Histokompatibilitetskomplex: Det genområde som innehåller platserna (loci) för de gener som avgör strukturen hos de serologiskt definierade (SD) och lymfocytdefinierade (LD) transplantationsantigenerna, för gener som styr strukturen hos immunsvarsassocierade antigener, för immunsvarsgener, vilka reglerar djurs förmåga till immunreaktion mot antigena stimuli, och för de gener som avgör strukturen och/eller nivån för kompementets fyra första komponenter. "Major histocompatibility complex" brukar förkortas MHC.Histokompatibilitetsantigener klass II: Stora transmembranglykoproteiner (alfa och beta) med icke-kovalenta bindningar. Båda kedjor kan vara polymorfa, men betakedjorna har större strukturella variationer. Klass II-antigener hos människa kallas HLA-D-antigener och kodas av en gen på kromosom 6. Hos möss är det två gener, IA och IE på kromosom 17 som kodar för H-2-antigenerna. Antigenerna finns på B-lymfocyter, makrofager, epidermalceller och sädesceller och tros förmedla verkningsförmågan och cellsamverkan vid immunsvar. Termen IA-antigener avsåg förr endast de proteiner som kodades av IA-generna hos möss, men används numera som generell benämning på alla histokompatibilitetsantigener av klass II.Histokompatibilitetsantigener klass I: Stora, polymorfa transmembranglykoproteiner med icke-kovalent bindning till icke-polymorft beta 2-mikroglobulin. Hos människor är det tre strukturgener på kromosom 6 som kodar för HLA-A-, HLA-B- och HLA-C-antigenerna. Hos möss kodar de tre generna K, D och L på kromosom 17 för H-2-antigenerna. Klass 1-antigener finns på de flesta kärnförsedda celler och påvisas genom sin reaktion med alloantisera. Dessa antigener ger sig tillkänna vid vävnadsavstötningsprocesser och begränsar cellförmedlad upplösning av virusinfekterade celler. De är främst förknippade med reumatologiska tillstånd och vissa tumörsjukdomar.Histokompatibilitetsantigener: En grupp antigener som omfattar såväl MHC-antigener som "minor histocompatibility"-antigener. De förra bestäms genetiskt av MHC. De avgör vävnadstypöverensstämmelse och orsakar avstötningsreaktioner vid transplantationer. De senare är alloantigener som ger en svagare avstötningsreaktion.Minor Histocompatibility Antigens: Allela alloantigener som ofta ligger bakom svag transplantatavstötning i fall där histokompatibilitet fastställts genom standardtester. Hos mus kodas de av mer än 500 gener fördelade på uppemot 30 genplatser för nedsatt histokompatiblitet. Det mest kända låghistokompatibilitetsantigenet hos däggsjur är H-Y-antigenet.MHC klass II-gener: Genområden i MHC-komplexet hos ryggradsdjur som kodar för polymorfa produkter, vilka kontrollerar immunsvaret mot specifika antigen. Generna återfinns i HLA-D-området hos människa och i 1-regionen hos möss.Histokompatibilitet: Graden av antigenöverensstämmelse mellan vävnaderna från olika individer, vilken avgör om ett allogent transplantat accepteras eller stöts bort.MHC klass I-gener: En gensamling i MHC-komplexet hos ryggradsdjur som bär koden för polymorfa särdrag, vilka inte har samband med immunreaktioner eller komplementaktivitet, t ex B-loci (kyckling), DLA (hund), GPLA (marsvin), H-2 (mus), RT-1 (råtta), HLA-A, -B och -C klass 1-gener hos människa.H-2-antigenerMinor Histocompatibility Loci: Genplatser ansvariga för kodning av andra histokompatibilitetsantigener än dem som kodas av histokompatibilitetskomplexet (MHC). De antigener som kodas av dessa gener är ofta ansvariga för transplantatavstötning i fall där standardtester redan bekräftat vävnadstolerans. Att vissa av dessa platser är belägna på X- och Y-kromosomerna förklarar varför transplantat från män till kvinnor kan stötas bort, medan vävnad överförd från kvinnor till män accepteras.HLA-antigener: Antigener (Human Leukocyte Antigens) bestämda av leukocytplatserna på kromosom 6, kodningsstället för MHC ("major histocompatibility complex") hos människor. De är polypeptider eller glykoproteiner som återfinns på de flesta kärnförsedda celler och blodplättar, bestämmer vävnadstyp i samband med transplantation, och är förknippade med vissa sjukdomar.T-lymfocyterAntigenpresentation: Ett skeende där antigen uppträder så att lymfocyter kan bekanta sig med det. Presentationen sker med hjälp av speciella celler, antigenpresenterande celler (APC), som ibland måste bearbeta antigenet f ör att det skall kännas igen. Detta kan gå till så att presentationscellen slukar och bryter ner antigenet för att därefter presentera fragment på cellytan.Histokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.T-lymfocyter, cytotoxiskaHLA-DR-antigener: En grupp D-tillhöriga humana leukocytantigener (HLA) av polymorfa glykoproteiner, vilka förekommer på lymfoida celler. De består av alfa och betakedjor, och de har en annan ärftlighet än DQ- och DP-antigener. Deras uppträdande tycks vara kopplat till vissa hudsjukdomar, som t ex pemphigus vulgaris och dermatitis herpetiformis, samt diabetes av typ 1.HLA-D-antigener: Humana immunreaktions- eller klass II-antigener som huvudsakligen återfinns på B-lymfocyter och kodas av gener på HLA-D-platsen. De utgörs av ytterst polymorfa familjer av glykopeptider, som var och en består av två kedjor, alfa och beta. Denna grupp av antigener omfattar dem med beteckningarna -DR, -DQ och -DP, av vilka HLA-DR är mest undersökt. Några av dessa glykoproteiner är kopplade till vissa sjukdomar, som möjligen är av immunologiskt ursprung.Beta 2-mikroglobulinHistocompatibility Antigen H-2DMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.Möss, inavlade C57BLAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Cytotoxicitet, immunologisk: Nedbrytning av en målcell genom angrepp från immunologiskt aktiva effektorceller. Nedbrytningen kan ske genom direktkontakt med aktiverade T-lymfocyter, lymfoida eller myeloida mördarceller, eller förmedlas av cytotoxiska antikroppar, cytotoxiska lymfcellsfaktorer eller komplement.Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.Lymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.PeptiderAntigenpresenterande celler: En heterogen grupp immunkompetenta celler som förmedlar det cellbundna immunsvaret genom att bearbeta och presentera antigen för T-cellreceptorn. Vanliga celler med denna roll är makrofager, dendritis ka celler, langerhansceller och B-lymfocyter.Receptorer, antigen, T-cellerMöss, inavlade BALB CInterferon Type IIHLA-B-antigener: HLA-ytantigener av klass I som kodas från mer än 30 påvisbara alleler på B-lokus i HLA-komplexet, de mest polymorfa av alla HLA-specificiteter. Flera av dessa antigener (t ex HLA-B27, -B7, -B8) är starkt kopplade till anlag för reumatism och andra autoimmuna sjukdomar. Precis som andra HLA klass I-determinanter spelar de en roll vid de cytolytiska T-lymfocyternas cellulära immunreaktioner.HLA-A-antigener: Polymorfa HLA-ytantigener av klass I som finns på nästan alla kärnförsedda celler. Ett 20-tal antigener, kodade från A-lokus för multipla alleler på kromosom 6, har identifierats. De utgör mål för T-cellers cytolytiska reaktioner och är avgörande för avstötning eller inte av vävnads-/organtransplantat.CellinjeIsoantigener: Antigener som förekommer i alternativa former (alleler) inom en och samma art. När ett isoantigen påträffas hos artsmedlemmar som saknar det, så utlöses ett immunsvar. Typiska isoantigener är blodgruppsantigenerna.CD8-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, inblandade i MHC klass-I funktioner. De omfattar både cytotoxiska T-lymfocyter och T-suppressorceller.CD4-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, delaktiga i igångsättandet av de flesta immunologiska funktioner. HIV-viruset har selektiv tropism för den T4-cell som uttrycker CD4-fenotypmarkören, en HIV-receptor. Det är just utslagningen av denna subpopulation, innehållande såväl T-hjälparceller som T-suppressorceller, som är den främsta orsaken till den omfattande immunsuppression som ses vid H IV-infektion.B-celldifferentieringsantigener: Ytantigener knutna till mognadsfaser hos B-lymfocyter och ofta representerade i tumörer av B-cellsursprung.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.Immungenetik: En gren av genetiken inriktad på immunsvarets genetiska bas (immunitet).CD8-antigener: Differentieringsantigener på tymocyter och på cytotoxiska T-lymfocyter och suppressorceller. CD8-antigener är en del av Ig-supergenfamiljen och är igenkänningselement i MHC klass I-begränsade interakt ioner.Mjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Dendritiska celler: Immunkompetenta celler i lymfsystemet och det blodbildande (hemopoietiska) systemet och i huden. De kallas även interdigiterande, retikulära eller beslöjade. Deras morfologiska och fenotypiska funktion består i att bearbeta antigen eller presentera dem för T-celler, och därmed stimulera den cellulära immuniteten.Hudtransplantation: Transplantation av hud hos människor eller djur från en kroppsdel till en annan för att ersätta förlorad kroppshud.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.H-Y-antigenB-lymfocyter: Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.HLA-DQ-antigener: En grupp bland de D-tillhöriga HLA-antigenerna som skiljer sig från DR-antigenerna i fråga om genplats och därmed ärftlighet. De är polymorfa glykoproteiner i form av alfa och betakedjor och förekommer på lymfceller och andra celler, som ofta är förknippade med vissa sjukdomar.HLA-A2-antigen: Ett HLA-ytantigen som kodas av A-lokus på kromosom 6. Detta antigen är kopplat till förmågan att känna igen Influensa A-viruset.AllotransplantationKlonceller: En grupp genetiskt identiska celler som alla utvecklats ur en enda modercell genom mitos (hos eukaryoter) eller binär delning (hos prokaryoter). Till kloner hör också molekyler av rekombinant-DNA som alla bär en och samma sekvens.HLA-B7-antigen: Ett HLA-ytantigen som kodas av B-lokus på kromosom 6. Det finns en svag koppling mellan förekomsten av detta antigen och narkolepsi och idiopatisk hemokromatos. HLA-B7 har en bristande jämvikt i länkningen med HLA-A3 och HLA-DR2.HLA-C-antigener: HLA-antigener av klass I kodade av en liten grupp strukturgener på C-lokus på kromosom 6. De är avsevärt mindre immunogena transplantationsantigener än HLA-A och -B-determinanterna och därför av mindre betydelse vi korstestning av donatorer och mottagare. Deras viktigaste roll är som riskmarkörer för vissa sjukdomsbilder, som t ex spondylartrit, psoriasis och multipelt myelom.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Mördarceller, naturliga: Celler som har spontan cytotoxisk verkan mot en rad tumörceller utan föregående immunisering. De förekommer hos icke-immuna människor och försöksdjur och betraktas av somliga som mördarceller (med antikroppsberoende celltoxisk effekt), men de kan även döda utan närvaro av antikroppar.Lymfocytkultur, blandadMöss, inavlade C3HYtantigener: Antigener på ytan av celler, inklusive infektionsframkallande celler, främmande celler eller virus. De utgörs vanligtvis av proteinhaltiga grupper, och kan vara isolerade, på cellmembran eller cellväg gar.AntigenerHLA-DR1-antigen: Ett D-tillhörigt immunsvarsantigen hos människa som kodas från D-lokus på kromosom 6 och återfinns på lymfceller.Isoantikroppar: Antikroppar från en individ som reagerar med isoantigen från annan individ av samma art.Receptorer, antigen, T-celler alfa-betaBrässPeptidfragmentHaplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Immuntolerans: Specifik avsaknad av immunreaktion mot ett visst antigen hos en individ med iövrigt normalt immunförsvar. Bristen kan bero på tidig kontakt med antigenet hos en immunologiskt omogen individ (foster eller nyfödd) eller hos en vuxen som utsatts för extremt stora doser eller ytterst små mängder av antigenet, eller genom exponering för strålning, antimetaboliter, antilymfocytserum osv.Hybridom: Celler framställda på konstlad väg genom sammansmältning av aktiverade lymfocyter och tumörceller. De erhållna hybridcellerna klonas och producerar s k monoklonala antikroppar eller T-cellprodukter, identiska med dem som produceras av den immunologiskt kompetenta ursprungscellen, och växer och förökar sig som den ursprungliga tumörcellen.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Epitoper, T-lymfocyt: Antigena determinanter som känns igen av och binds till T-cellreceptorn. Epitoper som känns igen av T-cellreceptorer sitter ofta inuti antigenet och blir tillgängliga för receptorerna först sedan antigenet luckrats upp genom proteolys.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Histokompatibilitet, moder-fosterCytotoxicitetstester, immunologiska: Metoder för påvisande av den celltoxiska effekten av en lymfocyt, en lymfocytprodukt, antikropp eller komplement på en målcell.SuperantigenerTransplantationsimmunologiCD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.CD4-antigener: 55-kD-glykoproteiner ursprungligen definierade som differentieringsantigener på T-lymfocyter, men som också påvisats på andra celler, bl a monocyter/makrofager. CD4-antigener ingår i Ig-supergenfamilj en och deltar som hjälpelement i MHC klass II-immunsvar. På T-lymfocyter bestämmer de hjälpar/inducerarundergruppen. CD4-antigener tjänar dessutom som HIV-receptorer och binder direkt till höljeprotei net gp120.ProteinbindningHLA-DR alpha-ChainsMöss, inavlade CBATransfektionHLA-DP-antigener: En grupp bland de D-tillhöriga HLA-antigenerna som skiljer sig från DR-antigenerna i fråga om genplats och därmed ärftlighet. De är polymorfa glykoproteiner i form av alfa och betakedjor och förekommer på lymfceller och andra celler, som ofta är förknippade med vissa sjukdomar.HLA-DRB1 ChainsLymfocytsamarbete: T-cellförstärkning av B-cellsvaret på tymusberoende antigen.Immunitet, cellulär: De immunreaktioner som förmedlas av antigenaktiverade T-lymfocyter via lymfokiner eller direkt celltoxicitet. Detta sker utan förekomst av cirkulerande antikroppar eller i fall där antikroppar spelar en underordnad roll.OvalbuminMöss, inavlade DBARekombinanta proteinerTransplantat-mot-värdreaktion: Ett immunologiskt angrepp igångsatt av ett transplantat mot mottagaren pga vävnadsoförenlighet när immunologiskt aktiva celler transplanteras till en värd med nedsatt immunitet. Det kliniska tillstånd som följer är transplantat-mot-värdsjukdom.HLA-G AntigensTransplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.Lymfocyter: Vita blodkroppar som bildas i kroppens lymfvävnad. Cellkärnan är rund eller äggformad, med oregelbundet hopklumpat kromatin, medan cytoplasman är typiskt blekblå med azurofila (om befintliga) korn. De flesta lymfocyter kan klassificeras som T- eller B-celler (inklusive undergrupper). De som inte passar in någon av de två huvudgrupperna kallas nollceller.Tumörceller, odladeT-lymfocytsubsetStrålningschimärImmundominanta epitoper: Underenheter av den antigena determinanten som lättast känns igen av immunsystemet och sålunda har störst inverkan på specificiteten hos den mobiliserade antikroppen.Tumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Immunreceptorer: Cellytemolekyler på celler i immunsystemet som specifikt binder ytmolekyler eller budbärarmolekyler och utlöser förändrat beteende hos cellerna. Dessa receptorer upptäcktes först i immunsystemet, men de har viktiga funktioner även i andra system.HLA-DR3-antigen: Ett D-tillhörigt immunsvarsantigen hos människa som kodas från D-lokus på kromosom 6 och återfinns på lymfceller. Det är i länkningsobalans med HLA-A1 och HLA-B8. HLA-DR3-antigenet är skarkt kopplat till celiaki, Graves sjukdom, dermatitis herpetiformis, tidig myasthenia gravis, SLE, ungdomsdiabetes och opportunistiska infektioner vid AIDS.L-celler (Celllinje)HLA-B27-antigen: Ett HLA-ytantigen (transplantationsantigen) som kodas från B-lokus på kromosom 6. Det är starkt förknippat med akut främre uveit, ankylerande spondylit och Reiters sjukdom.Polymorfism, genetiskReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.ArtsspecificitetRåttor, inavlade LewT-celldifferentieringsantigener: Antigener som uttrycks på T-lymfocyters yta under differentiering, aktivering, normal utveckling och tumöromvandling. Fenotypisk karakterisering av antigenerna är viktig vid differentialdiagnostik och undersökning av tymisk ontogeni och T-cellfunktion.BenmärgstransplantationInterleukin-2: Ett lösligt ämne som framställs av antigen- eller mitogenstimulerade T-lymfocyter och som inducerar DNA-syntes i naiva lymfocyter.Membranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.Hjälpar-T-celler: En subpopulation CD4+-lymfocyter som samverkar med andra lymfocyter (antingen T- eller B-celler) för att sätta igång en rad immunfunktioner. Hjälpar-T-celler samverkar t e x med B-celler för att producera antikroppar mot tymusberoende antigen och med andra undergrupper av T-celler för att utlösa en rad olika cellförmedlade immunreaktioner.HLA-A1-antigen: Ett HLA-ytantigen som kodas av A-lokus på kromosom 6. Individer med denna allel har benägenhet att drabbas av Hodgkins sjukdom. Det föreligger en bristande jämvikt i länkningen mellan HLA-A1 och HLA-B8 och HLA-DR3.Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Möss, inavlade ACD80-antigener: Den naturliga liganden för T-cellens CD28-antigen som medierar T- och B-celladhesion. CD80 uttrycks på aktiverade B-celler och gamma-interferonstimulerade monocyter. Bindning av CD80 till CD28 och CTL A-4 bidrar till en stimulanssignal till T-cellerna och medför en kraftigt ökad lymfokinproduktion.Genetic LinkageGener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.Människokromosomer, par 6: Ett av de sju paren i den tredje gruppen (grupp C) av de mänskliga kromosomerna, enligt gällande klassificering.AntikroppsbildningHLA-DR4-antigen: Ett D-tillhörigt immunsvarsantigen hos människa som kodas från D-lokus på kromosom 6 och återfinns på lymfceller. Det är starkt kopplat till reumatoid artrit och ungdomsdiabetes.Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Möss, inavlade AKRHLA-B8-antigen: Ett HLA-ytantigen som kodas av B-lokus på kromosom 6. Det föreligger störd jämvikt i länkningen med HLA-A1 och HLA-DR3. Detta är förklaringen till att sjukdomar som celiaki, dermatitis herpetiformis och myasthenia gravis, vilka ursprungligen kopplades till HLA-B8, numer anses ha starkare koppling till HLA-DR3.Genkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.Ly-antigener: En grupp lymfocytytantigener med differentierad spridning på underpopulationer av muslymfocyter. Denna lokalisering har varit användbar när det gällt att särskilja olika funktionella undergrupper av l ymfocyter. Så har t ex cytotoxiska T-lymfocyter huvudsakligen Lyt-23 på sin yta och inte Lyt-1, medan hjälparceller har Lyt-1, men inte Lyt-23.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.HLA-B40 AntigenHLA-DR2-antigen: Ett D-tillhörigt immunsvarsantigen hos människa som kodas från D-lokus på kromosom 6 och återfinns på lymfceller. Det är i länkningsobalans med HLA-A3 och HLA-B7 och starkt kopplat till Goodpastures syndrom, multipel skleros och narkolepsi.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.HLA-DQ beta-ChainsAutoimmuna sjukdomar: Sjukdomstillstånd kännetecknade av produktion av antikroppar som regerar mot ämnen i den egna kroppen.RNA, budbärarGenetisk korsningEnterotoxinerHLA-DR beta-ChainsMakromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.TrinitrobensenerCD3-antigener: Komplex bestående av minst fem membranbundna polypeptider i mogna T-lymfocyter som är icke-kovalent förbundna med varandra och med T-cellreceptorn (T-cell-antigenreceptorer). CD3-komplexetr inkluderar gamma-, delta-, epsilon-, zeta- och etakedjorna. När antigen binder till T-cellreceptorn överför CD3-komplexet aktiveringssignaler till T-cellens cytoplasma. Gamma- och deltakedjorna i CD3 skiljer si g från T-cellreceptorns gamma- och deltakedjor.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.ABC-bärare: En familj membrantransportproteiner som kräver ATP-hydrolys för transport av ämnen genom membran. Proteinfamiljen har fått sin benämning från den ATP-bindande domänen på proteinet.CD1-antigener: Glykoproteiner uttryckta på kortikala lymfocyter samt på vissa dendritiska celler och B-celler. De liknar MHC klass I både till struktur och funktion. CD1-antigener är mycket specifika markörer för mä nskliga langerhansceller.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.CD86-antigenerCysteinendopeptidaser: Endopeptidaser som vid katalys använder cystein. Denna enzymgrupp inaktiveras av sulfhydrylreagentia. EC 3.4.22.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Nedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.Proteasom-endopeptidaskomplexOligopeptiderVariation (Genetics)DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Autoantigener: Antigener som, trots att de utgörs av beståndsdelar av normal kroppsvävnad, blir måltavla för ett humoralt eller cellförmedlat immunsvar.Genprodukter, nef: Produkter av nef-genen (tidigare 3'-orfgenen) hos HIV. Proteinerna undertrycker virusreplikation och har negativ reglerverkan på transkriptionen. nef betyder negativ faktor.Kalnexin: Ett lektin i det endoplasmatiska nätverkets membraner som binder till specifika, N-länkade oligosackarider på nybildade proteiner. Det kan ha en roll vid proteinveckning eller kvarhållande och nedbrytning av felveckade proteiner i det endoplasmatiska nätverket.PolymeraskedjereaktionEndoplasmatiskt nätverk: Ett system av cisterner (vätskefyllda hålrum) i cytoplasman hos många celler. Ställvis går det endoplasmatiska nätverket i ett med plasmamembranet eller kärnhöljets yttermembran. Om nätverksmembranets ytor är täckta med ribosomer sägs det vara kornigt, annars sägs det vara glatt.Receptors, Natural Killer CellProteinkonfigurationRekombinanta fusionsproteinerMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Komplement 4a: Ett mindre fragment som bildas när C1s spjälkar C4 i C4a och C4b. I sin egenskap av anafylatoxin ger C4a symtom på omedelbar överkänslighet, men har svagare verkan än C3a och C5a.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.nef Gene Products, Human Immunodeficiency VirusLektiner, C-typ: En klass lektiner hos djur vars kolhydratbindning är kalciumberoende. De har en gemensam kolhydratbildande domän som strukturellt skiljer sig från andra lektinklasser.Lymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.Immunfenotypbestämning: Klassificering av immunsystemets celler utifrån strukturella och funktionella skillnader. Denna bestämning används allmänt för analys och sortering av olika underklasser av T-lymfocyter, baserad på CD-antigen och med hjälp av flödescytometri.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Epitopkartläggning: Metoder för undersökning av antikroppsbindning till bestämda områden på antigena proteiner. Epitopkartläggning tillämpas framförallt vid immunkemiska analyser. Syn. epitopmappning.VirusproteinerMuramidasAutoimmunitetImmunologiskt minne: Den förändring i immunitetstillståndet som följer på det första mötet med antigen och som gör det möjligt för individen att producera antikroppar snabbare och i större mängd vid förnyad kontakt med antigenet.Cellinje, transformerad: Eukaryotisk cellinje framtagen under en stabil fas, som vid odling övergår i en fas av ohämmad tillväxt, påminnande om en in vitro-tumör. Förändringen sker spontant eller genom inverkan av virus, onko gener, strålning eller kemiska substanser.Transplantat-mot-leukemieffekt: Immunologiskt bortstötande av leukemiceller efter benmärgstransplantation.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Endocytos: Cellers upptag av extracellulära ämnen i membranbundna vakuoler eller mikroblåsor. Endosomer spelar en central roll för endocytos.Chimär: En individ som har cellpopulationer från olika zygoter.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Sjukdomsmottaglighet: Förhållanden i kroppen som får kroppsvävnaderna att reagera på speciella sätt på vissa yttre stimuli, och sålunda gör individen ovanligt benägen för vissa sjukdomar.KIR-receptorerGenetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Cytomegalovirus: Ett släkte i familjen Herpesviridae, underfamiljen Betaherpesvirinae, som infekterar spottkörtlarna, levern, mjälten, lungorna, ögonen och andra organ, där de ger upphov till förstorade celler med kärninneslutningar. Cytomegalovirusinfektion uppträder också som en opportunistisk infektion i AIDS.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Bakteriella antigenerKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Möss, inavlade NOD: En stam icke överviktiga, diabetiska möss som tagits fram i Japan och som fått utbredd användning som modell för T-cellsberoende, autoimmun insulinberoende diabetes mellitus, med insulit som huvudsakligt histopatologiskt kännetecken. Den genetiska känsligheten är starkt MHC-bunden.Promotorregioner, genetikReceptors, NK Cell Lectin-LikeMyelin Basic ProteinTyp 1-diabetes: Diabetes mellitus kännetecknad av brist på insulin, plötslig debut, svår hyperglykemi, snabbt tilltagande ketoacidos, och död, om inte insulinbehandling sätts in. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar, men är vanligast hos barn och ungdomar. Syn. typ 1 diabetes.Modeller, immunologiska: Teoretiska framställningar som efterliknar immunsystemets aktiviteter, processer eller fenomen. I simuleringen ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Adenovirus E3-proteiner: Proteiner som transkriberas från E3-regionen hos adenovirus, men som inte är nödvändiga för virusreplikation. E3 19K-proteinet bidrar till virusets fortbestånd genom att reducera infekterade cellers u ttryck av klass I-MHC-ytantigen.Antigen-antikroppsreaktioner: Reaktioner som uppstår till följd av antigen-antikroppskomplexbildning och leder till svullnad och inflammation.HLA-B35-antigen: Ett HLA-ytantigen som kodas av B-lokus på kromosom 6. Det är svagt knutet till ett antal sjukdomar.Macaca mulatta: En art apor av släktet Macaca som lever i Indien, Kina och andra delar av Asien. Aporna används i stor utstreckning i biomedicinsk forskning och anpassar sig väl till vistelse bland människor.

*  Histokompatibilitetskomplex - Wikipedia
Histokompatibilitetskomplex (eng. "Major histocompatibility complex", förkortas MHC) är det område på genomet som innehåller de gener som avgör utseendet hos serologiskt och lymfocytiskt definierade transplantationsantigener, immunsvarsassocierade antigener, samt för immunförsvarsgener, som kodar för de protein som reagerar på antigener. ^ SweMesh: ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Histokompatibilitetskomplex
*  Allergiska och immunologiska tillstånd | Läkemedelsboken
Efter upptag av antigen i makrofager, dendritiska celler eller B-celler finns förutsättning för utvecklandet av specifik immunitet. I dessa celler sker en nedbrytning av proteinantigen (T-beroende antigen) till små peptider. Dessa peptider binds intracellulärt till s k MHC-molekyler (major histocompatibility complex) som sedan kommer att exponeras på cellytan med peptiderna inbundna. MHC-molekylerna betecknas också HLA-antigen (human leukocyte antigen), se Faktaruta 4. HLA-antigen bestämmer s k vävnadstyp och är viktiga för det immunologiska igenkännandet mellan celler och därmed vid transplantationer. HLA-molekyler indelas i klass I (HLA-A, -B och -C) och klass II (HLA-DR, -DP och -DQ). Peptider från antigen som tas upp i makrofager (t ex från bakterier) binds till MHC klass II-molekyler, medan intracellulära antigen (t ex vid virusinfektion) binds till MHC klass I-molekyler. Endast T-celler med receptorer av rätt specificitet binder till de antigener som finns presenterade som ...
  https://lakemedelsboken.se/kapitel/allergiska-och-immunologiska-tillstand/allergiska-och-immunologiska-tillstand.html
*  HLA-antigen - Wikipedia
HLA-antigen, egentligen Human leukocyte antigen (HLA), ibland kallad transplantationsantigen, är en histokompatibilitetsantigen på cellytan hos människan som nedärvs på kromosom 6. HLA-antigenerna påverkar förekomsten av vissa sjukdomar, som psoriasis, sjukdomar som beror på autoantikroppar och immunologiska sjukdomar. De flesta av dessa antigener är polypeptider och de andra glykoproteiner. HLA-antigen kallas den mänskliga motsvarigheten till MHC (Major Histocompatibility Complex) som finns hos vertebrater (ryggradsdjur). HLA är en typ av antigenpresenterande molekyler som existerar på cellytan hos alla celler med cellkärna i människokroppen. Dess funktion är att presentera slumpmässigt producerade och utvalda peptider för immunförsvarets celler. Immunförsvaret läser kontinuerligt av alla HLA-komplex som existerar i kroppen och vid upptäckt av främmande antigen bundet till en HLA-molekyl initieras ett immunsvar. En forskare har beskrivit detta målande som att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/HLA-antigen
*  T-cellreceptor - Wikipedia
T-cellreceptorn är en molekyl som finns på ytan av T-celler som är ansvarig för igenkänning av antigener bundna till MHC-molekyler (Major Histocompatibility Complex). T-cellreceptorn består av två proteinkedjor, α- och β-kedjan, som i sin tur är uppbyggda av två domäner vardera, en konstant (närmast cellen) och en variabel (längst bort från cellen). Det är längst ut på de variabla domänerna som andra cellers MHC-molekyler med bundet antigen binds in. Denna bindningsyta består av tre CDR-loopar på vardera kedja. CDR2 och CDR3 binder till själva MHC-molekylen och CDR1 binder till antigenet. CDR1 är det CDR-protein som har högst variabilitet, detta för att kunna slumpa fram en kombination som för eller senare blir den rätta för det aktuella antigenet som presenteras. Runtom T-cellreceptorn sitter CD3-komplexet som hjälper T-cellreceptorn att skicka vidare signaler in i cellen. Tillsammans bildar T-cellreceptorn och CD3-komplexet T-cellreceptorkomplexet. Cellular and ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/T-cellreceptor
*  Fritid och Idrott
Välkommen till de sidor som presenterar kommunens olika idrotts- och fritidsanläggningar. Till de flesta anläggningarna presenterar vi de olika föreningar som har verksamhet i anläggningen. I de fall det finns någon hemsida att hänvisa till, finner ...
  https://sigtuna.se/Kultur--Fritid/Fritid-och-Idrott-understartsida/
*  Fritid och Idrott
Välkommen till de sidor som presenterar kommunens olika idrotts- och fritidsanläggningar. Till de flesta anläggningarna presenterar vi de olika föreningar som har verksamhet i anläggningen. I de fall det finns någon hemsida att hänvisa till, finner ...
  https://sigtuna.se/sv/Kultur--Fritid/Fritid-och-Idrott-understartsida/
*  swedishfika | Vaxholms Bed & Breakfast ı Ett litet hemma-hos-hotell
Den här sommaren har verkligen flugit fram. Gäster har checkat in och ut och jag har bakat, bakat och bakat. Frukostbröd och kanelbullar om vartannat. På egen hand, och med B&B-gäster och andra som har velat lära sig hur man bakar saftiga och fluffiga kanelbullar. I början av juli började vi erbjuda kanelbullsworkshops hemma i vårt B&B-kök… ...
  http://vaxholmsbedandbreakfast.se/tag/swedishfika/
*  Kvalitetsstudier inom den gynekologiska ... | FoU Region Örebro län
PUL-anmälan Kvalitetsstudier inom den gynekologiska hälsokontrollen, PUL-anmälan Kvalitetsstudier inom den gynekologiska cellprovtagningen, Projektbeskrivning Titel och sammanfattning Populärvetenskaplig sammanfattning Sedan 2016 används ny screeningalgorit för gynekologiska cellprovtagni
  http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234951
*  Åttaformad Poolliner Chemoform Mönstrad Djup 150 cm - 501260037KBM
Stort sortiment av produkter från Åttaformad Poolliner Chemoform Mönstrad Djup 150 cm (501260037KBM) hos Bygghemma.se. Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. EAN:
  https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/utomhusbad/poolduk-och-pool-liner/attaformad-poolliner-chemoform-monstrad-djup-150-cm/p-658508-658534
*  Är du flygrädd? | Hallins reseblogg
Ända sedan jag började arbeta i resebranschen på 80-talet har jag flugit kontinuerligt. De första resorna jag gjorde med charterplan var med en gammal Car
  http://blogg.resia.se/2016/07/15/ar-du-flygradd/
*  OT 2/2017: Nya pensionsavtalet riskerar att ge oss större staber - Officersförbundet
Förbered dig på större staber i framtiden, när allt fler vanliga yrkesofficerare och flygförare inte längre kan jobba i krigsförbanden eller i cockpit! Detta handlar i och för sig om 2040-talet, men ska konsekvenserna hanteras måste planeringen börja redan nu. Personalförsörjning är en långsiktig bransch.
  https://www.officersforbundet.se/om-oss/ledare-och-debattartiklar/ledare/2017/ot-22017-nya-pensionsavtalet-riskerar-att-ge-oss-storre-staber/
*  khattab - Islamportalen
Fråga: Varför ni hatar Abu-bakr,Khattab,Uthman och varför är 85% av dagens muslimer sunni och bara 15% shieter ?? med all respekt men jag har hört folk säga att ni stödjer er på hadither som profeten aldrig uttalat inte alla men de flesta är det sant? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Alaykom ...
  http://islamportalen.se/tag/khattab/
*  Lina på Landet: "Blåa blommor vill jag ha!"
Förutom att jag heter Lina och bor på Landet, kan jag berätta att jag är en inredningstokig tvåbarnsmor som älskar att skapa på alla sätt och vis. Jag är kort och gott en kreativ bondtös som älskar inredning och livet på landet. Här hittar ni en salig blandning av mitt (och ibland andras) skapande. Jag är en riktig sakletare som älskar att återbruka och ta tillvara på gamla ting. I mina ögon behöver det vackra inte vara dyrt. Jag har länge drömt om en egen gårdsbutik och här kan du följa min resa - från dröm till riktig butik. I juni 2015 slog vi upp logdörrarna till den totalrenoverade butikslokalen. Jag älskar att skapa med färg och form, så i butiken finns givetvis den underbara färgen Chalk Paint by Annie Sloan till försäljning! Ett stort intresse har jag även för kost och hälsa, vilket syns här lite då och då i form av recept och färgglada ätbara godsaker. Hoppas ni hänger med mig på vägen genom drömmar och skapande! ...
  http://linapalandet.blogspot.com/2015/07/blaa-blommor-vill-jag-ha.html
*  formellt uppklädda äpplen (vecka 38)
Frosten ger en skada på frukten som brukar kallas för slips. Det innebär att det blir en slipsliknande strimma i skalet. Det påverkar varken smaken eller utseendet på fruktköttet. Normalt sätt sorteras äpplen med slips bort till andrasortering eller industriklass. Men i år kommer även klass II-äpplen säljas i butik och nu gäller det för konsumenten att förstå att det är ett lika gott äpple som vanligt och att det inte rör sig om ett skadat äpple. Genom att även sälja klass II-äpplen kommer äpplena räcka till, vilket gör mig extra glad eftersom aromatiska lagom syrliga svenska äpplen är något av det bästa jag vet ...
  https://www.braxonfood.se/formellt-uppkladda-applen-vecka-38/
*  Tidskrift.nu: Om KLASS
KLASS är en tidskrift som ges ut av Föreningen Arbetarskrivare. En förening som kom igång på åttiotalet tack vare litteraturkurser på Medlefors folkhögskola, Skellefteå. Tidskriften KLASS är en ganska ny giv som föreningen utvecklat utöver andra verksamheter som stipendier, bokutgivning och kurser. Men KLASS är mer än en medlemstidning. KLASS vill nå utanför föreningen, lyfta fram litteratur med klassperspektiv och påverka samhällsdebatten, föra fram viktiga frågor i ljuset. tidskrift.nu har fått tillfälle att ställa några frågor till Carola Ankarborg, en av redaktörerna för KLASS.
  http://tidskrift.nu/artikel.php?Id=10497
*  Jämför priser på moderkortetAsus AM1I-A, recensioner om Asus AM 1I A
Hitta priser och specifikationer på Asus AM1I-A, recensioner om Asus AM1I-A på ShopMania. Köp Asus AM1I-A till lägsta pris som gäller i hundratals nätbutiker som säljer , Asus AM 1I A, Asus AM 1 I A, Asus AM1 I A, Asus AM 1IA, Asus AM 1 IA, Asus AM1 IA, Asus AM1I A - Moderkort
  https://www.shopmania.se/moderkort/p-asus-am1i-a-116608907
*  Landskrona Direkt | En ny seger av Håkan Ohlsson
Håkan Ohlsson gjorde återigen en helgjuten insats i årets sista precisionstävling tävling med utmärkta 290 poäng samt fick totalt med duellmomentet 579 i den fjärde sportpistoltävlingen. Uppslutningen var god med 16 skyttar trots att en handfull av de som normalt ställer upp hade förhinder. Per Engström kom tvåa. Sportpistoltävlingen omfattar sex serier precision och sex serier duell. Max antal poäng är 600.. Klass II vanns av Lotta Wahér och Joacim Westerlund vann klass I. ...
  http://www.landskronadirekt.com/2007/10/01/en-ny-seger-av-hakan-ohlsson/
*  Klass Aktiv Extrem 20 x 500g - Helkartong
... Foderboxen s ljer Klass Aktiv Extrem 20 x 500g - Helkartong f rskfoder med hemleverans.
  http://www.foderboxen.se/produkter/klass-aktiv-extrem-20-x-500g-helkartong,529
*  Piaggio Fly 50 4T **klass:2** - HELSINGBORG - Bytbil.com
Köp Piaggio Fly 50 4T **klass:2** 2018 hos ScooterPunkten AB i Skåne län. Hos Bytbil.com hittar du även fler Piaggio Fly 50 4T **klass:2** från fler bilhandlare!
  https://www.bytbil.com/skane-lan/moped-fly-50-4t-klass2-4829-9694855
*  Viarelli S3 **klass:2** - HELSINGBORG - Bytbil.com
Köp Viarelli S3 **klass:2** 2016 hos ScooterPunkten AB i Skåne län. Hos Bytbil.com hittar du även fler Viarelli S3 **klass:2** från fler bilhandlare!
  https://www.bytbil.com/skane-lan/moped-s3-klass2-4829-5707164
*  Teamrullen - Tjäna pengar till laget, föreningen och klassen
Lag, föreningar och klasser tjänade 6,7 miljoner kronor under 2017 genom försäljning av toalettpapper och hushållspapper från oss.. Vill ni med tjäna pengar på något ALLA använder VARJE dag så kontakta oss för säljunderlag och kom igång.. ...
  http://www.teamrullen.se
*  Zoran Jovanovic vill visa sin klass - Trelleborgs Allehanda
Efter åtta år är Zoran Jovanovic tillbaka i allsvenskan. Han trivs med att vara i finrummet igen och nu vill han visa sin klass.
  http://www.trelleborgsallehanda.se/sport/zoran-jovanovic-vill-visa-sin-klass/
*  Alla klassers veckoscheman - Gripsholmsskolan
Helgen inför varje ny vecka uppdaterar lärarna sina veckoscheman här. På klassernas sida finner du klassernas veckobrev och andra nyttiga uppgifter om klassen.. ...
  https://gripsholmsskolan.se/klasser/
*  elisehoglund.blogg.se
Denna vecka startade med Klassens dag i måndags där min klass och treorna samlades för att fika och spela brännboll tillsammans. Det var otroligt roligt för brännboll är det absolut bästa som finns enligt mig. Kan erkänna att nu två dagar efter kan jag fortfarande inte gå ordentligt pågrund av min träningsvärk ...
  http://elisehoglund.blogg.se/2014/june/sommarlov.html
*  Visade klass i toppmatch - mariestadstidningen.se - Mariestads-Tidningen
Inte ens serieledande Trollhättan kunde sätta stopp för formstarka Töreboda. Efter 3-2 på hemmaplan var jublet i THF-lägret stort.
  https://mariestadstidningen.se/sport/2016/02/06/visade-klass-i-toppmatch

Antigenpresenterande cellProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.PeptidDominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Antigen: Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.Xenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Cell-medierad immunitet: Cell-medierad immunitet, även kallad för fördröjd överkänslighet eller typ IV överkänslighet, är en immunreaktion som inte involverar antikroppar utan istället aktiverar makrofager, NK-celler, cytotoxiska T-celler (CD8+) och utsöndrar en speciell profil av cytokiner mot antigen.Transplantat-mot-värdsjukdom: Transplantat-mot-värdsjukdom, Graft-versus-host disease, GVHD, är en allvarlig komplikation som ofta följer en transplantation och i synnerhet benmärgstransplantationer. Sjukdomen yttrar sig i feber, anorexi, diarré, eksemlika utslag, leversvikt och buksmärtor.Lymfocyt