Hemagglutinationsinhibitionstester: Serologiska tester där en given mängd antigen blandas med serum innan en lösning med röda blodkroppar tillsätts. Reaktionsresultatet uttrycks som den minsta mängd antigen som ger fullständig hemagglutinationshämning.Hemagglutinationstester: Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.Rubellavirus: Typarten (och den enda arten) av Rubivirus. Den orsakar akut infektion (röda hund) hos främst barn och unga människor. Människan är den enda naturliga värden för viruset. Det finns ett levande, försvagat vaccin med förebyggande effekt.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.EtherHemagglutination: Fenomenet att antikroppar reagerar med antigen som fastnat på röda blodkroppar.Röda hundKomplementfixeringstest: Serologiska test baserade på inaktivering av komplement med antigen-antikroppkomplex (steg 1). Bindning av fritt komplement kan synliggöras genom tillförsel av ett andra antigen-antikroppsystem, såsom röda blodkroppar och någon lämplig erytrocytantikropp (hemolysin), som kräver komplement för att kunna bildas (steg 2). Om de röda cellerna inte lyseras (löses upp) tyder detta på att en specifik antigen-antikroppsreaktion har skett i steg 1. Om, däremot, de röda blodkropparna löses upp, så betyder det att det finns fritt komplement, vilket visar att ingen antigen-antikroppsreaktion ägt rum i steg 1.NeutralisationstesterInfluensa A-virus: Typarten av släktet Influenzavirus A som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Antigenvariationer förekommer ofta bland stammarna, vilket möjliggör klassificering i undertyper och varianter. OrthomyxoviridaeVirusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Kycklingar: Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.Influensavacciner: Vacciner för förebyggande av infektion med virus av familjen Orthomyxoviridae. Hit hör vacciner av såväl avdödade som försvagade virus. Vaccinernas sammansätting ändras från år till år, beroende på influensavirusstammarnas antigen-shift och prevalenssvängningar. Vaccinerna är oftast bi- eller trivalenta, med en eller två influensavirus A-stammar och en influensavirus B-stam.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Hemagglutination, viral: Förmågan hos ett virus att agglutinera röda blodkroppar.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Cellmigrationshämning: Mätning av cellförmedlad immunitet genom hämning in vitro av antigenstimulerade leukocyters eller makrofagers vandring eller fagocytos. Specifika tester har utvecklats för beräkning av migrationshämni ngsfaktor, immunsvar på tumörassocierade antigen och den immunsuppressiva verkan av infektionsframkallande mikroorganismer.Leukocytadherensinhibitionstest: Test för cellförmedlad antitumörimmunitet och likartade hämningsfaktorer i serum som bygger på upptäckten att leukocyter från cancerpatienter, men inte från kontrollindivider, när de blandas i vitro med antigenextrakt av tumörer av samma histologiska typ, får en minskad förmåga att fästa på glasytor. Sera från patienter med tumörer blockerar LAI-reaktionen hos deras egna leukocyter eller hos dem från andra patienter med samma tumörtyp.Influensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.Influensa A-virus, subtyp H1N1Hemagglutininer, viralaKorsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Influensa A-virus, subtyp H3N2Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.Vacciner, avdödadeOrthomyxoviridaeinfektionerHemagglutininglykoproteiner hos influensavirus: Ytglykoproteiner på influensavirus som ger hemagglutinationsreaktioner, vidhäftning och höljesammansmältning. Fjorton distinkta subtyper av HA-glykoproteiner och nio av NA-glykoproteiner har identifierats hos Influensa A-virus, men inga hos Influensa B- eller Influensa C-virus.HemagglutininerKaolin: Den vanligaste formen av lera (vattenhaltigt aluminiumsilikat), med ungefärlig kemisk formel Al2Si2O5(OH)4. För användning för farmaceutiska och medicinska ändamål avlägsnas sand och andra föroreningar genom sköljning. Mineralet har fått sitt namn efter den ursprungliga fyndplatsen, Kaoling, i Kina.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.NeuraminidasVaccinationImmundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.Influensa B-virus: Arter av släktet Influenzavirus B som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos framförallt människor. Antigenvariationer är mindre vanligt förekommande än hos influensa A-virus, och följaktligen saknas förutsättningar för indelning i undertyper och varianter. Sannolikheten för epidemier är mindre än med influensa A-virus, och inga pandemier har förekommit. Viruset var tidigare endast känt hos människor, men har påvisats även hos sälar, som kan utgöra smittkällan för spridning till människor.Influensa A-virus, subtyp H3N8Immunadherensreaktion: En metod för påvisande av mycket små mängder antikroppar, där antigen-antikroppskomplexet fastnar på indikatorceller, vanligtvis primaterytrocyter eller blodplättar från icke-primater. Reaktionen är beroende av antalet C3-molekyler som binds till C3b-receptorerna på indikatorcellen.NewcastlesjukaPolysorbaterAntikroppsbildningSerologiska testerInfluensa A-virus, subtyp H5N1Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.GässGraviditetstester, immunologiskaAntikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Fågelinfluensa: Infektionssjukdom hos både tamfågel och vilda fåglar orsakad av fågelinfluensa A-virus.SkvalenMykoplasmaInfluensa A-virus, subtyp H9N2Latexagglutinationstester: Passiva agglutinationstester, i vilka antigen adsorberas på latexpartiklar som klumpar ihop sig i närvaro av mot antigenet specifika antikroppar.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Hästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Fjäderfäsjukdomar: Sjukdomar hos fåglar som används för livsmedelsproduktion.NewcastlevirusFårSeroepidemiologiska studierKonvalescensBunyaviridae: En virusfamilj, huvudsakligen arbovirus, bestående av en enda enkel RNA-sträng. Viruspartiklerna är kapslade och cirka 90-120 nm i diameter. Hela familjen innehåller mer än 300 medlemmar fördelade på fem släkten: Bunyavirus, Hantavirus, Nairovirus, Phlebovirus och Tospovirus.Lektiner: Proteiner med den gemensamma egenskapen att de binder till kolhydrater. Somliga antikroppar och kolhydratomsättande enzymer binder också till kolhydrater, men räknas inte som lektiner. Växtlektiner är kolhydratbindande proteiner som främst identifierats genom sin hemagglutinerande verkan (hemagglutininer). Det finns dock en rad olika lektiner även i djurvärlden med en mängd funktioner förknippade med specifik kolhydratbindning.MetoderImmunitet, cellulär: De immunreaktioner som förmedlas av antigenaktiverade T-lymfocyter via lymfokiner eller direkt celltoxicitet. Detta sker utan förekomst av cirkulerande antikroppar eller i fall där antikroppar spelar en underordnad roll.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.PandemicsKalifornienencefalitvirus: En virusart tillhörande Bunyavirussläktet, familjen Bunyaviridae. De förekommer i tempererade och arktiska områden, och vart och ett är nära knutet till en speciell myggart som vektor. De flesta värddjur utgörs av mindre däggdjur, men flera serotyper ger infektion hos människa.Rabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.Immunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Encefalitvirus, japansk: En art av Flavivirus tillhörande gruppen japanska encefalitvirus, som ger upphov till infektionssjukdomen japansk encefalit, vilken förekommer i Asien och Indien.Hjärninflammation, kalifornisk: Virusinfektion i hjärnan orsakad av serotyper av Kalifornienencefalitvirus, vilka överförs till människor av myggan Aedes triseriatus. De flesta fall beror på infektion med La Crosseviruset. Denna sjukdom är endemisk i den amerikanska mellanvästern och drabbar främst barn i åldrarna 5 till 10 år. Kliniska symtom är feber, kräkningar, huvudvärk och buksmärtor, följda av kramper, ändrad mental förmåga och fokala neurologiska störningar.Illrar: Rovdjursart (Mustela putorius) inom familjen mårddjur (Mustelinae) med slank kropp, lång svans och brunaktig päls. De används både som husdjur, jaktdjur (främst för jakt på kaniner och råttor) och laboratoriedjur.AntigenerHjärninflammation, Arbovirus: Infektioner i hjärnan orsakade av leddjursburna virus (arbovirus: arthropod-borne viruses), främst från familjerna Togaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae, Reoviridae och Rhabdoviridae. Dessa virus framkallar zoonoser, med fåglar och lägre däggdjur som mellamvärdar. Till människa överförs virus genom mygg- eller fästingbett. Kliniska kännetecken är feber, huvudvärk, mentala och neurologiska symtom, och koma.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Arbovirus: Artropodburna virus. En icke-taxonomisk benämning på en grupp virussom infekterar både artropoder och ryggradsdjur. Sådana virus återfinns bland medlemmar av följande virusfamiljer: Arenaviridae, Buny aviridae, Reoviridae, Togaviridae och Flaviviridae.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.

*  rubellavirusvaccin lever (subkutant) beskrivning och varumärken - Benedicto
Röda hund (även känd som tyska mässling) är en allvarlig infektion som orsakar missfall, dödfödda eller fosterskador på ofödda barn när gravida kvinnor får sjukdomen. Medan immunisering mot röda hund rekommenderas för alla, är det särskilt viktigt för kvinnor i barnafödande ålder.. Immunisering mot röda hund är också viktigt för de anställda i vårdinrättningar, ungdomar och vuxna män, personer som reser utanför USA, och alla barn som är 12 månaders ålder och äldre, inklusive barn i skolåldern.. Immunisering mot röda hund rekommenderas inte för spädbarn yngre än 12 månader, eftersom antikroppar de fått från sina mödrar före födseln kan störa effekten av vaccinet. Barn som immuniserats mot röda hund före 12 månaders ålder bör vaccineras igen.. Du kan betraktas som immun mot röda hund om du fått röda hundvaccin eller efter din första födelsedag och har journalen att bevisa det, eller om du har haft ett blodprov som visar immunitet mot röda hund. ...
  http://benedicto.ilorena.com/rubellavirusvaccin-lever-subkutant-beskrivning-och-varumarken/
*  Rabiesvirus (RFFIT) - Folkhälsomyndigheten
Neutralisationstest (Rapid Fluorescent Inhibition Technique (RFFIT)). Spädningar av patientprov undersöks avseende sin förmåga att neutralisera levande rabiesvirus. Provet svaras i IU/mL. Testet är kvalitativt och kvantitativt.
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/laboratorieanalyser-och-tjanster/analyskatalog/antikroppsbestamning/rabiesvirus-rffit/
*  Läkaren tycker att jag ska dubbla dosen | Fråga Apotekaren
Det ska normalt fungera bra att dubbla dosen. Det står i Fass att man kanske behöver sänka dosen, men du har en ganska låg dos från början så det bör gå bra
  https://www.fragaapotekaren.se/interaktion/lakaren-tycker-att-jag-ska-dubbla-dosen/
*  Double Dose - Klassisk slot från Microgaming
Double Dose är en traditionell slot från Microgaming och hos Spelautomater.se spelar du gratis. Vi har även exklusiva bonusar!
  http://www.spelautomater.se/double-dose
*  Park Hotel Hong Kong (Hongkong, Kina) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Park Hotel Hong Kong, Hongkong: Se recensioner, 971 bilder och bra erbjudanden på Park Hotel Hong Kong, rankat #85 av 734 hotell i Hongkong och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g294217-d305887-Reviews-Park_Hotel_Hong_Kong-Hong_Kong.html
*  Park Hotel Hong Kong (Hongkong, Kina) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Park Hotel Hong Kong, Hongkong: Se recensioner, 904 bilder och bra erbjudanden på Park Hotel Hong Kong, rankat #74 av 723 hotell i Hongkong och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g294217-d305887-Reviews-or510-Park_Hotel_Hong_Kong-Hong_Kong.html
*  The Cityview Hong Kong (Hongkong, Kina) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
The Cityview Hong Kong, Hongkong: Se recensioner, 1 524 bilder och bra erbjudanden på The Cityview Hong Kong, rankat #84 av 729 hotell i Hongkong och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g294217-d1165155-Reviews-or900-The_Cityview_Hong_Kong-Hong_Kong.html
*  Grand Hyatt Hong Kong (Hongkong, Kina) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Grand Hyatt Hong Kong, Hongkong: Se recensioner, 2 360 bilder och bra erbjudanden på Grand Hyatt Hong Kong, rankat #15 av 727 hotell i Hongkong och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g294217-d305392-Reviews-Grand_Hyatt_Hong_Kong-Hong_Kong.html
*  Dorsett Wanchai, Hong Kong (Hongkong, Kina) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Dorsett Wanchai, Hong Kong, Hongkong: Se 5 recensioner, 1 172 bilder och bra erbjudanden på Dorsett Wanchai, Hong Kong, rankat #112 av 723 hotell i Hongkong och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g294217-d483282-Reviews-or1320-Dorsett_Wanchai_Hong_Kong-Hong_Kong.html
*  Röda hund (rubella) | DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar
Röda hund är en virussjukdom som är mycket smittsam. Sjukdomen är numera relativt ovanlig i Sverige eftersom de flesta barn vaccineras väldigt tidigt.
  http://www.doktorn.com/artikel/r%C3%B6da-hund
*  MEI MEI MOTEL, HONGKONG **
Mei Mei Motel Hong Kong är beläget i Hongkongs marknadsområde i närheten av Kowloonparken, Hongkongs skyline och Hong Kong Museum of History.
  http://mei-mei-motel.top-hotels-hong-kong.com/sv/
*  Hotel Hai Yen (Hoi An, Vietnam) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Hotel Hai Yen, Hoi An: Se recensioner, 64 bilder och bra erbjudanden på Hotel Hai Yen, rankat #124 av 162 hotell i Hoi An och med betyget 3,5 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g298082-d451134-Reviews-Hotel_Hai_Yen-Hoi_An_Quang_Nam_Province.html
*  Dubbel dos
Sömn är ett normalt tillstånd då en organism en kortare tid är synbart medvetslös och oresponsiv för stimuli. mycket pekar på att det är en
  http://www.vinalkis.se/2008/12/dubbel-dos/
*  PAM 088 Panerai Contemporary Luminor GMT | Uret.se
Köp Panerai Contemporary Luminor GMT Svart/Läder Ø44 mm, modell PAM 088 hos Uret.se. Material & Utförande Modell:PAM 088 Serie:Contemporary Luminor GMT Typ:Her..
  http://www.uret.se/panerai-contemporary-luminor-gmt-svart-lader-o44-mm-p-4307.html
*  Mehmet Kaplan invigningstalar på designvecka i Hongkong - Regeringen.se
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan reser till Hongkong och Business of Design Week (BODW) den 2-5 december. Syftet är att främja...
  http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/12/mehmet-kaplan-invigningstalar-pa-designvecka-i-hongkong/
*  Avslutad - Rolex GMT Master Pepsi prisbump | Klocksnack
Rolex GMT Master Pepsi Ref 16700 Endast klocka R serie så tillverkad ca 1988 Caliber 3175 Quickset datum Tritium tavla Lug holes Open 6/9 Mycket fin...
  https://klocksnack.se/threads/rolex-gmt-master-pepsi-prisbump.53678/
*  Dagens Wristshot: Rolex GMT Master (-68) - Bloggar - Barnebys.se
Denna GMT Master har varit med om en del. Förste ägaren var en pilot som använde klockan i Vietnam. Året är 1968 och därefter lämnas denna godbit åt sitt öde längst ner i en byrålåda (och blir givetvis fuktskadad).. ...
  https://www.barnebys.se/blogg/klockor/rolex/dagens-wristshot-rolex-gmt-master-68/13506/
*  TV-tips för helgen v.14 | MovieZine
Inte bara bjuds vi på dubbel dos av Brad Pitt denna TV-helg, vi får också chansen att se en bra film av Michael Bay. Ja, du hörde rätt.
  https://www.moviezine.se/nyheter/tv-tips-for-helgen-v-14
*  GMT Master Breitling
Genom att välja ett av våra Boost-paket när du annonserar, ser vi till att du når ut till betydligt fler kulturarbetare. ...
  http://www.kulturjobb.se/job-tag/gmt-master-breitling/
*  LIBRIS - Istorija iskusstva narodov SS...
LIBRIS titelinformation: Istorija iskusstva narodov SSSR : [History of the art of the peoples of USSR] / red. koll.: B.V. Vejmarn (glavnyj red.) ...
  http://libris.kb.se/bib/83482
*  Ett boljsevikporträtt - Aleksander Sjljapnikov - Kulturtidskrifter.seKulturtidskrifter.se
KULTUR För oss som uppskattar Trotskijs kritik av stalinismen är det lätt att glömma att det fanns många andra framträdande bolsjeviker som också varnade för Sovjetunionens politiska utveckling och […]. ...
  http://kulturtidskrifter.se/2016/08/28/ett-boljsevikportratt-aleksander-sjljapnikov/
*  Tillbakadragen - Grand Seiko SBGM001 GMT Fullset 2002 | Klocksnack
Hej! En Grand Seiko SBGM001 säljes, årsmodell 2002. Den producerades från 2002-2010, är i riktigt fint skick och har tryckts under våren här utan...
  https://klocksnack.se/threads/grand-seiko-sbgm001-gmt-fullset-2002.39155/
*  'Swiss' only. GMT master 1675. Tankar? |...
Hej, Har kollat runt på lite GMTs på senare och undrar vad ni har för tankar och åsikter om 'Swiss' only-tavlor. Som jag har förstått det så är det...
  https://klocksnack.se/threads/swiss-only-gmt-master-1675-tankar.28997/
*  Hotell Carita Beach | Camping Carita Beach | Lägenheter | Recensioner
Du letar efter information om hotell och boenden i Carita Beach Java Indonesien? Läs omdömen om 1 hotell och boenden Carita Beach Java Indonesien. Zoover Semesteromdömen!
  http://www.zoover.se/indonesien/java/carita-beach
*  Brunngård - Märkesskor Flats - Brun - Herr Skoaffär
... [HERRSKOR-240483]Varumärke:BrunngårdAvdelning:Herr, DamAnvändningsområde:Vattentät, GummistövelKategori:FlatsFärg:RödPassform:NormalYttermaterial:GummiSula:Gummi Brunngård
  http://www.vujj.se/bbrunng%C3%A5rdb-m%C3%A4rkesskor-flats-brun-herr-skoaff%C3%A4r-p-2574.html

Faradays konstant: Faradays konstant anger laddningen en hos en (1) mol elektroner. Enheten är C per mol.Rubellatoma rubella: Rubellatoma rubella är en snäckart som först beskrevs av Kurtz och William Stimpson 1851. Rubellatoma rubella ingår i släktet Rubellatoma och familjen kägelsnäckor.HönsnätEva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Vaccination: Vaccination eller vaccinering är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin (innehållande antigen), det vill säga ett preparat som aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, virus eller parasiter.Newmarket: Newmarket är en ort i Suffolk i England, som är känd för sin galoppbana. Newmarket Racecourse är den största hästsportanläggningen i Storbritannien.Polysorbater: Polysorbater är en grupp av syntetiska ytaktiva ämnen med polyoxyetylen-(20)-sorbitan som polär grupp kopplad till en fettsyra.Gåshud: Gåshud (även piloerektion) är en funktion inom termoregleringen som innebär att en muskel (errector pili) aktiveras och drar i hårsäckarna så att dessa pekar rakt ut. När detta händer oss människor som inte har päls liknar vi en plockad gås, därav uttrycket.Influensa A virus subtyp H5N1: H5N1 eller A(H5N1) är en subtyp av influensavirus typ A som främst förekommer hos fjäderfä. Sjukdomen som orsakas av H5N1 kallas ofta populärt bara för fågelinfluensa vilket egentligen är ett vidare begrepp, se fågelinfluensa.SqualenMykoplasma: Mykoplasma är ett släkte bakterier som saknar fast cellvägg och kan vara trådlika eller ha annan form. De är de minsta fritt levande organismer som identifierats, med en diameter på cirka 300 nm.Tan (kaninras)Galoppsport: miniatyr|Engelska fullblodHenry Pelham-Clinton, 4:e hertig av Newcastle: Henry Pelham Fiennes Pelham-Clinton, 4:e hertig av Newcastle, född den 31 januari 1785, död den 12 januari 1851, var en engelsk adelsman, son till Thomas Pelham-Clinton, 3:e hertig av Newcastle och sonson till Henry Pelham-Clinton, 2:e hertig av Newcastle.Fårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.Cell-medierad immunitet: Cell-medierad immunitet, även kallad för fördröjd överkänslighet eller typ IV överkänslighet, är en immunreaktion som inte involverar antikroppar utan istället aktiverar makrofager, NK-celler, cytotoxiska T-celler (CD8+) och utsöndrar en speciell profil av cytokiner mot antigen.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Pandemi: En pandemi (av grekiska pandemia, "hela folket") är en epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor. Socialstyrelsen har definierat pandemi enligt följande: En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.Tamiller: Tamiller ibland kallad frett (särskilt i äldre litteratur), är den domesticerade formen av iller och kategoriseras idag som den egna underarten Mustela putorius furo. Namnet frett anses härstamma från det engelska namnet för iller, ferret (jämför franskans furet), medan furo i det vetenskapliga namnet är latin och betyder tjuv.Antigen: Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.