Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser, NAD-beroende: Specifika hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser som utnyttjar kofaktor NAD. Reaktionen är: (R)-mevalonat + CoA + 2 NAD+ = 3-hydroxi-3-metylglutaryl-CoA + 2 NADH + 2 H+. Denna enzymklass spelar en katabolisk roll i mikroorganismer som t ex Pseudomonas mevalonii, där den oxidativt acetylerar mevalonsyra till att bilda 3-hydroxi-3-metylglutaryl-CoA och NADH. EC 1.1.1.88.Lovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. Hydroximetylglutaryl-CoA-syntas: Ett enzym som katalyserar syntesen av hydroximetylglutaryl-CoA från acetyl-CoA och acetoacetyl-CoA. Detta är ett nyckelenzym i biosyntesen av steroider. EC 4.1.3.5.Mevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Acetoacetater: Salter och derivat av acetättiksyra.Koenzym A: Viktig bärarmolekyl som binder acetylgrupper och deltar i transacetyleringsprocessen. Syn. CoAAcyl-CoA: S-acylkoenzym-A. Derivat av fettsyrakoenzym-A som ingår i biosyntes och oxidation av fettsyror samt i bildande av ceramid.Aldehydreduktas: Ett enzym som reversibelt katalyserar oxidation av en aldos till en alditol. Det har specificitet för många aldoser. EC 1.1.1.21.SimvastatinAcetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.PravastatinKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.RodaninHeptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.RibonukleotidreduktaserImidazolidiner: Föreningar baserade på reducerade imidazoliner utan dubbelbindningar i ringen.NitratreduktaserPyrrolerFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.SorbitolSugar Alcohol DehydrogenasesGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Cytokrom-B(5)-reduktasNitritreduktaserFluorbensenerOxidoreduktaserFMN-reduktasTioredoxin-disulfidreduktasKolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.NADPH-ferrihemoproteinreduktasFerredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Folsyraantagonister: Hämmare av enzymet dihydrofolatreduktas (tetrahydrofolatdehydrogenas), som omvandlar dihydrofolat (FH2) till tetrahydrofolat (FH4). De har utbredd användning inom cancerkemoterapi.TetrahydrofolatdehydrogenasPolyisoprenylfosfaterCytokromreduktaser5-alpha Reductase InhibitorsProteinprenylationEnzymhämmareFtalazinerRibonukleosiddifosfatreduktasGalaktitol: En naturlig växtprodukt som erhålls genom reduktion av galaktos. Det är ett vitt, kristallint pulver med sötaktig smak. Vid galaktosemi kan det bildas i överflöd i ögonlinsen, ett tillstånd som följer på galaktokinasbrist.NADPHydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser, NADP-beroende: Specifika hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser som utnyttjar kofaktor NADP. Reaktionen är: (R)-mevalonat + CoA + 2 NADP+ = (S)-3-hydroxi-3-metylglutaryl-CoA + 2 NADPH + 2 H+. Leverenzymer tillhörande denna klass ingår i biosyntesen av kolesterol. EC 1.1.1.34.Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.NADH, NADPH-oxidoreduktaserAlkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Oxidation-reduktionNitratreduktas (NADH)KinolinerMethionine Sulfoxide ReductasesTrimetrexatAzasteroider: Steroidföreningar i vars ringsystem en eller fler kolatomer ersatts med kväveatomer.PyridinerQuinone ReductasesHyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.TiosemikarbazonerOxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsDihydropteridinreduktas: Ett enzym som katalyserar reduktion av 6,7-dihydropteridin till 5,6,7,8-tetrahydropteridin. EC 1.6.99.7.Galaktosemier: En grupp ärftliga enzymbristtillstånd med förhöjda värden av galaktos i blodet som typiskt symtom. Tillståndet kan förknippas med brist på galaktokinas, UDP-glukos-hexos-1-fosfaturidylyltransferas eller UDP-glukos-4-epimeras. Den klassiska formen beror på brist på UDP-glukos-hexos-1-fosfaturidylyltransferas och yttrar sig hos barn som hämmad tillväxt, kräkningar och förhöjt intrakraniellt tryck. Individer med sjukdomen kan även drabbas av förståndshandikapp, gulsot, förstorad lever och mjälte, ovarialsvikt och katarakt (starr).Diabetesneuropatier: Perifera, autonoma och kranialnervssjukdomar som har samband med diabetes mellitus. Tillstånden beror oftast på diabetesorsakade skador på mikrokärl som försörjer nerver (vasa nervorum). Till de förhållandevis vanliga sjukdomstillstånd som kan hänga samman med diabetesneuropati hör kramp i den tredje kranialnerven (ögonrörelsenerven; se ögonmuskelsjukdomar), mononeuropati, multiplex mononeuropati, diabetesamyotrofi, smärtsam polyneuropati, autonom neuropati och torakoabdominell neuropati.TiazolidinerTioredoxinreduktas 1Enoyl-(Acyl-Carrier-Protein) Reductase (NADH)