Loading...


Hexametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en hexametylen-bis(trimetylammonium)katjon. Dessa har blodtryckssänkande verkan och verkar även som selektiva ganglieblockerare.Hexametonium: En kolinerg nikotinreceptorantagonist som ibland kallas ganglieblockerarprototypen. Den tas med svårighet upp i mag-tarmkanalen och passerar inte blod-hjärnbarriären. Ganglieblockerande medel: Medel som främst verkar genom att stoppa nervsignalöverföringen via nikotinreceptorer på autonoma postganglienervceller. Eftersom de har så bred verkan, omfattande blockering av både sympatiska och parasympatiska system, har de i terapeutiskt bruk till stor del ersatts av mer specifika läkemedel. De används dock fortfarande för blodtrycksreglering hos patienter med dissekerande aortaaneurysm och för att sänka blodtrycket under operationer.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.PempidinDimetylfenylpiperaziniumjodid: En selektiv nikotinagonist som används för forskningsändamål. DMPP aktiverar nikotinreceptorer i autonoma ganglior, men har liten effekt på nerv-muskelkontakten.Autonoma medel: Medel som antingen påverkar det autonoma nervsystemet eller efterliknar dess effekt på funktioner som andning, blodcirkulation, matsmältning, reglering av kroppstemperatur, produktion av vissa endokri na substanser osv.NikotinblockerareTubokurarinParasympatomimetikaMekamylamin: En nikotinantagonist som absorberas lätt från tarmen och passerar blod-hjärnbarriären. Mekamylamin har använts som ganglieblockerare vid behandling av högt blodtryck, men används, som de flesta ganglieblockerare, oftast som forskningsverktyg.NikotinAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Guanetidin: Ett blodtryckssänkande medel som verkar genom att selektivt blockera överföring i adrenerga postganglionnerver. Dess huvudsakliga verkan antas bestå i att det hindrar att norepinefrin frigörs vid nervändarna och att det ger underskott av norepinefrin såväl i perifera, sympatiska nervslut som i vävnader.ParasympatikusblockerareGallamintrietiodid: Ett syntetiskt, icke-polariserande blockerande medel. Verkningsmekanismerna liknar dem hos tubokurarin, men gallamintrietiodid blockerar hjärtvagusnerven och kan ge sinustakykardi och ibland högt blodtryck och ökad pumpvolym. Det bör ges med försiktighet till patienter med risk för hög hjärtfrekvens, men kan med fördel ges till patienter med bradykardi.Fysostigmin: En kolinesterashämmare som snabbt tas upp genom membran. Den kan användas lokalt på bindhinnan. Ganglier, autonoma: Anhopningar av nervceller och deras utskott i det autonoma nervsystemet. I de autonoma nervknutorna bildar pregangliefibrer från centrala nervsystemet synapser till de nervceller vars axoner utgör de postgangliefibrer som leder till målorganen. Ganglierna innehåller även interna nervceller och stödceller, och preganglietrådar som passerar igenom till andra ganglier.Bretyliumföreningar: Preparat som används bl a som adrenerga blockerare.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.ElektrostimuleringIleum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.VagusnervGangliestimulerande medel: Medel som härmar nervsignalöverföring genom att stimulera nikotinreceptorerna på autonoma postganglienervceller. Hit hör inte läkemedel som indirekt förstärker ganglieöverföringen genom att öka frisättandet eller bromsa nedbrytningen av acetylkolin eller genom icke-nikotineffekter på postganglienervceller, och heller inte ospecifika kolinerga agonister.PentoliniumtartratDekametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en dekametylenbis(trimetyl)ammoniumradikal. Dessa föreningar är ofta verksamma som neuromuskulära depolariseringsmedel.Parasympatiska nervsystemetGastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.TetrodotoxinKlorisondamin: En nikotinantagonist som huvudsakligen används som ganglieblockerare i djurstudier. Den har använts som medel mot högt blodtryck, men har i de flesta kliniska sammanhang ersatts av mer specifika prepa rat.Autonoma postganglionära fibrer: Nervtrådar som går från cellknippen i de autonoma ganglierna till synapser på olika målorgan.Scopolamine HydrobromideGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Plexus myentericusBis-trimetylammoniakmföreningarMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.ReticulumNikotinreceptorerBlinkmembranMagsäck, idisslareVagotomiFarmakologi: Läran om läkemedels ursprung, natur, egenskaper och verkningsmekanismer, samt deras effekter på levande organismer.SympatolytikaMuskarinblockerare: Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.NeostigminMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Receptorer, kolinergaInälvsnerver: De viktigaste nerverna som försörjer buken med sympatiska nervimpulser. De större, mindre och minsta inälvsnerverna utgörs av pregangliontrådar från ryggmärgskanalen som passerar de paravertebrala ganglierna och löper vidare till bukganglierna och nervnäten. Ländnerverna för nervtrådar som passerar igenom ländryggens paravertebrala ganglier till de mesenteriala och hypogastriska ganglierna.Karbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Kurare: Extrakt från ett flertal växter, bl a Strychnos toxifera, S. castelnaei, S. crevauxii och Chondodendron tomentosum, som orsakar förlamning av skelettmuskulatur och som används tillsammans med allmän narkos. Dessa växtextrakt är giftiga och får endast användas i samband med konstgjord andning.SvavelföreningarTrimetafanDiaminer: Organiska ämnen med två aminogrupper i en alifatisk kedja.Ganglier: Anhopningar (nervknutor) av flerpolära nervceller, omgivna av svagt strukturerat bindväv, placerade utanför det centrala nervsystemet.

*  LIBRIS - Handbook of experimental phar...
LIBRIS titelinformation: Handbook of experimental pharmacology. Vol. 53, Pharmacology of ganglionic transmission / ed. D. A. Kharkevich
  http://libris.kb.se/bib/161997
*  Atropin - Wikipedia
Atropin är racematet, en blandning av två spegelformer, av hyoscyamin - en alkaloid som kan framställas ur exempelvis potatisväxterna belladonna och bolmört. Naturligt förekommer atropin oftast tillsammans med skopolamin i varierande proportioner. Atropin är en kompetitiv antagonist till kolinerga muskarinreceptorer. Namnet härkommer från Atropos, den oundvikliga, en av de tre ödesgudinnorna i den grekiska mytologin. Det som är oundvikligt är avklippandet av livstråden. Atropin hämmar det parasympatiska nervsystemet och används idag som läkemedel vid ett flertal olika sjukdomstillstånd. Det är en kompetetiv antagonist för muskarinreceptorer och påverkar därigenom många system i kroppen. Atropin används bland annat för utvidgning av pupiller (mydriatika), för avslappning av glatt muskulatur vid spasm (spasmolytikum) och mot bradykardi (långsam hjärtrytm). Atropin har en hämmande effekt på svett-, saliv- och magsaftproduktionen. I höga doser verkar atropin retande på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Atropin
*  Parasympatiska nervsystemet - Wikipedia
Parasympatiska nervsystemet utgör tillsammans med det sympatiska nervsystemet det autonoma nervsystemet. Förenklat kan det sägas att parasympatiska nervsystemet aktiveras när kroppen är i vila, och inte stressad. En aktivering av det parasympatiska nervsystemet innebär att: Hjärtverksamheten minskar Blodtrycket sjunker Nivån av stresshormoner sjunker och "må-bra"-hormonet oxytocin ökar Matspjälkningsapparaten stimuleras Kroppens läkningsprocesser förbättras Det parasympatiska systemet slås bäst på vid sömn. Denna artikel om nervsystemet eller psykiatri saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Parasympatiska_nervsystemet
*  Tropan - Wikipedia
Tropan är en kvävehaltig bicyklisk[förtydliga] organisk förening. Den är mest känd för den grupp av alkaloider som är derivat av den, tropanalkaloider bland annat atropin och kokain. Båda alkaloiderna bygger på tropinon som är ett tropanderivat. Tropanalkaloiderna förekommer i många växter i familjen Erythroxylaceae (som innehåller koka) och Solanaceae (som innehåller potatis, tomat) . Alkaloid ^ "Atropine content of plants". USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Phytochemical and Ethnobotanical Databases. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. 2005. Arkiverad från originalet den 7 november 2004. https://web.archive.org/web/20041107214323/http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ATROPINE. Läst 25 juli 2005. ^ "Cocaine content of plants". USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Phytochemical and Ethnobotanical Databases. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. 2005. Arkiverad från ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tropan
*  Andningsövningar vid stress och stressrelaterad ohälsa - Beatrice Wicklund
Växelvis näsborreandning påverkar det autonoma nervsystemet (4, 5, 6). Det autonoma nervsystemet är den del av kroppens nervsystem som samordnar och styr kroppens grundläggande funktioner. Det påverkar bland annat andningen, hjärtverksamheten, blodtrycket och aktiviteten i mag-tarmkanalen. Det styr också förmågan att kissa och könsorganens funktioner.. Det autonoma nervsystemet är uppdelat i två delar; det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet aktiveras när kroppens krafter behövs, t.ex. när vi är stressade samt förbereder oss för att fly eller fäkta. Det parasympatiska nervsystemet är mest aktivt vid vila och i lugna situationer. Det dämpar effekterna av det sympatiska nervsystemet och bidrar till att bygga upp kroppen. Det är viktigt för att du ska kunna varva ner, somna och återhämta dig.. De båda nervsystemen förmedlar som regel impulser till samma områden i kroppen, men har oftast motsatta effekter på kroppen. ...
  http://beatricewicklund.se/andningsovningar-vid-stress-och-stressrelaterad-ohalsa/
*  Miniutmaning: Huvudstående - DinBalans Yogastudio
Att stå på huvudet har många positiva effekter förutom den styrka du bygger upp. Bl.a så aktiveras Parasympatiska nervsystemet. Detta pga att mätstationerna (Baroreceptorerna, lokaliserade precis ovanför hjärtat) avläser ett högre tryck och därmed försöker minska trycket genom att aktivera ParaSympatiska nervsystemet. Även om trycket lokalt i huvudet ökar får kroppen som helhet ett minskat tryck. Samtidigt får hjärtat vila då blodet kommer ner från benen kan hjäärtat arbeta mer avslappnat.. Samtidigt underlättar den upp och ner vända ställningen kroppens förmåga att transportera bort slaggprodukter. Lymfsystemet töms i höjd med nyckelbenen, därmed får du en utrensning när du står i huvudstående.. Tänk på: Gör inte huvudstående om du har högt blodtryck, då även om trycket sänks överlag i kroppen så kan det lokala trycket i hjärnan höjas och riskera blödningar. Var försiktig i början, då det krävs en del styrka i axlar och bröstrygg för att ...
  https://dinbalans.nu/2017/01/17/miniutmaning-huvudstaende/
*  Därför hjälper ögonrörelser vid PTS | Naturligt | Dina mediciner
folkhälsovetenskap i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet 2007. Forskare på KI hade studerat metoden och de kom fram till att EMDR-behandling sannolikt fungerade genom att aktivera mekanismer som liknar REM-sömn, de perioder under sömnen då vi drömmer. Även det parasympatiska nervsystemet aktiverades och det menade forskarna kundebidra till tillfrisknandet. - Det är det parasympatiska nervsystemet som är igång under vår REM-sömn och som hjälper oss att bearbeta plågsamma minnen i normala situationer, sa Hans Peter Söndergaard.. Se inslag om hur EMDR botar Posttraumatiskt stressyndrom ...
  http://dinamediciner.se/nyheter/darfor-hjalper-ogonrorelser-vid-pts
*  Frågor och svar - Evira
Gojibären eller bären från busken bocktörne (Lycium barbarum) har en lång historia som närings- och medicinalväxt i många asiatiska länder. Botaniska släktingar till denna växt är andra potatisväxter, såsom tomat, potatis, äggplanta, paprika och tobak. Potatisväxter innehåller rikliga mängder alkaloider som utöver att de skyddar växten också är toxiner. Tobak innehåller nikotin, potatis solanin och gojibäret atropin. Mängden atropin i gojibäre är ändå liten, klart under toxicitetsgränsen. I några undersökningar har också konstaterats att gojibär kan orsaka interaktion i kombination med bloduttunnade läkemedel.. Gojibär får säljas och marknadsföras i hela EU-området. Det anses allmänt att man tryggt kan äta av bären och inga förgiftningsfall av allmänt och långvarigt intag av bären har inrapporterats. Även om gojibär i allmänhet inte orsakar skador hos personer som konsumerar sådana bär, kan bären orsaka skadliga symptom hos enskilda ...
  https://www.evira.fi/sv/livsmedel/information-om-livsmedel/livsmedelsfaror/naturliga-toxiner-i-livsmedel/fragor-och-svar/
*  Köp Atropin Mylan Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml 10 x 1 milliliter på Kronans Apotek
Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...
  https://www.kronansapotek.se/Atropin-Mylan-Injektionsv%C3%A4tska%2C-l%C3%B6sning-i-cylinderampull/p/130591
*  Köp Atropin Mylan Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml 20 milliliter på Kronans Apotek
Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...
  https://www.kronansapotek.se/Atropin-Mylan-Injektionsv%C3%A4tska%2C-l%C3%B6sning/p/461079
*  STRESS - Harmonyflow
Hypotalamus aktiverar binjuremärgen som producerar adrenalin för att driva på stressresponsen. Adrenalin leder till stimulering av det sympatiska nervsystemet (Fight & Flight) och minskar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet som bäddar för Rest & Digest. Adrenalin leder till förändringar i systemet som minskning av matsmältningsfunktion och aktivering av den muskeleskeletala systemet (svettningar, puls, blodtryck).. Hjärtfrekvensen stiger, blodet pumpas till muskler som spänner sig mer nu för aktivitet; blodtrycket stiger, lever bryter frenetiskt glukosen för att frigöra mer energi till musklerna, andningen blir mer intensiv för att få mer syre till blodet, och personens vakenhet och uppmärksamhet stiger.. Samtidigt sker det en avsevärd minskning av aktivitet i vissa organsystem:. Matsmältningen blir långsammare eller stannar helt. Aktiviteten i magsäcken och tunntarmen minskar. Man kan känna illamående eller kan även kräkas ; Blodkärlen i salivkörtlar drar ...
  http://harmonyflow.se/stress/
*  Migränbehandling | hhp.se
Att Andullationsterapin kan ha god verkan som migränbehandling har flera orsaker: Tack vare intensiv stimulering av blodcirkulationen och ämnesomsättningen blir musklerna i nacken och skuldrorna kraftigt avslappnande. Detta kan omedelbart leda till en märkbar minskning av huvudvärk.. Smärtlindringens första steg ger upphov till en signalöverlagring. Det betyder att mekaniska vågor utlöser positiva signaler i kroppen, som förtränger smärtornas signaler, utmärkt vid migränbehandling. En kortvarig användning kan eventuellt vara tillräckligt för att lindra akut smärta.. Dessutom kan denna biofysiska terapi utveckla en enormt balanserande effekt på det autonoma nervsystemet - innebär sympatisk vila och aktiverar dess motsats, parasympatiska nervsystemet.. Därmed kan också andullationsterapi vara ett avgörande bidrag till en effektiv migränbehandling med minskad smärta.. ...
  http://www.hhpsverige.se/produkter/massagesystem/lindra-besvar-smarta/migranbehandling/
*  Polyvagal teori Archives - Mindful Tapping
Det autonoma nervsystemet består av det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Man har tidigare ansett att det sympatiska nervsystemet står för stress och det parasympatiska för vila och återhämtning. Men ...
  http://mindfultapping.se/category/neurovetenskap/autonoma-nervsystemet/polyvagal-teori/
*  kamp Archives - Mindful Tapping
Det autonoma nervsystemet består av det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Man har tidigare ansett att det sympatiska nervsystemet står för stress och det parasympatiska för vila och återhämtning. Men ...
  http://mindfultapping.se/tag/kamp/
*  Stilla sinnet - ställ dig i yogaposition - Stockholmsmagasinen
Varför är yoga bra?. - Yoga stillar sinnet, vi får möjlighet att hitta en balans fysiskt och mentalt. Vi får en lugn stund där vi kan se oss själva så som vi är, bortom alla koncept och idéer om hur vi borde vara. Att få bättre kvalitét på sin andning är det allra viktigaste.. Varför är andningen så viktig?. - Andningen är länken mellan kroppen och sinnet. Sinnet kan vara "all over the place" - sinnet planerar framåt, tänker på det som varit och är i stort sett överallt utom i det som sker just nu. Det brukar visa sig i andningen. Om du börjar observera ditt andningsmönster kommer du att se vad som pågår i ditt sinne. Om andningen är lugn är sinnet lugnt. Kroppen är alltid närvarande och kan inte vara i det som varit eller i framtiden utan håller oss fysiskt fast i nuet. En lugn andning aktiverar det parasympatiska nervsystemet och vårt lugn- och rocenter kopplas på, vilket får fina effekter i vår kropp!. Intresset för yoga fortsätter att växa, ...
  http://stockholmsmagasinen.se/artiklar/stilla-sinnet-stall-dig-yogaposition/
*  Svenska Mammor Massage Västervik
I denna ekologiska ansiktsbehandling används enbart vegetabiliska och ekologiska hudvårdande produkter, icke djurtestade. En genväg till djup avslappning och meditation. Revolving är en relativt mjuk behandling med lugna och inkännande strykningar, som ger en rofylld och avslappnande effekt, påverkar andningen och det parasympatiska nervsystemet positivt. Går att boka till paket där 25 min ingår. Därefter appliceras en aromainpackning som får verka medans ansiktet får en renande och återfuktande kur. Erotisk Boden Xxx tub massage västervik camspotter ...
  http://ardith.eu/runka-norrtaelje/svenska-mammor-massage-vaestervik
*  Taktil massage - Omslutande Händer
Taktil är latin och betyder beröring! Så av namnet kanske Du redan nu kan dra slutsatsen att det är huden man i första hand arbetar med. Där finns många tusen berörings receptorer. Den mjuka och lugna beröringen frisätter ett hormon som heter oxytocin. Det får oss alla att må bra! Parasympatiska nervsystemet aktiveras! Massagen är utvecklad efter hudens dermatom, de langerhanska linjerna samt de taktila receptorernas täthet och lokalisation. Siv Ardenby är sjuksköterskan som utvecklat denna metod och förfinat den efter hand. Efter ett uppdrag hon gjort i början på 1990-talet för Socialstyrelsen har det fortsatt med otaliga forskningar och projekt i ämnet ...
  http://omslutandehander.se/taktil-massage/
*  Hur man blir piggare och orkar mer på gymmet. - Jens Träning & Konsultation
När man tränat är det gynnsamt för både återhämtning, anabolism, glykogeninlagring och för att minimera fettinlagring, att äta en stor del av sitt energiintag i form av kolhydrater och hålla nere på fettintaget. Här kan man alltså med fördel äta kolhydrater eftersom man presterat fysiskt för dagen och nu (förhoppningsvis) kan njuta med ett gott samvete och ta det lite lungt efter maten, vilken är det naturliga för oss att göra när vi ätit som ni kommer ihåg från det jag skrev om det parasympatiska nervsystemet ovan. Ett ökat upptag av tryptofan till hjärnan som en följd av kolhydrater och insulin främjar också serotoninsyntes och gör att vi slappnar av och blir lugna och lite sega ...
  http://jensfitness.blogg.se/2012/october/hur-man-blir-piggare-och-orkar-mer-pa-gymmet.html
*  Kubis - Höstens meditation - Linda Lilja Yoga
Att andas i en kub är en favoritmeditation som vi ofta återkommer till på centret. När vi fokuserar på att hålla in- och utandingarna olika långa under meditationens gång "lurar" vi oss själva med att inte kunna tänka på annat och får därmed ro i sinnet. Fiffigt va? :) Dessutom aktiveras den del av vårt autonoma nervsystem som bromsar oss och gör oss lugna, det parasympatiska nervsystemet, så den här andningsmeditationen hjälper oss både att varva ner och att få lite distans till det som stressar oss just nu. Jag kommer först att leda er i en andningsövning och sedan bara vilar vi i oss själva. Meditationen är 13 minuter men vill du hålla på längre så är det bara att fortsätta en stund till:). Ha det så härligt och lycka till!. ...
  https://www.lindalilja.com/blogg/kubis-h%C3%B6stens-meditation
*  Funktionella sjukdomar - Gisas
Cykliska kräkningar, även känt som Cyclic vomiting syndrome (CVS), är en sjukdom som karaktäriseras av återkommande illamående och kräkningar, med relativt symptomfria perioder däremellan. Studier som gjorts under senaste åren har givit flera olika teorier om varför någon drabbas av sjukdomen, bland teorierna finns dysfunktion i sympatiska och parasympatiska nervsystemet samt stress, ångest och depression. Behandling av CVS är inte enkel, det finns inte väldigt många alternativ och mycket av behandlingen går ut på att identifiera och undvika så kallade triggers. Det finns viss möjlighet till förebyggande läkemedelsbehandling samt stödjande vård för att lindra ett skov. Kända triggers är till exempel känslomässig stress, energiuttömmande saker.... ...
  http://gisas.se/tag/funktionella-sjukdomar/
*  Inte symtomgivande AV-block II, oavsett typ, hos ung vältränad person där blocket släpper vid ansträngning
Vid AV-block II typ I förlängs PQ-tiden successivt tills överledningen av en förmaksimpuls till kamrarna uteblir. Tillståndet är oftast intermittent och vanligt hos yngre individer eller idrottsmän. Det inträffar nattetid, det vill säga vid tidpunkter när vagala stimuli dominerar över sympatikotona. Blockeringen försvinner vid arbete eller efter tillförsel av atropin.. Intermittent AV-block II typ I är vanligt och har rapporterats förekomma i 2 procent av fallen [1]. Det är ovanligt att detta tillstånd övergår i AV-block II typ II eller AV-block III [1].. ...
  http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerhjartsjukvard/sokiriktlinjerna/intesymtomgivandeav-blockii-oa
*  Panoramic
De senaste åren har detta medicinska bibliotek varit huvudfortet för mycket av mitt idoga studerande, utbildning efter utbildning, ännu inte slut. Idag case och sammanfattningar där det goda krämiga kaffet är det enda foglim som håller ihop min trasiga kropp. Eller åtminstone vaken. Ytliga andetag är melodin då djupandning föranleder mig misstanke av revbensfrakturer, även om mitt logiska tänkande vet att det bara är en överdjäfvlig träningsvärk. Det bör också noteras att en subkutan injektion av butylskopolamid, ett snällare derivat av atropin, gav mig sinnessjuka synrubbningar. Total avsaknad av fokus där allt var suddigt oavsett avstånd och ett dubbelseende som hade gjort en trippeldestillerad Smirnoff stolt ...
  http://doktorandtankar.blogspot.com/2011/09/panoramic.html
*  Dilaudid-atropin - Wikipedia
Dilaudid-atropin är ett bedövande och kramplösande kombinationspreparat av morfinderivatet hydromorfon och atropin. Blandningen är narkotikaklassad. Det finns i ampuller och används vid svåra smärttillstånd med eller utan kramp i musklerna. Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dilaudid-atropin
*  trafikfarlige lægemidler | Gyldendal - Den Store Danske
trafikfarlige lægemidler, lægemidler, som kan nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner på forsvarlig måde. Det drejer sig fortrinsvis om lægemidler, der hos nogle personer kan virke dæmpende på centralnervesystemet og derved nedsætte reaktionsevnen, fx forskellige psykofarmaka, stærke smertestillende lægemidler, lægemidler mod epilepsi samt visse antihistaminer mod allergi. Lægemidler, som udvider pupillen i øjet, fx atropin, kan påvirke synsevnen, og muskelafslappende lægemidler kan påvirke muskelkraften.
  http://denstoredanske.dk/Krop%2C_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Farmakologi/trafikfarlige_l%C3%A6gemidler
*  Homatropin - Wikipedia
Homatropin är estern av den i atropin ingående basen tropin med mandelsyra. Homatropin används inom medicinen som hydrobromid, ett vitt, kristalliniskt, i vatten lättlösligt pulver. Homatropins verkningar liknar mycket de hos atropinet men är svagare och mindre ihållande. Bland annat har homatropin använts i pupillutvidgande droppar. Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 13 s. 258 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Homatropin

Nikotinplåster: Ett nikotinplåster är ett transdermalt plåster som utsöndrar nikotin in i huden och används vid rökavvänjning. I klininska studier har de visat sig vara dubbelt så effektivt som placebo.Fysostigmin: Fysostigmin, eller eserin, är en parasymptomimetisk alkaloid, närmare bestämt en reversibel kolinesterashämmare. Den förekommer naturligt i kalabarbönan, Physostigma venenosum.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Cefaliska fasen: Den cefaliska fasen är den delen av matspjälkningen som startar magens sekretion av magsafter. Den börjar innan maten har kommit ner i magsäcken.Dödsrossling: Med dödsrossling menas den högljudda andningen av döende under de sista timmarna eller dygnen före döden.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.NätmageKolinerg receptor: Kolinerga receptorer är receptorer som har acetylkolin som ligand. De delas i sin tur in i två större grupper: muskarinerga receptorer, som aktiveras specifikt av muskarin, samt nikotinerga receptorer, som aktiveras specifikt av nikotin.Holländare (pappersmassa): En holländare är en maskin som används för att mala våt pappersmassa. Maskinen uppfanns i Holland på 1600-talet.Curare: Curare är ett samlingsnamn för gifter som sydamerikanska indianer använde på pilar för blåsrör. Curare är en blandning av alkaloider som kan tillverkas av extrakt från växter eller på konstgjord väg.