Hepatit B-antigener: Antigen från hepatit B-viruspartikeln eller Dane-partikeln, samt dess ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigen, inklusive hepatit B e-antigen.Hepatit B: Hepatit orsakad av Hepatit B-virus. Det kan överföras genom blodtransfusion eller via blodprodukter.Hepatit B-virus: Typarten av släktet Orthohepadnavirus som orsakar human hepatit B och som också är orsaken till levercellscarcinom hos människa. Dane-partikeln är en intakt hepatitviruspartikel, uppkallad efter upptäckaren. Icke-infektiösa sfäriska och tubliknande partiklar kan även ses i serum.Hepatit B-antikroppar: Antikroppar mot hepatit B-antigen, inklusive antikroppar mot ytantigen (Australienantigen) och kärnantigen hos Dane-partikeln, samt mot e-antigen.Hepatit B-ytantigener: De hepatit B-antigen som finns på Dane-partikelns yta och på de 20 nm stora sfäriska och tubliknande partiklarna. Ett flertal underspecificiteter är kända. Dessa kallades tidigare Australienantigen.Hepatit B, kronisk: En inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit B-virus, som kan vara ett halvår eller längre.Hepatit B-vacciner: Vacciner eller vaccinkandidater innehållande inaktiverat hepatit B-virus eller dess antigen och avsedda att förebygga hepatit B. Vissa vacciner framställs med rekombinantteknik.Hepatit-B-kärnantigener: Hepatit B-antigenet inom kärnan i Dane-partikeln, den smittförande hepatitviruspartikeln.Miller Fishers syndrom: En variant av Guillain-Barres syndrom, kännetecknad av akut insättande okulomotorisk störning, ataxi och förlust av sträckreflexer med nedsatt styrka i extremiteter och bål. Ataxin beror på störningar i de perifera känselnerverna och inte på skada i lillhjärnan. Svaghet i ansiktsmusklerna och känselbortfall kan även förekomma. Tillståndet framkallas av autoantikroppar mot en myelinkomponent i det perifera nervsystemet.Hepatit B e-antigener: En grupp sinsemellan nära besläktade antigen som finns i plasma endast under själva infektionsfasen av hepatit B eller i samband med virulent, kronisk hepatit B. då förmodligen aktiv virusreplikation pågår. Det finns tre undertyper som kan bilda komplex med immunglobulin G (IgG).Hepatit C: En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Hepatit A: Hepatit orsakad av Hepatovirus. Antikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Leverinflammation: Inflammation i levern och leversjukdom som innebär degenerativa eller nekrotiska förändringar av leverceller.Immunsorbenter: Ett olösligt underlag för antigen eller antikroppar som används för adsorption av homologa antikroppar eller antigen från en blandning. Det adsorberade materialet kan sedan sköljas ut i ren form för analys. Många olika ämnen används, däribland sefaros, glutaraldehyd, kopolymerer av anhydrider, polyakrylamider m fl.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Virushepatit, human: Viral hepatit hos människor.Hepatit C, kronisk: Inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit C-virus, som kan vara ett halvår eller längre.Hepatit A-virus: En art inom släktet Hepatovirus med en serotyp och två stammar: humant hepatit A-virus och aphepatit A-virus.Hepatit B-virus, anka: Ett DNA-virus som är mycket likt humant hepatit B-virus. Det har påvisats hos naturligt smittade ankor.Hepatit, kronisk: Ett samlingsnamn på ett kliniskt och patologiskt syndrom som kan ha olika orsaker och kännetecknas av varierande grader av levercellsnekros och inflammation. Till de specifika typerna av kronisk hepatit hör autoimmun hepatit, kronisk hepatit B, kronisk hepatit C, kronisk hepatit D, obestämd kronisk virushepatit, kryptogen kronisk hepatit och läkemedelsrelaterad kronisk hepatit.Gangliosider: En undergrupp sura glykosfingolipider. De innehåller en eller fler sialinsyra(N-acetylneuraminsyra)rester. Men Svennerholms förkortningssystem benämns gangliosiderna G, med indexbokstäverna M, D eller T för mono, di- eller trisialo, och en siffra för att ange rörelsesekvensen i tunnskiktskromatogram.AntikroppsbildningHepatit C-antikroppar: Antikroppar mot hepatit C-antigen, inklusive hölje-, kärn- och icke-strukturella proteiner.Hepatitantikroppar: Immunglobuliner som alstras under någon form av virushepatit. Vissa av dessa antikroppar kan användas för att diagnosticera specifik form av hepatit.Antivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Hepacivirus: Ett släkte inom Flaviviridae som ger upphov till parenteral smitta med hepatit C genom transfusioner eller drogmissbruk. Hepatit C-virus är typarten och dessutom den enda medlemmen i släktet.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Hepatitit A-vacciner: Vacciner eller vaccinkandidater för förebyggande av infektion med hepatit A-virus.Blodgruppsinkompatibilitet: Oöverensstämmelse mellan givares och mottagares blod. Antikroppar i mottagarens serum är riktade mot antigen i givarprodukten. Sådan oförenlighet kan resultera i en transfusionsreaktion, där t ex giva rens blod hemolyseras.Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Virushepatit, djur: Viral hepatit hos djur.Hepatitvacciner: Vacciner mot varje virus eller viruspartikel som orsakar hepatit.Hepatit D: Hepatit orsakad av hepatit delta-virus i samband med hepatit B. Infektionen är endemisk i vissa europeiska länder och ses hos drogmissbrukare, blödarsjuka och personer som genomgått blodtransfusioner.Hepatitvirus: Alla virus som orsakar leverinflammation. Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor och djur.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Lamivudin: En omvänt transkriptashämmare och zalcitabinanalog, där en svavelatom ersätter 3'-kolet i pentosringen. Medlet används för behandling av HIV-infektion.Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.Hepatit E: En akut form av hepatit, orsakad av ett virus som serologiskt skiljer sig från hepatit A-, B- och C-virus. Hepatit delta-virus: Ett ofullständigt virus, bestående av RNA-nukleoprotein, till formen liknande en viruspartikel. Det förekommer hos patienter med akut hepatit B och kronisk hepatit, och kräver närvaro av hepadnavirus för sin replikation. Detta är den enda arten i deltavirus-släktet.Antibodies, NeutralizingHepatit A-antikroppar: Antikroppar mot hepatit A, omfattande antikroppar mot höljeproteiner, kärnproteiner och icke-strukturella proteiner.Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.Hepatit E-virus: Ett positivt strängat RNA-virus tillhörande ett ännu icke fastställt släkte, hepatit E-liknande virus, som ger födoämnesöverförd icke-A, icke-B-hepatit (hepatit E).Guillain-Barres syndrom: Akut, autoimmun nervinflammation orsakad av ett T-cellförmedlat, cellulärt immunsvar riktat mot myelin i perifera nerver och nervrötter. Sjukdomsförloppet föregås ofta av en virus- eller bakterieinfektion, kirurgiskt ingrepp, immunisering, lymfom eller exponering för giftiga ämnen. Vanliga kliniska tecken är tilltagande trötthet, känselbortfall och förlust av djupa senreflexer. Hepatit, autoimmun: En obotlig, företrädesvis periportal hepatit, oftast förenad med hypergammaglobulinemi och serumautoantikroppar. Antagandet att det skulle finnas serologiska undergrupper (typ 1, 2 och 3) är kontroversiellt. Dessutom förekommer hos vissa patienter olika former, med särdrag av antingen autoimmun hepatit och annan typ av kronisk leversjukdom (överlappningssyndrom) eller med drag som är oförenliga med autoimmun hepatit (separatsyndrom).Karcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Hepatit A-virus, humant: En stam av Hepatit A-virus som ger upphov till hepatit hos människor. Viruset replikerar i leverceller och antas komma ut i tarmen via gallgången. OphthalmoplegiaAutoantikroppar: Antikroppar riktade mot kroppsegna antigener, dvs mot normala vävnadsdelar.ABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Skrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.Hepatit, djurAntikroppsaffinitet: Ett mått på styrkan av bindningen mellan en antikropp och ett enkelt hapten eller en antigendeterminant. Den beror på den stereokemiska passningen mellan en antikropps anslutningsplatser och de antige na determinanterna, på anslutningsytans storlek och på fördelningen av laddade och hydrofoba grupper.Alanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Smittbärare: Infektionsstadium, i vilket den smittade bär på smittämne utan att uppvisa infektionssymtom. Den smittsamma organismen måste vara överföringsbar till annan mottaglig värd.PolyradikuloneuropatiRNA, viraltSeroepidemiologiska studierHepatit B-virus, murmeldjur: Ett Orthohepadnavirus som ger upphov till kronisk leversjukdom och levercellscarcinom hos skogsmurmeldjur. Det är mycket likt humant hepatit B-virus.Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Alfa-interferon: Ett av typ I-interferonerna som produceras av leukocyter i perifert blod eller lymfoblastoida celler som utsätts för levande eller inaktiverat virus, dubbelsträngat RNA eller bakterieprodukter. Det är det huvudsakliga interferonet som produceras av virusaktiverade leukocytkulturer och ger, förutom sin uttalade antivirusverkan, upphov till aktivering av NK-celler.Anti-idiotypiska antikroppar: Antikroppar som reagerar med enskilda determinanter (idiotoper) i den variabla regionen av andra antikroppar.Immunsorbenttekniker: Immunologiska tekniker för avskiljande av specifika antikroppar eller antigen genom adsorption och efterföljande sköljning, med bruk av en immunsorbent innehållande homologa antigen eller antikroppar.Möss, inavlade BALB CVirusförökningHepatovirus: Ett släkte inom Picornaviridae som ger naturlig, smittsam hepatit hos människor och experimentell hepatit hos andra primater. Bindningsplatser på antikroppar: Ytområden på antikroppar som reagerar med antigeners determinantområden. De bildas av delar av de variabla områdena i immunglobulinernas Fab-fragment.Hepatit C-antigener: Antigena strukturer hos Hepacivirus-partikeln, inklusive ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigen.Ankor: Fåglar av släktena Aix och Anas inom familjen Anatidae. Syn. änder.HIV-antikroppar: Antikroppar mot antigen från immunbristviruset HIV, tidigare benämnt HTLV-III/LAV.Mushepatitvirus: En art av Coronavirus-släktet som orsakar hepatit hos möss. Fyra stammar har identifierats: MHV 1, MHV 2, MHV 3 och MHV 4 (även kallad MHV-JHM, ett neurotropt virus som ger upphov till disseminerad encefalomyelit med demyelinering samt levernekroshärdar).Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Hepatitantigener: Antigener från något hepatitvirus, inklusive ytantigen, kärnantigen och andra hithörande antigener.VaccinationOrganophosphonatesHepatit delta-antigener: Antigen från olika stammar av hepatit D-virus.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Antinukleära antikroppar: Autoantikroppar riktade mot olika antigen i cellkärnor, så som DNA, RNA, histoner, sura kärnproteiner eller komplex av sådana molekyler. Antinukleära antikroppar förekommer i systemiska, autoimmuna sj ukdomar, som t ex systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, skleroderma, polymyosit och blandad bindvävssjukdom.Rekombinanta proteinerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Viral Core ProteinsBlodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.Hepatit A-antigener: Antigener från olika stammar av Hepatit A-virus, som t ex humant hepatit A-virus.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.CellinjeTumörantikroppar: Immunglobuliner framkallade av antigen specifika för tumörer. Hit hör inte normalt förekommande histokompatibilitetsantigen.Marmota: Ett släkte (murmeldjur) av familjen ekorrdjur (Sciuridae) som består av 14 arter. De är kortbenta, tunnelgrävande gnagare som lever i ide över vintern.Hepatit, alkoholbetingad: En akut eller kronisk, degenerativ och inflammatorisk leverförändring hos alkoholmissbrukare. Sjukdomstillståndet kan försämras, men ibland även gå tillbaka. Förändringen är inte nödvändigtvis förknippad med steatos, fibros eller cirros, men är det ofta. Typiskt är levercellsnekros, infiltration med polymorfonukleära leukocyter och lymfocyter, och Mallorykroppar. De morfologiska förändringarna vid kronisk alkoholhepatit kan knappast förväxlas med kronisk hepatit.Hepadnaviridae-infektioner: Virusinfektioner orsakade av olika Hepadnaviridae.VirusbelastningAdenin: En viktig purinbas. I djur- och växtceller förekommer det vanligen kondenserat med ribos eller deoxyribos i nukleosiderna adenosin och deoxyadenosin. Det är således en komponent i nukleinsyror, vissa nukleotider och många koenzymer. Det finns i bukspottkörteln och mjälten.LevertransplantationRibavirinMakrofag-1-antigen: En adhesionsfrämjande heterodimer i leukocyters ytmembran. Alfaunderenheten består av cd11b-antigen, och betaunderenheten av cd18-antigen. Antigenet, som är ett integrin, verkar både som receptor för komplement 3 och i cell-cell- och cell-substratföreningar.PrevalensGenom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.NeutralisationstesterPolymeraskedjereaktionCD11b-antigenerVirala icke-strukturella proteinerLeverceller: Den huvudsakliga strukturella enheten i levern. Levercellerna (hepatocyterna) utgörs av specialiserade epitelceller som är ordnade i sinsemellan förbundna skivor, kallade lobuli (smålober).Virushöljets proteinerHepatit D, kronisk: Inflammatorisk leversjukdom, orsakad av hepatit D-virus i samverkan med hepatit B-virus, som kan vara ett halvår eller längre.PolyetylenglykolerLäkemedelsresistens, viral: Förmåga hos virus att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska preparat eller antivirala medel. Resistensen kan förvärvas genom genmutationer.Antigen-antikroppskomplex: Det aggregat som bildas när antigen- och antikroppsmolekyler förenas. Vävnadsskador till följd av avsättning av stora antigen-antikroppskomplex orsakar immunkomplexsjukdomar.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Pan troglodytesTidsfaktorerAntigen-antikroppsreaktioner: Reaktioner som uppstår till följd av antigen-antikroppskomplexbildning och leder till svullnad och inflammation.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Hepadnaviridae: En familj DNA-virus med dubbelsträngade genom som främst angriper levern. Virusen orsakar hepatit hos människor och djur. Det finns två släkten, Avihepadnavirus och orthohepadnavirus. Hepadnavirus omfattar hepatit B-virus, ankhepatit B-virus, hägerhepatit B-virus, jordekorrehepatitvirus och murmeldjurshepatit B-virus.Svampantikroppar: Immunglobuliner framkallade av antigena substanser hos svampar.Immunglobuliner: Glykoproteiner som förekommer i blod (antikroppar) och andra vävnader. De klassificeras utifrån struktur och verkan i fem klasser (IgA, IgD, IgE, IgG och IgM).LeverfunktionstesterLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.RadioimmunanalysHIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.RiskfaktorerVirusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.ReverstranskriptashämmareImmuniseringsschema: Tidsschema för optimala tidpunkter/intervall för primär och/eller sekundär immunisering.Serologiska testerKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Antikroppar med dubbel specificitet: Antikroppar, ofta monoklonala, vars två antigenbindande strukturer är specifika för olika antigena determinanter. De är konstgjorda antikroppar, framställda genom kemisk korslänkning, sammansmältning av hybridomceller eller med molekylärgenetisk teknik. De används som målsökande bärare av bl a toxiner, läkemedel och radioisotoper.Vacciner, syntetiskaBehandlingsresultatImmunisering, passivSingle-Chain AntibodiesSensitivitet och specificitetImmunanalys: Immunkemiskt test eller påvisande av ett ämne med serologiska eller immunologiska metoder. Vanligtvis tjänar det undersökta ämnet som antigen både för antikroppsproduktion och för antikroppsmätning.Blockerande antikroppar: Antikroppar som hindrar reaktionen mellan antigen och andra antikroppar eller aktiverade T-lymfocyter (t ex IgG-antikroppar som konkurrerar med IgE-antikroppar om antigen och därmed blockerar ett alle rgisvar). Blockerande antikroppar kan binda till tumörer och förhindra att cytotoxiska T-lymfocyter förstör tumörcellerna.Sjukdomsöverföring, vertikalKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Epitopkartläggning: Metoder för undersökning av antikroppsbindning till bestämda områden på antigena proteiner. Epitopkartläggning tillämpas framförallt vid immunkemiska analyser. Syn. epitopmappning.Graviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Genprodukter, pol: Proteiner kodade av polgenen hos retrovirus. De sätts ofta samman till proteinprekursormolekyler (polyproteiner) och klyvs senare till slutprodukter som omfattar omvänt transkriptas, endonukleas/integras och virusproteas. Ibland syntetiseras de som gag-pol-fusionsproteiner. pol är förkortning av polymeras (omvänt transkriptas=RNA-styrt DNA-polymeras).Immunglobulinfragment, Fab: Antigenbindande enheter bestående av en komplett lätt kedja och ungefär en halv tung kedja, hoplänkade med disulfidbindningar. Fab innehåller den antigenbindande plats som är en del av det variabla området på immunglobulinmolekylen.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.CoinfectionLeversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Gulsot: En klinisk yttring av hyperbilirubinemi, bestående av lagring av gallpigment i huden, vilket ger hud och slemhinnor en gulaktig färgton.ProteinprekursorerAspartataminotransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar reaktionen mellan L-aspartat och 2-ketoglutarat till oxaloacetat och L-glutamat. Enzymerna är pyridoxalfosfatproteiner. I levern överför reaktionen överskottskväve till aspartat för användning i ureacykeln. EC 2.6.1.1. Syn. aspartattransaminaser.VirusproteinerImmunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Drogmissbruk, intravenöst: Missbruk av en drog eller ett läkemedel genom injicering i ett blodkärl.Retrospektiva studierTransaktivatorerTransfektionImmunglobulin A: IgA utgör 15-20% av människans serumimmunglobuliner, huvudsakligen i form av polymerer med 4 kedjor. Hos andra däggdjur dominerar dimerer. Sekretoriskt immunglobulin A är det vanligaste immunglobulinet i sekret.Heterofila antikroppar: Antikroppar som framkallats hos en annan art än den från vilken antigenet härrör. Dessa antikroppar är riktade mot ett stort antal antigen som förekommer hos flera arter. De mest kända är Forssman, Ha nganutziu-Deicher (H-D) och Paul-Bunnell (P-B). Incidensen av dessa antikroppar är av betydelse i ett flertal patogenetiska sammanhang, såväl för serodiagnos som prognos.Katalytiska antikroppar: Antikroppar som kan katalysera ett flertal olika kemiska reaktioner. De kännetecknas av hög substratspecificitet, med verkningsmekanismer som på många sätt liknar enzymers.Reglering av genuttryck, virus: De processer genom vilka cytoplasmatiska faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos virus.Immuniseringsprogram: Handlingsplaner för genomförande av immuniseringsåtgärder i syfte att förhindra olika smittsamma sjukdomar. Programmen kan avse en rad olika målgrupper: skolor, sjukhus, folkhälsoinrättningar, frivilligorganisationer inom hälsovård osv. De kan genomföras inom breda befolkningsgrupper eller på viss administrativ nivå: kommunal, landstings-, nationell eller internationell.T-lymfocyterVirusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.VirionViremiBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Hybridom: Celler framställda på konstlad väg genom sammansmältning av aktiverade lymfocyter och tumörceller. De erhållna hybridcellerna klonas och producerar s k monoklonala antikroppar eller T-cellprodukter, identiska med dem som produceras av den immunologiskt kompetenta ursprungscellen, och växer och förökar sig som den ursprungliga tumörcellen.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.RecurrenceHemagglutinationstester: Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.Flaviviridae: En familj RNA-virus, av vilka många orsakar sjukdom hos människor och husdjur. Det finns tre släkten: Flavivirus, Pestivirus och Hepacivirus, samt några arter med osäker taxonomisk tillhörighet.BlodtransfusionBlodburen smitta: Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.Guanin: Organisk bas, 6-oxi-2-aminopurin (C5H5N5O). Det ingår i guaninnukleotider.TatueringImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Immunisering, sekundär: Immunisering/vaccination som ges efter en primär immunisering med samma eller närbesläktat antigen.VirusaktiveringVävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Antibodies, Monoclonal, HumanizedImmunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Tumörceller, odladeInterferoner: Proteiner som utsöndras av celler hos ryggradsdjur som svar på en rad olika stimulerande ämnen. De förmedlar resistens mot många olika virusarter, hämmar förökning av normala och maligna celler, hämmar förökning av intracellulära parasiter, förstärker fagocytos genom makrofager och granulocyter, förstärker NK-cellers verkan och uppvisar ett flertal immunmodulerande funktioner.Komplementfixeringstest: Serologiska test baserade på inaktivering av komplement med antigen-antikroppkomplex (steg 1). Bindning av fritt komplement kan synliggöras genom tillförsel av ett andra antigen-antikroppsystem, såsom röda blodkroppar och någon lämplig erytrocytantikropp (hemolysin), som kräver komplement för att kunna bildas (steg 2). Om de röda cellerna inte lyseras (löses upp) tyder detta på att en specifik antigen-antikroppsreaktion har skett i steg 1. Om, däremot, de röda blodkropparna löses upp, så betyder det att det finns fritt komplement, vilket visar att ingen antigen-antikroppsreaktion ägt rum i steg 1.AntigenerNukleosiderKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Ytantigener: Antigener på ytan av celler, inklusive infektionsframkallande celler, främmande celler eller virus. De utgörs vanligtvis av proteinhaltiga grupper, och kan vara isolerade, på cellmembran eller cellväg gar.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Hepatitvirus, anka: Oklassificerat släkte i familjen Picornaviridae, vars virus ger hög dödlighet hos ankungar mellan 3 dagar och 3 veckor gamla.B-lymfocyter: Lymfoida celler, även kallade B-celler, verksamma i det humorala immunförsvaret. B-cellerna är kortlivade och bildas i stora mängder i människokroppen. De har fått sitt namn pga likheten med celler fr ån fåglarnas bursa. Vid stimulering producerar B-cellerna antikroppar, dock endast av en sort, som sprids i kroppsvätskorna.

*  Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition - PDF
Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen ... Blodprov för hepatit B-antikroppar tas lämpligast en till två månader efter genomförd vaccination. Om skyddande nivå (,10 IU/L ... Hepatit B smitta från mor-till barn: uppdaterat PM Hepatit B smitta från mor-till barn: uppdaterat PM Jenny Stenkvist MD, PhD ... Vaccinera (och testa) mera! Om hepatit A, B, C och hiv Vaccinera (och testa) mera! Om hepatit A, B, C och hiv MD, Ph.D Bitr ...
  http://docplayer.se/121807-Rekommendationer-for-profylax-mot-hepatit-b-profylax-med-vaccin-och-immunoglobulin-fore-och-efter-exposition.html
*  Hepatit B - akut
... antikroppar mot hepatit B ytantigen)- indikerar utläkning. LÄNKAR Smittskyddsblad - Hepatit B. ICD-10. Akut hepatit B med ... Akut hepatit B med hepatit D utan leverkoma B16.1 Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma B16.2 Akut hepatit B utan hepatit ... B16 Akut hepatit B. Vikt. PK(INR) 1,6-1,9. PK(INR)2-3. PK(INR)>3. Ge ytterligare om otillräcklig effekt. ... AKUT HEPATIT B I Sverige, liksom i övriga västvärlden, är majoriteten av akuta HBV-infektioner sekundära till sexuellt överförd ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=238
*  Hepatit B - Wikipedia
Den som tillfrisknar efter en hepatit B-infektion utvecklar antikroppar mot de olika antigenen som betecknas anti-HBs, anti-HBc ... Har personen fått hepatit B-vaccin eller specifikt hepatit B-gammaglobulin före provtagningen misstolkas analysresultaten lätt ... Uppskattningsvis orsakas globalt sett 50 % av levercellscancrarna av kronisk hepatit B-infektion. Hepatit B-virus (HBV) är ett ... varav hepatit B var en del och det som senare blev hepatit C en annan. Cirka en femtedel av jordens befolkning har eller har ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hepatit_B
*  Hepatit B - Folkhälsomyndigheten
Hepatit B orsakas av ett virus som sprids sexuellt eller via blod. Smittan finns bland människor i hela världen. I Sverige är ... Vid infektion och eventuellt senare sjukdomsläkning går det att påvisa dessa markörer eller deras motsvarande antikroppar, och ... Vad orsakar hepatit B och hur sprids det?. Hepatit B-virus infekterar enbart människor. Viruset omges av ett hölje - HBsAg. ... Sjukdomsinformation om hepatit B Hepatit B orsakas av ett virus som sprids sexuellt eller via blod. Smittan finns bland ...
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hepatit-b/?show=share-by-mail
*  Hepatit B
Om mamman är infekterad vaccineras barnet mot hepatit B direkt efter förlossningen. Man kan även ge barnet antikroppar direkt ... Vaccination mot hepatit B. Vad är hepatit B?. Hepatit B orsakas av ett virus som ger inflammation av levern. Enligt uppgift ... Det finns fyra olika identifierade hepatitvirus och de orsakar hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D respektive hepatit E ... Det går att vaccinera sig mot hepatit B. Det finns också ett kombinationsvaccin som skyddar mot både hepatit A och hepatit B. ...
  http://www.reseradet.se/vaccination-mot-hepatit-b/
*  Immunförsvaret hushållar inte med sina resurser varvid kroniska virusinfektioner kan bestå | Går kroniska sjukdomar att bota?
Under en infektion eller vid vaccination producerar B-cellerna… ... B-celler som producerar antikroppar för snabbt förlorar sin ... I samband med kroniska virusinfektioner, såsom HIV eller hepatit C-virus är emellertid antikroppsproduktion av B-celler ... För min del tror jag, att detta bäst o enklast görs med behandling med specifika antikroppar mot B-lymfocyter (Rituximab eller ... Jag tänkte även på svårigheten att kunna påvisa en kronisk virusinfektion om B-cellerna "gjort slut" på sina antikroppar. Det ...
  https://newsaboutdisease.com/2016/10/22/immunforsvaret-hushallar-inte-med-sina-resurser-varvid-kroniska-virusinfektioner-kan-besta/
*  Köpa Ederen utan recept på nätet i Sverige | Ederen Online Apotek
B-lymfocyterna producerar antikroppar, speciella proteiner som cirkulerar i blodet på, ederen stockholm priser. Hotell nära ... Sju genotyper har beskrivits, av vilka fyra kan orsaka hepatit hos människa, pris pa ederen i sverige. Allel Norr i Norrfjärden ... Brist på B.12 kan ge trötthet, retlighet, blodbris och även nervskader, ederen beställa malmö. Men hela 75 procent av vävnaden ...
  http://apotekvarernettbutikk.life/ederen.html
*  Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form av von Willebrands sjukdom)
... även av hepatit B, men sedan början av 1980-talet vaccineras alla med blödarsjuka mot hepatit B om de behandlas med ... En del får endast antikroppar i låg halt och kan då behandlas med högre doser faktorkoncentrat. Höga nivåer av antikroppar gör ... Berntorp E, Astermark J, Baghaei F, Bergqvist D, Holmström M, Ljungberg B et al. Treatment of haemophilia A and B and von ... Endast ett fåtal är nu bärare av hepatit B-viruset med kronisk infektion. ...
  http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/blodarsjukahemofiliaochbsamtsv
*  Hepatit A B C, behandling | Läkare Utan Gränser
B och C, är smittsamma virusinfektioner som påverkar levern och orsakar gulsot. Vi utbildar om förbyggande insatser samt ger ... Över 80 procent av befolkningen över 20 år har antikroppar mot hepatit A, vilket tyder på att de haft sjukdomen. ... Förutom hepatit A, B och C finns de ovanligare formerna D och E. Hepatit D uppträder endast vid samtidig hepatit B infektion ... VILKA ÄR SYMPTOMEN PÅ hepatit a, b och C?. Gemensamt för hepatit A, B och C är symtomen i den akuta fasen av sjukdomen; de ...
  https://lakareutangranser.se/vart-arbete/arbetsomraden/hepatit-och-b
*  Köpa Fantezole utan recept på nätet i Sverige | Fantezole Online Apotek
Hepatit B diagnostiken baseras på ett flertal markörer, både antigen och antikroppar. Blandningen är gjord på helt naturliga ...
  http://apotekvarerpanettet.life/fantezole.html
*  Köpa Cabergolin utan recept på nätet i Sverige | Cabergolin Online Apotek
Hepatit B diagnostiken baseras på ett flertal markörer, både antigen och antikroppar. Intima erbjuder ett brett sortiment av ...
  http://apotekvarer-sverige.life/cabergolin.html
*  Köpa Funzal utan recept på nätet i Sverige | Funzal Online Apotek
Hepatit B diagnostiken baseras på ett flertal markörer, både antigen och antikroppar. Jag blev i alla fall lite nyfiken på att ...
  http://apotekvarersverige.life/funzal.html
*  Interferon - Wikipedia
B-celler genomgår class switch som innebär att de börjar producera en typ av antikroppar som binder komplementproteiner. ... och vissa viralt orsakade former av hepatit. Hidmark, Åsa och Karlsson Hedestam, Gunilla (2007). "Interferoners betydelse för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Interferon
*  Syphilis Total Ab 1 platta plattor - PDF
Syphilis Total Ab 1 platta plattor KIT FÖR KVALITATIV DETEKTION AV ANTIKROPPAR MOT TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER ... gammal och ny metodik Historik 1948-1954 Syfilis VDRL-test 1970-1972 Hepatit B HBsAg 1985 HIV-antikroppar 1991 Hepatit B, anti- ... hepatit A-antikropp, hepatit B-antikropp, hepatit C-antikropp, HTLV I/II och HIV), prover från patienter i riskgrupper (gravida ... och antikroppar mot humant immunbristvirus (HIV-1 och HIV-2) samt antikroppar mot hepatit C-virus (HCV). Ingen känd testmetod ...
  http://docplayer.se/5909467-Syphilis-total-ab-1-platta-96-72530-5-plattor-480-72531.html
*  Njurcancer
PD1 uttrycks på aktiverade T- och B-celler, samt makrofager. När någon av dess ligander PD-L1 (B7-H1) eller PD-L2 (B7-DC) binds ... Genom att behandla med PD1-antikroppar är hypotesen att man kan öka T-cellsaktiveringen och stärka det antitumorala ... Sorafenib är en peroral multikinasinhibitor med effekt mot VEGFR-1, -2, -3, PDGFR-α, -β, c-Kit och B-Raf. Sorafenib är godkänt ... Hepatit. *Dermatit. *Pankreatit. *Hypofysit. *Tyreodit. Nivolumab är godkänt av läkemedelsverket i monoterapi för behandling av ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1482
*  Virushepatit - Wikipedia
... eller så får man både hepatit B och hepatit D vid samma smittillfälle (coinfektion). Antikroppar mot hepatit D kan mätas och ... Hepatit A-viruset Hepatit A-virusets utbredning 2005 Huvudartikel: Hepatit B Hepatit B överförs som blodsmitta eller via ... över har en kronisk infektion med hepatit B. Huvudartikel: Hepatit C Hepatit C smittar inte på samma sätt som hepatit B utan ... däremot kan kronisk hepatit B och C behandlas. Vid hepatit går sjukdomen ofta tillbaka och levern läker. 5 % av hepatit B- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Virushepatit
*  Twinrix Vuxen injektionsvätska, suspension - Köp direkt på Apoteket
... hepatit A och hepatit B. Vaccinet verkar genom att göra så att kroppen producerar sitt eget skydd (antikroppar) mot dessa ... Hepatit B: Hepatit B orsakas av hepatit B-virus. Det orsakar svullnad av levern (inflammation). Viruset återfinns i ... Hepatit A: Hepatit A är en infektiös sjukdom som kan påverka levern. Sjukdomen orsakas av hepatit A-virus. Hepatit A-virus kan ... Hepatit A- (inaktiverat) och hepatit B- (rDNA) (HAB) vaccin (adsorberat). neomycin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ...
  https://www.apoteket.se/produkt/twinrix-vuxen-injektionsvatska-suspension-10-x-1-milliliter-forfylld-spruta-203722/
*  Cancer Flashcards by Hanna B | Brainscape
Nämn ett antigen mot vilket det idag finns antikroppar som används vid cancerbehandling. Ange kortfattat en mekanism varigenom ... Hepatit B, -C --> hepatocellulärt carcinom. S. haematobium --> blåscancer. H. pylori --> ventrikelcancer 68 ... NF-kappa-B --> inflammatoriska cytokiner, COX2, inducible nitric oxide synthase (iNOS), angiogenes, anti-apoptos (t ex Bcl-2). ... COX2 aktivering via NF-kappa-B producerar prostaglandiner och leukotriener som stimulerar proliferation, migration, invasion, ...
  https://www.brainscape.com/flashcards/cancer-2467689/packs/4358962
*  15. Hiv och hepatiter - PDF
Hepatit B (HBV) Infektion med hepatit B-virus är globalt en mycket vanlig sjukdom. Kronisk hepatit B dominerar helt. I Sverige ... och passiv immunisering med tillförsel av färdigframställda antikroppar (immunoglobulin). För mer information se ... Hepatit B smitta från mor-till barn: uppdaterat PM Hepatit B smitta från mor-till barn: uppdaterat PM Jenny Stenkvist MD, PhD ... Vaccinera (och testa) mera! Om hepatit A, B, C och hiv Vaccinera (och testa) mera! Om hepatit A, B, C och hiv MD, Ph.D Bitr ...
  http://docplayer.se/32606606-15-hiv-och-hepatiter.html
*  Åke Espmark - Wikipedia
Resultaten av hepatit B-forskningen och särskilt upptäckten av e-antigenet rönte internationell uppmärksamhet och fick stor ... tillsammans med påvisat e-antigen innebär hög smittsamhet medan avsaknad av e-antigen och särskilt vid närvaro av e-antikroppar ... Efterhand kom han över till forskning kring hepatit B-virus (HBV, ursprunglig beteckning australantigen) där han deltog i ... Acta Pathol Microbiol Scand B Microbiol Immunol. 1972;80(2):335-7. 80B (2): sid. 335-7. ^ Skogh M, Espmark A: Ockelbo disease: ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ke_Espmark
*  Serum - Wikipedia
immunglobulin mot stelkramp och hepatit B. ^ [a b c d e] Bra Böckers lexikon, 1979. Antiserum Blodplasma Denna artikel om ... en tid efter smittillfället framkallar antikroppar i blodet, riktade mot smittämnet. Dessa antikroppar kan påvisas på olika ... Serum, eller antiserum, är även benämningen på blodserum innehållande antikroppar mot ett specifikt ämne. Detta kan ges som ... ormbett och serumet med dessa antikroppar framställs med hjälp av ormartens eget gift. Serologi läran om blodet med avseende på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Serum
*  Förklaring och beskrivning om Hepatit A och Hepatit B - Estetic
Hepatit B orsakas av ett virus och smittar via blod och sexuellt umgänge. ... Hepatit A orsakas av ett virus som kan leda till inflammation i levern. ... Vid infektion och eventuellt senare sjukdomsläkning går det att påvisa dessa markörer eller deras motsvarande antikroppar, och ... Hepatit A och B. Hepatit A. Hepatit A orsakas av ett virus som kan leda till inflammation i levern. Sjukdomen sprids främst via ...
  http://estetic.se/hepatit-a-b/
*  Ordlista - Folkhälsomyndigheten
HBV hepatit B-virus. hepatit inflammation i levern. herpes zoster bältros. HHE hypoton hyporesponsiv episod, chockliknande ... antikroppar äggviteämnen som har förmåga att binda till (och ibland oskadliggöra) angripande smittämnen ... B. BCG Bacille Calmette Guérin, den bakteriestam som ingår i vaccin mot tuberkulos ... immunförsvar kroppens eget inre försvarssystem, där bl.a. antikroppar, vita blodkroppar och andra ämnen/celler i blod/ ...
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/ordlista/?show=share-by-mail
*  Subcuvia injektionsvätska, lösning 160 mg/ml - Köp direkt på Apoteket
... hepatit B och hepatit C virus. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus som hepatit A och parvovirus ... Subcuvia är ett immunglobulinpreparat (immunglobulin G) och innehåller antikroppar mot bakterier och virus. Antikroppar skyddar ... Immunglobuliner har inte kunnat sättas i samband med infektioner av hepatit A eller parvovirus B19, sannolikt beroende på att ... om du har brist på IgA-antikroppar. I sällsynta fall kan en allergisk reaktion förekomma. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/subcuvia-injektionsvatska-losning-160-mg-per-ml-10-milliliter-injektionsflaska-56199/
*  Virologisk diagnostik
Hepatit B (HBsAg, HBeAg), hepatit C (coreantigen), och HIV (p24-antigen).. - Influensavirus och RSV i nasofarynxsekret.. - ... Antikroppar mot HCV utvecklas vid såväl kronisk som övergående infektion. Påvisande av HCV-RNA används för att bedöma om HCV- ... Jämförelse av de östasiatiska genotyperna B och C (som står för > 75 % av alla fall av hepatit B i världen) har visat att ... HEPATIT B] [HEPATIT C] [DELTAHEPATIT] [HIV] [CMV OCH EBV] [ADENOVIRUS (ADV)] [PARVOVIRUS B19] [HERPESSIMPLEXVIRUS OCH VARICELLA ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1169

Polyklonal antikropp: Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen.Glykolipid: Glykolipid är en lipid med en sockermolekyl på, i form av glukos.Antiviralt medel: Antivirala medel är mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation, de kallas ofta bromsmediciner. De botar alltså inte virussjukdomar, utan bromsar deras utveckling.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Internukleär oftalmoplegiAutoantikroppar: Autoantikroppar är antikroppar som kroppen bildar mot sina egna vävnader eller system (antigener). Förekomst av autoantikroppar är ett tecken på en autoimmun sjukdom, men varianter av dem förekommer också hos friska individer.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Alaninaminotransferas: Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Tadorninae: Tadorninae är en underfamilj inom andfamiljen Anatidae.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Vaccination: Vaccination eller vaccinering är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin (innehållande antigen), det vill säga ett preparat som aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, virus eller parasiter.Antinukleära antikroppar: Antinukleära antikroppar (ANA) är antikroppar som är riktade mot antigener i cellkärnan exempelvis DNA. ANA är av stor betydelse vid diagnostisering av SLE då man nästan alltid får ett positivt svar vid immunofluorescenstest.Tan (kaninras)Hepatit


  • veckor
  • Vaccination mot hepatit B rekommenderas vanligen om man planerar att stanna längre än tre veckor i ett område där risken för att smittas är förhöjd, till exempel Afrika, Asien eller Sydamerika. (reseradet.se)
  • Om man har någon sjukdom som ökar risken för att man kan behöva söka sjukvårdsbehandling på resmålet rekommenderas också vaccination mot hepatit B, även om det bara rör sig om en resa som är kortare än tre veckor. (reseradet.se)
  • vaccin
  • Rekommendationen för den som vill ha livslångt skydd mot hepait B är att ta en dos vaccin, vänta en månad och sedan ta en andra dos vaccin, och sedan vänta ytterligare fem månader och ta en tredje dos vaccin. (reseradet.se)
  • bara
  • Att man bara hinner ta två doser innan utresa är alltså inte en bra anledning att helt avstå från att vaccinera sig mot hepatit B. (reseradet.se)
  • fall
  • Hepatit C kopplas också i sällsynta fall ihop med Sjögrens syndrom (en autoimmun sjukdom), färre blodplättar än normalt, kronisk hudsjukdom, diabetes och non-Hodgkins lymfom. (wikipedia.org)
  • Den visade sig i nästan samtliga fall vara det som kom att kallas hepatit C, när man år 1988 väl lärt sig diagnostisera den smittan. (wikipedia.org)