Immunkompetens: Lymfoida cellers förmåga att mobilisera ett humoralt eller cellulärt immunsvar vid kontakt med antigen.Kam och slörTenebrio: Ett släkte skalbaggar (mjölbagge) som angriper spannmålsprodukter. Dess larver kallas mjölmask.PapegojorFytohemagglutininer: Mukoproteiner från bönor (Phaseolus vulgaris). Några av dem har mitogen verkan på lymfocyter, andra agglutinerar alla eller vissa typer av erytrocyter eller lymfocyter. De används huvudsakligen vid undersökning av immunmekanismer och i cellkulturer.SångfåglarAntikroppsbildningGalliformesImmunitet, cellulär: De immunreaktioner som förmedlas av antigenaktiverade T-lymfocyter via lymfokiner eller direkt celltoxicitet. Detta sker utan förekomst av cirkulerande antikroppar eller i fall där antikroppar spelar en underordnad roll.Parasitsjukdomar, djurFinkar: Allmänt namn på små fåglar i familjen Fringillidae, ordningen Passeriformes (tättingar). Deras korta, kraftiga näbbar är anpassade för att spräcka frön och kärnor.Sexuellt beteende hos djurParasiterKroppsvikt och kroppsmått: Mätning av längd, vikt, omfång, yta osv på kroppen eller kroppsdelarna hos människa och djur.ParasitsjukdomarImmunitet: Motståndskraft mot främmande mikroorganismers intrång eller patogena effekter, eller mot giftverkan av antigena ämnen.Lymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.Immunsystemet: Kroppens försvarssytem mot främmamde organismer eller ämnen eller avvikande, egna celler. Det kan indelas i två "försvarsgrenar", det humorala immunförsvaret och det cellförmedlade immunförsvaret, och det utgörs av en komplex samverkan mellan cellulära, molekylära och genetiska komponenter.FåglarTymektomiHudtester: Epikutan- eller intradermaltest för påvisande av fördröjd eller omedelbar överkänslighet. Testmetoderna används vid diagnosticering av överkänslighet eller bestämning av cellulär immunitet.Transplantat-mot-värdreaktion: Ett immunologiskt angrepp igångsatt av ett transplantat mot mottagaren pga vävnadsoförenlighet när immunologiskt aktiva celler transplanteras till en värd med nedsatt immunitet. Det kliniska tillstånd som följer är transplantat-mot-värdsjukdom.Immunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Mjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.Lymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.TestosteronT-lymfocyterBrässImmuntolerans: Specifik avsaknad av immunreaktion mot ett visst antigen hos en individ med iövrigt normalt immunförsvar. Bristen kan bero på tidig kontakt med antigenet hos en immunologiskt omogen individ (foster eller nyfödd) eller hos en vuxen som utsatts för extremt stora doser eller ytterst små mängder av antigenet, eller genom exponering för strålning, antimetaboliter, antilymfocytserum osv.Hypersensitivity, DelayedKönskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Leukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.Karotenoider: Starkt gulröda, fettlösliga färgämnen som strukturellt liknar karoten. De utgörs av alifatiska kolväten med en polyisoprenbas och förekommer i växter, djur och mikroorganismer och omfattar t ex betakaroten och de olika xantofyllerna. Av de mer än 600 kända karotenoiderna återfinns ca 10 % i växtriket.Miljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Lektiner: Proteiner med den gemensamma egenskapen att de binder till kolhydrater. Somliga antikroppar och kolhydratomsättande enzymer binder också till kolhydrater, men räknas inte som lektiner. Växtlektiner är kolhydratbindande proteiner som främst identifierats genom sin hemagglutinerande verkan (hemagglutininer). Det finns dock en rad olika lektiner även i djurvärlden med en mängd funktioner förknippade med specifik kolhydratbindning.Immunity, NaturalAllotransplantationFårBenmärgstransplantationAntigenerVita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.

*  Vilka processer ligger bakom furiös och paralytisk form av rabies? - Epsilon Archive for Student Projects
patogenes, immunkompetens, immunsuppression, paralytisk, furiös, mus, hund, människa, virus. URN:NBN:. urn:nbn:se:slu:epsilon-s ...
  https://stud.epsilon.slu.se/4059/

DröglappStor mjölbagge: Stor mjölbagge eller vanlig mjölbagge (Tenebrio molitor) är en art i underfamiljen mjölbaggar. Skalbaggens larver utgör skadedjur mot grödor och spannmål men används även för att mata husdjur.Juncor: Juncor (Junco) är ett fågelsläkte i familjen fältsparvar inom ordningen tättingar.Clements, J.Heterakis gallinarum: Heterakis gallinarum är en rundmaskart som först beskrevs av Schrank 1788. Heterakis gallinarum ingår i släktet Heterakis och familjen Heterakidae.Cell-medierad immunitet: Cell-medierad immunitet, även kallad för fördröjd överkänslighet eller typ IV överkänslighet, är en immunreaktion som inte involverar antikroppar utan istället aktiverar makrofager, NK-celler, cytotoxiska T-celler (CD8+) och utsöndrar en speciell profil av cytokiner mot antigen.Dactylogyrus: Dactylogyrus är ett släkte av plattmaskar. Dactylogyrus ingår i familjen Dactylogyridae.Beteendeförändrande parasiterLymfocytFåglars syn: Fåglarnas synsinne är välutvecklat och jämfört med däggdjuren har de proportionellt sett en betydligt större ögonglob, oftast bättre synskärpa och ett mer utvecklat färgseende. Synen hos de flesta fåglar omfattar ett brett färgspektrum som sträcker sig från kortvågigt ultraviolett ljus till långvågigt rött ljus.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Omnadren: Omnadren är en anabol steroid, som liknar Sustanon. Den innehåller fyra olika testosteronestrar.Neurosporen: Neurosporen Är ett växtpigment som tillhör karotenerna. Det är mellanled i biosyntesen av lykopen och ett antal bakterie-karotenoider från ζ-karoten.Fårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.Antigen: Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.