Immunelektronmikroskopi: Undersökning i elektronmikroskop av prover som först färgats på immunocytokemisk väg. Tekniken används i stor utsträckning vid virologisk diagnostik som en del av mycket känsliga immunologiska tester.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Mikroskopi: Bruk av instrument och teknik för att åskådliggöra material och detaljer som inte är synliga med blotta ögat. Detta åstadkoms genom förstoring av bilder, vilka överförs med ljus- eller elektronstrålar genom optiska eller magnetiska linser som förstorar hela bildfältet. Vid svepmikroskopi skapas bilder genom punktvis avbildning av preparatet, i förstorad skala, efterhand som en smal stråle av ljus, elektroner, laser, en ledande sond eller topografisond sveper över det.Svepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Fluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Transmissionselektronmikroskopi: Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.Atomkraftmikroskopi: En typ av svepmikrosond där en sond systematiskt åker över ytan på ett preparat i ett rastermönster. Den verikala rörelsen registreras då en fjäder på sonden stiger och faller med toppar och gropar på ytan. Dessa utslag ger upphov till en topografisk bild av preparatet.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Immunologiska metoderFluorescensmikroskopi, multifoton: Fluorescensmikroskopi som utnyttjar lågenergifotoner för att aktivera fluoroforen. Multifotonmikroskop har en förenklad optisk bana på emissionssidan, pga avsaknad av nålhål för emissionsstrålen, vilket behövs på vanliga konfokala mikroskop. Ytterst medger detta en spatiell avgränsning av fluorescensaktiveringen, med bildåtergivning djupare in i optiskt tät vävnad, medan ljusblekning och fototoxicitet begränsas till det avbildade området.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Kryoelektronmikroskopi: Elektronmikroskopering av prov som snabbt fryses ned. Avbildning av djupfrysta, hydrerade molekyler och organeller återger objektet på ett sätt som bäst överenstämmer med en bild av den levande materian, utan kemisk fixering eller färgning.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Sveptunnelmikroskopi: En typ av svepsondmikroskopi där en spetsig och ledande nål sveper över provytan på några få ångströms avstånd. Den svaga ström som flödar mellan provet och nålen mäts, och från dessa mått framställs tredimensionella, topografiska bilder. Eftersom de flesta biologiska preparat har dålig elektronisk ledningsförmåga, beläggs proven först med ett tunt metallskikt.Cellavdelning: Uppdelning av en cells inre pga de selektivt genomsläppliga membran som omger cellens olika beståndsdelar, som t ex mitokondrier, lysosomer osv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Golgiapparat: En packe tillplattade, små blåsor som medverkar i posttranslationsproduktionen och sorteringen av proteiner, genom att ta emot dem från det endoplasmatiska nätverket och vidarebefordra dem till sekretoriska mikrokärl, lysosomer eller cellmembranet. Proteiner förflyttas med hjälp av transportblåsor som knoppas av från det endoplasmatiska nätverket eller Golgiapparaten och smälter samman med Golgi, lysosomer eller cellmembranet.Guld: Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.ConnectinCellinjeVideomikroskopi: En mikroskopiteknik där tv-kameror används för att öka ljusstyrkan i annars för mörka, förstorade bilder. Tekniken är vanlig inom telepatologi.Subcellulära fraktionerInterferensmikroskopi: Teknik för bruk av dubbelstråligt transmissionsinterferensmikroskop, i vilket ljusstrålen är delad i två strålvägar. En stråle passerar objektet, medan den andra reflekteras från en referensspegel innan den sammanfaller och interfererar med den "raka" ljusstrålen. Den observerade skillnaden i optisk väglängd mellan de båda strålarna kan mätas och användas för att avgöra ytterst små skillnader i tjocklek och brytning hos ofärgade, genomskinliga prov, som t ex levande, odlade celler.Polarisationsmikroskopi: Användning av polariserat ljus vid mikroskopering så att objektets optiska egenskaper vid viss orientering av ljusets polarisationsplan ger fenomen som synliggörs och motsvarande märbara parametrar.Cytoplasmatiska granula: Ansamlingar av cellsubstanser som kan vara membranförsedda.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Cytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.OrganellerFärgning och märkningImmunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Immunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Faskontrastmikroskopi: En sorts interferensmikroskopi där variationer i objektets brytningsindex omvandlas till intensitetsvariationer i bilden. Denna effekt uppnås med hjälp av en faskontrastplatta.Svepelektronmikroskopi, transmission: En typ av transmissionselektronmikroskopi, förkortat STEM, där preparatet läses av punkt för punkt av en ytterst tunn elektronstråle och avbildas med hjälp av de reaktioner elektronerna ger upphov till vid passagen genom preparatet. Genom punkt för punkt-svepet kan även preparatets kemiska sammansättning bestämmas.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kärnhölje: Cellkärnans membransystem, som omger nukleoplasman. Det består av två koncentriska membran som skiljs åt av det perinukleära utrymmet. De strukturer i höljet som öppnar sig mot cytoplasman kallas nukleärporer (kärnporer).Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.Guldkolloid: Partiklar av metalliskt guld i suspension.Intracellulära membran: Tunna strukturer som omger de subcellulära enheterna eller organellerna i eukaryota celler. De omfattar en rad olika membran anslutna till cellkärnan, mitokondrierna, golgiapparaten, det endoplasmatiska närverket, lysosomerna, plastiderna och vakuolerna.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Svepsondmikroskopi: En form av svepmikroskopi där en spetsig sond placeras mycket nära objektets yta och känner av någon viss ytegenskap, t ex yttopografi (metoden är då atomkraftmikroskopi), eller ledningsförmåga (sveptunnelmikroskopi).Antikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Cytoskelett: Det nätverk av trådar, kanaler och bryggor som ger cytoplasman form, stadga och organisation.Kryoultramikrotomi: Användning av kryostat eller frysmikrotom, inställda på en temperatur av -20 grader C, för att erhålla ultratunna, frysta snitt av preparat för undersökning i mikroskop (vanligen elektronmikroskopering).Basalmembran: Utbredd, acellulär stödvävnad i form av hinnor mellan epitel och underliggande vävnad och runt glatt muskulatur. Membranet innehåller makromolekylära beståndsdelar såsom kollagen, laminin och sulfater ade proteoglykaner, och har betydelse för elektrolytpassagen.Frysetsning: En avbildningsteknik, där celler fryses till mycket låga temperaturer och öppnas med diamantkniv för exponering av cellernas innerytor eller membran. Därefter frystorkas de för att ytbeståndsdelarna skall framträda, och med hjälp av skuggning kan så ytorna betraktas i elektronmikroskop. Metoden skiljer sig från frysfrakturering genom att inga frysskyddsmedel används, varvid sublimeringen av vatten ger etsade ytor.VirionCellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.Cellfraktionering: Uppdelning eller separation av cellers olika beståndsdelar.Intermediära filament: Cytoplasmatrådar som i diameterstorlek (ca 10 nm) befinner sig mellan mikrofilament och mikrotubuli. De kan vara sammansatta av en rad olika proteiner och bilda en ring kring cellkärnan.Epitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.HistocytokemiAntikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Mikrotomi: Teknik för användning av mikrotom till att skära ytterst tunna skivor av vävnad som är innesluten i något stödjande material. Mikrotomen är en apparat med en kniv av stål, glas eller diamant som i en viss vinkel mot vävnadspreparatet sknittar detta i jämntjocka skivor.Mikrotubuli: Smala, cylindriska trådstrukturer i cellskelettet hos växt- och djurceller. De består av proteinet tubulin och påverkas av tubulinmodulatorer.3,3`-diaminobensidin: 3,3´,4,4´-bifenyltetramin.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Substitutionsfrystorkning: En modifierad frystorkningsmetod, vid vilken isen i det frysta provet ersätts med alkohol eller annat lösningsmedel vid mycket låg temperatur.Bindkroppar: Ett slags kopplingspunkter som binder en cell till en annan. Ett av ett flertal differentierade regioner som, t ex, återfinns där cytoplasmamembranen hos celler intill varandra har nära kontakt. Den består av ett cirkelrunt område på varje membran, tillsammans med intracellularä mikrotrådar och en substans mellan cellerna som kan innehålla mukopolysaccharider. Syn. desmosomer.Endoplasmatiskt nätverk: Ett system av cisterner (vätskefyllda hålrum) i cytoplasman hos många celler. Ställvis går det endoplasmatiska nätverket i ett med plasmamembranet eller kärnhöljets yttermembran. Om nätverksmembranets ytor är täckta med ribosomer sägs det vara kornigt, annars sägs det vara glatt.Endocytos: Cellers upptag av extracellulära ämnen i membranbundna vakuoler eller mikroblåsor. Endosomer spelar en central roll för endocytos.Intercellulära förbindelser: Direktkontakt mellan en cell och en granncell. I de flesta fall är denna kontaktpunkt för liten för att ses i ljusmikroskop, men de kan synliggöras med hjälp av konventionell eller kryoelektronmikroskopi, som visar att den aktiva cellmembranen, den underliggande cytoplasman och det gemensamma extracellulära utrymmet är högt specialiserade.VävnadsdistributionVävnadsinbäddningImmunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.Aktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.ProteinbindningGrönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.Membranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.Inklusionskroppar, virala: Områden med avvikande färgning i kärnan eller cytoplasman hos en virusinfekterad cell. En del inklusionskroppar utgör "virusfabriker", där virusnukleinsyra eller virusprotein syntetiseras. Andra är enbart artefakter till följd av fixering och färgning. En typ av inklusionskroppar, Negrikroppar, påträffas i nervcellers cytoplasma eller utskott hos djur som dött av rabies.Fluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.ProteintransportNjurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.Rekombinanta fusionsproteinerYtantigener: Antigener på ytan av celler, inklusive infektionsframkallande celler, främmande celler eller virus. De utgörs vanligtvis av proteinhaltiga grupper, och kan vara isolerade, på cellmembran eller cellväg gar.Antigen-antikroppskomplex: Det aggregat som bildas när antigen- och antikroppsmolekyler förenas. Vävnadsskador till följd av avsättning av stora antigen-antikroppskomplex orsakar immunkomplexsjukdomar.MuskelproteinerKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Råttor, WistarMikrovilli: Ytterst tunna, luddliknande utskott från cellmembran som avsevärt utökar ytarean hos cellen.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Aquaporin 6Kycklingar: Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.Lysosomer: En klass morfologiskt heterogena cytoplasmapartiklar i djur- och växtvävnader som kännetecknas av sitt innehåll av hydrolytiska enzym och dessas strukturbundna latens. Lysosomernas intracellulära funktioner beror på deras lytiska potential. Lysosomens enkla membran verkar som barriär mellan de inneslutna enzymen och substratet utanför. Lysosomenzymens verkan är begränsad eller ingen alls så länge blåsan de är inneslutna i inte brister. Råttor, Sprague-DawleyFrysfrakturering: Preparering av mycket små bitar av exponerade ytstrukturer hos celler som spräckts efter nedfrysning, för elektronmikroskopering. Provet fryses och klyvs vid låg temperatur i vakuum. Den blottade ytan skuggläggs med kol och platina, och täcks med kol för att en kolavbildning skall erhållas.Akustisk mikroskopi: Ett undersökningsverktyp baserat på ultraljud, vilket används inte bara för att titta på mikrostrukturer i metaller, utan även i levande vävnad. I biomedicinska tillämpningar kan ljudhastigheten i normala och onormala vävnader kvantifieras så att deras elasticitet och andra egenskaper kan särskiljas.Sekretoriska blåsorAktinin: En proteinfaktor som reglerar längden av R-aktin. Kemiskt liknar den aktin, men skiljer sig immunokemiskt.Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Endosomer: Blåsor som bildas i cytoplasman när höljeförsedda blåsor ömsar sitt klatrinhölje. Endosomer innesluter makromolekyler som binds av receptorer på cellytan.Glutaral: Ett korsbindningsreaktionsmedel för proteiner som används för desinfektion och sterilisering av värmekänslig utrustning och som reagens i laboratoriet, särskilt som fixativ.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Vattenporiner: Membranproteiner som möjliggör vattentransport. De ingår i den grupp av membrankanalproteiner som inkluderar linsproteinet och bakteriella glycerolbärare.Fimbrier, bakteriella: Tunna, hårliknande bihang, 1-20 mikrometer långa och talrika, på gramnegativa bakterier, särskilt Enterobacteriaceae och Neisseria. Till skillnad från flageller saknar de rörelseförmåga, men har, som proteiner, antigena och hemagglutinerande egenskaper. De är av medicinsk betydelse, eftersom vissa fimbrier medverkar till att bakterier via adhesiner kan fästa vid celler. Bakteriella fimbrier är vanliga pili, men måste särskiljas från den gängse betydelsen av "pili", vilken avser sexpili.OsmiumtetroxidKollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.Epitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.VakuolerLuminiscerande proteiner: Proteiner som är delaktiga i ljusalstringsfenomen hos livsformer, vari ingår bl a enzymatiska och icke-enzymatiska system, med eller utan närvaro av syre eller kofaktorer.Bakteriell vidhäftning: Adhesionsförmåga är en kemisk egenskap hos bakterier såväl med som utan fimbrier ("cellhår") att kunna fästa vid andra celler, vävnader eller icke-levande ytor. Denna egenskap är av betydelse för kolo nibildning och sjukdomsalstrande förmåga.Chironomidae: En familj icke-bitande fjädermyggor tillhörande ordningen Diptera. Spottkörtlar hos släktet Chironomus används för forskning inom cellgenetik och biokemi.Descemets membran: Det starka, tunna, motståndskraftiga och cellfria fjärde skiktet i hornhinnan, mellan endotelet (varifrån det utsöndras) och stromalagret.Desmin: Ett intermediärt trådprotein som huvudsakligen återfinns i den glatta muskulaturens, skelett- och hjärtmuskulaturens celler. Det är lokaliserat till Z-linjen, och molekylvikten 50 000 till 55 000 är artberoende.Sekvenshomologi, aminosyraCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Cellvägg: Hos de flesta alger, bakterier och svampar är cellväggen en vanligtvis fast struktur som bildar ett skikt utanför cellhinnan och som ger organismen dess form och skyddar den mot mekanisk skada, osmotisk påverkan osv. Cellväggen fungerar också som en genomsläpplighetsbarriär mot t ex antibiotika och andra substanser.Fixermedel: Medel som används vid preparering av vävnadsprov m m för att bibehålla form och struktur hos provets alla beståndsdelar. Det finns ett stort antal sådana medel, även kalklösande och härdande. De måste snabbt döda och få den levande vävnaden att stelna.TransfektionAntigen-antikroppsreaktioner: Reaktioner som uppstår till följd av antigen-antikroppskomplexbildning och leder till svullnad och inflammation.TidsfaktorerFrysta vävnadssnitt: Tunna skivor av frysta vävnadsprov preparerade i kryostat eller frysmikrotom.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Cytoskelettproteiner: Huvudbeståndsdelen av cytoskelettet i eukaryota cellers cytoplasma. De bildar ett flexibelt ramverk i cellen, utgör stöd för organeller och andra cellulära "organ", och utgör en viktig länk i det intracellulära kommunikationssystemet.Rekombinanta proteinerSarkomererCercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Täckta cellmembrangropar: Specialiserade områden på cellmembranet, bestående av gropar täckta med ett borstigt skikt av proteinet klatrin. Dessa gropar tjänar som ingångar för makromolekyler som bundits av cellytereceptorer. G roparna knoppas sedan av inåt i cytoplasman och bildar täckta vesiklar (blåsor).Mikrokroppar: Elektrontäta cytoplasmapartiklar, omslutna av ett enkelt membran, som t ex peroxisomer, glyoxisomer och glykosomer.Glykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.RNA, budbärarCytoplasmatiska blåsor: Membranförsedda strukturer som uppkommer ur plasmamembranet eller olika intracellulära membran och som har betydelse för lagring, transport eller ämnesomsättning.Möss, inavlade BALB CInklusionskroppar: Sammanfattande benämning på alla avgränsade inneslutningar av främmande (t ex bly eller virus) eller metaboliskt inaktiva ämnen (t ex ceroid- eller Mallorykroppar) i cellers cytoplasma eller kärnor. Inklusionskroppar i ffa nerv-, epitel- och endotelceller kan vara infekterade med vissa filtrerbara virus.TubulinMöss, inavlade C57BLIntermediära filamentproteiner: Filament (trådar) med en diameter av 7-11 nm som finns i cytoplasman i alla celler. Många specifika proteiner tillhör denna grupp, t ex desmin, vimentin, prekeratin, dekamin, skeletin, neurofilin, nervfilamentprotein och surt, glialt fibrillärt protein.Modeller, strukturella: Modeller, oftast i liten skala, som visar struktur, konstruktion eller utseende hos något.ProteinerHornhinnaCellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.NervcellerOrganoiderBakteriella antigenerVimentinDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.NervvävnadsproteinerKlatrin: Det viktigaste strukturella höljeproteinet i höljeklädda blåsor. Det har en nyckelroll i den intracellulära transporten mellan membranbärande organeller. Klatrin samverkar också med cytoskelettproteiner.Gradientcentrifugering: Separation av partiklar efter täthet genom gradientsortering. Vid jämvikt avsätts varje partikel vid gradienten motsvarande dess densitet.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Endoplasmatisk nätverk, kornigt: En typ av endoplasmatiskt nätverk där det finns polyribosomer på nätverksmembranens cytoplasmaytor. Denna retikeltyp är vanlig i celler som är specialiserade på proteinutsöndring, och dess huvudfunktion består i att separera proteiner för export från sådana avsedda för intracellulärt bruk.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.MyosinerTorovirusVirusproteinerModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurKycklingembryoKapsid: Det skyddande proteinhöljet runt ett virus nukleinsyra. Det kan ha spiralformad eller ikosaedrisk symmetri och består av strukturella enheter som kallas kapsomerer.Actin CytoskeletonBrefeldin A: Metabolit hos svamp, bestående av makrocykliskt lakton med omfattande antibiotisk verkan.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Fibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kärnporkomplexproteiner: Proteiner som bildar kärnporstrukturen. De deltar i aktiv, understödd eller passiv transport av molekyler in i och ut ur cellkärnan.Bakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.Kaveoliner: De strukturellt viktigaste proteinerna i kaveolerna (lat. caveolae). Ett flertal distinkta gener för kaveolinerna (eng. caveolins) har identifierats.Cellnukleol: I de flesta typer av eukaryota cellkärnor utgör nukleolen en membranlös, avgränsad del, inom vilken några arter av rRNA (ribosomal RNA) syntetiseras och sätts samman till ribonukleoproteinenheter av r ibosomer. I nukleolen transkriberas rRNA från en nukleolär styrenhet, dvs en grupp (NOR - nucleolar organizer region) parvis upprepade kromosomgener som kodar för rRNA och som transkriberas av RNA-pol ymeras I.TransportblåsorMikrofilamentproteiner: Fibertrådar som främst består av aktin och som finns i cytoplasman i nästan alla celler. De är ofta associerade med mikrotubuli (mikrorör) och spelar möjligen en roll i cellskelettfunktionen och/eller för rörelse hos cellen eller dess organeller.MyofibrillerNervcellsutskott: Nervtrådar som snabbt förmedlar signaler från nervcellen.YtegenskaperHud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Flagell: Ett trådliknande, rörligt bihang på ytceller. Prokaryota flageller består av ett protein som kallas flagellin. På bakterier kan det finnas en enda flagell, en tofs av flageller i ena änden eller flageller över hela ytan. Hos eukaryoter utgörs flagellerna av protoplasmautskott som driver fram flagellater eller spermier. Flageller liknar cilier till strukturen, men är förhållandevis längre och mycket färre till antalet.KolloiderExtracellulär matrix: Nätverksliknande ämne i det extracellulära utrymmet och i förbindelse med cellytans basalmembran. Det främjar cellförökningen och erbjuder en stödstruktur för celler och lysat i odlingsskålar.Proteinstruktur, tertiärCentralkroppar: Självreplikerande, korta, fibriga och stavformade organeller. Varje centralkropp (centriol) liknar en liten cylinder (ca 0.3 mikrometer), vars vägg utgörs av nio par mikrotubuli.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Kaveolin 1PrecipitintesterNervcellsförgreningar: Korta och förgrenade utskott från själva nervcellen, vilka tar emot signaler från andra nervceller.NefrosEpidermis: Det yttre, kärlfria hudskiktet. Underifrån och uppåt består det av fem epitellager: 1) bottenlagret (stratum basale epidermidis); 2) taggcellslagret (stratum spinosum epidermidis); 3) korncellslagret (stratum granulosum epidermidis); 4) blankskiktet (stratum lucidum epidermidis) och 5) hornlagret (stratum corneum epidermidis). Sy. epiderm; epidermis.Virushöljets proteinerExocytos: Utsöndring av cellulär materia från intracellulära, höljeförsedda blåsor genom sammansmälting av blåsorna med cellmembranet.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.CellkärneproteinerArtsspecificitetVirussammansättningVinkulinImmunanalys: Immunkemiskt test eller påvisande av ett ämne med serologiska eller immunologiska metoder. Vanligtvis tjänar det undersökta ämnet som antigen både för antikroppsproduktion och för antikroppsmätning.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Kalciumbindande proteiner: Proteiner som kalciumjoner kan kopplas till. De fungerar som transportproteiner, reglerproteiner eller aktiveringsproteiner.Råttor, inavlade stammarFibronektiner: Glykoproteiner som finns på cellytor, särskilt i fibrillära strukturer. Proteinerna går förlorade eller reduceras när cellerna påverkas av virus eller kemiska ämnen. De är mycket känsliga för proteolys och utgör substrat för aktiverad koagulationsfaktor VIII. De former som förekommer i plasma kallas köldolösliga globuliner.Biotin: Hexahydro-2-oxo-tieno(3,4-d)imidazol-4-pentansyra. Tillväxtfaktor som finns i ytterst små mängder i alla levande celler. Bundet till proteiner och polypeptider förekommer det dock rikligt i lever, nju rar, bukspottkörteln, jäst och mjölk. I tumörvävnad förekommer förhöjda halter av biotin.

*  C.s.i. miami / säsong 7 (4blu-ray) - film - Ginza.se
Världens mest populära TV-serie! CSI: Miami rankades som den populäraste tv-serien i tjugo länder i en mätning som genomfördes av Informa Telecoms and Media.Under ledning av Horatio Caine (David Caruso) kämpar en grupp kriminaltekniker i Floridas hetta. De samlar mikroskopiska bevis på mordplat...
  https://www.ginza.se/product/c-s-i-miami-sasong-7/319904/
*  Blinc Ultrathin Liquid Eyeliner
Blinc Ultrathin eyeliner ger en enkel applicering. Eyelinern ger en j mn och fin linje. Den vattenfasta eyelinern fr n Blinc h ller hela dagen.
  http://www.evincecosmetics.com/product.html/blinc-vattenfasta-eyeliner
*  Katarina Heed. Amningsstarten - PDF
Katarina Heed Amningsstarten Den första amningen Skrik Vila Vakenhet Aktivitet Krypande rörelser Vila Möta - göra sig bekant Suga Sova Barnet skriker till Barnet slappnar av och vilar Barnet tittar upp,
  http://docplayer.se/15869888-Katarina-heed-amningsstarten.html
*  Heed belönas med nytt NHL-kontrakt - Norran, Skellefteå
Den före detta Skellefteå AIK-backen Tim Heed har belönats med ett nytt tvåårskontrakt hos NHL-klubben San José Sharks efter sin fina säsong. Heed som gjorde stor poängsuccé i AHL-laget Barracudas med 14 mål och 42 assist …
  http://norran.se/hockeybloggen/heed-belonas-med-nytt-nhl-kontrakt-840452?comments
*  Dagens filosofiska tanke: 2015-nov-05
Men på atomnivå ska vad vi vet naturlagar råda och det gör de. Undantag ses dock finnas och då om man på mikroskopisk nivå stänger in en atom. Instängdheten verkar få atomen att uppföra sig utefter andra lagar än de kända naturlagarna. En science fictionvärld öppnar sig. En verklighet vi inte förstår. Men kanske denna har samband med kvantfysiken. Kvarkar har omöjliga rörelser utanför naturlagarna ...
  http://dagensfilosofiskatanke.blogspot.com/2015_11_05_archive.html
*  Pipettering och mikroskopi - Grupp 1 (10.00-13.00)
Stockholm Makerspace arrangerar workshops i pipettering och mikroskopi. Denna workshop är uppdelad i tre delar. Under den första delen blir det en teoretisk genomgång, under den andra delen får man lära sig hur man pipetterar och under den tredje delen får man lära sig använda ett mikroskop ...
  https://simplesignup.se/event/83532
*  Moderne mikroskopi med enkle metoder | Morten Motzfeldt Laane | 9788274772816 - Haugenbok.no
Kjøp 'Moderne mikroskopi med enkle metoder' av Morten Motzfeldt Laane fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788274772816
  https://www.haugenbok.no/Fagboeker/Helsefag-sosialfag/Moderne-mikroskopi-med-enkle-metoder/I9788274772816
*  Alltid Fullsatt! | Din lokala fotbollssajt
Lyssna på avsnitt 67! Vi bjuder in lokala profiler och ringer ibland upp aktuella spelare o tränare om HIF och all övrig lokal fotboll. Läs mer och lyssna här! ...
  http://alltidfullsatt.se
*  Permalänk till Är Google som en anslagstavla, som vi kan och bör censurera?
De som stöder Expressens, och andras, kampanj för att se till att Google ska censurera bort antisemitiska sökresultat har inte till fullo funderat över konsekvenserna. Om Google ska vara konsekventa betyder det att kommunistiskt, islamofobiskt och homofobiskt samt islamistiskt hat måste censureras bort också. Det blir en diger lista på saker Google måste undvika att…
  https://ligator.wordpress.com/2018/03/15/ar-google-som-en-anslagstavla-som-vi-kan-och-bor-censurera/
*  Sample preparation and microstructural characterization of the gamma titanium aluminide Ti-48Al-2W-0.5Si
Preparing samples that faithfully reveal all microstructural features in γ-TiAl-base alloys for both optical and scanning electron microscope studies is fraught with difficulties. This study demonstrates that satisfactory results can be obtained through mechanical grinding, polishing, and proper etching. A preparation recipe is presented. Nine lots of investmentcast γ-TiAl material with the nominal composition of Ti-48Al-2W-0.5Si have been characterized through optical and scanning electron microscope examinations. The study shows that a small depletion in Al content has a large effect on the microstructure. The duplex microstructure with a lamellar Full-size image (|1 K) colony size of about 500μm and a large percentage of singlephase γ grains as large as 200μm is altered to a coarse, nearly lamellar microstructure with a colony size as large as 5000μm and a small percentage of small single-phase γ grains in the colony boundaries.
  https://research.chalmers.se/publication/229036
*  KANDIDATUPPSATS. Mekanisk Hårddisk. Stresstestad för att utvärdera miljöns påverkan på de interna komponenterna. Joakim...
IT-forensik och informationssäkerhet 180 hp KANDIDATUPPSATS Mekanisk Hårddisk Stresstestad för att utvärdera miljöns påverkan på de interna komponenterna Joakim Hortling Datateknik 15hp Halmstad
  http://docplayer.se/2509115-Kandidatuppsats-mekanisk-harddisk-stresstestad-for-att-utvardera-miljons-paverkan-pa-de-interna-komponenterna-joakim-hortling.html
*  2.4 Kraftmoment - FörberedandeFysik
Om \displaystyle \mathbf F är vinkelrät mot \displaystyle \mathbf d (om vi betraktar dessa som vektorer, fast vektoregenskapen inte angivits i figuren) och de båda ligger i xy-planet (skärmens plan), så är kraftmomentet med avseende på punkten \displaystyle O: \displaystyle \mathbf M\,_O = d\,F\,\mathbf{e}\,_z där z-axeln och \displaystyle \mathbf M\,_O går ut från skärmens plan mot dina ögon. Observera att om kraften \displaystyle \mathbf F förflyttas längs sin verkningslinje, så att den inte angriper i en punkt som ligger så att kraften blir vinkelrät mot förbindelselinjen fram till \displaystyle O, så förändras inte kraftmomentet, ty man måste ta den vinkelräta projektionen: \displaystyle \mathbf M\,_O = F\:l\:\cos{\alpha}\:\mathbf{e}\,_z = F\:d\:\mathbf{e}\,_z = F\:\cos{\alpha}\: \:l\:\mathbf{e}\,_z eftersom \displaystyle F\sin{\alpha} saknar hävarm fram till O. Skulle kraften \displaystyle \mathbf F\ vara riktad åt motsatt håll ...
  http://wiki.math.se/wikis/forberedandefysik/index.php/2.4_Kraftmoment
*  Olixar Ultra-Thin Huawei P10 Skal - 100% Klar :: MobileFun Sverige
Olixar Ultra-Thin Huawei P10 Skal - 100% Klar - Skräddarsydd till din Huawei P10. Det här FlexiShieldskalet kommer från Olixar och erbjuder en smal passform och ett hållbart skydd mot skador.
  http://se.mobilefun.com/62983-olixar-ultra-thin-huawei-p10-skal-100-klar.htm
*  Olixar Ultra-Thin OnePlus 5T Gelskal - 100% Klar :: MobileFun Sverige
Olixar Ultra-Thin OnePlus 5T Gelskal - 100% Klar - Skräddarsydd till din OnePlus 5T. Det här FlexiShieldskalet kommer från Olixar och erbjuder en smal passform och ett hållbart skydd mot skador.
  http://se.mobilefun.com/65726-olixar-ultra-thin-oneplus-5t-gelskal-100-klar.htm
*  Lucka 19- Fysisk aktivitet och rörlighetstest för bröstryggen | Maxprestation.se - massör, tränare och coach
Vi börjar kalenderns sista vecka med ett test för rörligheten av bröstmuskulaturen.. Men först fysisk aktivitet i minst 20 min på en intensitet av minst 13 på Borg-skalan, ex rask promenad, löpning, cykel, simning, eller annat som gör att du blir ansträngd får en ökad andning och en klart förhöjd kroppstemperatur.. Rörlighetstest. Lägg dig på en smal bänk eller som jag på två pallar. Det är viktigt att det du ligger på är smalare än din axelbredd för annars påverkar det resultatet.. Med armbågarna i 90 grader skall du sedan hålla armarna vinkelrätt ut åt sidan och slappna av. Du skall nu se hur långt ned mot golvet dina armbågar kommer. Du skall inte pressa armarna mot golvet utan bara slappna av och hela tiden ha hela bröstryggen mot underlaget.. Det finns tre grader av resultat:. - Armarna hamnar ovanför 85 grader ut från axeln (räknat från en lodrät linje genom axeln). 0 Armarna hamnar runt 90 grader (85-100) ut från axeln.. + Armarna hamnar nedanför ...
  http://www.maxprestation.se/lucka-19-fysisk-aktivitet-och-rorlighetstest-for-brostryggen/
*  Hörn på taklister | Lantlig.com
En viktig del i ett lantligt hem är taklister med en snygg profil. Det kräver dock ett ordentligt handlag för att få till hörnen på taklisterna.. Det är inte som många tror att bara använda en geringsåg. Det är svårt att få till, hörn är inte vinkelräta och listerna kommer att ändra längd. Vi talar om innerhörn och utanpåliggande hörn. Innerhörnen snidas ut och slås fast i press. Utanpåliggande hörn, så som kring murstock eller fasta skåp måste geras, men detta måste ske med hänsyn till vinklarna.. En taklist ska pressas fast. Den ena änden sågas vinkelrät. Geringen görs på den andra biten. När man gerat 45 grader plockar man sedan fram en bra kniv och täljer efter den andra listen. Den nedersta spetsen kommer att bli tunn och skör. Man trycker sedan in listen i hörnet så att det urskurna passar in som en pusselbit.. ...
  http://lantlig.com/horn-pa-taklister
*  OSB | XL-BYGG Brägårn, Eskilstuna
Fibrerna i de båda ytterskikten orienteras i rät vinkel mot kärnskiktets fibrer. OSB används för vägg, tak och golvkonstruktioner inomhus och även till balksystem inom byggsektorn. Men även som tillfälligt plank runt byggarbetsplatser, inredningsdetaljer, emballage och ofta används skivorna bakom gipsskivor. För bruk i fuktig eller våt miljö krävs ytbehandling av skivorna men väta och fukt under begränsad tid är inget problem.. *Källa: Svenskt trä, http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/osb-skivor/. ...
  https://www.xlbygg.se/bragarn/sortiment/skivmaterial/osb
*  OSB | XL-BYGG Veberöd
Fibrerna i de båda ytterskikten orienteras i rät vinkel mot kärnskiktets fibrer. OSB används för vägg, tak och golvkonstruktioner inomhus och även till balksystem inom byggsektorn. Men även som tillfälligt plank runt byggarbetsplatser, inredningsdetaljer, emballage och ofta används skivorna bakom gipsskivor. För bruk i fuktig eller våt miljö krävs ytbehandling av skivorna men väta och fukt under begränsad tid är inget problem.. *Källa: Svenskt trä, http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/osb-skivor/. ...
  https://www.xlbygg.se/veberod/sortiment/skivmaterial/osb
*  Ved-redskap
I vidstående skiss och även i Youtube-filmen sitter yxan i en olämplig vinkel mot 'skaftet'. Hela den långa yxan är av tjockt massivt järn för att väga ca 30 kg och idealt borde troligen järnet böjas så att varje del av yxan får samma avstånd till leden. Då utnyttjas hela rörelseenergin när yxan bromsas. Som det nu är får överdelen en rörelse med större radie än vad yxeggen får och rycker hela stativet utåt/uppåt när yxan bromsas hastigt. Nu är det arbetsamt att böja hela järnet men man kan börja med att låta yxan som helhet följa svängningsradien vilket den gör om man fäster det raka skaftet i yxans tyngdpunkt och dessutom i rät vinkel. Ännu något bättre blir det troligen om man kapar av och vinklar yxan på mitten så att den mer exakt följer svängradien ...
  http://handbok.alternativ.nu/Bygga_och_bo/Uppv%C3%A4rmning/Ved/Ved-redskap
*  Forum - Spårvägssällskapets.se • Visa tråd - Sverigeförhandlingen presskonferens om nya spår Stockholm
Apropå lutningar kan det vara nyttigt att studera nuvarande tunnelbaneprofilen Liljeholmen-Aspudden. Vi ser att det är en svacka rakt under station Liljeholmen. Däremot direkt väster om stationen (söder om man pratar tunnelbanespråk) så reser sig ju ett väldigt berg. Ja, det är ju det berget depåspåret klättrar uppför med typ 4,8% lutning, om jag nu minns rätt. Ja, förresten, det berget som Liljeholmsgallerian och dess garage till stora delar sprängts ut från. Vid en enkel blick kan det förefalla som att det billigaste skulle vara att anlägga plattformen för tunnelbanan Fridhemsplan-Älvsjö i nord-sydlig riktning strax väster (tunnelbanesöder) om nuvarande stationen i rät vinkel. Då kanske man kan undvika den där svackan, alternativt lägga stationen betydligt närmare ytan, vilket har sina fördelar. I så fall blir det en stor sväng för spåren upp mot Aspudden, men det kan ju ge lite mindre lutningar förstås ...
  https://www.sparvagssallskapet.se/forum/viewtopic.php?f=2&t=39638&start=60
*  januari | 2018 | Förskolebloggen
Pussel har ju alltid varit en given aktivitet på förskolan genom alla tider. Jag pusslade när jag gick på förskola(dagis) även på fritids la vi pussel.. Som pedagog har jag väl egentligen inte tyckt så mycket om pussel utan spelar hellre spel med barnen tills nu.. Jag hittade ett gammalt Pettson och Findus pussel inslängt i ett förråd på förskolan och tänkte nu ska jag ge barnen en ordentlig utmaning, något att bita i. Detta kommer att ta lååååång tid för dem att lägga om de ens kommer att lyckas. Vi började med att vända alla bitar rätt, alla 104 stycken! Japp, ett 104 bitar pussel till två stycken blivande fem åringar. Utmaning kallas det!. Vi pratade om bilden på locket av kartongen. Himmel högst upp och gräs på marken osv. Vi hittade hörnbitarna och la dem i rätt hörn och började sedan att bygga.. Jösses vilken fart det blev på barnen. De pratade om vad de såg på de olika pusselbitarna och hjälptes åt att lägga dem rätt! Vilket teamwork!. - Om man ...
  http://pedagogblogg.stockholm.se/forskolebloggen/2018/01/
*  KPV Teknik AB - Proffs på avancerad frä sning och svarvning
Trådgnistning är en speciell bearbetningsmetod som går ut på att man med hjälp av en elektrifierad metalltråd skär i arbetsstycket. Metoden har en väldigt hög nogranhet och repeterbarheten på bearbetningsnogranheten är mindre än +/-0,003mm. Vi trådgnistar allt ifrån fyrkantiga hål till in- och utvändiga splines. Både vinkelrätt och vinklade profiler. Till skillnad från traditionell bearbetning har trådgnist inga problem med riktigt hårda, härdade, material - tvärtom kan det gå fortare i dessa. Begränsningen är att materialet måste vara ledande (strömförande).. ...
  http://kpv.se/tradgnist.html
*  Jordrotationens yllemösse-effekt | SMHI
Effekten av jordens rotation, den så kallade corioliseffekten, är att varje rörelse böjs av i rät vinkel åt höger på norra halvklotet och åt vänster på södra. Avböjningen är noll vid ekvatorn, men ökar mot polerna. Genom att avböjningen sker i rät...
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/jordrotationens-yllemosse-effekt-1.5474
*  Frågetecknets raka del
Åk in på Kollegievägen efter rondellen.. Efter ett hundratal meter svänger den vinkelrätt åt höger.. (Klicka på handen). ...
  http://holon.se/folke/family/adress/hittahit/bil2.shtml
*  Side view of building - Bild från Stirling Guest Hotel, Reading - TripAdvisor
Stirling Guest Hotel, Reading Bild: Side view of building - Kolla in TripAdvisor-medlemmarnas 1 978 bilder och videoklipp från Stirling Guest Hotel
  https://www.tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g53518-d666259-i45354000-Stirling_Guest_Hotel-Reading_Pennsylvania.html

Mikroskopfotografering: Med mikroskopfotografering menas fotografering genom mikroskop. Ett fotografi taget genom mikroskop kallas ofta för en mikrograf.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.KaliumdivätefosfatProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Titin: Titin, även känt som connectin, är ett protein som är viktig i sammandragningen av vävnad i skelett- eller hjärtmuskulatur.MetallografiProtoplasma: Protoplasma är den substans som en levande cell innehåller, inklusive organeller och cellkärna. 'Protoplasma' är en äldre beteckning.Organell: Organell är cellens motsvarighet till organ. Organellerna ligger innanför cellmembranet i cytosolen.LipopolysackariderTan (kaninras)Cellskelett: Cellskelettet eller cytoskelettet är strukturer inuti cellen, bestående av kedjor av olika sorters proteiner, som tillsammans håller uppe cellen och ger den dess form.Basalmembran: Basalmembranet är en mycket tunn hinna som vilar ovanpå de celler som tillverkar den. Basalmembranet är omkring 50 nanometer tjockt och fungerar som en gränsyta och ett filter mellan epitelceller och underliggande vävnad.Intermediärfilament: Intermediärfilament är en struktur i cytoskelettet som består av buntar av fiberproteiner. Deras tjocklek, cirka 10 nm, ligger mellan aktintrådar och mikrotubuli.Polyklonal antikropp: Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen.MikrotomMikrotubulus: Mikrotubuli kallas ibland för cytoskelett på grund av sin förmåga att stödja. Mikrotubuli betyder "små rör" och det är så de ser ut i elektronmikroskop.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Endocytos: Endocytos (endo- från grekiskan betyder inre, invändig) är en process där celler absorberar material (till exempel proteiner) från utsidan genom att innesluta det med sitt cellmembran. Det används av alla celler i kroppen eftersom de flesta viktiga substanser är polära och består av stora molekyler som inte kan passera det hydrofoba plasmamembranet.Aktin: Aktin är ett protein som tillsammans med proteinet myosin svarar för muskelkontraktionen. Det finns ett antal undergrupper till aktin; de tre huvudgrupperna är alfa-/beta-/gamma-aktin.Mikrovilli: Mikrovilli (singularis: mikrovillus) är strukturer som ökar ytan på celler upp till 1000000 gånger (hos människor) vilket underlättar absorption och utsöndring. Det rör sig om mycket små utskott som är uppbyggda av aktinfilament.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.HönsnätLysosom: Lysosom är en organell och dess uppgift är att stå för den intracellulära nedbrytningen av makromolekyler, såsom långa sockerkedjor, och skadade organeller. Med särskilda enzymer bryts makromolekylerna ned till beståndsdelar, monomerer.Ultraljud: Ultraljud är ljud med en frekvens högre än den översta gränsen för människans hörsel. Ultraljud definieras ofta som ljud med våglängd mindre än 17 millimeter i luft, det vill säga med frekvens högre än 20 kHz.Endosom: Endosom, en organell inom eukaryota celler som innehåller endocyterat material. Det endosomala systemet sorterar sådant material så att en del dirigeras till lysosomer för nedbrytning medan andra dirigeras åter till cellytan genom exocytos.