Immunsupprimerad värd: Människa eller djur vars immunförsvar är bristfälligt pga immundefektsjukdom eller annan sjukdom, eller pga medicinering med immunsupprimerande läkemedel eller strålbehandling.Immunkompetens: Lymfoida cellers förmåga att mobilisera ett humoralt eller cellulärt immunsvar vid kontakt med antigen.Opportunistiska infektionerSvampinfektionerAspergillos: Infektion orsakad av svampsläktet Aspergillus.Pneumocystis cariniiSvampmedel: Läkemedel mot svamp, deras tillväxt och reproduktion, och verksamma mot svampinfektioner. De skiljer sig från svampbekämpningsmedel genom sin användning mot svamp i människo- och djurvävnader.Svampsjukdomar i hud: Ytliga infektioner i huden och tillhörande vävnader, orsakade av någon form av svamp. Syn. dermatomykoser.Aspergillus fumigatus: En art av sporsäcksvamp som producerar den antibiotiska substansen fumigatin. Sporerna kan ge upphov till infektion hos fåglar och däggdjur.TrikosporonStrongyloidiasisActinomycetalesinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande ordningen Actinomycetales.Centrala nervsystemets infektioner: Infektionssjukdomar i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna. DNA-virusinfektioner, RNA-virusinfektioner, bakterieinfektioner, mykoplasmainfektioner, spiroketinfektioner, svampinfektioner, protozoinfek tioner, maskinfektioner och prioninfektioner kan drabba centrala nervsystemet primärt eller som en sekundär process.MukormykosStrongyloides stercoralisDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Kryptokockos: Infektion förorsakad av svampar av arten Cryptococcus neoformans.Cytomegalovirusinfektioner: Infektion orsakad av Cytomegalovirus; den kännetecknas av förstorade celler med inneslutningar i cellkärnan. Nästan vilket organ som helst kan infekteras, men hos barn är infektion vanligast i spottkörtlarna och hos vuxna i lungorna.TransplantationNocardiainfektionerCytomegalovirus: Ett släkte i familjen Herpesviridae, underfamiljen Betaherpesvirinae, som infekterar spottkörtlarna, levern, mjälten, lungorna, ögonen och andra organ, där de ger upphov till förstorade celler med kärninneslutningar. Cytomegalovirusinfektion uppträder också som en opportunistisk infektion i AIDS.Kandidos: Infektionssjukdom orsakad av svampar av släktet Candida, vanligen Candida albicans. Infektionen uppträder oftast ytligt på fuktiga kroppsdelar.ParasitsjukdomarSvampsjukdomar i lungorBakteriemi: Närvaro av levande bakterier i blodet. Akuta tecken på bakteriell blodinfektion är feber, frossa, takykardi och takypne. De flesta fall förekommer hos sjukhuspatienter, som ofta har andra tillstånd el ler undergår behandling som gör deras blodcirkulationssystem mer mottagligt för infektion.Mögelsvamp: Aspergillus. Ett släkte mitosporsvampar med ca 100 arter och elva olika teleomorfer tillhörande familjen Trichocomaceae.Cryptococcus neoformans: En svampart tillhörande släktet Cryptococcus som ger upphov till kryptokockos. Dess teleomorf är Filobasidiella neoformans.Immunbristsyndrom: Syndrom som kännetecknas av brister i immunförsvaret, antingen det cellulära eller det humorala.Amfotericin B: En makrolid (ett antibiotikum) mot svamp som erhålls ur Streptomyces nodosus.Kryptosporidios: Tarminfektion med svår diarré orsakad av den parasitära protozon Cryptosporidium. Den kan drabba både människor och djur.OrgantransplantationAIDS-relaterade opportunistiska infektioner: Opportunistiska infektioner hos HIV-positiva patienter. De vanligaste är lunginflammation orsakad av Pneumocystis carinii, Kaposis sarkom, kryptosporidios, herpes simplex, toxoplasmos, kryptokockos och Mycobacterium avium-komplex, Microsporidiuminfektioner och Cytomegalovirusinfektioner.Lunginflammation, Pneumocystis: En lungsjukdom hos människor med immundefekter eller undernäring, eller hos barn, kännetecknad av dyspné, takypné (snabb andning) och hypoxemi. Pneumocystispneumoni är en ofta förekommande opportunistisk infektion i AIDS. Den orsakas av svamparten Pneumocystis jiroveci. Sjukdomen ses även hos andra däggdjur, hos vilka den orsakas av närbesläktade Pneumocystisarter.Möss, inavlade BALB CAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Candida: Ett släkte jästliknande, mitosporsvampar tillhörande Saccharomycetales, som producerar jästceller, mycel, pseudomycel och balstoforer. Candida ingår i normalfloran på huden, i munnen, tarmarna och vag ina, men kan orsaka en rad infektioner, så som kandidos, onykomykos och muntorsk.Immunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Herpesviridaeinfektioner: Virussjukdomar orsakade av Herpesviridae.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Svampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.SvampantigenerPolymeraskedjereaktionSjukdomsalstrande förmågaLungsjukdomarAntivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.AIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.VirusförökningLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Interferon Type IIMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Möss, inavlade C57BLHost SpecificityInvasiv lungaspergillosCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Värd-patogenförhållandenVärd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Rhodococcus equiToxoplasmaMycobacterium haemophilum

*  Anders J. Thor - Wikipedia
Anders Johan Thor, född 4 december 1935 i Stockholm, död där 7 april 2012, var en svensk elektroingenjör. Han var under mer än fyrtio år verksam som lärare på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Thor, som är son till civilingenjör Hilding Thor och Anna Greta Dahlgren, avlade studentexamen 1954, utexaminerades från Kungliga Tekniska högskolan 1959 och blev teknologie licentiat 1964. Han blev assistent vid KTH 1956, t.f. universitetslektor 1962, t.f. laborator 1965 och var universitetslektor i mekanik där från 1965. Han var biträdande sekreterare i svenska kommittén för rymdforskning 1961-1962. Han blev med föreningen KFUM Söder svensk mästare i basket 1957 och 1959. Thor är internationellt känd som ordförande för IEC:s tekniska kommitté där han under många år drev en standardisering av mått och enheter. Detta resulterade i att ISO/IEC 80000 ersatte ISO 31. Han var också utsedd av regeringen som Sveriges representant i CGPM. I Sverige är han känd som författare ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_J._Thor
*  Stefan Thor - Wikipedia
Stefan Thor, född 1964 i Uppsala, uppvuxen i Gällö i Jämtland, är en svensk professor i biologi vid Linköpings universitet. Thor har en kandidatexamen i biologi 1988 och en doktorsexamen i molekylärbiologi/mikrobiologi 1994 från Umeå universitet. De närmaste tio åren efter doktorsexamen var han verksam i USA, först i fem år som gästforskare vid Salk Institute, La Jolla och sedan i ytterligare fem år som forskare (assistant professor) med egen forskargrupp vid avdelningen för neurobiologi, Harvard Medical School, Boston. Sedan 2004 är han professor i biologi, särskilt utvecklingsbiologi och molekylär genetik, vid Linköpings universitet. Thors forskning är inriktad på att förstå hur nervsystemet bildas under embryonalutvecklingen, det vill säga den tidiga utvecklingen från befruktad äggcell. Forskningen sker på bananflugor men kan i förlängningen få betydelse för diagnos och behandling av neurologiska sjukdomar hos människan. Stefan Thor tilldelades 2008 priset i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stefan_Thor
*  Ulf Bjereld: Ebba Busch Thor och Kristdemokraterna som ett högerparti?
Det är klart att vi står mer till höger i svensk politik än vad de övriga partierna gör, sa Kristdemokraternas blivande partiledare Ebba Busch Thor i en intervju till Dagens Nyheter i torsdags. Men redan dagen därpå, när Ebba Busch Thor i en intervju i SVT Aktuellt ombads utveckla sitt påstående om att Kristdemokraterna står mer till höger i svensk politik än vad de andra partierna gör, ändrade hon sig. Jag skall rätta mig något där och vara tydlig med att Krisdemokraterna står mer till höger i svensk politik än vad vi står till vänster. Programledaren Cecilia Gralde frågade då vad som egentligen gällde: Står ni längst till höger, eller vad menar du? Ebba Busch Thor svarade: Nej, det anser jag inte att vi gör (...) vi står mer till höger än till vänster. ...
  http://ulfbjereld.blogspot.com/2015/03/ebba-busch-thor-och-kristdemokraterna.html
*  Annika Thor och Maria Jönsson tilldelas Elsa Beskow-plaketten - Bonnierförlagen
Elsa Beskow-plaketten 2015 tilldelas Annika Thor och Maria Jönsson för bilderboken Flickan från långt borta.. Elsa Beskow-plaketten utdelas årligen av Svensk biblioteksförening till den konstnär som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken. Priset instiftades 1958 och utdelas till den konstnär som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken. Juryns motivering lyder:. "Maria Jönsson och Annika Thor tilldelas årets Elsa Beskow-plakett för bilderboken "Flickan från långt borta". Med mjuk känslighet formas en berättelse om värme och längtan, om ensamhet och motspänstig vänskap. Den lilla flickan värmer med sprittande hopp och lekfullhet en kvinnas kalla hjärta, i en lyrisk och bildlig metafor. Thors rena text och Jönssons fantasifyllda, spirande bilder växer ihop till en symbios. Boken är inte bara en lisa utan en uppmaning att öppna sin ...
  http://www.bonnierforlagen.se/nyhetsrum/nyheter/2015/10/06/annika-thor-och-maria-jonsson-tilldelas-elsa-beskow-plaketten/
*  Bobbi Thorén - Wikipedia
Bobbi Klas Göran Thorén, född den 7 februari 1948 i Gustavi församling, Göteborgs och Bohus län, Västergötland, död den 31 maj 2007 i Frillesås, Kungsbacka kommun, Hallands län, Halland, var en svensk långfärdscyklist. Bobbi Thorén började med långfärdscykling i slutet av 1970-talet och genomförde ett stort antal krävande lopp. Till de inhemska meriterna hör: fem gånger Haparanda-Ystad, 160 mil med mindre än 3 dygn som bästa tid samt ett 30-tal Vätternrundor. 1993 körde han två rundor utan uppehåll, den andra av dem utanför arrangemanget. 1993 deltog han som förste svensk i ultramarathontävlingen ''Race Across America'' (RAAM), 480 mil över USA från västkusten till östkusten. Det året genomfördes tävlingen i ovanligt höga temperaturer vilket gjorde att han bl a tvingades bära en isfylld ryggsäck under de inledande ökenetapperna. Värmen ledde också till att han inte kunde hålla den fart han annars var kapabel till och han nådde därför inte målet ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bobbi_Thor%C3%A9n
*  Thor Görans - Wikipedia
Thor Görans är ett dansband i Örnsköldsvik i Sverige [1], bildat 1976 och nedlagt efter den sista spelningen, som gjordes i Lycksele den 8 april 2006. Thor Görans började spela igen hösten 2013.. Singeln "Det är okej, bara du älskar mig" gick in på första plats i Norge. Bandet var 1994 först med att spela in sången "Till min kära", som året därpå blev en stor hitlåt i inspelning av Streaplers.. En comeback gjordes för en enda spelning i norra Norge den 4 augusti 2007 tillsammans med Kikki Danielsson och Roosarna [2]. 2010 meddelades att man återigen återförenas [3].. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Thor_G%C3%B6rans
*  Recension: Thor: Ragnarök (2017) - Action och slapstick
'Thor: Ragnarök' är underhållande superhjälte-action som tar i så det knakar, på gott och ont. Skämten haglar men storyn är spretig. Läs mer om Thor här!
  https://www.filmtopp.se/2017/10/27/recension-thor-ragnarok/
*  Thor (seriefigur) - Wikipedia
Thor är en seriefigur skapad av Stan Lee, Larry Lieber och Jack Kirby. Han är serieföretaget Marvels version av åskguden Tor. Figuren publicerades för första gången i augusti 1962, i Journey into Mystery #83,[1] och har sedan dess figurerat i ett flertal serier.. 2017 fick Thor utmärkelsen fjortonde bästa seriehjälten av IGN Nordic.[1]. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Thor_
*  Thor - Playtech slot
Jackpotten växer sig hela tiden större i Marvel slotten Thor. Spela Thor med bonus från SveaCasino och ro hem jackpotten när den är som störst.
  https://www.sveacasino.se/thor
*  Thor: The Dark World (2013) | The Nerd Bird
jag vet inte vad de tänkte när de pitchade Thor: The Dark World. Troligtvis nåt i stil med 'Tänk Sagan om Ringen möter Star Wars möter Jane & Leopold!' Någon dum jävel sa ja och resten är historia.
  https://thenerdbird.se/2015/05/05/thor-the-dark-world-2013/
*  Annika Thor - Wikipedia
Annika Thor, född den 2 juli 1950 i Göteborg, är en svensk författare, dramaturg och manusförfattare. Hon har tilldelats många priser för sina verk, bland annat Augustpriset för sin ungdomsbok Sanning eller konsekvens. Hon sitter på stol nr 11 i Tyska barnboksakademien. Efter bibliotekarieutbildning och arbete några år som bibliotekarie gick hon en medieutbildning på Dramatiska institutet i Stockholm och var därefter som kultursekreterare i Huddinge kommun för att senare verka som frilansjournalist. 1996 debuterade hon som författare med boken En ö i havet. Boken handlar om de två judiska systrarna Steffi och Nelli från Wien som på grund av judeförföljelserna hamnar i ett svenskt fosterhem på en ö i Göteborgs skärgård. Boken blev en stor succé och har tryckts i 120 000 exemplar. Redan innan boken kommit ut var den andra boken i serien, Näckrosdammen färdig. De två avslutande delarna Havets djup och Öppet hav kom 1998 och 1999. År 2003 sändes en tv-serie baserad ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Annika_Thor
*  Busch Thor öppnar för gratis p-medel för unga - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
Den nytillträdda partiledaren Ebba Busch Thor sa på P1-morgons scen i Almedalen att hon avser att delta i Prideveckan - men inte gå i paraden. Hon öppnade ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6201567
*  Ebba Busch Thor: S gör familjens frihet till valfråga - dagen.se
Föräldraförsäkringen är till för barnen. Därför vill vi ge hela makten över föräldraledigheten till föräldrarna och avskaffa de nuvarande tre öronmärkta månaderna, skriver Ebba Busch Thor.
  http://www.dagen.se/debatt/ebba-busch-thor-s-gor-familjens-frihet-till-valfraga-1.1077944
*  Thor Cross Handskar | Crossutrustning | FreestyleXtreme | Sverige
Kolla in vårt breda sortiment utav Thor Crosshandskar, inklusive Phase, Flux och Core modellerna hos FreestyleXtreme. | Sverige
  http://www.freestylextreme.com/sv/startsida/marken/thor-crossutrustning/thor-handskar/default.aspx
*  DISNEY Thor 2: The Dark World - Handla online hos Media Markt
Thor (Chris Hemsworth) återförenas med Jane Foster (Natalie Portman) och tvingas forma en allians med sin förrädiska bror Loki (Tom Hiddleston) och ge sig ut på en farofylld jakt för att rädda Asgård och jorden från undergång ...
  http://www.mediamarkt.se/sv/product/_thor-2-the-dark-world-action-dvd-1239920.html
*  Kristdemokraternas Ebba Busch Thor i P4 Extra 6 juli 2016 kl 13:04 - P4 Extra | Sveriges Radio
Poliser skickades till fel stad. Många blir glada av sorgliga låtar, visar ny studie. Erik Blix intervjuar Kristdemokraternas Ebba Busch Thor. Och vi tar ...
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/743906?programid=2151
*  Thor hammar-mugg med 3D-effekt
Marvel-fans styr vid frukostbordet med denna fantastiska Thor mugg i handen! Muggen är tillverkad i tåligt stengods och har räfflat handtag och 3D-effekt, och är formad för att efterlikna Thors hammare.
  http://www.disneystore.se/thor-hammar-mugg-med-3d-effekt-465035208409.html
*  Monb.& Thor. B (MT B) - Köp aktier | Avanza
Köp aktier i Monb.& Thor. B - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.
  https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/52446/monb---thor--b
*  THOR - Bärbara datorer - Datorer - Databutiken i Karlstad
Data-Butiken.com -- Din kompletta IT leverantör för dina behov !Tel:054:69 00 00 Handla i butiken i Karlstad eller vår WEBSHOP. Databutiken tillhandahåller även uppgradering, service, reparation och installation på plats i Karlstad
  http://www.data-butiken.com/datorer/barbara-datorer/thor/786
*  Humör Jacka - Thor Black
Jacka från danska Humör med tryck bak på axeln och patch i sidan samt fyra fickor fram och en på insidan. Material: 80% Bomull, 20% Polyester. Modellen är 177cm och är fotad i M. Plaggets tjocklek är betraktad som en 2a på en skala mellan 1 oc
  https://www.junkyard.se/jacka-thor-5
*  PARTILEDARDEBATT
Tycker det var lite synd att Ebba Busch Thor gjorde bort sig i sin debatt med Jimmie Åkesson. Att hon vägrade ta Jimmie Åkesson i hand var nog långsiktigt ett misstag.
  http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/10/08/11483630-partiledardebatt/
*  Löfvens härskarteknik! | Petterssons gör skillnad!
Idag kan vi läsa i Expressens ledare om Sossarnas härskarteknik. Om hur de först skäller ut de borgerliga partierna och sedan tar över deras politik och ideer och gör dem till sina! Det börjar med att Löfven håller sitt tal i Göteborg framför en stor Svensk flagga.När Ebba Busch Thor gjorde detsamma i Almedalen i somras varnade…
  https://petterssonsblogg.se/2017/04/14/lofvens-harskarteknik/
*  Søgeord: Røskva | Gyldendal - Den Store Danske
Thor Tor, þórr, den stærkeste gud blandt aserne og særlig kendt som jættebekæmper. Han er søn af Odin og Jord, og han er gift med asynjen Sif og far til s.... ...
  http://denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=R%C3%B8skva
*  4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: - PDF
4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f ) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f ) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901
  http://docplayer.se/8530563-4-kramarstan-pa-myra-under-etableringsfasen-och-nagra-ar-framat.html
*  Wismar - MK Bussresor
Efter en tidig morgon tar vi sikte på Helsingborg för överfart till Danmark och efter ett par timmar och åter en färja når vi Tyskland. Nu återstår bara en kort tur på Autobahn innan vi når den gamla Svenskstaden Wismar, som fram till 1803 styrdes av Sverige ...
  http://mkbussresor.se/resor/wismar/

SvampinfektionAspergillus fumigatus: Aspergillus fumigatus är en svampartFresenius (1863) , In: Beitr. Mykol.Corticium penicillatum: Corticium penicillatum är en svampartPetch (1925) , In: Ann. R.Strongyloides stercoralis: Strongyloides stercoralis är en 2 mm lång parasitisk nematod, även kallad rundmask. Den tillhör en familj som främst lever i tropiska och subtropiska klimat.Bakteriemi: (NOS) |Aspergillus sojae: Aspergillus sojae är en svampartMurak. (1971) , In: J.Cryptococcus neoformans: Filobasidiella neoformans var. bacillispora (Kwon-Chung) Kwon-Chung 1982Kwon-Chung (1982) , In: Antonie van Leeuwenhoek 48:33Filobasidiella neoformans Kwon-Chung 1976Kwon-Chung (1976) , In: Mycologia 67(6):1199Filobasidiella bacillispora Kwon-Chung 1976Kwon-Chung (1976) , In: Mycologia 68(4):945Filobasidiella neoformans var.Kryptosporidios: Kryptosporidios är en infektion som orsakas av den encelliga parasiten Cryptosporidium. Den orsakar kryptosporidos som ger kraftig diarré hos människor och andra däggdjur, framför allt idisslare, samt fiskar, reptiler och fåglar.Clavispora lusitaniae: Clavispora lusitaniae är en svampartRodr. Mir.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Kandelabersvamp: Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) är en svampartJülich (1982) , In: Biblthca Mycol. 85:399 som först beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande namn av Jülich 1982.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Virulens: Virulens är en mikroorganisms förmåga att framkalla sjukdom hos sin värd. En virulensfaktor kan sedermera definieras som en speciell egenskap mikroorganismen har, som ger upphov till dess virulens.Antiviralt medel: Antivirala medel är mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation, de kallas ofta bromsmediciner. De botar alltså inte virussjukdomar, utan bromsar deras utveckling.Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.