Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Lovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. Mevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.SimvastatinHeptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.PyrrolerKolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.Glutarater: Produkter av glutarsyra. Ibland används glutarat synonymt med glutarsyra. Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).NitratreduktaserCholestyramine ResinKoenzym A: Viktig bärarmolekyl som binder acetylgrupper och deltar i transacetyleringsprocessen. Syn. CoARibonukleotidreduktaserPravastatinHydroxikolesteroler: Kolesterol som fått en hydroxigruppsubstitution i någon position.SterolerCytokrom-B(5)-reduktasPolyisoprenylfosfaterNitritreduktaserGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.FMN-reduktasTioredoxin-disulfidreduktasNADPH-ferrihemoproteinreduktasDolikol: Eikosametyl-oktakontanonadekasen-1-ol. Polyprenol i djurvävnad, med ca 20 isoprenrester, av vilka den med alkoholgruppen är mättad.Receptors, Autocrine Motility FactorOxidoreduktaserFerredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Anhydrider: Kemiska föreningar som erhålls genom borttagande av en vattenmolekyl från något ämne, isynnerhet en syra. Anhydrider av baser är oxider, och av alkoholer eter.CytokromreduktaserLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Hydroximetylglutaryl-CoA-syntas: Ett enzym som katalyserar syntesen av hydroximetylglutaryl-CoA från acetyl-CoA och acetoacetyl-CoA. Detta är ett nyckelenzym i biosyntesen av steroider. EC 4.1.3.5.ProteinprenylationFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.TetrahydrofolatdehydrogenasKolesterol-7-alfa-monooxygenas: Ett membranbundet cytokrom P450-enzym, kodat av CYP7, som katalyserar hydroxilering av kolesterol till 7-alfa-hydroxikolesterol, det första steget i gallsyrasyntesen. EC 1.14.13.17.SitosterolerMetylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SREBP2-proteinNADPNitratreduktas (NADH)Methionine Sulfoxide ReductasesNaftalenerRibonukleosiddifosfatreduktasLDL-receptorer: Receptorer på plasmamembranet till andra celler än leverceller som specifikt binder LDL. Receptorerna är belägna i specialiserade områden som kallas täckta gropar. Hyperkolesteremi orsakas av tre typer av allelisk genetisk defekt: 1. Receptorer binder inte till LDL; 2. Bindningsförmåga till LDL är nedsatt; 3. Det sker en normal bindning, men LDL tas inte upp. Till följd härav hindras kolesterolestrar att tas upp av cellen och den intracellulära responsen genom kolesterol på 3-hydroxi-3-metylglutaryl CoA- reductas uteblir.Gallsyror och gallsalter: Steroida syror och salter. Primära gallsyror fås från kolesterol i levern och sammankopplas med glycin eller taurin. Sekundära gallsyror modifieras av bakterier i tarmen. De spelar en viktig roll i sp jälkningen och absorptionen av fettämnen, och har även använts farmakologiskt för behandling av gallsten.Oxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsQuinone Reductases

*  Mevalonsyra - Wikipedia
Mevalonsyra är en viktig mellanprodukt vid organismernas biosyntes av isoprenoider. Anjonen av mevalonsyra, den dominerande formen i biologiska medier, är känd som mevalonat. Denna förening är av stor farmaceutisk betydelse. Läkemedel, såsom statiner, stoppar produktionen av mevalonat genom att hämma HMG-CoA-reduktas. Mevalonsyra är mycket löslig i vatten och i polära organiska lösningsmedel. Den uppträder i jämvikt med lakton, som kallas mevalonolakton, och som bildas genom inre kondensering av sin alkohol och karboxylgrupper. Mevalonsyra är en mellanprodukt i metabolismen, känd som mevalonatreaktion, som producerar terpener och steroider. Mevalonsyra är den primära föregångaren till isopentenylpyrofosfat (IPP), som i sin tur är grunden för alla terpenoider. Mevalonsyra är kiral och (3 R)-enantiomeren är den enda som är biologiskt aktiv. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia Bra Böckers lexikon, 1977 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mevalonsyra
*  December 2015 - Keto Labs
Som β-oxidation börjar, dehydrogenates FAD acyl-COA för att bilda trans Δ2-enoyl-COA och FADH2. Acyl-CoA-dehydrogenas katalyserar en dubbelbindning i detta steg. Därefter trans Δ2-enoyl-COA hydreras genom enoyl COA hydratas för att bilda L-β-hydroxiacyl COA. Nad och enzymet 3-hydroxiacyl-CoA-dehydrogenas oxiderar L-β-hydroxiacyl COA att bilda β-ketoacyl COA och NADH. Slutligen är β-ketoacyl COA klyvs av en grupp av […]. ...
  http://ketoniclabs.com/se/2015/12/
*  Pantotensyra - Wikipedia
Pantotensyra eller vitamin B5 är ett vattenlösligt vitamin som finns i alla celler som en beståndsdel i det viktiga koenzym A (CoA), som katalyserar förbränningen av fetter. Syntesen av fettsyror, kolesterol, hormoner i binjurebarken och acetylkolin är beroende av CoA. Av Livsmedelsverket rekommenderat dagligt intag är 5 mg. Pantotensyra finns naturligt i de flesta livsmedel, särskilt i animalier, baljväxter och fullkornsprodukter. En studie visar att tarmfloran i människan kan producera pantotensyra. Brist på pantotensyra är exceptionellt ovanlig och har sällan studerats vetenskapligt. I de få fall där brist har observerats (på svältoffer och vid begränsade försök på frivilliga), har alla symptom kunnat justeras när pantotensyra tillförs kroppen. Symptom på B5-brist liknar de vid brist på andra B-vitaminer. De flesta symptom är lindriga och inkluderar trötthet, allergi, illamående och magont. I några få begränsade fall har mer allvarliga, men åtgärdsbara, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pantotensyra
*  Statin - Wikipedia
Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol. Hämning av enzymet i lever stimulerar LDL-receptorer. Det resulterar i ökat upptag av LDL-kolesterol från blodet vilket därmed medför att kolesterolnivåerna minskar. Resultat kan mätas redan efter en veckas behandling. Maximal effekt inträder efter fyra till sex veckor. Det mesta kolesterolet i blodet produceras av kroppen, uppskattningsvis 1 000 mg per dag. Drygt hälften av det kolesterol som utsöndras till tunntarmen via gallan tas återigen upp från tarmen. En vanlig västerländsk kost resulterar i ytterligare 200-300 mg per dag utöver det kolesterol som kroppen själv producerar. Kolesterol är en icke-vattenlöslig organisk molekyl och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Statin
*  Afrikas Anka - Wikipedia
Afrikas Anka är kapitel 6 i seriesviten Farbror Joakims liv (The Life and Times of $crooge McDuck), författad och tecknad av Don Rosa. Utspelar sig mellan 1887 och 1889. Joakim letar guld i Transvaal i Afrika. Han träffar Guld-Ivar Flinthjärta för första gången, även om denne inte presenteras med namn. Afrikas Anka på COA Afrikas Anka på duckman The Life and Times of $crooge McDuck - Episode 6 Denna Kalle Anka-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Afrikas_Anka
*  Bonus piller med varje beställning - Beställ Simvastatin Postförskott - Gratis Worldwide Delivery « Inselblog
Var man kan köpa Billig Zocor Över disken. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or „statin" used to lower bad cholesterol (LDL) and triglyceride levels in your blood or to raise good cholesterol (HDL) levels in adults. Generic Zocor is one the best medications proven to lower bad cholesterol! ...
  http://inselblog.pellworm-nordsee.de/2017/04/29/bonus-piller-med-varje-bestaellning-bestaell-simvastatin-postfoerskott-gratis-worldwide-delivery/
*  På Nätet Apotek, Bästa Erbjudande / Inköp Simvastatin 20 mg Lågt Pris / Pengar tillbaka garanti | Crowdfunding
Generisk Zocor Var du kan köpa Zocor 20 mg. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or "statin" used to lower bad cholesterol (LDL) and triglyceride levels in your blood or to raise good cholesterol (HDL) levels in adults. Generic Zocor is one the best medications proven to lower bad cholesterol! ...
  https://chipin.cash/pa-natet-apotek-basta-erbjudande-inkop-simvastatin-20-mg-lagt-pris-pengar-tillbaka-garanti
*  Över Disken Simvastatin Inköp / FDA Godkänt Apotek - SnG Comedy
Bästa apotek att köpa Zocor Nederländerna. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or "statin" used to lower bad cholesterol (LDL) and triglyceride levels in your blood or to raise good cholesterol (HDL) levels in adults. Generic Zocor is one the best medications proven to lower bad cholesterol! ...
  http://schitzengiggles.co.in/over-disken-simvastatin-inkop-fda-godkant-apotek
*  Köpa Zocor 10 mg Låg Kostnad - Bästa Rx Apotek På Nätet | Muhammad Iqbal Imaduddin's Blog
Där jag kan köpa Simvastatin piller. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or "statin" used to lower bad cholesterol (LDL) and triglyceride levels in your blood or to raise good cholesterol (HDL) levels in adults. Generic Zocor is one the best medications proven to lower bad cholesterol! ...
  http://imaduddin.student.telkomuniversity.ac.id/kopa-zocor-10-mg-lag-kostnad-basta-rx-apotek-pa-natet/
*  Stora rabatter, Inga recept behövs. Uppköp Lågt Pris 40 mg Zocor. Bonus gratis frakt | UDPF.se - Urban Dynamic Planning Forum
Bästa apotek för att beställa Zocor Turkiet. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or "statin" used to lower bad cholesterol (LDL) and triglyceride levels in your blood or to raise good cholesterol (HDL) levels in adults. Generic Zocor is one the best medications proven to lower bad cholesterol! ...
  http://www.udpf.se/stora-rabatter-inga-recept-behovs-uppkop-lagt-pris-40-mg-zocor-bonus-gratis-frakt/
*  Bästa Apotek För Att Beställa Generiska Läkemedel * Köpa Zocor På Nätet * Snabb Order Leverans
Lågt pris Zocor Generisk. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or "statin" used to lower bad cholesterol (LDL) and triglyceride levels in your blood or to raise good cholesterol (HDL) levels in adults. Generic Zocor is one the best medications proven to lower bad cholesterol! ...
  http://www.indiangi.com/2018/01/12/basta-apotek-for-att-bestalla-generiska-lakemedel-kopa-zocor-pa-natet-snabb-order-leverans/
*  Simvastatin Simvastatin Billig / Godkänd Apotek / Snabb leverans med bud eller flygpost | Kefalonia Villas | unique
Simvastatin Simvastatin Billig Generisk Zocor Där jag kan köpa Simvastatin Helsingborg. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or
  http://www.uniquevillaskefalonia.co.uk/19688
*  Beställa Zocor 20 mg Läkemedel / Spara tid och kostnader - Familjemat.se
Beställa Zocor 20 mg Läkemedel Generisk Zocor Säker webbplats för att köpa Simvastatin Kanada. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or statin used to lower bad cholesterol (LDL) and triglyceride levels in your blood or to raise good cholesterol (HDL) levels in adults.
  http://www.familjemat.se/bestalla-zocor-20-mg-lakemedel-spara-tid-och-kostnader/
*  När ska man ta blodfettsänkande tabletter? - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Det är riktigt att allvarliga biverkningar kan uppkomma i samband med behandling med några av de blodfettsänkande läkemedlen. Det som kan inträffa är att medlen skadar muskler i kroppen och det kommer ut ämnen i blodet som i sällsynta fall kan skada njurarna.. Musklerna kan påverkas av läkemedlen mot höga blodfetter och får du minsta ont i muskler ska du genast avbryta behandlingen och snarast kontakta din läkare. Muskelskadorna är oftast lindriga och ofarliga, men du kan behöva ändra doseringen eller byta läkemedlet.. Högt kolesterolvärde tillsammans med andra riskfaktorer kan kräva behandling. Högt kolesterolvärde i sig saknar betydelse om det inte är extremt högt, vilket kan förekomma i några få släkter. Kolesterolvärdet 7.7 är ett högt värde men inte mycket högt.. Om du däremot har ett högt kolesterolvärde och dessutom har en eller fler andra så kallade riskfaktorer så finns det oftast anledning att börja behandla detta med kostförändring och ...
  https://www.1177.se/Ostergotland/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Nar-ska-man-ta-blodfettsankande-tabletter/
*  När ska man ta blodfettsänkande tabletter? - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Det är riktigt att allvarliga biverkningar kan uppkomma i samband med behandling med några av de blodfettsänkande läkemedlen. Det som kan inträffa är att medlen skadar muskler i kroppen och det kommer ut ämnen i blodet som i sällsynta fall kan skada njurarna.. Musklerna kan påverkas av läkemedlen mot höga blodfetter och får du minsta ont i muskler ska du genast avbryta behandlingen och snarast kontakta din läkare. Muskelskadorna är oftast lindriga och ofarliga, men du kan behöva ändra doseringen eller byta läkemedlet.. Högt kolesterolvärde tillsammans med andra riskfaktorer kan kräva behandling. Högt kolesterolvärde i sig saknar betydelse om det inte är extremt högt, vilket kan förekomma i några få släkter. Kolesterolvärdet 7.7 är ett högt värde men inte mycket högt.. Om du däremot har ett högt kolesterolvärde och dessutom har en eller fler andra så kallade riskfaktorer så finns det oftast anledning att börja behandla detta med kostförändring och ...
  https://www.1177.se/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Nar-ska-man-ta-blodfettsankande-tabletter/
*  Statin
däremot är ett lipoprotein som förflyttar kolesterol från perifera vävnader tillbaka till levern och är förknippad med en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar.. Statiner är kompetetiva hämmare av HMG-CoA reduktas vilket minskar den intracellulära koncentrationen av kolesterol i leverceller (hepatocyter). Leverceller börjar därför bilda fler LDL-receptorer på sin yta vilket leder till ökat upptag av LDL från blodet [1].. ...
  https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/sv/Statin
*  cis-1-hydroxy-2-nonen | VWR
Läs mer om cis-1-hydroxy-2-nonen. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/4566282/cis-1-hydroxy-2-nonen
*  cis-9-hydroxy-3-nonen | VWR
Läs mer om cis-9-hydroxy-3-nonen. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/4566290/cis-9-hydroxy-3-nonen
*  Matsmurfens LCHF-blogg: 2012-07
Överväger de potentiella fördelarna de eventuella riskerna? Baserat på alla nuvarande bevis kommer en frisk man med förhöjt kolesterol inte att leva längre om han tar statiner. För varje 100 patienter med förhöjda kolesterolvärden som tar statiner i 5 år, kommer en hjärtinfarkt förhindras i 1 eller 2 patients. Att förhindra en hjärtinfarkt är ett meningsfullt resultat, men genom att ta statiner, kommer 1 eller fler patienter att utveckla diabetes och 20% eller mer kommer att uppleva invalidiserande symtom, inklusive muskelsvaghet, trötthet och minnesproblem ...
  http://matsmurfen.blogspot.com/2012/07/
*  Diabeteskost på Netdoktor
Se Annikas inslag Feb. 2015: http://annikadahlqvist.com/2015/02/17/kolesterolsankning-ar-riskfyllt-sarskilt-for-kvinnor-och-aldre/. Det skrämmande resultatet från den finska studien visade på en 46% ökning av diabetes-2 hos de som tog statiner. Något som vår press i Sverige tydligen missade helt, trots att så många tar statiner idag. Och nu stäms bl.a. Pfizer för att dom känt till riskökningen för diabetes-2 från sitt Lipitor men hållit tyst om det. Hur många vet om att åtminstone två sådana processer pågår i Canada och flera I USA? Hur många läkare vet om detta? När har läkemedelsverket skydlighet att rapportera misstänkta läkemedel till förskrivande läkare? Man kan fråga sig om statinindustrin placerar stora annonser i hela Svenska dagspressen eftersom t.o.m Expressen och Aftonbladet ej skrivit om skandalen, vad jag vet. Länk till den finska studien: http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-015-3528-5. ...
  http://annikadahlqvist.com/2016/11/21/diabeteskost-pa-netdoktor/
*  Docent Ralf Sundberg kommenterar
Flera tidigare studier har pekat på en ökad risk för utveckling av diabetes av statinmedicinering. En stor studie, "Womens Health Initiative", pekar nu på att statiner ökar risken för diabetes. Hela 161108 kvinnor i åldrar mellan 50-79 år som från början inte hade diabetes ingick i studien. Av de som redan från början rapporterade att de tog statiner var risken att få diabetes ökad med 71 procent (relativ risk). Sammanlagt var det 7% av kvinnorna som rapporterade att de tog statiner vid studiens början år 1993-8, och drygt 10.000 fall av diabetes rapporterades av kvinnorna själva fram till år 2005. Risken tycks vara korrelerad till dosering och varaktighet av medicineringen visade vidare analyser. Författarna drar slutsatsen att statiner som klass av läkemedel ökar diabetesrisken. men att risken möjligen kan skilja sig beroende på dosering och typ av statin. http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/short/archinternmed.2011.625. Min kommentar: Statiner verkar genom att ...
  http://iloapp.ralfsundberg.se/blog/blogg?NewComment&post=1
*  Statiner förstör effekten av motion
Jag hörde av en äldre bekant igår att hon bland annat hade haft ont i hela kroppen och varit helt orkeslös pga statiner. Eftersom hon har SLE trodde hon (och hennes läkare!) att alla symptom berodde på SLEn och det tog tyvärr lång tid innan 'medicinen' sattes ut. Jag träffar den här damen för 'coffee&chat varannan månad och har faktiskt undrat om hon började utveckla alzheimers. Igår var hon inte förvirrad och 'luddig'… Dagens Dr Briffa betr STATINER: Potential underlying mechanism for statin side-effects on the brain found - There's growing recognition of the potential side effects of statin drugs, including an ability to lead to 'fuzzy thinking' and 'brain fog'. In one of my blog posts this week, I write about recent research which has found statins have the potential to change the structure and function of nerve cells. For more on this, click this link: ...
  http://annikadahlqvist.com/2013/05/16/statiner-forstor-effekten-av-motion/
*  Statiner har ingen effekt om du är över 74 - Näringslära - Kostdoktorn Forum
En ny stor studie publicerades igår, den visar att kolesterolsänkande medicin (statiner) inte påverkar risken att få hjärtsjukdom eller stroke om du är över 74 år. Något som borde få läkare att tänka en extra gång innan de skriver ut sådana mediciner till friska patienter. Studien publicerades ig...
  https://forum.kostdoktorn.se/topic/11846-statiner-har-ingen-effekt-om-du-%C3%A4r-%C3%B6ver-74/?tab=comments
*  Patrik Nordelind's LCHF blogg: Dagens Medicin - Risker med statiner undervärderas
Har startat med LCHF i augusti 2008 och gått ned 24kg sen dess. Har även startat en LCHF-Recept sajt, som mitt hobbyprojekt där man även kan lägga upp egna LCHF-Recept. Besök gärna den www.LCHFRecept.com ...
  http://patriknordelind.blogspot.com/2010/01/dagens-medicin-risker-med-statiner.html

HMG-CoA-reduktas: HMG-CoA-reduktas är ett enzym som katalyserar reaktionen mellan HMG-CoA och mevalonsyra i nysyntesen av kolesterol.Statin: Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol.Simvastatin: Simvastatin (marknadsförs under namnet Zorcord, Simvastatin plus producentens namn (exempelvis simvastatin KRKA), är ett läkemedel mot höga halter kolesterol i blodet.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.PyrrolHydrolaser: Hydrolaser är en enzymklass vars medlemmar katalyserar hydrolysreaktioner – till exempel sönderdelning av protein till fria aminosyror.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Gallsyremalabsorption