Hexametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en hexametylen-bis(trimetylammonium)katjon. Dessa har blodtryckssänkande verkan och verkar även som selektiva ganglieblockerare.Hexametonium: En kolinerg nikotinreceptorantagonist som ibland kallas ganglieblockerarprototypen. Den tas med svårighet upp i mag-tarmkanalen och passerar inte blod-hjärnbarriären. Ganglieblockerande medel: Medel som främst verkar genom att stoppa nervsignalöverföringen via nikotinreceptorer på autonoma postganglienervceller. Eftersom de har så bred verkan, omfattande blockering av både sympatiska och parasympatiska system, har de i terapeutiskt bruk till stor del ersatts av mer specifika läkemedel. De används dock fortfarande för blodtrycksreglering hos patienter med dissekerande aortaaneurysm och för att sänka blodtrycket under operationer.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.PempidinDimetylfenylpiperaziniumjodid: En selektiv nikotinagonist som används för forskningsändamål. DMPP aktiverar nikotinreceptorer i autonoma ganglior, men har liten effekt på nerv-muskelkontakten.Autonoma medel: Medel som antingen påverkar det autonoma nervsystemet eller efterliknar dess effekt på funktioner som andning, blodcirkulation, matsmältning, reglering av kroppstemperatur, produktion av vissa endokri na substanser osv.NikotinblockerareTubokurarinParasympatomimetikaMekamylamin: En nikotinantagonist som absorberas lätt från tarmen och passerar blod-hjärnbarriären. Mekamylamin har använts som ganglieblockerare vid behandling av högt blodtryck, men används, som de flesta ganglieblockerare, oftast som forskningsverktyg.NikotinAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Guanetidin: Ett blodtryckssänkande medel som verkar genom att selektivt blockera överföring i adrenerga postganglionnerver. Dess huvudsakliga verkan antas bestå i att det hindrar att norepinefrin frigörs vid nervändarna och att det ger underskott av norepinefrin såväl i perifera, sympatiska nervslut som i vävnader.ParasympatikusblockerareGallamintrietiodid: Ett syntetiskt, icke-polariserande blockerande medel. Verkningsmekanismerna liknar dem hos tubokurarin, men gallamintrietiodid blockerar hjärtvagusnerven och kan ge sinustakykardi och ibland högt blodtryck och ökad pumpvolym. Det bör ges med försiktighet till patienter med risk för hög hjärtfrekvens, men kan med fördel ges till patienter med bradykardi.Fysostigmin: En kolinesterashämmare som snabbt tas upp genom membran. Den kan användas lokalt på bindhinnan. Ganglier, autonoma: Anhopningar av nervceller och deras utskott i det autonoma nervsystemet. I de autonoma nervknutorna bildar pregangliefibrer från centrala nervsystemet synapser till de nervceller vars axoner utgör de postgangliefibrer som leder till målorganen. Ganglierna innehåller även interna nervceller och stödceller, och preganglietrådar som passerar igenom till andra ganglier.Bretyliumföreningar: Preparat som används bl a som adrenerga blockerare.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.ElektrostimuleringIleum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.VagusnervGangliestimulerande medel: Medel som härmar nervsignalöverföring genom att stimulera nikotinreceptorerna på autonoma postganglienervceller. Hit hör inte läkemedel som indirekt förstärker ganglieöverföringen genom att öka frisättandet eller bromsa nedbrytningen av acetylkolin eller genom icke-nikotineffekter på postganglienervceller, och heller inte ospecifika kolinerga agonister.PentoliniumtartratDekametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en dekametylenbis(trimetyl)ammoniumradikal. Dessa föreningar är ofta verksamma som neuromuskulära depolariseringsmedel.Parasympatiska nervsystemetGastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.TetrodotoxinKlorisondamin: En nikotinantagonist som huvudsakligen används som ganglieblockerare i djurstudier. Den har använts som medel mot högt blodtryck, men har i de flesta kliniska sammanhang ersatts av mer specifika prepa rat.Autonoma postganglionära fibrer: Nervtrådar som går från cellknippen i de autonoma ganglierna till synapser på olika målorgan.Scopolamine HydrobromideGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Plexus myentericusBis-trimetylammoniakmföreningarMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.ReticulumNikotinreceptorerBlinkmembranMagsäck, idisslareVagotomiFarmakologi: Läran om läkemedels ursprung, natur, egenskaper och verkningsmekanismer, samt deras effekter på levande organismer.SympatolytikaMuskarinblockerare: Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.NeostigminMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Receptorer, kolinergaInälvsnerver: De viktigaste nerverna som försörjer buken med sympatiska nervimpulser. De större, mindre och minsta inälvsnerverna utgörs av pregangliontrådar från ryggmärgskanalen som passerar de paravertebrala ganglierna och löper vidare till bukganglierna och nervnäten. Ländnerverna för nervtrådar som passerar igenom ländryggens paravertebrala ganglier till de mesenteriala och hypogastriska ganglierna.Karbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Kurare: Extrakt från ett flertal växter, bl a Strychnos toxifera, S. castelnaei, S. crevauxii och Chondodendron tomentosum, som orsakar förlamning av skelettmuskulatur och som används tillsammans med allmän narkos. Dessa växtextrakt är giftiga och får endast användas i samband med konstgjord andning.SvavelföreningarTrimetafanDiaminer: Organiska ämnen med två aminogrupper i en alifatisk kedja.Ganglier: Anhopningar (nervknutor) av flerpolära nervceller, omgivna av svagt strukturerat bindväv, placerade utanför det centrala nervsystemet.

*  Parasympatiska nervsystemet - Wikipedia

Parasympatiska nervsystemet utgör tillsammans med det sympatiska nervsystemet det autonoma nervsystemet. Förenklat kan det sägas att parasympatiska nervsystemet aktiveras när kroppen är i vila, och inte stressad. En aktivering av det parasympatiska nervsystemet innebär att: Hjärtverksamheten minskar Blodtrycket sjunker Nivån av stresshormoner sjunker och "må-bra"-hormonet oxytocin ökar Matspjälkningsapparaten stimuleras Kroppens läkningsprocesser förbättras Det parasympatiska systemet slås bäst på vid sömn. Denna artikel om nervsystemet eller psykiatri saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...

*  Andningsövningar vid stress och stressrelaterad ohälsa - Beatrice Wicklund

Växelvis näsborreandning påverkar det autonoma nervsystemet (4, 5, 6). Det autonoma nervsystemet är den del av kroppens nervsystem som samordnar och styr kroppens grundläggande funktioner. Det påverkar bland annat andningen, hjärtverksamheten, blodtrycket och aktiviteten i mag-tarmkanalen. Det styr också förmågan att kissa och könsorganens funktioner.. Det autonoma nervsystemet är uppdelat i två delar; det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet aktiveras när kroppens krafter behövs, t.ex. när vi är stressade samt förbereder oss för att fly eller fäkta. Det parasympatiska nervsystemet är mest aktivt vid vila och i lugna situationer. Det dämpar effekterna av det sympatiska nervsystemet och bidrar till att bygga upp kroppen. Det är viktigt för att du ska kunna varva ner, somna och återhämta dig.. De båda nervsystemen förmedlar som regel impulser till samma områden i kroppen, men har oftast motsatta effekter på kroppen. ...

*  Miniutmaning: Huvudstående - DinBalans Yogastudio

Att stå på huvudet har många positiva effekter förutom den styrka du bygger upp. Bl.a så aktiveras Parasympatiska nervsystemet. Detta pga att mätstationerna (Baroreceptorerna, lokaliserade precis ovanför hjärtat) avläser ett högre tryck och därmed försöker minska trycket genom att aktivera ParaSympatiska nervsystemet. Även om trycket lokalt i huvudet ökar får kroppen som helhet ett minskat tryck. Samtidigt får hjärtat vila då blodet kommer ner från benen kan hjäärtat arbeta mer avslappnat.. Samtidigt underlättar den upp och ner vända ställningen kroppens förmåga att transportera bort slaggprodukter. Lymfsystemet töms i höjd med nyckelbenen, därmed får du en utrensning när du står i huvudstående.. Tänk på: Gör inte huvudstående om du har högt blodtryck, då även om trycket sänks överlag i kroppen så kan det lokala trycket i hjärnan höjas och riskera blödningar. Var försiktig i början, då det krävs en del styrka i axlar och bröstrygg för att ...

*  Därför hjälper ögonrörelser vid PTS | Naturligt | Dina mediciner

folkhälsovetenskap i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet 2007. Forskare på KI hade studerat metoden och de kom fram till att EMDR-behandling sannolikt fungerade genom att aktivera mekanismer som liknar REM-sömn, de perioder under sömnen då vi drömmer. Även det parasympatiska nervsystemet aktiverades och det menade forskarna kundebidra till tillfrisknandet. - Det är det parasympatiska nervsystemet som är igång under vår REM-sömn och som hjälper oss att bearbeta plågsamma minnen i normala situationer, sa Hans Peter Söndergaard.. Se inslag om hur EMDR botar Posttraumatiskt stressyndrom ...

*  Köp Atropin Mylan Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml 10 x 1 milliliter på Kronans Apotek

Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...

*  Köp Atropin Mylan Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml 20 milliliter på Kronans Apotek

Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...

*  Cystisk fibros | hhp.se

Det ger snabbt en pågående sympatisk vila och i sin tur stimuleras det parasympatiska nervsystemet.. Dessa effekter på det autonoma nervsystemet kan medföra att andullationsterapin ger en djup och varaktig avslappning.. Resultatet av detta har visat sig på bland annat, hjärtfrekvens och blodtryck liksom på muskeltonus.. Dessutom har andullationsterapin riktad djupverkande infravärme som medför en djup avslappning.. Detta kan påverka bl.a. muskelspännings- och stressrelaterade smärttillstånd positivt.. Genom stimulering av huden/beröringssinnet, taktila sinnet, aktiveras beröringsreceptorerna och oxytocin frisätts.. Oxytocin är ett hormon i det centrala nervsystemet och ger många positiva effekter i vår kropp, bl.a är det bra för den glatta muskulaturen som finns i tarmar, blodkärl och luftvägar.. Framförallt kan stimuleringen tillsammans med Oxytocinet ge effekter såsom:. ...

*  Inte symtomgivande AV-block II, oavsett typ, hos ung vältränad person där blocket släpper vid ansträngning

Vid AV-block II typ I förlängs PQ-tiden successivt tills överledningen av en förmaksimpuls till kamrarna uteblir. Tillståndet är oftast intermittent och vanligt hos yngre individer eller idrottsmän. Det inträffar nattetid, det vill säga vid tidpunkter när vagala stimuli dominerar över sympatikotona. Blockeringen försvinner vid arbete eller efter tillförsel av atropin.. Intermittent AV-block II typ I är vanligt och har rapporterats förekomma i 2 procent av fallen [1]. Det är ovanligt att detta tillstånd övergår i AV-block II typ II eller AV-block III [1].. ...

*  Joma Dase Pirate Leggins köp och erbjuder, Smashinn

Joma Dase Pirate Leggins. Specifikation:Pirate löparbyxor 92% Poliamide 8% EABeställ din Joma Dase Pirate Leggins, tennis och paddel

*  Annis tankar & pyssel - Känslor..

Är det tvärtom...något sorgligt och någon som av olika orsaker är ledsen och mår dåligt...då är det som om det knyter sig inom mig och jag nästan "känner av " den andres mående och påverkas kännslomässigt ..kanske gråt eller blir mer dämpad..ja det är svårt att beskriva känslor med ord men det "tar" på egna själen och jag känner för personen eller de det gäller precis som det vore mig själv de hände eller händer...spelar roll om det är bara en film eller i en bok man läser ...

*  Online spel Jasmine Samlar Fjärilar. Spela online gratis spel Jasmine Samlar Fjärilar. Nedladdningsbart spel Jasmine Samlar...

В игре Jasmine Samlar Fjärilar принцесса Жасмин должна пройти через весь лабиринт и собрать всех бабочек. Akta tjänare Jafar!

*  Jasmine Garden Apartments (Ölüdeniz, Turkiet) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor

Jasmine Garden Apartments, Ölüdeniz: Se omdömen, 46 bilder och bra erbjudanden på Jasmine Garden Apartments, rankat #22 av 47 Temaboenden i Ölüdeniz och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.

*  DISNEY INFINITY Aladin och Jasmine Toybox Set 2.0 Disney Infinity Figurer - Handla online hos Media Markt

Utöka din Disney Infinity 2.0 Toy Box upplevelse med Aladdin Toy Box pack som innehåller Disney Infinity Originals figurerna Aladdin och Jasmine. Använd Power Discs till att skräddarsy hela din Toy Box till Aladdin världen.. ...

*  Genom Jasmines Ögon: Leave your eating disorder and start recovery - and then join me in the happy dance in the beautiful life.

Jag heter Jasmine. Oftast glad, klantig och skrattande Lider av en ätstörning, som jag nu kämpar för att bli frisk ifrån.. Kaffeberoende. Tänkade, grubblande och babblande. Människoälskare, musikälskare, stolt nörd. Kär i livet. Jag har mod till att drömma och hoppas. I min blogg kommer du kunna läsa om mina vardagliga klantigheter, mitt oglamurösa liv, mina många tankar och drömmar. Men du kommer även kunna läsa om min kamp mot en ätstörning och min väg tillbaka till livet. Många kramar ...

*  Jasmine facial toner - Emma S.

Jasmine facial toner är ett pH-balanserande och rengörande ansiktsvatten som innehåller svalkande och sammandragande Jasminextrakt.

*  Genom Jasmines Ögon: God morgon

Skabblande nr 2: Plockgodis är egentligen jätte jobbigt. Nu tänker alla ''Är hon så lat att hon inte orkar stå och plocka godiset själv?!''. Men neeej, jag är inte så lat, men jag måste stå och läsa vad det är i varenda jävla godissort, eftersom jag är ''MJÖLKALLERGIKER'', yiiiippie.. Eller inte! Så det tar typ dubbelt så långt tid för mig att köpa plockgodis som de gör för en ''icke mathandikappad människa''. Plus man vill inte veta vad som är i godiset man äter, jag upprepar MAN VILL INTE VETA! Godis är underbart gott och jag älskar godis, därför bör innehållet vara för evigt hemligt ...

*  Yankee Candle - Midnight Jasmine Medium Jar Pris 249

En lockande parfym med vattenjasmin,söt kaprifol,neroli och mandarinblomster. Handla online NU eller besök vår 600 kvm stora butik i Hässleholm.

*  Fripps filmrevyer: Unexpected (2015)

Normalt sett brukar jag inte beskriva handlingen på välkända filmer i mina revyer men under filmfestivalen tycker jag det är relevant då det oftast handlar om filmer som inte är så kända eller ens kommer att gå upp på bio i Sverige. Detta är en ganska mysig liten dramafilm. Cobie Smulders, känd från tv-serien How I met your mother och Avengers-filmerna, spelar Samantha, en lärarinna på en high school i det fattiga södra Chicago. Eleverna i skolan är typiskt sådan som inte läser vidare på college. Samantha vill dock att Jasmine, 16 år och en av hennes bästa studenter, ska ta chansen och söka sig till studier i den högre skolan. Planer, livsdrömmar och personlig syn på livet ställs mot varandra när verkligheten gör sig påmind. Både Samantha och Jasmine blir ungefär samtidigt gravida. Filmen följer sedan de två på deras resor mot förlossningen och det nya liv som väntar dem ...

*  jelenastories

Visst, kom så går vi. Hon värkade vara hellt yr och allt möjligt och det skulle inte förvånna mig om hon hade dryckit. Hon lutade sig mot mig medans vi gick. Och så höll vi varandra i handen. Och om Jasmine bara gjorde det här för att typ få mig att gilla henne eller något så är hon sjuk i huvet. Och jag förståg att hon skulle börja flirta med mig vilken sekund som hellst. När vi kom in i hennes hotell rum så gick hon till soffan för att villa. Och jag gick och hämtade en filt till henne. När jag kom in i vardsagsrummet så la jag filten över henne ...

*  Beatrice Emtman: Hår och hud

Kollar runt lite på nätet, sökte på graffiti nagellack (som jag och Jasmine kletat på ikväll) och ser om det finns något billigt erbjudande. Hittade denna sida som verkar asbra, kolla in du med! Finns mycket hud- & hårvårdsprodukter ...

*  Epoch Times | Protester mot markstölder i södra Kina

Epoch Times ringde till Dongqiaos polisstation den 12 maj och vakthavande polis förnekade inte händelsen, men lade på luren.. Enligt en källa skickar myndigheterna efter mer beväpnad polis och lokalbefolkningen förbereder sig på att försvara sig.. Polisen har stormat byn många gånger och konflikten har förvärrats, enligt China's Jasmine Revolution.. Klockan 7 på morgonen den 4 maj kom omkring 100 poliser ur en specialstyrka till byn. De arresterade och misshandlade många människor.. På kvällen den 10 maj gjorde polisen fler gripanden, vilket resulterade i en konflikt, där över 2 000 invånare var inblandade.. Nästa morgon fortsatte polisen arrestera och slå folk, även äldre personer.. Feng, en man som bor i byn Nanhu sade till Epoch Times att myndigheterna olagligt beslagtagit omkring 2 000 hektar mark tillhörande byborna nära Xingcuo-havet åt ett byggföretag från Quanzhou, och invånare från närliggande städer har länge protesterat mot exproprieringen ...

*  Bästa Dildo Brottkärr Tennis

Hitta fler singlar Ändra Brottkärrs Tennisförenings uppgifter; Skriv ut; Dela. Hitta företag Modern Dejting - Bästa dejtingsajten för din plånbok. Sex Videos Gratis Sex Med Aldre Dam Edstena Dildo In Ass Privat Porr Harg. kryssrutan att lämna det är ensam gratis sex video brottkärr tennis och stor kommentar bästa fusk webbplatser nybörjare sexuella äventyr. Kategori: Bästa dejtingsidorna (sida 1 av 2) datingsidor brottkärr tennis · Escort girls malmö thai massage jasmine · Bästa dildo sexsiga tjejer ...

*  Storstilad seger för Jacobs - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

Det blev värmländskt på förstaplatsen när unghästfinalerna avgjordes under Ponny-SM i dressyr på söndagen. Jasmine Jacobs, tävlande för Ryttarsällskapet Grums, tog en övertygande seger tillsammans med hästen Taxman.|/br|- Det är jätteroligt att vinna, säger Jacobs.

*  Nyhetsbrev från MiljöKlon Dagens Eko - Nyhetsbrev

Välkommen till eventet Dagens Eko i Uppsala på måndag. Dagens Eko med smak för kropp och själ hålls på Scandic Hotel Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 i Uppsala måndagen den 27 maj kl 13-15. Där visar MiljöKlon nya modeller i hampa, ekolin och ekologisk bomull. Dessutom kommer Jasmine Lundin från Lilla Örtagården och pratar om aromaterapi för kropp och själ, kanske hon också visar något som man kan plocka i naturen nu. Lars Fahlén från restuarang PriMaten berättar om naturlig mat. Pris 185:- inkl ett glas vin eller cider och en MåBra-Påse, anmälan till Chajn Event via christina@chajn.com eller ...

*  Minitjejens*~

Jag vaknade inatt kl. 3!!! av att Jasmines mobil ringde och kunde efter det inte somna om och nu sitter jag här och väntar på att kaffet ska bli klart och att Teddy ska vakna till liv så jag kan gå hans morgonrunda men just nu ligger han under vardagsrumsbordet och stönar och låter på alla möjliga konstiga sätt för att jag verkligen ska förstå att jag är dum som har väkt han så här tidigt ...

Nikotinplåster: Ett nikotinplåster är ett transdermalt plåster som utsöndrar nikotin in i huden och används vid rökavvänjning. I klininska studier har de visat sig vara dubbelt så effektivt som placebo.Fysostigmin: Fysostigmin, eller eserin, är en parasymptomimetisk alkaloid, närmare bestämt en reversibel kolinesterashämmare. Den förekommer naturligt i kalabarbönan, Physostigma venenosum.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Cefaliska fasen: Den cefaliska fasen är den delen av matspjälkningen som startar magens sekretion av magsafter. Den börjar innan maten har kommit ner i magsäcken.Dödsrossling: Med dödsrossling menas den högljudda andningen av döende under de sista timmarna eller dygnen före döden.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.NätmageKolinerg receptor: Kolinerga receptorer är receptorer som har acetylkolin som ligand. De delas i sin tur in i två större grupper: muskarinerga receptorer, som aktiveras specifikt av muskarin, samt nikotinerga receptorer, som aktiveras specifikt av nikotin.Holländare (pappersmassa): En holländare är en maskin som används för att mala våt pappersmassa. Maskinen uppfanns i Holland på 1600-talet.Curare: Curare är ett samlingsnamn för gifter som sydamerikanska indianer använde på pilar för blåsrör. Curare är en blandning av alkaloider som kan tillverkas av extrakt från växter eller på konstgjord väg.