Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.HjärtsjukdomarHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Reumatisk hjärtsjukdomHjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.MyokardischemiRiskfaktorerHjärttransplantationFosterhjärta: Hjärtat i foster hos djurarter som föder levande ungar, under tiden efter embryonalstadiet. Arbeten om embryots hjärta indexeras som HJHjärtklaffar: Flikar av hjärtvävnad som hindrar återflöde av blod från hjärtats kammare till förmaken, eller från lungartärerna eller aorta till kamrarna.Karcinoid hjärtsjukdom: Hjärtmanifestation av malignt karcinoidsyndrom. Det är en udda form av fibros, omfattande endokardiet, framförallt i hjärtats högra del. Den fibrösa anhopningen bildar förträngningar i trikuspidalklaf fen och pulmonalklaffarna.Prospektiva studierHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Cyanos: Blålila missfärgning av huden och slemhinnorna till följd av ökad mängd syreberövat hemoglobin i blodet eller pga en strukturell defekt i hemoglobinmolekylen.Hjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Hjärt-kärlsjukdomarTidsfaktorerHjärtfunktionstesterEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Hjärtklaffsjukdomar: Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.KardiomyopatierRiskbedömningIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.RiskHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Age FactorsDödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Hjärtstopp, framkallat: Stoppande av hjärtmuskelns sammandragningar med hjälp av kardioplegiska medel eller nedkylning under operation.Hjärtseptumdefekter: Defekter i hjärtats skiljeväggar, vilka leder till onormal kommunikation mellan motsatta kammare i hjärtat.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Proportional hazard-modellerPrevalensBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Kardiomyopati, dilaterande: Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Förenta StaternaRetrospektiva studierBehandlingsresultatReumafaktorPrediktivt värde av testerHDL-kolesterolNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.SlagvolymHjärtförstoringRökningKolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.VänsterkammardysfunktionElektrokardiografiArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.LDL-kolesterol: Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.Hjärtminutvolym, låg: Tillstånd med minskad minutvolym, oftast hos patienter med hjärtsvikt till följd av kärlsjukdom, högt blodtryck, hjärtmuskelsjukdom, klaffel eller hjärtsäckssjukdom.PrognosHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Diabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Plötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Hjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.Hjärtstimulerande medelTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.American Heart Association: En ideell förening som verkar för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar.Fetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Ventrikelseptumdefekter: Medfödda defekter i skiljeväggen mellan hjärtats kammare, oftast pga att bulbärskiljeväggen inte fullständigt sluter till foramen interventricularis.Hjärtmuskelinflammation: Inflammatoriska tillstånd i hjärtats muskulatur som leder till skador på hjärtmuskelcellerna. Sjukdomsförloppet kan variera från subkliniskt till plötslig död. Myokardit tillsammans med funktionsstörningar hos hjärtat klassificeras som inflammatorisk kardiomyopati, oftast orsakad av infektion, autoimmun sjukdom eller reaktion på giftiga ämnen. Hjärtmuskelinflammation är även en vanlig orsak till dilaterande kardiomyopati och andra hjärtmuskelsjukdomar.Dödlighet: Alla dödsfall i en given population.Lung-hjärtsjukdomHjärtstopp: Upphörande av hjärtats slag.TriglyceriderJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Fallots tetrad: En kombination av medfödda hjärtfel, bestående av 1) pulmonalstenos, 2) kammarskiljeväggsdefekter, 3) dextroposition (högersidig placering) av aortan, så att den åsidosätter kammarskiljeväggens funktion och tar in både ven- och artärblod, och 4) hypertrofi av höger kammare.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Hjärtseptum: Det tunna membranet mellan hjärtats två förmak eller den tjockare skiljeväggen av muskelvävnad mellan hjärtats båda kammare.Natriuretisk peptid, hjärnaVentrikulär remodelingMyokardiell reperfusionsskadaKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.RegressionsanalysCardiac CatheterizationFinland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Kardiologi: Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.OddskvotFörmaksseptumdefekter: Defekter i skiljeväggen mellan hjärtats förmak, pga ofullständig slutning mellan antingen septum secundum eller septum primum och endokardiekuddarna.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Hyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Förmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Hjärtsvikt, systoliskHjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.GenomspolningKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Hjärtskador: Skador i allmänhet eller ospecificerade skador på hjärtat.StorbritannienHjärta, konstgjort: En pumpmekanism som kopierar det naturliga hjärtats pumpvolym, frekvens och blodtryck. Det konstgjorda hjärtat kan ersätta hjärtats alla funktioner eller vissa av dem, och det kan vara placerat inuti eller utanför kroppen.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).SystoleSjukdomsgradsmåttLångtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Plötslig död: Plötsligt upphörande av alla livsnödvändiga kroppsfunktioner, manifesterat av bestående förlust av samtliga hjärnans, andningssystemets och hjärt-kärlsystemets funktioner.Hjärtsvikt, diastoliskSkottlandSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.SyrgasförbrukningChagas kardiomyopati: Hjärtmuskelsjukdom med överledningsdefekter och hjärtförstoring typiska för slutfasen av Chagas sjukdom.Hjärtfrekvens hos foster: Den normala hjärtfrekvensen hos fostret före födseln ligger i intervallet 120 till 160 slag per minut.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Hypoplastisk vänsterkammare: Ett syndrom kännetecknat av underutvecklad vänster hjärtkammare, aorta- eller mitralisatresi eller -stenos, och aortahypoplasi. Dessa missbildningar är vanliga orsaker till hjärtsvikt hos små barn.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Dopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.Epidemiologiska metoderCerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Autonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.Livsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.NordirlandFetmaAntiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Kammartakykardi: En onormalt snabb kammarrytm med breda QRS-komplex, oftast över 150 per minut. Störningen uppstår inuti kammaren, under His bunt, och är vanligen förknippad med atrioventrikulär dissociation.HyperlipemierWalesHjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Typ 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Hjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.Hjärtkammarförstoring, vänstersidig: Utvidgning av hjärtats vänstra kammare. Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Survival RateNormalvärdenLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Danmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Urbefolkningen i EuropaHjärtkammardysfunktion: Ett tillstånd kännetecknat av nedsatt funktion hos hjärtkamrarna.Diabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.Heterotaxy SyndromeKolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.National Heart, Lung, and Blood Institute (U.S.)Survival AnalysisRåttor, Sprague-DawleyHjärttumörerC-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Hypolipidemic AgentsFibrinogen: Plasmaglykoprotein som koagulerar av trombin och som består av en dimer av tre icke identiska par av polypeptidkedjor (alfa, beta och gamma), hoplänkade med disulfidbindningar. Fibrinogenlevring är en sol-gelförändring som utgörs av en komplex molekylär process. Medan fibrinogen spjälkas av trombin och bildar polypeptid A och B, ger andra enzymers proteolytiska verkan olika nedbrytningsprodukter av fibrinogen.Hjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Resultats reproducerbarhetGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.TakykardiSympatiska nervsystemetSensitivitet och specificitetRåttor, WistarSocialgruppBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Hjärtkammartryck: Trycket i en hjärtkammare. Kammartryckvågor kan mätas i det slående hjärtat via kateterisering eller beräknas med hjälp av avbildningsteknik (t ex dopplerekokardiografi). Informationen är användbar för utvärdering av funktionerna hos hjärtmuskulaturen, klaffarna och perikardiet (hjärtsäcken), särskilt tillsammans med samtidig mätning av andra tryck (i t ex aorta eller förmak).Konfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Kroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl: Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Typ A-personlighetSocioekonomiska faktorerKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.RegisterAlkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Fibros: Alla sjukliga tillstånd där fibrös vävnad invaderar något organ, vanligen till följd av inflammation eller annan skada.SverigeHjärtkliniker: Specialkliniker inriktade på omhändertagande av patienter med hjärtsjukdomar.Pacemaker, konstgjordKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Kammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Eisenmengers komplex: Defekt i hjärtats kammarvägg med högt blodtryck i lungorna, hypertrofi i höger kammare och dold eller tydlig cyanos.Urbefolkningen i AfrikaLondonEndomyokardiell fibros: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av förtjockning av hjärtats innerhinna (endokardiet), och ofta av den innersta tredjeden av hjärtmuskulaturen (myokardiet). Vänster hjärtkammare är mest utsatt. Förstorat hjärta och kronisk hjärtinsufficiens kan också förekomma.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.ArteriosklerosKateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Fetter i kosten: Fettsorter i maten, särskilt i animaliska produkter, så som kött, köttprodukter, smör och ghee (animalisk matolja; flytande smör). Fett i mindre mängd finns i nötter, frön och avocadofrukter.Propanolaminer

*  Avgaser farligare än man trott - ger astma, kol och hjärtsjukdomar | Aftonbladet

Citytrafikens avgaser är farligare än man trott.
https://aftonbladet.se/halsa/article12648829.ab

*  Mandlar skyddar mot hjärtsjukdomar | Kurera.se

... ökar det goda kolesterolet och avlägsnar plack som kan orsaka hjärtsjukdomar. Mandlar förbättrar inte bara hjärthälsan, ... Mandlar skyddar mot hjärtsjukdomar. Forskning 24 augusti, 2017. En näve mandlar om dagen ökar det goda kolesterolet och ... Att äta mandlar är inget botemedel mot hjärtsjukdomar, men när de äts med måtta och speciellt när de äts i stället för mat med ... Kategori: Forskning, Hälsa , Etiketter: hjärt-kärl, hjärtsjukdomar, högt kolesterol, kolesterol, mandlar, nötter ...
https://kurera.se/mandlar-skyddar-mot-hjartsjukdomar/

*  Ny studie: Att stå och arbeta kan öka risken för hjärtsjukdomar - DN.SE

En ny studie visar att långa perioder av stående kan bidra till hjärtsjukdomar. ... Samtliga inblandade var friska och utan hjärtsjukdomar när studien inleddes, skriver forskargruppen i sin artikel som relateras ... En ny studie visar att långa perioder av stående kan bidra till hjärtsjukdomar. ... som en forskargrupp visar att de som arbetar stående under långa perioder under dagen löper risk att drabbas av hjärtsjukdomar. ...
https://dn.se/nyheter/varlden/ny-studie-att-sta-och-arbeta-kan-oka-risken-for-hjartsjukdomar/

*  Hjärtsjukdomar-arkiv - MediCheck

Personer med hjärtsjukdomar träffar läkare via videosamtal Personer med hjärtsjukdomar och andra som är i behov av ... Förebygg hjärtsjukdomar genom att hitta riskfaktorer i tonåren Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar som stress och fysisk ... Egen hjärtmonitor hemma ska förebygga hjärtsjukdomar Nylanserade Coala Heart Monitor är en svensk innovation som ska hjälpa ... Att hjälpa personer med hjärtsjukdomar kräver ofta snabba beslut. Det är en av anledningarna till att Kalliopi Gkounti valde ...
https://medicheck.se/tag/hjartsjukdomar/

*  Hjärta - Wikipedia

Hjärtsjukdomar och behandlingar[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel Hjärt- och kärlsjukdomar. Läran om hjärtats ... Det finns många hjärtsjukdomar, gemensamt kallade vitium organicum cordis. Några vanliga sjukdomar är:. *Kärlkramp i hjärtat, ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjärta

*  Fysisk aktivitet livsviktig bland PsA-sjuka - Netdoktor

Hämmar risk för hjärtsjukdomar. Förutom att hjälpa till att förhindra smärta och stelhet har träningen ytterligare fördelar. ...
https://netdoktor.se/reumatism/psa-psoriasisartrit/artiklar/traningens-livsviktiga-fordelar-inte-minst-bland-psa-sjuka/

*  Forskning | Kurera.se

Mandlar skyddar mot hjärtsjukdomar. Forskning. En handfull näve mandlar om dagen ökar det goda kolesterolet och avlägsnar plack ... För inte alltför länge sedan fanns det en uppfattning om att kaffe kunde orsaka hjärtsjukdomar och cancer. Men i dag är det ... som kan orsaka hjärtsjukdomar. Mandlar förbättrar inte bara hjärthälsan, nötterna innehåller också bra fetter, E-vitamin och ...
https://kurera.se/kategori/halsa/forskning/

*  Bisoprolol Sandoz - FASS Allmänhet

vissa hjärtsjukdomar.. • hjärtattack inom 3 månader.. Behandlingen av hjärtsvikt med Bisoprolol Sandoz kräver regelbunden ...
https://fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080330000073

*  Pranic Healing - artikel på Vattumannen

Hjärtsjukdomar. -Problem i andningsorgan. -Magbesvär. -Urinvägsproblem. -Störningar i fortplantningssystemet. -Störningar i ...
vattumannen.se/Artikel_PranicHealing.aspx

*  Levaxin® - FASS Allmänhet

Betablockerare som är blodtryckssänkande läkemedel som även används för att behandla hjärtsjukdomar. ...
https://fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20040607008683

*  Salazopyrin EN enterotablett 500 mg - Köp tryggt på Apoteket

Handla Salazopyrin EN enterotablett 500 mg hos Apoteket - Råd online och trygga betalningar. Telefon 0771 - 450 450
https://apoteket.se/produkt/salazopyrin-en-enterotablett-500-mg-300-styck-burk-53167/

*  Köp Zocord online - recept från läkare ingår

Fördelarna med Zocord är dess förmåga att sänka kolesterolvärdet i blodet vilket minskar risken för hjärtsjukdomar. ...
https://healthexpress.eu/se/zocord.html

*  Dagens samhälle ser på åldrandet som något sjukligt - Fjärde Uppgiften

Janicke Andersson, filosofie doktor, Äldre och åldrande, Lunds universitet I Sverige och många andra västländer ser vi på åldrandet som...
fjardeuppgiften.se/2017/03/08/dagens-samhalle-ser-pa-aldrandet-som-nagot-sjukligt/

*  Alternativkällan i Bergkvara i Torsås, 070-604 24 57, Kungsvägen 41 - Torget.se

Alternativkällan i Bergkvara i Torsås, adress, telefonnummer, mobil, vägbeskrivning. Vi på Torget har mer info om Alternativkällan i Bergkvara. Allt kan du hitta här hos oss!
torget.se/foretag/Bergkvara/891021/Alternativkällan i Bergkvara/

*  Metadon Pharmadone oral lösning 140 mg - Beställ på Apoteket.se

läkemedel mot hjärtsjukdomar (verapamil, kinidin).. *. den typ av läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare ( ...
https://apoteket.se/produkt/metadon-pharmadone-oral-losning-140-mg-7-x-50-milliliter-flaska-254355/

*  Kaffe kan skada ditt hjärta | Aftonbladet

Studien presenterades vid en konferens om hjärtsjukdomar i Texas, USA.. Annica Lundbäck ...
https://aftonbladet.se/halsa/hjarta/article10712694.ab

*  Hypokondri - Netdoktor

Även hjärtsjukdomar (hjärtneuros) förekommer ofta bland "diagnoserna".. Hypokondri är mycket vanligt. Det anses att uppemot tio ...
https://netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/artiklar/hypokondri/

*  Stress på jobbet farligast för unga | Aftonbladet

... ökar risken för hjärtsjukdomar och för tidig död. ... Risken för hjärtsjukdomar och en för tidig död ökar bland ... Hos människor på väg in i pensionsåldern minskar stressen - och risken för hjärtsjukdomar. ...
https://aftonbladet.se/halsa/hjarta/article11337278.ab

*  Ciprofloxacin Hospira infusionsvätska, lösning 2 mg/ml - Beställ på Apoteket.se

lidokain (mot hjärtsjukdomar eller vid anestesi) *. sildenafil (t.ex. mot erektionsstörningar).. Ciprofloxacin Hospira med mat ...
https://apoteket.se/produkt/ciprofloxacin-hospira-infusionsvatska-losning-2-mg-per-ml-10-x-100-milliliter-pase-233467/

*  Repaglinid Sandoz tablett 0,5 mg - Köp direkt på Apoteket

Betablockerare (används för att behandla högt blodtryck eller hjärtsjukdomar). *. ACE-hämmare (används för att behandla ...
https://apoteket.se/produkt/repaglinid-sandoz-tablett-05-mg-120-tabletter-blister-245238/

*  Doxorubicin Actavis koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg/ml - Handla på Apoteket.se

läkemedel mot hjärtsjukdomar (hjärtaktiva läkemedel), t.ex. kalciumflödeshämmare och digoxin. *. läkemedel som sänker ...
https://apoteket.se/produkt/doxorubicin-actavis-koncentrat-till-infusionsvatska-losning-2-mg-per-ml-100-milliliter-injektionsflaska-253890/

*  Alliansens bostäder farliga för ungdomar | Aftonbladet

Bilavgaser kan öka risken för demens, alzheimer, astma, KOL, cancer och hjärtsjukdomar. Är det i en sådan miljö vi vill att ...
https://aftonbladet.se/ledare/a/OOjLw/alliansens-bostader-farliga-for-ungdomar

*  Utmattningssyndrom - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Peter Währborg, läkare och psykoterapeut, specialist i hjärtsjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.. Texten är ...
https://1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utmattningssyndrom/

*  Positiva effekter av fisk och skaldjur på vår hälsa

Minska hjärtsjukdomar. Kolesterol är en viktig del av alla levande djurvävnader. Mättade fetter i vissa livsmedel resulterar i ... Minska hjärtsjukdomar. Kolesterol är en viktig del av alla levande djurvävnader. Mättade fetter i vissa livsmedel resulterar i ...
https://matkultur.nu/positiva-effekter-av-fisk/

*  Mat

Minska hjärtsjukdomar. Kolesterol är en viktig del av alla levande djurvävnader. Mättade fetter i vissa livsmedel resulterar i ... Minska hjärtsjukdomar. Kolesterol är en viktig del av alla levande djurvävnader. Mättade fetter i vissa livsmedel resulterar i ... Du kan drabbas av hjärtsjukdomar som hjärtstopp och ateroskleros.. Bukspottkörteln kan vara skadad vilket resulterar i ...
https://matkultur.nu/category/mat/

Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Medfödda hjärtfel: Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för olika medfödda defekter i hjärtat och de stora blodkärlen.HjärtmuskelinflammationNYHA: New York Heart Association Functional Classification, förkortat NYHA, är ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.Hjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.HjärtmuskelsjukdomFall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Enddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.LöpbandHypertoniStrokerehabilitering: #OMDIRIGERING Slaganfall#RehabiliteringInotrop: Inotrop avser hjärtats kontraktionskraft.Mortalitet: Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet. Mortaliteten kan också beskrivas för en viss sjukdom, och är då incidensen av död på grund av sjukdomen.Triglycerid: Triglycerider (triacylglyceroler) är kemiska föreningar i form av estrar mellan tre fettsyramolekyler och en glycerolmolekyl. Det finns både enkla och blandade triglycerider, där de enkla innehåller samma sorts fettsyra.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Spårväg i Finland: 250px|thumb|right|Linje 1 mot Hamnen vid Salutorget i Åbo år 1959Patent foramen ovale: Patent foramen ovale är en medfödd hjärtsjukdom som återfinns hos cirka 27 procent av befolkningen.Anaerob uthållighet: Anaerob uthållighet är kroppens förmåga att arbeta med hög intensitet under förhållandevis kort tid med hjälp av både aeroba och anaeroba processer. Alltså med hjälp av metaboliska processer som både kräver, respektive inte kräver syre.Förmaksflimmer


ofta


 • Att hjälpa personer med hjärtsjukdomar kräver ofta snabba beslut. (medicheck.se)

fler


 • Nylanserade Coala Heart Monitor är en svensk innovation som ska hjälpa fler att upptäcka hjärtsjukdomar i tid. (medicheck.se)

minskar


 • Fördelarna med Zocord är dess förmåga att sänka kolesterolvärdet i blodet vilket minskar risken för hjärtsjukdomar. (healthexpress.eu)
 • Hos människor på väg in i pensionsåldern minskar stressen - och risken för hjärtsjukdomar. (aftonbladet.se)

mandlar


 • En näve mandlar om dagen ökar det goda kolesterolet och avlägsnar plack i kärlen som kan orsaka hjärtsjukdomar. (kurera.se)
 • Enligt amerikanska forskare har mandlar en förebyggande effekt på hjärtsjukdomar men de innehåller också fibrer, bra fetter och E-vitamin som är bra för hyn. (kurera.se)
 • Att äta mandlar är inget botemedel mot hjärtsjukdomar, men när de äts med måtta och speciellt när de äts i stället för mat med lägre näringsvärde är mandlar ett bra komplement till en redan hälsosam diet, säger en av huvudförfattare i studien, professor Penny Kris-Etherton, vid Pennsylvania State University. (kurera.se)

bland


 • Risken för hjärtsjukdomar och en för tidig död ökar bland människor med ett stressigt arbetet, visar en brittisk studie. (aftonbladet.se)

risk


 • Det är i en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Epidemiology som en forskargrupp visar att de som arbetar stående under långa perioder under dagen löper risk att drabbas av hjärtsjukdomar. (dn.se)

visar


 • En ny studie visar att långa perioder av stående kan bidra till hjärtsjukdomar. (dn.se)

studien


 • Samtliga inblandade var friska och utan hjärtsjukdomar när studien inleddes, skriver forskargruppen i sin artikel som relateras i den brittiska tidningen The Independent på onsdagen. (dn.se)
 • Studien presenterades vid en konferens om hjärtsjukdomar i Texas, USA. (aftonbladet.se)