Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser, NADP-beroende: Specifika hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser som utnyttjar kofaktor NADP. Reaktionen är: (R)-mevalonat + CoA + 2 NADP+ = (S)-3-hydroxi-3-metylglutaryl-CoA + 2 NADPH + 2 H+. Leverenzymer tillhörande denna klass ingår i biosyntesen av kolesterol. EC 1.1.1.34.Isocitratdehydrogenas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av isocitrat och NAD+ till 2-ketoglutarat, koldioxid och NADH. Det finns i cellers mitokondrier. Enzymet kräver Mg2+ och Mn2+; det aktiveras av ADP, citrat och Ca2+, och hämmas av NADH, NADPH och ATP. Reaktionen är det avgörande, hastighetsreglerande steget i citronsyracykeln. EC 1.1.1.41.TiliaceaeNADPMalatdehydrogenas (NADP+): Ett ljusaktiverat enzym som katalyserar oxidation av (S)-malat till oxaloacetat. Det medverkar i pyruvatmetabolism och kolbindning. EC 1.1.1.82.Malatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av (S)-malat och NAD+ till oxaloacetat och NADH. EC 1.1.1.37.IsocitraterGlutamatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-glutamat och vatten till 2-oxoglutarat och NH3 under närvaro av NAD+. EC 1.4.1.2.Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas (NADP+): Ett NADP-beroende, icke-fosforylerande aldehyddehydrogenas som irreversibelt katalyserar oxidationen av glyceraldehyd-3-fosfat till 3-fosfoglycerat. Enzymet finns i cytosolen hos en mängd olika organismer. EC 1.2.1.9.Metenyltetrahydrofolatcyklohydrolas: Ett aminohydrolas som katalyserar hydrolys av 5,10-metenyltetrahydrofolat till 10-formyltetrahydrofolat. Hos de flesta högrestående eukaryoterna uppvisar enzymet även metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NADP)- och formattetrahydrofolatligas-aktiviteter. EC 3.5.4.9Gluconobacter oxydans: En stavformad eller avlång, gramnegativ bakterie som oxiderar etanol till ättiksyra och trivs i sockerrik miljö.Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NADP): Ett NADP-beroende oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av 5,10-metylentetrahydrofolat till 5,10-metenyltetrahdyrofolat. Hos högre eukaryoter finns det ett enzym med trippelfunktion som dessutom har metenyltetrahydrofolat-cyklohydrolas- och format-tetrahydrofolatligas-aktivitet. Enzymet har stor betydelse för syntesen av 5-metyltetrahydrofolat, metylgivaren för den vitamin B12-beroende återmetyleringen av homocystein till metionin genom metioninsyntetas. EC 1.5.1.15.Hydroxisteroiddehydrogenaser: Enzymer i oxidoreduktasklassen som katalyserar dehydrogenering av hydroxisteroider. EC 1.1.1.-.Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Ketoglutarsyra: En familj av föreningar som innehåller en oxo-grupp, med generell struktur som 1,5-glutarsyra.NADShikimisyraEubacterium: Ett släkte grampositiva, stavformade bakterier som återfinns i kroppshåligheter hos människor och djur, i djur- och växtprodukter, i infekterade mjukvävnader och i jord. Några arter kan framkalla sjukdom. De producerar inte endosporer.Glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser: Enzymer som katalyserar dehydrogeneringen av glyceraldehyd-3-fosfat. Det finns flera typer av glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser: fosforylerande och icke-fosforylerande, sådana som omvandlar väte till NADP och sådana som omvandlar väte till NAD. EC 1.2.1.9; EC 1.2.1.12; EC 1.2.1.13.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Sekvenshomologi, aminosyra

*  cis-9-hydroxy-3-nonen | VWR
Läs mer om cis-9-hydroxy-3-nonen. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/4566290/cis-9-hydroxy-3-nonen
*  Citronsyracykeln - Wikipedia
Citronsyracykeln, känd även som Krebscykel och Trikarboxylsyrecykeln, är en serie biokemiska reaktioner i levande celler. Citronsyracykeln är ett led i cellens utvinnande av användbar energi ur olika näringsämnen, den så kallade cellandningen. I processen används syre och den karaktäriseras därför som en aerob process. Energin utvinns i form av högenergimolekylerna NADH, FADH2 och GTP (analog till ATP). I människans celler sker citronsyracykeln i mitokondriens matrix. Utgångsmaterialet för processen är oxalättiksyra och acetyl-CoA. Oxalättiksyra återbildas av citronsyracykeln eller bildas av pyruvat. Acetyl-CoA produceras genom nedbrytning av aminosyror, fettsyror samt nedbrytning av pyruvat (från kolhydrater). Olika karboxylsyror som bildas vid nedbrytning av aminosyror kan gå in i de olika mellanleden i citronsyracykeln (eller så bildas aminosyror av de samma mellanleden). I samtliga steg är det olika enzymer som katalyserar reaktionerna. I första steget bildas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Citronsyracykeln
*  Dehydrogenas - Wikipedia
Ett dehydrogenas är ett enzym som oxiderar ett substrat genom att överföra en eller flera hydridjoner (H−) till en acceptor, vanligtvis NAD+, NADP+ eller ett koenzym till flavin, så som FAD eller FMN. aldehyddehydrogenas acetaldehyddehydrogenas alkoholdehydrogenas glutamatdehydrogenas laktatdehydrogenas pyruvatdehydrogenas glukos-6-fosfatdehydrogenas glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas Exempel i citronsyracykeln: isocitratdehydrogenas oxoglutaratdehydrogenas succinatdehydrogenas malatdehydrogenas Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Dehydrogenase, 30 augusti 2009. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dehydrogenas
*  Malatdehydrogenas - Wikipedia
Malatdehydrogenas är ett enzym som finns i två isoformer, en mitokondriell form som utför ett steg i citronsyracykeln, samt en cytosolisk form. Enzymet katalyserar omvandlingen av malat till oxaloacetat, under denna process reduceras NAD+ till NADH. Malat-aspartatskytteln är ett enzymatiskt system som överför reduktionspotentialer från NADH som producerats i cytosolen till mitokondriens matris, där elektrontransportkedjan äger rum. Reaktionsvägen inleds med att NADH används för att reducera oxaloacetat till malat med malatdehydrogenasenzymet. Malatet kan sedan transporteras in i mitokondrien, där det mitokondriella malatdehydrogenaset utför den omvända reaktionen, varpå NAD+ reduceras till NADH som sedan kan användas för att reducera komplex I i elektrontransportkedjan. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Malatdehydrogenas
*  Det hemliga äktenskapet - Wikipedia
Det hemliga äktenskapet (italienska: Il matrimonio segreto) är en komisk opera i två akter med musik av Domenico Cimarosa. Librettot av Giovanni Bertati bygger på komedin The Clandestine marriage (1766) av George Colman d.ä. och David Garrick samt M J Laboras de Meziers-Riccobonis Sophie, ou le mariage caché (1768). Vid sidan om Baldassare Galuppi, Pasquale Asfossi, Giuseppe Sarti, Niccolò Piccinni och Antonio Salieri var Cimarosa en av de mest framgångsrika företrädarna för den tonsättargeneration som bidrog till buffaoperans blomstringstid under 1700-talet. Det hemliga äktenskapet är den enda av Cimarosas operor, som har haft varaktig popularitet. Den kan dock inte jämföras med Mozarts Così fan tutte eftersom den bygger på buffaschabloner och musiken på intet sätt är djup. Ändå har den en lättsinnig charm. Verket visar på en van hand och moget kompositionskunnande, och visar genom det stora antalet ensemblenummer en öppenhet inför moderna tendenser i samtiden. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Det_hemliga_%C3%A4ktenskapet
*  Dr mcoaching som metod
Drömcoaching är en icke-tolkande metod och ett förhållningssätt som syftar till att stimulera drömmaren till egna reflektioner och eventuella tolkningar av drömmen. Metoden utvecklades som ett projekt inom ramen för IDP Institutet för Drömpsykologi under slutet av 90-talet av Marie-Claire Lundeberg och Håkan Raihle och de har sedan 2000 lett utbiodningen till diplomerad drömcoach (IDP ...
  http://cjp.se/coaching/metod.htm
*  Kloroplast - Wikipedia
Kloroplaster är en typ av organeller som finns i växternas och algernas celler. Kloroplasterna innehåller pigmentet klorofyll. Deras viktigaste uppgift är att utföra fotosyntes, vilket innebär att de absorberar ljus och omvandlar dess energi till kemisk form i energilagringsmolekylerna ATP och NADPH samtidigt som gasformigt syre frigörs från vatten. Energin i ATP och NADPH kan sedan användas för att bygga om koldioxid till organiska molekyler i en process som heter calvincykeln. Kloroplasterna utför också ett stort antal andra uppgifter, till exempel produktion av fettsyror, produktion av aminosyror och immunreaktioner. Kloroplasterna är omgivna av dubbla membraner och innehåller förutom klorofyllet och andra färgämnen, de enzymer som behövs vid fotosyntesen. Inuti kloroplasterna finns tylakoider. Dessa är membransystem med klorofyllkomplex, och det är här själva fotosyntesen sker. Kloroplasterna är mycket rörliga inne i cellen och ibland delar de upp sig i två stycken. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kloroplast
*  Kultursamverkansmodellen följs upp - Kulturradet
De regionala och kommunala årliga bidragen har under perioden 2010-2013 ökat mer än de statliga.. - Överlag har verksamheten inom de flesta av kultursamverkansmodellens områden motsvarat förväntningarna, säger Staffan Forssell, generaldirektör för Kulturrådet. De olika konst- och kulturområdena verkar regionalt utifrån olika förutsättningar och uppdrag. Ur ett nationellt perspektiv syns få genomgående kulturpolitiska förändringar.. Av rapporten framgår också att:. ...
  http://www.kulturradet.se/sv/nyheter/2014/Kultursamverkansmodellen-foljs-upp/
*  Durra - Wikipedia
Durra (Sorghum bicolor) är en art i växtfamiljen gräs. I Kina är durra sedan lång tid en av de vanligare råvarorna för framställning av spritdrycker, exempelvis Maotai. Durra används också för framställning av mat och djurfoder. Den är mycket viktig i bland andra Asien och Afrika, och räknas som det femte viktigaste sädesslaget i världen. Durran introducerades i USA i början på 1800-talet av slavarna som kom från Afrika. USA producerar idag mest durra i världen, 9,8 miljoner ton (2005), följt av Nigeria och Indien (åtta miljoner ton var 2005). Sammanlagt produceras det 58,6 miljoner ton durra per år i världen. I Nigeria, Sydafrika och Lesotho används durra för framställning av öl, inkluderat den lokala versionen av Guinness. I dessa länder har durra används istället för spannmål i glutenfritt öl. Ibland används durra istället för korn för att producera malt. Andropogon sorghum (L.) Brot. Sorghum durra (Forssk.) Stapf Sorghum vulgare Pers. Wikimedia Commons ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Durra
*  Vad är äppelsyra och varför används det i hudvård? - AHAsyra.se
För din kropp är en av äppelsyrans viktigaste fördelar dess roll i en process känd som citronsyracykeln - en roll som är avgörande för får existens. Citronsyracykeln snabbar på hastigheten som din kropp kan omsätta och skapa energi. Med otillräckliga mängder äppelsyra i din kropp, skulle din kropps energiproduktion bokstavligt talat stanna av och öka hastigheten som du åldras. Därför är det nödvändigt att du har tillräckliga mängder av äppelsyra i din kropp för att främja en effektivt fungerande citronsyracykel.. Äppelsyra stimulerar effektivt produktionen av saliv och verkar som ett oralt antiseptiskt medel, och främjar därför din munhygien genom att reducera mängden dåliga bakterier i munnen, på tänderna och tandköttet, (därför hittas äppelsyra ofta i munskölj och tandkräm).. Syran är också kapabel att binda till och inaktivera giftiga metaller i din kropp, som t.ex. aluminium och bly, vilket gör den kapabel att minska risken för allvarliga sjukdomar ...
  http://ahasyra.se/2012/01/vad-ar-appelsyra-och-varfor-anvands-det-i-hudvard/
*  E352 Kalciummalat, kalciumvätemalat
Malater är olika salter av den naturligt förekommande äppelsyran (E296) och framställs syntetiskt. Äppelsyrans salter har fördelen att lösa sig bättre i olika livsmedel än den ursprungliga syran. Malater reglerar surheten på livsmedel, men förstärker även antioxidanternas verkan mot härskning av oljor och brunfärgning av frukt. Får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.. ...
  http://tillsatsappen.se/antioxidationsmedel/e352-kalciummalat-kalciumvatemalat/
*  E296 Äppelsyra
Äppelsyra finns naturligt i bl a äpplen. Framställs ibland syntetiskt. Har förmåga att förstärka den skyddande verkan antioxidanter har i t ex oljor, skalade frukter och grönsaker. Äppelsyrans salter kallas malater (E 350 - 352). Äppelsyra får användas till alla livsmedel som får innehålla tillsatser.. ...
  http://tillsatsappen.se/konserveringsmedel/e296-appelsyra/
*  Energiforskning i centrum när Kinas ambassadör besökte MDH - Mälardalens högskola, MDH
I veckan fick MDH besök av Kinas ambassadör Congyou Gui och hans delegation för att diskutera samverkan och hållbara energilösningar. MDH:s rektor fanns på...
  http://www.mynewsdesk.com/se/malardalens_hogskola/news/energiforskning-i-centrum-naer-kinas-ambassadoer-besoekte-mdh-276462
*  CITRULLINE MALATE - gymkostbutiken
Citrullinmalat för ökad pump Swedish Supplements Citrullin malat är en non-essentiell aminosyra som sedan länge har använts i pre workoutprodukter, tack vare sin förmåga
  https://www.gymkostbutiken.se/aminosyror/citrulline-malate
*  E350 Natriummalat, natriumvätemalat
Malater är olika salter av den naturligt förkommande äppelsyran (E296) och framställs syntetiskt. Äppelsyrans salter har fördelen att lösa sig bättre i olika livsmedel än den ursprungliga syran. Malater reglerar surheten på livsmedel, men förstärker även antioxidanternas verkan mot härskning av oljor och brunfärgning av frukt. Får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.. ...
  http://tillsatsappen.se/antioxidationsmedel/e350-natriummalat-natriumvatemalat/
*  E351 Kaliummalat
Malater är olika salter av den naturligt förekommande äppelsyran (E296) och framställs syntetiskt. Äppelsyrans salter har fördelen att lösa sig bättre i olika livsmedel än den ursprungliga syran. Malater reglerar surheten på livsmedel, men förstärker även antioxidanternas verkan mot härskning av oljor och brunfärgning av frukt. Får användas till de flesta livsmedel som får innehålla tillsatser.. ...
  http://tillsatsappen.se/antioxidationsmedel/e351-kaliummalat/
*  Sid period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Generiska algoritmer Kan användas på containertyper och arrays Använder...
Sid period2CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Generisk implementation Vi behöver veta Hur vi får fram första elementet Hur vi får fram nästa element Hur man jämför element Hur vi vet att det är slut på element
  http://slideplayer.se/slide/2791122/
*  Lite ObjektOrienterad Analys och Design sid. 1 6/1/2015 CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Lite OOA/OOD. - ppt ladda ner
Lite ObjektOrienterad Analys och Design sid. 3 6/1/2015 CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Relationer mellan objekt 3 huvudtyper: is-a eller arv:
  http://slideplayer.se/slide/4799733/
*  Nytt projekt ska förbättra ungdomars livssituation - Mälardalens högskola, MDH
Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har gjort en undersökning bland gymnasieelever i Västerås som syftar till att kartlägga förutsättningarna för en...
  http://www.mynewsdesk.com/se/malardalens_hogskola/pressreleases/nytt-projekt-ska-foerbaettra-ungdomars-livssituation-2310697
*  Gunilla Lööf blir hedersdoktor vid MDH | Mälardalens högskola
- Det här känns hedrande och stort. Jag är oerhört glad över att bli hedersdoktor vid MDH och jag hoppas att min nyfikenhet, kunskap och mina erfarenheter ska kunna inspirera andra. Det säger Gunilla Lööf, en av MDH:s blivande hedersdoktorer som ...
  http://mdh.se/nyheter/nyhetsarkiv/gunilla-loof-blir-hedersdoktor-vid-mdh-1.97716
*  Iteratorer och generiska algoritmer sid. 1 6/28/2015 CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Iterator vector ::iterator b = ivec...
Iteratorer och generiska algoritmer sid. 3 6/28/2015 CD5250 OOP med C++ Mats Medin MDH/IDT Iteratorklass ++ * == != container ::iterator (ev. fler)
  http://slideplayer.se/slide/5192165/
*  Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning - PDF
Utbildnings- och forskningssektionen (9) Handläggare Julia McNamara Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en översikt Styrgruppen för studentrekrytering vid Mälardalens högskola (MDH)
  http://docplayer.se/3450060-Hur-mdh-arbetar-med-breddad-rekrytering-ansvarsfordelning.html
*  Specialskor Kast
Spjutskor. På marknaden finns det inte så många mod- eller att välja mellan, men det viktigaste rådet vi kan ge är att skon ska vara mycket stabil! Dessutom ska man tänka på att en spjutsko blir större på längden och bredden när man använder dem, något ma
  http://www.globalsport.se/Spikskor%20/Kastskor
*  Glutamatdehydrogenas - Wikipedia
Glutamatdehydrogenas är ett enzym som katalyserar reaktioner i metabolismen av glutamat. Enzymet omvandlar glutamat till alfa-ketoglutarat, varpå ammoniak, NH3 spjälkas av, vilket även kallas för oxidativ deaminering. Reaktionen är reversibel, men den motsatta reaktionen sker enbart under förhållanden med höga ammoniaknivåer. Enzymet kan utnyttja både NAD+ och NADP+ som kofaktor i sin reaktionsmekanism, beroende på i vilken riktning reaktioner sker. Detta är en ovanlig företeelse i kroppens metabolism.. Då NADPH oftast tillför elektroner till enzymer som katalyserar anabola reaktioner och NADH reducerar katabola reaktioner. Glutamat + NAD + → G l u t a m a t d e h y d r o g e n a s α − ketoglutarat + NADH + NH 3 {\displaystyle {\ce {{Glutamat}+{NAD+}->[Glutamatdehydrogenas]{\alpha -ketoglutarat}+{NADH}+{NH3}}}} α − ketoglutarat + NH 3 + NADPH → G l u t a m a t d e h y d r o g e n a s Glutamat + NADP + {\displaystyle {\ce ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutamatdehydrogenas