Equidae: En familj hovdjur, bestående av hästar, åsnor och zebror. Alla är uteslutande växtätare.Afrikansk hästpestvirus: En art av Orbivirus som orsakar sjukdom hos hästar, mulåsnor, åsnor, nötkreatur och många andra däggdjur, samt under vissa betingelser även människor, genom sin huvudsakliga vektor Culicoides.Hälta hos djur: Från det normala gångsättet avvikande gång hos djur.Kolik: Smärtanfall. Tillståndet är vanligast i buken, men kan även uppkomma i andra kroppsområden.Infektiös anemi hos häst: Virusinfektion hos hästar orsakad av infektiös hästanemivirus (EIAV). Den kännetecknas av intermittent feber, svaghet och anemi. Kronisk infektion ger återkommande akuta sjukdomsepisoder.Hov och kloPerissodactylaFysisk kondition, djurSmittsam hästanemivirus: En art av Lentivirus, undersläktet hästlentivirus, som ger akut eller kronisk infektion hos hästar. Smittan överförs med bitande eller stickande insekter, eller som iatrogen infektion genom användning av osteriliserade instrument. Kronisk infektion består ofta av akuta episoder och tillbakagångar.StrongyloideaStreptococcus equiAesculusCeratopogonidae: En familj bitande stickmyggor av ordningen Diptera. Den omfattar släktet Culicoides, som överför patogena filariaparasiter till människor och andra primater.Herpesvirus 1 hos häst: En art av Varicellovirus som ger upphov till abort och luftvägsinfektion hos hästar.Karpus hos djur: Den led hos djur som motsvarar handleden hos människa.Rhodococcus equiAvlivning av djur: Avlivande av djur av medlidande, för att hindra smittspridning, upprätthålla god hälsa i djurbestånd, eller i experimentella syften.Ehrlichia: Små och ofta pleomorfa, rundade eller ellipsformade mikroorganismer inom familjen Rickettsiaceae som kan uppträda i cytoplasman i cirkulerande lymfocyter. De är orsaken till fästingburna infektionssjukdomar hos människor, hundar, nötkreatur, får, getter och hästar.Influensa A-virus, subtyp H3N8RickettsiaceaeinfektionerCytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.UppfödningHusdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).XylazinWest Nile-feberDjurfoderMellanhand: Den del av handen som är mellan handleden och fingrarna.SarcocystisArtsspecificitetWest Nile-virusPyrantelSarcocystosisBabesia: Ett släkte fästingburna protozoiska parasiter som infekterar röda blodceller hos däggdjur, inklusive människor. Det finns många kända arter, spridda över hela jorden.Ehrlichios: En fästingburen infektionssjukdom kännetecknad av feber, huvudvärk, muskelvärk, anorexi och ibland hudutslag. Hos människa orsakas den av Ehrlichia chaffeensis, hos hundar av E. canis och hos hästar av E. equi.Fotvristben: De sju ben som bildar fotvristen (tarsus), nämligen hälbenet, språngbenet, tärningsbenet, båtbenet, samt inre, mellersta och yttre kilbenen.Strongyle Infections, EquineDjurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.Babesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Tarsus, djurFramben: Främre extremitet hos fyrfota djur.RickettsiaceaeAversionsterapi: En behandlingsform som syftar till att undertrycka oönskat beteende genom att utsätta patienten för obehagliga konsekvenser.Anaplasmaceaeinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Anaplasmata ceae.SaskatchewanGuaifenesin: Ett hostdrivande medel som även har viss muskelavslappnande verkan. Det använd i många hostmediciner.Fotsjukdomar: Anatomiska eller funktionella avvikelser i foten.Metmyoglobin: Myoglobin som oxiderats till ferri- eller hemform. Oxidationen leder till färgförändring från röd till brun.DjursjukhusPrins Edwards öMyoglobinTonfiskVaricellovirusVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Actinomycetalesinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande ordningen Actinomycetales.Arterivirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Arterivirus.Fenylbutazon: Ett läkemedel med antiinflammatoriska, febersänkande och smärtstillande egenskaper. Det är särskilt effektivt vid behandling av ankylotisk spondylit. Det är även verksamt mot reumatoid artrit och Reiters syndrom (vid försök). Trots att fenylbutazon också är verksamt mot gikt, så gör risk-nyttobedömningar att det inte bör användas vid denna sjukdom.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Metakarpalben: Mellanhandens fem cylindriska ben, som är hopledade inåt med handlovsbenen och utåt med fingrarnas falangben.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Hjärn- och ryggmärgsinflammation: En allmän term för att beskriva inflammation i hjärnan och ryggmärgen, ofta avseende en pågående infektion, men även vid ett antal autoimmuna tillstånd eller toxiska/metabola tillstånd. I litteraturen används termen i stor utsträckning med samma innebörd som encefalit. Syn. encefalomyelit.Hårfärg: Färgen på hår eller päls.Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.DjurhållningAlkoholdehydrogenas: Ett enzym som reversibelt katalyserar slutsteget i alkoholjäsning genom reduktion av aldehyd till alkohol. När det gäller etanol, så reduceras acetaldehyd till etanol i närvaro av NADH och väte. Enzym et är ett zinkprotein med verkan på primära och sekundära alkoholer hemiacetaler. EC 1.1.1.1.Astragalus: Ett växtsläkte (vedlar) av familjen Fabaceae, ordningen Fabales och underklassen Rosidae. Många arter är förknippade med förgiftning av betande djur, och några arter har användning som medicinalväxter.AvföringJärnbindande proteiner: Apoferritin är ett cellprotein, som när det bundit järn övergår till ferritin.Djurskydd: Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.Herpesvirus 4 hos häst: En art av Varicellovirus som är den främsta orsaken till rhinopneumonit hos hästar.TheileriaDopning inom idrott: Otillåtet bruk av läkemedel eller droger i syfte att öka prestationsförmågan inom tävlingssporter, såväl vad gäller människor som djur.Hästarteritvirus: Typarten i arterivirussläktet och det virus som ger upphov till en svår luftvägsinfektion hos hästar, med abort, lunginflammation m m.Djurens näringsfysiologiIsland: Nordeuropeisk önation i norra Atlanten, till statsskicket republik. Landytan är 100 250 km2 och vattenytan 2 750 km2. Folkmängden uppgår till ca 296 700 invånare (juni 2005). Huvudstad är Reykjavik.Hendravirus: En art av Henipavirus som först påvisades hos hästar i Australien 1994 och som kan överföras till människor. Virusets naturliga värd tycks vara en sorts fladdermöss (Pteropus).Bandmaskinfektioner: Infektioner orsakade av äkta bandmaskar av klassen Cestoda bland helminterna.Slumpmässig fördelningMongoliet: Republik i Asien, belägen mellan Ryssland i norr och Kina i väster, söder och öster. Landets yta är 1 564 116 km2, och folkmängden uppgår till drygt 3 miljoner invånare (2009). Huvudstad är Ulaanbaatar.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.YuccaPoaceae: En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.Eustachian Tube: En kanal från mellanörat till svalgets översta del. Den har betydelse för tryckutjämning mellan svalget och mellanörat. Syn. eustakiska röret; tuba auditiva.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.FårAnaplasma phagocytophilumFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Seroepidemiologiska studierPolymeraskedjereaktionFenbendazol: Ett bensimidazolpreparat mot nematoder (rundmaskar) för veterinärt bruk.ValarTidsfaktorerSeasonsVeterinärmedicinEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.AdonisHobbyer: Fritidsaktiviteter baserade på intresse.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.OrbivirusOrmserum: Proteinhaltigt motgift (antikroppar) för behandling av förgiftning efter ormbett.Luftvägshinder: Varje hinder av luftens passage till och från lungorna.Idrott: Fysisk aktivitet eller spel som kräver fysisk ansträngning eller skicklighet. Drivkraften kan vara av olika slag, t ex nöje, tävlingslust och/eller ekonomisk belöning.Ligament: Blanka, flexibla band av fibrig vävnad som förbinder skelettbenens ledändar. De är böjliga, starka och icke utdragbara.Glykogenupplagringssjukdom: En grupp ärftliga ämnesomsättingssjukdomar som inbegriper de enzymer som medverkar i syntetiseringen och nedbrytningen av glykogen. Hos vissa patienter förekommer en uttalad leverpåverkan. Hos andra ses en mer generell glykogenupplagring, ibland med tydligt hjärtengagemang.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Herpesviridaeinfektioner: Virussjukdomar orsakade av Herpesviridae.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Kameler: Idisslare av släktet Camelus (familjen Camelidae). Två välkända arter är kamel (Camelus bactrianus) och dromedar (Camelus dromedarius).Lungsjukdomar, obstruktiva: Alla sjukdomstillstånd som kännetecknas av ihållande hinder för luftflödet i luftrören.Henipavirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Henipavirus, familjen Paramyxoviridae.VeterinärerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Hästencefalitvirus, östlig: En art av Alphavirus som orsakar encefalomyelit hos hästdjur och människor. Viruset har sin utbredning längs den amerikanska östkusten, från Kanada till Central- och Sydamerika. Dödligheten är hos hästar ca 90 % och bland människor uppemot 80 % i samband med epidemier.LöpningRöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Leptospira: Ett släkte aeroba, spiralformade bakterier, av vilka vissa arter är patogena, andra frilevande eller saprofytiska.Bandmask: En klass av segmenterade bandmaskar.NeutralisationstesterSibirienStrongylusDäggdjurskromosomerMedetomidin: En agonist för adrenerga alfa-2-receptorer som används inom veterinärmedicin för sina smärtstillande och lugnande egenskaper. Den är en racemat av dexmedetomidin.Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.BlindtarmHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Immundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.Ferritiner: Ett järnhaltigt proteinkomplex som utgörs av en förening av trevärt järn och proteinet apoferritin.OsteokondritTaylorella equigenitalisVirusvaccinerZoonoserLeptospiros: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Leptospira.Njurnekros, papillär: En form av akut njursjukdom som kännetecknas av nekros i njurpapillerna. Den är oftast förknippad med diabetes mellitus, pga de svåra kärlskador som förekommer i artärer och kapillärer, särskilt i njurarna. Vanligtvis föreligger även ett infektionstillstånd, och hos patienter utan diabetes är pyelonefrit och obstruktiv uropati de vanligaste orsakerna.AtlantöarnaOxytropisImidokarb: Ett medel mot protozoer som i synnerhet används mot Babesia hos nötkreatur. Toxisk verkan har rapporterats.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.SvettningIdeella organisationer: Organisationer som inte drivs i vinstsyfte och som stöds genom donationer eller enskilda bidrag.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Gammaspektrometri: Mätning av energifördelningen i gammastrålning från atomkärnor.Variation (Genetics)Kosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.TrypanosomiasisAbort, veterinär: Förtidig utdrivning av foster hos djur.Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.VeterinärkirurgiSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.LedsjukdomarTheileriasisHästencefalomyelit, östlig: En form av arbovirushjärninflammation (som främst drabbar hästdjur) som är endemisk för de östra delarna av Nordamerika. Viruset, östlig hästencefalomyelitvirus, kan överföras till människor genom bett av Aedes-myggor. Kliniska tecken är akut feber, huvudvärk, mental påverkan och kramper, följda av koma. Dödligheten är 50%. Efter tillfrisknandet kan neurologiska störningar och epilepsi kvarstå.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Apoproteiner: Polypeptidkedjor utan den prostetiska grupp som är nödvändig för att bilda ett aktivt holoprotein.OnchocercaSarcocystidaeKraftlöshet: Asteni. Allmän brist på kraft och energi. Kan också avse psykisk orkeslöshet.Bornavirusinfektion: Encefalomyelit hos hästar, får och nötkreatur orsakad av Bornavirus.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Matsmältning: Kroppens nedbrytning av föda för ämnesomsättningen.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Mikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Mellanfot: Den del av foten som utgörs av partiet mellan fotvristen och tårna.Fågelsjukdomar: Sjukdomar hos fåglar som inte räknas som fjäderfä för livsmedelsproduktion.TransportDödshjälp: Medverkan till en lugn och smärtfri död för en annan människa av medlidande, pga obotlig sjukdom, outhärdligt lidande eller ett ovärdigt slutskede av livet. Syn. eutanasi.RabdomyolysTunn- och tjocktarmsinflammation: Inflammation i tarmslemhinnorna. Syn. enterokolit.Ixodidae: En familj läderhudade fästingar, tillhörande underklassen Acari. Släktena omfattar bl a Dermacentor och Ixodes.Hjärnuppmjukning: Uppmjukning eller förlust av hjärnvävnad efter hjärninfarkt, ischemi, infektion, skallskada eller anna skada. Termen används ofta i samband med patologisk beskrivnig av otydliga hjärnbarksavgränsningar och försämrad hjärnvävnadskonstistens efter en infarkt. Multicystisk encefalomalaci avser uppkomst av multipla cystor av varierande storlek i hjärnbarken hos nyfödda och småbarn efter skadeverkningar, ffa av perinatala hypoxi-/ischemitillstånd. Syn. encefalomalaci.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Oxidative CouplingIvermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Encefalitvirus, japansk: En art av Flavivirus tillhörande gruppen japanska encefalitvirus, som ger upphov till infektionssjukdomen japansk encefalit, vilken förekommer i Asien och Indien.Klonixin: Ett antiinflammatoriskt, smärtstillande medel.Perjodsyra-SchiffreaktionProteinkonfigurationMykotoxikosEragrostis: Ett växtsläkte (kärleksgräs) inom familjen Poaceae/Gramineae (gräs). Syn. kärleksgräs.Hemagglutinationsinhibitionstester: Serologiska tester där en given mängd antigen blandas med serum innan en lösning med röda blodkroppar tillsätts. Reaktionsresultatet uttrycks som den minsta mängd antigen som ger fullständig hemagglutinationshämning.TriklorfonPerformance-Enhancing SubstancesEquine-Assisted TherapyHerpesviridae: En familj höljeförsedda, raka, dubbelsträngade DNA-virus, som infekterar en rad olika djurarter. Tll underfamiljer räknas, utifrån biologiska kännetecken, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae och Gammaherpesvirinae.EndophytesSpektrofotometriGång: Sättet att gå.Actinobacillus equuliAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.RundmaskinfektionerNatriumacetatKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.MuskelsjukdomarFörflyttning: Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Tripelennamin

*  Ryska hästar importeras till länet - P4 Norrbotten | Sveriges Radio

... och där har vi varit och tittat på hästar, säger hon. Hästarna, som anses vara allergivändliga, liknar islandshästar fast är ...

*  Teckna hästar: 06/01/2009 - 07/01/2009

Teckna hästar videor:. Bl a är den nya bloggaren LilleJah med i denna video spellista. ... Varsågoda, här är 2 grundskisser på hästar. Jag har målat dem, och de kan vara bra att träna på, om ni har svårt att få till ...

*  Hästar till salu | Häst till salu | Köpa häst | Försäljningsstall | Handelsstall | Försäljning av hästar | Sälja häst

Hästar som är under 148 cm räknas som ponny, medan hästar över 148 cm räknas till stor häst. Inom ponnyn räknar man även in dem ... På senare tid har även selektiv avel fått fram mycket små hästar som Falabellan och Miniatyrhästen men även mycket stora hästar ... Riddarna utbildade sina hästar sakta och noggrant då de antog sig ha sina hästar hela sitt liv. Man började heller inte att ... eller hästar som härstammar från dessa. Några exempel på förvildade hästar är Mustangerna i Nordamerika som härstammar från de ...

*  Alghero Resort Country Hotel (Italien) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor

5 minuter från Alghero (man ska ha bil). Pool, tennis, hästar. Vårt rum var fantastiskt.Prisvärt och bra om man tänker ta åka ...

*  Skogaby BK - Svenskalag.se

V lkommen till hemsidan f r Skogaby BK. Svenskalag.se - Gratis lagsidor, hemsida, medlemsregister och faktureringssystem till klubben/f reningen

*  V75-analys Bergåker 090110

Den fina norskan har mött hästar som Tinita Love på slutet och det är en häst som varit två bakom Brioni och hon har goda ... Vi börjar gulddivisionen med att plocka bort loppets två mest streckade hästar. Go On Pale som har varit lika bra som Carolina ...

*  Nyfödd | Travronden

Sök hästar att bevaka. Skriv in hästens namn i sökfältet nedan och välj sedan häst att bevaka från listan genom att klicka på ...

*  Stefan P Pettersson om Oasis Bi. | Travronden

Sök hästar att bevaka. Skriv in hästens namn i sökfältet nedan och välj sedan häst att bevaka från listan genom att klicka på ...

*  Hulte Tilda har fött ett stoföl e. Järvsöviking | Travronden

Sök hästar att bevaka. Skriv in hästens namn i sökfältet nedan och välj sedan häst att bevaka från listan genom att klicka på ...

*  Urartu - Wikipedia

Jordbruket använde bevattningskanaler och hästar avlades för militärt bruk. Utgrävningar har utförts i Tushpa och i närliggande ...

*  Luftvägssjukdomar - SVA

Reser många hästar från olika håll tillsammans i större transporter ökar risken för smittsamma infektioner som kan slå extra ... En del hästar spänner sig och äter och dricker dåligt under transport. Om transportfordonet inte har tillräcklig ventilation ... Andra hästar tycker om äppeljuice i vattnet. Ytterligare andra kanske bara dricker "hemmavatten". En dunk med vatten hemifrån ... Ofta dricker hästarna för lite under transport, vilket ger olika grad av dehydrering och en del hästar äter dåligt eller inte ...

*  Gruvdrift - Wikipedia

Många olika framdrivningssätt har använts, hästar, tryckluftslok, ackumulatorlok och ellok. I dagens gruvor använder man ...

*  Frida - en nöjd debutant - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

Sex ryttare från Filipstads ridklubb deltog i lördagens tävling på lokal och regional nivå. Flera av dem gjorde riktigt fina insatser under tävlingen.

*  september 2007 - Cabincrew - Resor Resetips Reseguider Tips om din

http://helsingborg.expressen.se/Helsingborg/1.859651/rosta-fram-din-idrottshjalte Mike Wall är min jui-jitsu-tränare, och han gör ett helt fantastiskt jobb med att "alla kan vara med". Det vill säga, på vår klubb Kaisho finns plats och ges möjlighet att träna även för barn och ungdomar som kanske annars har svårt att komma in i idrottsrörelsen pga handikapp. Synliga eller dolda. … Läs mer →. ...

*  HästaGård - stockholm.se

Vi har kossor, tjurar, kalvar, får och hästar.. På sommaren har vi trädgårdsskötsel och vi tömmer papperskorgarna. på ...

*  Sharpman - Sprenger

Utmärkt för introduktion av bett till unga hästar samt för äldre hästar som... ... Utmärkt för introduktion av bett till unga hästar samt för äldre hästar som... ...

*  Glas, tråd och främmande världar

Helst, och kanske bäst, hästar, Hästar i rörelser, kraftiga uttryck; på några av dem är ryttare på väg att kastas av.. Hon ...

*  Finska forskare öppnar nya möjligheter för litiumjonbatterier | Energinyheter.se

05:32 Svenska hästar populära utomlands Pulp & Paper. 13:12 DS Smith acquiring Ecopack and Ecopaper in Romania ...

*  IEA: Efterfrågan på olja ökar | Energinyheter.se

05:32 Svenska hästar populära utomlands Pulp & Paper. 13:12 DS Smith acquiring Ecopack and Ecopaper in Romania ...

*  Nytt storregionalt biogasprojekt | Energinyheter.se

05:32 Svenska hästar populära utomlands Pulp & Paper. 13:12 DS Smith acquiring Ecopack and Ecopaper in Romania ...

*  O1 ska tas ur drift under 2017 | Energinyheter.se

05:32 Svenska hästar populära utomlands Pulp & Paper. 13:12 DS Smith acquiring Ecopack and Ecopaper in Romania ...

*  Här är solenergins utmaningar | Energinyheter.se

05:32 Svenska hästar populära utomlands Pulp & Paper. 13:12 DS Smith acquiring Ecopack and Ecopaper in Romania ...

*  Billigare och fler solceller | Energinyheter.se

05:32 Svenska hästar populära utomlands Pulp & Paper. 13:12 DS Smith acquiring Ecopack and Ecopaper in Romania ...

*  Fortum Värme får ny ägarbild | Energinyheter.se

05:32 Svenska hästar populära utomlands Pulp & Paper. 13:12 DS Smith acquiring Ecopack and Ecopaper in Romania ...

*  Kostnaderna för norska oljeproduktionen har halverats | Energinyheter.se

05:32 Svenska hästar populära utomlands Pulp & Paper. 13:12 DS Smith acquiring Ecopack and Ecopaper in Romania ...

Hyundai Centennial: Hyundai Centennial var det sydkoreanska företaget Hyundai största och lyxigaste modell och introducerades på hemmamarknaden 1999 som Hyundai Equus. Centennial, som modellen fick heta i Sverige, var tänkt från början att det skulle bli ett eget varumärke inom Hyundaikoncernen, liksom Toyotas Lexusmodeller.Ukrainsk ridhäst: Den ukrainska ridhästen () är en ganska nyutvecklad hästras från Ukraina som föddes upp efter andra världskriget för att möta omvärldens nya krav och efterfrågan på bra hästar med hög kvalitet som var anpassade till ridsport. Uppfödarna följer strika regler och hästarna får genomgå hårda prestationsprov där enbart de bästa hästarna behålls till avel.Fång (sjukdom)Syngamidae: Syngamidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Syngamidae i ordningen Strongylida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Strongylida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur.Aesculus chinensis: Aesculus chinensis är en kinesträdsväxtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Aesculus chinensis ingår i släktet hästkastanjer, och familjen kinesträdsväxter.Culicoides imicola: Culicoides imicola är en tvåvingeart som först beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1913. Culicoides imicola ingår i släktet Culicoides och familjen svidknott.Avlivning: Avlivning är metoder som används för att döda djur. Ordet används enligt gängse språkbruk enbart när det handlar om djur.Newmarket: Newmarket är en ort i Suffolk i England, som är känd för sin galoppbana. Newmarket Racecourse är den största hästsportanläggningen i Storbritannien.Cytokromer: Cytokromer är hemproteiner som generellt är membranbundna, innehåller hemgrupper och bidrar till elektrontransportkedjan.Växtförädling: Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.Torrsubstans: Torrsubstans (förkortat ts) är den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av materialet. Fullständig torkning erhålles normalt genom standardiserat torkningsförfarande i ugn vid 105 °C i 24 timmar.Francis RossiBåtben (fot)Hon stod i rök och dammFleming Island (ö i Kanada, Saskatchewan)Kanadensisk gäliska: Kanadensisk gäliska (Gàidhlig Chanaideanach) är en dialekt av skotsk gäliska som talas på Kap Bretonön och isolerade enklaver i övriga Nova Scotia. Språket talas också i mindre grad på Prince Edward Island, och av utvandrade gäler som bor i stora kanadensiska städer som Toronto.Myoglobin: Myoglobin är den viktigaste syrebindande molekylen i muskelvävnad. Det minskar syrekoncentrationens variation i cellen, vilket gör att den fungerar bättre.Thunnus orientalis: Thunnus orientalis är en fiskart som först beskrevs av Temminck och Schlegel, 1844. Thunnus orientalis ingår i släktet Thunnus och familjen makrillfiskar.Fenylbutazon: Fenylbutazon (kemiskt namn 4-butyl-1,2-difenylpyrazolidin-3,5-dion), som på engelska ofta även kallas för bute, är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) för korttidsbehandling av smärta och feber hos djur.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Alkoholdehydrogenas: Alkoholdehydrogenas är ett enzym som bryter ned alkohol till acetaldehyd i magsäcken och levern. Kroppens alkoholdehydrogenas har inte så stor kapacitet; det mättas redan vid låga halter alkohol i blodet, ungefär 0,1 promille.Astragalus molybdenus: Astragalus molybdenus är en ärtväxtart som beskrevs av Rupert Charles Barneby. Astragalus molybdenus ingår i släktet vedlar, och familjen ärtväxter.Pedigree Dogs Exposed: Pedigree Dogs Exposed är en dokumentärfilm från 2008, producerad av BBC. Programmet tar upp frågan om hur den hårda aveln på olika hundraser har inverkat negativt på djurens hälsa, bland annat för att hundaveln under 1900-talet har bytt inriktning, från att inrikta sig på djurens funktion, till deras yttre.DopningIceland Stock Exchange: Nasdaq OMX Iceland (isländska: Kauphöll Íslands) eller ICEX är en börs i Reykjavik, Island, bildades 1985 i form av ett joint venture av flera banker och mäklarfirmor på initiativ av centralbanken.Uvs NuurKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Yucca schidigera: Yucca schidigera är en sparrisväxtart som beskrevs av Benedict Roezl och Karl Eduard Ortgies. Yucca schidigera ingår i släktet palmliljor, och familjen sparrisväxter.Cochlearia anglica: Cochlearia anglica är en korsblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Cochlearia anglica ingår i släktet skörbjuggsörter, och familjen korsblommiga växter.Salomon Moos: Salomon Moos, född 15 juli 1831 i Randegg, Baden, död 15 juli 1895, var en tysk öronläkare.KennelklubbFårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.Anaplasma phagocytophilum: Anaplasma phagocytophilum är en intracellulär bakterie som infekterar olika blodceller, främst de vita blodkropparna monocyter och granulocyter. Den är en fästingspridd bakterie som kan infektera bland annat människor, hästar, idisslare, gnagare, hundar, katter och rådjur.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Lista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.VeterinärEva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Rönnbärshätta: Rönnbärshätta (Mycena adonis) är en svampart. Enligt Catalogue of LifeSpecies Fungorum.Akvarium: Ett akvarium är en vattenbehållare som är avsedd att hysa fiskar eller andra i vattenlevande djur och/eller växter för prydnad, odling eller forskning.


samt

  • Vi förmedlar hästar och ponnyer från Sverige samt hela Europa till humana priser och ombesörjer allt kring ditt köp! (campcontinental.se)
  • Utmärkt för introduktion av bett till unga hästar samt för äldre hästar som. (sharpman.se)