Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.NorbornanerKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.NoradrenalinKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Endoteliner: Peptider med 21 aminosyror som produceras av vaskulära endotelceller och har en stark kärlsammandragande verkan. Endotelinfamiljen består av tre medlemmar: endotelin-1, endotelin-2 och endotelin-3. Alla tre innehåller 21 aminosyror, men aminosyrasammansättningen varierar. De tre peptiderna framkallar kärlsammandragande och pressoreffekter i olika delar av kroppen. De farmakologiska verkningsmekanismerna är dock kvantitativt avsevärt varierande mellan de tre isopeptiderna.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Regionalt blodflödeSympatiska nervsystemetVasomotoriska systemetEndotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder endotelin med hör affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Metoxamin: En alfaadrenerg agonist som ger långvarig, perifer kärlsammandragning. Medlet har liten eller ingen direktverkan på det centrala nervsystemet.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Endotelin A-receptorNjurcirkulationTyraminKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Tromboxan A2Endotelin B-receptorArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Prostaglandinendoperoxider, syntetiskaUrotensinerNG-nitroargininmetylesterKaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Adrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Råttor, Sprague-DawleyGenomspolningTromboxanreceptorerNitroprussidHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.SerotoninMuskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.NordefrinHydroxieikosatetraensyror: Eikosatetraensyror som substituerats i någon position med en eller flera hydroxigrupper. De är viktiga intermediärer i en rad biosyntesförlopp som utgår från arakidonsyra och leder till ett antal biologiskt aktiva föreningar, så som prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.ProstaglandinerAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Huggormsgifter: Gift från ormar av familjen Vipera (huggormar). Det är inte lika kraftigt som gift från Elapidae (kobror) eller Hydrophidae (havsormar) och verkar huvudsakligen på kärlsystemet, där det stör koagulation och kapillärmebranfunktioner. Det har även cytotoxisk verkan. Gifterna innehåller stora mängder enzymer och andra faktorer.Peptider, cykliskaNjurartärAdrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.SumatriptanLungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Råttor, WistarArgininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.Adrenergic alpha-1 Receptor AgonistsLaserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Adrenerga fibrer: Nervfibrer som frisätter katekolaminer vid en synaps efter en impuls.HudtemperaturBlodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.EnzymhämmareNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Sammandragande medel: Preparat som orsakar sammandragning, vanligen vid lokal användning.Bretyliumföreningar: Preparat som används bl a som adrenerga blockerare.Sympatiska postganglionära fibrerNitroarginin

*  Medicinsk informationssökning (Arterioler • Definitionerna)

Tekniken är vanlig inom telepatologi.Vasomotoriska systemetKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma ... Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Tarmkäx: Ett skikt av bukhinnan som fäster bukorganen ... I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke- ... Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens ...
lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Arterioler&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Acetylkolin • Definitionerna)

Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma ... medel som påverkar acetylkolincykeln och medel som har verkan på de kolinerga nervcellernas överlevnad. Termen kolinerga medel ... Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Gangliestimulerande medel: Medel ... ProadifenVasomotoriska systemetVagusnervGanglieblockerande medel: Medel som främst verkar genom att stoppa ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Acetylkolin&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Adrenalin • Definitionerna)

PropranololBedövning vid tandbehandlingSympatomimetikaTandpulpatestFenyletanolamin-N-metyltransferasKärlsammandragande medel: ... Det har kärlsammandrag ande egenskaper och används som hjärtstimulant.Dopamin-beta-hydroxylas: Syn. dopamin-beta-monooxygenas. ... Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.SympatolytikaFettvävnad: Bindväv ... Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Metanefrin: En produkt av epinefrin O-metylering. ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Adrenalin&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Tarmkäxartärer • Definitionerna)

Biologiska faktorerKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Kärlvidgande ... ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Guanetidin: Ett blodtryckssänkande medel som verkar genom att selektivt blockera ... Det har även provats på astmapatienter.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, ... De försörjer luftrörern och nedre delen av luftstrupen.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Tarmkäxartärer&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Kärlutvidgning • Definitionerna)

Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Indometacin: Ett ... Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.PapaverinSvettningHjärnartärer: De artärer som förser ... Det används huvudsakligen vid astma.VerapamilBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller ... Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.TetraetylammoniumPropranololAdenosintrifosfat: ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kärlutvidgning&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas type III • Definitionerna)

Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.PeroxiddismutasKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att ... inavlade C57BLKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kväveoxider: Oorganiska ... Används som antiseptiska medel.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos ... nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kväveoxidsyntas type III&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas typ I • Definitionerna)

Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Reaktiva kväveradikalerKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att ... Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Möss, knockout: Musstammar, hos vars ... Används som antiseptiska medel.PeroxinitritArginas: Ett ureahydrolas som katalyserar hydrolys av arginin och canavanin till L- ... Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Kväveoxidsyntas typ I&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Lungartär • Definitionerna)

Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Pulsåderförträngning: ... EC 1.14.13.39.NoradrenalinEmbolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, ... Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl ... nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Angiokardiografi: Radiografi av hjärtat och de stora blodkärlen efter ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Lungartär&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas • Definitionerna)

Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma ... Huvudstammen i kroppens artärsystem.SuperoxiderAmidiner: Används som antiseptiska medel.PeroxinitritArginas: Ett ureahydrolas ... inavlade C57BLKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kväveoxider: Oorganiska ... nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kväveoxidsyntas&src=definitions

*  Migrän: Complete Guide; Typer av migrän; Migrän eller huvudvärk? Hur man skiljer dem; Sammanfattning typer av huvudvärk; Drycker

3. Om du för närvarande tar vissa antidepressiva medel. 4. Du har diabetes. 5. Du har en familjehistoria av tidig hjärtsjukdom ... Vet att triptaner är kärlsammandragande, så bör inte tas av personer med vissa medicinska tillstånd, såsom koronar eller ... 3. Där kan du använda smärtstillande medel eller triptaner på grund av andra hälsoskäl. 4. smärtstillande eller triptaner kan ... Vid användning av smärtstillande medel, ergotamin eller triptaner för att lindra migränsymptom, bör du hålla ett register där ...
jackabacon.com/article/migrn-complete-guide

*  Medicinsk informationssökning (Tritium • Definitionerna)

Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.NikardipinKroppsvätskerum: De båda faser ... Den har lokalbedövande och kärlsammandragande egenskaper och används kliniskt för dessa ändamål, särskilt i ögon, öron, näsa ... Miljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för ...
lookformedical.com/definitions.php?lang=6&q=Tritium

*  Medicinsk informationssökning (Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 4 • Definitionerna)

Det har kärlsammandrag ande egenskaper och används som hjärtstimulant.PyrrolidinonerAdeninnukleotiderCykliskt AMP-beroende ... Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.XantinerBindningsplatser: De reaktiva områden på en ... Ett medel med positiv inotrop effekt på hjärtat och kärlvidgande egenskaper. Det hämmar cAMP-fosfodiesterasverkan i ... En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur ...
lookformedical.com/definitions.php?lang=6&q=Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 4

*  Eterisk cederträolja - oljan du alltid vill ha hemma | Passion för hälsa

Eftersom cederträ är kärlsammandragande och har en fettnedbrytande förmåga är det inte helt ovanligt att oljan används för att ... Naturliga medel som håller ohyran borta från växter. *Naturliga medel mot mal och pälsängar ...
passionforhalsa.se/eterisk-cedertraolja-oljan-du-alltid-vill-ha-hemma

*  Online apotek Sverige

Apopril - Om du äter blodförtunnande medel som t ex waran, fragmin, apopril captopril. Richard levde i tjugosju år och Niclas i ... Imigran innehåller sumatriptan, som också är kärlsammandragande. *Arapres - Theos sjukdom, nefrotiskt syndrom, innebär helt ...
sverige-apotek.life/index-19.html

*  Cornucopia?: Läkare är "raljerande, arroganta, fåfänga, nedlåtande och inhumana"

Jag fick testa ett par tre olika medel innan jag kom ur. Men i grund skapade läkaren problemen vilket är en annan historia. ... Prozenth: Ja, serotonin finns ju lite varstans i kroppen och har många olika uppgifter (kärlsammandragande, mag-tarm-kanalens ... Jag ser inga kollegor som tvingar på patienter SSRI eller andra antidepressiva medel (förutom om man tvingas till det för att ...
cornucopia.cornubot.se/2013/02/lakare-ar-raljerande-arrogana-fafanga.html

*  Medicinsk informationssökning (A2B-adenosinreceptor • Definitionerna)

Det har kärlsammandrag ande egenskaper och används som hjärtstimulant.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i ... Det används huvudsakligen vid astma.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen. ... Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.S-adenosylcysteinPurinnukleosiderRadioligandanalys ... Koformycin har föreslagits som antitumörmedelsynergist och immunsuppressivt medel.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som ...
lookformedical.com/definitions.php?q=A2B-adenosinreceptor&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Lipidperoxidering • Definitionerna)

Många av dessa har medicinsk betydelse som lugnande medel eller hypnotika, som narkosmedel eller som kramplösande medel. ... Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.Brombensener: Bensenderivat, där en ... EC 2.6.1.2.Nervskyddande medelKolinbrist: Tillstånd som uppstår som följd av brist på kolin hos djur. Kolin är känt som ... De används även för undersökning av membran och membranproteiner.Amidiner: Används som antiseptiska medel.ProbukolHydroxider: ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Lipidperoxidering&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (5-HT2-serotoninreceptorer • Definitionerna)

Tricykliska antidepressiva medel och amfetamin är terapeutiskt viktiga läkemedel som verk ar på detta sätt.SertralinSpiperon ... Den har lokalbedövande och kärlsammandragande egenskaper och används kliniskt för dessa ändamål, särskilt i ögon, öron, näsa ... EC 1.4.3.4.Antidepressiva medel, tricykliska: Preparat som innehåller en förenad treringsdel och som används för behandling av ... Dessa medel blockerar upptaget av norepinefrin och serotonin i axonslut och kan blockera vissa subtyper av serotonin-, ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=5-HT2-serotoninreceptorer&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Purinergic P1 Receptor Antagonists • Definitionerna)

EC 3.6.1.5.GABA-A Receptor AntagonistsHistaminblockerare: Medel som binder till, men inte aktiverar, histaminreceptorer och ... De tre peptiderna framkallar kärlsammandragande och pressoreffekter i olika delar av kroppen. De farmakologiska ... Till dessa medel räknas de klassiska antihistaminpreparaten som motverkar eller förhindrar histaminaktivitet vid omedelbar ... Det har föreslagits som medel mot parkinsonism.Granisetron: En serotoninreceptorantagonist (5HT-3-selektiv receptor) som ...
lookformedical.com/definitions.php?lang=6&q=Purinergic P1 Receptor Antagonists

*  Medicinsk informationssökning (Oxidanter • Definitionerna)

Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.Råttor, Sprague-DawleySulfensyror ... OxidanterOxidativ stressVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och ... kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Oxidanter&lang=6

Fenkamfamin: Fenkamfamin (Reactivan), summaformel C15H21N, är ett centralstimulerande medel. Preparatet togs ursprungligen fram under 1960-talet som ett hungersdämpande medel, men drogs tillbaka på grund av missbruk och att det framkallade beroende.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.KennelklubbProstaglandiner: Prostaglandiner (PG) är en grupp eikosanoider, hormonlikande ämnen som produceras i flera av kroppens vävnader och organ. Prostaglandiner är derivat av omättade fettsyror (särskilt arakidonsyra) och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel.Hemotoxin: Hemotoxin kallas gifter som förstör röda blodkroppar (alltså orsakar hemolys), stör blodkoagulering och/eller orsakar organförsämring och vävnadsskador. Termen hemotoxin är något missvisande då toxiner som skadar blodet även skadar andra vävnader.Sumatriptan: Sumatriptan är ett ämne som används som behandling av migrän, med eller utan så kallad aura. Ämnet ska endast tas i akutsyfte och ej som underhållsbehandling.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Adstringerande medel: Adstringerande medel (av latinets adstringere, sammandraga) eller sammandragande medel kallas ämnen som verkar sammandragande på vävnader. Adstringerande medel verkar inte minst på slemhinnor och kan som effekt ha minskande på blodfyllnad, svullnad och avsöndring, varigenom vävnaden blir torrare på ytan.