HypertrofiHjärtkammarförstoring, vänstersidig: Utvidgning av hjärtats vänstra kammare. HjärtförstoringHjärtkammarförstoring, högersidig: Utvidgning av hjärtats högra kammare. Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Hjärtkammarfunktion, höger: Högra hjärtkammarens hemodymiska och elektrofysiologiska verkan.HögerkammardysfunktionMänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.OrganstorlekHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Ventrikulär remodelingKardiomyopati, hypertrofisk: En hjärtmuskelsjukdom kännetecknad av hypertrofi, som huvudsakligen omfattar kamrarnas skiljevägg och som därmed hindrar tömning av den vänstra kammaren.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Cellförstoring: Tillväxtprocesser som leder till ökad cellstorlek.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Fibros: Alla sjukliga tillstånd där fibrös vävnad invaderar något organ, vanligen till följd av inflammation eller annan skada.Natriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.Råttor, Sprague-DawleyHjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Cellstorlek: Cellers volym eller ytmått.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.ElektrokardiografiHjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Monokrotalin: En pyrrolizidinalkaloid och ett växtgift från arter av släktet Crotalaria som förgiftar kreatur och människor genom förtäring av förorenat spannmål och andra födor. Alkaloiden orsakar övertryck i lungartären, högerkammarhypertrofi och sjukliga förändringar i lungornas kärlsystem. Avsevärd minskning av hjärt-lungförändringarna ses efter oral magnesiumbehandling.Kalcineurin: Ett kalcium- och kalmodulinbindande protein som finns främst i det centrala nervsystemet. Det består av två komponenter: en katalytisk enhet, kalcineurin A, och en reglerande enhet, kalcineurin B, med molekylvikter på 60 resp. 19 kD. Kalcineurin har visat sig kunna defosforylera en rad fosfoproteiner, som t ex histoner, myosinets lätta kedjor och regulatorenheten i cAMP-beroende proteinkinas. Det medverkar i styrningen av signalöverföring och utgör måltavla för en viktig grupp av immunosuppressiva läkemedel.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.LunghypertoniFörmaksfunktion, höger: Högra hjärtförmakets hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.Hjärtkammartryck: Trycket i en hjärtkammare. Kammartryckvågor kan mätas i det slående hjärtat via kateterisering eller beräknas med hjälp av avbildningsteknik (t ex dopplerekokardiografi). Informationen är användbar för utvärdering av funktionerna hos hjärtmuskulaturen, klaffarna och perikardiet (hjärtsäcken), särskilt tillsammans med samtidig mätning av andra tryck (i t ex aorta eller förmak).Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Råttor, WistarHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.SignalomvandlingPatienträttigheterMyosin, tung kedjaRåttor, inavlade SHRAdenoider: Polyper.TidsfaktorerEndomyokardiell fibros: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av förtjockning av hjärtats innerhinna (endokardiet), och ofta av den innersta tredjeden av hjärtmuskulaturen (myokardiet). Vänster hjärtkammare är mest utsatt. Förstorat hjärta och kronisk hjärtinsufficiens kan också förekomma.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Hjärtseptum: Det tunna membranet mellan hjärtats två förmak eller den tjockare skiljeväggen av muskelvävnad mellan hjärtats båda kammare.RNA, budbärarKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Råttor, inavlade WKYDjur, nyföddaMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).Möss, inavlade C57BLMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.KardiomyopatierVänsterkammardysfunktionBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Cardiomegaly, Exercise-InducedSystoleMuskelproteinerArytmogen dysplasi i högra hjärtkammare: Medfödd hjärtmuskelsjukdom där fettvävnad i hjärtmuskeln leder till svaghet och aneurysmatisk utvidgning av infundibulum, apex och högra ventrikelns basilardel, och till ventrikeltakykardi i högra ven trikeln.Aortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.SidodominansSammandragningKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Anpassning, fysiologiskNFATC-transkriptionsfaktorerGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Tandköttsförstoring: Onormal förstoring av tandköttet pga förstorade celler.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Dopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Medborgerliga rättigheter: Lagstadgat skydd för den enskildes fri- och rättigheter, för rättvisa inför lagen, rösträtt och mot diskriminering pga ras, religion, etniskt ursprung, ålder eller kön.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.SlagvolymKardiomyopati, dilaterande: Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.Hjärtstimulerande medelFysisk kondition, djurTryckRåttor, inavlade DahlACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.Ventrikulära myosinerMyostatinSarcoplasmic Reticulum Calcium-Transporting ATPasesHjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.Rätt att ha barnUnderbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.GifterNatriuretisk peptid, hjärnaLosartan: En angiotensin typ 1-receptorantagonist med blodtryckssänkande verkan, genom minskad pressoreffekt av angiotensin II.HjärtsjukdomarSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.HyperplasiMuskelceller: Mogna, sammandragande celler, allmänt kända som myocyter, som bildar någon av tre olika muskelvävnader. De tre typerna är: skelettmuskelceller, hjärtmuskelceller och glattmuskelceller. De utvecklas från embryonala muskelförstadieceller, kallade myoblaster.GATA4-transkriptionsfaktorAngiotensin-typ 1-receptorHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Adrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.beta-adrenerga receptorerKollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.Hydralazin: Ett direktverkande, kärlvidgande medel som används för behandling av högt blodtryck.Peptidyl-dipeptidas ANefrektomiDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gq-G11: En familj alfaunderenheter till heterotrimert GTP-bindande protein som aktiverar fosfolipas C-beroende signalvägar. Gq-G11 kan även skrivas Gq/G11.Brott mot mänskliga rättigheter: Avsiktlig felbehandling eller diskriminering av vissa människogrupper, bl a genom brott mot de grundläggande rättigheter som stadgas av Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen av FNs generalförsamling genom resolution 217 A (III) den 10 december 1948 och kompletterad 1966 med de två internationella konventionerna om "ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter" och "medborgerliga och politiska rättigheter".BehandlingsresultatFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Renin-angiotensinsystemHjärtvolym: Volymen av den blodmängd som hjärtat innehåller vid givna tidpunkter i hjärtcykeln. Den mängd blod som pumpas ut från en kammare vid varje slag kallas slagvolym.TetrazolerRätten att döFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Cardiac CatheterizationBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.SarkomererKlippel-Trenaunay-Webers syndrom: Ett sällsynt sjukdomstillstånd som oftast drabbar en lem och som kännetecknas av hypertrofi hos skelettbenet och tillhörande mjukvävnader, stora hemangiom i huden, ihållande nevus flammeus (eldsmärke) och hudvaricer.ReninAngiotensinreceptorerHjärtmyosinerAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Kvinnans rättigheter: Kvinnors rätt till jämlikhet i fråga om social och ekonomisk ställning och utbildning.Kardiomyopati, hypertrofisk familjärUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionHypertoni, renovaskulär: Högt blodtryck till följd av blockerad eller hoptryckt njurartär.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Protonkogenproteiner c-aktDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Ventrikulärt utflödeshinderRetledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.Råttor, inavlade stammarNormalvärdenGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Mekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Muskelfibrer: Stora, flerkärniga enkelceller, cylindriska eller prismatiska till formen, som bildar skelettmuskulaturens grundläggande enhet. De består av myofibriler, inneslutna i och förenade med sarkolemmat (muskeltrådens hölje). De uppkommer genom sammansmältning av skelettmyoblaster till ett syncytium och efterföljande differentiering.EnzymhämmareHjärtminutvolym, låg: Tillstånd med minskad minutvolym, oftast hos patienter med hjärtsvikt till följd av kärlsjukdom, högt blodtryck, hjärtmuskelsjukdom, klaffel eller hjärtsäckssjukdom.Prospektiva studierHjärtkammardysfunktion: Ett tillstånd kännetecknat av nedsatt funktion hos hjärtkamrarna.HjärtfunktionstesterFallots tetrad: En kombination av medfödda hjärtfel, bestående av 1) pulmonalstenos, 2) kammarskiljeväggsdefekter, 3) dextroposition (högersidig placering) av aortan, så att den åsidosätter kammarskiljeväggens funktion och tar in både ven- och artärblod, och 4) hypertrofi av höger kammare.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Hypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Hjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.Alfa-1-adrenerga receptorerAngiotensin Receptor AntagonistsKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Kollagen typ X: Ett icke-fibröst kollagen som huvudsakligen påträffas i slutligt differentierade hypertrofa kondrocyter. Det är en homotrimer bestående av tre identiska alfa1(X)-enheter.Broskceller: Broskbildande polymorfa celler.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Slumpmässig fördelningKaptopril: En kraftfull och specifik blockerare av peptidyldipeptidas A. Enalapril: En ACE-hämmare som används för behandling av högt blodtryck.TOR Serine-Threonine KinasesAortaförträngning: Sammandragning eller åtsnörpning av kroppspulsådern mellan bågen och den nedstigande delen (descendens).Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.NoradrenalinPapillarmusklerKlenbuterol: En fenylaminoetanol med substitutioner, som vid låga doser har beta-2-adrenomimetiska egenskaper. Den används som bronkutvidgande medel vid astma.UppregleringApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Ribosomprotein-S-6-kinaser, 70-kDaHjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Minoxidil: Ett kraftfullt, direktverkande kärlvidgande medel som minska det perifera motståndet och ger blodtrycksfall.Imidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Transforming growth factor betaMuskelatrofiMitogenaktiverade proteinkinaser: En överordnad familj av protein-serin-treoninkinaser som aktiveras av olika stimuli via proteinkinaskaskader. De utgör slutprodukterna i kaskaderna, som utlöses av fosforylering genom mitogenaktiverade proteinkinaskinaser, vilka i sin tur aktiveras av mitogenaktiverade proteinkinaskinaskinaser. EC 2.7.11.24.TonsilVektorkardiografiInsulinliknande tillväxtfaktor I: En väl beskriven basisk peptid som tros utsöndras från levern och följa blodcirkulationen. Den har tillväxtreglerande, insulinliknande och mitogena egenskaper. Tillväxtfaktorn är till stor del, men inte helt, beroende av tillväxthormon. Den tycks i huvudsak vara verksam hos vuxna, till skillnad från insulinliknande tillväxtfaktor II, som är en viktig tillväxtfaktor i foster.Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.RiskfaktorerIdrott: Fysisk aktivitet eller spel som kräver fysisk ansträngning eller skicklighet. Drivkraften kan vara av olika slag, t ex nöje, tävlingslust och/eller ekonomisk belöning.HjärttumörerAdenovirus: En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.RamiprilGlykogensyntaskinas 3: Ett glykogensyntaskinas som beskrivits som ett nyckelenzym i glykogenmetabolismen. Det reglerar ett skiftande antal funktioner, som t ex celldelning, mikrotubulifunktioner och apoptos (programmerad celldöd). EC 2.7.1.37.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Njurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Bifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.

*  Syfilis, kardiovaskulär - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3810

*  Nässjukdomar - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2826

*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689

*  Bacteroidaceaeinfektioner - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=368

*  Dissektion av inre halsartär - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=607

*  Dvärgväxt - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1043

*  Infarkt, främre hjärnartär - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1994

*  Muskelatrofi - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2606

*  Ätande, överdrivet - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1890

*  Parapsoriasis - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3008

*  Trikinos - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3964

*  Benbildning, heterotop - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2899

*  Fästingtoxikoser - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3896

*  Kuru - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2117

*  Koristom - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=721

*  Orthomyxoviridaeinfektioner - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2898

*  Prostatatumörer - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3276

*  Elefantsjuka - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1106

*  Amyloidneuropatier - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=173

*  Kardiomyopati, dilaterande - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=596

*  Tauopatier - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3833

*  Antifosfolipidsyndrom - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=249

*  Acanthosis nigricans - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=25

*  Alkoholmissbruk - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=139

*  Osteosarkom - lookfordiagnosis.com

Hjärtkammarförstoring, vänstersidig. * Hjärtkammarförstoring, högersidig. * Hyperurikemi. * Hyperventilering. * Hypervitaminos ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2928

Hypertrofi: Hypertrofi är den medicinska termen när en vävnad eller ett organ är förstorad (organomegali), och kallas också organförstoring eller vävnadsförstoring. Vid hypertrofi ökar organets storlek på grund av att cellerna förstoras och organet eller vävnaden ansamlar vätska, medan neoplasi innebär att ett organ förstoras t ex på grund av tumörer.RättvisaAchy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".HypertoniSinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.NYHA: New York Heart Association Functional Classification, förkortat NYHA, är ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.HyperintensitetDiastoleAfterload: Afterload innebär inom kardiologin det tryck som hjärtat måste övervinna för att fickklaffarna ska öppnas.Emmett Till: Emmett Louis "Bobo" Till, född 25 juli 1941 i Chicago, Illinois, död 28 augusti 1955 (mördad) vid Tallahatchiefloden nära Money, Mississippi, var en fjortonårig afroamerikansk pojke från Chicago som mördades brutalt i Money, en liten stad i delstaten Mississippis deltaregion. Hans död har angivits vara en av huvudhändelserna som radikaliserade den växande medborgarrättsrörelsen i USA.KennelklubbEnddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.HjärtmuskelsjukdomInotrop: Inotrop avser hjärtats kontraktionskraft.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.Myostatin: Myostatin eller GDF-8 är ett protein som är en tillväxtfaktor för skelettmuskler med vanligen hämmande funktion.Garfield County, UtahNjure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Losartan: Losartan är en angiotensin ll-antagonist som används vid behandling av högt blodtryck, ofta i kombination med hydroklortiazid (ett diuretikum, urindrivande medel). Losartan är huvudbeståndsdelen i det bästsäljande läkemedlet Cozaar (mot högt blodtryck) som marknadsförs av Merck & Co och är receptbelagt.Hyperplasi: Hyperplasi (av grekiskans plassein, forma) är vävnadsökning av ett organ (organomegali). Innebär en ökning av cellantalet i en vävnad på grund av cellnybildning, exempelvis prostatahyperplasi.