HjärnvävnadstransplantationVävnadstransplantationDelaktighet: Medverkan i en handling som är, eller uppfattas som, kriminell eller omoralisk. Medskyldig är man även i de fall då man befrämjar eller har vinning av handlingar som är moraliskt eller juridiskt tvivelaktiga.FostervävnadstransplantationPersonhoodRiktad organdonationLiv: Det tillstånd som skiljer organismer från oorganisk materia, kännetecknat av tillväxt, ämnesomsättning, fortplantning och anpassning. Det omfattar tillvarons förlopp, samlade erfarenheter, livs- och levnadsform, eller varandet i sig. Genom århundraden har frågor om livet varit föremål för engagemang inom filosofi, biologi, rättsmedicin, antropologi osv, i den skapande så väl som den vetenskapliga litteraturen.Livets börjanAborterat foster: Foster av ett däggdjur utstött på grund av framkallad abort eller missfall.Vävnads- och organanskaffningSjukhus, statliga: Sjukhus som drivs av staten.OrgantransplantationLevertransplantationHand TransplantationTransplantation, heterotopiskAllotransplantationTransplantationOrgangivareTransplantationsimmunologiNjurtransplantationTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Gravida kvinnor: Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.BenmärgstransplantationPrimary Ovarian InsufficiencyMedicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Hudtransplantation: Transplantation av hud hos människor eller djur från en kroppsdel till en annan för att ersätta förlorad kroppshud.BlodstamcellstransplantationFrysförvaring: Förvaring av celler, vävnader, organ eller embryon i djupfrys (-70 gr C för korttidsförvaring, under -130 gr C för långtidsförvaring). För vävnadspreparat används frysförvaring eller frysfixering i syfte att bevara den befintliga formen, strukturen och kemiska sammansättningen hos materialets alla beståndsdelar. Som kylmedium används flytande kväve.HjärttransplantationAutotransplantationLungtransplantationHjärnkemiHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.StamcellstransplantationFörbehandling inför transplantationHjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.OvaryHjärnskador: Akuta eller kroniska hjärnskador, omfattande hjärnhalvorna, lillhjärnan eller hjärnstammen. De kliniska symtomen varierar med arten av skada. Diffus hjärnskada är ofta förknippad med diffus axonal ska da eller posttraumatisk koma. Avgränsade skador kan ha samband med kognitiva symtom, hemipares eller andra fokala, neurologiska störningar.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.BukspottkörteltransplantationLangerhans cellöar, transplantationCelltransplantationTransplantationschimärImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.TidsfaktorerBehandlingsresultatTransplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.IsograftHjärnans kartläggningLevande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Stamcellstransplantation, fosterblodHjärt-lungtransplantation: Samtidig överföring av både hjärta och lungor från en människa eller ett djur till en annan individ.Retrospektiva studierTransplantattoleransHjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Perifer stemcellstransplantationHjärnödemLeversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Immunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Histokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.Postoperativa komplikationerXenotransplantationBlod-hjärnbarriär: Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan hjärnans kapillärkärl och hjärnvävnaden.RecurrenceNervcellerVäntelistorMöss, inavlade C57BLMesenkymal stamcellstransplantationSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Hjärnstam: Den del av hjärnan som förbinder hjärnhalvorna med ryggmärgen. Den består av mesencefalon (mitthjärnan), pons (bryggan) och medulla oblongata (förlängda märgen).Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.HornhinnetransplantationLik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.Histokompatibilitet: Graden av antigenöverensstämmelse mellan vävnaderna från olika individer, vilken avgör om ett allogent transplantat accepteras eller stöts bort.Råttor, Sprague-DawleyTakrolimusBlodtumörer: Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.Ciklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Hjärnbark: Det tunna lager av grå substans på hjärnhalvornas yta som utvecklas från telencefalon och veckas i vindlingar. Barken har nått sin högsta nivå av utveckling hos människan och ansvarar för den intellek tuella prestationsförmågan och de högre mentala funktionerna.Helkroppsbestrålning: Bestrålning av hela kroppen med joniserande eller icke-joniserande strålning. Begreppet är tillämpligt på djur och människor, men ej mikroorganismer.Survival AnalysisSurvival RateImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Syrebrist i hjärnan: Minskning av hjärnans syreförsörjning. Svår hypoxi kallas anoxi och är en relativt vanlig orsak till skada i det centrala nervsystemet. Långvarig anoxi kan leda till hjärndöd eller permanent vegetativt tillstånd. Histologiskt kännetecknas tillståndet av förlust av nervceller, vilken är mest framträdande i hippocampus, globus pallidus (det bleka klotet), lillhjärnan och de nedre oliverna.Donatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.AnsiktstransplantationLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Hjärnabscess: Begränsad ansamling var i hjärnan, till följd av bakteriella eller andra infektioner. I de flesta fall beror varbildningen på spridning från annan plats i kroppen, som t ex näshålorna, mellanörat, hjä rtat eller lungorna. Genomträngande skallskada och neurokirurgiska ingrepp kan också ha samband med detta tillstånd. Kliniska manifestationer omfattar huvudvärk, krampanfall, fokala bortfallssymtom oc h förändrat medvetande.OrganförvaringCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Busulfan: Ett alkylerande medel med selektiv immunsupprimerande effekt på benmärg. Det har använts för palliativ behandling av kronisk myeloid leukemi. Men trots symtomatisk lindring har ingen permanent förbätt ring uppnåtts. Busulfan är en känd karcinogen.

*  Neural Transplants - John R. (EDT) Sladek - pocket (9781468446876) | Adlibris Bokhandel
Pris: 1000 kr. pocket, 2012. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Neural Transplants av John R. (EDT) Sladek (ISBN 9781468446876) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
  https://www.adlibris.com/se/bok/neural-transplants-9781468446876
*  Skytteligan: Hon var VM:s stora målskytt
Celia Sasic - där har ni VM:s skyttedrottning. På sju matcher blev det hela sex mål för tyskan som fick trösta sig med bemärkelsen efter att ha blivit medaljlös.
  https://www.fotbollskanalen.se/vm-2015/skytteligan-hon-var-vms-stora-malskytt/
*  Spårbarhet - Wikipedia
Spårbarhet innebär att fullständig information för varje steg i en processkedja finns tillgänglig. Det innebär att varje händelse av betydelse i processen är verifierbar. Spårbarhet inom naturvetenskap innebär att mätningar som görs ska kunna spåras tillbaka till definitionen av mätstorheten. Ett mätvärde som inte har någon spårbarhet har inte någon mening och är därmed utan värde. Man följer en spårbarhetskedja som börjar med en internationell normal till en nationell normal, tidigare även benämnd riksnormal eller rikslikare, vidare via en normal som finns på företaget (om det är ett större företag) eller hos det kalibreringslaboratorium man anlitar, ner till det instrument man använder. I standarden ISO/IEC 9000 definieras spårbarhet hos produkter men vad gäller spårbarhet för mätningar hänvisas till dokumentet VIM, som kan beställas hos SIS, där det klart framgår att varje steg i en kalibreringskedja skall vara spårbar och ha en mätosäkerhet ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A5rbarhet
*  Märkning - Spårbarhet - Handel & spårbarhet - Havs- och vattenmyndigheten
Kontrollförordningen ger de grundläggande bestämmelserna om kontrollen av saluföringen inklusive kraven på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Artikel 58 reglerar att fiskeri- och vattenbruksprodukter från havet ska vara spårbara i alla led från fångst/skörd till detaljhandelsledet. Fisk fångad eller odlad i sötvatten omfattas inte. Vidare gäller att produkter som säljs på marknaden ska vara lämpligt och synligt märkta. För att garantera spårbarhet gäller även att partier med fiskeri- och vattenbruksprodukter endast får slås ihop eller delas efter första försäljning, om det är möjligt att spåra dem tillbaka till fångst- eller skördestadiet. Varje medlemsstat får ha sina egna system för spårbarhet men medlemsstaterna ska samarbeta med varandra för att inte spårbarhetsinformation förloras när handel över landsgränser sker ...
  https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/handel--sparbarhet/sparbarhet-av-fiskeriprodukter/vanliga-fragor-och-svar-om-sparbarhet/markning.html
*  Nyheter om spårbarhet - Spårbarhet - Handel & spårbarhet - Havs- och vattenmyndigheten
Ange e-postadress och klicka på Ta bort om du vill ändra dina prenumerationsinställningar. Avmarkera rutan framför 'Nytt om spårbarhet' och tryck på 'Spara'. ...
  https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/handel--sparbarhet/sparbarhet-av-fiskeriprodukter/nyheter-om-sparbarhet.html
*  Spårbarhet - återrapportering
Socialstyrelsen har i föreskrifter tolkat och formulerat de krav som finns i Blodsäkerhetslagen (2006:496), som i sin tur följer tre direktiv från Europeiska unionen, angående blodverksamheten och transfusion av blodkomponenter.. Spårbarhet är ett nyckelbegrepp och Blodcentralen måste kunna slutredovisa hur samtliga blodkomponenter använts - transfunderats till viss person, ingått i läkemedelsframställning eller kasserats (blivit utdaterade eller skadats genom felaktig hantering). Omvänt gäller också; från en transfunderad patient måste man kunna spåra de blodkomponenter som patienten erhållit. Spårbarheten ska upprätthållas i 30 år.. Reglerna är stränga och innebär att Blodcentralen enbart får lämna ut blodenheter om den som beställt har rutiner för att. ...
  https://www.vll.se/startsida/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/laboratoriemedicin/sparbarhet-aterrapportering
*  En handbok om produktmärkning och spårbarhet - PDF
En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.
  http://docplayer.se/887733-En-handbok-om-produktmarkning-och-sparbarhet.html
*  Registrera ditt företag i spårbarhetssystemet - Spårbarhet - Handel & spårbarhet - Havs- och vattenmyndigheten
Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet. Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska dessförinnan registrera sitt företag senast 1 oktober 2017.
  https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/handel--sparbarhet/sparbarhet-av-fiskeriprodukter/registrera-ditt-foretag-i-sparbarhetssystemet.html
*  Spårbarhet genom serialisering - flexibla paketeringslösningar | Omron, Sverige
Flexibel spårbarhet genom serialisering med Omrons paketeringslösningar minskar förfalskningarna av produkter inom läkemedel, kosmetik, livsmedel och tobak.
  https://industrial.omron.se/sv/solutions/packaging/applications/traceability-through-serialization
*  Innehåll. Din leverantör av höghållfasta rostfria fästelement 3 Bumax prestanda i världsklass 4 Etiketten och spårbarheten 9 -...
Innehåll Din leverantör av höghållfasta rostfria fästelement 3 Bumax prestanda i världsklass 4 Etiketten och spårbarheten 9 Sexkantsskruv 10 Bumax 109-M6S 11 Bumax 88-M6S 12 Bumax 109-M6S-H 13 Bumax 88-M6S-H
  http://docplayer.se/18395781-Innehall-din-leverantor-av-hoghallfasta-rostfria-fastelement-3-bumax-prestanda-i-varldsklass-4-etiketten-och-sparbarheten-9.html
*  Spårbarhet och ursprung a la Svanen | Fusket på ekohyllan
För några år sedan frågade jag Svanen om det stämmer att jag som konsument ska kunna får svar på hur en kemikalie är tillverkad och vilka ingående råvaror som har använts samt om tillverkaren är skyldig att svara på mina frågor. Och svaret löd såhär: - "Nej, tyvärr ställer Svanen inte krav på att konsumenten ska få veta mer om innehållet än det som lagstiftningen kräver (förutom för ekologiskt innehåll som måste deklareras). Dock vet du alltid att de klarar Svanens krav och det är en del information. Tillverkarna kan om de vill svara på dessa frågor och vissa berättar sådant på sina hemsidor.". Med detta svar vill jag belysa att i Svanens "krav" ingår en hel del onaturliga kemikalier och tillverkaren får gärna hemlighålla allt om produktionen för mig som konsument. Man får lov att undanhålla information om vilket råmaterial som används, vilka processkemikalier som används och inte heller behöver jag få veta från vilket land de har importerats. Man ...
  http://www.ekohyllan.nu/sparbarhet-och-ursprung-a-la-svanen/
*  Vikten av spårbarhet i BASTA-systemet Sussi Wetterlin FINFO-dagen ppt ladda ner
 Självregistering  Kemiskt innehåll i produkter och varor  Validering genom revision  Initieras av produktägaren  Bedömning  Kemiskt innehåll + livcykel kriterier  Byggvarudeklaration eller Säkerhetsdatablad  Initieras av olika intressenter
  http://slideplayer.se/slide/11561152/
*  Spåra mera
Vad kan du tänkas göra när det kommer till att spåra produkterna som du så gärna vill ha spårade? Detta kanske inte är det enklaste och kanske man kämpar för att klara av detta med spårning och få till allt annat. Men om man inte kan göra detta så kan man ändå få till lite andra saker och se till att man ändå njuter och får fram det som handlar om riktigt sköna saker med. Eller hur? Så spårbarhet är verkligen viktigt för alla som är med detta och jag tar med sådant som alla andra också tycker om, vilket kan handla om att göra lite andra saker för alla andra. Så tro det eller ej men om man tänker på hur affärerna går så kan man njuta och få fram det som alla andra också vill göra vilket handlar om att ha en bra spårning på alla sakerna som är i rullning ...
  http://hitnijeg.themadisonbistro.com/2017/1/824814
*  FrontFleet - Spårbarhet för din transportverksamhet
Ett unikt brett erbjudande av prisvärda lösningar för verksamheter med egna lastbilar. Effektivisera din verksamhet och sänk dina kostnader med FrontFleet!
  http://www.frontfleet.com
*  Hur blir jag fångstmottagare? - Handel & spårbarhet - Havs- och vattenmyndigheten
För att bli fångstmottagare måste du först vara registrerad hos oss. Det gör du genom att skicka in blanketten som finns på vår blankettsida, tillsammans med ett registerutdrag från Skatteverket där det framgår om du är godkänd för F-skatt eller FA-skatt. Inom fyra veckor anses din ansökan vara beviljad om inget annat har meddelats.. Vid beviljandet får du en unik fångstmottagarkod som ska användas vid rapporteringen till oss. Beslutet får du hemskickat som ett brev. ...
  https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/handel--sparbarhet/fangstmottagare--transportorer/vad-galler-for-mig-som-koper-fisk-och-skaldjur/faq-om-handel-med-fisk/2014-10-27-hur-blir-jag-fangstmottagare.html
*  Tryggt Miljöval - Välkommen till Alfort & Cronholm
I alla Arenas golv används endast legal råvara med spårbarhet. Det innebär att det finns ett DUE-Diligence system med full spårbarhet I hela råvarukedjan och att endast legal råvara från kontrollerade skogar används. Råvaran kommer från PEFC/FSC-certifierade skogar eller övriga av EU Timber Regulation godkända kontrollsystem ...
  https://www.alfort.se/sv/varumarken/arena/laminatgolv/Tryggt-Miljoval/
*  Produkternas spårbarhet - Tukes
Enligt EU:s produktsäkerhetsdirektiv ( 2001/95/EG ) förutsätter att uppgifter om produkten eller vid behov om dess varuparti anges på varan eller dess förpackningshölje. Också enligt statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas om konsumtion...
  http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/konsumentsakerhet/Konsumtionsvaror/Mojligheterna-att-spara-produkter-/
*  Nord-Lock Group | Secure and Innovative Bolting Solutions
From Nord-Lock wedge-locking technology to Superbolt multi-jackbolt solutions, Boltight hydraulic tensioning and Expander System pivot technology.
  http://www.nord-lock.com/sv/
*  Märka hjälpmedel för spårbarhet. en vägledning för individmärkning - PDF
Märka hjälpmedel för spårbarhet en vägledning för individmärkning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Ulla-Britt Blomquist, Jeanette Adolfsson Foto/illustration: Sara Fundell Ansvarig handläggare:
  http://docplayer.se/1400394-Marka-hjalpmedel-for-sparbarhet-en-vagledning-for-individmarkning.html
*  Google spårar dig, fastän du sagt nej
Flera av Googles appar fortsätter att spåra och lagra de platser du besökt, trots att platshistorik har stängts av. Även vissa Google-sökningar gör att den exakta platsen sparas.
  https://www.99.se/artikel/11789-google-sparar-dig-fastan-du-sagt-nej
*  Google spårar dig, fastän du sagt nej - Nyheter
Flera av Googles appar fortsätter att spåra och lagra de platser du besökt, trots att platshistorik har stängts av. Även vissa Google-sökningar gör att den ...
  https://www.99.se/forum/p/2346236
*  Morgondagens smarta tekniklösningar - PDF
T e k n i k n y h e tt e r o c h Tt rr e n d e r f r åå n N P r e v a s # Morgondagens smarta tekniklösningar Framtidssäkert styrsystem med fokus på kvalitet och spårbarhet i produktionen.
  http://docplayer.se/1742316-Morgondagens-smarta-tekniklosningar.html
*  Märkning på trä - Nermans Märksystem
Vi erbjuder en stor variation av tekniker för märkning på trä som underlättar för produktmärkning, spårbarhet och identifiering.
  https://www.nermans.se/produkter/kategori/vilket-material-vill-du-marka-pa/tra/
*  Ejmunds samarbetar med Scan
Ejmunds Gård samarbetar med Scan i Linköping. Med hjälp av Scans moderna anläggning Marel-linjen så styckas och paketeras köttet effektivt med högsta kvalitet och spårbarhet.
  http://ejmunds.se/News.aspx?r_id=41325
*  Handelsdokument - Jordbruksverket
Handelsdokument i original utfärdat av avsändaren ska finnas med vid transport av animaliska biprodukter. Syftet är att säkra spårbarheten.
  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/inforselochhandel/handelsdokument.106.3a3862f81373bf24eab80002392.html

Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Stamcellstransplantation: Stamcellstransplantation är en behandlingsform vid olika sorters leukemi. För att göra en stamcellstransplantation använder man stamceller som har förmåga att bilda nya blodbildande stamceller.Äggfrysning: Äggfrysning är ett moment i fertilitetsbehandling där en äggcell bevaras genom frysning, för att vid ett senare tillfälle användas till provrörsbefruktning.Hjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.Xenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Transplantat-mot-värdsjukdom: Transplantat-mot-värdsjukdom, Graft-versus-host disease, GVHD, är en allvarlig komplikation som ofta följer en transplantation och i synnerhet benmärgstransplantationer. Sjukdomen yttrar sig i feber, anorexi, diarré, eksemlika utslag, leversvikt och buksmärtor.HyperintensitetImmunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Blod-hjärnbarriären: Blod-hjärnbarriären är mycket tätt sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl som skyddar hjärnvävnaden. Blod-hjärnbarriären hindrar vissa droger, läkemedel och celler (till exempel vita blodkroppar, mikroorganismer) från att lämna blodbanan och nå hjärnans nervceller.Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.Takrolimus: Takrolimus är en läkemedelssubstans som har flera användningsområden.