes både i kundens och Devex lokaler.. Slutresultat. Projektet genomfördes enligt tidsplanen, och i enlighet med fastställda specifikationer. Idag producerar Motion Display tiotusentals enheter med den nya mjukvaran inlagd.. ...
devexmekatronik.se/case/forbattrad-livslangd-forenklad-hantering/

*  Ingas tankställe: Ta avsked och se framåt

Det blev inget eventsbesök idag. Ibland får man inse sina begränsningar och stanna hemma. Jag kan behöva ladda lite inför det som ska komma. Jag har fått en preliminär planering av behandlingsinsatserna. På måndag är det en vecka tills jag ska inställa mig på Hematologen i Linköping. Första dagen blir det nog mest provtagning och förberedelser, men nästa dag ska jag få cytostatika. Det är då mitt immunförsvar ska slås ut. Redan dagen efter ska jag sedan få tillbaka stamcellerna som skördades för ett tag sedan. Det är de som ska bygga upp ett nytt immunförsvar. Om allt går som det ska, får jag sen flytta över till Jönköping. Där ska jag vara ett antal veckor om inte helt isolerad så nästan ...
tankstallet.blogspot.com/2016/09/ta-avsked-och-se-framat.html

*  Begravningar - Länsstyrelsen i Örebro län

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.. Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen. Från och med 1 juli 2012 har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit över hanteringen av begravningar från Länsstyrelsen i Örebro län. ...
lansstyrelsen.se/orebro/Sv/manniska-och-samhalle/begravningar/Pages/default.aspx

*  Kulturdelen: Håvard Homstvedt på Galleri Riis

I tavlan med namnet Mole Fingers har mullvadar grävt gångar genom en kvinnas torso och ben, två av dem i lagom höjd för att kunna vara fickor. Ett par av de andra miljöerna är delvis vardagliga, delvis ovanliga. Jag tycker om tavlor som antyder något utöver vardagen. När jag ser Homstvedts verk igen på galleriets hemsida är de litet mer intressanta, men när jag såg dem på plats var de inte så fantasiväckande ...
kulturdelen.blogspot.com/2012/12/havard-homstvedt-pa-galleri-riis.html

*  Information om sommarlägret 2017 | KFUM Central Basket - sedan 1952

Om man måste ha med sig telefonen så kommer överledaren ta hand om den under dagen och på middagsrasten 17:00-19:30 får man ha den för eventuella samtal osv. Skulle det dock vara så att ni behöver få tag på oss under lägerveckan så kommer ni alltid kunna nå oss på kanslitelefonen (numret kommer). Säkraste tiderna är under lunchen 12:00-13:30 och middagen 17:00-19:00. Övrigt tid kan vi inte lova något men SMS kommer att vittjas ett par gånger per dag. ...
kfumcentral.se/www/information-om-sommarlagret-2017/

*  Bli av med ditt sötsug på 4 veckor - dags för en ny omgång? | Ät bra, må bra

Jag får varje vecka flera mail och kommentarer från er läsare om allt möjligt på temat mat och hälsa. Det är jättekul att ha den kontakten med er! Den senaste
cleaneatingbyannika.se/bli-av-med-ditt-sotsug-pa-4-veckor-dags-en-ny-omgang/

*  Mollie's Townhouse: september 2013

Det Noomi älskar mest av allt är gosedjur, så det var ju självklart att hon skulle få ett nytt sådant i födelsedagspresent. Det var som att tid och rum försvann när hon hade öppnat paketet och sedan låg och bet på gosedjuret. Hon har alltid demolerat sina gosedjur, förutom den Hello Kitty hon fick i julklapp i fjol. Under hela fjolåret tvärstannade hon alltid när vi gick förbi leksaksaffären, för där hade de en stor Hello Kitty i skyltfönstret. Noomi ställde sig varje gång upp med tassarna och pep och kved när hon såg den. Därför fick hon till sist en egen liten Hello Kitty i julklapp och den är konstigt nog det enda gosedjur hon inte har bitit sönder. Hon har varit så rädd om den hela tiden, men tyvärr så slet Riva den i stycken en dag ...
rosedechine.blogspot.jp/2013/09/

*  Hemberedskap - Nordanstig

Vid en kris måste samhällets resurser prioriteras för de mest utsatta. De allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid. Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten i minst 72 timmar. Det behöver inte betyda att samhällskrisen är över efter tre dygn, men om du har det du behöver de första dagarna får du tid att tänka över din situation. ...
nordanstig.se/Kris--Sakerhet/Hemberedskap.html

*  Pr stholm - En levande by i R ne lvdal

Byn benämns på kartor och i adresser som Södra- och Norra Prästholm men är en enhetlig by.. Största delen av byn ligger på södra sidan av älven. Prästholm har ca 175 invånare och hör till kommunens byar med låg genomsnittsålder. Hitta till Prästholm Vik av vid någon av E4-avfarterna vid Råneå, och följ skyltning, ca: 9 km från E4 ...
prastholm.se

*  Glass lchf - Lottamat

Jag hade tänkt vänta med detta inlägg till en solig dag, men jag ångrade mej, vem vill vänta på glass? Bara för att man äter lchf måste man inte avstå från glass, tvärtom, hemgjord glass är till och med godare! Här är mina glassrecept, håll till godo:. Chokladglass ...
lottamat.se/glass-lchf/

Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.KennelklubbArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Åskknallshuvudvärk: (Primary thunderclap headache)Hemotoxin: Hemotoxin kallas gifter som förstör röda blodkroppar (alltså orsakar hemolys), stör blodkoagulering och/eller orsakar organförsämring och vävnadsskador. Termen hemotoxin är något missvisande då toxiner som skadar blodet även skadar andra vävnader.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.Psykrotrof: Psykrotrofa kallas organismer, framför allt mikroorganismer, som är köldtoleranta.PropranololBloddopning: Bloddopning innebär att idrottare ökar blodets förmåga att transportera syrehttp://www.ne.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Patellarreflex