Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.NjurcirkulationBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Regionalt blodflödeBlodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.LunghypertoniHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Pulsatilt flödeGlomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Pulmonellt inkilningstryckInälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Impedanskardiografi: En typ av impedanspletysmografi, där den bioelektriska impedansen mellan elektroder placerade runt halsen och på bröstkorgens nedre del mäts. Metoden används mest för att beräkna slagvolym och hjärtvo lym, men kan också mäta hjärtmusklernas sammandragningsförmåga, vätskemängd i bröstet och cirkulation till extremiteterna. Syn. impedanspletysmografi; reografi.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.SyrgasSyrgasförbrukningHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Hypertoni, portal: Onormalt blodflödesmotstånd i leverns portasystem, vilket ofta förekommer vid skrumplever och portvensobstruktion.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.TidsfaktorerUltraljudsdoppler, transkraniellSpektroskopi, nära-infrarödArterial PressureSlagvolymPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.VentryckHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Urinutsöndring: Syn. diures.BlodcirkulationNatriuresHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Lungans gasutbyte: Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Råttor, Sprague-DawleyRenalt plasmaflödeBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Cardiac CatheterizationKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.ReninAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Hjärnaneurysm: Medfödd eller förvärvad utbuktning i kärlväggen av blodkärl i hjärnan. Säck- eller bärformade åderbråck är den vanligaste varianten och bildas oftast vid artärförgreningar nära hjärnbasen. Bristning leder till subaraknoidalblödning eller intrakraniella blödningar. Jätteaneurysm (>2,5 cm i tvärsnitt) kan trycka ihop intilliggande vävnadsstrukturer, inkl. okulomotoriska nerven (tredje hjärnnerven).PortåderNjurglomerulus: En anhopning av inkapslade kapillärkärl som utgår från varje njurkanal och hålls samman av bindväv.Swan-Ganzkateterisering: Insättande av ballongkateter i lungartären via armbågsvenen, subklavikulärvenen (nyckelbensvenen) eller lårbensvenen. Tekniken används för att mäta lungartärtrycket och lungartärens inkilningstryck, v ilka motsvarar trycket i vänster förmak och diastoliska sluttrycket i vänster kammare. Katetern träs in i höger förmak, ballongen blåses upp, och sonden följer med blodflödet genom trikuspidalklaffen in i höger kammare och ut i lungartären.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Blodflödeslära: Läran om blodflödet i förhållande till tryck, flödeshastighet, volym och motstånd i blodkärl, såväl makroskopiskt som mikroskopiskt och submikroskopiskt.FärgultraljudResuscitationSulfonerBlödningschockUltraljudsdopplerMagnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.BlodådrorHydrodynamicsAcetazolamid: En kolsyreanhydrashämmare som ibland är verksam mot epileptisk absens. Den är ibland även användbar vid behandling av tonisk-kloniska, myokloniska och atoniska anfall, isynnerhet hos kvinnor vars anfa ll inträffar eller förvärras vid specifika tidpunkter under menstruationscykeln. Verkan är dock ofta övergående, pga snabb toleransutveckling. Den antiepileptiska effekten kan bero på dess hämmande ef fekt på kolsyreanhydras i hjärnan, vilket leder till ökad transneuronal kloridgradient, ökad kloridström och ökad hämning.Mellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.BehandlingsresultatPortasystemetSkjuvstyrkaNoradrenalinNatriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.OxihemoglobinerKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.NjurartärMekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Prospektiva studierFontanoperation: Ett kirurgiskt ingrepp för omdirigering av förmaksblodflödet eller kavusflödet direkt till lungartären eller till en liten högerkammare, som tjänar som kanal. Operationsmetoden är ffa användbar vid medfödda missbildningar som trikuspidalatresi eller enkelkammare med pulmonalisstenos.Hemodilution: Minsking av blodets viskositet genom tillsats av cellfria lösningar. Metoden används kliniskt 1) vid tillstånd med försämrad mikrocirkulation, 2) vid ersättning av förlorat blod vid operationer utan homolog blodtransfusion och 3) vid hjärt-lung-bypass och hypotermi.Dropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Epoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.Hjärtkammarfunktion, höger: Högra hjärtkammarens hemodymiska och elektrofysiologiska verkan.ChockHjärtkammartryck: Trycket i en hjärtkammare. Kammartryckvågor kan mätas i det slående hjärtat via kateterisering eller beräknas med hjälp av avbildningsteknik (t ex dopplerekokardiografi). Informationen är användbar för utvärdering av funktionerna hos hjärtmuskulaturen, klaffarna och perikardiet (hjärtsäcken), särskilt tillsammans med samtidig mätning av andra tryck (i t ex aorta eller förmak).Vascular StiffnessEndotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder endotelin med hör affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Kapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.PortatryckPlasmavolymHjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Halsartär, inre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer främre delen av hjärnan, ögat och dess tillbehör, pannan och näsan med blod.Isotona lösningar: Lösningar med samma osmotiska tryck som blodserum, eller annan lösning som de jämförs med.Hypotoni, kontrolleradArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Sus scrofaHjärtfunktionstesterMeklofenamsyra: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroid typ med febernedsättande och antigranulerande verkan. Det hämmar även biosyntesen av prostaglandin.PletysmografiLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.SystoleDiastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).PurinerHyperemiFårHjärtstimulerande medelOphthalmic ArteryDatorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Milrinon: Ett medel med positiv inotrop effekt på hjärtat och kärlvidgande egenskaper. Det hämmar cAMP-fosfodiesterasverkan i hjärtmuskeln och i kärlens glatta muskulatur. Milrinon är ett derivat av amrinon och har 20-30 gånger så hög jonotropisk kraft som amrinon.TryckDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Centralt ventryck: Ventrycket mätt vid höger förmak med hjälp av en kateter genom armbågsvenen till den övre hålvenen och som är ansluten till en tryckmätare.Dopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.Medetomidin: En agonist för adrenerga alfa-2-receptorer som används inom veterinärmedicin för sina smärtstillande och lugnande egenskaper. Den är en racemat av dexmedetomidin.Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 5Hypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.ACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.NG-nitroargininmetylesterSympatiska nervsystemetKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Blodviskositet: Blodets inre motstånd (friktion, tröghet) vid kraftpåverkan. In vitromätning av blodets viskositet har begränsad klinisk betydelse, då denna inte återger den verkliga viskositeten i cirkulationssystem et. NjurfunktionstesterKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Råttor, WistarKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Venae cavaeUltraljudsdoppler, pulsadVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hjärtkammarförstoring, högersidig: Utvidgning av hjärtats högra kammare. NormalvärdenPlasmaersättningsmedelHålven, nedreRåttor, inavlade SHRTänjbarhet: Mått på töjbarheten hos en kammare, som t ex en lunga (lungtänjbarhet) eller urinblåsan. Tänjbarheten anges som volymförändring per tryckenhetsförändring.Hypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Slumpmässig fördelningFentanyl: Ett kraftigt verkande narkotiskt smärtstillande medel, som vid missbruk är beroendeframkallande. Det är främst en my-opioidagonist. Fentanyl används även som tillsats till generella narkosmedel och för narkosinduktion och underhållsnarkos.Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Lårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.Hjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.Skrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.NatriumVenös insufficiensBlodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Modeller, anatomiska: Tredimensionella avbildniingar av anatomiska strukturer. Modeller kan användas i stället för hela djur eller organismer för undervisning, övningar och studier.Chock, septiskHjärt-kärlfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del av det.Hjärt-kärlsystemet: Kroppens blodcirkulationssystem.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Enalapril: En ACE-hämmare som används för behandling av högt blodtryck.LungödemAnestesi, intratrakealPartialtryckProstaglandinerTetrazolerFenylpropionaterAortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.RitodrinEndotelin A-receptorReologiVilaVentrikulär remodelingLevervener: Vener som leder blod från levern.TeprotidNäthinnekärlSyrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Generell anestesi: Narkos.Angiotensin Receptor AntagonistsMekaniskt cirkulationsstöd: Små pumpar, ofta inopererbara, avsedda att tillfälligt hjälpa hjärtat, vanligtvis vänster kammare, att pumpa blod. De består av pumpkammare och kraftkälla, som helt eller delvis kan placeras utanför kroppen och drivs av elektromagnetiska motorer. Anordningarna används efter hjärtinfarkt eller för att avvänja det reparerade hjärtat från hjärtlungmaskinen efter öppen hjärtkirurgi.Andningsfysiologiska processerFosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.LypressinNatriuretiska medelDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Hjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.SulfonamiderHalsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).NäthinneartärProstaglandinblockerareHypertoni, renovaskulär: Högt blodtryck till följd av blockerad eller hoptryckt njurartär.Halsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Blodfiltrering: Teknik för ultrafiltrering av blod utanför kroppen utan dialys för behandling av vätskeöverskott och elektrolytstörningar som påverkar njur-, hjärt- och lungfunktioner.Omega-N-metylarginin

*  Hemodynamik - Wikipedia
Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemodynamik
*  Guyton & venous return - Hemodynamik
The Role of Venous Return in Critical Illness and Shock-Part I - Physiology Role of the Venous Return in Critical Illness and Shock- Part II - Shock and Mechanical Ventilation Venous excess The classical Guyton view that mean systemic pressure, right atrial pressure, and venous resistance govern venous return is / is not correct CThe…
  https://hemodynamik.se/2017/10/06/guyton-venous-return/
*  SK-kurser 2016
Högriskpatienter, hemodynamik och vätskebehandling i samband med kirurgi. 2016-05-16. 2016-05-19. ...
  http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/sk-kurser2016
*  Salt och blodtryck ett hundraårigt stridsäpple - PDF
Hemodynamik vid chock - synpunkter på cirkulationsterapi Hemodynamik vid chock - synpunkter på cirkulationsterapi jonasakeson@ ...
  http://docplayer.se/1877281-Salt-och-blodtryck-ett-hundraarigt-stridsapple.html
*  Optimerade kliniska behandlingar
Djupgående kunskaper om hemodynamik medverkar till att den terapeutiska behandlingen ger ett bättre resultat, speciellt hos en ...
  https://www.getinge.com/sv/insikter-resultat/optimerade-kliniska-behandlingar/
*  Hjärta/cirkulation/blod - ppt video online ladda ner
8 Hemodynamik Sand et al. 7.37 Halverad radie ger 16 ggr ökat motstånd! ...
  http://slideplayer.se/slide/2870169/
*  Köpa Acne Hermal utan recept på nätet i Sverige | Acne Hermal Online Apotek
Central hemodynamik vid behov enligt. I många avseenden kan vi fortfarande trösta oss med det att levern, köpa acne hermal ...
  http://apotekvarer-sverige.life/acne-hermal.html
*  Köpa Meksun utan recept på nätet i Sverige | Meksun Online Apotek
Normal hemodynamik och cirkulationssvikt x x. Att leva med blöja och impotens, apotek meksun. En mans blåsa på foten växte till ...
  http://apoteksverige.life/meksun.html
*  Centimeter vattenpelare - Wikipedia
... övertrycksandning eller i diskussioner om hemodynamik, t.ex. om det tryck som blodets tyngd åstadkommer i fötter och underben i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Centimeter_vattenpelare
*  Köpa Necon (ethinylestradiol) 50mcg utan recept | Necon Online Apotek Sverige
Förmaksfunktion, vänster: Vänstra hjärtförmakets hemodynamik och, lagligt necon receptfritt. Isolaten var resistenta eller ...
  http://www.hiresounds.co.uk/demo/wp-includes/certificates/apotek/necon.html
*  Microsoft word - pulmonell hypertension.doc
bedömning av hemodynamik (tecken till hypovolemi ?). Röntgen pulm kan visa viss hjärtförstoring, men inga typiska hjärt-/ ...
  http://pdfmedarticles.com/v/vardgivarwebb.lio.se1.html
*  VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet - PDF
Lungembolier indelning efter storlek/utbredning och hemodynamik (cirkulationspåverkan) Stabil hemodynamik och misstänkt LE SBT ... Anatomi utbredning av LE till flera lobartärer Hemodynamik hypotension (SBT , 100), puls,110/min, EKG - T-neg V1-4, S I /Q III ... 21 Behandling vid stabil hemodynamik men nedsatt högerkammarfunktion Högerkammardysfunktion kan ses hos patienter som haft ... Instabil hemodynamik och misstänkt LE SBT, 90 eller BT-fall med ,40 mm Hg jämfört med tid BT Denna grupp LE beskrivs i ...
  http://docplayer.se/2527-Vardprogram-venos-tromboembolism-antikoagulantiabehandling-venos-tromboembolism-och-graviditet.html
*  Köpa E-mox utan recept på nätet i Sverige | E-mox Online Apotek
Toomas Särev Basal hemodynamik 1 Varför hjärtkateterisering, e-mox amoxicillin, clavulanate. Hands up dvs armarna abducerade ...
  http://apotekvarer-pa-nettet.life/e-mox.html
*  Köpa Cefpodoxima utan recept på nätet i Sverige | Cefpodoxima Online Apotek
I Lund har finns hjärtmottagning med laboratorier för hemodynamik och ekokardiografi. Visa alla säljarjobb i Växjö, Alvesta, ...
  http://apotekvarerpanettet.life/cefpodoxima.html
*  Köpa Osmoflox utan recept på nätet i Sverige | Osmoflox Online Apotek
Heparininfusion ges initialt vid instabil hemodynamik, cavatrombos, sinustrombos eller vid, kostnad osmoflox apoteket online. ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/osmoflox.html
*  Köpa Citalo-q utan recept på nätet i Sverige | Citalo-q Online Apotek
Utvärdering av substansers effekter på hemodynamik, hemostas och på olika organ tex hjärta, njure. Vikt och mått: I Sydafrika ...
  http://apotekvarernettbutikk.life/citalo-q.html
*  Köpa Acnederm utan recept på nätet i Sverige | Acnederm Online Apotek
Utvärdering av substansers effekter på hemodynamik, hemostas och på olika organ tex hjärta, njure. Det är inte heller så, att ...
  http://web-apotek-sverige.life/acnederm.html
*  Köpa Amlid utan recept på nätet i Sverige | Amlid Online Apotek
Utvärdering av substansers effekter på hemodynamik, hemostas och på olika organ tex hjärta, njure. Dihydroergotamin tillhör den ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/amlid.html
*  Magasinet för skandinaver på Mallorca JULI 2015 GRATIS - PDF
... hemodynamik, gammakamera, assisterad befruktning... Dom bästa professionella på några utav våra sjukhus. Koncern på Mallorca ...
  http://docplayer.se/1877638-Magasinet-for-skandinaver-pa-mallorca-juli-2015-gratis.html
*  Köpa Betamet utan recept på nätet i Sverige | Betamet Online Apotek
Nyckelord: alfa2-agonist, alfa2-receptor, vasokonstriktion, blodtryck, kardiovaskulär, hemodynamik, kliniska applikationer, ...
  http://apotekvarer-pa-nettet.life/betamet.html
*  Köpa Amlodipine utan recept på nätet i Sverige | Amlodipine Online Apotek
Vid stabil hemodynamik samt i regel nattetid kan mätningarna glesas ut, generiska alternativ till amlodipine receptfritt. Även ...
  http://sverige-apotek.life/amlodipine.html
*  Köpa Diklofen utan recept på nätet i Sverige | Diklofen Online Apotek
Att ha kännedom om fysiologi vid olika typer av chock samt kunna resonera kring basal hemodynamik. Vår kost skulle begränsas ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/diklofen.html
*  NEURORADIOLOGI medicinakuten - PDF
Radiologi SU/Sahlgrenska Vida ventriklar Atrofi Hydrocefalus Störd likvorbalans/hemodynamik Överproduktion: Plexuspapillom ...
  http://docplayer.se/3487554-Neuroradiologi-medicinakuten.html
*  Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC - PDF
Radiologi SU/Sahlgrenska Vida ventriklar Atrofi Hydrocefalus Störd likvorbalans/hemodynamik Överproduktion: Plexuspapillom ...
  http://docplayer.se/2020205-Nationella-riktlinjer-for-medicinsk-uppfoljning-vid-ryggmargsbrack-mmc.html

Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.KennelklubbNjure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.BlödningSyrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.PortahypertensionEnddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.HypertoniNYHA: New York Heart Association Functional Classification, förkortat NYHA, är ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.Erytrocytvolymfraktion: Erytrocytvolymfraktion (EVF) anger andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. Låga värden kan vara ett tecken på anemi.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Renin: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i blodplasma till Angiotensin I.SulfonComputational fluid dynamics: Computational fluid dynamics (CFD; på svenska beräkningsströmningsdynamik) är en gren av fluidmekaniken där numeriska metoder används för att analysera strömningsproblem. Populära kommersiella programvaror är till exempel Autodesk CFD, FLUENT, CFX, Star-CD, Star-CCM+, FIRE och COMSOL.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.HypotoniProstacyklin: Prostacyklin är en speciell typ av prostaglandin som bildas i endotelceller. De stimulerar till kärlvidgning av kapillära blodkärl och mindre arterioler.CirkulationssviktKapillär: Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.