HydrokinonerBensen: Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.ArbutinBensokinoner: Bensenringar med två ketondelar i någon position. Substitutioner kan förekomma i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.Fenol: Ett antiseptiskt och desinficerande medel. Det är verksamt mot ett stort antal mikroorganismer, inklusive vissa svampar och virus, men har trög verkan mot sporer. Det har använts som huddesinfektionsmedel och för att lindra klåda.Skin Lightening PreparationsNAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)Flavodoxin: Ett järnfritt flavoprotein med låg molekylvikt (16 000), innehållande en molekyl flavinmononukleotid (FMN), som erhållits ur bakterier odlade på ett järnfritt medium. Det kan ersätta ferredoxin i alla elektronöverföringsfunktioner i bakterieceller.Katekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.Bleaching AgentsHyperpigmentering: Kraftig färgning av huden, oftast till följd av ökad melaninpigmentering i överhud och hud (hypermelanos). Hyperpigmenteringen kan uppträda lokalt eller vara utbredd. Tillståndet kan bero på exponering för ljus, kemikalier eller andra ämnen, eller på en primär ämnesomsättningsrubbning.Hydroxokobalamin: Ett B12-vitamin. Det har använts för behandling av vitamin B12-brist.Oxidation-reduktionFenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinKinoner: Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.MelanosDikumarol: En antikoagulant för oralt bruk som påverkar vitamin K-metabolismen. Medlet används också experimentellt inom biomedicinen som reduktashämmare.PhotiniaMutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.OkronosPyroninSorbinsyraKol-kolligaser: Enzymer som katalyserar sammanfogning av två molekyler genom bildande av en kol-kolbindning. De är karboxyleringsenzymer och utgörs för det mesta av biotinylproteiner. EC 6.4.ParabenerDysidea: Ett släkte svampdjur i familjen Dysideidae, hos vilka alla skelettfibrer är fyllda med slamprodukter.PleurotusKlorfenoler: Fenoler med en eller flera kloratomer i någon position.Vitamin K1SphingomonasNaftokinonerDesulfitobacteriumPentaklorfenolVeillonellaceaeBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.RifabutinAnisoler: En grupp föreningar som är strukturellt besläktade med metoxybensen och innehåller den generella formeln R-C7H7O.Ansiktsdermatoser: Hudsjukdomar i ansiktet.Vitamin KBromater: Negativa joner eller salter av bromsyra, HBrO3.MaleaterQuinone ReductasesMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Electron-Transferring Flavoproteins

*  Örtmedicin
... hydrokinoner, flavonoider, triterpener, bitterglykosider, garvämnen Kontraindikationer & biverkningar (G ej A f ) Försiktighet ...
  http://marysfamilymedicine.org/0/5code.eu1.html

HydrokinonBensenFenolKatekolHyperpigmentering: Hyperpigmentering är en term inom dermatologi som innebär att ett område av huden blir mörkare än omgivande hud på grund av att färgpigmentet melanin ansamlas.ATC-kod B03: Medel vid anemier: ==B03A Medel vid järnbristanemier==Riehl: Riehl är ett efternamn, som burits av bland andra:Photinia serratifolia: Photinia serratifolia är en rosväxtart som först beskrevs av René Louiche Desfontaines, och fick sitt nu gällande namn av Cornelis Kalkman. Photinia serratifolia ingår i släktet Photinia och familjen rosväxter.Mutagen: En mutagen är en företeelse, till exempel ett kemiskt ämne, som orsakar mutationer hos en organism, det vill säga förändrar den genetiska informationen (DNA) i organismen. Ofta används det enkla Ames-testet för att undersöka om ett ämne är mutagent eller ej.Propylparaben: Propylparaben, propyl-4-hydroxibensoat eller p-hydroxibensoesyrapropylester är ett konserveringsmedel som har E-nummer E216. Tillsatsen används bland annat i godis, kosmetika och torkade köttvaror.OstronmusslingDiklorfenol: Diklorfenoler är en grupp kemiska föreningar.FyllokinonPentaklorfenol: Pentaklorfenol (PCP), med den kemiska formeln C6HCl 5O, är en klorerad aromatisk fenol som är starkt giftig för alger, bakterier och svampar. Det började produceras på 1930-talet, och marknadsförs under många olika handelsnamn.AnisolBromat: Bromater är salter av bromsyra och innehåller bromatjonen BrO3–. De liknar kloraterna men är beständigare.Stondon Massey: Stondon Massey är en by och en civil parish i Brentwood i Essex i England. Orten har 748 invånare (2001).