Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Indolalkaloider: En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.Sekologanin-tryptaminalkaloiderTryptofanTolvfingertarmstumörerCatharanthusTryptofanasSkatolRibonukleoproteiner, små nukleäraEbolavacciner: Vacciner eller vaccinkandidater avsedda att förebygga ebola-hemorragisk feber.Indigo CarmineGlukosinolater: Substituerade tioglukosider. De finns i produkter av raps (Brassica campestris) och likartade växter. De metaboliseras till en rad toxiska ämnen, som kan orsaka levercellsnekros hos människor och djur.Harmin: En alkaloid som isoleras ur frön av Peganum harmala L., familjen Zygophyllaceae. Mannitolfosfater: Fosforsyraestrar av mannitol.AspidospermaMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.TryptaminerHabenula: En liten utbuktning eller skänkel vid det bakre hörnet av den tredje hjärnventrikelns vägg, invid dorsala delen av talamus och tallkottkörteln. Den innehåller habenularkärnorna och utgör större delen av epitalamus.PalladiumVinkaalkaloiderStereoisomerismIndolättiksyrorPrenyleringAlkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.DipterocarpaceaeMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).ortho-AminobenzoatesDimetylallyltranstransferas: Ett enzym som under kolesterolbiosyntesen katalyserar kondenseringen av isopentenylpyrofosfat och dimetylallylpyrofosfat till pyrofosfat och geranylpyrofosfat. Därefter katalyserar enzymet kondenseringen av sistnämnda förening med ytterligare isopentenylpyrofosfat till pyrofosfat och farnesylpyrofosfat. EC 2.5.1.1.Kloridperoxidas: Ett enzym som katalyserar kloreringen av ett antal organiska molekyler, varvid bildas stabila kol-kloridbindningar. EC 1.11.1.10.Isatin: En indoldion som erhålls genom oxidering av indigoblått. Det är en monoaminoxidashämmare, och höga halter har påvisats hos patienter med Parkinsons sjukdom.AlstoniaKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Monoterpener: Föreningar med en kärna av 10 kolatomer som vanligtvis bildas under mevalonatprocessen genom sammankoppling av 3,3-dimetylallylpyrofosfat och isopentenylpyrofosfat. De genomgår en rad olika cykler och oxidationsförlopp. Deras låga molekylvikt gör att många av dem förekommer i form av eteriska oljor.Fosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.Heterocykliska föreningar: Ringföreningar med andra atomer än kol i kärnorna.G(M1)-gangliosidMeristem: En grupp växtceller som kan dela sig oändligt och vars främsta funktion är att ombesörja tillväxten i den yttersta spetsen av en rot eller en stjälk.Prescription Drug DiversionHydroxiacetylaminofluoren: Ett N-hydroxilerat derivat av 2-acetylaminifluoren som visat cancerframkallande verkan.Lyngbyatoxiner: Toxiner från någon art av sjögräset Lyngbya eller liknande ämnen från andra källor, som t ex blötdjur och mikroorganismer. De har visat sig vara kraftigt tumörfrämjande. De kan biosyntetiseras icke-ribosomalt från tryptofan, valin och metionin.Halogenation5-hydroxytryptofan: Serotoninprekursor som används som antiepileptiskt och antidepressivt medel.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.HydroxyindolättiksyraRhodiumIndikan: Ett ämne som förekommer i däggdjursurin och blodplasma som en normal metabolit av tryptofan. TabernaemontanaIndikatorer och reagenserAcetic Anhydrides: Föreningar som uteslutande används för acetylering, oxidation och dehydrering, samt för modifiering av proteiner och enzymer.Mutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.Iridoid GlucosidesBakteriologiska teknikerUltraviolettspektrofotometriReflex, onormalBensenderivatIbogain: En av flera indolalkaloider utvunna ur busken Tabernanthe iboga, Baill. (familjen Apocynacea). Den har en komplex farmakologisk profil och samverkar med flera nervsignalöverföringssystem. Ibogain har psykoaktiva (hallucinogena) egenskaper och tycks kunna modulera opiattolerans.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Bensaldehyder: Aromatiska aldehyder; bittermandelolja.AnodontaNefrom, mesoblastisktEndoribonukleaser: En familj enzymer som katalyserar endonukleolytisk klyvning av RNA. Hit hör EC 3.1.26.-, EC 3.1.27.-, EC 3.1.30.- och EC 3.1.31.-.Oxidative CouplingOleanderväxterAcetonitriler: Föreningar i vilka en metylgrupp är bunden till cyandelen.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.TerpenerKinabarksalkaloider: Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).Karikatyrer, principer: Kritisk eller skämstsam framställning av en verklig person eller grupp eller representant för någon social, politisk eller etnisk typ. Den eftersträvade effekten uppnås vanligen genom förvrängning ell er överdrift av särdrag.Bromokriptin: En halvsyntetisk mjöldrygealkaloid som verkar som dopamin D2-agonist. Den undertrycker prolaktinutsöndring och används för behandling av amenorré, galaktorré och infertilitet hos kvinnor, och har före slagits för Parkinsons sjukdom.XylenerLosartan: En angiotensin typ 1-receptorantagonist med blodtryckssänkande verkan, genom minskad pressoreffekt av angiotensin II.PaenibacillusAkrylater: Polymerer eller oligomerer framställda från någon akrylsyraester, vilka används i ett flertal kemitekniska produkter.Aminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.PsychotriaAlaninracemas: Ett pyridoxalfosfatprotein som reversibelt katalyserar omvandlingen av L-alanin till D-alanin. EC 5.1.1.1.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Hemiterpener: Terpenbyggstenarna med fem kolenheter som fås från mevalonsyra eller deoxixylulosfosfat.Jonbyte: En reversibel kemisk reaktion mellan ett fast ämne, ofta ett jonbytesharts, och en vätska, varvid joner kan förflyttas från ett ämne till ett annat. Tekniken tillämpas för vattenrening, inom forskning och industri.TriklorepoxipropanVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.VäxtextraktAcyl-ButyrolactonesIsatis: Ett växtsläkte (vejden) av familjen Brassicaceae, från vilket fås ingredienser till preparatet Pc-spes, som används för behandling av prostatahyperplasi. Redan på Hippokrates tid var läkeväxten Isatis känd.Hydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.Kolväten, aromatiska: Organiska föreningar av kol och väte med omättad och vanligen hexagonal ringstruktur. Molekylerna kan bestå av en enkel ring, dubbelring, trippelring eller flera sammanfogade ringar.Escherichia: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier, vars medlemmar finns i det nedre tarmsystemet hos varmblodiga djur. Arterna är antingen icke-patogena eller opportunistiska patogener.Cinnamater: Estrar av kanelsyra. Oktylmetoxycinnamat används som UV-filter i solkrämer.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Cystadenokarcinom, papillärt: Ett adenokarcinom med fingerliknande utskott eller med kulformad tumör som sticker ut från en epitelyta.Kombinatorisk kemi: Kemisk teknik som utnyttjar reaktionsuppsättningar, för lösningar eller fastfassyntes, för att skapa molekylära bibliotek för analys av kemiska föreningar i stor skala.Kemi, organiskArmillariaUtåtledande nervbanor: Nerver som leder impulser från från ett nervcentrum till ett mer perifert område.Livsmedelslagstiftning: Lagar och förordningar gällande livsmedelshantering.Tillväxtregulatorer, växterOxidation-reduktionProteinkonfigurationSerotoninMolekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Aminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.Glukosidaser: Enzymer som hydrolyserar O-glukosylföreningar. EC 3.2.1.-.PolyaminerCytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Klebsiella: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som uppträder enskilt eller grupperar sig parvis eller i korta kedjor. Bakterierna förekommer vanligtvis i tarmarna och är opportunistiska patogener som kan ge upphov till bakteriemi, lunginflammation, urinvägsinfektion och flera andra infektionstyper hos människa.KarboxylesterasFas-Associated Death Domain ProteinPiperacillinChemistry Techniques, SyntheticAlkylering: Ersättning av en aktiv vätejon med en alkylgrupp i en organisk förening.TyrosindekarboxylasEndoplasmatisk nätverk, glatt: En typ av endoplasmatiskt nätverk som saknar ribosomer på memebranytan. Det uppvisar en rad specialiserade metaboliska funktioner, bl a genom att ingå i steroidsyntesen, avgiftningsprocesser och glykogennedbrytning. Det släta endoplasmatiska retiklet i muskelceller kallas sarkoplasmatiskt nätverk.IminerBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Molecular Docking SimulationFusionsproteiner, gag-onc: Allmän benämning på translationsprodukter från fusions-mRNA bestående av en gag-gen och en viral onkogen (v-onc). Dessa produkter tros kunna åstadkomma transformering av celler.MycobacteriaceaeAlocasiaOxylipinerDitiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.Salmonella tymphimurium

*  Sund.nu - Den nyttiga kålen

... bryts glukosinolaterna ner till antioxidanterna isotiocyanater och indoler som är kända för sin cancerhämmande och avgiftande ...
sund.nu/docs/artikel.asp?td=20170913&tem=3&und=83&art=393

*  5-(2-Aminopropyl)indol

miniatyr|Strukturformel '5- 2-Aminopropyl indol', även kallad '5-IT' och '5-API', är ett indol derivat med effekt av psykostimulantia. Det har sålts som nätdrog från 2011 och har under 2012 satts i samband med flera dödsfall. 5-IT är en positionsisomer till tryptamin en alfa-metyltryptamin αMT, men är inte själv en tryptamin eftersom indolringen i 5-IT finns i 5-position snarare än i 3-position som i tryptaminer. 5-IT är kemiskt närmare fenetylamin derivat såsom 5-APB, som är motsvarande substans med en bensofuran ring syre som heteroatom istället för indolring kväve som heteroatom. Detta reflekteras i substansens effekter när den används som drog, som uppges vara stimulerande snarare än psykedelisk a. Effekter och dödsfall. Alexander Shulgin nämner 5-IT mycket kort i sin bok TiHKAL, och rapporterar om effekter vid en oral dos av 20 mg. Doser runt 100 mg tycks ha varit vanligen förekommande hos droganvändare, sedan 5-IT började bli tillgängligt som nätdrog under 2011. Symptom vid användning inkluderar ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/5-(2-Aminopropyl)indol

*  Kategori:Indoler

kategori indoler kategori indoler kategori kväveheterocykler kategori enkla aromatiska ringar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indoler

IndolMitragynin: Mitragynin eller metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12boktahydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat är en indolalkaloid och den vanligast förekommande alkaloiden i växten Mitragyna speciosa, vars torkade eller pulveriserade blad ofta säljs under namnet kratom.Rosenskönesläktet: Rosenskönesläktet (Catharanthus) är ett släkte i familjen oleanderväxter med åtta arter. Sju av dem kommer från Madagaskar och en art förekommer naturligt i södra Asien.Indigo (färgämne): Indigo, indigotin (Indicum) är ett sedan länge känt och använt djupblått färgämne.Harmin: Harmin (summaformel C13H12N2O) är en kemisk förening som förekommer i beredningen Ayahuasca. Det är en fluorescerande alkaloid.Aspidosperma quebracho-blanco: Aspidosperma quebracho-blanco är en oleanderväxtart som beskrevs av Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal. Aspidosperma quebracho-blanco ingår i släktet Aspidosperma och familjen oleanderväxter.Tryptamin: Tryptamin är en grupp biogena monoaminer och alkaloider som finns i växter och djur. En form av tryptamin är serotonin.Palladiumhydrid: Palladiumhydrid (kemisk formel PdH) är metalliskt palladium som innehåller betydliga mängder väte i sin kristallstruktur. Vid rumstemperatur och en atmosfärs tryck kan palladium absorbera upp till 900 gånger sin egen volym av väte.Kiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.KatalysDipterocarpus tuberculatus: Dipterocarpus tuberculatus är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av William Roxburgh. Dipterocarpus tuberculatus ingår i släktet Dipterocarpus och familjen Dipterocarpaceae.Alstonia constricta: Alstonia constricta är en oleanderväxtart som beskrevs av Ferdinand von Mueller. Alstonia constricta ingår i släktet Alstonia och familjen oleanderväxter.Linalool: Linalool är en alifatisk alkohol som förekommer i vissa eteriska oljor. Den bildar en färglös eller nästan färglös, tunnflytande olja, som är lättlöslig i alkohol och har en angenäm doft.FosfinHeterocyklisk förening: Heterocykliska föreningar är cykliska organiska föreningar som innehåller minst en heteroatom i ringskelettet. Heteroatomer är alla atomer som inte är kol eller väte.Halogenering: En halogenering är en organisk kemisk reaktion där en eller flera väteatomer i en organisk förening byts ut mot halogenatomer, det vill säga någon från gruppen grundämnen omfattande fluor, klor, brom, jod och astat. Produkten sägs då vara halogenerad.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.RodiumTabernaemontana undulata: Tabernaemontana undulata är en oleanderväxtart som beskrevs av Vahl. Tabernaemontana undulata ingår i släktet Tabernaemontana och familjen oleanderväxter.ÄttiksyraMutagen: En mutagen är en företeelse, till exempel ett kemiskt ämne, som orsakar mutationer hos en organism, det vill säga förändrar den genetiska informationen (DNA) i organismen. Ofta används det enkla Ames-testet för att undersöka om ett ämne är mutagent eller ej.EtylbensenIbogain: Ibogain är en indol-alkaloid med antiaddiktiva och hallucinogena egenskaper. Det utvinns i första hand ur den tropiska växten Tabernanthe iboga som är inhemsk i Västafrika nära ekvatorn.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Knoevenagel-kondensation: Koevenagel-kondensation är en metod i organisk kemi för att syntetisera kol-kol-dubbelbindningar uppkallad efter Emil Knoevenagel. Det är en modifiering av aldolkondensation.Aspergillus sydowii: Aspergillus sydowii är en svampartThom & Church (1926) , In: The Aspergilli:147 som först beskrevs av Bainier & Sartory, och fick sitt nu gällande namn av Thom & Church 1926. Aspergillus sydowii ingår i släktet Aspergillus och familjen Trichocomaceae.Vintersötesläktet: Vintersötesläktet (Acokanthera) är ett släkte i familjen oleanderväxter med sju arter i Afrika och på Arabiska halvön.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Cinchona officinalis: Cinchona officinalis är en måreväxtart som beskrevs av Carl von Linné. Cinchona officinalis ingår i släktet Cinchona och familjen måreväxter.Bromokriptin: Bromokriptin, ett snabbverkande preparat som i USA använts vid avvänjning av kokainister. Bromokriptin blockerar kokainets euforiska effekter och "suget" efter kokain, men det har rapporterats ge biverkningar som slöhet, avtrubbning och minnesluckor.XylenLosartan: Losartan är en angiotensin ll-antagonist som används vid behandling av högt blodtryck, ofta i kombination med hydroklortiazid (ett diuretikum, urindrivande medel). Losartan är huvudbeståndsdelen i det bästsäljande läkemedlet Cozaar (mot högt blodtryck) som marknadsförs av Merck & Co och är receptbelagt.Akrylat: Akrylat eller propenoat är salter och estrar av akrylsyra. Det är den enklaste omättade karboxylatjonen och består av en vinylgrupp och en karbonylgrupp med en extra syreatom som ger jonen laddningen -1.Strukturmotiv: Strukturmotiv betyder inom molekylärbiologin ett karakteristiskt strukturelement i en kedjad biologisk molekyl (som protein och RNA) som förekommer i flera olika molekyler. För proteiner är det oftast ett typiskt och vanligt förekommande ihopvikningssätt för en del av ett protein.Diplopterys cabrerana: Diplopterys cabrerana är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av José Cuatrecasas, och fick sitt nu gällande namn av B. Gates.Stondon Massey: Stondon Massey är en by och en civil parish i Brentwood i Essex i England. Orten har 748 invånare (2001).Dimetylallylpyrofosfat: Dimetylallylpyrofosfat eller dimetylallyldifosfat (DMAPP) är ett mellanled i både mevalonat-vägen och MEP/DOXP-vägen vid biosyntesen av terpener och terpenoider. Det är en isomer till isopentenylpyrofosfat (IPP) och förekommer i alla livsformer.Vejden: Vejden (Isatis) är ett örtsläkte inom familjen korgblommiga växter som omfattar cirka 30 arter, varav en (vejde) förekommer i Sverige. Arterna känns igen på att de har avlånga, tillplattade upp till 2 centimeter långa skidor.Hydroxylering: Hydroxylering kallas den process då minst en väteatom i ett kolväte ersätts av en hydroxylgrupp (OH-grupp). Det är en oxidation, och katalyseras i levande organismer av enzymer som kallas hydroxylaser.Aromaticitet: Aromaticitet är en egenskap hos vissa kemiska föreningar, bland annat aromatiska kolväten (eller arener). Aromatiska ämnen, som även kallas aromater, har omfattande konjugerade ringformade pi-bindningar.Escherichia: Escherichia är ett släkte av gramnegativa, icke sporbildande, fakultativt anaeroba och stavformiga bakterier i familjen Enterobacteriaceae.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Organisk kemi: Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar innehåller alltid kol och ofta väte, och ofta även andra grundämnen.Armillaria sinapina: Armillaria sinapina är en svampartBérubé, J.A.Eclipsed