Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Hjärtfrekvens hos foster: Den normala hjärtfrekvensen hos fostret före födseln ligger i intervallet 120 till 160 slag per minut.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Autonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.HjärtsjukdomarHjärttransplantationHjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Fosterhjärta: Hjärtat i foster hos djurarter som föder levande ungar, under tiden efter embryonalstadiet. Arbeten om embryots hjärta indexeras som HJSympatiska nervsystemetLångtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.Baroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.ElektrokardiografiAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Hjärtklaffar: Flikar av hjärtvävnad som hindrar återflöde av blod från hjärtats kammare till förmaken, eller från lungartärerna eller aorta till kamrarna.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Hjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.TidsfaktorerSyrgasförbrukningHjärtfunktionstesterParasympatiska nervsystemetTelemetriHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Bradykardi: Mycket långsam hjärtverksamhet, dvs mindre än 60 slag per minut.PropranololSlagvolymAndningMyokardischemiHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Hjärt-kärlfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del av det.TakykardiEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Hjärt-kärlsystemet: Kroppens blodcirkulationssystem.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.VilaTryckreceptorerPropanolaminerHjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Hjärtstimulerande medelHjärtstopp, framkallat: Stoppande av hjärtmuskelns sammandragningar med hjälp av kardioplegiska medel eller nedkylning under operation.NoradrenalinSinusknutaEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.ReflexAutonoma nervsystemets sjukdomar: Sjukdomar i de sympatiska och parasympatiska grenarna av det autonoma nervsystemet. Funktionsstörningar kan hänga samman med sjukdomar i hypotalamus, hjärnstammen, ryggmärgen eller det perifera nervsy stemet.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Sinusarytmi: Oregelbunden hjärtrytm till följd av nedsatt funktion hos sinusknutan.Hjärtminutvolym, låg: Tillstånd med minskad minutvolym, oftast hos patienter med hjärtsvikt till följd av kärlsjukdom, högt blodtryck, hjärtmuskelsjukdom, klaffel eller hjärtsäckssjukdom.Prospektiva studierHjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Metoprolol: En selektiv adrenerg beta 1-blockerare utan stimulerande verkan. Den har svagare bindning till plasmaalbumin än alprenolol, och kan vara användbar vid angina pectoris, högt blodtryck och hjärtarytmier.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.RiskfaktorerRygglägeHjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.SystoleSignalbehandling, datorstöddAdrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Kardiomyopati, dilaterande: Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.Kroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.Råttor, Sprague-DawleyDiastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).VänsterkammardysfunktionNormalvärdenRåttor, WistarRegionalt blodflödeHjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Dygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.TippbrädetestAtenolol: 4-(2-hydroxi-3-((1-metyletyl)amino)propoxi)bensenacetamid. En kardioselektiv betaadrenoblockerare med egenskaper liknande dem hos propranolol, men utan någon negativ inotrop effekt.Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.HjärtförstoringFosterövervakning: Fysiologisk eller biokemisk övervakning av fostret. Detta görs vanligtvis under värkarbetet, samtidigt med övervakning av livmoderaktiviteten. Fosterövervakning kan även göras prenatalt eller om modern genomgår någon operation.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.Antiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Myokardiell reperfusionsskadaAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.KardiomyopatierHjärtsvikt, systoliskBehandlingsresultatCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Prediktivt värde av testerAdrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.Hjärtstopp: Upphörande av hjärtats slag.Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Medvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.SyrgasVentrikulär remodelingHjärta, konstgjort: En pumpmekanism som kopierar det naturliga hjärtats pumpvolym, frekvens och blodtryck. Det konstgjorda hjärtat kan ersätta hjärtats alla funktioner eller vissa av dem, och det kan vara placerat inuti eller utanför kroppen.GenomspolningHjärtseptum: Det tunna membranet mellan hjärtats två förmak eller den tjockare skiljeväggen av muskelvävnad mellan hjärtats båda kammare.Valsalvas manöverKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Bensazepiner: Föreningar med utbredd användning inom biomedicinen, bl a som dopaminagonister.Dykning: Aktivitet som innebär att man kastar sig i vatten. Hit räknas scuba-dykning och dykning med klocka. Dykning som naturligt beteende hos djur hör också hit, liksom dykning under tryckkammarexperiment med såväl människor som djur.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hjärtskador: Skador i allmänhet eller ospecificerade skador på hjärtat.Respiratory RateBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Autonom nervblockad: Avstängning av sympatiska nervbanor, med insprutning av bedövningsmdel, vid någon av fyra nivåer: blockad av perifera nerver, blockad av sympatiskt ganglion, extraduralblockad och subaraknoidblockad.Reumatisk hjärtsjukdomHjärt-kärlsjukdomarHjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.Adrenergic beta-1 Receptor AntagonistsEnergiomsättningKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Plötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.PulsFysisk uthållighet: Tidsförloppet mellan en fysisk aktivitets början och dess avslutande pga utmattning.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Kardiotokografibeta-adrenerga receptorerSympatomimetikaSympatolytikaPrognosKlonidin: En alfa-2-adrenerg agonist som passerar blod-hjärnbarriären. Klonidinets huvudsakliga verkan består i att reducera den sympatiska spänningen, vilket leder till minskat diastoliskt och systoliskt tryck och lägre puls. Det har också perifer verkan, vilken kan vara orsaken till den övergående blodtrycksstegring som kan ses vid snabb, intravenös tillförsel.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Age FactorsDopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.Hjärtsvikt, diastoliskPacemaker, konstgjordKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.American Heart Association: En ideell förening som verkar för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar.Råttor, inavlade SHRNatriuretisk peptid, hjärnaPrematurslag: En förtidig sammandragning i hjärtat som initieras någon annanstans än i sinusknutan.BlodcirkulationParasympatikusblockerareAndningsmekanikResultats reproducerbarhetGenerell anestesi: Narkos.Hjärtkammarprematurslag: För tidiga sammandragningar av hjärtkammaren, den vanligaste typen av arytmier. Om inte hjärtsjukdom föreligger är sådana av ringa klinisk betydelse, men hos patienter med kranskärlsjukdom utgör de en ständig risk för kammartakykardi eller kammarflimmer och plötslig död.Arterial PressureRiskbedömningAtrioventrikulär knuta: AV-knutan eller Aschoff-Tawaras knuta är en liten muskelgrupp i hjärtat mellan förmak och kammare i förmaksseptum nära koronarsinus. Från den utgår det atrioventrikulära knippet i hjärtats retlednings system.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Förmaksfunktion: Hjärtförmakens (atria) hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.NitroprussidKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.Fysisk kondition, djurDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Förmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Digoxin: En hjärtstimulerande glykosid som huvudsakligen erhålls från fingerborgsblomman Digitalis lanata. Den består av tre sockerdelar och aglykonet digoxigenin. Digoxin har positivt inotrop och negativt kronotrop effekt, och används för att reglera kammarrytmen vid förmaksflimmer och för behandling av kronisk hjärtinsufficiens med förmaksflimmer. Däremot är effekten vid kronisk hjärtinsufficiens och sinusrytm osäker. Marginalen mellan toxisk och terapeutisk dos är liten.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Stress, psykologiskNitroglycerinDobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.VagotomiKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.ReninKall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Hjärtkammarförstoring, vänstersidig: Utvidgning av hjärtats vänstra kammare. Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Stress, fysiologiskUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Karotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.RegressionsanalysNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Förlängda märgen: Den nedre delen av hjärnstammen. Den är belägen under hjärnbryggan och framför lillhjärnan. Den förlängda märgen fungerar som en omkopplingsstation mellan hjärnan och ryggmärgen, och innehåller centra för reglering av andnings-, vasomotorisk, hjärt- och reflexverksamhet.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Denervering: Kirurgiskt avskärande eller avlägsnande av nerven till ett organ eller en kroppsdel.Kammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Fysisk kondition: Tillstånd med känsla av god fysisk form och med optimal prestationsförmåga, som ett resultat av fysisk träning eller fysisk terapi.Hypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.Retrospektiva studierMuskarinblockerare: Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.Ganglieblockerande medel: Medel som främst verkar genom att stoppa nervsignalöverföringen via nikotinreceptorer på autonoma postganglienervceller. Eftersom de har så bred verkan, omfattande blockering av både sympatiska och parasympatiska system, har de i terapeutiskt bruk till stor del ersatts av mer specifika läkemedel. De används dock fortfarande för blodtrycksreglering hos patienter med dissekerande aortaaneurysm och för att sänka blodtrycket under operationer.Slumpmässig fördelningHjärtseptumdefekter: Defekter i hjärtats skiljeväggar, vilka leder till onormal kommunikation mellan motsatta kammare i hjärtat.Hypoplastisk vänsterkammare: Ett syndrom kännetecknat av underutvecklad vänster hjärtkammare, aorta- eller mitralisatresi eller -stenos, och aortahypoplasi. Dessa missbildningar är vanliga orsaker till hjärtsvikt hos små barn.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.PraktololAnaerob tröskel: Den syreförbrukningsnivå vid vilken aerob energiproduktion kompletteras med anaeroba mekanismer i samband med fysisk ansträngning. Detta leder till ökande laktatkoncentration och metabolisk acidos, vi lket kan mätas med direkta mätmetoder.HjärttumörerElektrodermal mätning: Förändring av det elektriska motståndet i huden i samband med känslomässiga reaktioner och vid vissa andra tillstånd.Hjärtkammardysfunktion: Ett tillstånd kännetecknat av nedsatt funktion hos hjärtkamrarna.Mjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid nedbrytning/oxidation av glukos. I koncentrerad form används mjölksyra för att förhindra jäsning i mag-tarmkanalen.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Karbazoler

*  Så här sänker du en hög vilopuls med enkel träning | Wolber

En vuxen normal hjärtfrekvens, eller puls, ligger mellan 60 och 100 slag per minut. Pulsen mäts genom att räkna hur många ...

*  Pulse Sonic K SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier - PDF

Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning ...

*  Hjärtfrekvens - Wikipedia

Hjärtfrekvens är hjärtslagens tempo, och räknas i slag per minut. Ett vanligt sätt att mäta hjärtfrekvensen är att mäta pulsen ... En alltför långsam hjärtfrekvens riskerar att leda till att cellerna inte förses med syre, näringsämnen och annat de behöver ... För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker ... Vid fysisk träning kan kroppen däremot tåla högre hjärtfrekvens; det kan vara både nödvändigt och eftersträvansvärt att få upp ...

*  Hjärt- och kärlsjukdomar - Wikipedia

Förhöjd hjärtfrekvens. *Fysiskt inaktivitet/stillasittande livsstil. *Brist på essentiella näringsämnen som omega-3 och ...

*  Cirkulationssvikt - Wikipedia

Ökad hjärtfrekvens (takykardi). Förändringar i blodtryck. Sänkt blodtryck (systoliska trycket är under 90 mmHg) uppkommer i ett ...

*  Gräsbetessjuka (grässjuka) - SVA

Förhöjd hjärtfrekvens.. *Darrningar och skakningar i muskulaturen.. *Ihållande (tonisk) kramp i mag-tarm systemets ...

*  Sluta röka | Tips och behandlingar mot rökning | euroClinix

Ökad hjärtfrekvens. *Andnöd och förvärrad astma. *Högt blodtryck. *Erektil dysfunktion och impotens ...

*  Bradykardi - Wikipedia

Bradykardi innebär onormalt långsam hjärtfrekvens. Med onormal avses färre än 50 slag per minut (till skillnad mot ...

*  Tusentals i tuffaste tävlingen - P4 Malmöhus | Sveriges Radio

Låg hjärtfrekvens, 60 slag. Det har jag mätt på min klocka.. Det är ingen som ifrågasätter ditt tävlande med tanke på åldern? ...

*  Omnipaque injektionsvätska, lösning 140 mg I/ml - Köp direkt på Apoteket

Långsam hjärtfrekvens. *. Huvudvärk, kräkningar, feber. Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare ...

*  Lisinopril/Hydroklortiazid STADA tablett 10 mg/12,5 mg - Handla på Apoteket.se

Handla Lisinopril/Hydroklortiazid STADA tablett 10 mg/12,5 mg hos Apoteket - Fraktfria alternativ och trygga betalningar. Ditt apotek på nätet

*  Nicorette medicinskt tuggummi 2 mg - Handla på Apoteket.se

Hjärtklappning (en avvikande upplevelse av dina hjärtslag), ökad hjärtfrekvens, högt blodtryck. *. Hudutslag (inklusive ...

*  Combigan ögondroppar, lösning 2 mg/ml + 5 mg/ml - Köp direkt på Apoteket

Hjärtproblem (t ex bröstsmärta) eller oregelbunden hjärtfrekvens. *. Ökad eller minskad hjärtfrekvens eller lågt blodtryck ...

*  Mannitol Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning 150 mg/ml - Beställ på Apoteket.se

Snabb hjärtfrekvens.. *. Lågt eller högt blodtryck.. *. Tromboflebit (blodpropp och inflammation vid injektionsstället). ...

*  Sov ut! Hur sömn hjälper dig att nå bättre Pokerresultat

Minskad hjärtfrekvens.. *Sekretionen av vissa kemikalier som ser till att hjälpa nästa steg i sömnen. ...

*  Letrozol Stada filmdragerad tablett 2,5 mg - Beställ på Apoteket.se

Beställ Letrozol Stada filmdragerad tablett 2,5 mg hos Apoteket - Snabb leverans och noga utvalda hälsoprodukter. Telefon 0771 - 450 450

*  Detrusitol filmdragerad tablett 2 mg - Köp direkt på Apoteket

långsam hjärtfrekvens (bradykardi). *. eller tidigare har haft problem med hjärtat såsom:. *. - kardiomyopati (svag hjärtmuskel ...

*  RELVAR ELLIPTA inhalationspulver, avdelad dos 92 mikrogram/22 mikrogram - Köp på Apoteket.se

Beställ RELVAR ELLIPTA inhalationspulver, avdelad dos 92 mikrogram/22 mikrogram hos Apoteket - Stort utbud och alla läkemedel i lager. Handla online eller i butik

*  Alfuzosin Orion depottablett 10 mg - Köp tryggt på Apoteket

Snabb hjärtfrekvens (takykardi). *. Dåsighet *. Rinnande näsa, kliande näsa, nysningar och täppt näsa. ...

*  Detrusitol SR depotkapsel, hård 4 mg - Beställ på Apoteket.se

Andra biverkningar som har rapporterats innefattar svåra allergiska reaktioner, förvirring, hallucinationer, ökad hjärtfrekvens ...

*  Denguefeber - Wikipedia

Svår klåda och långsam hjärtfrekvens kan emellertid förekomma. Under detta stadium kan personen råka ut för ...

*  Armisarte koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket

Om du börjar känna bröstsmärta (vanlig) eller har snabb hjärtfrekvens (mindre vanlig). ...

*  ReFacto AF pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 3000 IE - Handla på Apoteket.se

bröstsmärta, snabb hjärtfrekvens, hjärtklappning. *. lågt blodtryck, smärta och rodnad vid en ven förknippat med en blodpropp, ...

*  Amlodipin Bluefish tablett 5 mg - Beställ på Apoteket.se

hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls). • inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig ...

*  Stalevo filmdragerad tablett 175 mg/43,75 mg/200 mg - Köp tryggt på Apoteket

I händelse av en överdosering kan du känna dig förvirrad eller upprörd, din hjärtfrekvens kan vara långsammare eller snabbare ...

Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".NYHA: New York Heart Association Functional Classification, förkortat NYHA, är ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.Hjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.Medfödda hjärtfel: Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för olika medfödda defekter i hjärtat och de stora blodkärlen.Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.LöpbandTelemetri: Telemetri (av grekiskans 'tele' och 'metros') betyder egentligen fjärrmätning. Telemetri är trådlös överföring av mätdata från ett mätobjekt.KennelklubbSinusbradykardi: Sinusbradykardi är en arytmi som innebär att hjärtat slår långsammare än 50 slag per minut. Denna gräns gäller inom svensk sjukvård.PropranololEnddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.Takykardi: -, |Anaerob uthållighet: Anaerob uthållighet är kroppens förmåga att arbeta med hög intensitet under förhållandevis kort tid med hjälp av både aeroba och anaeroba processer. Alltså med hjälp av metaboliska processer som både kräver, respektive inte kräver syre.Baroreceptor: Baroreceptorer, tryckreceptorer, är en typ av mekanoreceptorer som indirekt känner av blodtrycket. Dessa finns lokaliserade i karotisbulben halspulsådern (sinus caroticus) och i aortabågen (arcus aortae).Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.Inotrop: Inotrop avser hjärtats kontraktionskraft.Pacemakerceller: Pacemakerceller är de specialiserade hjärtmuskelceller som kan generera spontana depolarisationer med en viss rytmicitet. I hjärtat finns det tre vävnader som har denna funktion; Sinusknutan, AV-knutan samt purkinjefibrerna.PatellarreflexBainbridgereflexen: Bainbridgereflexen innebär den effekt hos hjärtat, då ett ökat blodtryck i hjärtats förmak kommer att öka hjärtfrekvensen. Det ökade blodtrycket i förmaken står i relation till ökat ventryck och ökat venöst flöde.MetoprololHjärtmuskelsjukdomDiastoleMidnatt: Med midnatt avses i dagligt tal klockslaget 00:00 eller 24:00, då ett dygn övergår till nästföljande dygn, eller tiden kring detta klockslag.HypotoniHypertoniQualia: Qualia är ett filosofiskt begrepp för den subjektiva fenomenvärlden; qualia är den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser. Det vill säga de känslor eller upplevelser som påstås inte gå att beskriva, såsom till exempel smaken av choklad, upplevelsen av färgen rött eller fysisk smärta.


Ökad

 • Ökad hjärtfrekvens (takykardi). (wikipedia.org)
 • Dumpning yttrar sig genom yrsel, kallsvettningar och ökad hjärtfrekvens. (wikipedia.org)
 • ökad andnings- och hjärtfrekvens, eventuellt med akut debuterande förmaksflimmer eller blodstörtning. (wikipedia.org)
 • Nedkylning är obehagligt och kan skapa stress (frysningar, skakningar, ökad hjärtfrekvens). (wikipedia.org)
 • Vrede kan ha fysiska samband såsom ökad hjärtfrekvens, blodtryck och nivåer av adrenalin och noradrenalin. (wikipedia.org)

bradykardi

 • För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. (wikipedia.org)
 • Bradykardi innebär onormalt långsam hjärtfrekvens. (wikipedia.org)
 • Även om en snabb hjärtfrekvens (takykardi) på grund av lågt blodtryck är vanligare, kan 10 % av de som lider av anafylaxi ha en långsam hjärtfrekvens (bradykardi) med lågt blodtryck. (wikipedia.org)

blodtryck

 • Kombinationen av en långsam hjärtfrekvens och lågt blodtryck är känd som Bezold-Jarisch reflex. (wikipedia.org)
 • Den används för att behandla högt blodtryck, kärlkramp, och ett antal andra tillstånd med förhöjd hjärtfrekvens. (wikipedia.org)

andningsfrekvens

 • Detta leder till att träning ger både högre andningsfrekvens och högre hjärtfrekvens. (wikipedia.org)

Minskad

slag

 • Hjärtfrekvens är hjärtslagens tempo, och räknas i slag per minut. (wikipedia.org)
 • Låg hjärtfrekvens, 60 slag. (sverigesradio.se)
 • En normal hjärtfrekvens ligger vanligtvis på mellan 60 och 100 slag i minuten. (wikipedia.org)

kroppen

 • Det påverkar nästan alla fysiologiska processer i kroppen, däribland tillväxt och utveckling, ämnesomsättning, kroppstemperatur och hjärtfrekvens. (wikipedia.org)