Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Adenylatcyklas: Ett enzym i lyasklassen som katalyserar omvandlingen av ATP till 3´,5´-cykliskt AMP och pyrofosfat. Enzymet finns i plasmacellmembran och aktiveras av vissa hormoner (epinefrin, vasopressin, glukagon och kortikotropin). Reaktionsprodukten, cykliskt AMP, har en viktig regleringsfunktion i ämnesomsättningen. EC 4.6.1.1.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Guanylatcyklasaktiverande proteinerGuanylatkinasOxadiazolerMetylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Receptors, Guanylate Cyclase-CoupledKväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Receptorer, förmaksnatriuretiskaNitroprussidKinoxalinerNatriuretiska peptiderEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Cykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester av proteiner. EC 2.7.10.-.Natriuretisk förmaksfaktor: ANF. Ett hormon med kraftig verkan på njurarnas natriumutsöndring och kraftig kärlvidgande verkan som utsöndras av hjärtats förmak. Det består av en blandning av lågviktspeptider av varierande storlek från en gemensam prekursor och med en gemensam sekvens på ca 20 aminosyror.AdenylatcyklastoxinNukleosidfosfatkinasPurinonerCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Guanosine MonophosphateEnzymaktivatorerAminokinoliner: Kinoliner som ersatts med en eller flera aminogrupper i någon position.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Indazoler: Heterocykliska, aromatiska, organiska föreningar med allmän kemisk formel C7H6N2.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.PenicillaminEnzymhämmareKärnreceptorer: Proteiner i cytoplasman eller cellkärnan som specifikt binder signalmolekyler och utlöser förändringar som påverkar hur celler beter sig. De största grupperna är steroidhormonreceptorerna, som normalt finns i cytoplasman, och sköldkörtelhormonreceptorerna, som normalt finns i cellkärnan. Receptorer, till skillnad från enzym, katalyserar vanligtvis inte kemiska förändringar i sina ligander.Guanosintrifosfat: Guanosin 5'-(tetravätetrifosfat), en guaninnukleotid som innehåller tre fosfatgrupper, förestrade till sockerdelen.Löslighet3`5`-cykliskt GMP-fosfodiesteras: Ett enzym som katalyserar hydrolys av cykliskt GMP, vilket ger guanosin-5´-fosfat. EC 3.1.4.35.NitrosföreningarHydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Mangan: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Mn, atomnummer 25 och atomvikt 54,94. Det är anrikat i cellmitokondrier, främst i hypofysen, levern, bukspottkörteln, njurarna och skelettvävnaden. Det påverkar syntesen av mukopolysackarider, stimulerar produktionen av kolesterol och fettsyror i levern, och utgör en kofaktor för många enzymer, bl a arginas och alkalinfosfatas i levern.PeptidreceptorerS-nitroso-N-acetylpenicillaminDibutyryl cykliskt GMP: N-(1-oxobutyl)-cykliskt 3',5'-(vätefosfat)-2'-butanoatguanosin. Ett derivat av cykliskt GMP. Det har större motstånd mot extracellulärt och intracellulärt fosfodiesteras än cykliskt GMP.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Nukleotider, cykliskaColforsinKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.NG-nitroargininmetylesterKolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Hormoner i mag-tarmkanal: Hormoner som produceras av mag-tarmkanalens slemhinnor och som bestämmer tidpunkt och mängd av matsmältningsenzymer, samt styr matsmältningsorganens motoriska aktivitet.Fosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.CellytereceptorerSecond Messenger SystemsKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Bensoater: Salter och estrar av bensoesyra med antibakteriella och svampdödande egenskaper. De används som konserveringsmedel i farmaceutiska preparat, kosmetika och livsmedel.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.1-metyl-3-isobutylxantin: 3,7-dihydro-1-metyl-3-(2-metylpropyl)-1H-purin-2,6-dion. En kraftigt verkande cyklisk nukleotidfosfodiesterashämmare; pga denna verkan ökar substansen cykliskt AMP och cykliskt GMP i vävnad och aktive rar därmed cyklisk nukleotidberoende proteinkinaser.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.NitroglycerinCyclic Nucleotide Phosphodiesterases, Type 5Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.SignalomvandlingS-nitrosoglutationCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.NatriumnitritMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Ferricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.Omega-N-metylargininRod Cell Outer SegmentBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Natriuretisk peptid, C-typTionukleotiderNitriterNitroargininSjöborreFosfordiesterhydrolaserIsoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Azider: Organiska eller oorganiska föreningar med en -N3-grupp.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Cykliskt CMP: Cykliskt cytidin-3',5'-(vätefosfat) (cytidin-5'-monofosfat); bildas i vävnader hos däggdjur genom enzymatisk omvandling av cytidintrifosfat och kan ha en roll i regleringen av tillväxt och utveckling av normala och maligna celler. Syn. cCMP.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.Fluorider: Oorganiska salter av fluorvätesyra, HF, där fluoratomen har oxidationstillståndet -1. Salterna av natrium och tenn är vanliga i tandkrämer o d.EnterotoxinerPhosphodiesterase 5 InhibitorsGuaninnukleotider: Föreningar av guanosin och fosfatgrupper. De vanligaste är GMP (guanosinmonofosfat), GDP (guanosindifosfat) och GTP (guanosintrifosfat).Dimerkaprol: Ett motmedel mot stridsgas som är verksamt mot Lewisit (diklor(2-klorvinyl)arsin). Tidigare känt som British Anti-Lewisite, BAL. Medlet verkar som kelatkomplexbildare och används mot förgiftning med arsenik, guld och andra tungmetaller.Råttor, Sprague-DawleyGuanylylimidodifosfat: En icke-hydrolyserbar analog till GTP, hos vilken syreatomen som är brygga mellan beta- och gammafosfatet ersatts av en kväveatom. Den binder hårt till G-protein i närvaro av Mg2+. Nukleotiden stimulerar kraftigt adenylatcyklas.GTP-bindande proteiner: Reglerproteiner som verkar som molekylära omkopplare. De reglerar ett stort antal biologiska processer, inklusive receptorsignallering, intracellulära signalöverföringsvägar och proteinsyntes. Deras verkan kontrolleras av faktorer som styr deras förmåga att binda till och hydrolysera GTP till GDP.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.HippocalcinFotoreceptorerceller: Celler som känner av och släpper igenom ljus.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.APD-ribosylcyklasKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.ThermoanaerobacterPyrazolerKalciumbindande proteiner: Proteiner som kalciumjoner kan kopplas till. De fungerar som transportproteiner, reglerproteiner eller aktiveringsproteiner.Nitrater5,8,11,14-eikosatetraensyra: En 20-kol omättad fettsyra med 4 alkynbindningar. Den hämmar den enzymatiska omvandlingen av arakidonsyra till prostaglandin E(2) och F(2a).Prostaglandiner GVasoplegiaRåttor, WistarAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Bakteriegifter: Giftiga ämnen producerade av bakterier. Toxinerna består huvudsakligen av proteiner med hög molekylvikt och starka antigena egenskaper. Några används som antibiotika och för vaccinframställning, eller för diagnostiska hudtester.KarbazolerOxihemoglobinerFenylhydraziner: Diazoderivat av anilin som används som reaktionsmedel för sockerarter, ketoner och aldehyder.CellinjeStavar (Näthinna)Cystamin: Ett strålskyddsmedel som stör verkan av sulfhydrylenzymer. Det skyddar också mot leverskador av koltetraklorid.Blodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.Magnesium: Ett lätt, silverfärgat, metalliskt grundämne. Det har kemiskt tecken Mg, atomnummer 12 och atomvikt 24,31. Dess salter är nödvändiga i näringskedjan, då de behövs för många enzymers verkan, särskilt för sådana som deltar i oxidativ fosforylering. Magnesium ingår i såväl intra- som extracellulära vätskor och utsöndras via urin och avföring. Brist på ämnet ger upphov till nervretning, med stelkramp, kärlvidgning, kramper, darrningar, depression och psykotiska beteenden.PenisRengöringsmedel: Medel för kemisk rengöring, vanligtvis bestående av långkedjade alifatiska baser eller syror, vilka utövar sina rengörande (fettlösande) och antimikrobiella effekter genom ytverkan som hänger samman med medlens såväl hydrofila som hydrofoba egenskaper. Syn. detergentia.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.NeurocalcinKikhostetoxin: En av virulensfaktorerna som produceras av Bordetella pertussis, kikhostebakterien. Det är ett multimerprotein, bestående av enheterna S1-S5. S1-enheten har mono-ADP-ribostransferasverkan.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.8-brom cyklisk adenosinmonofosfat: 8-bromadenosin-cykliskt 3´,5´-(vätefosfat). Ett långtidsverkande derivat av cykliskt AMP. Det aktiverar cykliskt AMP-beroende proteinkinas, men är resistent mot nedbrytning genom cykliskt AMP-fosfodie steras.Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester på proteiner. EC 2.7.10.-.Adenosindifosfatribos: Adenosin-5´-(trivätedifosfat),5´-5-ester med D-ribos. En ester som bildas mellan aldehydkolet i ribos och det terminala fosfatet i adenosindifosfat. Verkar som ribosbärare.Subcellulära fraktionerKväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.3´5´-cyklisk nukleotidfosfodiesteras: Ett enzym som katalyserar hydrolys av cykliskt AMP till adenosin-5´-fosfat. Enzymet är utbrett i djurvävnad och kontrollerar nivån av intracellulärt cykliskt AMP. Det har också verkan på 3´,5´-cyklisk t IMP och 3´,5´-cykliskt GMP. EC 3.1.4.17.PeptiderS-nitrosotiolerKväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Natriuretiska medelSulfonerTappar (Näthinna): En av de två ljusmottagande celltyperna i näthinnan hos ryggradsdjur. I tapparna finns fotopigmentet i inbuktningar i det yttre cellsegmentets membran. Tapparna är mindre ljuskänsliga än stavar, men de ger synförmåga med bättre rymd- och tidsskärpa, och sammansättningen av signaler från tappar med olika pigment tillåter färgseende.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.TidsfaktorerProtoporfyrinerRåttor, inavlade stammarS100 Calcium Binding Protein beta SubunitPolyetylenglykolerbeta-adrenerga receptorerKaliumcyanid: En mycket giftig förening som blockerar många metaboliska förlopp och som visat sig vara en särskilt kraftfull hämmare av hemenzymer och hemproteiner. Den används i många industriprocesser.Kalmodulin: Ett värmestabilt aktivatorprotein med låg molekylvikt i ffa hjärna och hjärta. Genom kalciumjonbindning kan proteinet kopplas till cykliska nukleotidfosfodiesteraser och adenylcyklas och således utöva sin verkan. Därmed modulerar proteinet nivåerna av cykliskt AMP och cykliskt GMP.Kikhostetoxiner: Ett antal adhesiner och toxiner, producerade av Bordetella-bakterier, som avgör sjukdomsalstringen vid bordetellainfektioner, som t ex kikhosta. De omfattar filamenthemagglutinin, fimbrieproteiner, pertaktin, pertussistoxin, adenylatcyklastoxin, dermonekrostoxin, trakealcelltoxin, bordetellalipopolysackarider och luftrörskoloniseringsfaktor.SulfhydrylföreningarDitiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.Aminosyraoxidoreduktaser: En klass enzym som katalyserar oxidation-reduktionreaktioner med aminosyror. EC 1.4.-.ProteinbindningBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Hemproteiner: Proteiner som innehåller en prostetisk grupp av järn-porfyrin, eller hem, liknande den hos hemoglobin.RNA, budbärarNatriumfluoridNäthinnaTriazener

*  Klinker Soho Grå 30x30 cm HK-501SGC2 Bygghemma.se

Stort sortiment av produkter från Klinker Soho Grå 30x30 cm (HK-501SGC2) hos Bygghemma.se. Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. EAN:

*  tulpanfeber | ia mitt i livet

Jag sparar undan gamla handlingar, foto, brev o likn. Och tänker för mig själv att om 1-2 generationer - vad finns då kvar som kan ge rötter…. Igår var jag på bio och såg "Tulpanfeber". Fantastiska miljöer och foto! Ett bra exempel på när egoism slår över så till den grad att man sviker sig själv och det man tror på. Bara att ta konsekvenserna för det är enda sättet att finna någon ro, frid och lycka.. Nä, nu ska jag leta fram tjock tröja och regnjacka, långbyxor och strumpor för att ge mig ut i svenska sommaren! Hur jag håller humöret uppe? Jag slipper svettas och lyssna på AC i den kretensiska högsommaren - och det känns ljuvligt!. Ha det gott!. PS. Huset är nu ute till försäljning, bl a på hemnet! Intresserad? Sprid gärna!. PPS. Följa bloggen? Gå ner i sidfoten på detta inlägget!. ...

*  Ac Klimat AB, HEBY, Ventilation, luftbehandling på Företagsfakta - Sök efter företag i hela Sverige

Inhämta information om Ac Klimat AB på vår webbplats. FöretagsFakta listar företag i Sverige. Välkomna till FöretagsFakta.se!

*  Smygöppning på Rutabaga | Pelle Tamleht Nöjesguiden

Menyn består annars av idel mellanrätter där du behöver tre, eller åtminstone två, för att bli mätt. Utan att spoila för mycket kan jag säga att framför allt gröncurryn var en klar favorit vid sidan om jordärtskocka och gnudi. Missa heller inte kokosglassen som var en riktig höjdare till efterrätt.. Rutabaga öppnar alltså idag, och jag killgissar att det är lapp på luckan som gäller under åtminstone rush hour den närmaste månaden. Men det verkar faktiskt av bokningsformuläret att döma finnas en del platser kvar redan idag.. ...

*  Den gula tapeten Charlotte Perkins Gilman

Ellen och John lever i sitt trygga äkenskap, men då Ellen utvecklar "nervösa besvär" bestämmer John att de ska låta henne vila ut i ett hyrt lantställe under några stillsamma sommarveckor. Han är läkare, och vet vad som är bäst för sin älskade hustru. Ellen fogar sig under sin mans vilja, men inom henne skriker något om att få komma ut. Hon spenderar sin tid i detta rum, med de mest fruktansvärda gula tapeterna hon någonsin skådat. Sakta men säkert, inom detta rum, börjar det hända saker. Jag är oerhört fascinerad av slutet, den ultimata verklighetsflykten. Eller förminskas hon till det som mannen gör henne till? Det här är en roman som stannar kvar ...

*  Rustad för modulär och flexibel produktion med Pilz - Pilz SE

Pilz erbjuder modulära automationslösningar för individuella och anpassningsbara produktionsprocesser enligt Industri 4.0. - Pilz - SE

*  Industriell säkerhetsteknik på järnvägsnivå - Pilz SE

Pilz erbjuder beprövade industriella automationslösningar och kunskap om standarder och normer för det mycket känsliga och säkerhetsrelevanta järnvägsområdet. - Pilz - SE

*  Driftteknik - Pilz INT

Driftteknik från Pilz - säker drift för energisnål automation av drivenheter ✓ snabb idrifttagning ✓ stor flexibilitet ✓ - Pilz - INT

*  EN ISO 13857 - skyddsavstånd hos skydd - Pilz SE

Formel för att beräkna det avstånd som krävs från händer och fötter till skyddet enligt standard EN ISO 13857. - Pilz - SE

*  Kompaktmodulerna PSS67 för automationssystemet PSS 4000 - Pilz INT

Moduler med skyddsklass IP67 används utanför kopplingsskåpet. Kan anslutas till SafetyNET p ✓ skydd mot damm ✓ stänkvatten ✓ klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C ✓ - Pilz INT

*  Kunskap om maskinsäkerhet - Pilz INT

För maskiner som har släppts ut på marknaden 1995 eller senare gäller maskindirektivet. I maskindirektivet anges kraven på en maskin. - Pilz - INT

*  100BaseTX - Pilz SE

Med definitionen av 100BaseT4 skiljs den fysiska topologin från den logiska. Komponenter som kabel, RJ45-uttag, patchpanel osv. måste vara utformade enligt kategori 5 för en överföringshastighet på 100 MHz. - Pilz - SE

*  GMK - "Scenen är din" | Sveriges Magi-Arkiv

Måndagen innan Svenska Mästerskapen i trolleri skulle gå av stapeln i Malmö träffades Göteborgs Magiska Klubbs medlemmar för att inspirera varandra i form av "Scenen är din".. Detta var ett perfekt tillfälle att för dem som skulle tävla att en sista gång framföra sin akt för publik. Och det var precis vad de gjorde. Vi fick se många akter denna kväll och först ut var Isidor som visade sin tänkta SM-akt (vi vet ju redan hur det gick). Isidor visar på en mycket fin akt för salongsmagi både mynt och bägarspel. Efter detta kom ChristaBuu med sin SM-akt, han tävlar ju i kategorin barntrolleri så som i ett trollslag förvandlades hela publiken till barn. Här bjöds vi på slapstick, trollstavar och glada färger. Sist ut av våra SM-deltagare denna kväll var Anton Fast. Han förevisade oss "Viljans kortlek" ett mysterium med mycket humor och charm. Det var inte bara SM akter som vi fick njuta utav denna kväll. Det är detta som jag gillar med GMK - den totala entusiasmen som ...

*  Föreningsbladet MAGI | Sveriges Magi-Arkiv

Magisk Cirkel Danmark har beslutat att återuppliva sitt föreningsblad MAGI, som inte utkommit sedan maj 2002. Till att börja med kommer bladet att utkomma två gånger per år, men man hoppas kunna utöka så småningom. MAGI nr 298, september 2010, är tryckt i färg helt igenom och mycket elegant. Det innehåller 20 sidor med referat, reseberättelse, nostalgi, juniorsida, trickbeskrivningar, annonser - alltså allt det som vanligtvis förekommer i trolleritidningar. MCD:s hemsida: www.magiskcirkel.dk ...

*  Ofiltrerat - en öldrickares tankar: Ölbloggarträffens lyxprovning IV: Ølfabrikken Islay Cask Stout

Nu närmade vi oss de svarta sorterna. Vi gick ut hårt med Ølfabrikken Islay Cask Stout. Den vane bloggläsaren inser snabbt att det handlar om en stout som lagrats på fat som tidigare innehållit Islay-whiskey. Alkoholhalten är 9,5% och bryggeriet danska Ølfabrikken ...

*  VanderGhinste - Roodbruin

en frisk lättsam flamländsk rödbrun suröl som lagrats ett og halvt år på ekfat givandes en närainpå vinös ouid bruin med syrlig samt sötmig smak, inslag av torkade frukter, fikon, körsbärschoklad, pomerans, ekfat et stall ...

*  Bromans Bravader: Att visa någon magi

Den lilla handen ska hålla i min och tillsammans ska vi åka upp i Eiffeltornet och bli alldeles snurriga och yra av höjden. Vi ska sitta med huvudena tätt ihop på ett litet brasserie och sippa på en läskeblask och prata om livets trivialiteter. Vi ska sitta i kyrkbänkarna i Notre Dame och bli hänförda över den storslagna prakt som ryms i en byggnad och vi ska i samförstånd skratta åt musikanten som spelar dragspel på den stora bron ...

*  badanka: .:magi IGEN:.

Jag greppade kameran och tog ett foto (de första) Regnet öste ned och det blåste så att det tjöt i ventilationen. Öppnade fönstret för att fotografera det magiska ljuset som trollade himlen och lyste upp vårat hem ...

*  235 (Medeltidens magi)

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Urpatriarkernas släkttafla i Genesis och tideräkningen hos "De sjuttio uttolkare" ...

*  247 (Medeltidens magi)

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Urpatriarkernas släkttafla i Genesis och tideräkningen hos "De sjuttio uttolkare" ...

*  Today you inspired me: onsdags magi.

Inspiration means inhalation. It is individual, and can appear in many different ways and involve different things. This is what inspires me in my everyday life and creative work. I hope to bring it forward ...

*  magi | MusikalNet

MusikalNet har fyllt många funktioner sedan starten hösten 1998. Artistkatalog och jobbsajt för musikalartister, musikalrecensioner, musikaltips och Skandinaviens största musikalforum! Idag har MusikalNet blivit en musikalblog, öppen för alla att medverka bidra till genom en snabb registrering här på MusikalNet ...

*  Havets magi / Hemligheten på klippan av Caitlin Crews (Heftet) - Romaner | Tanum nettbokhandel

Havets magi / Hemligheten på klippan (Heftet) av forfatter Caitlin Crews. Romaner. Pris kr 109. Se flere bøker fra Caitlin Crews.

*  Marias garnhändelser: Som magi

Med lite vikning och diagonal sammanstickning ser man direkt att det kommer att bli en väst. Har också stickat till en liten kragsnutt ...

*  Min KuriÅsa Värld: Att tro på magi

För en tid sedan läste jag en bok om att skapa sin drömtillvaro. Att man kunde pröva att "skicka ut en önskan i Universum och sedan våga tro på magin". På så sätt skulle man kunna få det man ville ha i både stort och smått! Vem vill inte det tänkte jag? Här skulle skickas önskningar minsann:) ...

CGMP: [står för cykliskt guanosinmonofosfat och är en cyklisk nukleotid] som bildas från [[guanosintrifosfat (GTP) i levande organismer.Natriuretisk förmaksfaktor: Natriuretisk förmaksfaktor, atriell natriuretisk faktor (ANF) eller atriell natriuretisk peptid (ANP) är en natriuretisk peptid som räknas som ett peptidhormon. Dess främsta uppgift är att bidra till natriumregleringen i njurarna.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Löslighet: Ett ämnes löslighet i ett lösningsmedel är ett mått på hur stor mängd av ämnet som kan lösa sig i en viss mängd av lösningsmedlet. En lösning med maximal mängd löst ämne kallas en mättad lösning.Mangan(II)acetat: Mangan(II)acetat, eller ättiksyrad manganoxid, bildar rödaktiga kristaller, lösliga i vatten eller etanol. Den vattenfria formen är löslig i vatten, metanol eller ättiksyra.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.NitroglycerinProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Ferrocyanid: miniatyr|höger|Molekylmodeller (både pinn- och katott-modeller) av ferro/ferri-cyanid.Echinometra viridis: Echinometra viridis är en sjöborreart som beskrevs av Agassiz 1863. Echinometra viridis ingår i släktet Echinometra, och familjen Echinometridae.AzidgruppProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Fluorid: Fluorid betecknar något som har med fluoridjoner att göra. Fluoridjoner är de envärt negativt laddade jonerna av fluor vilka har den kemiska beteckningen F-.ATC-kod V03: Medel vid förgiftningar, överdoseringar m.m.: ==V03A Medel vid förgiftningar, överdoseringar m.m.Stav (biologi)