Jonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. Den jonkanalstyrande stimuleringen kan utgöras av membranpotentialen, läkemedel, cytoplasmatiskt signalämne eller mekanisk belastning. Jonkanaler som utgör inbyggda delar av jonotropa neurotransmitterreceptorer räknas inte hit.JonkanalstyrningAcid Sensing Ion ChannelsKalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.Potassium Channels, Inwardly RectifyingKloridkanaler: Cellmembranglykoproteiner som är selektiva för kloridjoner.Kaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Kaliumkanaler, spänningskänsligaLigand-Gated Ion ChannelsKalciumkanaler, L-typ: Långtidsverkande, spänningsreglerade kalciumkanaler i såväl retningsbara som icke-retningsbara vävnader. De är ansvariga för sammandragningen av hjärtmuskel och vaskulär glatt muskulatur. L-typ-kanale n består av fem underenheter (alfa-1, alfa-2, beta, gamma och delta). Alfa-1-enheten är är bindningsplatsen för kalciumbaserade antagonister. Dihydropyridinbaserade kalciumantagonister används som mar körer för dessa bindningsställen.Kaliumkanaler, kalcium-aktiveradeKATP-kanalerElektrofysiologiKv1-kaliumkanaler: Spänningsstyrda kaliumkanaler, vars viktigaste underenheter innehåller sex transmembransegment och utgörs av tetramerer som bildar en spänningskänslig por. De är besläktade med sin grundmedlem, Drosophila shaker-protein.Cyclic Nucleotide-Gated Cation ChannelsNatriumkanalblockerareElektrisk ledningsförmåga: Ett materials förmåga att släppa igenom elektroner.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).TRPC-katjonkanalerPatch-clamp-teknikerMaxiK-kanaler: En omfattande klass av spänningsberoende, kalciumaktiverade kaliumkanaler. MaxiK-kanaler aktiveras antingen genom membrandepolarisering eller ökning av intracellulärt Ca(2+). De är av avgörande betydelse för reglering av kalcium och elektrisk signalering i en rad olika vävnader.TRPM-katjonkanalerJontransport: Jonförflyttning genom energigenomsläppliga cellmembraner. Transporten kan vara aktiv, passiv eller understödd. Joner kan förflytta sig en åt gången (uniport) eller som grupper om två eller fler joner i samma (symport) eller motsatt (antiport) riktning.Xenopus laevisTRPV-katjonkanalerKalciumkanaler, N-typ: Kalciumkanaler som är koncentrerade till nervvävnad. Omegatoxiner blockerar verkan hos dessa kanaler genom att ändra spänningsberoendet.OocyterKalciumkanaler, T-typ: En heterogen grupp av kalciumkanaler, som aktiveras av transient eller låg spänning. De finns i membranen hos hjärtmuskelceller, sinusknuten och Purkinjeceller i hjärtat och det centrala nervsystemet.Kv1.2-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som blockeras selektivt av en rad olika skorpiongifter.Epithelial Sodium ChannelsTransient Receptor Potential ChannelsEther-A-Go-Go Potassium ChannelsKalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Kv1.3-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som utgör den allra vanligaste spänningskänsliga kaliumkanalen hos T-lymfocyter.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Kv1.1-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som vanligtvis är muterad vid episodisk artaxi och myokymi.Kv1.5-kaliumkanal: En långsamt verkande undertyp av shaker-kaliumkanaler som leder en fördröjd reglerström. Den bidrar till repolarisering av verkningspotentialen hos muskelceller i hjärtats förmak.XenopusKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.KCNQ1-kaliumkanal: En spänningskontrollerad kaliumkanal som kommer till uttryck i framförallt hjärtat.KCNQ-kaliumkanaler: En familj långsamtverkande, envägs-spänningsreglerade kaliumkanaler, vilka delar homologi med sin grundmedlem, KCNQ1-proteinet. KCNQ-kaliumkanaler är inblandade i en rad sjukdomstillstånd, inkl. långt QT-syndrom, dövhet och epilepsi.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Kalciumkanalstimulerare: Medel som ökar kalciuminflödet i stimulerbara vävnaders kalciumkanaler. Detta leder till kärlsammandragning i vaskulär, glatt muskulatur och hjärtmuskelceller, samt stimulerar till frisläppande av ins ulin från pankreascellöarna. Därför kan vävnadsselektiva kalciumagonister motverka hjärtsvikt och endokrinologiska störningar. De har främst använts för experimentella studier i cell- och vävnadskultu ter.Kv2-kaliumkanaler: En underfamilj av shaker-kaliumkanaler som delar homolgi med sin grundmedlem, Drosophila Shab-protein. De reglerar fördröjda återställningsströmmar i nervsystemet hos Drosophila och i skelettmuskler och hjärta hos ryggradsdjur.NatriumkanalerKv1.4-kaliumkanal: En snabb, inaktiverande undertyp av shaker-kaliumkanaler som innehåller två inaktiveringsdomäner vid N-änden.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.NatriumHyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated ChannelsNervcellerSmall-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsAktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Proteinstruktur, tertiärKatjoner: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.Kv3-kaliumkanaler: En shaker-underfamilj med framträdande representation i nervceller som är nödvändiga för snabba, upprepade avfyrningar av verkningspotentialer.Lipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Kv4-kaliumkanaler: En shaker-underfamilj av kaliumkanaler som medverkar till utåt övergående kaliumströmmar genom att under tröskelnivåer aktivera membranpotentialer, snabbt inaktivera igen, och snabbt återställas.Protein-underenheterCellinjeCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Degenerin Sodium ChannelsModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Joner: En atom eller atomgrupp som har en positiv eller negativ elektrisk laddning, till följd av upptag (negativ laddning) eller förlust (positiv laddning) av en eller fler elektroner. Atomer med positiv laddning kallas katjoner; de med negativ laddning kallas anjoner.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.NAV1.5 Voltage-Gated Sodium ChannelG Protein-Coupled Inwardly-Rectifying Potassium ChannelsDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Acid Sensing Ion Channel BlockersKaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.Gramicidin: En grupp peptidantibiotika från Bacillus brevis. Gramicidin C eller S är en polypeptid av tio aminosyror, och gramicidin A,B och D är linjära. Gramicidin är en av två huvudkomponenter i tyrotricin, som används lokalt mot grampositiva organismer. Det har toxisk verkan på blod, lever, njurar, hjärnhinnor och luktapparaten.Barium: Ett grundämne tillhörende gruppen alkalimetaller. Kemiskt tecken är Ba, atomnummer 56 och atomvikt 138. Alla dess syralösliga salter är giftiga.KCNQ2-kaliumkanal: En mycket långsamt öppnande och slutande, spänningsreglerad kaliumkanal som uttrycks i nervceller, och som vanligen är muterad vid benigna neonatala kramper.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Klorider: Oorganiska föreningar härrörande från saltsyra och innehållande en Cl-jon.SkorpiongifterTetraetylammoniumIntermediate-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsRåttor, Sprague-DawleyRyanodine Receptor Calcium Release ChannelBiofysikDelayed Rectifier Potassium ChannelsBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.ProteinkonfigurationMaxiK-kanal-alfaunderenheter: Porbildande underenheter av högkapacitets-kalciumaktiverade kaliumkanaler. De bildar tetramerer i cellmembran.HEK293 CellsNervvävnadsproteinerKCNQ3-kaliumkanal: En mycket långsamt öppnande och slutande, spänningsreglerad kaliumkanal som uttrycks i nervceller och som är nära besläktad med KCNQ2-kaliumkanalen. Den är vanligtvis muterad vid benigna neonatala kramper.Voltage-Gated Sodium ChannelsNAV1.2 Voltage-Gated Sodium ChannelMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Kalciumkanaler, P-typ: Kalciumkanaler inom Purkinjes celler i lillhjärnan. De är inblandade i stimulering av nervcellernas sekretion.Biofysiska fenomenGlyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.NikotinreceptorerCellmembrangenomtränglighet: En förmåga hos cellmembran att släppa igenom lösningar in i eller ut ur celler.Amilorid: En pyrazinförening som hämmar natriumreabsorbtion genom natriumkanalerna i njurepitelceller. Detta ger upphov till en negativ spänning i cellernas luminalmembran och reducerar utsöndringen av kalium- och vätejoner. Amilorid används tillsammans med diuretika för att minska kaliumförlusten.Charybdotoxin: Restpeptid med 37 aminosyror isolerad från skorpionen Leiurus quinquestriatus hebraeus. Det är ett nervgift som hämmar kalciumaktiverade kaliumkanaler.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Alameticin: Ett cykliskt nonadekapeptidantibiotikum som kan verka som jonofor och som produceras av stammar av Trichoderma viride.Kalciumkanaler, R-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller. De hämmas av omegaconotoxin MVIIC från marina snäckor av släktet Conus.Sodium Channel AgonistsKalciumkanaler, Q-typ: Kalciumkanaler i hjärnans nervceller.Voltage-Dependent Anion ChannelsAnjoner: Negativt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar till anoden eller den positiva elektroden (pluspolen) vid elektrolys.TransfektionMekanotransduktion, cellulär: Omvandling av mekaniska stimuli till kemisk reaktion i celler. Processen kan äga rum i såväl celler specialiserade i att överföra mekanisk retning, som t ex mekanoreceptorer, som parenkymceller, som inte primärt är mekanosensoriska.TidsfaktorerTetrodotoxinProteinstruktur, sekundärElektrofysiologiska fenomenProtonerProteinbindningStruktur-aktivitet-relationSulfonylurea ReceptorsReceptors, Purinergic P2X2Magnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.PeptiderLäkemedelsreceptorerRekombinanta proteiner4-aminopyridin: En kaliumkanalblockerare. Den används främst som ett forskningsverktyg och är till hjälp vid karakterisering av kaliumkanalsubtyper. Det har använts kliniskt vid Eaton-Lamberts syndrom och multipel sk leros, därför att en blockering av kaliumkanalerna förlänger aktionspotentialen och ökar därvid transmittorfrisättningen vid den neuromuskulära ändplattan (med flera platser).CHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.KanalopatierTunga joner: Positivt laddade atomkärnor som förlorat sina elektroner. Partiklarna kan ha en eller fler laddningar och har en större massa än Helium 4-kärnan (en alfapartikel).Cesium: Ett grundämne tillhörande gruppen alkalimetaller. Det kemiska tecknet är Cs, atomnummer 50 och atomvikt 132,91 (Cs-133). Cesium används bl a som oscillator i atomklockor, där resonansfrekvensen hos Cs-133 ligger till grund för nu gällande tidsstandard. Cesium är en starkt reaktiv metall och påträffas inte i ren form i naturen.NAV1.4 Voltage-Gated Sodium ChannelAmantadin: Ett antiviralt medel som används vid profylaktisk och symtomatisk behandling av influenza A. Det används också mot parkinsonism, vid extrapyramidala reaktioner och postherpesneuralgi. Verkningsmekanis men vid rörelserubbningar är inte fullt klarlagd.Sekvenshomologi, aminosyraNifedipin5-HT3-serotoninreceptorerCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Dihydropyridiner: Pyridindelar som är delvis mättade genom att två väteatomer kopplats på i någon position.Jonpumpar: En allmän klass av interna membranproteiner som transporterar joner genom ett membran mot en elektrokemisk gradient.ElektrostimuleringSignalomvandlingAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Glycinreceptorer: Cellytereceptorer som binder glycin med hög affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende. Glycinreceptorer i det centrala nervsystemet har en inbyggd kloridkanal och har oftast en blockerande funktion.Ganglier, spinala: Känselnervknutor på de bakre ryggmärgsrötterna inne i ryggkotpelaren. Ryggradens ganglieceller är pseudounipolära. En enda primär gren förgrenas i ett perifert utskott som förmedlar känselimpulser från omgivningen och en central gren som leder dessa impulser vidare till ryggmärgen eller hjärnan.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Råttor, WistarNAV1.8 Voltage-Gated Sodium ChannelApamin: En kraftigt neurotoxisk polypeptid i honungsbiets (Apis mellifera) gift. Den består av 18 aminosyror med två disulfidbryggor och ger upphov till överretbarhet med kramper och andningsförlamning som fö ljd.Katjoner, envärda: Positivt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper med envärd laddning, som vandrar mot katoden eller den negativa polen vid elektrolys.Receptors, Purinergic P2XGenomtränglighet: Egenskap hos membranösa och andra strukturer att släppa igenom ljus, värme, gaser, vätskor, metabolitmolekyler och mineraljoner.RNA, komplementärtTetraetylammoniumföreningarOmega-konotoxin GVIAHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.MaxiK-kanal-betaunderenheter: Reglerenheter i högkapacitets-kalciumaktiverade kaliumkanaler.RNA, budbärarLigander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Långt QT-syndrom: Ett syndrom som kännetecknas av synkopeepisoder och ett långt QT-intervall som ibland kan leda till plötslig hjärtdöd, till följd av paroxysmal kammararytmi. En variant som är förknippad med autosomalt recessiv ärftlighet och medfödd dövhet kallas Jervell-Lange Nielsen-syndromet. En autosomalt dominant form utan dövhet kallas Romano-Ward-syndromet.SaxitoxinKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Cricetulus: Ett släkte av familjen Muridae omfattande elva arter. C. migratorius, grå hamster eller armensk hamster, och C. griseus, kinesisk hamster, är de två arter som används mest i biomedicinsk forskning.TorpedoVattenAmmoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.CFTR: "Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator" är en kloridkanal som reglerar utsöndringen i många exokrina vävnader. Avvikelser i CFTR-genen har visat sig ge upphov till cystisk fibros.P2-receptorerMesylater: Organiska salter eller estrar av metansulfonsyra (CH4O3S).Fosfatidylinositol-4,5-difosfat: En fosfoinositid som finns i alla eukaryota celler, särskilt i plasmamembranet. Den utgör det viktigaste substratet för receptorstimulerat fosfoinositidas C, med påföljande bildning av inositol 1,4,5-trifosfat och diacylglycerol, och förmodligen även för receptorstimulerat inositolfosfolipid 3-kinas.PorositetCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Sensoriska receptorcellerModeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.ElectrostaticsMekanoreceptorer: Celler som är specialiserade på att överföra mekaniska stimuli och förmedla den informationen centralt i nervsystemet. Till mekanoreceptorerna hör hårceller, vilka förmedlar hörsel och balans, och olika somatosensoriska receptorer, ofta med icke-nervcellsanslutningsstrukturer.PinacidilProteinisoformerCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Glutaminsyra: En icke-essentiell aminosyra som normalt uppträder i L-form. Den är den vanligaste stimulerande signalsubstansen i det centrala nervsystemet.Nerver, inåtledandeSarkolemmaProteintransportSpindelgifterBatrachotoxiner: Batrachotoxin är 20-alfa-bromobensoatet av batrachotoxin A, en mycket giftig alkaloid från pilgiftsgrodorna (Phyllobates aurotaenia; Dendrobates auratus) i Sydamerika. Giftet leder till utsöndring av acetylkolin, nedbrytning av synapser och depolarisering av nervtrådar, med bl a andningsförlamning och hjärtsvikt som följd.Hippocampus: En förhöjd vindling av grå substans som sträcker sig längs hela bottnen av sidoventrikelns temporalhorn. Hippocampus, subiculum och gyrus dentatus (den tandade vindlingen) utgör hippocampusformationen. Ibland räknas även entorinalkortex hit.Rekombinanta fusionsproteinerDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Konotoxiner: Peptidnervgifter från de fiskätande kägelsnäckorna (Conidae). De innehåller 13-29 mycket basiska aminosyror och är starkt korslänkade med disulfidbindningar. Tre typer av konotoxiner finns: omega-, alfa- och my-. Omegakonotoxiner hämmar spänningsaktiverat kalciumupptag i det presynaptiska membranet och därmed frisläppande av acetylkolin. Alfakonotoxiner blockerar den postsynaptiska acetylkolinreceptorn. Mykonotoxiner hindrar uppkomsten av muskelrörelsepotentialer.Mibefradil: Ett benzimidazoyl-substituerat tetralin som binder selektivt till och blockerar kalciumkanaler av T-typ.Katjontransportproteiner: Membranproteiner vars huvudsaklkiga uppgift är att underlätta transport av positivt laddade molekyler (katjoner) genom biologiska membran.Receptorer, kolinergaSekvensinpassningOmegakonotoxinerReceptors, Purinergic P2X4Elektrokemi: Läran om kemiska förändringar till följd av elektrisk påverkan och elektrisk aktivitet till följd av kemiska förändringar.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.NitrobensoaterHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Konnexiner: En grupp homologa proteiner, som bildar kanaler mellan membraners föreningspunkter. De utgör produkter av en identifierad genfamilj med såväl väl bevarade som mycket divergenta regioner. Variabiliteten bidrar till att ge de intracellulära förbindelserna ett stort antal funktionella egenskaper.NAV1.1 Voltage-Gated Sodium ChannelVattenporiner: Membranproteiner som möjliggör vattentransport. De ingår i den grupp av membrankanalproteiner som inkluderar linsproteinet och bakteriella glycerolbärare.

*  Forskare inom neurovetenskap | Forskning | Karolinska Institutet

Jonkanaler. Dag Årsland. Klinisk demensforskning. Marie Åsberg. Behandlingsforskning. Sven Ove Ögren. Kognitiva mekanismer ...

*  Hjärtmuskelcellernas aktionspotential - Wikipedia

Förmågan att öppna dessa snabba jonkanaler beror på vilopotentialens polarisation; de är nämligen inte helt stängda förrän ... Natriumjoner Kalciumjoner Kaliumjoner Dessa flödar genom cellmembranet genom olika jonkanaler: Snabba natriumjonkanaler ...

*  Axon - Wikipedia

Dessa områden kallas för Ranviers noder, och innehåller spänningskänsliga jonkanaler. Myelinet förhindrar läckage av laddning ...

*  Morfin - Wikipedia

De låga halterna av cAMP stänger specifika jonkanaler i nervcellens membran, vilket gör att nervcellen inte exciteras. ...

*  Glutaminsyra - Wikipedia

NMDA-receptorn, AMPA-receptorn och Kainat-receptorn är jonkanaler för natrium och kalium och, beroende på receptortyp, kalcium ...

*  Sarkoplasmatiskt retikulum - Wikipedia

När en nervsignal når en muskelcell avger nerven acetylkolin som påverkar jonkanaler i muskelcellen att alstra en elektrisk ...

*  Polycystisk njursjukdom - Wikipedia

... cell-matrixkontakter samt fungerar som jonkanaler. Initialt är dialys aktuell. Eftersom njurens funktionella enheter kallade ...

*  Molekylfynd banar väg för nya läkemedel mot epilepsi | forskning.se

Jonkanaler är små öppningar i nervcellernas cellmembran som, likt dörrar, öppnas och stängs för att släppa genom elektriskt ... En intressant fråga är om vi har molekyler i kroppen som binder till jonkanaler på samma sätt. Antagligen har vi det, säger ... Forskare vid Linköpings universitet undersöker hur olika molekyler påverkar jonkanaler som finns i nervceller.. Molekylfynd ... alla påverkar nervcellernas förmåga att skicka elektriska impulser genom att påverka jonkanaler i nervcellerna. ...

*  Excitatorisk postsynaptisk potential - Wikipedia

Detta kommer att påverka den cellens funktion, antingen genom att öppna jonkanaler eller påverka cellens metabolism genom bl.a ...

*  Nikotinreceptor - Wikipedia

Nikotinreceptorer är en form av ligandstyrda jonkanaler, vilket innebär att de är receptorer som går genom cellmembranet ( ...

*  Hjärnfysikbloggen - Bloggare på Runner's World | Runner's World

Dessa jonkanaler är orsaken till varför chili känns het och mint känns kall - de aktiverar samma receptorer som värme ... Bean och MacKinnon visste att juice från inlagd saltgurka innehåller molekyler som aktiverar jonkanaler i mag-tarmkanalen. ... stimulerar jonkanaler som tycks blockera uppkomsten av kramp. När försökspersonerna tagit preparaten upplevde de att krampernas ...

*  Saniona | Redeye

Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i ...

*  Smärta - Wikipedia

... det vill säga fler jonkanaler eller lättare aktivering av jonkanaler, exempelvis TRPV1), eller sänkt tröskel för ...

*  Signaltransduktion - Wikipedia

... receptorer G-proteinkopplade receptorer Tyrosinkinasreceptorer Cytokinreceptorer Notch-receptorer Ligandstyrda jonkanaler ...

*  Cellen. Cellen. Celler. Cellen utgör den minsta strukturella och funktionella enheten i all levande materia. Vår kropp består...

Jonkanaler-är ett genomgående protein som bildar vattenfyllda kanaler tvärsigenom membranet. Finns olika typer av jonkanaler. ... 15 Membranpotential Cellmembranet har månag olika typer av jonkanaler. K och Na är de joner vi skall koncentrera oss på nu. ... öppnar portarna för jonkanaler - Na-strömmar in i cellen. Membranpotentialen går från negativ(-70mv) till positiv(+30mv) - ... ATP Passiv transport Diffusion genom cellmembran Diffusion genom vattenfyllda jonkanaler Transport med hjälp av ...

*  Köpa Agopton utan recept på nätet i Sverige | Agopton Online Apotek

Här finner du 2 definitioner av Jonkanaler. Gazzeri R, Neroni M, Galarza M, Esposito S, kostnad agopton apoteket recept. Inga ...

*  Köpa Yasminelle utan recept på nätet i Sverige | Yasminelle Online Apotek

Jonkanaler, Channel, Ion,, , Translation, human translation, automatic translation. Nackspärr är en plötslig kramp i ...

*  Köpa Gabatin utan recept på nätet i Sverige | Gabatin Online Apotek

Jonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. I ett ständigt uppkopplat samhälle ...

*  Köpa Norsol utan recept på nätet i Sverige | Norsol Online Apotek

Kalcium läcker normalt in genom olika s k jonkanaler i cellväggen. Kommissur: auf den Seiten und an der Stirne gerade, in einer ...

*  Köpa Loratimed utan recept på nätet i Sverige | Loratimed Online Apotek

Receptorer Transportprotein Jonkanaler Enzym Olika måltavlor: Receptorer Vad är en receptor. Materialet ska inte ersätta en ...

*  Köpa Acicvir utan recept på nätet i Sverige | Acicvir Online Apotek

Detta gör den kemiska synapsen snabb och genomsläpplig för betydligt större molekyler än jonkanaler. Segment 2 på antenn 1 är ...

*  Köpa Doxal utan recept på nätet i Sverige | Doxal Online Apotek

Läkemedel mot epilepsi fungerar på liknande sätt, de dämpar nervimpulser genom att blockera jonkanaler. Vid pågående ...

*  Köpa Ebersept utan recept på nätet i Sverige | Ebersept Online Apotek

... ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att bolaget har, alternativ ebersept sverige. Den kan också behandlas ...

*  Köpa Cephaxin utan recept på nätet i Sverige | Cephaxin Online Apotek

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att bolaget har, apoteket cephaxin i sverige. En orsak är ...

*  Köpa Aramil utan recept på nätet i Sverige | Aramil Online Apotek

Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för ...

ATC-kod C08: Kalciumantagonister: ==C08C Selektiva kalciumantagonister med övervägande effekt på blodkärl==Jonkanal: En jonkanal är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner. Jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan öppnas eller stängas under påverkan av signalsubstanser som GABA eller elektrisk spänning.JämviktspotentialDepolariseringProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Napier Shaw: Sir William Napier Shaw, född 4 mars 1854 i Birmingham, död 23 mars 1945 i London, var en engelsk meteorolog.Perifert membranprotein: Perifera membranproteiner utgör tillsammans med de integrala membranproteinerna de så kallade membranproteinerna, som är en av huvudkomponenterna av cellmembranet och viktig för dess funktioner. Medan de integrala penetrerar membranet är de perifera bundna till dess yta, och är ofta förankrade med ett integralt membranprotein.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Klorid: Salter av saltsyra (HCl) och kovalenta föreningar av klor kallas klorider (alla föreningar där klor har oxidationstalet –I). Elektropositiva ämnen bildar kloridsalter innehållande kloridjonen Cl−, exempelvis natriumklorid (NaCl), kalciumklorid (CaCl2) och järn(III)klorid (FeCl3).Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.EclipsedMembranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Kolinerg receptor: Kolinerga receptorer är receptorer som har acetylkolin som ligand. De delas i sin tur in i två större grupper: muskarinerga receptorer, som aktiveras specifikt av muskarin, samt nikotinerga receptorer, som aktiveras specifikt av nikotin.


olika

 • Aktionspotentialerna bygger på flöden över cellmembranet med olika katjoner: Natriumjoner Kalciumjoner Kaliumjoner Dessa flödar genom cellmembranet genom olika jonkanaler: Snabba natriumjonkanaler Långsamma natriumjonkanaler Kalciumjonkanaler Kaliumjonkanaler Natrium-kaliumjonpumpen, ett ATP-beroende enzym som pumpar natrium- och kaliumjoner över cellmembranets yta. (wikipedia.org)
 • Forskare vid Linköpings universitet undersöker hur olika molekyler påverkar jonkanaler som finns i nervceller. (forskning.se)
 • Finns olika typer av jonkanaler. (docplayer.se)
 • Kalcium läcker normalt in genom olika s k jonkanaler i cellväggen. (apotekvarer-nettbutikk.life)

ligandstyrda

 • Nikotinreceptorer är en form av ligandstyrda jonkanaler, vilket innebär att de är receptorer som går genom cellmembranet (transmembranreceptor) och som öppnar en jonkanal där de aktiveras. (wikipedia.org)

membran

 • De låga halterna av cAMP stänger specifika jonkanaler i nervcellens membran, vilket gör att nervcellen inte exciteras. (wikipedia.org)
 • Jonkanaler: Reglerade, jonselektiva glykoproteiner som förflyttar sig genom membran. (apotekvarer-nettbutikk.life)

kallas

 • Dessa områden kallas för Ranviers noder, och innehåller spänningskänsliga jonkanaler. (wikipedia.org)

kallade

 • Detta kommer att påverka den cellens funktion, antingen genom att öppna jonkanaler eller påverka cellens metabolism genom bl.a. så kallade G-protein-signalering. (wikipedia.org)

kalcium

 • NMDA-receptorn, AMPA-receptorn och Kainat-receptorn är jonkanaler för natrium och kalium och, beroende på receptortyp, kalcium. (wikipedia.org)

samt

 • Polycystinernas uppgift är inte känd, men man antar att de är involverade i cell-cellinteraktioner, cell-matrixkontakter samt fungerar som jonkanaler. (wikipedia.org)

kroppen

 • En intressant fråga är om vi har molekyler i kroppen som binder till jonkanaler på samma sätt. (forskning.se)