Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Infarkt: Ett patologiskt förlopp med plötsligt inträdande brist på blodförsörjning till något område i kroppen, vilket leder till nekros. Orsaken är oftast blodpropp, embolus eller kärlvred.ElektrokardiografiCerebral infarkt: Uppkomst av områden av nekros i hjärnan till följd av otillräckligt blodflöde, arteriellt eller venöst. Hjärninfarkter indelas allmänt efter hjärnhalva (dvs vänster eller höger), lob (t ex främre lob) , artärnät (t ex främre hjärnartär) och etiologi (t ex emboli). Syn. cerebral infarkt.Angioplasty, Balloon, CoronaryTrombolysbehandlingKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.TidsfaktorerAnterior Wall Myocardial InfarctionMyokardreperfusionRiskfaktorerVentrikulär remodelingBehandlingsresultatProspektiva studierStreptokinasKreatinkinas: Ett transferas som katalyserar bildandet av fosfokreatin från ATP + kreatin. Reaktionen lagrar ATP-energi som fosfokreatin. Tre cytoplasmaisoenzymer har påvisats i mänskilig vävnad: MM i skelettmuskulatur, MB i hjärtmuskelvävnad och BB i nervvävnad; dessutom har ett mitokondrieisoenzym identifierats. Med makrokreatinkinas avses ett kreatinkinas i komplex med andra serumproteiner. EC 2.7.3.2.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Hjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Fibrinolytika: Fibrinolysin eller ämnen som omvandlar plasminogen till fibrinolysin (plasmin).Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.PrognosKärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.TrombocytaggregationshämmareUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Angina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Prediktivt värde av testerStentarPercutaneous Coronary InterventionMyokardrevaskulariseringBlodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.RecurrenceMyokardischemiEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Chock, kardiogenKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Inferior Wall Myocardial InfarctionRiskbedömningVänsterkammardysfunktionSjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.SlagvolymAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Retrospektiva studierBröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Proportional hazard-modellerRegisterIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Acetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Akut koronarsyndromKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.VävnadsplasminogenaktivatorSurvival AnalysisHjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Hjärtbristning efter infarkt: Någon bristning i hjärtat efter hjärtinfarkt.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.EnzymtesterFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Läkemedelsavgivande stentarCardiac CatheterizationBlödning: Läckage av blod från blodkärl.Troponin TRiskPlötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Troponin IHjärt-kärlmedelAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Myokardiell reperfusionsskadaHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Survival RateTiklopidinBlodproppSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Hjärt-kärlsjukdomarAge FactorsHjärtstimulerande medelKaplan-Meier EstimateRandomiserade kliniska prövningar, principerChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.KoronarocklusionKranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.OddskvotAkutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.SingelfotonemissionstomografiMjältinfarkt: Otillräckligt artär-eller venblodflöde i mjälten, pga embolism, blodproppar, kärlvridning eller tryck, vilket leder till makroskopisk nekros.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Heparin: En mycket sur mukopolysackarid, bestående av lika delar sulfaterad D-glukosamin och D-glukuronsyra med sulfaminbryggor. Molekylvikten kan variera från sex- till tjugotusen. Heparin finns och produceras i lever, lungor, mastceller osv hos ryggradsdjur. Dess funktion är inte klarlagd, men det används för att förhindra blodlevring in vivo och in vitro, i form av olika salter.Blodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Kreatinkinas, MBImmunglobulinfragment, Fab: Antigenbindande enheter bestående av en komplett lätt kedja och ungefär en halv tung kedja, hoplänkade med disulfidbindningar. Fab innehåller den antigenbindande plats som är en del av det variabla området på immunglobulinmolekylen.Trombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplexHjärtbristning: Bristning i hjärtats väggar, i de inre förmaks- eller kammarskiljeväggarna, papillarmusklerna eller chordae tendinae (papillarmusklernas sensträngar), eller i någon av hjärtklaffarna. Sådana bristningar kan uppkomma till följd av en rad olika patologiska tillstånd, men oftast är de en följd av hjärtinfarkt.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.ACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.HjärtfunktionstesterMagnetisk resonanstomografi, cine: En avbildningsteknik som används främst inom kardiologi. Genom att koordinera den snabba gradient-eko-MRI-sekvensen med retrospektiv EKG-synkronisering kan ett stort antal korttidsbilder jämt fördelade över hjärtcykeln framställas. Dessa bilder flätas samman till en filmsekvens, som åskådliggör kammar- och klaffrörelser och blodflödesmönster i hjärtat och de strora kärlen.TrombektomiHjärtsjukdomarSensitivitet och specificitetCerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.RegressionsanalysSjukdomsgradsmåttHjärtödem: En manifestation av hjärtsvikt beroende på ökat tryck i vener och kapillärkärl och ofta förknippad med natriumretention i njurarna.VävnadsöverlevnadLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Hjärnstamsinfarkter: Infarkter som förekommer i hjärnstammen (mitthjärnan, bryggan och den förlängda märgen). Det finns flera specifika syndrom, kännetecknade av sina bestämda kliniska uttrycksformer och bestämda ställen för den ischemiska skadan.VentrikelseptumrupturPlötslig död: Plötsligt upphörande av alla livsnödvändiga kroppsfunktioner, manifesterat av bestående förlust av samtliga hjärnans, andningssystemets och hjärt-kärlsystemets funktioner.Hjärtaneurysm: Utvidgning av en del av hjärtkammarens vägg, oftast den vänstra, eller, sällan, en säckformad utbuktning genom väggen (falskt hjärtbråck). Tillståndet följer vanligtvis på en hjärtinfarkt, men även andra orsaker, som t ex bakteriell endokardit eller fysisk skada, har beskrivits.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Anistreplas: Ett acylerat, inaktivt komplex av streptokinas och humant lysinplasminogen. Efter injicering hydrolyseras acylgruppen långsamt, varvid bildas en aktivator som omvandlar plasminogen till plasmin, och f ibrinolys sätts igång. Halveringstiden är ca 90 minuter, att jämföras med 5 minuter för TPA, 16 minuter för urokinas och 23 minuter för streptokinas.TroponinNo-Reflow PhenomenonKranskärlsrestenosMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.TalliumradioisotoperKammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.KontrastmedelFörenta StaternaIntra-aorta ballongpumpning: Motpulsation som åstadkoms genom att en pumpenhet, synkroniserad med patientens EKG, snabbt fyller en ballong i aortan med helium eller koldioxid i tidigt skede av diastole och tömmer ballongen när systole börjar. När ballongen utvidgas ökar den det diastoliska trycket i aorta, och när den töms sänks det systoliska trycket. Följden blir minskad vänsterkammarbelastning och ökad hjärtmuskel- och perifer genomblödning.PatientomflyttningLångtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.Teknetium Tc 99m-sestamibiTeknetium Tc 99m-pyrofosfatAngioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.Hjärtklinik: Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Postoperativa komplikationerPatienttransporterTime-to-TreatmentHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Dobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.Enoxaparin: Ett fragment av heparin med låg molekylvikt och med 4-enopyranosuronatnatriumstruktur vid den icke-reducerande änden av kedjan. Det framställs genom depolymerisering av bensylestern i slemhinneheparin från gris. Medlet används terapeutiskt mot trombos.Cicatrix: Nybildning av vävnad (ärrvävnad) i samband med sårläkning.Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.PatientintagningC-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.Blodpropp, vandrande: Sjukdomstillstånd orsakat av blodpropp i någon form som transporterats av blodströmmen från ett kärl på avstånd från den aktuella platsen.Konfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Råttor, WistarDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.RökningSirolimusJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Diabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Hirudiner: Det viktigaste aktiva ämnet i blodiglars spottkörtelsekret. Det har koagulationshämmande effekt.Kammartakykardi: En onormalt snabb kammarrytm med breda QRS-komplex, oftast över 150 per minut. Störningen uppstår inuti kammaren, under His bunt, och är vanligen förknippad med atrioventrikulär dissociation.Natriuretisk peptid, hjärnaROC-kurvanalysDiabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.SugningAkuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Kardiologi: Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.RadionuklidventrikulografiUnderbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.Slumpmässig fördelningVårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Kärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.PatientutskrivningDanmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Ischmisk prekonditionering, myokardiell: Exponering av hjärtmuskelvävnad för korta, upprepade perioder av kärltillslutning i syfte att göra hjäörtmuskulaturen motståndskraftig mot skadliga effekter av ischemi och återgenomblödning. Förexponeringens tidslängd och antalet gånger vävnaden utsätts för ischemisk och genomblödningsmanipulation kan variera, med ett genomsnitt på 3 - 5 minuter.VävnadsdödSverigeKollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.Propensity ScoreCineangiografi: Metod för filmning av ett kontrastmedels passage genom blodkärl.Polymorfism, genetiskHjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.Ultraljudsundersökning, interventionellSystoleMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Gadolinium-DTPA: En förening av gadolinium och kelatmedlet dietylentriaminpentaättiksyra (DTPA), som ges som signalförstärkande "kontrastmedel" vid magnetresonansundersökning av skalle och ryggrad.VektorkardiografiMesenkymal stamcellstransplantationAmbulanser: Fordon utrustade för transport av sjuka eller skadade i behov av akut vård.Mediainfarkt: Utveckling av koagulationsnekros efter ischemi i någon del av det område som försörjs av den mellersta hjärnartärens kärlsystem. Kliniska tecken är kontralateral svaghet och känselbortfall i arm och ansikte och kontralateral homonym hemianopsi. Utbredda hemisfärskador kan leda till afasi, alexi, agrafi, akalkuli, fingeragnosi, anosognosi och apraktagnosi.MyoglobinSekundär preventionKärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.Hirudinbehandling: Bruk av hirudin som antikoagulant vid behandling av hjärt- och blodsjukdomar.

*  Experten: Hjärtproblem kan ha hormonell koppling | Allers

... är ovanligt att yngre kvinnor får hjärtinfarkt. Ett fåtal av dem som drabbas har en spricka i ett av hjärtats blodkärl. Läs mer ... Det är ovanligt att yngre kvinnor får hjärtinfarkt, men årligen drabbas cirka 240 kvinnor under 50 år i Sverige. Hos ett fåtal ... Men alla drabbade får inte symtom som är typiska vid en hjärtinfarkt. Risken finns att sjukvården då missar och inte ställer ... När en patient kommer in akut med bröstsmärtor och man misstänker hjärtinfarkt brukar man göra en kranskärlsröntgen och då ser ...
https://allers.se/spricka-kranskarl-kvinna/

*  Bättre vård och hälsa - färre dör i akut hjärtinfarkt - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Bättre sjukvård och hälsa gör att allt färre dör i akut hjärtinfarkt i Sverige. Enligt statistik från Socialstyrelsen är det nu ... Bättre sjukvård och hälsa gör att allt färre dör i akut hjärtinfarkt i Sverige. Enligt statistik från Socialstyrelsen är det nu ... Under förra året dog närmare 6 900 personer av akut hjärtinfarkt i Sverige, drygt 4 300 färre jämfört med 2001. ... Under förra året dog närmare 6 900 personer av akut hjärtinfarkt i Sverige. Foto: Bertil Ericson/Scanpix. ...
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5394674

*  Utländsk födda kvinnor och fysisk aktivitet, vikt/övervikt och kunskaper om risk för hjärtinfarkt - Malmö högskola

Utländsk födda kvinnor och fysisk aktivitet, vikt/övervikt och kunskaper om risk för hjärtinfarkt. Kontaktperson: Ellis Janzon ... Forskning visar att risken för hjärtinfarkt bland medelålders kvinnor inte minskas i samma takt som bland män i samma ålder. ... Utländsk födda kvinnor och fysisk aktivitet, vikt/övervikt och kunskaper om risk för hjärtinfarkt. ... övervikt och kunskaper om risk för hjärtinfarkt ... är välkända riskfaktorer för hjärtinfarkt.. Dessa attityder ...
mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Utlandsk-fodda-kvinnor-och-fysisk-aktivitet-viktovervikt-och-kunskaper-om-risk-for-hjartinfarkt/

*  Hjärta och smärta | Boalts bygdegård

Han föreläser med hjälp av PowerPoint med betoning på hjärtinfarkt, kärlkramp samt vad man gör på sjukhuset i form av ...
bygdegardarna.se/boalt/evenemang/hjarta-och-smarta/

*  Blodgrupp påverkar risk för hjärtinfarkt | SVT Nyheter

B eller AB löper högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, jämfört med mersoner med blodgrupp 0. ... Blodgrupp påverkar risk för hjärtinfarkt. Personer med blodgrupp A, B eller AB löper högre risk att drabbas av hjärtinfarkt ... Nja, kanske inte riktigt, men forskning visar att det finns en skillnad i risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, ...
https://svt.se/nyheter/vetenskap/blodgrupp-paverkar-risk-for-hjartinfarkt?mobilmeny=1

*  Innehåll nr 1 2007 - Forskning & Medicin

Stress i familjen och arbetet försämrar prognosen för kvinnor som haft hjärtinfarkt. Forskare vid Karolinska Institutet har för ...
forskningmedicin.vr.se/knappar/tidigarenummer/innehallnr12007.4.2d90e1b81116cee9c4e80001541.html

*  Forskning minskar dödlighet i hjärtinfarkt

... åren och antalet avlidna i hjärtinfarkt har minskat kraftigt på bara sju år. För att fortsätta minska ytterligare föreslår ... Allt för många som har fått en hjärtinfarkt tar sig i dag till sjukhuset på annat sätt än med ambulans. Det innebär att vården ... Den svenska hjärtvården håller mycket hög klass, men för att den ska vara till någon nytta måste den som fått en hjärtinfarkt ... När Hjärt-Lungfonden 2007 satte upp målet att med forskningens hjälp halvera antalet döda i hjärtinfarkt, var det nog många som ...
https://hjart-lungfonden.se/-Nyheter-/Forskning-minskar-dodlighet-i-hjartinfarkt/

*  Nyttigt dricka te efter hjärtinfarkt | Aftonbladet

Flitiga tedrickare klarar sig enligt en studie i tidskriften Circulation bättre efter en hjärtinfarkt än de som inte dricker te ... Nyttigt dricka te efter hjärtinfarkt. Överlevnaden högre bland flitiga tedrickare enligt ny studie. NYHETER. 6 maj 2002 22:49. ... Israeliska forskare har funnit att drygt tre år efter en hjärtinfarkt var överlevnaden högre bland dem som drack minst 14 ... Flitiga tedrickare klarar sig enligt en studie i tidskriften Circulation bättre efter en hjärtinfarkt än de som inte dricker te ...
aftonbladet.se/nyheter/article10276442.ab

*  Q-vågor och genomgången infarkt - EKG.nu

Faktum är att Q-vågor orsakade av hjärtinfarkt är övergående i upp till 30 % av fallen och de representerar inte nödvändigtvis ... Det finns även patologiska R-vågor, vilka talar mycket starkt för genomgången hjärtinfarkt. Kriteriet är som följer:. R-våg ≥0, ...
https://ekg.nu/q-vagor-och-infarkt/

*  Syrgas vid akut hjärtinfarkt ifrågasätts i svensk studie - Nyheter - Högskolan i Borås

1 miljoner från Hjärt-Lungfonden för att forska kring nyttan av syrgas vid akut hjärtinfarkt. ... Syrgas vid akut hjärtinfarkt ifrågasätts i svensk studie I ett halvt sekel har sjukhusen gett syrgas till patienter med akut ... I samband med akut hjärtinfarkt mäts alltid syremättnaden i blodet. Det stora flertalet, 90 procent har en syremättnad som är ... hjärtinfarkt med normal syresättning, utan att ta reda på om det är bra eller inte. - Nu har det börjat ryktas att det kanske ...
hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2014/Januari/Syrgas-vid-akut-hjartinfarkt-ifragasatts-i-landsomfattande-studie/

*  Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i...

Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa ... Hjärtinfarkt i Sverige Hjärtinfarkt i Sverige drabbade och avlidna i akut hjärtinfarkt sedan 1990 Hjärt-Lungfonden November ... 4 TEMA Hjärtinfarkt Det ligger i släkten Trots att hennes pappa och två farbröder hade avlidit i hjärtinfarkt trodde inte Maj ... 10 tema Hjärtinfarkt En underskattad riskfaktor Att en hjärtinfarkt ofta följs av en depression är väl dokumenterat. Det är ...
docplayer.se/976763-Forskning-for-halsa-med-hjartinfarkt-i-familjen-basta-gavan-depression-farligt-for-hjartat-ekg-da-och-nu-okad-risk-syns-i-generna.html

*  Kolesterol | Ladenberg Nutrition

Så mycket som 38% av män och kvinnor dör i samband med att man får en hjärtinfarkt. Det kan vara den första hjärtinfarkten som ... De 5 hälsosamma vanorna för att förhindra hjärtinfarkt. Sep 23, 2014. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i ...
ladenberg.se/category/kolesterol/

*  Svar om misstänkt hjärtinfarkt på 15 minuter - Devex MekatronikDevex Mekatronik

... i blodet utvecklats vilken markant kommer att förbättra handläggningen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Patientens blod ...
devexmekatronik.se/case/handlaggning-av-patienter-med-misstankt-hjartinfarkt/

*  LIBRIS - Akutvård vid hjärtinfarkt /

Akutvård vid hjärtinfarkt / av Torbjörn Lundman, Lars Mogensen, Erik Orinius ... Akutvård vid hjärtinfarkt / av Torbjörn Lundman, Lars Mogensen, Erik Orinius Lundman, Torbjörn, 1934- (författare) Mogensen, ...
libris.kb.se/bib/191735

*  Skickades hem trots hjärtinfarkt - P4 Västerbotten | Sveriges Radio

Hon skickades till akutmedicin i Umeå och där konstaterades att hon haft en hjärtinfarkt och led av hjärtsvikt. Ändå skickades ...
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=11214

*  Refraktär angina pectoris, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt

Efterförloppet till hjärtinfarkt kan ge upphov till hjärtsvikt på grund av att delar av hjärtmuskeln dör och ersätts av bindväv ... Vid refraktär angina pectoris, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt ger stamcellsbehandling. *ingen statistiskt signifikant effekt på ... Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekterna av stamcellsbehandling på livskvalitet vid hjärtinfarkt. ...
socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerhjartsjukvard/sokiriktlinjerna/refraktaranginapectoris-hjarti

*  Arne Hegerfors fick hjärtinfarkt och stroke | Hjärt-Lungfonden

Inom loppet av ett halvår drabbades Arne Hegerfors av både hjärtinfarkt och stroke. Det var på målsnöret att Sveriges mest ... Arne Hegerfors fick hjärtinfarkt och stroke. Inom loppet av ett halvår drabbades Arne Hegerfors av både hjärtinfarkt och stroke ... Hans far drabbades av en hjärtinfarkt i exakt samma ålder. Efter en andra infarkt avled han.. - Min hjärtinfarkt beror troligen ... Start / Sjukdomar / Hjärt- och kärlsjukdomar / Hjärtinfarkt / Arne Hegerfors fick tillbaka gnistan *Hjärt- och kärlsjukdomar* ...
https://hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartinfarkt/Mer-lasning/Arne-Hegerfors-fick-tillbaka-gnistan/

*  Kan känslosvall leda till hjärtinfarkt? | Akuten | TV | Arenan | svenska.yle.fi

Kan känslosvall leda till hjärtinfarkt? Ätstörningens många anleten. Människor med psoriasis möter mycket fördomar. ...
https://arenan.yle.fi/1-3142127

*  hjärtinfarkt

Kategoriarkiv: hjärtinfarkt. ,Är du beredd att dö för Second Life?. Posted on januari 12, 2011 by vanadisfalconer ...
https://vanadisser.wordpress.com/category/hjartinfarkt/

Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.Kreatinkinas: Kreatinkinas är ett enzym som katalyserar bildandet av fosfokreatin (PCr) från kreatin och ATP. Fosfokreatin används av muskler som ett kortsiktigt energilager då allt ATP konsumerats.Enddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.NYHA: New York Heart Association Functional Classification, förkortat NYHA, är ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Strokerehabilitering: #OMDIRIGERING Slaganfall#RehabiliteringAcetylsalicylsyraTrombolys: Trombolys är en metod att med läkemedel lösa upp en blodpropp som täpper till ett blodkärl. Behandlingen medför risker, framförallt i form av blödningar eftersom kroppens koagulationsförmåga påverkas.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.BlodproppInotrop: Inotrop avser hjärtats kontraktionskraft.Paramedicin: Paramedicin (av grekiska para: bredvid) är en del av sjukvården som arbetar med alternativ medicin, egentligen medicin "vid sidan om" den konventionella skolmedicinen, som gäller inom den offentliga sjukvården i Sverige.Antikoagulantia: Antikoagulantia eller blodförtunnande läkemedelhttp://www.1177.


personer


 • Under förra året dog närmare 6 900 personer av akut hjärtinfarkt i Sverige. (sverigesradio.se)
 • Under förra året dog närmare 6 900 personer av akut hjärtinfarkt i Sverige, drygt 4 300 färre jämfört med 2001. (sverigesradio.se)
 • Personer med blodgrupp A, B eller AB löper högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, jämfört med mersoner med blodgrupp 0. (svt.se)
 • 11 Ett knepigt genpussel Marju Orho-Melander och hennes forskarteam lägger pussel med gener för att hitta personer som löper ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. (docplayer.se)

Forskning


 • Forskning visar att risken för hjärtinfarkt bland medelålders kvinnor inte minskas i samma takt som bland män i samma ålder. (mah.se)
 • Nja, kanske inte riktigt, men forskning visar att det finns en skillnad i risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, beroende på vilken blodgrupp man har. (svt.se)
 • Forskning från Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att en stor del av dödsfallen i hjärtinfarkt sker utanför sjukhusen. (hjart-lungfonden.se)
 • Tack vare satsningar på forskning och förbättrad vård överlever allt fler även hjärtinfarkt. (docplayer.se)

Svensk


 • Svensk hjärtsjukvård har genomgått stora förbättringar de senaste åren och antalet avlidna i hjärtinfarkt har minskat kraftigt på bara sju år. (hjart-lungfonden.se)

drabbas


 • 08 Alla kan drabbas Riskfaktorerna för hjärtinfarkt syns inte alltid på ytan. (docplayer.se)
 • Det är glädjande att dödstalen sjunker för varje år, men trots den positiva utvecklingen är hjärtinfarkt fortfarande ett mycket stort problem och den vanligaste dödsorsaken i vårt land svenskar drabbas årligen, cirka dör. (docplayer.se)

Sverige


 • Bättre sjukvård och hälsa gör att allt färre dör i akut hjärtinfarkt i Sverige. (sverigesradio.se)
 • Det året dog 10 742 människor av hjärtinfarkt i Sverige. (hjart-lungfonden.se)

risken


 • Forskarna arbetar på många fronter, bland annat för att få bättre förståelse för genernas betydelse när det gäller risken att insjukna i hjärtinfarkt. (docplayer.se)

Fler


Enligt


 • Flitiga tedrickare klarar sig enligt en studie i tidskriften Circulation bättre efter en hjärtinfarkt än de som inte dricker te. (aftonbladet.se)

sjukhusen


 • I ett halvt sekel har sjukhusen gett syrgas till patienter med akut hjärtinfarkt med normal syresättning, utan att ta reda på om det är bra eller inte. (hb.se)

kvinnor


 • Så mycket som 38% av män och kvinnor dör i samband med att man får en hjärtinfarkt. (ladenberg.se)

bland


 • Israeliska forskare har funnit att drygt tre år efter en hjärtinfarkt var överlevnaden högre bland dem som drack minst 14 koppar te i veckan jämfört med dem som helt valde bort drycken. (aftonbladet.se)
 • Några dagar efter en hjärtinfarkt intervjuades de bland annat om sina tevanor. (aftonbladet.se)
 • Bland annat har en högkänslig metod för att mäta hjärtmuskelproteinet troponin (cTnI) i blodet utvecklats vilken markant kommer att förbättra handläggningen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. (devexmekatronik.se)

alltid


 • I samband med akut hjärtinfarkt mäts alltid syremättnaden i blodet. (hb.se)

stor


 • Det här vill Hjärt-Lungfonden göra något åt och det är därför vi ägnar hösten och en stor del av den här tidningen åt just hjärtinfarkt. (docplayer.se)

annat


 • Allt för många som har fått en hjärtinfarkt tar sig i dag till sjukhuset på annat sätt än med ambulans. (hjart-lungfonden.se)

finns


 • Det finns även patologiska R-vågor, vilka talar mycket starkt för genomgången hjärtinfarkt. (ekg.nu)

sjukhuset


 • Han föreläser med hjälp av PowerPoint med betoning på hjärtinfarkt, kärlkramp samt vad man gör på sjukhuset i form av operationer. (bygdegardarna.se)

visar


 • Nya siffror från Socialstyrelsen visar att 7 677 människor dog i hjärtinfarkt förra året. (hjart-lungfonden.se)

procent


 • I Västra Götaland har dödligheten i hjärtinfarkt minskat med 32 procent sedan 2007. (hjart-lungfonden.se)
 • Det akuta omhändertagandet vid en hjärtinfarkt håller yppersta klass, men det är endast 12 procent av de som drabbats av hjärtinfarkt som når upp till målen för eftervården ett år efter infarkten. (hjart-lungfonden.se)