Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.Fenylhydraziner: Diazoderivat av anilin som används som reaktionsmedel för sockerarter, ketoner och aldehyder.Monometylhydrazin: Hydrazin som substituerats med en metylgrupp.Hydrazoner: Föreningar med den allmänna formeln R:N.NR2, erhållna genom reaktion mellan hydraziner och aldehyder eller ketoner.FluorkarbonpolymererHydroxylamin: En färglös, oorganisk förening (NH2OH) som används för organisk syntes och som reduktionsmedel och antioxidant, pga sin förmåga att avge kväveoxid. Vid rumstemperatur är ämnet instabilt och bryts ned till kväve och dikväveoxid. Vid upphettning exploderar det.Hydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.Fenelzin: En monoaminoxidashämmare som används för behandling av depression, fobier och panikkänslor.ImiderBeggiatoaArylamin-N-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar överföringen av acetylgrupper från acetyl-CoA till arylaminer. Det har bred specificitet för aromatiska aminer, i synnerhet serotonin, och kan katalysera överföring av acetyl mellan arylaminer utan CoA. EC 2.3.1.5.Indikatorer och reagenserSalpetersyrlighetOxidative CouplingMyrsyreestrarFerrocyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska ferrocyansyran H4Fe(CN)6.PremedicineringNitrosomonasMannichbaser: Ketonaminer framställda genom kondensation av en keton med formaldehyd och ammoniak eller en primär eller sekundär amin. En Mannichbas kan verka som ekvivalent till en alfa, beta-omättad keton vid syntes eller reduceras till fysiologiskt aktiva aminoalkoholer.Oxidation-reduktionIsoniazid: Antibakteriellt medel som främst används mot tuberkulos. Det utgör fortfarande förstahandsvalet vid tuberkulosbehandling.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Ammoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Hydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHCancerframkallande ämnen

*  Raneynickel - Wikipedia
Dessutom kan raneynickel reducera bindningar mellan heteroatomer såsom hydraziner, nitrogrupper och nitrosaminer. Katalysatorn ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Raneynickel

MonometylhydrazinImid: miniatyr|ImidgruppAspergillus sydowii: Aspergillus sydowii är en svampartThom & Church (1926) , In: The Aspergilli:147 som först beskrevs av Bainier & Sartory, och fick sitt nu gällande namn av Thom & Church 1926. Aspergillus sydowii ingår i släktet Aspergillus och familjen Trichocomaceae.Klorformiat: Klorformiater, ROCOCl, är estrar av den instabila syran klormyrsyra (klormetansyra, ClC(=O)OH). Ämnet är ett vanligt förekommande reagens i organisk kemi och används för att införa skyddsgrupper, såsom Fmoc och CbZ.KaliumferrocyanidNitrosomonas: Nitrosomonas är ett släkte bakterier i familjen Nitrosomonadaceae. Det är stav- eller klotformiga celler som ibland är sammanlänkade i kedjor.Carl Mannich: Carl Ulrich Franz Mannich, född den 8 mars 1877 i Breslau, Tyskland, död den 5 mars 1947 i Karlsruhe, var en tysk farmaceutisk kemist och professor.Isoniazid: Isoniazid, är en av de första antidepressiva medlen som syntetiserats. Ämnet finns ursprungligen i växten malört, vars extrakt säljs än idag i stor utsträckning, framför allt i Tyskland.AmmoniakJärn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.Cancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.