Loading...


StråldosTidsfaktorerLetal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.RadiometriHögsta tolererade dos: Den högsta dos av ett biologiskt verksamt medel som ges under en kronisk studie utan att förkorta livslängden till följd av andra effekter än karcinogena.BehandlingsresultatYta under kurvan: Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Dos-responskurva, strålning: Förhållandet mellan en given stråldos och organismens eller vävnadens gensvar på strålningen.StrålbehandlingsdosInjektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Dosfraktionering: Uppdelning av den totala strålbehandlingsdosen (stråldosering) på ett antal behandlingstillfällen (fraktioner) vid bestämda tidsintervaller.Halveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.Dropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Strålbehandlingsplanering, datorstöddRåttor, Sprague-DawleyLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Biologisk tillgänglighet: Omfattningen av den biologiska effekten av den verksamma andelen av en substans, t ex läkemedel, vid avsedd plats eller i ett biologiskt medium som motsvarar det avsedda verkningsstället. Syn. biotill gänglighet.TumörerModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurMetabol clearance-hastighet: Mått på den volym kroppsvätska som helt renas från läkemedelsmetaboliter under en viss tidsenhet. Elimineringen sker till följd av omsättningsprocesser i njurar, lever, saliv, svett, tarmar, hjärta, hjärna och andra kroppsdelar.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Miljöbelastning: Den totala mängden kemiska substanser, metaller eller radioaktiva ämnen vid någon tidpunkt efter upptag i kroppen hos människa eller djur.Råttor, WistarLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Sannolikhetsfunktioner: Funktioner som skapats ur en statistisk modell och en uppsättning observationsdata som visar sannolikheten för dessa data vid olika värden på okända modellparametrar. De parametervärden som ger högst sannolikhet är parametrarnas maxsannolikhetsuppskattningar.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.TermoluminiscensdosimetriLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Relativ biologisk effektKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Injektioner, subkutana: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska under huden genom en ihålig nål.RöntgenfantomHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Läkemedelsprövning: Ett förfaringssätt för fastställande av toxicitet, metabolism, upptag, utsöndring, lämpligaste administrationsväg, doseringssäkerhet osv för ett läkemedel eller en grupp av preparat genom klinisk testning på människor eller djur.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Prospektiva studierKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.StrålningsskadorSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Råttor, inavlade stammarHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Resultats reproducerbarhetRadioterapi, intensitetsmodulerandeTemperaturMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Dosreglerade inhalatorer: Medicinska anordningar för dosering av mediciner i rätt mängd för inandning. De består vanligtvis av små aerosoltuber i plastbehållare. När man trycker på ventilen frigörs en kalibrerad mängd medicin.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Rekombinanta proteinerInjektioner, intramuskulära: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska genom en ihålig nål direkt in i muskelvävnaden.Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.StrålningsövervakningRadioisotoperJodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.Slumpmässig fördelningCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Läkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Injektioner, intraperitoneala: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska in i bukhinnehålan via en ihålig nål genom bukväggen.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Monte Carlo-metod: En statistisk metod för approximativ lösning av ett matematiskt problem genom att studera fördelningen av någon slumpmässig variabel, ofta datorgenererad. Namnet anspelar på den slumpmässighet som är typisk för de hasardspel som utövas på Monte Carlos kasinon.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Retrospektiva studierMonoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.LäkemedelssamverkanBiomechanical PhenomenaKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Organs at RiskMöss, inavlade BALB CHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Dos-responskurva, immunologisk: Det specifika immunsvar som utlöses av en specifik dos av ett immunologiskt aktivt ämne eller immunologiskt aktiv cell hos en organism, vävnad eller cell.VäxtextraktKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Högsta tillåtna exponering: Den högsta exponeringen för ett biologiskt aktivt fysikaliskt eller kemiskt medel som tillåts under en åttatimmarsperiod (en arbetsdag) i yrkesutövning, eller under en 24-timmarsperiod i befolkningen i allmänhet, och som inte orsakar nämnvärd omedelbar eller senare uppträdande skada hos den exponerade gruppen.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.RadiofarmakaMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Helkroppsmätning: Mätning av radioaktivitet i hela människokroppen.Sensitivitet och specificitetArtsspecificitetSmärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.Läkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.PlaceboMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Råttor, inavlade F344Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.NeutropeniSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.UtrustningsdesignPiperidinerCyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Doxorubicin: Ett antitumörmedel som fås från Streptomyces peuceticus. Det är ett hydroxiderivat av daunorubicin och används både mot leukemier och fasta tumörer.Illamående: En oroskänsla i magen, ofta i förening med behov att kräkas. Vanliga orsaker är påbörjad graviditet. sjö- och åksjuka, emotionell påfrestning, svår smärta, matförgiftning och olika enterovirusinfektioner.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Dropp: Tillförsel av flytande medicin, näringsmedel eller annan vätska på annat sätt än via mag-tarmkanalen under kortare eller längre tid (minuter till timmar), antingen genom tyngdkraftsverkan eller med hjälp av infusionspump.Gammastrålar: Elektromagnetisk, joniserande högenergistrålning med kortare våglängd än röntgenstrålar och med stor genomträngningsförmåga. Strålningen avges vid kärnsönderfall, vanligtvis mellan 0.01 och 10 MeV.NormalvärdenCellgifter, naturmedelEnzymhämmareAerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.Isometrisk sammandragning: Muskelsammandragningar kännetecknade av ökad spänning utan ändrad muskellängd.PaklitaxelFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.PositronemissionstomografiAbsorption: Intagning eller uppsugning av gasformiga eller flytande ämnen, ljus eller värme. Metabolisk absorption av näringsämnen, kemikalier och läkemedel i mikroorganismer, vävnader och organ.Morfin: Den huvudsakliga alkaloiden i opium och prototypen för smärtstillande och narkotiska opiater. Morfin har omfattande verkan i det centrala nervsystemet och på glatt muskulatur.SyrgasförbrukningKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Tumörer, strålningsframkalladeRNA, budbärarCisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.Biotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.PyridinerDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.CellinjeSurvival AnalysisTumörer, experimentellaCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Cancerframkallande ämnenKinolinerSprayapparaterProdrugsLångtidsverkande preparat: Läkemedelsberedningar som verkar under en längre tidsperiod genom att på ett kontrollerat sätt frisättas successivt.Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Cesiumradioisotoper: Instabila isotoper av cesium som sönderfaller under avgivande av strålning. Cesiumatomer med atomvikterna 123, 125-132 och 134-145 är radioaktiva cesiumisotoper. Radioisotoperna Cs-134, Cs-135 och Cs- 137 produceras i relativt stor mängd i kärnkraftsreaktorer.PiperazinerVarm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Age FactorsKräkning: Utstötning av maginnehållet genom munnen.NoradrenalinFluorouracil: En pyrimidinanalog som utgör en antimetabolit mot tumörer. Den stör DNA-syntesen genom att blockera den tymidylatsyntetasförmedlade omvandlingen av deoxiuridylsyra till tymidylsyra.Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Filmdosimetri: Bruk av en bärbar, personlig anordning (bricka) för mätning av strålningsexponering. Den består oftast av en metall-, plast- eller pappershållare, laddad med en eller fler bitar av röntgenfilm.Kroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Möss, inavlade ICRFårElektrostimuleringRegressionsanalysImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.TrombocytopeniAntiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.Tarmabsorption: Upptag av ämnen genom tarmhinnan.Celldelning: En cells förökning genom delning.Lod-poäng: Den totala relativa sannolikheten, uttryckt på en logaritmisk skala, att det föreligger ett länkförhållande mellan valda loci. Lod är en akronym för "logarithmic odds."SingelblindmetodInjektionerAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Immuniseringsschema: Tidsschema för optimala tidpunkter/intervall för primär och/eller sekundär immunisering.AndningSömn- och rogivande läkemedel: Läkemedel som används för att framkalla sömnighet eller sömn, eller för att minska psykisk stress eller ångest.Imidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Antiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.NOAELLeukopeni: Minskat antal vita blodkroppar.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Bronkvidgande medel: Medel som får luftrören att utvidga sig.TryckSyrgasOrganometallföreningarAlbuterol: Ett direktverkande sympatomimetiskt medel med ganska selektiv verkan på beta-2-receptorer. Det används mest vid behandling av astma.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).StrålbehandlingStatistik, icke-parametriskMjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.RecurrenceRegionalt blodflödeSäkerhetSmärtanalysToxicitetstesterAntikonvulsiva medel: Läkemedel för behandling av krampanfall.Smärtstillande medel: Medel som lindrar smärta utan att orsaka medvetslöshet.VattenBrösttumörer: Cancer i bröstet.Glukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.PropranololNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Fentanyl: Ett kraftigt verkande narkotiskt smärtstillande medel, som vid missbruk är beroendeframkallande. Det är främst en my-opioidagonist. Fentanyl används även som tillsats till generella narkosmedel och för narkosinduktion och underhållsnarkos.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.

*  Isotretinoin Actavis kapsel, mjuk 20 mg - Beställ på Apoteket.se
10 mg dagligen) vilket kan ökas upp till den högsta tolererade dosen. ... Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart som möjligt när du upptäcker det. Om det snart är dags för nästa dos ska du ... Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller ... Efter några veckor kan din läkare behöva justera din dos. Detta beror på hur det går med ditt läkemedel. För de flesta ...
  https://www.apoteket.se/produkt/isotretinoin-actavis-kapsel-mjuk-20-mg-30-kapsel-kapslar-blister-254380/
*  Medicinsk Access 2016 #4/5 by Medicinsk access - Issuu
... i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som ej når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade ... berättelse om Karin Borgström född 1912 i Bomhus utanför Gävle som trots motstånd driver igenom sin högsta önskan - att komma ... Dosregimen för Toujeo® (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt. I kliniska studier har man efter initiering sett att för ... Pia Lundman underströk vikten av att ge en hög dos statin till patienter med hög kardiovaskulär risk. Om man trots det inte når ...
  https://issuu.com/medicinskaccess/docs/_ma416_01-76
*  84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & & PDF
För att kunna erhålla maximal effekt hos dessa patienter bör behandlingen i normala fall fortsätta med högsta tolererade dos. ... 10 mg/dag). Dosen kan sedan ökas upp till 1 mg/kg/dag eller tills patienten uppnår maximalt tolererbar dos (se avsnitt 4.4 ... Det rekommenderas dock att patienterna får starta med en låg dos och titreras upp till maximalt tolererbar dos (se avsnitt 4.2 ... Vuxna inklusive ungdomar och äldre: Isotretinoinbehandling bör inledas med en dos på 0,5 mg/kg dagligen. Det terapeutiska ...
  http://docplayer.se/2019945-84-90-100-112-120-84-90-100-112-120-168-180-168-180.html
*  Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa - PDF
... högsta tolererade felmarginal på 0,1 (innebär +/-10 procentenheter) p = teoretisk andel på 0,5 (ger högsta möjliga varians) z ... HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH ...
  http://docplayer.se/23636200-Forstagangsprovade-ersattningsarenden-vid-farmacitjanstemannens-arbetsloshetskassa.html
*  Judarnas historia i Ukraina - Wikipedia
När de vita tolererade pogromer och uteslöt judar från administrationen, drevs judar i armarna på bolsjevikerna, vilket kom att ... Under sovjetrepublikens förste år nådde det judiska befolkningsantalet sin historisk sätt högsta nivå, Enligt folkräkningen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Judarnas_historia_i_Ukraina
*  Gamla edsförbundet - Wikipedia
Edsförbundet hade vuxit till en politisk allians som var så förtätad att den inte tolererade separatistiska tendenser hos sina ... Tagsatzung hanterade alla interkantonala ärenden och utgjorde också högsta skiljedomstol för att döma i tvister mellan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gamla_edsf%C3%B6rbundet
*  "På väg till i förrgår, del II" Go Write...
Sådant fusk tolererade man bara inte utan begynnte regelrätt uppror mot etablissemanget. Konsekvenserna därav blev för digra ... Ekipaget hade försökt passera rondellen i högsta fart men lyckats misslyckas fullständigt och ränt rakt in det murade ... medan sju av Krympes understepräster tvangs blota sig från Kramfors högsta berg till Närkes ohöljda förtjusning, och det ledde ...
  http://gowrite.me/stafett.pl?story=91
*  Ritstriden i Kina - Wikipedia
Den kinesiska förfädersdyrkan var inarbetad i samhället från de lägsta till de högsta befolkningsskikten, och gav sig yttre ... Pater Riccis efterföljare som ledare för missionen, pater Niccolò Longobardo, ansåg de dittills tolererade riterna som ... I en Instructio cirka quasdam caeremonias super ritibus sinensibus modifierade och i praktiken upphävde Vatikanens högsta organ ... Rule, Paul A.: "Que ritos? Que direitos? A Questão dos ritos Chineses como choque de culturas" ('Whose Rites? Whose Rights? The ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ritstriden_i_Kina
*  Brandförsvaret i Italien - Wikipedia
Högsta ålder är 30 år, utom för tidigare frivilliga brandmän där gränsen är 37 år. Aspiranterna genomgår 12 månaders utbildning ... Då det på grund av vägnätets dåvarande beskaffenhet var ogörligt, tolererade de ansvariga italienska myndigheterna att de ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandf%C3%B6rsvaret_i_Italien
*  Platser i Tolkiens värld - Wikipedia
Meneltarma, quenya för "himlens pelare" eller Minûl-Tarik på Adûnaic, var Númenors högsta berg. Det påstods att "de framsynta" ... som från och med då tolererade de laglösas närvaro. ... Det var den högsta punkten i denna region och den östligaste ... Dessa var de högsta topparna i hela Midgård och hade blivit resta av Morgoth, som byggde sin fästning Angband djupt under dem. ... Elostirion är det högsta av de tre torn som stod på Tornkullarna. Kolonnerna sades ha byggts av Gil-galad, den stora konungen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Regioner_och_platser_i_Tolkiens_v%C3%A4rld
*  Svensk Tidskrift » Dagens frågor
Men ryssarna tolererade inga motkandidater till de officiella. Först. sökte man undgå dem genom att föreskriva att alla ... omfattning i högsta grad hämmat departementets möjligheter att. effektivisera sin verksamhet. Innan motionerna ännu hunnit ... gång vid valen av deputerade till Sovjetunionens Högsta Råd i januari månad. 1941, då antalet valdeltagare i alla de baltiska ... och framför allt dess högsta krigsledning.. Sammanlagt ha Tyskland och Italien under Afrikafälttåget - Abessinien inräknat - ...
  http://www.svensktidskrift.se/dagens-fragor-73/
*  Att rädda en art från utrotning - GNM nr 4 - Good News Magazine
Örnarna tolererade besökaren, men resultaten av inventeringen visade sig vara katastrofala. Av de fyrtio havsörnpar som då ... Havsörnäggen som undersöktes uppvisade de högsta koncentrationerna av stabila miljögifter som uppmätts i Östersjön. Ägg som ...
  http://goodnewsmagazine.se/inspiration/hur-man-raddar-en-art-fran-utrotning/
*  Permalänk till Om Arbetsförmedlingen, indirekta frågor och rasism
Varför tror ni Sverige har världens högsta antal våldtäkter? För att lagen dömer våldtäkt strängt och för att medvetenheten om ... Man fick frågan om trodde att skolkamrater tolererade användningen av droger. Resultatet av denna sorts undersökning blev ...
  https://ligator.wordpress.com/2016/11/23/om-arbetsformedlingen-indirekta-fragor-och-rasism/
*  Rastafari - Wikipedia
Den minsta trumman, som kallas peta eller repeater, når de högsta tonerna. Den är kort och liten, och klädd med getskinn. ... De rastafaritroende var i bästa fall tolererade av det jamaicanska samhället. Makthavarna oroade sig för att de skulle orsaka ... är erkännande av kejsaren Haile Selassie I som det Högsta väsendet och den ende legitime härskaren över svarta människor över ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Rastafari
*  Josia inför judarnas råd - Tempelinvigningsfesten
Det mesta av hans vågade vittnesmål, som han så klipskt och modigt framförde för denna högsta domstol i hela Israel, utvecklade ... De tidigare judiska lärarna, liksom även Platon, Filon och många av esséerna tolererade teorin att människorna i en inkarnation ... var det emellertid enligt judarna i högsta grad meriterande att ge dessa blinda tiggare allmosor. De blinda hade för vana att ... när själva det möte vid vilket den högsta judiska domstolen skulle döma honom för denna barmhärtighetsgärning, skulle behandla ...
  http://bigbluebook.org/sv/164/4/
*  Manchester United FC - Wikipedia
... och 1930-talet var mindre framgångsrik och flyttades mellan den högsta och näst högsta ligan. I flygolyckan i München 1958 dog ... Året efter avslutade United på åttonde plats - en placering som styrelsen inte tolererade, och den 30 april 1981 blev Sexton ... 1952 vann klubben titeln i den högsta divisionen, klubbens första ligatitel på 51 år. Med en medelålder på 22 år gav media 1956 ... Den lokala publiktillströmningen har klubben sedan lång tid tillbaka det högsta publiksnittet bland klubbarna i Premier League ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_FC
*  Galaktiska Federationen genom Sheldan Nidle: 29:07:2014
Det kommer att markera slutet på ett system som tolererade korruption och andra former av kriminella handlingar, vilka var ... De olika himmelska förvaltningarna, som övervakar oss, sänder sina högsta välsignelser till dessa gudomliga handlingar! ... vilka observerar den här världen och skaffade fram kontaktpersoner som når de högsta nivåerna inom affärsvärlden, regeringen ...
  http://sheldaninswedish.blogspot.com/2014/07/29072014.html
*  Antisemitism - Wikipedia
När de vita tolererade pogromer och uteslöt judar från administrationen, drevs judar i armarna på bolsjevikerna, vilket kom att ... Den från början relativt låga andelen judar gjorde inte dem till högsta prioritet, och tyskarna satsade först på att utrota den ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
*  KANDIDATUPPSATS. Mekanisk Hårddisk. Stresstestad för att utvärdera miljöns påverkan på de interna komponenterna. Joakim...
Hårddisken återförsluts försiktigt för att bibehålla partiklarna i högsta grad inuti hårddisken. Därefter återskapas samma ... där den tolererade felmarginalen satts till 10%. Genererade resonans vibrationer återger en felmarginal vid vertikal rotation ...
  http://docplayer.se/2509115-Kandidatuppsats-mekanisk-harddisk-stresstestad-for-att-utvardera-miljons-paverkan-pa-de-interna-komponenterna-joakim-hortling.html
*  Konstantin den store - Wikipedia
Den högsta kunskapen kom från prästerskapets uttolkningar av de heliga skrifterna och inget därutöver var värt att studera, ... Sasaniderna tolererade till en början de kristna, men med kristendomens allt starkare inflytande i romerska riket, deras ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Konstantin_den_store
*  Ukrainas historia - Wikipedia
Ryssland tolererade dock inte de bångstyriga kosackernas frihets- och autonomikrav. Från slutet av 1700-talet, under Katarina ... Parlamentet kallade då till krismöte och röstade enhälligt ned presidentens beslut, varpå ärendet togs upp i Högsta domstolen. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ukrainas_historia
*  IF Göta Karlstad
Även i högsta grad handfast! Ekonomin i bandy-Göta var ofta skral och det var vid fler än ett tillfälle, som HÅWE-bageriets ... Vi hade räknat ut att klockan var utmärkt om man bara respekterade angivna startider och inte tolererade för sen ankomst och ... Ulf Karlsson har i allra högsta grad påverkat Götas historia de senaste 50 åren, så om det är någon som hör han hemma i denna ... Gärdeborn var också mycket duktig i skolan och gick ut den naturvetenskapliga linjen med i det närmaste högsta betyg i alla ...
  http://ifgota.se/historik/jubileum-if-gota-karlstad-110-ar/anekdoter-if-gota-100-ar/
*  Rätten till föräldraskap | Independent Living Institute
Men Kaliforniens Högsta Domstol underkände domslutet. I Högsta Domstolens dom stod att det fysiska handikappet inte ensamt får ... Men väl hemma tolererade de att han låg platt på golvet när han inte ville att de skulle plocka upp honom. Vidare har ... Men Högsta Domstolen påminde om att kärnan i att vara förälder inte alls handlar om att kunna spela fotboll tillsammans med ... Definitionen av föräldraskap enligt Högsta Domstolen i Kalifornien (på engelska). Referenser. Förord. Idéen till den här ...
  https://www.independentliving.org/node/390
*  Försvar och säkerhet: 2012-08-01
Förändringen är i vart fall genomförd, och de nya högsta företrädarna påstås vara Muslimska Brödraskapet i garderoben.. Det är ... De som försökte sända terrorister och ombud för att utnyttja situationen skulle inte bli tolererade, enligt Clinton. Det är ... Efter att ha avskedat de två högsta ansvariga, så vände denne blicken mot den svenska diplomatiska representationen i landet. ...
  http://krigskonster.blogspot.se/2012/08/

Radians: Radians och spektral radians är radiometriska storheter som beskriver mängden ljus (eller mer allmänt elektromagnetisk strålning) som passerar genom eller sänds ut från en given yta och faller inom en given rymdvinkel i en given riktning. SI-enheten för radians är watt per steradian per kvadratmeter (W·sr-1·m-2).Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Förstapassagemetabolism: Förstapassagemetabolism är ett fenomen inom farmakologin som innebär att läkemedel som intas peroralt genomgår mer eller mindre omfattande nedbrytning i mag-tarmkanalen samt i levern.KennelklubbTan (kaninras)Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriHPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Fordonsdynamik: Fordonsdynamik avser de krafter, rörelser och förändringar av rörelser som påverkar fordon. Denna artikel gäller främst personbilar, lastbilar och bussar.Radioligand: Radioligander är ligander som har blivit märkta med radioisotoper för att kunna användas inom medicin till exempel vid PET och SPECT undersökningar med gammakameror. De kallas även för radioaktiva markörer.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Opioid: Opioider är en grupp substanser med morfinliknande verkningsmekanism, som kan delas in i tre undergrupper; opiater (opiumalkaloider), semisyntetiska och helsyntetiska opioider. De binds vid opioidreceptorer, som finns på cellytorna i framför allt centrala och perifera nervsystemet, och alltså framkallar likartade medicinska effekter som kroppens egna opioidpeptider (till exempel endorfin), men kraftigare.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Ortogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produkten


  • andra
  • Med klubbens tränare Ernest Mangnall, som 1903 tog över som tränare, slutade laget på en andraplats i andra divisionen 1906 och säkrade en uppflyttning till högsta divisionen, vilken klubben vann 1908 - klubbens första ligatitel. (wikipedia.org)
  • Det kommer att markera slutet på ett system som tolererade korruption och andra former av kriminella handlingar, vilka var kärnan i hur styrelsesättet på er värld fungerade. (blogspot.com)
  • regeringen
  • Den iranska regeringen blev alltmer isolerad, tolererade ingen opposition och använde dödsstraffet i en utsträckningen som bara överträffas av Kina. (mynewsdesk.com)
  • För att gynna deras rättfärdiga sak, förenade vi dem med invånarna i Agartha, vilka observerar den här världen och skaffade fram kontaktpersoner som når de högsta nivåerna inom affärsvärlden, regeringen och dem som är engagerade i Andligt arbete. (blogspot.com)