Guanidin: Ett kraftigt basisk, organiskt ämne, främst i form av guanidiumjoner vid fysiologiskt pH. Det återfinns i urin som en normal metabolit av protein. Guanidinhydroklorid används i laboratoriearbete för proteindenaturering. Det används även för behandling av myasteni och som fluorescerande sond vid HPLC.Guanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.ProteindenaturationMetylguanidin: En giftig förruttnelseprodukt.Cirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.ProteinveckningFluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.UrinämneProteinkonfigurationMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.TermodynamikAnilinnfaftalensulfonater: En klass organiska föreningar som innehåller en anilin- (fenylamin-)grupp länkad till ett salt eller en ester av naftalensulfonsyra. De används ofta som fluorescerande färgämne.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Poliovirus: En art av Enterovirus som orsakar poliomyelit hos människor. Det finns tre serotyper (stammar). Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.UltraviolettspektrofotometriTemperaturProteinrenaturationsigmareceptorerEnzymreaktivatorerUltracentrifugeringNatriumdodecylsulfatVarm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Pankreatisk ribonukleasAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.TryptofanNataltänderMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.TiocyanaterKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Argininkinas: Ett enzym som katalyserar fosforyleringen av argininets guanidinkväve i närvaro av ATP och en divalent katjon till fosforylarginin och ADP. EC 2.7.3.3.ProteoglykanerECHO-virus 9: En art av Enterovirus som har samband med epidemier av aseptisk meningit.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Proteinstruktur, sekundärRekombinanta proteinerLäkemedelshållbarhetDitionitrobensoesyra: Ett standardreagenspreparat för bestämning av reaktiva sulfhydrylgrupper med absorbansmätning. Det används ffa för bestämning av sulfhydryl- och disulfidgrupper i proteiner. Den färg som framträder beror på bildandet av en tioanjon, 3-karboxyl-4-nitrotiofenolat.Archaeoglobus: Ett släkte ytterst termofila, sulfatreducerande arkebakterier, tillhörande familjen Archaeoglobaceae.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Protein UnfoldingAdenosindifosfatsocker: Estrar som bildas mellan aldehydkol i socker och det terminala fosfatet i adenosindifosfat.Guanabenz: En selektiv alfa-2-adrenerg agonist som används för behandling av högt blodtryck.ProteinbindningDitioerytritol: En förening som, tillsammans med sin isomer ditiotreitol (Clelands reagens), används för att skydda sulfhydrylgrupper från att oxideras till disulfider och för reduktion av disulfider till sulfhydrylgrupper.Histaminstimulerare: Läkemedel som binder till och aktiverar histaminreceptorer. Trots att en rad kliniska tillämpningar föreslagits, har dessa agonister hittills använts i större utsträckning inom forskning än för behandling.PempidinSulfhydrylföreningarImmundiffusion: En teknik som bygger på diffusion av antigen eller antikroppar genom ett halvfast medium, vanligen agar eller agarosgel, med en precipitinreaktion som resultat.KemiBromider: Salter av bromvätesyra, HBr, av vilka vissa använts som lugnande medel.Jonbytarkromatografi: Separationsteknik, där den fasta fasen består av jonbytarhartser. Hartserna innehåller små, löst bundna joner som lätt byter plats med andra små joner med motsvarande laddning i de lösningar som passe rar över den fasta fasen. Syn. jonbyteskromatografi.Kemiska fenomenStruktur-aktivitet-relationKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.LöslighetFenformin: Ett hypoglycemimedel i biguanidgruppen med en verkningsmekanism liknande den hos metformin. Trots att preparatet är förknippat med en oacceptabelt hög incidens av laktacidos, ofta dödlig, finns det fortfarande på marknaden i vissa länder.MerkaptoetanolKromatografi: Någon i en rad av separationsmetoder för att skilja närbesläktade ämnen i en blandning, baserade på skillnader i ämnenas affinitet för två olika media, varav ett (den rörliga fasen) är vätskeformat och det andra fast (porös substans eller gel). Den hastighet med vilken de olika ämnena förflyttar sig i den rörliga fasen beror på lösligheten (i en vätskefas) eller gastrycket (i en gasfas) och affiniteten för det fasta mediet.Apoenzymer: Enzymets proteinkomponenter utan eventuella kofaktorer eller prostetiska grupper, nödvändiga för enzymets funktioner.Kolhydrater: Den största klassen organiska föreningar, bestående av aldehyd- eller ketonderivat av polyhydriska alkoholer, särskilt pentahydriska och hexahydriska, så benämnda därför att vätet och syret förekommer i sådana proportioner att de bildar vatten, Cn(H2O)n. De viktigaste omfattas av små sockerarter (enkla monosackarider) såväl som stora stärkelsearter, glykogener, cellulosa- och gummiarter. Födoämnesrelaterade kolhydrater hänförs till "kolhydrater i kosten".TrypsinCimetidin: Ett med histamin besläktat ämne, som fullständigt hämmar bindning av histamin till H2-receptorer. Cimetidin har en rad farmakologiska verkningar. Det hämmar utsöndring av magsaft, likaså frisättning a v pepsin och gastrin. Det blockerar även cytokrom P-450-aktivitet.Cyanamid: H2NCN. En cyanidförening som används som gödningsmedel, avlövningsmedel och i många tillverkingsprocesser. Ofta används ämnet i form av kaciumsalt, som också benämns cyanamid. Citronsyrat kalciumsalt används i behandlingen av alkoholism.MuramidasSpektrofotometriGuanetidin: Ett blodtryckssänkande medel som verkar genom att selektivt blockera överföring i adrenerga postganglionnerver. Dess huvudsakliga verkan antas bestå i att det hindrar att norepinefrin frigörs vid nervändarna och att det ger underskott av norepinefrin såväl i perifera, sympatiska nervslut som i vävnader.

*  Akoin - Wikipedia

Akoin eller acoin (2-(4-etoxifenyl)-1,3-bis(4-metoxifenyl)guanidin, summaformel C23H25N3O3 ) är ett lokalbedövningsmedel. Det utgörs av ett vitt, luktlöst kristallpulver (används vanligen i sin hydrokloridform), lösligt i vatten, lättare i sprit. Det har förr använts för injektioner, ibland tillsammans med kokain och adrenalin, för lokalbedövning vid operationer. Akoin är mindre giftigt än kokain, verkar snabbare och långvarigare, i stark lösning etsande. ^ ChemCAS ^ Akoin i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1922 ...

*  Hotell i CHANGZHOU - Hanting CZ Hutang Gdn St

The hotel is located in Lujin Mansion, in the prosperous center of Wujin Dist., adjacent to New World Plaza. It enjoys full facilities, from entertainment to restaurants. Only 5 min to Chunqiu Amusement Land and Wild Animal Zoo. It's the nearest hotel to

*  Elin Lucassi om "Kvinnor ritar bara serier om mens" | Kulturkollo | Ett bloggkollektiv med läsglädje

Kvinnor ritar bara serier om mens är en serieantologi utgiven av Kartago, där drygt trettio serietecknare, alla kvinnor, bidragit med serier om mens. De inspirerades av Liv Strömquist, vars senaste bok du kan läsa om här. Bland de medverkande finns Hanna Gustavsson, som du kan läsa en intervju med här och Elin Lucassi, ytterst begåvad…

*  Tävla med Läsglädje! - Pocketlover

Finfina vinster från B. Wahlströms och Tahereh Mafi ligger i potten i tävlingen som ni hittar på instagram hos @lasgladje. Vill du vara med ska du dela den häftiga ögonbilden på ditt instagramkonto samt hashtagga #brytasonder och följa @lasgladje - sen är det bara att hålla tummarna! Du kan tävla fram till den 24/4 ...

*  SOC J FUNC BTS SHO på stadium.se

SOC J FUNC BTS SHO - Träningsshorts med fukttransporterande TCS Air och resår och snörning i midjan. Stl. 110-164. Träningsshorts Stl. 110-164 Fukttransporterande T

*  Irreversibility Hashag Irreversibility Black Hand Printed T shirt | Fruugo

Handprinted in the UK, 100%Heavy Cotton Fruit of the Loom Irreversibility tshirt in BlackThe printing wont fade or crack even when tumble dried so your shirt will stay as soft and silky for years to come. an Ideal gift for anyone interested in irreversibility Sizes are Small 35 - 37', Medium 38 - 40', Large 40 - 41', XL 44 - 46', XXL 47 - 49', XXXL 50 -52'

*  Chevron

Utdelningen från Chevron kom in i veckan - totalt inbringade mina 19 st aktier ca 136 kr. Chevron har, som flera energibolag, haft det lite motigt senaste tiden på grund av fallande oljepriser. Jag tror dock att problemen för Chevrons del är övergående då bolaget har en offensiv projektportfölj som kommer öka bolagets kapacitet inom gas såväl som olja. På sin årstämma … [Läs mer...] ...

*  Hotel Chevron Fairhavens (Nainital, Indien) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor

Hotel Chevron Fairhavens, Nainital: Se recensioner, 156 bilder och bra erbjudanden på Hotel Chevron Fairhavens, rankat #22 av 51 hotell i Nainital och med betyget 3,5 av 5 på TripAdvisor.

*  Del 4: Insulin och andra proteiners uppbyggnad | Kemilektioner

I denna del kommer jag framförallt gå igenom hur proteiner och aminosyror är uppbyggda. Eftersom fokus i detta block är på diabetes så kommer jag givetvis även redogöra för insulinets uppbyggnad. Jag kommer även på ett ganska översiktligt sätt beskriva vilka olika funktioner proteiner har i våra kroppar. Till sist kommer jag ta upp felveckning och denaturering av proteiner och redogöra för en intressant koppling mellan felveckade proteiner och diabetes!. ...

*  Landskrona Direkt | SM-guld i kickboxning till Landskrona

Däremot kunde inte Landskronas världsmästare, Tony Berglund delta på årets SM eftersom datumet för tävlingen fick flyttas. - Redan förra årets SM visade ju André att han var på gång ordentligt men denna gången har han dessutom gått upp två viktklasser från tidigare och därmed fått en helt annan stabilitet i sin kickboxning. Han har helt enkelt hittat en mycket naturligare stil som passar honom bättre, säger Michael Sjölin, ordförande i Landskrona Asiatiska Förening. ...

*  NYHET! Scrubmaster B75 R Kompakt åkbar skurmaskin. För en bekväm rengöring av trånga utrymmen - PDF

NYHET! Scrubmaster B75 R Kompakt åkbar skurmaskin För en bekväm rengöring av trånga utrymmen 1 Effektiv och användarvänlig Kostnadseffektivitet möter ergonomi Ergonomisk & bekväm Förarplatsen har designats

*  Fyra olika grillmetoder

Direkt, indirekt, cirkulär och 50/50 - briketternas placering är viktig för en mör oxfilé, krispig pizza eller saftig ankstek.

*  Nordea vill inte bekräfta uppgifter om flytt | Dagensnaringsliv.se

Nordea har bestämt sig för att flytta huvudkontoret från Sverige, uppger Svenska Dagbladet med hänvisning till välunderrättade källor. Petter Brunnberg, presschef på Nordea, kan inte bekräfta uppgifterna om en flytt. - Vi har inte fattat något sådant be

*  Lill-Ingrids bakblogg: Kokostoppar med vitchoklad

Blanda kokos och vatten, låt det stå en stund för att kokosen ska bli saftigare. Hacka chokladen. Vispa ägg och socker, blanda sedan i resten och låt smeten vila i 15 minuter. Gör toppar på bakplåtsklädd plåt och grädda mitt i ugnen på 180 grader i 13 minuter. Låt kakorna svalna på plåten innan de tas loss ...

*  Menyn - Thongwiset

Ring oss för att lägga en specialbeställning eller för att beställa på avhämtning. Du kan också beställa din favoriträtt direkt hem till din dörr via foodora.. > Visa foodora menyn. ...

*  SB Insights VD föreläser om Cirkulär Ekonomi i Oslo - SB Insight Sverige

Den 18 januari bjuder det norska konsultföretaget Pure Consulting in till ett seminarium om Cirkulär Ekonomi. SB Insights VD Erik Elvingsson Hedén kommer...

*  Micro Circular Barbell with Round Spikes (Surgical Steel 316L) | Crazy Factory Piercing onlineshop

Köp Micro Circular Barbell with Round Spikes (Surgical Steel 316L) från kategorin Circular Barbells online nu. Gratis leverans från $20,00 - Till Piercing onlineshop ➔

*  HR30-SC-211 - HIROSE(HRS) - Cirkulärt kontaktdon kontakt, HR30 Serien, Uttag, Crimp, 26 AWG, 30 AWG | Farnell element14 Sverige

Buy HR30-SC-211 - HIROSE(HRS) - Cirkulärt kontaktdon kontakt, HR30 Serien, Uttag, Crimp, 26 AWG, 30 AWG at Farnell element14 Sverige. order HR30-SC-211 now! great prices with fast delivery on HIROSE(HRS) products.

*  NISI 43mm PRO CPL Ultra tunn cirkulär polarisator lins Filter - svart grå Gratis Frakt-DealExtreme

EndastUS$16,61, köp NISI 43mm PRO CPL Ultra tunn cirkulär polarisator lins Filter - svart grå från DealExtreme med gratis frakt nu.

*  Cirkulär ekonomi - en självklarhet för Ragn-Sells

I en cirkulär ekonomi återanvänder vi det vi redan förbrukat, istället för att använda jungfruliga material. Ragn-Sells ser avfall som en resurs och befinner sig i centrum av den cirkulära ekonomin.

*  Så hållbar är din organisation - och så jobbar de bästa i klassen - Affärsutveckling, Cirkulär ekonomi, Energieffektivisering,...

Det finns inget hundraprocentigt hållbart företag eller verksamhet. Än. Men ambitionerna finns och ska tas tillvara. På Miljöstrategidagen visade Karin Schulz, generalsekreterare för Det naturliga steget, några exempel på miljöambitiösa företag.

*  Växjö satsar cirkulärt genom återbruksby - IVA

Småländska Växjö, som länge legat i frontlinjen för hållbara stadslösningar, tar nu ett nytt steg genom inrättandet av en

*  Cirkulär ekonomi i regioner | Region Värmland

Baserat på exempel från regioner och städer runt om i Europa har ESPON tillsammans med Interact, Interreg Europa och URBACT tagit fram en rapport som

*  Årliga nätverksträffen - Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverkets nationella nätverksträff 2017 arrangerades utanför Leksand i vackra Tällberg den 8-9 november. - Tillsammans har vi alla en viktig roll att spela för att landsbygderna både ska kunna bidra till och dra nytta av en cirkulär och biobaserad ekonomi, sa verksamhetsledare Maria Gustafsson med anledning av nätverksträffens tema.

*  Månadens in och ut september 2015 - Minimalisterna

Kommentarer Herr Minimalist. I min numera minimalistiska sladdlåda hittade jag tre stycken USB-minnen med i dagens mått minimalistiskt lite utrymme, vilka gick till elektronik-ReTur-bilen.. Jag rensade även ut tre kurskompendium som legat och gett mig dåligt samvete under många år med hjälp av appen Scanner Pro. Dessa huserar numera i pappersåtervinningen.. Och sist men inte minst hittade jag ett par jeans samt en svartröd pullover i garderoben som jag inte använt på flera år och som inte fungerar med min nuvarande garderob, vilka gick till Stadsmissionen.. Kommentarer Fru Minimalist. Jag fick en funktions t-shirt i samband med att jag sprang Stockholm Halvmarathon med nya jobbet, så denna åker in på inlistan. I övrigt en ganska tråkig månad på in- och ut-fronten, men jag gläds åt att jag inte shoppat något trots att jag fått min första arbetarlön på länge efter föräldraledigheten.. Kommentarer Bebis Minimalist. En trasig leksak ärvd från Herr Minimalist har ...

Guanidin: Guanidin är ett vitt kristallint och starkt hygroskopiskt ämne med högt kväveinnehåll (CH5N3.EclipsedLipopolysackariderEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Treonin: Treonin (förkortas Thr eller T) är en av de 20 aminosyror som utgör byggstenar i proteiner. Den är hydrofil, polär och essentiell.Bildningsentalpi: Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen. Bildningsentalpin för ett grundämne är per definition 0 medan bildningsentalpin för en kemisk förening är ändringen i entalpi som sker när 1 mol av ämnet bildas från ingående rena grundämnen i grundtillstånd (den mest stabila formen).Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Ditiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Tiocyanat: Tiocyanat är en anjon med formeln SCN–. Salter med denna jon eller organiska föreningar med motsvarande funktionell grupp kallas tiocyanater.Proteoglykaner: Proteoglykaner består av proteiner till vilka flera kolhydrater har kopplats. Så mycket som 85-95 % av vikten består av kolhydrater, är halten mindre än så kallas de i stället glykoproteiner.Billy BartyAktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Natriumbromid: Natriumbromid är ett läkemedel samt den mest användbara oorganiska bromiden inom industrin.EtylgruppTan (kaninras)Löslighet: Ett ämnes löslighet i ett lösningsmedel är ett mått på hur stor mängd av ämnet som kan lösa sig i en viss mängd av lösningsmedlet. En lösning med maximal mängd löst ämne kallas en mättad lösning.CyanamidLysozym: Lysozym är en familj av enzymer som bland annat finns i äggvita, tårar och saliv. I kombination med EDTA används enzymet vid plasmidburen genöverföring.