Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Angina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Variantangina: Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.Angina, StableNitroglycerinMottryck: En teknik för att underlätta blodcirkulationen genom att minska vänster kammares efterbelastning och höja det diastoliska trycket. Detta kan göras med hjälp av aortaballong, implanterad pump (hemopump) i bröstet eller genom undertryck i de nedre extremiteterna under den systoliska fasen.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Mikrovaskulär angina: Angina pectoris eller anginaliknande bröstsmärta med normalt kranskärlsarteriogram och positivt arbets-EKG. Orsaken till syndromet är okänd. Det är viktigt att känna igen det, och då är prognosen god. Det skiljer sig från det metabola syndromet X, som kännetecknas av insulinresistens och hyperinsulinemi och som ger ökad risk för hjärtkärlsjukdom.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.ElektrokardiografiOxifedrinKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.MyokardischemiIsosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Ergonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Aminoalkoholer: Föreningar med både en hydroxylgrupp (-OH) och en aminogrupp (-NH2).Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Prospektiva studierAngioplasty, Balloon, CoronaryBröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.NifedipinEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Metoprolol: En selektiv adrenerg beta 1-blockerare utan stimulerande verkan. Den har svagare bindning till plasmaalbumin än alprenolol, och kan vara användbar vid angina pectoris, högt blodtryck och hjärtarytmier.RiskfaktorerKoronaraterektomi: En perkutan, transluminal metod för avlägsnande av ateromatöst plack från kransartärer. Det finns både instrument för att rensa i kärlets längdriktning och roterande för avlägsnande av koncentriska avlagringar.PropranololAcetanilider: N-fenylacetamid. Prekursor för många läkemedel, färgmedel och andra föreningar i kemisk syntes; har tidigare använts som smärtstillande och febernedsättande preparat, men orsakar ofta dödlig methemogl obinemi. Synonymer: acetylanilin; acetylaminbensen; antifebrin.MyokardrevaskulariseringDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Cineangiografi: Metod för filmning av ett kontrastmedels passage genom blodkärl.PraktololAkut koronarsyndromHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Angiokardiografi: Radiografi av hjärtat och de stora blodkärlen efter tillförsel av kontrastmedel.OxprenololKoronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Fonokardiografi: Registrering av hjärtljud och återgivning av ljudpulserna som kurvor, med hjälp av mikrofon, elektrisk signalomvandlare och förstärkare (stetograf).Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.BehandlingsresultatNikorandilLångtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.PrognosKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.SympatolytikaKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Plaque, AtheroscleroticLudwigs angina: Svårartad cellulit i det submaxillära utrymmet med sekundär spridning till området mellan tungan och hakan. Tillståndet beror oftast på infektion i det nedre kindtandsområdet eller penetrerande skada till munbotten.PropiofenonerAtenolol: 4-(2-hydroxi-3-((1-metyletyl)amino)propoxi)bensenacetamid. En kardioselektiv betaadrenoblockerare med egenskaper liknande dem hos propranolol, men utan någon negativ inotrop effekt.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.VerapamilUltraljudsundersökning, interventionellTidsfaktorerBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.C-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.Spinal Cord StimulationPlaceboPropanolaminerHjärt-kärlmedelPrediktivt värde av testerHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.LaserterapiFibrinolys: Den naturliga, enzymatiska upplösningen av fibrin.Troponin TRecurrenceSjukdomsgradsmåttElektroterapi: Behandling med elektrisk ström utan att märkbar hetta utvecklas. Hit hör elektrisk stimulering av nerver och muskler, ström genom kroppen eller stötvis behandling med svag ström för att höja smärttröskeln i huden.Cardiac CatheterizationLabetalol: Ett medel mot högt blodtryck som blockerar både alfa- och betaadrenerga receptorer.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.NeopterinBelastningstolerans: Ansträngningskapaciteten hos en individ mätt i form av uthållighet (i tid och/eller maximal arbetsbelastning) under ett arbetsprov.Blodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.PindololTrimetazidinKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.Eye ManifestationsLångtidsverkande preparat: Läkemedelsberedningar som verkar under en längre tidsperiod genom att på ett kontrollerat sätt frisättas successivt.Diagnostiska tekniker, hjärt-kärl: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av sjukdomar i hjärt-kärlsystemet och dess organ eller demonstration av deras fysiologiska processer.PrenylaminIndoramin: Ett blodtryckssänkande medel med viss antiarytmieffekt.StentarPlötslig död: Plötsligt upphörande av alla livsnödvändiga kroppsfunktioner, manifesterat av bestående förlust av samtliga hjärnans, andningssystemets och hjärt-kärlsystemets funktioner.SlagvolymKolik: Smärtanfall. Tillståndet är vanligast i buken, men kan även uppkomma i andra kroppsområden.Fibrinogen: Plasmaglykoprotein som koagulerar av trombin och som består av en dimer av tre icke identiska par av polypeptidkedjor (alfa, beta och gamma), hoplänkade med disulfidbindningar. Fibrinogenlevring är en sol-gelförändring som utgörs av en komplex molekylär process. Medan fibrinogen spjälkas av trombin och bildar polypeptid A och B, ger andra enzymers proteolytiska verkan olika nedbrytningsprodukter av fibrinogen.PentaerytritoltetranitratRegressionsanalysPropylaminerDipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.VektorkardiografiTrombocytaggregationshämmareFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Kreatinkinas: Ett transferas som katalyserar bildandet av fosfokreatin från ATP + kreatin. Reaktionen lagrar ATP-energi som fosfokreatin. Tre cytoplasmaisoenzymer har påvisats i mänskilig vävnad: MM i skelettmuskulatur, MB i hjärtmuskelvävnad och BB i nervvävnad; dessutom har ett mitokondrieisoenzym identifierats. Med makrokreatinkinas avses ett kreatinkinas i komplex med andra serumproteiner. EC 2.7.3.2.Retrospektiva studierSingelfotonemissionstomografiMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.NitraterPerhexilinSpiraltomografiErytrocytaggregation: Hopklumpning av röda blodkroppar vid dåligt blodflöde, till följd av dragningskraften mellan cellerna, vilka binds till varandra i rouleaux-aggregat. Den svaga mekaniska kraft som blodflödet utövar är tillräcklig för att bryta upp aggregaten. Starkare eller svagare hopklumpning kan bero på en rad förhållanden i cellmembranet eller i blodplasman. Aggregationsgraden påverkas av erytrocyternas deformerbarhet, sialylering i cellmembranet, ändrad negativ ytladdning hos cellerna pga den dielektriska effekten av proteiner i den omgivande plasman, osv. Blodviskositeten och sänkan påverkas av erytrocytaggregationen och används som parametrar för beräkning av hopklumpningen.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.NordirlandLäkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.RiskbedömningBlodstillning: Den process som spontant stoppar blodflödet från kärl som leder blod under tryck. Till den bidrar sammandragning av kärlen, hopklumpning av blodkroppar (t ex erytrocytaggregation) och blodkoagulering.Blodviskositet: Blodets inre motstånd (friktion, tröghet) vid kraftpåverkan. In vitromätning av blodets viskositet har begränsad klinisk betydelse, då denna inte återger den verkliga viskositeten i cirkulationssystem et. Postkolecystektomisyndrom

*  Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi - PDF

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad ... 10 Kärlkramp...11 Vad är kärlkramp?...11 Hur vanligt är det med kärlkramp?...11 Hur ser prognosen ut vid kärlkramp?...11 Hur ... 13 Kärlkramp Vad är kärlkramp? Kärlkramp yttrar sig oftast som en tillfällig, hopkramande smärta i bröstet. I medicinska ... Ett sådant tillstånd kallas instabil kärlkramp. Instabil kärlkramp skiljer sig från stabil kärlkramp genom att den snabbt ...
docplayer.se/1619030-Om-karlkramp-hjartinfarkt-hjartsvikt-och-arytmi.html

*  Leif Pagrotsky ny superminister | Aftonbladet

Svår kärlkramp. Mindre känt är att den rockande ministern lider av kärlkramp, en svår hjärtsjukdom, och att han har opererats ...
https://aftonbladet.se/nyheter/article10314571.ab

*  Forum inom hälsa och sjukdomar - Netdoktor

Kärlkramp (Angina pectoris) Angina pectoris är latin och betyder \"trångt bröst\". Och så känns det också. Som en tryckande, ... Kärlkramp (Angina pectoris) Angina pectoris är latin och betyder \"trångt bröst\". Och så känns det också. Som en tryckande, ...
https://netdoktor.se/smarta/forum/lyrica-7/

*  Neuropatisk smärta - Netdoktor

Kärlkramp (Angina pectoris) Angina pectoris är latin och betyder \"trångt bröst\". Och så känns det också. Som en tryckande, ... Kärlkramp (Angina pectoris) Angina pectoris är latin och betyder \"trångt bröst\". Och så känns det också. Som en tryckande, ...
https://netdoktor.se/smarta/fibromyalgi/fraga-doktorn/neuropatisk-smarta/

*  Jag har lågt blodvärde och ont i leder, kan detta vara tecken på reumatism? - Netdoktor

Kärlkramp (Angina pectoris) Angina pectoris är latin och betyder \"trångt bröst\". Och så känns det också. Som en tryckande, ... Kärlkramp (Angina pectoris) Angina pectoris är latin och betyder \"trångt bröst\". Och så känns det också. Som en tryckande, ...
https://netdoktor.se/smarta/fraga-doktorn/jag-har-lagt-blodvarde-och-ont-i-leder-kan-detta-vara-tecken-pa-reumatism/

*  Bisoprolol Sandoz - FASS Allmänhet

angina pectoris (kärlkramp). • hjärtsvikt som ger andfåddhet vid ansträngning eller vätskeansamling. I dessa fall kan ... För patienter med hypertension och kärlkramp och åtföljande hjärtsvikt bör behandlingen inte avbrytas tvärt. Dosen bör minskas ... yrsel, trötthet och huvudvärk (särskilt i början av behandlingen hos patienter med högt blodtryck och kärlkramp. Symtomen är i ... Vid behandling av högt blodtryck eller kärlkramp är denna biverkning mindre vanligt förekommande. ...
https://fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080330000073

*  Avelox filmdragerad tablett 400 mg - Köp tryggt på Apoteket

kärlkramp. Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare). *. muskelryckning ...
https://apoteket.se/produkt/avelox-filmdragerad-tablett-400-mg-7-styck-blister-202578/

*  Metoprolol Sandoz depottablett 25 mg - Köp tryggt på Apoteket

Läkemedel mot hjärtbesvär, däribland kärlkramp, t.ex. amiodaron, digoxin, nitrater och antiarytmiska läkemedel. ... om du har en sällsynt form av kärlkramp som kallas Prinzmetals angina ...
https://apoteket.se/produkt/metoprolol-sandoz-depottablett-25-mg-250-styck-burk-218900/

*  Enalapril Actavis tablett 20 mg - Beställ på Apoteket.se

har kärlkramp (angina pectoris). *. har minskad blodcirkulation i hjärnan på grund av stroke eller ministroke TIA (transitorisk ...
https://apoteket.se/produkt/enalapril-actavis-tablett-20-mg-100-tabletter-blister-233955/

*  Remodulin infusionsvätska, lösning 1 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket

allvarlig kranskärlssjukdom eller instabil kärlkramp. *. hjärtfel har diagnostiserats, exempelvis ett klaffel som gör att ...
https://apoteket.se/produkt/remodulin-infusionsvatska-losning-1-mg-per-ml-20-milliliter-injektionsflaska-228419/

*  Enalapril Sandoz - FASS Allmänhet

... kärlkramp och hjärtproblem). Startdosen är 2,5 mg och bör ökas stegvis till den vanliga underhållsdosen på 20 mg, givet ...
https://fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20000505000141

*  Plegridy injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 125 mikrogram - Handla på Apoteket.se

bröstsmärta (kärlkramp), särskilt efter en aktivitet; svullna anklar, andnöd (kronisk hjärtsvikt); eller oregelbundna hjärtslag ...
https://apoteket.se/produkt/plegridy-injektionsvatska-losning-i-forfylld-injektionspenna-125-mikrogram-2-x-05-milliliter-forfylld-injektionspenna-305403/

*  Symbicort forte Turbuhaler inhalationspulver 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation - Köp direkt på Apoteket

Bröstsmärta eller tryck över bröstet (kärlkramp).. *. En ökad mängd socker (glukos) i blodet. ...
https://apoteket.se/produkt/symbicort-forte-turbuhaler-inhalationspulver-320-mikrogram-per-9-mikrogram-per-inhalation-3-x-60-doser-inhalator-208918/

*  Assars hjärtsjukdom en gåta - Hjärt-Lungfonden

Trots det har han drabbats av kärlkramp och hjärtopererats två gånger. Jag har varit mycket nära att lämna spåret för gott, ...
mynewsdesk.com/se/hjart-lungfonden/pressreleases/assars-hjaertsjukdom-en-gaata-74447

*  Varnar för förväxling av hjärtmedicin | Aftonbladet

Seloken ZOC används bland annat vid högt blodtryck, hjärtsvikt och kärlkramp. Den felaktiga tillverkningssatsen är Seloken ZOC ...
aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article25903424.ab

*  Ordlista - FASS Allmänhet

Vid kärlkramp har blodet svårt att strömma genom de kärl som förser hjärtat med blod och dämed får inte hjärtmuskulaturen ... Glyceryltrinitrat används vid flera sjukdomstillstånd, men huvudsakligen mot kärlkramp. Glyceryltrinitrat verkar på blodkärl ...
fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=G

*  Selegilin Mylan tablett 5 mg - Köp tryggt på Apoteket

om du har svår kärlkramp (angina pectoris). *. om du har oregelbunden hjärtrytm ...
https://apoteket.se/produkt/selegilin-mylan-tablett-5-mg-100-styck-burk-110117/

*  103-åring vinner mot kommun i domstol - har rätt till äldreboende | Dagens Juridik

Kvinnan har hjärtbesvär, kärlkramp och yrsel samt pacemaker. Hon har även kronisk hosta. Hon går med rullator men hennes balans ... 103 år, hjärtbesvär, kärlkramp, pacemaker, yrsel, kronisk hosta. Beroende av rullator. Trillat flera gånger p g a yrsel. Svårt ...
dagensjuridik.se/2016/01/103-aring-vinner-mot-kommun-i-domstol-har-ratt-till-aldreboende

*  Smärthugg i bröstet. Vad kan det vara? - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Typen av smärta skiljer sig från smärta som kommer från hjärtat, kärlkramp. Den brukar kännas som en kramande smärta tvärs över ...
https://1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Smarthugg-i-brostet-Vad-kan-det-vara/

*  Viagra cypern / viagra cialis eller levitra / viagra come doping

Trötthet och utan, låt bli att lindra kärlkramp timme före. Milligram, milligram cirka fem timmar efter ett hjärtläkemedel. ...
cbl.nl/uploads/tf/index.php?q=viagra-cypern

*  Atenolol Sandoz tablett 25 mg - Köp direkt på Apoteket

behandling av bröstsmärta på grund av kronisk stabil kärlkramp. *. behandling av vissa former av oregelbunden hjärtrytm (arytmi ...
https://apoteket.se/produkt/atenolol-sandoz-tablett-25-mg-100-x-1-styck-blister-208070/

*  Amlodipin Actavis tablett 5 mg - Handla på Apoteket.se

Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Actavis genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det ... Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.. Amlodipin som finns i Amlodipin Actavis kan också ... eller en viss typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp, en sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina. ...
https://apoteket.se/produkt/amlodipin-actavis-tablett-5-mg-100-styck-blister-224430/

*  Levitra filmdragerad tablett 5 mg - Köp tryggt på Apoteket

Nitrater, läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer, såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ... Om du tar mediciner innehållande nitrater, såsom glyceroltrinitrat mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. ...
https://apoteket.se/produkt/levitra-filmdragerad-tablett-5-mg-12-styck-blister-210328/

*  Durogesic depotplåster 75 mikrogram/timme - Köp tryggt på Apoteket

Vissa läkemedel mot kärlkramp (bröstsmärtor) eller högt blodtryck (såsom nikardipin). *. Vissa läkemedel som används för att ...
https://apoteket.se/produkt/durogesic-depotplaster-75-mikrogram-per-timme-16-styck-pase-225538/

NitroglycerinLöpbandSinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.MetoprololPropranololFenacetin: Fenacetin är ett organiskt preparat, som bildar färglösa kristallblad eller vitt kristallinskt pulver utan lukt och smak. Det är lösligt till en del på 100 delar kokande vatten och till en del på 15 delar alkohol.Seaborgium: Seaborgium, tidigare provisoriskt kallat unnilhexium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna. Den mest stabila isotopen, 266Sg, har en halveringstid på 30 sekunder.ATC-kod C08: Kalciumantagonister: ==C08C Selektiva kalciumantagonister med övervägande effekt på blodkärl==Elektroterapi: Elektroterapi innebär att man med hjälp av elektricitet behandlar sjukdomar och skador. Elektriciteten anbringas direkt på kroppen eller genom att man placerar den sjuka eller smärtande kroppsdelen i ett elektromagnetiskt fält.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Enddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.ATC-kod C01: Medel vid hjärtsjukdomar: ==C01A Hjärtglykosider==Litiumdiisopropylamid: Litiumdiisopropylamid eller LDA är en av de viktigaste starka baserna inom organkemin. Ämnet är starkt steriskt hindrat, och har ett pKa på cirka 34.


blodtryck


  • Seloken ZOC används bland annat vid högt blodtryck, hjärtsvikt och kärlkramp. (aftonbladet.se)

symtom


  • 11 Hur undersöks du vid symtom på kärlkramp? (docplayer.se)