Immunsupprimerad värd: Människa eller djur vars immunförsvar är bristfälligt pga immundefektsjukdom eller annan sjukdom, eller pga medicinering med immunsupprimerande läkemedel eller strålbehandling.Immunkompetens: Lymfoida cellers förmåga att mobilisera ett humoralt eller cellulärt immunsvar vid kontakt med antigen.Opportunistiska infektionerSvampinfektionerAspergillos: Infektion orsakad av svampsläktet Aspergillus.Pneumocystis cariniiSvampmedel: Läkemedel mot svamp, deras tillväxt och reproduktion, och verksamma mot svampinfektioner. De skiljer sig från svampbekämpningsmedel genom sin användning mot svamp i människo- och djurvävnader.Svampsjukdomar i hud: Ytliga infektioner i huden och tillhörande vävnader, orsakade av någon form av svamp. Syn. dermatomykoser.Aspergillus fumigatus: En art av sporsäcksvamp som producerar den antibiotiska substansen fumigatin. Sporerna kan ge upphov till infektion hos fåglar och däggdjur.TrikosporonStrongyloidiasisActinomycetalesinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande ordningen Actinomycetales.Centrala nervsystemets infektioner: Infektionssjukdomar i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna. DNA-virusinfektioner, RNA-virusinfektioner, bakterieinfektioner, mykoplasmainfektioner, spiroketinfektioner, svampinfektioner, protozoinfek tioner, maskinfektioner och prioninfektioner kan drabba centrala nervsystemet primärt eller som en sekundär process.MukormykosStrongyloides stercoralisDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Kryptokockos: Infektion förorsakad av svampar av arten Cryptococcus neoformans.Cytomegalovirusinfektioner: Infektion orsakad av Cytomegalovirus; den kännetecknas av förstorade celler med inneslutningar i cellkärnan. Nästan vilket organ som helst kan infekteras, men hos barn är infektion vanligast i spottkörtlarna och hos vuxna i lungorna.TransplantationNocardiainfektionerCytomegalovirus: Ett släkte i familjen Herpesviridae, underfamiljen Betaherpesvirinae, som infekterar spottkörtlarna, levern, mjälten, lungorna, ögonen och andra organ, där de ger upphov till förstorade celler med kärninneslutningar. Cytomegalovirusinfektion uppträder också som en opportunistisk infektion i AIDS.Kandidos: Infektionssjukdom orsakad av svampar av släktet Candida, vanligen Candida albicans. Infektionen uppträder oftast ytligt på fuktiga kroppsdelar.ParasitsjukdomarSvampsjukdomar i lungorBakteriemi: Närvaro av levande bakterier i blodet. Akuta tecken på bakteriell blodinfektion är feber, frossa, takykardi och takypne. De flesta fall förekommer hos sjukhuspatienter, som ofta har andra tillstånd el ler undergår behandling som gör deras blodcirkulationssystem mer mottagligt för infektion.Mögelsvamp: Aspergillus. Ett släkte mitosporsvampar med ca 100 arter och elva olika teleomorfer tillhörande familjen Trichocomaceae.Cryptococcus neoformans: En svampart tillhörande släktet Cryptococcus som ger upphov till kryptokockos. Dess teleomorf är Filobasidiella neoformans.Immunbristsyndrom: Syndrom som kännetecknas av brister i immunförsvaret, antingen det cellulära eller det humorala.Amfotericin B: En makrolid (ett antibiotikum) mot svamp som erhålls ur Streptomyces nodosus.Kryptosporidios: Tarminfektion med svår diarré orsakad av den parasitära protozon Cryptosporidium. Den kan drabba både människor och djur.OrgantransplantationAIDS-relaterade opportunistiska infektioner: Opportunistiska infektioner hos HIV-positiva patienter. De vanligaste är lunginflammation orsakad av Pneumocystis carinii, Kaposis sarkom, kryptosporidios, herpes simplex, toxoplasmos, kryptokockos och Mycobacterium avium-komplex, Microsporidiuminfektioner och Cytomegalovirusinfektioner.Lunginflammation, Pneumocystis: En lungsjukdom hos människor med immundefekter eller undernäring, eller hos barn, kännetecknad av dyspné, takypné (snabb andning) och hypoxemi. Pneumocystispneumoni är en ofta förekommande opportunistisk infektion i AIDS. Den orsakas av svamparten Pneumocystis jiroveci. Sjukdomen ses även hos andra däggdjur, hos vilka den orsakas av närbesläktade Pneumocystisarter.Möss, inavlade BALB CAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Candida: Ett släkte jästliknande, mitosporsvampar tillhörande Saccharomycetales, som producerar jästceller, mycel, pseudomycel och balstoforer. Candida ingår i normalfloran på huden, i munnen, tarmarna och vag ina, men kan orsaka en rad infektioner, så som kandidos, onykomykos och muntorsk.Immunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Herpesviridaeinfektioner: Virussjukdomar orsakade av Herpesviridae.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Svampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.SvampantigenerPolymeraskedjereaktionSjukdomsalstrande förmågaLungsjukdomarAntivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.AIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.VirusförökningLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Interferon Type IIMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Möss, inavlade C57BLHost SpecificityInvasiv lungaspergillosCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Värd-patogenförhållandenVärd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Rhodococcus equiToxoplasmaMycobacterium haemophilum

*  IFi iCan Pro - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
Jämför priser på iFi iCan Pro, läs recensioner om iFi Förstärkare och Receivers. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av iFi iCan Pro.
  https://www.pricerunner.se/pl/96-3165850/Foerstaerkare-och-Receivers/iFi-iCan-Pro-priser
*  Permalänk till Att anklaga IFIS och SUM utan bevis…
En kommentar med anledning av debatten om Muslimska Brödraskapet. Om man ska jaga radikala islamister ska man ha bevis och belägg för vart påstående. Och om man inte kan bevisa utan bara ställer frågor måste man ha belägg för det också. Kan man inte belägga och bevisa så HÅLLER MAN KÄFTEN! Mitt track record när…
  https://ligator.wordpress.com/2017/03/03/att-anklaga-ifis-och-sum-utan-bevis/
*  Äta för att prestera. Jeanette Forslund, dietist - PDF
Äta för att prestera Jeanette Forslund, dietist Kroppen behöver bra mat för att: Prestera och orka, fysiskt och mentalt Återhämta sig Bygga muskler Förebygga skador Läka skador Hålla ett intakt immunförsvar
  http://docplayer.se/35450412-Ata-for-att-prestera-jeanette-forslund-dietist.html
*  Ulf Bjereld: Ebba Busch Thor och Kristdemokraterna som ett högerparti?
Det är klart att vi står mer till höger i svensk politik än vad de övriga partierna gör, sa Kristdemokraternas blivande partiledare Ebba Busch Thor i en intervju till Dagens Nyheter i torsdags. Men redan dagen därpå, när Ebba Busch Thor i en intervju i SVT Aktuellt ombads utveckla sitt påstående om att Kristdemokraterna står mer till höger i svensk politik än vad de andra partierna gör, ändrade hon sig. Jag skall rätta mig något där och vara tydlig med att Krisdemokraterna står mer till höger i svensk politik än vad vi står till vänster. Programledaren Cecilia Gralde frågade då vad som egentligen gällde: Står ni längst till höger, eller vad menar du? Ebba Busch Thor svarade: Nej, det anser jag inte att vi gör (...) vi står mer till höger än till vänster. ...
  http://ulfbjereld.blogspot.com/2015/03/ebba-busch-thor-och-kristdemokraterna.html
*  Ta bort Thor Virus
Om Thor Virus Thor Virus är den nya versionen av den ökända Locky ransomware. Ransomware typ av virus är otroligt farliga eftersom de kryptera dina filer
  http://www.2-remove-virus.com/se/ta-bort-thor-virus/
*  Annika Thor och Maria Jönsson tilldelas Elsa Beskow-plaketten - Bonnierförlagen
Elsa Beskow-plaketten 2015 tilldelas Annika Thor och Maria Jönsson för bilderboken Flickan från långt borta.. Elsa Beskow-plaketten utdelas årligen av Svensk biblioteksförening till den konstnär som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken. Priset instiftades 1958 och utdelas till den konstnär som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken. Juryns motivering lyder:. "Maria Jönsson och Annika Thor tilldelas årets Elsa Beskow-plakett för bilderboken "Flickan från långt borta". Med mjuk känslighet formas en berättelse om värme och längtan, om ensamhet och motspänstig vänskap. Den lilla flickan värmer med sprittande hopp och lekfullhet en kvinnas kalla hjärta, i en lyrisk och bildlig metafor. Thors rena text och Jönssons fantasifyllda, spirande bilder växer ihop till en symbios. Boken är inte bara en lisa utan en uppmaning att öppna sin ...
  http://www.bonnierforlagen.se/nyhetsrum/nyheter/2015/10/06/annika-thor-och-maria-jonsson-tilldelas-elsa-beskow-plaketten/
*  Thor på solsemester - GoVest Components
Thor i Alpes Maritimes. 8800hm och 580 km avverkade, 2 dagar kvar.. Bilden är tagen efter ordentlig hets uppför Col de Vence 963 hm. Thor har varit rejält styva i stigningarna och stabila i utförslöporna. Återkommande inbromsningar från 60-65 km/h har varit utan huvudbry. All fokus har istället varit på att njuta av omgivningarna genom en dimma av trötthet.. ...
  https://govest-cycling.com/thor-pa-solsemester/
*  Bobbi Thorén - Wikipedia
Bobbi Klas Göran Thorén, född den 7 februari 1948 i Gustavi församling, Göteborgs och Bohus län, Västergötland, död den 31 maj 2007 i Frillesås, Kungsbacka kommun, Hallands län, Halland, var en svensk långfärdscyklist. Bobbi Thorén började med långfärdscykling i slutet av 1970-talet och genomförde ett stort antal krävande lopp. Till de inhemska meriterna hör: fem gånger Haparanda-Ystad, 160 mil med mindre än 3 dygn som bästa tid samt ett 30-tal Vätternrundor. 1993 körde han två rundor utan uppehåll, den andra av dem utanför arrangemanget. 1993 deltog han som förste svensk i ultramarathontävlingen ''Race Across America'' (RAAM), 480 mil över USA från västkusten till östkusten. Det året genomfördes tävlingen i ovanligt höga temperaturer vilket gjorde att han bl a tvingades bära en isfylld ryggsäck under de inledande ökenetapperna. Värmen ledde också till att han inte kunde hålla den fart han annars var kapabel till och han nådde därför inte målet ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bobbi_Thor%C3%A9n
*  Recension: Thor: Ragnarök (2017) - Action och slapstick
'Thor: Ragnarök' är underhållande superhjälte-action som tar i så det knakar, på gott och ont. Skämten haglar men storyn är spretig. Läs mer om Thor här!
  https://www.filmtopp.se/2017/10/27/recension-thor-ragnarok/
*  Ebba Busch Thor: S gör familjens frihet till valfråga - dagen.se
Föräldraförsäkringen är till för barnen. Därför vill vi ge hela makten över föräldraledigheten till föräldrarna och avskaffa de nuvarande tre öronmärkta månaderna, skriver Ebba Busch Thor.
  http://www.dagen.se/debatt/ebba-busch-thor-s-gor-familjens-frihet-till-valfraga-1.1077944
*  Thor Masters | Brottarbloggen
I helgen avgjordes nordens största seniortävling. Den internationella GP-tävlingen Thor Masters. Som jag nämt innan så var jag inte helt redo för internationella matcher men jag valde att vara på tävligen och stötta framförallt Tobias Kvarnmark från Sparta men även de andra Svenskarna.. Sveriges landslag ställde upp med en stor trupp men även en del andra svenskar kom till start. Av den 13-manna stora landslagstruppen gick det bäst för Zakarias Berg och Alex Kessidis. Alex knep en bronspeng i 80 kg. Berg tog sig till final i tävlingens (i mina ögon) tuffaste viktklass. totalt fanns det tre OS-deltagare från i somras i 85 kg. Tobbe Kvarnmark fick i första matchen möta ingen mindre än OS-trean Dennis Kudla från Tyskland. Tobbe gör en fin matchen och förlorar en tajt batalj med 2-1. USA:s OS-deltagare fanns också på Tobbes sida men han gick ordagrant på pumpen mot Plato från Ballingslöv som fullständigt . Skånederbyt mellan Plato och Tobbe slutade med vinst för ...
  http://www.nsk.se/brottarbloggen/2017/03/05/thor-masters/
*  DISNEY Thor - Handla online hos Media Markt
Det finns många hjältar i världen ... men bara en är en gud. När den arrogante krigaren Thor (Chris Hemsworth, Star Trek) förvisas till jorden från Asgård måste han kämpa hårt för att återfå sina förlorade krafter. När han jagas av en invasionsstyrka som kommit för att förinta honom måste den fallne åskguden ge sig in i striden och lära sig vad som krävs för att bli en äkta hjälte ...
  http://www.mediamarkt.se/sv/product/_thor-%C3%A4ventyr-dvd-9279176.html
*  Thor Norström tilldelas Systembolagets Kunskapspris 2017 | Systembolaget
Thor Norström, professor i sociologi vid Stockholms universitet, har tilldelats Systembolagets Kunskapspris 2017. Detta är en årlig utmärkelse med syftet att uppmärksamma framstående alkoholforskning i Sverige.
  http://press.systembolaget.se/thor-norstrom-tilldelas-systembolagets-kunskapspris-2017/
*  DISNEY Thor 2: The Dark World - Handla online hos Media Markt
Thor (Chris Hemsworth) återförenas med Jane Foster (Natalie Portman) och tvingas forma en allians med sin förrädiska bror Loki (Tom Hiddleston) och ge sig ut på en farofylld jakt för att rädda Asgård och jorden från undergång ...
  http://www.mediamarkt.se/sv/product/_thor-2-the-dark-world-action-dvd-1239920.html
*  Thor Matbord Runt Ø150 cm Vintage :: Matbord och stolar | Matbord, Nyheter, Matbord och stolar
Produkt namn: Thor Matbord Runt Ø150 cm Vintage Pris: 6 295 kr Kategori: Matbord och stolar | Matbord, Nyheter, Matbord och stolar
  https://www.wegot.se/hawton-matbord-runt-o150-cm-vintage.html
*  Hur Thor Heyerdahl korsade Stilla Havet med Kontiki
Thor Heyerdahl var övertygad om att sydamerikaner befolkat Polynesien och korsade Stilla Havet med balsaflotten Kontiki för att motbevisa sina kritiker.
  http://kontiki.nu/thor-heyerdahl/
*  Kon-Tiki - Thor Heyerdahl - ebok(9789513175306) | Adlibris Bokhandel
Pris: 84 kr. E-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp boken Kon-Tiki av Thor Heyerdahl (ISBN 9789513175306) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr
  https://www.adlibris.com/se/e-bok/kon-tiki-9789513175306
*  Thor hammar-mugg med 3D-effekt
Marvel-fans styr vid frukostbordet med denna fantastiska Thor mugg i handen! Muggen är tillverkad i tåligt stengods och har räfflat handtag och 3D-effekt, och är formad för att efterlikna Thors hammare.
  http://www.disneystore.se/thor-hammar-mugg-med-3d-effekt-465035208409.html
*  Thor Flex vinterhandske stl. 11
Den välkända Thor Flex-handsken i vintermodell. Tunt, uppruggat foder. Ger riktigt bra fingerkänsla. Godkänd enligt EN 420 och EN 388
  https://aonet.se/thor-flex-vinter-handske-11-881801142-se
*  Serieomgång 2 2016 - Carita Thorén
Idag har alla ASK:are varit o tävlat. Denna gång var det serieomgång 2 i Västerhaninge. Många gjorde väldigt bra resultat med en hel del personbästa, kul! För min del blev det 96 kg i ryck och 117 kg i stöt, försök till svenska rekord på 101 kg i ryck och 123 kg i stöt, next…
  https://caritathoren.com/2016/02/20/serieomgang-2-2016/
*  Humör Jacka - Thor Black
Jacka från danska Humör med tryck bak på axeln och patch i sidan samt fyra fickor fram och en på insidan. Material: 80% Bomull, 20% Polyester. Modellen är 177cm och är fotad i M. Plaggets tjocklek är betraktad som en 2a på en skala mellan 1 oc
  https://www.junkyard.se/jacka-thor-5
*  Minde » 1974 » May
Vi hade en plan, Janne Engström och jag, den där försommarkvällen 1974, när vi anlände till Heggedal för att hämta Minde: vi skulle segla sommaren 1976. Det fanns gott om modeller. Vi visste ganska exakt hur vi ville ha det. Ungefär som på bilden här. Det är legendariske lotsen Thor Ula, son till stratosfäriskt legendariske […]. ...
  http://minde.org/1974/05/
*  Minde » Hur det hela började
Vi hade en plan, Janne Engström och jag, den där försommarkvällen 1974, när vi anlände till Heggedal för att hämta Minde: vi skulle segla sommaren 1976. Det fanns gott om modeller. Vi visste ganska exakt hur vi ville ha det. Ungefär som på bilden här. Det är legendariske lotsen Thor Ula, son till stratosfäriskt legendariske […]. ...
  http://minde.org/category/hur-det-hela-borjade/
*  Folkuniversitetet
Arne Thor n. TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) I LUNDS UNIVERSITETS AULA. F R MER INFO: nya.filosoficirkeln@folkuniversitetet.se. ARRANGERAS AV:. ...
  http://video.ldc.lu.se/fc00h2.htm
*  4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: - PDF
4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f ) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f ) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901
  http://docplayer.se/8530563-4-kramarstan-pa-myra-under-etableringsfasen-och-nagra-ar-framat.html

SvampinfektionAspergillus fumigatus: Aspergillus fumigatus är en svampartFresenius (1863) , In: Beitr. Mykol.Corticium penicillatum: Corticium penicillatum är en svampartPetch (1925) , In: Ann. R.Strongyloides stercoralis: Strongyloides stercoralis är en 2 mm lång parasitisk nematod, även kallad rundmask. Den tillhör en familj som främst lever i tropiska och subtropiska klimat.Bakteriemi: (NOS) |Aspergillus sojae: Aspergillus sojae är en svampartMurak. (1971) , In: J.Cryptococcus neoformans: Filobasidiella neoformans var. bacillispora (Kwon-Chung) Kwon-Chung 1982Kwon-Chung (1982) , In: Antonie van Leeuwenhoek 48:33Filobasidiella neoformans Kwon-Chung 1976Kwon-Chung (1976) , In: Mycologia 67(6):1199Filobasidiella bacillispora Kwon-Chung 1976Kwon-Chung (1976) , In: Mycologia 68(4):945Filobasidiella neoformans var.Kryptosporidios: Kryptosporidios är en infektion som orsakas av den encelliga parasiten Cryptosporidium. Den orsakar kryptosporidos som ger kraftig diarré hos människor och andra däggdjur, framför allt idisslare, samt fiskar, reptiler och fåglar.Clavispora lusitaniae: Clavispora lusitaniae är en svampartRodr. Mir.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Kandelabersvamp: Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) är en svampartJülich (1982) , In: Biblthca Mycol. 85:399 som först beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande namn av Jülich 1982.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Virulens: Virulens är en mikroorganisms förmåga att framkalla sjukdom hos sin värd. En virulensfaktor kan sedermera definieras som en speciell egenskap mikroorganismen har, som ger upphov till dess virulens.Antiviralt medel: Antivirala medel är mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation, de kallas ofta bromsmediciner. De botar alltså inte virussjukdomar, utan bromsar deras utveckling.Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.