Hepatit C: En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.Hepatit C, kronisk: Inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit C-virus, som kan vara ett halvår eller längre.Hepacivirus: Ett släkte inom Flaviviridae som ger upphov till parenteral smitta med hepatit C genom transfusioner eller drogmissbruk. Hepatit C-virus är typarten och dessutom den enda medlemmen i släktet.Hepatit B: Hepatit orsakad av Hepatit B-virus. Det kan överföras genom blodtransfusion eller via blodprodukter.Hepatit A: Hepatit orsakad av Hepatovirus. Hepatit C-antikroppar: Antikroppar mot hepatit C-antigen, inklusive hölje-, kärn- och icke-strukturella proteiner.Hepatit B-virus: Typarten av släktet Orthohepadnavirus som orsakar human hepatit B och som också är orsaken till levercellscarcinom hos människa. Dane-partikeln är en intakt hepatitviruspartikel, uppkallad efter upptäckaren. Icke-infektiösa sfäriska och tubliknande partiklar kan även ses i serum.Hepatit B-ytantigener: De hepatit B-antigen som finns på Dane-partikelns yta och på de 20 nm stora sfäriska och tubliknande partiklarna. Ett flertal underspecificiteter är kända. Dessa kallades tidigare Australienantigen.Antivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Leverinflammation: Inflammation i levern och leversjukdom som innebär degenerativa eller nekrotiska förändringar av leverceller.Hepatit C-antigener: Antigena strukturer hos Hepacivirus-partikeln, inklusive ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigen.Virushepatit, human: Viral hepatit hos människor.Hepatit B, kronisk: En inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit B-virus, som kan vara ett halvår eller längre.Hepatitantikroppar: Immunglobuliner som alstras under någon form av virushepatit. Vissa av dessa antikroppar kan användas för att diagnosticera specifik form av hepatit.RibavirinHepatit A-virus: En art inom släktet Hepatovirus med en serotyp och två stammar: humant hepatit A-virus och aphepatit A-virus.Hepatit B-antikroppar: Antikroppar mot hepatit B-antigen, inklusive antikroppar mot ytantigen (Australienantigen) och kärnantigen hos Dane-partikeln, samt mot e-antigen.Hepatit, kronisk: Ett samlingsnamn på ett kliniskt och patologiskt syndrom som kan ha olika orsaker och kännetecknas av varierande grader av levercellsnekros och inflammation. Till de specifika typerna av kronisk hepatit hör autoimmun hepatit, kronisk hepatit B, kronisk hepatit C, kronisk hepatit D, obestämd kronisk virushepatit, kryptogen kronisk hepatit och läkemedelsrelaterad kronisk hepatit.Alfa-interferon: Ett av typ I-interferonerna som produceras av leukocyter i perifert blod eller lymfoblastoida celler som utsätts för levande eller inaktiverat virus, dubbelsträngat RNA eller bakterieprodukter. Det är det huvudsakliga interferonet som produceras av virusaktiverade leukocytkulturer och ger, förutom sin uttalade antivirusverkan, upphov till aktivering av NK-celler.Hepatit B-vacciner: Vacciner eller vaccinkandidater innehållande inaktiverat hepatit B-virus eller dess antigen och avsedda att förebygga hepatit B. Vissa vacciner framställs med rekombinantteknik.RNA, viraltVirala icke-strukturella proteinerHepatit-B-kärnantigener: Hepatit B-antigenet inom kärnan i Dane-partikeln, den smittförande hepatitviruspartikeln.Hepatitit A-vacciner: Vacciner eller vaccinkandidater för förebyggande av infektion med hepatit A-virus.Hepatit B e-antigener: En grupp sinsemellan nära besläktade antigen som finns i plasma endast under själva infektionsfasen av hepatit B eller i samband med virulent, kronisk hepatit B. då förmodligen aktiv virusreplikation pågår. Det finns tre undertyper som kan bilda komplex med immunglobulin G (IgG).Skrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.Hepatitvacciner: Vacciner mot varje virus eller viruspartikel som orsakar hepatit.Hepatit B-antigener: Antigen från hepatit B-viruspartikeln eller Dane-partikeln, samt dess ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigen, inklusive hepatit B e-antigen.Hepatit E: En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. PolyetylenglykolerHepatit, autoimmun: En obotlig, företrädesvis periportal hepatit, oftast förenad med hypergammaglobulinemi och serumautoantikroppar. Antagandet att det skulle finnas serologiska undergrupper (typ 1, 2 och 3) är kontroversiellt. Dessutom förekommer hos vissa patienter olika former, med särdrag av antingen autoimmun hepatit och annan typ av kronisk leversjukdom (överlappningssyndrom) eller med drag som är oförenliga med autoimmun hepatit (separatsyndrom).Hepatit E-virus: Ett positivt strängat RNA-virus tillhörande ett ännu icke fastställt släkte, hepatit E-liknande virus, som ger födoämnesöverförd icke-A, icke-B-hepatit (hepatit E).Virushepatit, djur: Viral hepatit hos djur.Hepatit A-antikroppar: Antikroppar mot hepatit A, omfattande antikroppar mot höljeproteiner, kärnproteiner och icke-strukturella proteiner.Hepatitvirus: Alla virus som orsakar leverinflammation. Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor och djur.Hepatit A-virus, humant: En stam av Hepatit A-virus som ger upphov till hepatit hos människor. Viruset replikerar i leverceller och antas komma ut i tarmen via gallgången. Viral Core ProteinsHepatit D: Hepatit orsakad av hepatit delta-virus i samband med hepatit B. Infektionen är endemisk i vissa europeiska länder och ses hos drogmissbrukare, blödarsjuka och personer som genomgått blodtransfusioner.Hepatit delta-virus: Ett ofullständigt virus, bestående av RNA-nukleoprotein, till formen liknande en viruspartikel. Det förekommer hos patienter med akut hepatit B och kronisk hepatit, och kräver närvaro av hepadnavirus för sin replikation. Detta är den enda arten i deltavirus-släktet.Hepatit, djurAlanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Karcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.VirusförökningReplikonVirusbelastningMushepatitvirus: En art av Coronavirus-släktet som orsakar hepatit hos möss. Fyra stammar har identifierats: MHV 1, MHV 2, MHV 3 och MHV 4 (även kallad MHV-JHM, ett neurotropt virus som ger upphov till disseminerad encefalomyelit med demyelinering samt levernekroshärdar).Rekombinanta proteinerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.LevertransplantationLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Kryoglobulinemi: Ett tillstånd kännetecknat av förekomst av onormala eller onormala mängder kryoglobuliner i blodet. Vid kyla avsätts de i mikrokärlen och orsakar ett hämmat blodflöde i utsatta områden.Antigens, CD81Drogmissbruk, intravenöst: Missbruk av en drog eller ett läkemedel genom injicering i ett blodkärl.Hepatovirus: Ett släkte inom Picornaviridae som ger naturlig, smittsam hepatit hos människor och experimentell hepatit hos andra primater. Leverceller: Den huvudsakliga strukturella enheten i levern. Levercellerna (hepatocyterna) utgörs av specialiserade epitelceller som är ordnade i sinsemellan förbundna skivor, kallade lobuli (smålober).Interferoner: Proteiner som utsöndras av celler hos ryggradsdjur som svar på en rad olika stimulerande ämnen. De förmedlar resistens mot många olika virusarter, hämmar förökning av normala och maligna celler, hämmar förökning av intracellulära parasiter, förstärker fagocytos genom makrofager och granulocyter, förstärker NK-cellers verkan och uppvisar ett flertal immunmodulerande funktioner.Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Hepatitantigener: Antigener från något hepatitvirus, inklusive ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigener.Hepatit A-antigener: Antigener från olika stammar av Hepatit A-virus, som t ex humant hepatit A-virus.Hepatit, alkoholbetingad: En akut eller kronisk, degenerativ och inflammatorisk leverförändring hos alkoholmissbrukare. Sjukdomstillståndet kan försämras, men ibland även gå tillbaka. Förändringen är inte nödvändigtvis förknippad med steatos, fibros eller cirros, men är det ofta. Typiskt är levercellsnekros, infiltration med polymorfonukleära leukocyter och lymfocyter, och Mallorykroppar. De morfologiska förändringarna vid kronisk alkoholhepatit kan knappast förväxlas med kronisk hepatit.Genom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Hepatit delta-antigener: Antigen från olika stammar av hepatit D-virus.Seroepidemiologiska studierBlodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.Pan troglodytesVirushöljets proteinerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Hepatit B-virus, anka: Ett DNA-virus som är mycket likt humant hepatit B-virus. Det har påvisats hos naturligt smittade ankor.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.PrevalensLeverfunktionstesterEgypten: Republik i nordöstra Afrika. Landets yta är 1 miljon km2 (inkl. Sinaihalvön), och fölkmängden uppgår till 69,5 miljoner invånare (2001). Huvudstad är Kairo. Egypten genomkorsas i sydnordlig riktning av den stora floden Nilen.BehandlingsresultatFlaviviridae: En familj RNA-virus, av vilka många orsakar sjukdom hos människor och husdjur. Det finns tre släkten: Flavivirus, Pestivirus och Hepacivirus, samt några arter med osäker taxonomisk tillhörighet.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Hepatit B-virus, murmeldjur: Ett Orthohepadnavirus som ger upphov till kronisk leversjukdom och levercellscarcinom hos skogsmurmeldjur. Det är mycket likt humant hepatit B-virus.CoinfectionPolymeraskedjereaktionRiskfaktorerViremiCellinjeLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.TatueringLeversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Läkemedelsresistens, viral: Förmåga hos virus att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska preparat eller antivirala medel. Resistensen kan förvärvas genom genmutationer.Lamivudin: En omvänt transkriptashämmare och zalcitabinanalog, där en svavelatom ersätter 3'-kolet i pentosringen. Medlet används för behandling av HIV-infektion.RecurrenceAspartataminotransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar reaktionen mellan L-aspartat och 2-ketoglutarat till oxaloacetat och L-glutamat. Enzymerna är pyridoxalfosfatproteiner. I levern överför reaktionen överskottskväve till aspartat för användning i ureacykeln. EC 2.6.1.1. Syn. aspartattransaminaser.Blodtransfusion5`otolkade områden: Den sekvens vid 5´-änden av budbärar-RNA som inte kodar för något. Sekvensen innehåller ribosomens bindningsställe samt andra transkriptions- och translationsreglerande sekvenser.Hepatit D, kronisk: Inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit D-virus i samverkan med hepatit B-virus, som kan vara ett halvår eller längre.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Retrospektiva studierRNA-replikasSmittbärare: Infektionsstadium, i vilket den smittade bär på smittämne utan att uppvisa infektionssymtom. Den smittsamma organismen måste vara överföringsbar till annan mottaglig värd.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.VirusinternaliseringMarmota: Ett släkte (murmeldjur) av familjen ekorrdjur (Sciuridae) som består av 14 arter. De är kortbenta, tunnelgrävande gnagare som lever i ide över vintern.TidsfaktorerFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.VirusproteinerEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Reglering av genuttryck, virus: De processer genom vilka cytoplasmatiska faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos virus.Prospektiva studierVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Könssjukdomar, virala: Virussjukdomar som sprids genom sexuellt umgänge.Blodburen smitta: Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.Interleukiner: Lösliga faktorer som stimulerar tillväxtprocesser hos leukocyter och andra celltyper. De bidrar till ökning av cellproliferation och -differentiering, DNA-syntes, utsöndring av andra biologiskt aktiva molekyler och svar på immun- och inflammatorisk stimulering.Gulsot: En klinisk yttring av hyperbilirubinemi, bestående av lagring av gallpigment i huden, vilket ger hud och slemhinnor en gulaktig färgton.Hemodialysenheter på sjukhus: Sjukhusenheter som är ansvariga för vård av dialyspatienter. Hit hör även dialyscentraler på sjukhus.Blödarsjuka: Den klassiska hemofilin som beror på brist på faktor VIII. Det är en ärftlig blodlevringssjukdom, vars kännetecken är benägenhet för ständig blödning.RNA-helikaserOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionDrug-Induced Liver InjuryPolyproteinerDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Variation (Genetics)VirionFettlever: Gul missfärgning av levern pga fettnedbrytning av leverparenkymceller.Remission, spontanBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.SaguinusSensitivitet och specificitetFångarTumörcellinjeKryoglobuliner: Blodproteiner (immunglobuliner) som fälls ut vid nedkylning av blodserum. Vid uppvärmning till normal temperatur återgår de i lösning.Flaviridaeinfektioner: Infektioner orsakade av virus tillhörande familjen Flaviviridae.FängelserBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.GB-virus B: En virusart (ännu utan släkttillhörighet) inom familjen Flaviridae, som påträffats hos tamarinapa, men som kan ha kommit från människa. Den orsakar hepatit hos ett flertal arter av Nya världens apor.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Värd-patogenförhållandenIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Serologiska testerDela sprutaFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.SjukdomsgradsmåttDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.OrganophosphonatesGB-virus C: En virusart (ännu utan släkttillhörighet) inom familjen Flaviridae. Den är genetiskt heterogen, av mänskligt ursprung, och överförs med blod eller blodprodukter. Trots sitt andra namn, hepatit G-virus, är dess patogenicitet omstridd.VirologiVirusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.ProteashämmareGraviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.VaccinationNjurdialysSjukdomsöverföring, vertikalPakistanVirussammansättningTransaminaserAnkor: Fåglar av släktena Aix och Anas inom familjen Anatidae. Syn. änder.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Testutrustning, diagnostiskLeukocyter, mononukleära: Mogna lymfocyter och monocyter som transporteras av blodet till områden utanför kroppens kärlsystem. Till formen kan de skiljas från mogna, kornförande leukocyter genom sina stora, loblösa kärnor och frånvaro av grova, kraftigt färgade cytoplasmakorn.Virusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.HIV: Detta immundefektvirus hos människa är en art av Lentivirus och undersläktet primatlentivirus och benämndes tidigare HTLV-III/LAV. Viruset ger upphov till de akuta infektionssymtom, neurologiska störningar och immunologiska defekter som ingår i det förvärvade immunbristsyndromet AIDS.Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.Kroppspiercing: Perforering av någon kroppsdel för anbringande av smycke.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).TupaiaTransfektionAmantadin: Ett antiviralt medel som används vid profylaktisk och symtomatisk behandling av influenza A. Det används också mot parkinsonism, vid extrapyramidala reaktioner och postherpesneuralgi. Verkningsmekanis men vid rörelserubbningar är inte fullt klarlagd.Virala strukturella proteinerAdenin: En viktig purinbas. I djur- och växtceller förekommer det vanligen kondenserat med ribos eller deoxyribos i nukleosiderna adenosin och deoxyadenosin. Det är således en komponent i nukleinsyror, vissa nukleotider och många koenzymer. Det finns i bukspottkörteln och mjälten.Alkoholcirros: Fibros i leverns hinnor till följd av överdriven, kronisk alkoholkonsumtion.Sjukdomsöverföring: Spridning av infektionssjukdom eller sjukdomsalstrande organismer. När överföringen sker inom samma art kan överföringen vara horisontell eller vertikal.DrogmissbrukareEnzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Bilirubin: Ett rött färgämne i galla, bildat genom nedbrytning av hem från hemoglobin eller cytokromer. ProteinbiosyntesAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Hepadnaviridae: En familj DNA-virus med dubbelsträngade genom som främst angriper levern. Virusen orsakar hepatit hos människor och djur. Det finns två släkten, Avihepadnavirus och orthohepadnavirus. Hepadnavirus omfattar hepatit B-virus, ankhepatit B-virus, hägerhepatit B-virus, jordekorrehepatitvirus och murmeldjurshepatit B-virus.NukleinsyrakonfigurationNålsticksskadorProteinbindningFörenta StaternaImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Hepatitvirus, anka: Oklassificerat släkte i familjen Picornaviridae, vars virus ger hög dödlighet hos ankungar mellan 3 dagar och 3 veckor gamla.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Sjukdomsöverföring, patient-personalLeversvikt, akut: En form av snabbt isättande leversvikt, även känd som fulminant leversvikt, orsakad av svår leverskada eller omfattande förlust av leverceller. Tillståndet kännetecknas av snabbt tilltagande funktionsstörning och gulsot. Akut leversvikt kan utvecklas till hjärnfunktionsstörning eller t o m leverkoma, beroende på etiologiska faktorer, som t ex leverischemi, läkemedelsförgiftning, tumörbildning eller virushepatit, så som hepatit B eller C efter blodtransfusion.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Italien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Claudin-1VirusreceptorerLeversjukdomar, alkoholbetingade: Leversjukdomar förknippade med alkoholmissbruk. Vanligtvis avses två eller fler samtidiga tillstånd, t ex fettlever, alkoholhepatit och alkoholcirros (skrumplever).Hepatit, infektiös, hos hundar: En adenovirusinfektion som ger feber, ödem, kräkningar och diarré hos hundar, särskilt valpar. Hos rävar orsakar infektionen akut hjärninflammation med kramper, förlamning, koma och död.Hepadnaviridae-infektioner: Virusinfektioner orsakade av olika Hepadnaviridae.Age FactorsInterferon Type IIMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.OrgangivareTaiwan

*  Hepatit C-smitta ska spåras - P4 Kristianstad | Sveriges Radio
Socialstyrelsen vill att alla landsting och regioner aktivt letar upp personer som kan ha smittats med hepatit C via ... Socialstyrelsen vill att alla landsting och regioner aktivt letar upp personer som kan ha smittats med hepatit C via ... eftersom de kanske själva inte känner till att de fått blod under den period som hepatit C inte ännu var känd. ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=1666153
*  Hepatit C - Wikipedia
Hepatit C är en infektion som primärt drabbar levern. Sjukdomen orsakas av hepatit C-viruset (HCV). Hepatit C ger ofta inga ... Huruvida hepatit C kan överföras via sex är okänt. Även om det finns ett samband mellan sexuellt högriskbeteende och hepatit C ... Kronisk hepatit C är en hepatit C-virusinfektion, som varar längre än sex månader baserat på närvaro av dess RNA. Eftersom ... Det finns inget vaccin mot hepatit C. Det nya läkemedlet Sofosbuvir kan bota människor smittade med hepatit C, HCV, utan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hepatit_C
*  2017 - Riksföreningen Hepatit C
About Hepatitis C*Att leva med Hepatit C*Debattartikel från Lokal Föreningen Hepatit C Västra Götaland ... Höga priser akterseglar patienter med hepatit C. Sjukvården smittade Roland med hepatit C för 37 år sedan, ändå står han sist i ... Riksföreningen Hepatit C. c/o Suzanne Borén Andersson. Rönnbärsvägen 5. 815 69 Månkarbo ... Hepatit C-patienter befinner sig just nu i ett moment 22-läge. En skadad lever ger klartecken till en behandling, en frisk ger ...
  https://hepatitc.org/kontakta-oss/2017-2/
*  Infokampanj på Centralen - Riksföreningen Hepatit C
About Hepatitis C*Att leva med Hepatit C*Debattartikel från Lokal Föreningen Hepatit C Västra Götaland ... Riksföreningen Hepatit C. c/o Suzanne Borén Andersson. Rönnbärsvägen 5. 815 69 Månkarbo ... I samband med European HIV-Hepatitis Testing Week genomför vi på Riksföreningen hepatit C vi en informationskampanj på ... Lansering av skrifterna tillika redskapen Hepatitis B and C och Burden of hepatitis C in Europe - the case of France and ...
  https://hepatitc.org/infokampanj-pa-centralen/
*  Quiz: Vad vet du om hepatit C? - Netdoktor
I det här quizet fokuserar vi främst på hepatit C, en av de vanligaste typerna. Starta quizet genom att besvara första frågan. ... Hepatit betyder leverinflammation och det finns flera olika typer av hepatiter. ... Quiz: Vad vet du om hepatit C?. Hepatit betyder leverinflammation och det finns flera olika typer av hepatiter. I det här ... quizet fokuserar vi främst på hepatit C, en av de vanligaste typerna. Starta quizet genom att besvara första frågan. ...
  https://www.netdoktor.se/infektion/leversjukdom/artiklar/quiz-vad-vet-du-om-hepatit-c/
*  Min sanning :Klart och tydligt hepatit C! | valbloggen.nu
... åtaganden vårdskandal hepatit C, se live här länk. 9/11 besvarar Folkhälsoministern förnyad fråga strategi hepatit C, ... Pateintskador transfusionsöverförd hepatit C ersätts 100-150.000kr via patientskadeförsäkringen.. Jag skäms å Stockholm och ... Vårdpersonal smittad dödlig hepatit C, och överlevt djävulsdans ersatts facila priset 27.500kr för sveda och värk. ... Uppdaterad blogg: Folkhälsominister Skottland smittspårar hepatit C smittade! * Blogg: Satans mördare inkompetenta ...
  http://www.valbloggen.nu/2016/11/24/min-sanning-klart-och-tydligt-hepatit-c
*  Frågor och svar angående den allvarliga sjukdomen Hepatit C
Frågor och svar om Hepatit C. Vi har samlat in all kunskap från experter inom området och hoppas detta hjälper dig att förstå ... Hepatit C Elle Heed 2018-01-12T15:21:44+00:00 Hepatit C. Har du eller dina anhöriga frågor om hepatit C? Här finns vanliga ... Vad är hepatit C?. Hepatit C är en virussjukdom som sprids genom infekterat blod som kommer in i en annan persons blodomlopp. ... Immunitet mot hepatit C?. Man kan inte vaccinera sig mot hepatit C ännu men forskning pågår. Inte heller kan man vara immun mot ...
  http://hepatitc.nu
*  Vad är Hepatit C - Riksföreningen Hepatit C
About Hepatitis C*Att leva med Hepatit C*Debattartikel från Lokal Föreningen Hepatit C Västra Götaland ... infekterade av hepatit C.. Upp till 60 000 personer i Sverige kan vara smittade med den kroniska leversjukdomen hepatit C. ... Riksföreningen Hepatit C. c/o Suzanne Borén Andersson. Rönnbärsvägen 5. 815 69 Månkarbo ... Hepatit C är en blodsmitta och är ofta en tyst sjukdom med långsamt förlopp. Av dem som blir smittade, blir ca 80 % kroniskt ...
  https://hepatitc.org/about-hepatitis-c/vad-ar-hepatit-c/
*  Elle Heed, utgivare på Hepatit C
Smittspridning av hepatit C på nedgång i Sverige. Folkhälsomyndigheten rapporterar att allt färre svenskar drabbas av hepatit C ... Missbrukare står ofta utan Hepatit C-behandling 2018-02-06 * Nu blir läkemedel för hepatit C tillgängligt för alla patienter ... Hepatit C, Missbruk, Smittspridning, Sprututbyte,Kommentarer inaktiverade för Smittspridning av hepatit C på nedgång i Sverige ... By Elle Heed, 2018-01-12T17:20:03+00:00 januari 12th, 2018,Beroende, Fibrosstadium, Hepatit C, Läkemedel, Medicin, Missbruk, NT ...
  http://hepatitc.nu/author/elleheed/
*  Lennart kan bli frisk från hepatit C - Netdoktor
p,Trots att Lennart Alksten troligen smittades av hepatit C redan på åttiotalet gick han i många år utan några symtom. Men de ... Lennart kan bli frisk från hepatit C. Trots att Lennart Alksten troligen smittades av hepatit C redan på åttiotalet gick han i ... är värre att få hepatit C än hiv nu för tiden. Även om det numera finns effektiv behandling mot hepatit kostar den 215 000 ... Hepatit C är en form av leverinflammation som i sin tur kan utvecklas till skrumplever, ett dödligt tillstånd. För några år ...
  https://www.netdoktor.se/infektion/leversjukdom/artiklar/lennart-kan-bli-frisk-fran-hepatit-c/
*  Blogg: Riksdagsdokument 27 juli -Larm patientskador hepatit C! | valbloggen.nu
... strategi Hepatit C (m) riksdagsledamot Jenny Petersson -dokument 2015/16:1453 pdf länk Stockholm 2016-09-26 Med hänvisning ... ... Klart och tydligt hepatit C -strategi Hepatit C (m) riksdagsledamot Jenny Petersson -dokument 2015/16:1453 pdf länk. Stockholm ... Ministern prioriterar och fokuserar på riskgrupper missbrukare och hepatit C men lämnar helt patientskadefrågor hepatit C där ... Blogg: Riksdagsdokument 27 juli -Larm patientskador hepatit C! 26 september 2016 « Tillbaka ...
  http://www.valbloggen.nu/2016/09/26/blogg-riksdagsdokument-27-juli-larm-patientskador-hepatit-c
*  Fortsatt stor spridning av hepatit C bland personer som injicerar droger - NetdoktorPro.se
Men tillgången är ojämnt fördelad och för att lyckas fånga upp fler med hepatit C krävs gemensamma satsningar mellan samtliga ... över 600 personer i Sverige av hepatit C genom injektion av droger, vilket gör smittvägen till den fortsatt vanligaste i landet ... Hepatit C-infektion Hepatit C delas upp i akut hepatit C-infektion och kronisk hepatit C-infektion. Om sjukdomsduration mer än ... Eliminera hepatit C till år 2030. WHO:s mål är att eliminera hepatit C som folkhälsohot till år 2030 och för att Sverige ska ha ...
  https://www.netdoktorpro.se/infektion/artiklar/fortsatt-stor-spridning-av-hepatit-c-bland-personer-som-injicerar-droger/
*  framgången av naturliga botemedel hepatit C
Även om ingen tror att en studie av tre personer är ett bevis på att dessa tre åtgärder kommer att hjälpa alla med hepatit C, ... Traditionell medicin behandlar hepatit C med interferon, även om det inte är lämpligt för alla med sjukdomen och presenterar ... När man överväger ett naturligt botemedel mot hepatit C, är det viktigt att först se till att rättsmedlet kommer att göra någon ... Det finns många naturliga ämnen förebådade som ett botemedel mot hepatit C, och medan vissa av dessa åtgärder kan hjälpa ...
  http://www.halsanet.com/14/2015/06/framgangen-av-naturliga-botemedel-hepatit-C.html
*  RIKSFÖRENINGEN HEPATIT C - ppt ladda ner
Ändå lider vi som har hepatit C av många olika besvär. Vi som har hepatit C är trötta på att springa runt bland olika läkare. ... Förord Ett stort problem för oss med hepatit C är svårigheten att bli trodda av läkarkåren. ... 18 Hepatit C och dess följdsjukdomar Rörelseapparaten. Muskelvärk och trötthet är vanligt hos hepatit C patienter. Hepatit C ... åldern hos patienter med obehandlad hepatit C infektion. 20 Hepatit C och dess följdsjukdomar Livskvalitet. Hepatit C patienter ...
  https://slideplayer.se/slide/1902379/
*  Nya mediciner mot hepatit C blir dyrt för landstingen - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
Ett antal nya revolutionerande läkemedel mot hepatit C blir en miljardsmäll för landstingen. Medicinen kostar hundratusentals ... året har lanserat fyra nya läkemedel mot hepatit C, som gör att man kan bli helt botad från hepatit C och det är ju något ... Hepatit C angriper levern, kan ge skrumplever eller levercancer och sluta med döden, och många av de smittade är narkomaner. ... En bot mot den svåra virussjukdomen hepatit C, har varit en medicinsk dröm i många år. Och nu är den här. ...
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6053732
*  Ny medicin botar hepatit C | Mage | Dina mediciner
Ny medicin botar hepatit C. Soo Aleman, doktor i virologi och specialistläkare, tycker att den nya behandlingen med Victrelis ... Hepatit C är en svår sjukdom, det är den vanligaste orsaken till levertransplantation i Sverige. Nu lanseras ett botemedel. - ... I studierna har läkemedlet Victrelis visat god effekt på den hepatit C som är svårast att bota, de patienter som är av genotyp ... Tiotusentals människor lider av hepatit C. Många av dem hade förr eller senare varit tvugna att få en transplanterad lever. Nu ...
  http://dinamediciner.se/nyheter/ny-medicin-botar-hepatit-c
*  Kom och träffa oss i Riksföreningen Hepatit C - Riksföreningen Hepatit C
About Hepatitis C*Att leva med Hepatit C*Debattartikel från Lokal Föreningen Hepatit C Västra Götaland ... Rent statistiskt bär 800 av besökarna på viruset hepatit C.. Idag har 40 000 svenskar hepatit C. Trots att sjukdomen idag går ... Riksföreningen Hepatit C. c/o Suzanne Borén Andersson. Rönnbärsvägen 5. 815 69 Månkarbo ... Välkommen att besöka vår monter, ta en penna, ät godis eller prata med oss om hepatit C!. Plats ...
  https://hepatitc.org/kom-och-traffa-oss-riksforeningen-hepatit-c/
*  Virushepatit - Wikipedia
Hepatit C kan smitta vid sexuellt umgänge men risken anses som mycket liten. Hepatit C kan läka ut av sig självt. Hepatit C ... över har en kronisk infektion med hepatit B. Huvudartikel: Hepatit C Hepatit C smittar inte på samma sätt som hepatit B utan ... Den största enskilda ökningen i DALYs har skett med hepatit C-infektioner som ökat med 43%. Hepatit B och hepatit C svarade för ... 5 % av hepatit B-patienter (smittade i vuxen ålder) och 80 % av hepatit C-patienter utvecklar kronisk hepatit och får därmed en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Virushepatit
*  Viral hepatit C och kroppen - Riksföreningen Hepatit C
About Hepatitis C*Att leva med Hepatit C*Debattartikel från Lokal Föreningen Hepatit C Västra Götaland ... Riksföreningen Hepatit C. c/o Suzanne Borén Andersson. Rönnbärsvägen 5. 815 69 Månkarbo ... Ingen kan som han göra det begripligt vad som händer i kroppen när man får hepatit c och vad som händer med ett land om det ... Internationella dagar med föreläsningar och övningsmoment för att bättre förstå hur det är att leva med hepatit C, hur det ...
  https://hepatitc.org/rapporter/viral-hepatit-c-och-kroppen/
*  Rätt till behandling mot Hepatit c - Riksföreningen Hepatit C
About Hepatitis C*Att leva med Hepatit C*Debattartikel från Lokal Föreningen Hepatit C Västra Götaland ... Riksföreningen Hepatit C. c/o Suzanne Borén Andersson. Rönnbärsvägen 5. 815 69 Månkarbo ... Vikten av en nationell handlingsplan och allas rätt till en behandling av Hepatit C.. Omkring 45 000 människor i Sverige lever ... I närtid har NT-rådet, som beslutar om direktiven för läkemedelsbehandlingen av hepatit C, en översyn och då hoppas vi genom ...
  https://hepatitc.org/ratt-till-behandling-mot-hepatit-c/
*  Svenska Hepatitföreningen - Narkotikaanvändarnas patientförening - Brukarföreningarnas Nätverk
Att; ge hjälp och stöd åt personer som har hepatit C eller som riskerar att smittas med hepatit C via droger och vara dessa ... Att; bekämpa diskriminering och stigma av personer som lever med hepatit C och som smittats via droger. ... För att upptas som medlem måste personen ha eller har haft hepatit C och smittats vid narkotikaanvändning. ... Att; öka kunskap och kännedom om hepatit C hos allmänheten genom media. ...
  https://www.brukarforeningarna.se/svenska-hepatitforeningen-narkotikaanvandarnas-patientforening/
*  Nu får alla behandling mot Hepatit C - Riksföreningen Hepatit C
About Hepatitis C*Att leva med Hepatit C*Debattartikel från Lokal Föreningen Hepatit C Västra Götaland ... Riksföreningen Hepatit C. c/o Suzanne Borén Andersson. Rönnbärsvägen 5. 815 69 Månkarbo ... har ersatt interferonet för att behandla kronisk hepatit C.Från och med den första januari 2017 har behandlingen mot hepatit C ... är.Man tar också reda på vilken genotyp av hepatit C patienten har och om hen har andra blodsmittor så som hepatit B och hiv.. ...
  https://hepatitc.org/behandling-mot-hepatit-c/
*  Lansering av skrifterna tillika redskapen Hepatitis B and C och Burden of hepatitis C in Europe - the case of France and...
About Hepatitis C*Att leva med Hepatit C*Debattartikel från Lokal Föreningen Hepatit C Västra Götaland ... Riksföreningen Hepatit C. c/o Suzanne Borén Andersson. Rönnbärsvägen 5. 815 69 Månkarbo ... Eftersom mortaliteten i hepatit C bara ökar i Europa och sjukdomen nu har "upptäckts" bland makthavare och journalister menar ... Allt fler regeringar har nu påbörjat arbetet med de nationella planerna för hepatit C. Detta är oerhört glädjande men det ...
  https://hepatitc.org/rapporter/lansering-av-skrifterna-tillika-redskapen-hepatitis-b-and-c-och-burden-of-hepatitis-c-in-europe-the-case-of-france-and-romania/
*  Affärsidé. Mål. Strategi - PDF
20 Hepatit C I täten för bättre behandling av hepatit C Behovet av ny behandling av hepatit C är stort. Dagens ... 19 Hepatit C Hepatit C-forskning skapar internationell uppmärksamhet Under 2010 har Medivirs roll inom hepatit C-forskningen i ... Årsredovisning 2014 Receptbelagda RSV Hepatit C Medivir Hälsa HIV Simeprevir Artros Olysio Sverige Hepatit C Läkemedelsföretag ... framför allt i och med företagets framgångar inom hepatit C. Hepatit C är ett förhållandevis nytt sjukdomsområde där många ...
  http://docplayer.se/3472850-Affarside-mal-strategi.html

Antiviralt medel: Antivirala medel är mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation, de kallas ofta bromsmediciner. De botar alltså inte virussjukdomar, utan bromsar deras utveckling.Alaninaminotransferas: Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Interferon: Interferon är ett naturligt förekommande protein, producerat av kroppens celler som svar på attacker av virus, maligna celler samt mot intracellulära parasiter. Interferon tillhör den typ av signalmolekyler som kallas cytokiner.HepatitPribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Antiretrovirala läkemedel: Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner av retrovirus, som exempelvis HIV. Då HIV bekämpas med antiretrovirala läkemedel blir även effekten att immunförsvaret stärks.Nome (Egypten): Nome (från grekiska νομός nomos, "lag") var en regional indelning i distrikt i Forntida Egypten. Varje nome utgjorde en egen administrativ enhet med en lokal ledare (nomark), distriktsymbol, huvudort, lokala regler och egen skyddsgud.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.TatueringTransaminaser: Transaminaser är enzymer i blodet som analyseras för att detektera en leverskada. Transaminaserna benämns oftast ASAT


 • vaccinera
 • Du kan vaccinera dig mot hepatit A och B. Alla kan vaccinera sig, men du får själv betala för det. (umo.se)
 • För att du ska minska risken att få hepatit B och skydda dig bör du vaccinera dig. (pion.se)
 • Även om man inte planerar att ägna sig åt högriskaktiviteter som att tatuera sig och ha oskyddat sex under sin resa kan det vara bra att vaccinera sig mot hepatit B ändå, eftersom man kan råka ut för oförutsedda händelser, till exempel en bilolycka som gör att man kommer i kontakt med sjukvård som inte upprätthåller tillräckligt höga hygienkrav. (reseradet.se)
 • Att man bara hinner ta två doser innan utresa är alltså inte en bra anledning att helt avstå från att vaccinera sig mot hepatit B. (reseradet.se)
 • Behandling
 • 1 Sida 1 av 12 Behandlingsrekommendation Behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn - Uppdaterade rekommendationer Hösten 1999 presenterade Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) behandlingsrekommendationer för kronisk hepatit C hos vuxna och barn. (docplayer.se)
 • Nytt kunskapsunderlag för behandling av hepatit C utkom i september 2016 från Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) som gäller som svenska guidelines. (internetmedicin.se)
 • Hepatit B är en sjukdom som brukar gå över av sig själv och det brukar inte heller krävas någon behandling. (pion.se)
 • Internationella dagar med föreläsningar och övningsmoment för att bättre förstå hur det är att leva med hepatit C, hur det påverkar kroppen, politiken, ekonomin men särskilt fokuserad på kroppen, upplevelsen, tillvägagångssätt för att överleva, få vård och behandling, hölls 2015 i Wien. (hepatitc.org)
 • sjukdom
 • Hepatit C kopplas också i sällsynta fall ihop med Sjögrens syndrom (en autoimmun sjukdom), färre blodplättar än normalt, kronisk hudsjukdom, diabetes och non-Hodgkins lymfom. (wikipedia.org)
 • Hepatit A är en sjukdom som går över av sig själv efter ett par veckor. (pion.se)
 • levern
 • Uppemot 25% av patienterna med hepatit C förblir asymtomatiska med normala transaminaser vid upprepade tillfällen och oftast lindriga förändringar i levern. (docplayer.se)
 • Hepatit är en inflammation i levern. (umo.se)
 • Hepatit gör att levern inte fungerar som den ska. (umo.se)
 • brukar
 • Det brukar dröja någon eller några månader innan du märker att du har fått hepatit, det vill säga innan du får några symtom. (umo.se)
 • eftersom
 • Det kvarstår en låg risk eftersom det tar omkring 11-70 dagar från det att en potentiell bloddonator som fått hepatit C ger positivt svar i blodtest. (wikipedia.org)
 • Använd kondom om du har munsex med en person med penis eftersom hepatit kan smitta då också, framför allt om du får sperma i munnen. (umo.se)
 • smittats
 • Region Skåne bör satsa på en annonskampanj för att hitta dem barn som kan ha smittats av hepatit C istället för att som man först tänkte gå igenom alla journaler. (sverigesradio.se)
 • vidare
 • Är du i kontakt med en person som bär på hepatit B måste du vara noggrann med hygienen för att inte bli smittad själv och föra den vidare. (pion.se)
 • minska
 • Några länder som Egypten, Georgien och Mongoliet har satt upp mål att eliminera hepatiterna och i juni 2016 antog Världshälsoorganisationen (WHO) för första gången en målsättning att minska nysmittade av hepatit B och hepatit C på världsbasis med 90% och antalet döda med 65% till år 2030. (wikipedia.org)
 • symtom
 • Den som har fått hepatit som barn har oftast inga symtom. (umo.se)
 • Om du får hepatit B kan det dröja allt från två till sex månader innan du märker av några symtom. (pion.se)
 • dagar
 • Hepatit A går över av sig själv men om du mår väldigt dåligt kan du behöva ligga på sjukhus några dagar. (umo.se)
 • exempel
 • Om testet visar att du har hepatit så måste du berätta vem eller vilka du kan ha fått hepatit av, till exempel vem du har haft sex med. (umo.se)
 • idag
 • Cirka 30% av alla levertransplantationer är en följd av hepatit C. I västvärlden är idag intravenöst missbruk den dominerande smittvägen. (docplayer.se)
 • orsakar
 • Hepatit C orsakar 27 % av skrumpleverfallen och 25 % av levercancerfallen. (wikipedia.org)
 • Hepatit B och hepatit C svarade för 96% av dödsfallen och 91% av DALYs år 2013, då det är dessa sjukdomar som orsakar kroniska livslånga infektioner med progressiva leverskador som leder till levercirros och levercellscancer. (wikipedia.org)
 • undvika
 • Smittspårningen är till för att undvika att fler får hepatit. (umo.se)
 • Är du utomlands i ett land där hepatit A är vanlig ska du vara noga med att undvika att äta råa grönsaker liksom att använda is och äta glass. (pion.se)