Loading...


Equidae: En familj hovdjur, bestående av hästar, åsnor och zebror. Alla är uteslutande växtätare.Afrikansk hästpestvirus: En art av Orbivirus som orsakar sjukdom hos hästar, mulåsnor, åsnor, nötkreatur och många andra däggdjur, samt under vissa betingelser även människor, genom sin huvudsakliga vektor Culicoides.Hälta hos djur: Från det normala gångsättet avvikande gång hos djur.Kolik: Smärtanfall. Tillståndet är vanligast i buken, men kan även uppkomma i andra kroppsområden.Infektiös anemi hos häst: Virusinfektion hos hästar orsakad av infektiös hästanemivirus (EIAV). Den kännetecknas av intermittent feber, svaghet och anemi. Kronisk infektion ger återkommande akuta sjukdomsepisoder.Hov och kloPerissodactylaFysisk kondition, djurSmittsam hästanemivirus: En art av Lentivirus, undersläktet hästlentivirus, som ger akut eller kronisk infektion hos hästar. Smittan överförs med bitande eller stickande insekter, eller som iatrogen infektion genom användning av osteriliserade instrument. Kronisk infektion består ofta av akuta episoder och tillbakagångar.StrongyloideaStreptococcus equiAesculusCeratopogonidae: En familj bitande stickmyggor av ordningen Diptera. Den omfattar släktet Culicoides, som överför patogena filariaparasiter till människor och andra primater.Herpesvirus 1 hos häst: En art av Varicellovirus som ger upphov till abort och luftvägsinfektion hos hästar.Karpus hos djur: Den led hos djur som motsvarar handleden hos människa.Rhodococcus equiAvlivning av djur: Avlivande av djur av medlidande, för att hindra smittspridning, upprätthålla god hälsa i djurbestånd, eller i experimentella syften.Ehrlichia: Små och ofta pleomorfa, rundade eller ellipsformade mikroorganismer inom familjen Rickettsiaceae som kan uppträda i cytoplasman i cirkulerande lymfocyter. De är orsaken till fästingburna infektionssjukdomar hos människor, hundar, nötkreatur, får, getter och hästar.Influensa A-virus, subtyp H3N8RickettsiaceaeinfektionerCytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.UppfödningHusdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).XylazinWest Nile-feberDjurfoderMellanhand: Den del av handen som är mellan handleden och fingrarna.SarcocystisArtsspecificitetWest Nile-virusPyrantelSarcocystosisBabesia: Ett släkte fästingburna protozoiska parasiter som infekterar röda blodceller hos däggdjur, inklusive människor. Det finns många kända arter, spridda över hela jorden.Ehrlichios: En fästingburen infektionssjukdom kännetecknad av feber, huvudvärk, muskelvärk, anorexi och ibland hudutslag. Hos människa orsakas den av Ehrlichia chaffeensis, hos hundar av E. canis och hos hästar av E. equi.Fotvristben: De sju ben som bildar fotvristen (tarsus), nämligen hälbenet, språngbenet, tärningsbenet, båtbenet, samt inre, mellersta och yttre kilbenen.Strongyle Infections, EquineDjurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.Babesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Tarsus, djurFramben: Främre extremitet hos fyrfota djur.RickettsiaceaeAversionsterapi: En behandlingsform som syftar till att undertrycka oönskat beteende genom att utsätta patienten för obehagliga konsekvenser.Anaplasmaceaeinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Anaplasmata ceae.SaskatchewanGuaifenesin: Ett hostdrivande medel som även har viss muskelavslappnande verkan. Det använd i många hostmediciner.Fotsjukdomar: Anatomiska eller funktionella avvikelser i foten.Metmyoglobin: Myoglobin som oxiderats till ferri- eller hemform. Oxidationen leder till färgförändring från röd till brun.DjursjukhusPrins Edwards öMyoglobinTonfiskVaricellovirusVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Actinomycetalesinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande ordningen Actinomycetales.Arterivirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Arterivirus.Fenylbutazon: Ett läkemedel med antiinflammatoriska, febersänkande och smärtstillande egenskaper. Det är särskilt effektivt vid behandling av ankylotisk spondylit. Det är även verksamt mot reumatoid artrit och Reiters syndrom (vid försök). Trots att fenylbutazon också är verksamt mot gikt, så gör risk-nyttobedömningar att det inte bör användas vid denna sjukdom.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Metakarpalben: Mellanhandens fem cylindriska ben, som är hopledade inåt med handlovsbenen och utåt med fingrarnas falangben.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Hjärn- och ryggmärgsinflammation: En allmän term för att beskriva inflammation i hjärnan och ryggmärgen, ofta avseende en pågående infektion, men även vid ett antal autoimmuna tillstånd eller toxiska/metabola tillstånd. I litteraturen används termen i stor utsträckning med samma innebörd som encefalit. Syn. encefalomyelit.Hårfärg: Färgen på hår eller päls.Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.DjurhållningAlkoholdehydrogenas: Ett enzym som reversibelt katalyserar slutsteget i alkoholjäsning genom reduktion av aldehyd till alkohol. När det gäller etanol, så reduceras acetaldehyd till etanol i närvaro av NADH och väte. Enzym et är ett zinkprotein med verkan på primära och sekundära alkoholer hemiacetaler. EC 1.1.1.1.Astragalus: Ett växtsläkte (vedlar) av familjen Fabaceae, ordningen Fabales och underklassen Rosidae. Många arter är förknippade med förgiftning av betande djur, och några arter har användning som medicinalväxter.AvföringJärnbindande proteiner: Apoferritin är ett cellprotein, som när det bundit järn övergår till ferritin.Djurskydd: Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.Herpesvirus 4 hos häst: En art av Varicellovirus som är den främsta orsaken till rhinopneumonit hos hästar.TheileriaDopning inom idrott: Otillåtet bruk av läkemedel eller droger i syfte att öka prestationsförmågan inom tävlingssporter, såväl vad gäller människor som djur.Hästarteritvirus: Typarten i arterivirussläktet och det virus som ger upphov till en svår luftvägsinfektion hos hästar, med abort, lunginflammation m m.Djurens näringsfysiologiIsland: Nordeuropeisk önation i norra Atlanten, till statsskicket republik. Landytan är 100 250 km2 och vattenytan 2 750 km2. Folkmängden uppgår till ca 296 700 invånare (juni 2005). Huvudstad är Reykjavik.Hendravirus: En art av Henipavirus som först påvisades hos hästar i Australien 1994 och som kan överföras till människor. Virusets naturliga värd tycks vara en sorts fladdermöss (Pteropus).Bandmaskinfektioner: Infektioner orsakade av äkta bandmaskar av klassen Cestoda bland helminterna.Slumpmässig fördelningMongoliet: Republik i Asien, belägen mellan Ryssland i norr och Kina i väster, söder och öster. Landets yta är 1 564 116 km2, och folkmängden uppgår till drygt 3 miljoner invånare (2009). Huvudstad är Ulaanbaatar.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.YuccaPoaceae: En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.Eustachian Tube: En kanal från mellanörat till svalgets översta del. Den har betydelse för tryckutjämning mellan svalget och mellanörat. Syn. eustakiska röret; tuba auditiva.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.FårAnaplasma phagocytophilumFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Seroepidemiologiska studierPolymeraskedjereaktionFenbendazol: Ett bensimidazolpreparat mot nematoder (rundmaskar) för veterinärt bruk.ValarTidsfaktorerSeasonsVeterinärmedicinEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.AdonisHobbyer: Fritidsaktiviteter baserade på intresse.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.OrbivirusOrmserum: Proteinhaltigt motgift (antikroppar) för behandling av förgiftning efter ormbett.Luftvägshinder: Varje hinder av luftens passage till och från lungorna.Idrott: Fysisk aktivitet eller spel som kräver fysisk ansträngning eller skicklighet. Drivkraften kan vara av olika slag, t ex nöje, tävlingslust och/eller ekonomisk belöning.Ligament: Blanka, flexibla band av fibrig vävnad som förbinder skelettbenens ledändar. De är böjliga, starka och icke utdragbara.Glykogenupplagringssjukdom: En grupp ärftliga ämnesomsättingssjukdomar som inbegriper de enzymer som medverkar i syntetiseringen och nedbrytningen av glykogen. Hos vissa patienter förekommer en uttalad leverpåverkan. Hos andra ses en mer generell glykogenupplagring, ibland med tydligt hjärtengagemang.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Herpesviridaeinfektioner: Virussjukdomar orsakade av Herpesviridae.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Kameler: Idisslare av släktet Camelus (familjen Camelidae). Två välkända arter är kamel (Camelus bactrianus) och dromedar (Camelus dromedarius).Lungsjukdomar, obstruktiva: Alla sjukdomstillstånd som kännetecknas av ihållande hinder för luftflödet i luftrören.Henipavirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Henipavirus, familjen Paramyxoviridae.VeterinärerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Hästencefalitvirus, östlig: En art av Alphavirus som orsakar encefalomyelit hos hästdjur och människor. Viruset har sin utbredning längs den amerikanska östkusten, från Kanada till Central- och Sydamerika. Dödligheten är hos hästar ca 90 % och bland människor uppemot 80 % i samband med epidemier.LöpningRöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Leptospira: Ett släkte aeroba, spiralformade bakterier, av vilka vissa arter är patogena, andra frilevande eller saprofytiska.Bandmask: En klass av segmenterade bandmaskar.NeutralisationstesterSibirienStrongylusDäggdjurskromosomerMedetomidin: En agonist för adrenerga alfa-2-receptorer som används inom veterinärmedicin för sina smärtstillande och lugnande egenskaper. Den är en racemat av dexmedetomidin.Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.BlindtarmHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Immundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.Ferritiner: Ett järnhaltigt proteinkomplex som utgörs av en förening av trevärt järn och proteinet apoferritin.OsteokondritTaylorella equigenitalisVirusvaccinerZoonoserLeptospiros: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Leptospira.Njurnekros, papillär: En form av akut njursjukdom som kännetecknas av nekros i njurpapillerna. Den är oftast förknippad med diabetes mellitus, pga de svåra kärlskador som förekommer i artärer och kapillärer, särskilt i njurarna. Vanligtvis föreligger även ett infektionstillstånd, och hos patienter utan diabetes är pyelonefrit och obstruktiv uropati de vanligaste orsakerna.AtlantöarnaOxytropisImidokarb: Ett medel mot protozoer som i synnerhet används mot Babesia hos nötkreatur. Toxisk verkan har rapporterats.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.SvettningIdeella organisationer: Organisationer som inte drivs i vinstsyfte och som stöds genom donationer eller enskilda bidrag.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Gammaspektrometri: Mätning av energifördelningen i gammastrålning från atomkärnor.Variation (Genetics)Kosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.TrypanosomiasisAbort, veterinär: Förtidig utdrivning av foster hos djur.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.VeterinärkirurgiSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.LedsjukdomarTheileriasisHästencefalomyelit, östlig: En form av arbovirushjärninflammation (som främst drabbar hästdjur) som är endemisk för de östra delarna av Nordamerika. Viruset, östlig hästencefalomyelitvirus, kan överföras till människor genom bett av Aedes-myggor. Kliniska tecken är akut feber, huvudvärk, mental påverkan och kramper, följda av koma. Dödligheten är 50%. Efter tillfrisknandet kan neurologiska störningar och epilepsi kvarstå.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Apoproteiner: Polypeptidkedjor utan den prostetiska grupp som är nödvändig för att bilda ett aktivt holoprotein.OnchocercaSarcocystidaeKraftlöshet: Asteni. Allmän brist på kraft och energi. Kan också avse psykisk orkeslöshet.Bornavirusinfektion: Encefalomyelit hos hästar, får och nötkreatur orsakad av Bornavirus.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Matsmältning: Kroppens nedbrytning av föda för ämnesomsättningen.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Mikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Mellanfot: Den del av foten som utgörs av partiet mellan fotvristen och tårna.Fågelsjukdomar: Sjukdomar hos fåglar som inte räknas som fjäderfä för livsmedelsproduktion.TransportDödshjälp: Medverkan till en lugn och smärtfri död för en annan människa av medlidande, pga obotlig sjukdom, outhärdligt lidande eller ett ovärdigt slutskede av livet. Syn. eutanasi.RabdomyolysTunn- och tjocktarmsinflammation: Inflammation i tarmslemhinnorna. Syn. enterokolit.Ixodidae: En familj läderhudade fästingar, tillhörande underklassen Acari. Släktena omfattar bl a Dermacentor och Ixodes.Hjärnuppmjukning: Uppmjukning eller förlust av hjärnvävnad efter hjärninfarkt, ischemi, infektion, skallskada eller anna skada. Termen används ofta i samband med patologisk beskrivnig av otydliga hjärnbarksavgränsningar och försämrad hjärnvävnadskonstistens efter en infarkt. Multicystisk encefalomalaci avser uppkomst av multipla cystor av varierande storlek i hjärnbarken hos nyfödda och småbarn efter skadeverkningar, ffa av perinatala hypoxi-/ischemitillstånd. Syn. encefalomalaci.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Oxidative CouplingIvermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Encefalitvirus, japansk: En art av Flavivirus tillhörande gruppen japanska encefalitvirus, som ger upphov till infektionssjukdomen japansk encefalit, vilken förekommer i Asien och Indien.Klonixin: Ett antiinflammatoriskt, smärtstillande medel.Perjodsyra-SchiffreaktionProteinkonfigurationMykotoxikosEragrostis: Ett växtsläkte (kärleksgräs) inom familjen Poaceae/Gramineae (gräs). Syn. kärleksgräs.Hemagglutinationsinhibitionstester: Serologiska tester där en given mängd antigen blandas med serum innan en lösning med röda blodkroppar tillsätts. Reaktionsresultatet uttrycks som den minsta mängd antigen som ger fullständig hemagglutinationshämning.TriklorfonPerformance-Enhancing SubstancesEquine-Assisted TherapyHerpesviridae: En familj höljeförsedda, raka, dubbelsträngade DNA-virus, som infekterar en rad olika djurarter. Tll underfamiljer räknas, utifrån biologiska kännetecken, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae och Gammaherpesvirinae.EndophytesSpektrofotometriGång: Sättet att gå.Actinobacillus equuliAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.RundmaskinfektionerNatriumacetatKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.MuskelsjukdomarFörflyttning: Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Tripelennamin

*  Tysta smittbärare av kvarkabakterien Streptococcus equi - utökad longitudinell studie
Nytillkomna hästar provtas också och bakterien smittspåras för att studera smittrisken under naturliga förhållanden. Diagnostik ... Den fördjupade kunskapen om kvarka hos svenska hästar kommer att användas till konkreta riktlinjer för att begränsa och ... Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom - en möjlighet att förstå ...
  http://www.lantbruksforskning.se/projektbanken/tysta-smittbarare-av-kvarkabakterien-streptococcus/?page=150
*  Förhindra att infektiös anemi hos häst sprids i Finland - Evira
Alla hästar som sänds från Rumänien ska förses med ett microchip. Destinationsorten ska meddelas i förväg via TRACES-systemet ... p,I år har i Europa konstaterats ett stort antal fall av infektiös anemi hos hästar och åsnor bland annat i Frankrike, Tyskland ... Den viktigaste förebyggande åtgärden är att säkerställa att sjuka eller smittobärande hästar inte förs in i landet. ... även om veterinärer och polis utför kontroller tillsammans känner myndigheterna inte alltid till export av hästar eftersom ...
  https://www.evira.fi/sv/gemensamma/aktuellt/forhindra-att-infektios-anemi-hos-hast-sprids-i-finland/
*  Hästkastanj - Wikipedia
Det finns dock ett antal djur, exempelvis vissa hjortar och hästar, som kan bryta ned den giftiga substansen i hästkastanjer. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stkastanj
*  Hoof Hardner Keratex 250 ml
Hoof Hardener används till hästar med sköra, svaga eller spruckna hovar. Gör din hästs hovar i stark bra kondition för att skos ... Hoof Hardener används till hästar med sköra, svaga eller spruckna hovar. Gör din hästs hovar i stark bra kondition för att skos ...
  http://smedson-svarvteknik.se/hovvard/hoof-hardner-keratex-250-ml/
*  Lösdrift för hästar - Wikipedia
Lösdrift för hästar är en form av uppstallning för hästar där hästarna går fria i grupp. Stallet och hagen är sammankopplade ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sdrift_f%C3%B6r_h%C3%A4star
*  Hästar - Evira
Hästar Djurskyddskraven angående hästar gäller också ponnyer, åsnor och andra motsvarande hovdjur. ... Dessutom fastställs de djurskyddskrav som gäller för hållning av hästar i statsrådets förordning om skydd av hästar, där ... Hållning, skötsel, behandling och hantering av hästar, liksom alla andra djur, stadgas i djurskyddslagen och ...
  https://www.evira.fi/sv/djur/djurskydd-och-djurhallning/djurskydd-pa-djurhallningsplatsen/hobby--och-sallskapsdjur/hastar/
*  Om hästar och män - Wikipedia
Om hästar och män på Internet Movie Database (engelska) Om hästar och män på Svensk Filmdatabas. ... Om hästar och män (originaltitel: Hross í oss) är en isländsk dramafilm från 2013 i regi av Benedikt Erlingsson. Den utspelar ... "Om hästar och män (2013)". Svensk Filmdatabas. http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=79455&type=MOVIE&iv=Awards ... sig på den isländska landsbygden och berättar ett antal historier om människans förhållande till hästar. Filmen släpptes på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Om_h%C3%A4star_och_m%C3%A4n
*  Vita hästar i mytologin - Wikipedia
Vita hästar i mytologin (vit färg är mer sällsynt än andra färger på hästar) har en speciell mytologisk betydelse i olika ... Det finns vita hästar som har förmågan att spå, som ger en varning när man närmar sig en fara. Som en sällsynt eller ... Såväl verkligt vita hästar som mer vanliga skimlar identifieras som "vita" i olika religioner och kulturella traditioner. Sedan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vita_h%C3%A4star_i_mytologin
*  När man skjuter hästar så... - Wikipedia
När man skjuter hästar så... är en amerikansk film från 1969 i regi av Sydney Pollack. Manuset skrevs av James Poe och Robert E ... Laydon När man skjuter hästar så... på Internet Movie Database (engelska) ^ Svensk filmdatabas, film-ID i Svensk filmdatabas: ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4r_man_skjuter_h%C3%A4star_s%C3%A5...
*  Fler hästar drabbas av fång | SVT Nyheter
Fler hästar drabbas av fång. Publicerad 11 juli 2018. Antalet skadeanmälningar för fång till försäkringsbolag har ökat med 30 ... Oftast är det hormonella förändringar som gör att hästar drabbas av fång, men i dagsläget kan man också misstänka överutfodring ... Den akuta bristen på foder på grund av torkan har lett till att fler hästar stödfordras med kraftfoder. ...
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/fler-hastar-drabbas-av-fang
*  hästar Kristianstad
På allabolag.se hittar du företagsinformation om hästar Kristianstad. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, ...
  https://www.allabolag.se/what/h%C3%A4star/where/Kristianstad
*  hästar Vara
På allabolag.se hittar du företagsinformation om hästar Vara. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, ...
  https://www.allabolag.se/what/h%C3%A4star/where/Vara
*  Mannen som kunde tala om hästar - Wikipedia
Mannen som kunde tala om hästar, sista boken av Lasse Lindroth. Den utgavs postumt och när han dog var sista kapitlet ännu inte ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mannen_som_kunde_tala_om_h%C3%A4star
*  Hästar
Category: Hästar. Lär dig bemästra den ädla konsten att satsa på hästar. Hästkapplöpning har sedan en längre tid tillbaka varit ... Fakta om hästar. Hästar har funnits i över 50 miljoner år och har genom åren utvecklats enormt. Tack vare hästarnas styrka och ... Sadla upp - Dags att vinna på hästar!. Om du, likt många andra, är intresserad av hästar men inte riktigt har möjligheten att ... Hästar är unika varelser och det finns många fördelar med att rida. De som rider regelbundet gör det för att de tycker det… ...
  http://hovleden.se/category/hastar/
*  Hästar hjälper till att skapa kontakt - Kristianstadsbladet
På Hovdala fick deltagare med autism i går möjlighet att använda sitt kroppsspråk för att skapa kontakt med hästar. ...
  http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/hastar-hjalper-till-att-skapa-kontakt/
*  Starkt och utmanande om hästar | Göteborgs-Posten - Kultur
Starkt och utmanande om hästar. Kultur Ponnyvärldens paradoxer blir tydliga i Malin Eriksson bok, skriver Ingrid Bosseldal ...
  http://www.gp.se/kultur/kultur/starkt-och-utmanande-om-h%C3%A4star-1.3516444
*  Wångens hästar beforskas - P4 Jämtland | Sveriges Radio
Unga travhästar på Travskolan Wången i Krokoms kommun kan komma att ingå i ett nytt forskningsprojekt vid SLU. Syftet är att se hur unga hästars hälsa ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=4102557
*  Hästar i olika former - Värmlands Folkblad
Det fanns plats för både levande hästar och käpphästar på programmet när den tredje upplagan Stall Malma Pay and Have Fun ... Det fanns plats för både levande hästar och käpphästar på programmet när den tredje upplagan Stall Malma Pay and Have Fun ...
  https://www.vf.se/ridsport/hastar-i-olika-former/
*  Hästar presterar lika bra med gräs
Hästar presterar minst lika bra på vanligt gräs som på dyrt kraftfoder. Och kostbyte verkar dessutom göra att de slipper ... Hästar som tävlar på hög nivå brukar får stora mängder kraftfoder. Minst 40 procent av deras kost består av kraftfodret, som ... Hästar presterar minst lika bra på vanligt gräs som på dyrt kraftfoder. Och kostbyte verkar dessutom göra att de slipper ... Men hästar är inte biologiskt anpassade för kraftfoder och det kan leda till hälsoproblem som kolik, korsförlamning och ...
  http://www.op.se/jamtland/krokom/hastar-presterar-lika-bra-med-gras
*  Tävling med hästar
På allabolag.se hittar du företagsinformation om Tävling med hästar. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, ...
  https://www.allabolag.se/what/T%C3%A4vling%20med%20h%C3%A4star?page=125
*  Hästar - canvas online - Photowall
Se fler populära motivi i kategorin - Hästar. Välkommen ... Hästar med sysslor och hästar i lek. Hur mycket vi än ... Hästar. Hästen är en av de mest ädla varelserna på vår jord, känd för sitt mod, sin intelligens och sin stora uthållighet under ... Hästar har alltid varit en väldigt viktigt del av vårt liv, både i arbete och lek, och med ett bestående konstverk som fångar ... Hästar kan vara vilda, men de är också kapabla att lära sig disciplin och pliktkänsla, vilket gör dem till perfekta kandidater ...
  https://www.photowall.se/canvastavlor/djur/hastar
*  V75: Hästar på heltid - pokerproffsets nya giv | Trav | Expressen
Köpte 17 hästar på ett bräde. För tre år sedan köpte han 17 ettåringar tillsammans med en kompanjon. Tio av de hästarna utgör ... Men planen fanns alltid om att jobba med hästar på heltid.. I fjol höst gjorde han slag i saken och plockade ut en amatörlicens ... V75: Hästar på heltid - pokerproffsets nya giv. Publicerad 15 okt 2013 kl 14.30. ...
  https://www.expressen.se/sport/trav/v75-hastar-pa-heltid---pokerproffsets-nya-giv/
*  Kommentarer kring debatten om "försvunna" hästar - Hästnäringens Nationella Stiftelse
När HNS analyserat detta vidare och jämfört uppskattade antalet döda hästar med inrapporterade döda hästar finns en skillnad på ... Enligt tillgängliga siffror från Jordbruksverket är exporten av levande hästar för slakt marginell. Varför exporteras hästar ... Kommentarer kring debatten om "försvunna" hästar. Nyhet • Feb 13, 2013 17:58 CET ... Många medier hävdar att cirka 9 000 hästar "försvinner" varje år och att risken finns att dessa transporteras utomlands för ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/haestnaeringens_nationella_stiftelse/news/kommentarer-kring-debatten-om-foersvunna-haestar-54038
*  Stig H: Ingen av våra hästar är chanslösa | Aftonbladet
"Ingen av våra hästar är chanslösa". Det börjar dra ihop sig mot Prix d'Amerique så vi drar det en snabbis. Som det ser ut nu ... Backar man klockan ett par månader så fanns det fyra-fem svenska hästar som var aktuella för att gå ut i Prix d'Amerique. ...
  https://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article12512084.ab/promo
*  Dödsdömda hästar får leva - P4 Gotland | Sveriges Radio
... åtta hästar som länsstyrelsen beslutat skulle avlivas, får ändå leva vidare. Trots att länsstyrelsen tidigare sagt att hästarna ... De åtta hästar som länsstyrelsen beslutat skulle avlivas, får ändå leva vidare. Trots att länsstyrelsen tidigare sagt att ...
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4757713

Hyundai Centennial: Hyundai Centennial var det sydkoreanska företaget Hyundai största och lyxigaste modell och introducerades på hemmamarknaden 1999 som Hyundai Equus. Centennial, som modellen fick heta i Sverige, var tänkt från början att det skulle bli ett eget varumärke inom Hyundaikoncernen, liksom Toyotas Lexusmodeller.Ukrainsk ridhäst: Den ukrainska ridhästen () är en ganska nyutvecklad hästras från Ukraina som föddes upp efter andra världskriget för att möta omvärldens nya krav och efterfrågan på bra hästar med hög kvalitet som var anpassade till ridsport. Uppfödarna följer strika regler och hästarna får genomgå hårda prestationsprov där enbart de bästa hästarna behålls till avel.Fång (sjukdom)Syngamidae: Syngamidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Syngamidae i ordningen Strongylida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Strongylida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur.Aesculus chinensis: Aesculus chinensis är en kinesträdsväxtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Aesculus chinensis ingår i släktet hästkastanjer, och familjen kinesträdsväxter.Culicoides imicola: Culicoides imicola är en tvåvingeart som först beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1913. Culicoides imicola ingår i släktet Culicoides och familjen svidknott.Avlivning: Avlivning är metoder som används för att döda djur. Ordet används enligt gängse språkbruk enbart när det handlar om djur.Newmarket: Newmarket är en ort i Suffolk i England, som är känd för sin galoppbana. Newmarket Racecourse är den största hästsportanläggningen i Storbritannien.Cytokromer: Cytokromer är hemproteiner som generellt är membranbundna, innehåller hemgrupper och bidrar till elektrontransportkedjan.Växtförädling: Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.Torrsubstans: Torrsubstans (förkortat ts) är den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av materialet. Fullständig torkning erhålles normalt genom standardiserat torkningsförfarande i ugn vid 105 °C i 24 timmar.Francis RossiBåtben (fot)Hon stod i rök och dammFleming Island (ö i Kanada, Saskatchewan)Kanadensisk gäliska: Kanadensisk gäliska (Gàidhlig Chanaideanach) är en dialekt av skotsk gäliska som talas på Kap Bretonön och isolerade enklaver i övriga Nova Scotia. Språket talas också i mindre grad på Prince Edward Island, och av utvandrade gäler som bor i stora kanadensiska städer som Toronto.Myoglobin: Myoglobin är den viktigaste syrebindande molekylen i muskelvävnad. Det minskar syrekoncentrationens variation i cellen, vilket gör att den fungerar bättre.Thunnus orientalis: Thunnus orientalis är en fiskart som först beskrevs av Temminck och Schlegel, 1844. Thunnus orientalis ingår i släktet Thunnus och familjen makrillfiskar.Fenylbutazon: Fenylbutazon (kemiskt namn 4-butyl-1,2-difenylpyrazolidin-3,5-dion), som på engelska ofta även kallas för bute, är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) för korttidsbehandling av smärta och feber hos djur.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Alkoholdehydrogenas: Alkoholdehydrogenas är ett enzym som bryter ned alkohol till acetaldehyd i magsäcken och levern. Kroppens alkoholdehydrogenas har inte så stor kapacitet; det mättas redan vid låga halter alkohol i blodet, ungefär 0,1 promille.Astragalus molybdenus: Astragalus molybdenus är en ärtväxtart som beskrevs av Rupert Charles Barneby. Astragalus molybdenus ingår i släktet vedlar, och familjen ärtväxter.Pedigree Dogs Exposed: Pedigree Dogs Exposed är en dokumentärfilm från 2008, producerad av BBC. Programmet tar upp frågan om hur den hårda aveln på olika hundraser har inverkat negativt på djurens hälsa, bland annat för att hundaveln under 1900-talet har bytt inriktning, från att inrikta sig på djurens funktion, till deras yttre.DopningIceland Stock Exchange: Nasdaq OMX Iceland (isländska: Kauphöll Íslands) eller ICEX är en börs i Reykjavik, Island, bildades 1985 i form av ett joint venture av flera banker och mäklarfirmor på initiativ av centralbanken.Uvs NuurKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Yucca schidigera: Yucca schidigera är en sparrisväxtart som beskrevs av Benedict Roezl och Karl Eduard Ortgies. Yucca schidigera ingår i släktet palmliljor, och familjen sparrisväxter.Cochlearia anglica: Cochlearia anglica är en korsblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Cochlearia anglica ingår i släktet skörbjuggsörter, och familjen korsblommiga växter.Salomon Moos: Salomon Moos, född 15 juli 1831 i Randegg, Baden, död 15 juli 1895, var en tysk öronläkare.KennelklubbFårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.Anaplasma phagocytophilum: Anaplasma phagocytophilum är en intracellulär bakterie som infekterar olika blodceller, främst de vita blodkropparna monocyter och granulocyter. Den är en fästingspridd bakterie som kan infektera bland annat människor, hästar, idisslare, gnagare, hundar, katter och rådjur.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Lista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.VeterinärEva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Rönnbärshätta: Rönnbärshätta (Mycena adonis) är en svampart. Enligt Catalogue of LifeSpecies Fungorum.Akvarium: Ett akvarium är en vattenbehållare som är avsedd att hysa fiskar eller andra i vattenlevande djur och/eller växter för prydnad, odling eller forskning.


 • antal
 • I år har i Europa konstaterats ett stort antal fall av infektiös anemi hos hästar och åsnor bland annat i Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien och Storbritannien. (evira.fi)
 • Det finns dock ett antal djur, exempelvis vissa hjortar och hästar, som kan bryta ned den giftiga substansen i hästkastanjer. (wikipedia.org)
 • genom
 • Hästar har funnits i över 50 miljoner år och har genom åren utvecklats enormt. (hovleden.se)
 • Hästar har varit ovärderliga medhjälpare genom historien. (photowall.se)
 • Medeltidens konst är full av tavlor av hästar i krig, uppklädda i full krigsmundering, men också i fredliga tider, bärandes på sköna mör genom idylliska skogslandskap. (photowall.se)
 • I gommen har hästar det jacobsonska organet vilket gör att hingsten, genom att lyfta på överläppen, kan avgöra var i brunstcykeln en potentiell partner befinner sig. (wikipedia.org)
 • Genom handel eller infångning av de förvildade hästarna fick indianerna egna hästar. (wikipedia.org)
 • Cayuseindianerna visade även att de hade lärt sig principen av att förbättra de gamla spanskättade hästarna genom att blanda ut dem med hästar som de bytte till sig från franska kolonisatörer som bosatt sig i Kanada under 1600-talet. (wikipedia.org)
 • Genom induktionsprincipen har vi visat att alla hästar har samma färg. (wikipedia.org)
 • djur
 • Dessutom fastställs de djurskyddskrav som gäller för hållning av hästar i statsrådets förordning om skydd av hästar, där utförliga krav som berör djurhållningsplatsen, apparater och utrustning som används, samt skötsel, behandling och hantering av djur fastställs. (evira.fi)
 • Den har ett tema av friheten att finnas till, som ofta representeras av djur och i synnerhet hästar. (wikipedia.org)
 • Vissa
 • Dagens förvildade hästar bär ofta på ett historiskt arv, och för vissa även ett sentimentalt värde. (wikipedia.org)
 • Benen måste vara starka för att klara av påfrestningarna och vissa hästar har även bra hoppkapacitet för speciella galopplöp med hinder kallad Steeplechase. (wikipedia.org)
 • skjuter
 • När man skjuter hästar så. (wikipedia.org)
 • Jane Fonda - Gloria Beatty Michael Sarrazin - Robert Syverton Susannah York - Alice LeBlanc Gig Young - Rocky Red Buttons - Harry Kline Bonnie Bedelia - Ruby Bruce Dern - James Allyn Ann McLerie - Shirley Robert Fields - Joel Girard Michael Conrad - Rollo Al Lewis - Turkey Madge Kennedy - Mrs. Laydon När man skjuter hästar så. (wikipedia.org)
 • aldrig
 • Hur mycket vi än uppskattar hur hjälpsamma hästar kan vara i arbetslivet får vi aldrig glömma hur ofta de har hjälpt oss att leva ut vår mer lekfulla sida. (photowall.se)
 • Men indianerna som aldrig hade sett hästar förut var snarare rädda för hästarna och det var troligtvis en skrämmande syn att se en människa på ryggen på en häst. (wikipedia.org)
 • ofta
 • Hästar och zebror lever i permanenta flockar, som ofta består av en ensam hane och en grupp honor, medan övriga hanar bildar "ungkarls"-flockar. (wikipedia.org)
 • Föreningar startas ofta som försöker rädda och skydda dessa hästar. (wikipedia.org)
 • kanske
 • Vi delar Jordbruksverkets uppfattning om att en del av mörkertalet antagligen består av att döda hästar begravs utan tillstånd, hästägaren kanske inte alltid känner till att det krävs. (mynewsdesk.com)
 • vita
 • En tavla som föreställer vita, galopperande hästar längs en strand, med flygande manar och svansar, kommer definitivt att ge ditt vardagsrum en frisk fläkt. (photowall.se)
 • raser
 • Många dödades av armén och då indianerna inte längre hade tillgång till sina hästar så försvann många raser. (wikipedia.org)
 • alltid
 • Idag har man fött upp beståndet och åter igen släppt ut dessa hästar i nationalparker i Mongoliet där rasen alltid levt. (wikipedia.org)
 • kommer
 • En canvastavla med en häst kommer att påminna dig just om hur viktiga dessa vackra varelser är både för vår historia och vår fantasi, vare sig det rör sig om realistiska scener i naturen eller fantasifullt målade hästar mot fantastiska, drömlika landskap som tagna ur klassiska mästerverk. (photowall.se)