Immunglobulinfragment, Fab: Antigenbindande enheter bestående av en komplett lätt kedja och ungefär en halv tung kedja, hoplänkade med disulfidbindningar. Fab innehåller den antigenbindande plats som är en del av det variabla området på immunglobulinmolekylen.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Immunglobuliner: Glykoproteiner som förekommer i blod (antikroppar) och andra vävnader. De klassificeras utifrån struktur och verkan i fem klasser (IgA, IgD, IgE, IgG och IgM).Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.Immunglobulin A: IgA utgör 15-20% av människans serumimmunglobuliner, huvudsakligen i form av polymerer med 4 kedjor. Hos andra däggdjur dominerar dimerer. Sekretoriskt immunglobulin A är det vanligaste immunglobulinet i sekret.Immunglobulin, tung kedja: Viktiga beståndsdelar av immunglobulinmolekyler. De utgör de större av de två typerna av polypeptidkedjor som svarar för de olika immunglobulinernas biologiska och immunologiska egenskaper. De skiljer sig åt, beroende på vilken Ig-klass de kommer från, innehåller mellan 450 och 600 aminosyrarester per kedja, och har molekylvikter mellan 51 och 72 kD. Varje immunglobulinmolekyl har två tunga och två lätta kedjor.Immunglobulin, lätt kedja: Polypeptidkedjor, bestående av 211 till 217 aminosyrasekvenser, som kan isoleras från immunglobuliner och som har en molekylvikt av ca 22 kD. Det finns två huvudtyper av lätta kedjor, kappa och lambda, vilka hos människa förekommer ungefär i förhållandet 60% till 40%. Båda kedjor består av linjärt upprepade, likartade, men inte identiska, segment av ca 110 aminosyrarester. I varje segment lägger en disulfidbindning grunden till en tätt veckad, 60-delad slinga eller domän. Angränsande domäner länkas med mindre tätveckade regioner. Båda de lätta kedjorna innehåller två sådana domäner. Två lätta och två tunga kedjor utgör en immunglobulinmolekyl, men båda lätta kedjor i ett Ig är av samma typ.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.PeptidfragmentImmunglobulingener: Gener som kodar för immunglobulinernas lätta och tunga kedjesegment. De lätta kedjornas gensegment betecknas L-V (variabel), J ("joining"; sammankopplande) och C (konstant). De tunga kedjesegmenten har dessutom en mångfalds- eller spridningsgen D ("diversity"). Varje segment kodar för vissa aminosyror, och alla har olika nukleotidsekvenser. Generna sätts ihop genom ett anmärkningsvärt blandande av segment under B-cellernas mognande.Immunglobuliner, intravenösa: Immunglobulinberedningar för intravenös tillförsel som huvudsakligen innehåller immunglobulin G (IgG). De används för behandling av en rad sjukdomar, förknippade med minskade eller onormala immunglobulinnivåer, inkl. AIDS hos barn, primär hypergammaglobulinemi, SCID (svår kombinerad immundefekt), cytomegalovirusinfektioner hos patienter med transplantat, kronisk lymfocytisk leukemi, Kawasakisyndromet, neonatalinfektioner och idiopatisk trombocytopen purpura.ImmunglobulinfragmentImmunglobulinfragment, Fc: Kristalliserande fragment bestående av karboxiändarna av båda de tunga kedjorna, länkade med disulfidbindningar. Fc-fragmenten svarar för antikropparnas effektorfunktioner (komplementfixering, cellmembranbindning och transport genom moderkakan).Immunglobulin, kappakedja: En av immunglobulinernas lätta kedjor, med en molekylvikt av ca 22 kD. Dessa kedjor utgör ungefär 60% av samtliga lätta kedjor och kan identifieras såväl serologiskt som genom sina specifika aminosyrasekvenser.Variabel del av immunglobulin: Den del av immunglobulinmolekylen (antikroppen), vars aminosyrasekvens och -sammansättning kan variera, som ger antikroppen dess antigenspecificitet och som antas utgöra bindningsplatsen för antigenet. Den återfinns vid Fab-fragmentets N-ände och omfattar såväl hypervariabla områden (komplementära regioner) som ramområden.Bindningsplatser på antikroppar: Ytområden på antikroppar som reagerar med antigeners determinantområden. De bildas av delar av de variabla områdena i immunglobulinernas Fab-fragment.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Immunglobulin E: Ett immunglobulin som är kopplat till mastceller. Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Antikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Immunglobulin, lambdakedja: En av de lätta kedjorna hos immunglobuliner, med en molekylvikt av ungefär 22 kD. De utgör ca 40% av alla lätta kedjor och kan identifieras såväl serologiskt som genom sina specifika aminosyrasekvenser.Immunglobulin A, sekretoriskt: Det dominerande immunglobulinet i exokrina sekret, så som mjölk, andningsvägarnas och tarmarnas slem, saliv och tårar. Den kompletta molekylen (ca 400 kD) består av två IgA-enheter med fyra kedjor, en sekretorisk komponent och en J-kedja.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Antigen-antikroppskomplex: Det aggregat som bildas när antigen- och antikroppsmolekyler förenas. Vävnadsskador till följd av avsättning av stora antigen-antikroppskomplex orsakar immunkomplexsjukdomar.Immunglobulin, my-kedja: Tunga kedjor i Fab- och Fc-fragmenten hos immunglobulin M, med en molekylvikt av ca 72 kD. De har ungefär 57 aminosyrarester ordnade i fem domäner och fler oligosackaridgrenar och högre kolhydratinnehåll än de tunga kedjorna på IgG.Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.Immunglobulinisotyper: De immunglobulinklasser som återfinns hos någon djurart. Hos människor finns det nio klasser som vandrar i fem olika grupper vid elektrofores. Var och en av dem består av två lätta och två tunga proteinkedjor, och varje grupp har sina utmärkande strukturella och funktionella egenskaper.B-lymfocyter: Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.Anti-idiotypiska antikroppar: Antikroppar som reagerar med enskilda determinanter (idiotoper) i den variabla regionen av andra antikroppar.Immunglobulin D: Ett immunglobulin som svarar för mindre än 1% av Ig-mängden i plasma. Det finns på cellmembranet på många cirkulerande B-lymfocyter.Konstant del av immunglobulin: Den del av immunglobulinmolekylen (antikroppen), vars aminosyrasekvens är oföränderlig inom en immunglobulinklass. Den ger immunglobulinet dess biologiska specificitet och är i stort artspecifik. Området omfattar C-änden av de lätta kedjorna och tre fjärdedelar eller mer av de tunga kedjorna, hela Fc-fragmentet och C-änden av Fab-fragmentet.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Antikroppsaffinitet: Ett mått på styrkan av bindningen mellan en antikropp och ett enkelt hapten eller en antigendeterminant. Den beror på den stereokemiska passningen mellan en antikropps anslutningsplatser och de antige na determinanterna, på anslutningsytans storlek och på fördelningen av laddade och hydrofoba grupper.Antigen-antikroppsreaktioner: Reaktioner som uppstår till följd av antigen-antikroppskomplexbildning och leder till svullnad och inflammation.MyelomproteinerAntikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Polymorfism, restriktionsfragmentlängdImmunglobulin, gammakedja: Tunga kedjor i Fab- och Fc-fragmenten hos immunglobulin G, med en molekylvikt av ca 51 kD. De innehåller ungefär 450 aminosyrarester ordnade i fyra domäner och har en oligosackaridkomponent med kovalent bindning till Fc-fragmentet. Gammakedjorna hos de fyra undergrupperna av IgG är inte identiska, men liknar varandra mer än de liknar andra immunglobuliners tunga kedjor.Antikroppsklassbyte: Genetisk omfördelning av B-lymfocyten som medför en substitution i den typ av fast område för tunga kedjor som uttrycks. Detta möjliggör ett ändrat effektorsvar, medan den specifika antigenbindningen (det variabla området) förblir oförändrad. De flesta klassbyten sker genom DNA-omkastning, men sådana kan även inträffa på RNA-nivå.Immunglobulin, J-kedja: Immunglobulinfragment i fraktioner av lätta kedjor hos sekretoriskt immunglobulin A eller polymert immunglobulin M i förhållandet en J-kedja per IgA-dimer eller per IgM-pentamer. J-kedjan är en polypeptid med molekylvikt av ca 17 kD, vars uppgift är att antingen binda samman globulinets komponenter eller föra globuliner genom membran.Rekombinanta proteinerVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.ImmunglobulinallotyperFc-receptorer: Molekyler på ytan av en del B-lymfocyter, T-lymfocyter och makrofager som känner igen och binder till Fc-delen på immunglobulinmolekyler.Immunglobulinidiotyper: Unika, genetiskt reglerade determinanter på antikroppar, vars specificitet är begränsad till en enda proteingrupp (t ex en annan antikroppsmolekyl eller ett enstaka myelomprotein). Idiotypen tycks representera antigeniciteten hos det antigenbindande området på antikroppen och ha samma genetiska förutbestämdhet. De idiotypiska determinanterna har lokaliserats exakt till det variabla Ig-området på båda polypeptidkedjorna.NeutralisationstesterKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Gammaglobuliner: Serumglobuliner som vandrar i gammaområdet vid elektrofores. Gammaglobuliner betraktades tidigare som synonyma med immunglobuliner, eftersom de alla flesta immunglobuliner är gammaglobuliner. Men då vissa immunglobuliner uppvisar elektroforetisk alfa- och betarörlighet har denna syn fått ge vika.Hybridom: Celler framställda på konstlad väg genom sammansmältning av aktiverade lymfocyter och tumörceller. De erhållna hybridcellerna klonas och producerar s k monoklonala antikroppar eller T-cellprodukter, identiska med dem som produceras av den immunologiskt kompetenta ursprungscellen, och växer och förökar sig som den ursprungliga tumörcellen.CellinjeProteinbindningPoly-Ig-receptorProteinkonfigurationKatalytiska antikroppar: Antikroppar som kan katalysera ett flertal olika kemiska reaktioner. De kännetecknas av hög substratspecificitet, med verkningsmekanismer som på många sätt liknar enzymers.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Immunglobulinets J-kedja: Ett segment av immunglobulinerna hos möss och människor, där det variabla områdets gener uppströms förenas med dem hos det konstanta området nedströms (en viktig del av mekanismen bakom antikroppsvariationen). I den lätta kedjans hopkopplingsområde återfinns de gener som kodar för aminosyrorna 96 och 107.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Haptener: Små, antigena faktorer som förmår framkalla ett immunsvar endast när de kopplats till en bärarmolekyl. Haptener binder till antikroppar, men kan i sig själva inte aktivera en immunreaktion.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Möss, inavlade BALB CPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Ytantigener: Antigener på ytan av celler, inklusive infektionsframkallande celler, främmande celler eller virus. De utgörs vanligtvis av proteinhaltiga grupper, och kan vara isolerade, på cellmembran eller cellväg gar.PeptidbibliotekImmunelektrofores: En teknik som kombinerar proteinelektrofores och dubbel immundiffusion. Under processen separeras först proteiner med gelelektrofores (vanligtvis agaros), för att därefter synliggöras genom immundiffusion av specifika antikroppar. En distinkt, elliptisk precipitinbåge framträder för varje protein som påvisas med antisera.Digoxin: En hjärtstimulerande glykosid som huvudsakligen erhålls från fingerborgsblomman Digitalis lanata. Den består av tre sockerdelar och aglykonet digoxigenin. Digoxin har positivt inotrop och negativt kronotrop effekt, och används för att reglera kammarrytmen vid förmaksflimmer och för behandling av kronisk hjärtinsufficiens med förmaksflimmer. Däremot är effekten vid kronisk hjärtinsufficiens och sinusrytm osäker. Marginalen mellan toxisk och terapeutisk dos är liten.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Receptorer, antigen, B-cellerPolymeraskedjereaktionRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Immunisering, passivStafylokockprotein APlasmacytomAntikroppsbildningGener, immunglobulin tung-kedjaSomatisk hypermutation, immunglobulinAntigenerDigitoxin: En hjärtstimulerande glykosid som ibland används istället för digoxin. Den har längre halveringstid än digoxin, och de toxiska effekterna, vilka liknar digoxinets, varar längre.Immunglobulin, deltakedja: Tunga kedjor i Fab- och Fc-fragmenten hos immunglobulin D, med en molekylvikt av ca 64 kD. De innehåller ungefär 500 aminosyrarester ordnade i fyra domäner, och har en oligosackariddel som är kovalent bunden till Fc-fragmentet.Rekombinanta fusionsproteinerProteinstruktur, tertiärEpitopkartläggning: Metoder för undersökning av antikroppsbindning till bestämda områden på antigena proteiner. Epitopkartläggning tillämpas framförallt vid immunkemiska analyser. Syn. epitopmappning.PapainLymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.Autoantikroppar: Antikroppar riktade mot kroppsegna antigener, dvs mot normala vävnadsdelar.Antikroppsklassbytesområde: Ett område på ett segment av genen för immunglobulinets tunga kedja hos B-cellen, där rekombination (omfördelning) kan äga rum, och som deltar i isotyp- eller allotypväxling och immunsvarets mognadsprocess. Ig-klassbytesområden förekommer på gener för kodning av de tunga kedjorna hos samtliga fem immunglobuliner.Kristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.Immunglobulin, alfakedja: Tunga kedjor i Fab- och Fc-fragmenten hos immunglobulin A, med en molekylvikt av ca 58 kD. De innehåller ungefär 470 aminosyrarester ordnade i fyra domäner, och har en oligosackariddel som är kovalent bunden till Fc-fragmentet.IgG-receptorer: Specifika molekylplatser på ytan hos olika celler, även B-lymfocyter och makrofager, som binder immunglobulin G. Det finns tre underklasser: Fc gamma RI (CD64-antigenet, en receptor med låg affinitet), Fc gamma RII (CD32-antigenet, en receptor med med hög affinitet), och Fc gamma RIII (CD16-antigenet, en receptor med låg affinitet).Immundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.DNA-restriktionsenzymer: Enzymer som ingår i restriktions-/modifieringssystemen. De katalyserar endonukleolytisk klyvning av DNA-sekvenser som saknar det artspecifika metyleringsmönstret i värdcellens DNA. Spjälkningen ger slumpartade eller specifika dubbelsträngade fragment med 5'-fosfatavslutningar. Restriktionsenzymernas uppgift är att förstöra allt främmande DNA som tränger in i värdcellen. De flesta har iakttagits i bakteriella system, men några få har påvisats i eukaryota organismer. De används även som verktyg för systematisk kartläggning av kromosomer, för bestämning av bassekvenser i DNA, och de har möjliggjort spjälkning och utbyte av gener från en organism till genomet i en annan. EC 3.1.21.-.Bidning, kompetitivCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Immunanalys: Immunkemiskt test eller påvisande av ett ämne med serologiska eller immunologiska metoder. Vanligtvis tjänar det undersökta ämnet som antigen både för antikroppsproduktion och för antikroppsmätning.T-lymfocyterMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Sekretorisk komponentGenbibliotek: En omfattande samling DNA-fragment som klonats från en viss organism, vävnad, visst organ eller viss celltyp. Biblioteket kan innehålla fullständiga genomsekvenser eller sekvenser av komplementärt DNA; de senare är bildade av mRNA och saknar intronsekvenser.Immunologiska metoderElektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Gammaglobulinbrist: En immunologisk bristsjukdom med extremt låga nivåer av alla gammaglobulinklasser i blodet.Bakteriella antigenerKomplementproteiner: Serumglykoproteiner som deltar i den immunförsvarsmekanism som kallas komplementaktivering och som ger upphov till membranattackkomplexet. Häri ingår glykoproteiner i olika komplementaktiveringsprocesser (den klassiska, den alternativa och lektinkomplementprocessen).Mjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.Komplement 3: Den fjärde komponenten som binds i komplementreaktionsföljden. Det är ett betaglobulin med sedimentationskoefficient 5,5, molekylvikt 185 000 och en serumkoncentration på 1,3 mikrogram/ml. Dess fragment har anafylatoxisk, kemotaktisk och histaminverkan och påverkar glatt muskulatur.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.PeptiderJodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.RestriktionskartläggningGener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Immunglobulin Gm-allotyperPlasmiderCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.NukleinsyrahybridiseringImmunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Råmjölk: Den tunna, gula mjölken som avsöndras från mjölkkörtlarna under graviditeten och förlossningen innan laktationen börjar. Vätskan består av immunologiskt aktiva ämnen, vita blodkroppar, vatten, protein, fett och kolhydrater. Syn. kolostrum.Affinitetskromatografi: En kromatografisk teknik som utnyttjar biologiska molekylers förmåga att binda till vissa ligander, specifikt och reversibelt. Tekniken används i proteinkemi.ArtsspecificitetGelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Sekvenshomologi, aminosyraCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.TidsfaktorerKombinatorisk kemi: Kemisk teknik som utnyttjar reaktionsuppsättningar, för lösningar eller fastfassyntes, för att skapa molekylära bibliotek för analys av kemiska föreningar i stor skala.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Sekvenshomologi, nukleinsyraGuanabenz: En selektiv alfa-2-adrenerg agonist som används för behandling av högt blodtryck.Omfördelning av gener, tunga kedjan, B-lymfocyt: Ordnad omlagring av B-lymfocyters variabla genregioner, vilket bidrar till en mångfald antikroppar. Omfördelningen äger rum under den omogna B-lymfocytens första differentieringsstadium.Omfördelning av gener, B-lymfocyt: Ordnad omfördelning av B-lymfocyters variabla genregioner, som kodar för immunglobulinkedjorna och därmed bidrar till antikroppsmångfald. Omlagringen sker under den omogna B-lymfocytens differentieringsfas.Influensavirus A: Ett släkte inom familjen Orthomyxoviridae, vars medlemmar orsakar influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Det omfattar många stammar och antigenundertyper av membranproteinerna hemagglutinin och neuraminidas. Typarten är influensa A-virus.Fibrinogen: Plasmaglykoprotein som koagulerar av trombin och som består av en dimer av tre icke identiska par av polypeptidkedjor (alfa, beta och gamma), hoplänkade med disulfidbindningar. Fibrinogenlevring är en sol-gelförändring som utgörs av en komplex molekylär process. Medan fibrinogen spjälkas av trombin och bildar polypeptid A och B, ger andra enzymers proteolytiska verkan olika nedbrytningsprodukter av fibrinogen.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.TrombocytmembranglykoproteinerBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Protein engineeringGlykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.Dos-responskurva, immunologisk: Det specifika immunsvar som utlöses av en specifik dos av ett immunologiskt aktivt ämne eller immunologiskt aktiv cell hos en organism, vävnad eller cell.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.RöntgendiffraktionFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.CD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.IgE-receptorer: Specifika molekylplatser på ytan hos B- och T-lymfocyter som binder IgE. Det finns två underklasser: receptorer med låg affinitet (Fc epsilon RII) och receptorer med hög affinitet (Fc epsilon RI).Kycklingar: Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.Celladhesionsmolekyler: Ytmolykyler, vanligen glykoproteiner, som bidrar till att celler kan fästa vid andra celler. Till deras funktioner hör sammanfogning och sammankoppling av olika vertebratsystem, upprätthållande av väv nadsintegration, sårläkning, morfogena rörelser, cellförflyttning och metastasering.TrypsinLymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Immunreceptorer: Cellytemolekyler på celler i immunsystemet som specifikt binder ytmolekyler eller budbärarmolekyler och utlöser förändrat beteende hos cellerna. Dessa receptorer upptäcktes först i immunsystemet, men de har viktiga funktioner även i andra system.Immunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Komplementära regioner: Tre aminosyrasekvensregioner (CDR1, CDR2 och CDR3) i immunglobulinets variabla del, vilka är mycket divergerande.Tillsammans bildar regionerna från de lätta och tunga immunglobulinkedjorna en yta som kompletterar antigenet. Dessa regioner finns också hos andra medlemmar av immunglobulinsuperfamiljen, som t ex T-cellreceptorer.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Blodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.Antikroppar med dubbel specificitet: Antikroppar, ofta monoklonala, vars två antigenbindande strukturer är specifika för olika antigena determinanter. De är konstgjorda antikroppar, framställda genom kemisk korslänkning, sammansmältning av hybridomceller eller med molekylärgenetisk teknik. De används som målsökande bärare av bl a toxiner, läkemedel och radioisotoper.Omfördelning av gener: Reguljär omlagring av genregioner genom DNA-omfördelning, såsom normalt sker under utvecklingsprocessen.

*  Cadillac XT5 AWD | Provkörning | Teknikens Värld
Det har gett betydligt bättre kupéutrymmen, plus åtta centimeter säger Cadillac. Motorn är också helt ny, en V6 på 3,6 liter men utan turbo. I Europa tror jag att XT5 definitivt karaktäriseras som en suv, men XT5 står faktiskt för "Crossover Touring 5". I USA är det bara Cadillac Escalade som är tillräckligt biffig för att kallas suv. Vad femman betyder vet jag inte, men det ger uppenbarligen utrymme för fyra mindre suvar i framtidens Cadillac-program. För övrigt: Sedanmodeller från Cadillac heter i framtiden CT, kort för "Cadillac Touring".. Förr var Cadillac det mest amerikanska man kunde tänka sig. De kunde fås med inälvsröda inredningar - rött tak, röd instrumentpanel, röda mattor. Jag vet, jag hade en sådan för några år sedan. Det var fejkvirke för hela slanten och modellnamnen var lika långrandiga som podradioprogram. Men sedan 90-talet har Cadillac rört sig mot en mer europeisk dresscode. På pressvisningen här i Berlin slår produktchefen Florian ...
  http://teknikensvarld.se/provkorning-av-cadillac-xt5-awd-349718/
*  Cadillac bilar - Till Salu | Welcome to Cadillac
Denna sida beskriver i kronologisk tid ordning en bilrenovering. Det handlar om en fullstädig renovering av en Cadillac Coupe' deVille. En restau. De främsta konkurrenterna på den amerikanska marknaden var nu det Fordägda märket Lincoln samt Chrysler. Under resten av talet kom Cadillac att bli en symbol för den amerikanska drömmen. På års Cadillacs kulminerade designtrenden med fenor och märkets bilar hade en formgivning som alltjämt anses. Blogg White Cadillac Coupe' deVille. Bilen är nu såld. Denna bil är nu till salu. pandigill.info Senaste bilderna. Sätesstommar nu blästrade och pulverlackade. Sätesstommar nu rensade och redo för blästring och pulverlack. Körde idag ...
  http://pandigill.info/riktiga-nyheter/cadillac-1959.php
*  ReoPro - Benedicto
Användningsområden för Reopro. Farmakologisk Klass: glykoprotein IIb / IIIa-hämmare. En hjärtinfarkt kan inträffa när ett blodkärl i hjärtat är blockerad av en blodpropp. Blodproppar kan ibland bildas under PCI. Abciximab minskar risken för att en skadlig koagel bildas genom att förhindra vissa celler i blodet från klumpar ihop. Abciximab används med aspirin och heparin, som är andra läkemedel som används för att hålla blodet från att levra.. Detta läkemedel är endast tillgänglig med läkarens ordination.. Vid beslut att använda ett läkemedel, måste riskerna med att ta läkemedlet vägas mot det goda det kommer att göra. Detta är ett beslut som du och din läkare kommer att göra. För detta läkemedel, bör följande övervägas. Tala om för din läkare om du någonsin har haft någon ovanlig eller allergisk reaktion mot detta läkemedel eller andra läkemedel. Också tala om för din läkare om du har några andra typer av allergier, såsom livsmedel, färgämnen, ...
  http://benedicto.ilorena.com/reopro/
*  Cadillac XT5 3,6 Luxury V6 AWD 314Hk - MÖLNDAL/ ÅBRO - Bytbil.com
Köp Cadillac XT5 2018 hos Hedin Bil - US Center i Västra Götalands län. Hos Bytbil.com hittar du även fler Cadillac XT5 från fler bilhandlare!
  https://www.bytbil.com/vastra-gotalands-lan/personbil-xt5-3-6-luxury-v6-awd-314hk-1129-12281055
*  Cadillac, Chair & Barrels - Stockholm Pilates Center
ICCB förbereder dig för att instruera på Cadillac Trapeze Table (ICAD), Stability Chair (ICHR) och Ladder Barrel, Arc Barrel och Spine Corrector (IBRL). Kursen lär dig att skräddarsy program för personlig träning och cirkelträning för att möta ett stort antal önskemål och behov ...
  https://www.pilates-center.se/cadillac-chair--barrels.html
*  Hotell nära Cadillac Ranch | Hotels.com
Med Hotels.com bokar du enkelt hotell nära Cadillac Ranch i Amarillo. Missa inte våra Hotels.com Rewards där du får 1 gratisnatt* när du samlat 10 nätter.
  https://sv.hotels.com/de1658749/hotell-nara-cadillac-ranch-amarillo-usa/
*  JEBS Airsuspension - Airdragger Cadillac 58-60
Komplett sats till din Cadillac årsmodell 1958-1960. Innehåller allt utom elkabel, resten får du med! Reaktionstid till åkläge 2-3 sek. Satsen Innehåller: - Viair 444C
  http://jebs.se/vara-kategorier/produkter/kompletta-system/airdragger-cadillac-58-60.html
*  JEBS Airsuspension - Airdragger Cadillac 61-64
Komplett sats till din Cadillac årsmodell 1961-1964. Innehåller allt utom elkabel, resten får du med! Reaktionstid till åkläge 2-3 sek. Satsen Innehåller: - Viair 444C
  http://jebs.se/vara-kategorier/produkter/kompletta-system/airdragger-cadillac-61-64.html
*  Epilog laser - en process jag kan relatera till - Arkitekten.se
Hur kan en Epilog Laser på kontoret öka kvalitet och effektivitet? Stefania Dinea från Sweco Stockholm och Andrés Tiszavari från Signcom berättar mer.
  https://arkitekten.se/annons/annons-annons/epilog-laser-en-process-jag-kan-relatera-till/
*  Historia | Fabs
Fastighetsaktiebolaget Småindustrier hette i folkmun FABS och 1993 bytte bolaget namn till FABS AB. I slutet av 2003 bildade Alingsås kommunen ett moderbolag, AB Alingsås Rådhus, som den 1 januari 2004 förvärvade kommunens aktier i Alingsås Energi Nät, Alingsåshem och FABS. AB Alingsås Rådhus ägs till 100 procent av Alingsås kommun.
  http://www.fabs.se/node/299
*  Bolag - Rättvik
I koncernen ingår Rättviks Fastigheter AB (RFAB) och Rättviks Teknik AB (RTAB). Från våren 2015 har kommunen ett bolag som bedriver skoljordbruk i naturbruksskola - Rättviks Skoljordbruk AB (RSAB).. RFAB äger och förvaltar skolor, servicehus, barnstugor, förvaltningslokaler och industrifastigheter. RFAB äger och förvaltar även bostäder, i Rättvik, Vikarbyn, Boda och Furudal. Enheten Park och väg från kommunens serviceavdelning har flyttats till bolaget. RTAB är huvudman och ägare av anläggningar för vatten-, avlopps- och avfallsverksamheten i Rättvik. RTAB har även ansvar för fjärrvärmen i kommunen.. Det regionala bolaget Dala Vatten och Avfall AB har som uppgift att ta hand om avfallet i de fyra kommuner som äger bolaget, samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening. Bolaget ägdes från början av Gagnefs kommun, Leksand Vatten AB och Rättviks kommun Kommunhus AB med en tredjedel var. Från 2011 har bolaget fyra ägare då även Vansbro kommun ...
  https://www.rattvik.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/bolag.html
*  Med Cadillac Sixteen visas en ny världsstandard | Motor Life Today
Läs Motor-Life, webtidningen för motorfolk! För dig som gillar bilhistoria. samlarbilar, amerikanare, sportvagnar, nostalgi och bilnyheter.
  http://motor-life.com/automobile-report/concept-cars/med-cadillac-sixteen-visas-en-ny-varldsstandard
*  Cadillac Cien förbereds för serieproduktion? | Motor Life Today
Läs Motor-Life, webtidningen för motorfolk! För dig som gillar bilhistoria. samlarbilar, amerikanare, sportvagnar, nostalgi och bilnyheter.
  http://www.motor-life.com/automobile-report/concept-cars/cadillac-cien-forbereds-serieproduktion
*  PerrasMotorNostalgi: Cadillac 1959
1700-tal (1) 1800-tal (11) 1895 (1) 1899 (1) 1900 (1) 1900-10 (1) 1900-tal (4) 1902 (1) 1905 (1) 1907 (1) 1909 (1) 1910-tal (7) 1912 (2) 1913 (2) 1915 (1) 1916 (1) 1918 (2) 1920-tal (2) 1921 (2) 1922 (2) 1923 (1) 1925 (1) 1926 (1) 1927 (5) 1928 (6) 1929 (2) 1930 (7) 1931 (6) 1932 (8) 1933 (2) 1934 (4) 1935 (8) 1936 (6) 1937 (6) 1938 (18) 1939 (13) 1940 (9) 1941 (4) 1942 (4) 1943 (5) 1944 (3) 1945 (6) 1946 (18) 1947 (21) 1948 (22) 1949 (14) 1950 (22) 1951 (16) 1952 (15) 1953 (30) 1954 (43) 1955 (23) 1956 (46) 1957 (28) 1958 (48) 1959 (54) 1960 (50) 1961 (55) 1962 (33) 1963 (21) 1964 (22) 1965 (31) 1966 (44) 1967 (27) 1968 (35) 1969 (31) 1970 (22) 1971 (14) 1972 (21) 1973 (17) 1974 (11) 1975 (3) 1976 (7) 1977 (5) 1978 (5) 1979 (3) 1980 (8) 1981 (2) 1982 (3) 1985 (1) 1986 (4) 1987 (12) 1988 (2) 1990 (1) 1993 (2) 1995 (2) 1998 (1) 1999 (1) 20-tal (10) 2000-tal (2) 2001 (1) 2002 (1) 2003 (4) 2004 (1) 2005 (1) 2007 (1) 2008 (1) 2009 (3) 2010 (4) 2010-tal (1) 2011 (58) 2012 (98) 2013 (84) 2014 (10) ...
  http://perrasmotornostalgi.blogspot.com/2012/11/cadillac-1959.html
*  Fastighetsbranschen | Fabs
För att säkra tillgången till duktiga medarbetare har ett stort antal fastighetsföretag i Göteborgsregionen bildat den ideella föreningen FABUR, FAstighetsBranschens centrum för Utbildning och Rekrytering. Fabs är ett av medlemsföretagen i FABUR.
  http://www.fabs.se/node/310
*  Vårt miljöarbete och mål | Fabs
Målsättningen med vårt miljöarbete är att minska miljöbelastningen från verksamheten och det egna fastighetsbeståndet främst inom energiområdet där tyngdpunkten i vårt miljöarbete ligger. Vår hållbarhetsgrupp Miljöarbetet drivs av bolagets miljösamordnare och hållbarhetsgrupp. Gruppen arbetar tillsammans fram mål och aktiviteter inom energi- och miljöområdet samt genomför dessa och implementerar även bolagets mål i verksamheten. Miljöarbetet ingår också sedan 2015 i Fabs verksamhetsplan.
  http://www.fabs.se/node/305
*  Årsredovisningar | Fabs
Ett fåtal av den tryckta versionen av årsredovisningen 2016 finns också tillgänglig på Fabs kontor, Smålandsgatan 1, Alingsås.
  http://www.fabs.se/node/304
*  För dig som leverantör | Fabs
1. DU REPRESENTERAR OSS Arbeten på våra fastigheter påbörjas först efter klartecken från Fabs. Presentera och legitimera dig för kunden. Håll den verksamhet/kund informerad om var/när/hur du kommer eller går och om de störningar som kan komma att uppstå. Vi förväntar oss att du som leverantör uppträder professionellt. 2. ALLERGI
  http://www.fabs.se/node/301
*  svammelsurium
Stora fyrdörrars tourer var sedan länge passé 1960, men då valde Lincoln att presentera just en sådan inför 1961, något de kom att vara ensamma om under 60-talet. Cadillac undersökta sjäkva möjligheten att lansera en likadan komkurrent på Fleetwoodvarainten , men av det blev det inget.På årsmodell 1961 byggde man också en helöppen fyrdörrars version på prov men av olika anledningar lät man Lincoln behålla marknaden för denna karosstyp för sig själva ...
  http://svammelsurium.blogg.se/2012/december/oppet-i-prototypverkstan.html
*  Organisation | Fabs
Intern organisation Vi har samlat funktionerna i två avdelningar med fastighetsförvaltare och byggprojektledare samt fastighetstekniker. Avdelningarna leds av vår fastighetschef och driftchef. Till stöd för organisationen finns en grupp för ekonomi och administration som leds av vår ekonomichef samt stabsfunktioner med inriktning mot kommunikation och HR, fastighetsutvecklare och lokalstrateg. Bolagets ledningsgrupp utgörs av VD, fastighetschef, ekonomichef, driftchef och HR-ansvarig.
  http://www.fabs.se/node/298
*  Närmar mig slutet | Gabriella P. Kjeilen
Räknar med att jag har ca 5 kapitel kvar att skriva. Plus en epilog, men den är i princip färdig så ska bara finslipas. Så nu är jag snart färdig. Har själv svårt att tro att jag är så nära slutet nu, haha. Känns inte så. Men slutscenen kommer vara tidskrävande, som tur är har…
  https://gpkjeilen.com/2018/02/16/narmar-mig-slutet/
*  permalink
Epilog ett: Och sen när gräshoppan frusit ihjäl där utanför myrstacken, så satt myrorna och åt sin insamlade skördade mat i sin stora fina varma stack och insåg långsamt hur tråkig vintern var. Hela sommaren och hösten hade arbetet känts lättare med gräshoppan som spelade, som underhöll och muntrade upp och gjorde dagen lite trevligare,…
  https://juliaskott.wordpress.com/2010/04/14/otack-ar-konstnarens-lon/
*  Kontakta oss | Fabs
Vi är tillgängliga för våra kunder och det ska vara lätt att få tag i oss. Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare och ledning.
  http://fabs.se/om-fabs/kontakta-oss
*  Kontakta oss | Fabs
Vi är tillgängliga för våra kunder och det ska vara lätt att få tag i oss. Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare och ledning.
  http://www.fabs.se/om-fabs/kontakta-oss
*  Ombyggnationer på Trollebo | Fabs
I juni startade renovering och ombyggnation av avdelning Trollebo, på förskolan Tegelslagaren, för att skapa en bättre planlösning och en behagligare innemiljö.
  http://fabs.se/nyheter/ombyggnationer-pa-trollebo

Lennox-Gastauts syndrom: Lennox-Gastauts syndrom är en form av epilepsi som oftast debuterar vid 2 till 6 års ålder. Inlärningssvårigheter, dyslexi och dyskalkyli är karakteristiska för denna sjukdom.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Polyklonal antikropp: Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen.Genotyp: Genotypen är en individs exakta genetiska egenskaper (dess genom), vanligen i form av DNA. Allt friskt DNA innehåller ett "recept" för hur den så kallade fenotypen ska formas.ATC-kod J06: Immunsera och immunglobuliner: ==J06A Immunsera==EclipsedAktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Tan (kaninras)LipopolysackariderReaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Hapten: En hapten är en liten molekyl som kan framkalla en respons hos immunförsvaret, men bara när den är kopplad till en större bärare, till exempel ett protein. Bäraren behöver inte själv orsaka en reaktion.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Bottle RocketDigoxin: Digoxin är ett positivt inotropt läkemedel som tillsammans med digitoxin utger de två viktigaste digitalisglykosiderna. Läkemedlet, som i vardagligt tal benämns digitalis, används på indikationerna snabba supraventrikulära takyarytmier (SVT, förmaksflimmer/fladder) och dels måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA II-III).Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Antigen: Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.LymfocytAutoantikroppar: Autoantikroppar är antikroppar som kroppen bildar mot sina egna vävnader eller system (antigener). Förekomst av autoantikroppar är ett tecken på en autoimmun sjukdom, men varianter av dem förekommer också hos friska individer.Hexagonala kristallsystemet: Det hexagonala kristallsystemet har tre av fyra axlar i ett plan.Immunanalys: Immunanalys är ett samlingsbegrepp för flera olika laboratorietekniker för att mäta eller påvisa ett ämne med hjälp av immunologiska metoder. Några exempel på immunanalyser är enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), Radioimmunologisk analys (RIA) och Western blot.