Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.TransfektionPoliovirus: En art av Enterovirus som orsakar poliomyelit hos människor. Det finns tre serotyper (stammar). Transkription, genetiskCellinjeAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.RNA, budbärarPromotorregioner, genetikCellkärneproteinerAdenovirus, humant: Arter av släktet Mastadenovirus som orskar en rad sjukdomar hos människa. Infektionerna är mestadels symtomfria, men kan kopplas till sjukdomar i luftvägarna, ögonen och matsmältningssystemet.Mitos: En delning av cellkärnan, vid vilken de båda nya kärnorna vanligtvis får en kromosomuppsättning som är identisk med den hos artens somatiska celler.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.ProteinbindningPlasmiderTranskriptionsfaktorerKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.RibonukleoproteinerRekombinanta fusionsproteinerApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.ProteinbiosyntesCellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Cellextrakt: Preparat framställda av cellers beståndsdelar eller produkter.Cytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.VirusproteinerMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.DNA-replikation: Mångfaldigande av en DNA-molekyl.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.RNA, Small InterferingRekombinanta proteinerUridinFluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.RNACellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Cellnukleol: I de flesta typer av eukaryota cellkärnor utgör nukleolen en membranlös, avgränsad del, inom vilken några arter av rRNA (ribosomal RNA) syntetiseras och sätts samman till ribonukleoproteinenheter av r ibosomer. I nukleolen transkriberas rRNA från en nukleolär styrenhet, dvs en grupp (NOR - nucleolar organizer region) parvis upprepade kromosomgener som kodar för rRNA och som transkriberas av RNA-pol ymeras I.RNA-interferensBakteriell vidhäftning: Adhesionsförmåga är en kemisk egenskap hos bakterier såväl med som utan fimbrier ("cellhår") att kunna fästa vid andra celler, vävnader eller icke-levande ytor. Denna egenskap är av betydelse för kolo nibildning och sjukdomsalstrande förmåga.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.RhinovirusBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.RNA-splitsningVirusförökningRNA, heterogent nukleärtInterfas: Intervallet mellan två på varandra följande celldelningar, då de enskilda kromosomerna inte är urskiljbara. Interfasen består av G-faserna (G1, G0 och G2) samt S-fasen (då DNA-replikationen äger rum).RNA, viraltGrönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.Tidiga adenovirusproteiner: Adenovirusproteiner som syntetiseras före och i frånvaro av DNA-replikation. Proteinerna deltar i både positivt och negativt uttryckande av virus- och cellgener, och påverkar stabliteten hos virus-mRN A. Några ingår också i onkogen omvandling.Gradientcentrifugering: Separation av partiklar efter täthet genom gradientsortering. Vid jämvikt avsätts varje partikel vid gradienten motsvarande dess densitet.RNA-prekursorerCelldelning: En cells förökning genom delning.Vacciniavirus: Typarten av Orthopoxvirus, och besläktad med kokoppsvirus, men med okänt ursprung. Viruset har använts för levande vaccin mot smittkoppor. Det används också som vektor för tillförsel av främmande DNA till djur. Kaninkoppsvirus är en underart av Vacciniavirus.ProteintransportBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Daktinomycin: Ett antibiotikum med anticancereffekt från Streptomyces parvullus. Det binder till DNA och hämmar RNA-syntes (transkription), där förlängning av kedjan är känsligare än början, slut eller frisläppande. Till följd av nedsatt mRNA-produktion avtar också proteinsyntesen efter dactinomycinbehandling.Luminiscerande proteiner: Proteiner som är delaktiga i ljusalstringsfenomen hos livsformer, vari ingår bl a enzymatiska och icke-enzymatiska system, med eller utan närvaro av syre eller kofaktorer.Ribonukleoproteiner, små nukleäraEnterovirus B, humant: En art av Enterovirus som ger infektion hos människor och som omfattar 36 kända serotyper. Arten utgörs av samtliga echovirus och ett fåtal coxsackievirus, däribland alla som tidigare gick under benämningen coxsackievirus B.Heterogena kärnribonukleoproteiner: En familj ribonukleoproteiner som ursprungligen påvisades bundna till påbörjade RNA-transkript som ribonukleoproteinpartiklar. RNA-bindande proteinerDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Cellfritt system: Fraktionerat cellextrakt med bibehållen biologisk funktion. Först sedan en subcellulär fraktion isolerats genom ultracentrifugering eller annan separationsteknik kan ett förlopp utan inverkan av alla komplexa reaktioner i en cell studeras. Cellfria system har utbredd användning inom cellbiologin.CytotoxinerVarm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.TritiumGener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.Cykloheximid: Antibiotikum som isolerats från streptomycinproducerande stammar av Streptomyces griseus. Det verkar genom att hämma elongering under proteinsyntesen.RNA Cap-Binding ProteinsKloramfenikol-O-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar acetyleringen av kloramfenikol till kloramfenikol-3-acetat. Då kloramfenikol-3-acetat inte binder till bakterieribosomer och inte hämmar peptidyltransferas, är enzymet ansvar igt för naturligt förekommande kloramfenikolresistens hos bakterier. Enzymet, som har varianter, påträffas hos både gramnegativa och grampositiva bakterier. EC 2.3.1.28.Shigella flexneriPrecipitintesterTidsfaktorerMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.RNA, smått nukleärtGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Tumörceller, odladeVävnadsodlingsmetoderRegulatoriska sekvenser, nukleinsyra

*  HeLa-celler - Wikipedia
HeLa-celler är celler som isolerats från en livmoderhalscancer och som används över hela världen vid cellbiologisk, virologisk ... Kromosomerna i HeLa-celler är en kombination av mänskliga kromsomer och gener från det virus, humant papillomavirus (HPV 18) ... Det har uppskattats att den totala massan av existerande HeLa-celler vida överstiger massan som resten av Henrietta Lacks kropp ... lever och prostata har visat sig egentligen vara gjord på HeLa-celler, då ingen har kontrollerat cellinjernas äkthet. Detta ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/HeLa-celler
*  HeLa-celler
Henrietta Lacks er en av kreftforskningens store profiler. Hun har vært en essensiell bidragsyter i arbeid som har ført til mer enn en Nobelpris. Men det fikk hun aldri vite selv.. ...
  https://www.kreftforeningens-blogg.no/emne/hela-celler/
*  Begreper og metoder i mikrobiologien - Store norske leksikon
Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner: ...
  https://snl.no/.taxonomy/3879
*  HEK-celler - Wikipedia
Originalcellerna har dock kontaminerats med HeLa-celler. Wikimedia Commons har media som rör HEK-celler. Bilder & media. ... HEK är en förkortning för Human Embryonic Kidney, det vill säga celler från njuren hos mänskliga embryon. Andra namn är HEK 293 ... eller 293-celler. Cellerna är lätta att använda och används därför ofta inom cellbiologi. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/HEK-celler
*  Finstämt om smärtsamt kvinnoöde - Sidor - Folkbladet
... över hela världen. Hennes celler, HeLa, har resulterat i både nobelpris och poliovaccin. ... Nürnbergkonventionen var en rekommendation som de flesta forskare struntade i. Forskarna började injicera HeLa-celler på ... Hennes celler lever vidare, för evigt sammansmälta med cancern, som på ett mycket smärtsamt sätt tog hennes liv och gjorde ... Forskarna hade länge haft stora svårigheter att hålla cellodlingar vid liv, men HeLa-cellerna förändrade allt. Cellerna ...
  http://www.folkbladet.se/kultur/?articleid=5906528
*  Egentliga bladmossor - Wikipedia
De egentliga bladmossorna kännetecknas av att peristomet har tandkransar som byggs upp av celldelar, inte hela celler; så ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Egentliga_bladmossor
*  Expanderad bäddadsorption - Wikipedia
Partiklar som exempelvis hela celler som annars skulle stoppa upp flödet kan passera bädden på grund av dessa virvelströmmar.I ... Större partiklar och celler som inte ska adsorberas (bruna punkter) tillåts därmed passera bädden medan målmolekylerna (röda ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Expanderad_b%C3%A4ddadsorption
*  Henrietta Lacks - Wikipedia
... var en afroamerikansk tobaksodlare som blev känd för att ha gett upphov till HeLa-celler. Ibland har hon felaktigt refererats ... Det hela började med att Henrietta kände en "knuta" i sin livmoder, vilket hon tillsammans med sin kusin trodde var ett tecken ... Strålningen gjorde hela hennes skinn på magen svart och torrt samt hennes förmåga att få barn igen försvann. Hade hon vetat om ... Henrietta var under hela sitt liv plågad av olika sjukdomar. Hon led av andningssvårigheter ändå från sin barndom, på grund av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrietta_Lacks
*  Smartare
Du får en bättre omsättning med piggare och fräschare celler hela tiden. Minnescentrum växer och du får lättare att lära dig ... Om du är fysiskt aktiv bildas nya celler i snabbare takt i hjärnan minnescentrum. ...
  https://www.crescent.se/elcykel-info/om-elcykel/elcykeleffekten/smartare
*  Cancer uppstår när celler tappar minnet | Forskning & Framsteg
... exempelvis när tarmslemhinnans celler hela tiden nybildas för att ersätta celler som nöts bort. ... Även om några celler effektivt slås ut, kan nya celler komma fram som har andra kombinationer av epigenetiska rubbningar men ... Celler framtagna på detta vis skulle vara kroppsegna och anpassade till personens immunsystem, något som gör att de går lätt ... Föräldrarnas gener turas om i dina celler. De flesta av de så kallade genomiskt präglade arvsanlagen (där antingen moderns ...
  https://fof.se/tidning/2010/7/artikel/cancer-uppstar-nar-celler-tappar-minnet
*  Bra tarmbakterier kan öka chansen att överleva cancer | SVT Nyheter
Människokroppen är hem för ungefär lika många bakterier som det finns celler i hela kroppen. Merparten lever i tarmsystemet. ...
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/bra-tarmbakterier-kan-oka-chansen-att-overleva-cancer
*  Droger
Nikotin påverkar alla celler i hela kroppen och effekten uppnås efter några få sekunder. Flera system i hjärnan spelar en stor ... Alkohol kan därmed åstadkomma effekter och störningar på alla celler och organsystem i kroppen. Längre tids alkoholmissbruk kan ... Bli medlem nu och få tillgång till allt innehåll på hela Mimers Brunn. ...
  http://mimersbrunn.se/article?id=5518
*  Gibbs fria energi - Wikipedia
... är dock fullständigt generellt och gäller för såväl halvceller som hela celler. Det bör användas istället för det "klassiska" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gibbs_fria_energi
*  Hela - Wikipedia
... se helande 699 Hela - en asteroid HeLa-celler - en typ av celler som används vid forskning Hel, Polen, på tyska Hela Hela ... Ordbok Hela kan syfta på: Hela - botande av sjukdomar, en typ av under, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hela
*  Lästips med anledning av debatten kring LifeGene | ETIKBLOGGEN
Cellerna kallas HeLa-celler och har bidragit till flera viktiga medicinska genombrott, som poliovaccinet, kemoterapi, kloning ... "Her name was Henrietta Lacks, but scientists know her as HeLa. She was a poor black tobacco farmer whose cells-taken without ... Samtidigt som HeLa-cellerna bidragit till viktiga medicinska framsteg aktualiserar historien om Henrietta Lacks allvarliga ... Cellerna visade sig ovanligt livskraftiga och odlas fortfarande i ett stort antal laboratorier över hela världen. ...
  https://etikbloggen.crb.uu.se/2012/01/31/lastips-med-anledning-av-debatten-kring-lifegene/
*  emelie sporre
Och vi har pratat om celler hela veckan. Alla börjar sin fråga med att säga "detta kanske är en dum fråga.. men" och så kommer ... Det kanske inte låter som slå sig på benen-kul men har vi pratat om celler hela veckan och han har gått igenom en nervcells ... Hela tiden. Vi gillar ägg väldigt mycket och spånade om att gömma ägg i hela lägenheten. En jättekul idé tills jag kom på att ... Hela tiden. Och det kommer ju aldrig ta slut? För barn kommer alltid vara barn och ha tillit till vuxna. Jag blir så arg. För ...
  http://sporren.blogg.se/2011/april/
*  Dubbla virus bromsar utveckling av AIDS - Vetenskap och Hälsa
De hade ett högre antal CD4+ T-celler under hela infektionen. Det tog längre tid att nå kritiskt låga nivåer av CD4+ T-celler, ... Forskarna har också studerat nivåerna av CD4+T-celler, en hjälparcell med central funktion i immunförsvaret och som vid HIV- ... genom hela sjukdomsförloppet och göra jämförelser kring hur infektionen utvecklas över tid, säger Hans Norrgren, docent och ...
  http://www.vetenskaphalsa.se/dubbla-virus-bromsar-utveckling-av-aids/
*  Psykisk ohälsa | Bokblomma
Cellerna används än idag och används som provrörsmodeller på laboratorier över hela världen. Den som vill köpa sig HeLa-celler ... Hela hennes liv har hon kastats fram och tillbaka i förtvivlan över den förlorade modern och allt ovisst runt cellerna. Ingen ... Hon var i en ålder då hon ständigt böjde sig, slog knut på armarna, tog sats som om hon hela tiden lekte Twister. Hon sneglade ... Mitt hjärta slår så fort hela tiden och jag har en sådan skräck i kroppen som jag nästan inte kan hantera, det känns som om det ...
  http://www.bokblomma.com/tag/psykisk-ohalsa
*  Muskeldystrofi - Wikipedia
... av att skelettmuskler successivt blir svagare och får felaktigheter i sina proteiner och att deras celler och hela ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Muskeldystrofi
*  Skillnaden mellan virus och bakterier
Bakterier som tar sig in i kroppen har ett syfte, det kan vara att äta socker eller att attackera hela celler. Det är sedan ... Bakterier attackerar celler i din kropp. Virus tar över cellernas funktioner och processer. ... Vi märker sedan detta som en sjukdom när kroppen börjar bekämpa viruset efter att tillräckligt många av våra celler dött. ... men vi som gick i skolan före 90-talet knasiga av att se dessa fel varenda dag hela tiden. Det måste ju nästan vara nån lärobok ...
  http://skillnadmellan.se/skillnaden-mellan-virus-och-bakterier/
*  Klimakterie häxan ®: november 2011
Nya celler odlades fram, och så småningom sändes vad som kom att kallas HeLa-celler till cancerforskare runt om i världen. ... Hur som helst dyker det hela tiden upp nya.. Det handlar om saker som händer rakt framför mina ögon, men som jag ändå inte kan ... Längre blir ju såväl benen som hela tjejen alldeles självklart, vilket många gillar.. Nu har i alla fall en annan teori ... ärende bereds tid när hela min uppmärksamhet borde ägnas åt yrkets plikter. Svaret är enkelt.. -Jo du förstår, mitt hår växer ...
  http://klimakteriehaxan.blogspot.com/2011/11/
*  Kortkommandon för LibreOffice Writer - LibreOffice Help
Om en eller flera celler markeras kommer hela raden att raderas. Om alla rader väljs, helt eller delvis, kommer hela tabellen ... Om den aktuella cellen är tom: Markerar hela tabellen. Annars: Markerar innehållet i den aktuella cellen, en förnyad aktivering ... markerar hela tabellen. Ctrl+Home. Om den aktuella cellen är tom: Hoppar till början av tabellen. Annars: Hoppar vid första ...
  https://help.libreoffice.org/Writer/Shortcut_Keys_for_Writer/sv
*  Avbildning med röntgenlaser synliggör bakteriers små beståndsdelar - Uppsala universitet
Detta gör det också möjligt att avbilda hela levande celler med mycket hög upplösning, säger Janos Hajdu, professor i biokemi ... Dessa kan möjliggöra 3D avbildning av delar av celler och av små virus och kan ge en djupare förståelse av livets minsta ...
  http://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2464&typ=pm
*  Raspberry Pi - GorgusGFX v3.0
Enskilda cellar kan gå sönder om man skriver till samma celler hela tiden. ... Skriv sedan in hela alias-kommandot och spara filen. Nästa gång vi loggar in så finns aliaset 'temp' från början och i ... Programmet för att kontrollera det hela är ganska enkelt och kan ses härunder eller laddas hem här. ...
  http://gorgusgfx.se/?cat=28&paged=2
*  Nyheter - GorgusGFX v3.0
Enskilda cellar kan gå sönder om man skriver till samma celler hela tiden. ... Programmet för att kontrollera det hela är ganska enkelt och kan ses härunder eller laddas hem här. ...
  http://gorgusgfx.se/?cat=15&paged=2

Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.PlasmidAktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.LipopolysackariderE2F: E2F är en grupp av gener som kodar en familj av transkriptionsfaktorer i högre eukaryoter. De är delaktiga i reglering av cellcykeln och DNA-syntesen i däggdjursceller.Protoplasma: Protoplasma är den substans som en levande cell innehåller, inklusive organeller och cellkärna. 'Protoplasma' är en äldre beteckning.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Processivitet: Processivitet är ett mått på hur effektiv varje byggande enzym i kopieringen av DNA är.JAK-STAT-signaltransduktionsvägenCellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Nukleol: Nukleolen är en struktur som finns i den eukaryota cellkärnan. Nukleolen kan anses vara en "suborganell" eftersom den finns inne i en primär organell, cellkärnan.Rhinovirus: Rhinovirus är ett litet RNA-virus som är mest känt för att orsaka vanlig förkylning, men även andra infektioner i över luftvägarna. Viruset tillhör Picornavirus-familjen och har också varit delaktigt i att orsaka bronkit och är det virus oftast sett i astmaattacker.Pre-mRNA: Pre-mRNA är nytranskriberat mRNA som ännu inte genomgått de post-transkriptionella förändringarna, nämligen bortklippning av intronsekvenser, splitsning av exonsekvenser, polyadenylering samt 5' capping.CykloheximidMembranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Mitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.


 • gett upphov
 • HeLa-cellerna själva har visat sig vara stabila, såvida de inte har smittats med framför allt virus eller utsatts för manipulation, vilket gett upphov till varianter som utvecklats allteftersom de odlats i cellodlingar världen över. (wikipedia.org)
 • Den är skriven med äkta respekt, för en kvinna som aldrig fick uppleva framgångar inom cancerforskningen, eller fick ett öre av de priser hennes celler gett upphov till. (folkbladet.se)
 • olika
 • Slutsatser har även dragits gällande laktosomsättningen hos personer med Laktosintolerans, och om hur olika miljöer och föroreningar påverkar celler. (wikipedia.org)
 • Henrietta var under hela sitt liv plågad av olika sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Fastän alla våra kroppsceller har identisk eller nära nog identisk arvsmassa, råder stora skillnader mellan vilka arvsanlag som är aktiva respektive inaktiva i olika slags celler. (fof.se)
 • exempelvis
 • Partiklar som exempelvis hela celler som annars skulle stoppa upp flödet kan passera bädden på grund av dessa virvelströmmar.I en packad bädd uppstår gärna kanalisation i bädden. (wikipedia.org)
 • Det här gäller även stamceller, alltså de omogna celler som både kan förnya sig själva och utvecklas till exempelvis mogna nerv- eller hudceller. (fof.se)
 • levande
 • Detta gör det också möjligt att avbilda hela levande celler med mycket hög upplösning, säger Janos Hajdu, professor i biokemi vid Uppsala universitet och en av artikelns huvudförfattare. (uu.se)
 • kallat
 • Detta avslöjades överraskande, kallat "HeLa-bomben" av den relativt okände forskaren Stanley Gartler på konferensen "Second Decenniel Review Conference on Cell Tissue and Organ Culture. (wikipedia.org)
 • genom hela
 • Hennes förstfödda dotter led av epilepsi och stumhet genom hela livet. (wikipedia.org)
 • Det unika med vår studie som pågått i 20 år är att vi haft möjlighet att följa friska individer från det att de infekterats av HIV-1 eller HIV-1 och HIV-2, genom hela sjukdomsförloppet och göra jämförelser kring hur infektionen utvecklas över tid, säger Hans Norrgren, docent och överläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. (vetenskaphalsa.se)
 • annat
 • De har skapats genom att ett stadium följts av ett annat hela vägen från äggets befruktning till de färdiga celltyperna i fostret. (fof.se)
 • innan
 • Det tog längre tid att nå kritiskt låga nivåer av CD4+ T-celler, och därmed även längre tid innan infektionen utvecklades till AIDS. (vetenskaphalsa.se)
 • cancern
 • Kromosomerna i HeLa-celler är en kombination av mänskliga kromsomer och gener från det virus, humant papillomavirus (HPV 18) som orsakade cancern. (wikipedia.org)
 • dock
 • Originalcellerna har dock kontaminerats med HeLa-celler. (wikipedia.org)
 • E = E0 + ((RT)/(nF)) ln ([ox-form]/[red-form]) Det associeras med reaktionen: ox-form + n e- → red-form Uttrycket ovan (med minus-tecken och reaktionskvot, Q) är dock fullständigt generellt och gäller för såväl halvceller som hela celler. (wikipedia.org)
 • Virus
 • Dessa kan möjliggöra 3D avbildning av delar av celler och av små virus och kan ge en djupare förståelse av livets minsta enheter. (uu.se)
 • lika
 • Adsorbentets sedimenteringshastighet är lika med den uppåtriktade flödeshastigheten (B). När dynamisk flödesjämvikt erhållits så leds blandningen som ska renas in i botten av kolonnen (C). Större partiklar och celler som inte ska adsorberas (bruna punkter) tillåts därmed passera bädden medan målmolekylerna (röda punkter) interagerar med adsorbentet. (wikipedia.org)
 • samt
 • Strålningen gjorde hela hennes skinn på magen svart och torrt samt hennes förmåga att få barn igen försvann. (wikipedia.org)