Inre faktor: Ett glykoprotein som utsöndras av magkörtlarna och som är nödvändigt för upptag av vitamin B12. Brist på denna faktor leder till perniciös anemi.Koboltisotoper: Stabila koboltatomer med samma atomnummer som grundämnet kobolt, men med annan atomvikt. Co-59 är en stabil koboltisotop.Anemi, perniciös: En megaloblastanemi som förekommer hos barn, men som är vanligare senare i livet, och som kännetecknas av histaminfast aklorhydri. Laboratorie- och klinisk diagnos baseras på vitamin B12-malabsorption pga av magslemhinnans förmåga att producera intrinsic factor.Vitamin B12TranskobalaminerMagsaft: Den vätska som utsöndras av magslemhinnan och som består av saltsyra, pepsinogener, inre faktor, gastrin, slem och bikarbonatjoner.Schillings testKoboltradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet kobolt, vilka sönderfaller under avgivande av strålning. Koboltatomer med atomvikterna 54-64, med undantag för Co-59, är radioaktiva koboltisotoper.Parietalceller, gastriskaMegaloblastanemi: Anemi kännetecknad av megaloblaster i benmärgen.Vitamin B12-bristFaktor IXa: Den aktiverade formen av faktor IX. Aktiveringen sker via en inre process genom aktivering av faktor XIa och kalcium eller via en yttre process genom aktivering av faktor VIIa, tromboplastin och kalcium. Faktor IXa medverkar till att faktor X aktiveras till Xa genom att spjälka arginyl-leucinpeptidbindningen i faktor X.Kobamider: Vitamin B12-koenzymanaloger.Malabsorptionssyndrom: Allmän benämning för en grupp näringsbristsyndrom, orsakade av bristande förmåga till normalt näringsupptag i tarmarna.TarmsekretHydroxokobalamin: Ett B12-vitamin. Det har använts för behandling av vitamin B12-brist.Träkol: Amorf typ av kol som framställs genom ofullständig förbränning av animalisk eller vegetabilisk materia, t ex trä. Aktivt kol används för filtrering och för behandling vid förgiftning.Magsäckens zymogenceller: Epitelceller som bildar ett basskikt till magsäckskörtlarna. Zymogencellerna syntetiserar och utsöndrar pepsinogen, en prekursor till enzymet pepsin.Anemi, makrocytär: Anemi med större erytrocyter än normalt.Faktor VIIIa: Den aktiverade formen av faktor VIII. B-domänen i faktor VIII spjälkas proteolytiskt med trombin till att bilda faktor VIIIa. Faktor VIIIa uppträder som en icke-kovalent dimer i ett metallbundet (sannolikt kalcium) komplex och verkar som kofaktor vid den enzymatiska aktiveringen av faktor X med faktor IXa. Faktor VIIIa påminner till struktur och uppkomst om faktor Va.MetoderGastrisk fundus: Den övre utvidgningen av magsäcken, ovanför incisura cardialis.Tarmabsorption: Upptag av ämnen genom tarmhinnan.Faktor X: En lagringstålig koagulationsfaktor av glykoprotein som kan aktiveras till faktor Xa både i inre och yttre koagulationsprocesser. Brist på faktor X (ibland kallad Stuart-Prower-faktorbrist) kan ge upphov till en systemisk koagulationsrubbning.Ileum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.Magslemhinna: Ytepitelhinnan i magsäcken. Den buktar in i lamina propria och bildar magsäcksgropar. Tubulära körtlar, typiska för de olika magsäcksområdena (kardia-, gastriska och pylorusområdet), mynnar ut i magsäcksgroparna. Magslemhinnan består av flera olika celltyper.

*  Så här fungerar det i mage och tarm | Näringsterapeut Madeleine Marcus
Saltsyran stimulerar även utsöndringen av ett ämne som kallas, intrinsic factor/inre faktor. Denna är nödvändig för upptaget ... Inre vener som inte är täckta av hud kan tränga ut ur anus och ge klåda, smärtor och blödning. Ofta inflammeras dessa vid ... Tarmens slemhinna är din inre hud. Därför kan hud, hår och naglar ofta avspegla hur det står till med mage och tarm. Viktiga ... vilket hindrar dig att gå inåt och finna inre frid. ...
  http://www.madeleinemarcus.se/h%C3%A4lsoguiden/s%C3%A5-h%C3%A4r-fungerar-det-i-mage-och-tarm-6779995
*  3 orsaker till svagt immunförsvar: stressmage, läckande tarm och B12 brist - MONA NYGREN ❀
Dålig frisättning ger också brist på proteinet som kallas inre faktor (Instrict Factor), ämnet som binder B12 . Den vanligaste ...
  https://www.psoas.se/bioresonans/kroppen/stressmage-lackande-tarm-och-b12-brist/
*  Multiplikation - Wikipedia
Multiplikationstabellen Produkt Inre produkt Skalärprodukt Kryssprodukt Faktor Multiplikationstecken Lista över matematiska ... För alla reella tal gäller om minst en faktor är noll så är produkten alltid noll. Om samtliga faktorer är skilda från noll ... Multiplikationen a · b skalar b med en faktor a. b förstoras om a > 1 och förminskas om a < 1. Proportionalitet: Multiplikatorn ... Då en och samma faktor multipliceras en eller flera gånger med sig själv brukar operationen i regel skrivas om till en passande ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Multiplikation
*  Gluten och mjölk är källan till moderna sjukdomar: januari 2015
... på svenska ibland kallat inre faktor).. Intrinsic factor produceras av de s.k. parietalcellerna i magsäckens slemhinna. Efter ...
  http://gluten-celiaki.blogspot.se/2015/01/
*  Faktor X - Wikipedia
Faktor III). I det inre systemet sker aktiveringen av aktiverad faktor XIII tillsammans med aktiverad faktor IX. Faktor X ... Faktor X (10), även Stuart-Prower-faktorn, är ett av de protein som är verksamma vid blodkoagulering. Det aktiveras på två ... Faktor X tillverkas i levern och är beroende av Vitamin K.. ... bildar med aktiverad faktor V och kalciumjoner ett komplex som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Faktor_X
*  Historisk materialism och dialektik
Det r en faktor, som rubbar samh llsformationens inre balans, som underminerar den msesidiga anpassningen av dess komponenter ... Denna faktor r produktivkrafternas egenutveckling.. M nniskans v xande f rm ga att omvandla naturen och anpassa den till sina ... Vilken karakt r har nu dessa b da lagar? Enligt Lange formulerar de de villkor som r n dv ndiga f r den inre harmonin och ... I samh llen byggda p antagonistiska produktionsf rh llanden tillkommer en faktor, som f rst rker produktionsf rh llandenas och ...
  https://www.marxists.org/svenska/filosofi/1978/02.htm
*  Försvar och säkerhet: 2011-08-01
En annan viktig faktor är rebellernas inre sammanhållning som jag resonerat om tidigare. Om motståndet från Khaddafilojalister ... En faktor som däremot gått Assads väg de senaste dagarna är den kollektiva avgången som den turkiska militärledningen ... Det kan innebära att Assad kan koncentrera sig på det inre motståndet under augusti.. Räkna med stegrad konflikt med stor risk ...
  http://krigskonster.blogspot.se/2011/08/
*  På väg till Bhutan
Wow-faktor på den… ha en underbar inre och yttre resa! Med eller utan toapapper 🙂 ...
  http://lagerstrom.nu/om-nagra-timmar-pa-vag-till-bhutan/
*  Svensk översättning av TIME, en del av The Toolkit och en prövning av informationsmaterialet för personer med kognitiv...
Personens miljö och omgivning är en yttre faktor som tillsammans med inre faktorer som roller och kroppsfunktioner påverkar ... al 2007). Det finns sammanlagt tio inre och yttre faktorer som påverkar aktivitetsutförandet. ... börjar med en intervju för att ta reda på personens aktivitetsbehov samt använder sig av olika dimensioner utifrån de inre och ...
  http://docplayer.se/3133672-Svensk-oversattning-av-time-en-del-av-the-toolkit-och-en-provning-av-informationsmaterialet-for-personer-med-kognitiv-funktionsnedsattning.html
*  Seminarier
Utländska direktinvesteringar (FDI) anses vara en viktig faktor för ekonomisk tillväxt. Mot bakgrund av inre marknadsprogrammet ... s inre marknad. En viktig fråga är därför hur stort utrymme det egentligen finns för myndigheter att använda upphandling för ...
  http://sieps.se/seminarier/?page=4
*  Bodom träsk - Wikipedia
En annan faktor är den låga syrehalten på bottnen i de djupa delarna av sjön, vilken bidrar till en inre belastning. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodom_tr%C3%A4sk
*  Dnr SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN - PDF
20 Inre vattenvägar. En faktor som bedöms kunna påverka åtgärdsbehovet i farledsnätet är Sveriges införande av regelverket för ... Inre vattenvägar. Sjöfartsverket stödjer utvecklingen av sjöfart på inre vattenvägar som ett femte trafikslag i syfte att ... Sjöfartsverket har i olika omfattning ansvar för vintersjöfarten på våra inre vattenvägar. Ett införande av regelverk för inre ... En ytterligare faktor som kan inverka på framtida handelsströmmar är handelsförhandlingar både på global och regional nivå. EU: ...
  http://docplayer.se/1100585-2015-02-26-2016-2018-dnr-0303-14-02783-sjofartsverkets-trearsplan.html
*  november | 2017 | replika klockor schweiziska丨fake klockor丨klockor kopior hublot
... provinsen en inre intelligens som övervakar; Presentations lådor kan skapa wow-faktor. rolex submariner klockor med ... Steg två är att bestämma din ooh-ahh faktor, Kopiareplika klockor av bra kvalité Flashback Forum. oakta klockor rolexrolex ...
  http://www.hublotkopior.se/2017/11/
*  'Helt otroligt, för första gången erfor jag en inre ro utan sug efter mat' - Diet...
Det var en genetisk faktor som inte kan påverkas av livsstil och kosthåll sa man, (men i efterhand ser jag att det inte stämmer ... "Helt otroligt, för första gången erfor jag en inre ro utan sug efter mat". 29 juli 2016 av Dr Andreas Eenfeldt i ... för första gången erfor jag en inre ro utan sug efter mat. Jag gick ner över 20 kilo på relativt kort tid och utan att vara ... Suget efter mat stängdes av och jag upplevde en inre ro och och lugn mage - helt fantastiskt. Och jag blev mätt, långvarigt ...
  https://www.dietdoctor.com/se/helt-otroligt-for-forsta-gangen-erfor-jag-en-inre-ro-utan-sug-efter-mat
*  Vi behöver inte fler maktfullkomliga chefer - Kvalitet, Ledarskap
Därmed blir kulturen en avgörande faktor.. Ledaren behöver också ha en dialog kring så enkla frågor som vad som motiverar på ... Det beror snarare på att vi stött på ett eller flera inre hinder. Det handlar allt som oftast om attityd, viljans kraft, ...
  http://kvalitetsmagasinet.se/vi-behover-inte-fler-maktfullkomliga-chefer/?tag=verksamhetsutveckling
*  Ont i knäet? Det kan vara din IT-band | Physiotherapy Stockholm
... är oftast en bidragande faktor till smärta i- och runt knäet. ... ... En obalans mellan musklerna som utåtroterar och abducerar i höften och de inre lår musklerna ... En obalans mellan musklerna som utåtroterar och abducerar i höften och de inre lår musklerna är oftast en bidragande faktor ...
  http://www.physiotherapystockholm.se/2014/10/03/sv-SE/ont-i-kn%C3%A4et-det-kan-vara-din-it-band-23502018
*  Freemartin - Wikipedia
Det antogs i början av 1920-talet vara förflyttning av en maskuliniserande faktor från den hanliga tvillingen till den honliga ... tvillingen genom vaskulära anslutningar i moderkakan på grund av den vaskulära föreningen, som påverkade den inre anatomin hos ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Freemartin
*  Ta fram din inre omvärldsspanare - Affärerna, Benchmarking, Kvalitet, Omvärldsbevakning
Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick ... En bidragande faktor till stress är mobiltelefonen. FOTO: stock.adobe.com Högre livskvalitet i slutet av arbetslivet för ...
  http://vdtidningen.se/ta-fram-din-inre-omvarldsspanare/
*  EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT - PDF
... att underlätta leveransen av bredbandstjänster i hela EU och därigenom förstärka den inre marknaden samt bli en central faktor ... 6 5. BETONAR a) den betydelse den digitala utdelningen kan få när det gäller att förverkliga den inre marknaden för ... EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från ... EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL ...
  http://docplayer.se/35399836-Europeiska-unionens-rad-bryssel-den-8-december-2009-14-12-or-en-17113-09-telecom-263-audio-59-mi-459-compet-513-not.html
*  Senseworkout - Ditt inre behöver lika mycket träning som ditt yttre » Lise Korsedahl
Inre hälsa, Självförtroende, Personligt växande, Självkänsla, Missbruk, Tillfrisknande, Mentafys, Intimitet, Träning, ... Inre ledarskap, Kognitiv beteendeterapi, Relationsmissbruk, Psykologi, Kognitiv coaching, Sjukdom, Träningsmissbruk, Ortorexi, ... Mobbning som utlösande faktor för självskadebeteende. * Ta rätt beslut vid rätt tillfälle ... Copyright 2018 Senseworkout - Ditt inre behöver lika mycket träning som ditt yttre *Min kompetens ...
  http://senseworkout.se/?p=965
*  Senseworkout - Ditt inre behöver lika mycket träning som ditt yttre » Hälsosam bonnabränna
Inre hälsa, Självförtroende, Personligt växande, Självkänsla, Missbruk, Tillfrisknande, Mentafys, Intimitet, Träning, ... Inre ledarskap, Kognitiv beteendeterapi, Relationsmissbruk, Psykologi, Kognitiv coaching, Sjukdom, Träningsmissbruk, Ortorexi, ... Mobbning som utlösande faktor för självskadebeteende. * Ta rätt beslut vid rätt tillfälle ... Ju sämre vi mår desto mer måste vi kompensera och till slut ägnar vi all energi åt det yttre och glömmer bort det inre. Frukten ...
  http://senseworkout.se/?p=799
*  Depersonalisationssyndrom - Wikipedia
Vid depersonalisationssyndrom uppträder sådana känslor återkommande och ofta, utan att det finns en utlösande faktor. Det är ... Däremot har de drabbade en intakt verklighetsuppfattning, så till vida att personerna inser att upplevelserna är inre ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Depersonalisationssyndrom
*  Däck (hjul) - Wikipedia
Regummering är en viktig faktor för åkeriers däckekonomi. Det är inte lämpligt att använda regummerade däck på styraxeln. En ... Det kan vara mycket krångligt att kontrollera/justera lufttrycket i det inre av parmonterade driv- eller trailerdäck. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4ck_(hjul)


 • annan
 • En annan faktor är den låga syrehalten på bottnen i de djupa delarna av sjön, vilken bidrar till en inre belastning. (wikipedia.org)
 • En annan intressant egenskap hos de så kallade inre klockorna hos olika organismer, som man inte fullt förstår, är att de inte påverkas av pH eller djurets kroppstemperatur (förändringar i omgivningstemperaturen kan hos vissa arter signalera till organismen när det blir morgon respektive kväll, men trots att så gott som alla kända kemiska reaktioner går snabbare vid ökande temperatur bibehåller dygnsrytmen sin rytmicitet oberoende av organismens egen temperatur och pH). (wikipedia.org)
 • finns
 • Vid depersonalisationssyndrom uppträder sådana känslor återkommande och ofta, utan att det finns en utlösande faktor. (wikipedia.org)
 • Könstillhörighet är således inte en effekt av någon inre kärna, utan istället något som endast finns genom repetetiva och konstituerande handlingar, så kallade performativ (se John L. Austin och John Searle). (wikipedia.org)
 • olika
 • Enligt Lange formulerar de de villkor som r n dv ndiga f r den inre harmonin och balansen hos en social formation, villkoren f r den msesidiga anpassningen av en given social formations olika komponenter. (marxists.org)
 • Om, tillfogar han, dessa villkor inte uppfylls, utvecklas en inre mots gelse inom formationen, och de olika komponenterna upph r att vara anpassade till varandra. (marxists.org)
 • Polens militär försöker också att bli en större faktor inom fredsbevarande och insatsuppdrag i olika länder där detta behövs, genom att samarbeta med FN och sina grannländer i fredsbevarande uppdrag. (wikipedia.org)
 • runt
 • Om en organism hålls i konstanta förhållanden, det vill säga med en konstant ljusmängd och temperatur dygnet runt, kommer djuret att följa ett dygn vars längd beror på dess inre klockas egen periodlängd. (wikipedia.org)
 • genom
 • Det antogs i början av 1920-talet vara förflyttning av en maskuliniserande faktor från den hanliga tvillingen till den honliga tvillingen genom vaskulära anslutningar i moderkakan på grund av den vaskulära föreningen, som påverkade den inre anatomin hos den honliga. (wikipedia.org)