Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.DräktighetUtomkvedshavandeskapGraviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).Graviditetstal: Förhållandet mellan antalet graviditeter (inkl. levandefödslar, dödfödslar och missfall) och medeltalet av kvinnor i fertil ålder i en population under en given tidsperiod.Graviditet, tredje trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 29 t o m vecka 42 av havandeskapet (dagarna 197 - 294).Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl: Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Graviditetstrimestrar: De tre tremånadersperioderna av en normal graviditet.Graviditetstester: Tester som indikerar om en kvinna är gravid eller inte.Flerbördsgraviditet: Havandeskap med två eller fler foster samtidigt.Graviditet hos diabetiker: Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.TubargraviditetGraviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).Graviditetskomplikationer, tumörer: Tumörer som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående cancersjukdom.TonårsgraviditetGraviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Missfall: Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.Graviditetsproteiner: Proteiner som produceras av den gravida kvinnans organ eller moderkaka. Sådana proteiner kan vara graviditetsspecifika (dvs att de endast förekommer under graviditeten) eller graviditetsassocierade (kan förekomma antingen under graviditeten eller i samband med t ex hormonbehandling eller vissa tumörsjukdomar).Graviditet, oplaneradHögriskgraviditetGraviditet, oönskad: Oplanerad graviditet, oönskad av föräldrarna.FosterålderGraviditetskomplikationer, blod: Samtidig graviditet och blodsjukdom. Den hematologiska åkomman kan avse blodets celler eller koagulationsfaktorer, men inte brist eller överskott på olika ämnen i blodet, som t ex hyperkalcemi eller hypokalcemi. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Graviditet, överburen: Graviditet som varar längre än den normala tiden. Hos människa blir detta tiden efter dag 294 av havandeskapet.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.HavandeskapsförgiftningPregnancy, TwinModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Abort, framkallad: Avsiktlig borttagning av foster från livmoder med en av ett flertal tillgängliga tekniker.BukhålegraviditetLivmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Graviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.GraviditetsupprätthållandeUltraljudsundersökning av fosterEmbryo ImplantationEmbryoöverföringPrenatal vårdProvrörsbefruktning: En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.Moder-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.ParitetPrenatal exponering, sena effekterFödelseviktFlerbördsgraviditet, reduktion avModerns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.Graviditetshypertoni: Ett tillstånd hos gravida kvinnor, med förhöjt systoliskt (>140 mm Hg) och diastoliskt (>90 mm Hg) blodtryck, uppmätt vid åtminstone två tillfällen med 6 timmars mellanrum. Högt blodtryck är en komplikation i 8-10% av alla graviditeter, oftast efter den 20. graviditetsveckan. Graviditetshypertoni kan delas in i ett flertal breda kategorier, beroende på komplexitet och tillhörande symtom, som t ex ödem, proteinuri, kramper, blodlevringsstörningar och bristande leverfunktioner.Kejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Hämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.ProgesteronFör tidig födelseBarnlöshet hos kvinnor: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en kvinna att befruktas.Missbildningar, läkemedelsframkallade: Medfödda missbildningar orsakade av läkemedel, läkemedelsmissbruk eller exponering i samband med läkemedelstillverkning. Termen utesluter missbildningar efter exponering för miljögifter.Mjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.FosterutvecklingDecidua: Livmoderslemhinnan (endometriet) under graviditet. Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Värkarbete: Upprepade sammandragningar av livmodern i samband med barnafödande, med samtidig utvidgning av livmoderhalsen. Värkarbetet avslutas med utdrivning av foster och moderkaka. Förlossningsvärkarna kan vara spontana eller framkallade.Värkarbete, för tidigtMedfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.TvillingarFosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. KoriongonadotropinGraviditetsdiabetes: Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).Abort, terapeutisk: Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.TrofoblasterMissfall, återkommande: Tre eller flera på varandra följande spontana missfall.Prospektiva studierAbortframkallande medel, icke-steroida: Icke-steroida kemiska föreningar med abortframkallande egenskaper.Konstgjord befruktning: Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.Förlossning: Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.Fostrets sjukdomarBarnsängssjukdomarLivmoderslemhinna: Den slemhinna som täcker livmoderhålans insida och reagerar på hormonverkan under menstruationscykeln och graviditet. Slemhinnan genomgår cykliska förändringar som är typiska för menstruation. Efter befruktning utgör den stöd åt det växande embryot.Intracytoplasmatisk spermieinjektion: En metod för konstgjord befruktning, genom mikroinjicering av en enda livsduglig sädescell i ett frilagt ägg. Metoden används vanligen för att komma till rätta med lågt sädescellantal, låg rörlighet hos sädescellen, oförmåga att tränga in i ägget, eller andra tillstånd förknippade med manlig infertilitet.RiskfaktorerFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Barn med låg födelsevikt: Spädbarn med en födelsevikt av högst 2500 g. För spädbarn med en födelsevikt lägre än 1500 g finns termen "spädbarn med mycket låg födelsevikt".Vård i samband med fortplantningPlacentasjukdomarFostervatten: Vätska i amnionsäcken, i början av fosterutvecklingen producerad av amnion och senare av lungorna och njurarna. Den är till en början klar, men blir senare grumlig, och mot slutet av graviditeten vari erar mängden mellan 500 ml och 2000 ml.Barnlöshet: Nedsatt eller utebliven förmåga att få barn; sterilitet är absolut oförmåga att få barn.Gravida kvinnor: Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.DödfödselGraviditetsantal: Det antal graviditeter, fullbordade eller ofullbordade, en kvinna genomgått. Det skall skiljas från paritet, som avser antalet barn en kvinna fött.Tekniker för fortplantningshjälpHumant koriongonadotropin, beta-subenhet: Används som klinisk markör för tidig upptäckt av normal graviditet och bidrar i stor utsträckning till diagnosen av olika graviditetsanknutna sjukdomstillstånd, som t ex ektopisk graviditet, spontan a bort, hydatidmola, koriokarcinom eller Downs syndrom. Bestämning av denna markör är dessutom av stor hjälp under terapeutisk behandling av testikelcancer. Andra kliniska användningsområden kan vara so m markör för tumörer i blåsan, bukspottkörteln eller gallvägarna. Syn. S-b-hCG.FödandeKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Mödrars näringsfysiologi: Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.Retrospektiva studierOvulation InductionGraviditetstester, immunologiskaLevande födsel: Det att ett foster föds levande med hjärtslag eller andning, oberoende av fosterålder. Ett sådant nyfött barn kallas levandefött.Livmodermuskulatur: Den glatta muskulatur som bildar livmoderns ytterskikt och utgör större delen av organet.Abort, legal: Lagligt avbrytande av graviditet.PlacentacirkulationFödelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.Prenatal näringsfysiologiTidsfaktorerMissfall, hotande: Vaginal blödning med eller utan smärta före 20. graviditetsveckan och utan utvidgning av livmoderhalsen. Tillståndet utgör en risk för missfall.Hydatidmola: Trofoblastisk hyperplasi i samband med normal graviditet, eller mola (druvbörd). Tillståndet kännetecknas av uppsvällda korionvilli och förhöjda nivåer av koriogonadotropin. Hydatidmolor eller druvbörd kan betecknas som fullständiga eller ofullständiga, beroende på allmän morfologi, histopatologi och karyotyp.Spädbarn, små för tiden: Barn med lägre födelsevikt än förväntat i förhållande till graviditetstiden.TrillingarLivmoderblödning: Blödning från blodkärl i livmodern, ibland yttrande sig som vaginal blödning.PlacentationFortplantningstekniker: Olika metoder för att åstadkomma ny avkomma, inklusive teknik för selektiv avel, kloning och fortplantningshjälp.Mödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Uterine ArteryAbortframkallande medel: Kemiska ämnen som avbryter graviditet.Fosterresorption: Fosterdöd och resorption av fostret vid någon tidpunkt efter organbildningen, dvs efter den 9 graviditetsveckan hos människor. Hit räknas inte resorption av embryot (embryodöd).Kontraceptivt beteende: Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.Gulkropp: Den gula, körtelliknande massa som bildas i äggstocken när en follikel brustit och släppt sin äggcell, och som avsöndrar progesteron.Estradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.Oocyte DonationKorionvilli: De trådlika kärlutskotten på korion (yttre fosterhinnan) som skjuter in i moderkakans struktur.Embryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.Moderns välbefinnande: Organiserade tjänster i samhället eller av andra aktörer med syfte att förbättra mödrars hälsa och välbefinnande.Graviditetskräkningar: Svårförhindrade kräkningar som börjar under tidig graviditet och som kan leda till dehydrering och viktnedgång.Estrus: Det stadium i östruscykeln hos andra däggdjurshonor än primater som representerar tiden för maximal sexuell mottaglighet och fertilitet. Syn. brunst.Fostervikt: Fostrets vikt i livmodern, vilken vanligtvis kan uppskattas mha beräkningar baserade på mätresultat från ultraljudsundersökning av fostret.Graviditetskramp: Krampdebut eller komaanfall hos patient med preeklampsidiagnos.Fostervattenprov: Perkutan punktion av livmodern genom buken under graviditeten för att få fostervatten för fosterdiagnostik.Familjeplanering: Program för födelsekontroll.FörlossningskomplikationerFosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Missfall, utebliven: Kvarhållande av dött foster i livmodern två månader eller längre efter dess död.Fallopian Tubes: Två högt specialiserade tuber av muskelvävnad som sträcker sig mellan livmodern och var sin äggstock. De fångar upp äggcellerna, och är den plats där könscellerna mognar och äggen befruktas. Frysförvaring: Förvaring av celler, vävnader, organ eller embryon i djupfrys (-70 gr C för korttidsförvaring, under -130 gr C för långtidsförvaring). För vävnadspreparat används frysförvaring eller frysfixering i syfte att bevara den befintliga formen, strukturen och kemiska sammansättningen hos materialets alla beståndsdelar. Som kylmedium används flytande kväve.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Hjässa-kokkyxlängd: Mätning i livmodern av fostrets längd från hjässa till svanskota. Längden anses vara ett säkrare mått på fostrets ålder än vikten. Medellängden mellan hjässan och kokkyx är vid födseln 36 cm.Stort foster: Komplikation till följd av flera olika tillstånd, inklusive diabetes mellitus och graviditet över tiden. Foster bedöms som stora när vikten överstiger 4000 g. Syn. fetal makrosomi.HELLP-syndrom: HELLP är förkortning för engelskans "hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome", ett preeklampsiliknande tillstånd med de symtom som omnämns i namnet. Svår blodtryckshöjning kan förekomma. Fosterövervakning: Fysiologisk eller biokemisk övervakning av fostret. Detta görs vanligtvis under värkarbetet, samtidigt med övervakning av livmoderaktiviteten. Fosterövervakning kan även göras prenatalt eller om modern genomgår någon operation.Födelsetal: Antalet födslar i en given population under en viss tidsperiod, t ex per 1000 invånare under ett år. Syn. nativitet.Sjukdomsöverföring, vertikalEstriol: En metabolit av östradiol och normalt den allra vanligaste östrogena metaboliten i urin. Under graviditeten producerar moderkakan stora mängder östriol. Det har också utvunnits ur växter. OvarySkengraviditetFårRökningMorgonsjuka: Illamående och kräkningar hos gravida kvinnor som oftast uppträder morgontid under de första 2-3 månaderna av graviditet. Svårartade, ihållande kräkningar under graviditeten kallas hyperemesis gravidarum.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Korion: Den yttre fosterhinnan.Estrous Cycle: Den period av cykliska, fysiologiska och beteendemässiga förändringar som ses hos honor av icke-primatdäggdjur med östrus. Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.LivmoderhalsFostrets livsduglighet: Fostrets förväntade förmåga att överleva efter födseln.Befruktning: Sammansmältningen av en sädescell och ett ägg till en zygot.Misoprostol: En syntetisk analog till naturligt prostaglandin E1. Den ger en dosberoende hämning av magsyra och pepsinutsöndring, och ökar slemhinnans motståndskraft mot skada. Placentaavlossning: Förtidig avlossning av moderkaka.Abort, eugenetisk: Framkallad abort på grund av möjliga fostermissbildningar.ViktökningMenstruationscykel: Tidsförloppet mellan början av en menstruationsblödning och början av nästföljande hos kvinnor och primathonor i fruktbar ålder. Menstruationscykeln regleras av endokrin samverkan mellan hypotalamus, hypofysen, äggstockarna och könsorganen. Cykeln delas genom ägglossningen in i två faser. Beroende på äggstockens endokrina tillstånd är där en follikulär och en gulkroppsfas. Beroende på livmoderslemhinnans reaktion delas menstruationscykeln in i en proliferationsfas och en sekretionsfas.Amning: Bröstmatning av ett barn.RelaxinPreventivmedel, kemiska: Kemiska preparat som hindrar eller minskar sannolikheten för befruktning.Spädbarnsdödlighet: Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.Kullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.OddskvotDowns syndrom: En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår mental efterblivenhet. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom. Syn. mongolism.Mödradödlighet: Dödlighet till följd av komplikationer under graviditet och förlossning i en given population.Barnlöshet hos män: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en man att befrukta.NavelartärerModerns beteende: För en moder typiska beteendemönster.Bröstkörtlar hos djur: Mjölkkörtlar hos andra däggdjur än människan.NeuralrörsdefekterKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Befruktning, konstgjord, homolog: Konstgjord befruktning hos människa, där säd från kvinnans make används.PlacentalaktogenSocioekonomiska faktorerBlastocysta: Syn. blastula. Däggdjursembryot efter morulastadiet, då det består av en trofoblastomsluten hålighet innehållande en cellmassa som utvecklas till embryonalplattan.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Fortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Fertilitetsmedel för kvinnor: Preparat som ökar kvinnors förmåga att bli befruktade.Livmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.Livmodersammandragning: Sammandragning av livmodermuskeln.Läkemedelstillförsel i slidan: Införande av läkemedel i slidan för behandling av lokala infektioner, tumörer, eller för att påskynda värkar. Dosformerna kan inkludera behandlade pessar, sköljvätskor och suppositorier.Menstruation: Den periodiska avstötningen av livmoderslemhinnan och därmed sammanhängande menstruationsblödning under menstruationscykeln hos människor och primater. Menstruationen beror på sjunkande halt cirkulerande progesteron och inträder sent i gulkroppsfasen, närApgarpoäng: Ett numeriskt uttryck för ett nyfött barns fysiska tillstånd, vanligen bedömt vid en minuts ålder. Poängen är summan av de poäng som ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudf ärg. Utvärderingssystemet är uppkallat efter den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar (1909-1974).PrevalensGraviditetsassocierad plasmaprotein-ARiskKorionbiopsi: En metod för diagnos av fostersjukdomar genom provtagning av korionvilliceller i moderkakan för DNA-analys, påvisande av bakterier, halt av ämnesomsättningsprodukter osv. Fördelen framför fostervatten sprov (amniocentes) är att metoden kan användas under den första trimestern.Fäder: Hanföräldrar, hos såväl människor som djur.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Värkarbete, framkallat: På konstgjord väg framkallade livmodersammandragningar, avsedda att sätta igång förlossningsvärkar och utdrivning av fostret.NormalvärdenKlomifen: Ett stilbenderivat med funktion antingen som partiell östrogenagonist eller som fullständig östrogenantagonist, beroende på målorganet. Det antagoniserar östrogenreceptorn och sätter därmed igång eller ökar ägglossningen hos anovulatoriska kvinnor.Förlossningens början: Början av förlossningsvärkarna, med regelbundna och tilltagande livmodersammandragningar och vidgning av livmoderhalsen.FortplantningsbeteendeSjukdomar hos nyfödda: Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".Fostervattenavgång, för tidig: Bristning av fosterhinnorna innan värkarna börjat.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.ProlaktinPolyhydramniosHjärtfrekvens hos foster: Den normala hjärtfrekvensen hos fostret före födseln ligger i intervallet 120 till 160 slag per minut.Spiraler: Preventivmedel som placeras i livmoderbotten, med en sträng ned genom livmoderhalsen.Embryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.

*  Sjukdomar och läkemedel under graviditet och amning | Läkemedelsboken

Primär hypertoni och graviditet. Vid läkemedelsbehandlad hypertoni före graviditet bör man se över aktuell medicinering. ACE- ... 5. ABU/UVI med växt av GBS under aktuell gravi-ditet. Preparatval. Penicillin G, 3 g iv initialt och därefter 3 g iv var 6:e ... Gruppering av läkemedel för bruk före och under graviditet Grupp A. Läkemedel som kan antas ha använts av ett bety-dande antal ... Sjukdomar under graviditet. Smärttillstånd. Acetylsalicylsyra (ASA) och NSAID anses numera inte vara säkert riskfria under ...

*  Sex Under Graviditet Ställningar Gratis Sex Dejt

... by sex under graviditet ställningar gratis sex dejt ...

*  Träning efter graviditet - BakingBabies

Träning efter graviditet Läsarfråga: 'Jag födde mitt första barn för 4 månader sen. Jag fick en grad 2-bristning som behövde ... Träning efter graviditet. Läsarfråga:. "Jag födde mitt första barn för 4 månader sen. Jag fick en grad 2-bristning som behövde ... Jag är gravid ,v24, med min första graviditet. Jag har läckt lite från och till sedan v11. Har varit och undersökt det så det ... Här finns en inläggsserie om bäckensmärta efter graviditet. Träning och rädsla. Jag vet inte om detta vuxit, men jag upplever ...

*  Tillbaka till träning efter graviditet och förlossning - BakingBabies

Hem » Tillbaka till träning efter graviditet och förlossning. Tillbaka till träning efter graviditet och förlossning. juli 16, ... Hej! Kolla på de youtubeklipp jag gjort, tre stycken, om träning efter graviditet så tror jag att du får en bra uppfattning! Om ... Tillbaka till träning efter graviditet och förlossning. Vad sager den samlade forskningen om återgång till träning efter ... iaf i början efter en graviditet. Är det någon idé som nyförlöst att följa ett sådant program? Eller ska man göra övningarna ...

*  Farliga sjukdomar under graviditeten - Gravid - Libero

Här nedan kan du läsa om några av de sjukdomar som kan vara skadliga för barnet under en graviditet eller förlossning. Röda ... Läkare rekommenderar kejsarsnitt om herpes uppträder för första gången under en graviditet. Om den gravida kvinnan har haft ...

*  antibiotika för att behandla och förebygga infektion under tidig förlossning - ämne översikt - Dantel

Antibiotika används mest under graviditet inkluderar erytromycin, klindamycin, ampicillin, gentamicin, och metronidazol. ...

*  Träna efter graviditet - Smrtrecords.se

Träna efter graviditet. Många förstagångsföderskor tror att kroppen efter en förlossning snabbt återgår till sitt normala jag ... Att träna efter en graviditet är därför en god idé, men det finns vissa saker att tänka på, för att undvika skador och bakslag. ... När du kan börja med träning efter en graviditet beror också på om du har fött ditt barn med en vaginal förlossning eller ... Rådfråga din barnmorska vid efterkontrollen och prata gärna med en PT som är insatt i hur kroppen reagerar på en graviditet och ...

*  basun » Därför är jag inte vänster

Det är särskilt vedervärdigt att lura unga kvinnor att avbryta sin första graviditet. De har ju inga tidigare barn som de kan ... Man framhåller ju då bestämmanderätten i sig, och inte de risker och komplikationer som en graviditet kan medföra, som vägande ... insatt tid och andra möjliga problem i samband med graviditet och förlossning." Med mera. När allt detta är uppfyllt, ja då ...

*  Om blödningar vid graviditet - Artiklar - Gravid iFokus

Ibland har man oturen att drabbas av blödningar under sin graviditet, något som är starkt förknip... ... Allmänt om graviditet Barnlängtan Planerar barn Väntar barn Komplikationer Känsliga situationer Flerbörd Första trimestern ... Detta är en vanlig bov i dramat där kvinnan har missat hon är gravid förrän hon är en bra bit in i sin graviditet. ... Jag vågar ta mig friheten och påstå att blödningar någon gång under sin graviditet är vanligt och drabbar dom flesta. Oftast ...

*  Att vänta sig vid första graviditeten - Jumping Freaks

Det är dock viktigt att veta att graviditet påverkar olika kvinnor på olika sätt och ingen graviditet är identisk med en annan ... fall av kvinnor som blivit mer hälsosamma och lärt sig mer om att ta vara på sig själv efter att ha genomgått en graviditet. ...

*  Graviditet - Allergiviten.no

Medisiner ved graviditet. Graviditet og medisinbruk ved allergier og/eller astma I 2005 ble det født 56 756 barn i Norge i ... Presseklipp: Antihistaminbruk under graviditet og amming. Presseklipp: Antihistaminbruk under graviditet og amming Kan noen ...

*  Vilka kvinnor slutar röka under graviditeten? - 9månader

Böcker om graviditet*Angelina Ballerina får en lillasyster. *Böcker om hälsa*Aktiv graviditet: Träning, kost och stretching - ...

*  Hur man förstå de olika stadierna av graviditeten - E2Y

Bara upptäckte man är gravid? Du kanske redan har gissat från vissa tidig graviditet tecken, men nu är det dags att förstå de ... Humörsvängningar. Graviditet kan sätta på en känsla av ångest. Försök att slappna av. ...

*  Mat och dryck - 9månader

Täta graviditeter kan öka risken att gå in i en ny graviditet med minskade reserver. Näringsbrist kan bidra till risken att ... En av de viktigaste faktorerna för en bra graviditet är att kvinnan får i sig tillräckligt med näringsämnen, behovet av ...

*  Babyvärlden - med barnet i fokus - råd och information om graviditet, barn, föräldrar & de som försöker skaffa barn

Babyvärlden.se använder cookies för att förbättra användbarheten på våra webbplatser. Cookies används huvudsakligen för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistikändamål. Fortsätt använda sidan som vanligt när du godtar detta. ...

*  Din hud och graviditeten - Gravid - Du just nu - Libero

Förstoppning, som är vanligt förekommande i samband med graviditet, kan göra problemen värre, med smärtor eller blödningar i ...

*  Graviditeten - vecka för vecka

Graviditeten mäts i veckor, månader eller trimesters. Ett utförligt händelseförlopp från befruktning till födsel hittar du här.

*  Fetma vid graviditet ökar risk för missbildning - Netdoktor

Nu uppmärksammar forskare och läkare att fetma vid graviditet blir allt vanligare och kan leda till både fosterskador och ... hon har undersökt hur fetma i tidig graviditet påverkar fosterutveckling och förlossning. Vid Stockholm Obesitasdagar, 5e maj, ... Fetma vid graviditet ökar risken för missbildningar. Man ser ett samband mellan fetma hos modern i tidig graviditet och ... Fetma vid graviditet ökar risk för missbildning. I dagens överviktsdebatt talas det mycket om den stigande siffran av feta barn ...

*  Graviditet och missbruk - PDF

Kapitel 7 Graviditet och missbruk Föreläsare doktor Ihsan Sarman RIS GIR Text/bild/layout: Kia Benroth Riktlinjer I Samverkan ... Graviditet VT 2011 AÅ 9 maj 2011 Annika Åhman annika.ahman@kbh.uu.se Hälsoaspekter av graviditet på mor och barn ... Alkoholintag under graviditet! Alkoholintag under graviditet! Vilka effekter riskerar fostret att drabbas av och vilka ... Graviditet och alkohol Missbruk - Riskbruk Graviditet och alkohol Missbruk - Riskbruk Socionomprogrammet C-uppsats Författare: ...

*  Gravidbloggar -bloggar om graviditet | Gravidbloggar.se

Alla som är intresserade av att läsa om graviditet och om att vara förälder till unga barn får här sitt lystmäte. ... Gravidbloggar.se är en webbplats där du kan hitta och följa bloggare som skriver om sin graviditet och / eller sina barn. Är ...

*  Graviditet - Allergiviten.no

Risiko ved bruk av Paracetanol, Paracet og liknende i svangerskapet! I en artikkel i Clin Exp Allergy [1] blir det vist at bruk av smertestillende midler som Paracet ®, Paracetanol ® og annet s ...

*  Hvordan planlegge graviditet. - Jordmor

Jeg er en jente på 19år, som ønsker barn med min samboer rundt juli 2012. Hvor lang tid i forveien bør jeg slutte på p-pillene mine som jeg snart har gått på i 4år?

*  Berätta om graviditet | Unionen

Berätta om graviditet. Som arbetstagare har du ingen skyldighet att informera din arbetsgivare om att du är gravid förrän du ...

*  Graviditet och reumatiska sjukdomar

Redaktionen för Reumatikervärlden funderar på ett tema i ett kommande nummer av tidningen om önskan att bli gravid och eventuella problem på grund av en reumatisk diagnos. Därför vill de gärna höra tankar och idéer redan nu från läsarna.

Graviditetstest: Med hjälp av ett graviditetstest kan en graviditet fastställas eller uteslutas. Tester för hemmabruk finns tillgängliga att köpa i butiker och på apotek och är relativt enkla att utföra på egen hand.Moderkaka: Moderkakan (lat. placenta) är ett tillfälligt organ, som enbart finns i kroppen hos däggdjur av honkön under graviditet.Lithopedion: En lithopedion (från grekiskans lithos, sten, och pais, barn, på engelska även kallat stone baby) är ett ytterst ovanligt fenomen som innebär att ett större foster som avlider i livmodern blir kalcifierat för att skydda modern från förruttnelsen om det inte stöts ut. Följden blir ofta att modern bär på det stenhårda, "mumifierade", liket för resten av livet.Äggreserv: Äggreserv är de med åldern minskande antalen äggfolliklar en kvinna har i äggstockarna, vilka kan utvecklas till fruktsamma ägg vid ägglossning. Äggreservens storlek korrelerar något med kvinnans ålder men beror också på individuella förutsättningar.Födelsevikt: Födelsevikt är vikten en nyfödd har direkt efter förlossningen. Vikten hos ett fullgånget foster påverkas av en rad faktorer, däribland endokrin status hos modern, moderns vikt och ålder.GraviditetshypertoniDecidualcell: Decidualceller är differentierade epitelceller från livmodern som bildas som svar på progesteron och embryonalt chorionic gonadotropin. Det får epitelcellerna att börja utsöndra näringsämnen som det tidiga embryot kan livnära sig på fram till implantationen fullföljts.Regeringen Nordli: Regeringen Nordli var en norsk Arbeiderparti-regering som tillträdde den 15 januari 1976 och satt till 4 februari 1981. Statsminister var Odvar Nordli och utrikesminister var Knut Frydenlund.FosterdiagnostikGonadotropiner: Gonadotropiner är en grupp peptidhormoner som stimulerar könskörtelfunktionen. En del gonadotropiner bildas i adenohypofysen, och andra i placenta.Livmoderslemhinna


tidig graviditet

  • Uppläggen är i princip likartade mellan olika landsting och innebär att barnmorskan i tidig graviditet gör en individuell riskbedömning utifrån medicinska och psykosociala riskfaktorer. (lakemedelsboken.se)
  • Enstaka doser av ett tänkbart fosterskadande läkemedel i tidig graviditet innebär oftast inte att kvinnan rekommenderas att avbryta graviditeten. (lakemedelsboken.se)
  • Du kanske redan har gissat från vissa tidig graviditet tecken, men nu är det dags att förstå de olika stadierna av graviditeten, kommer effekterna har var på din kropp och hur ditt barn kommer att utvecklas under de kommande nio månaderna. (solapo.com)

kvinnan

  • Det är, graviditet indikerar en graviditet medan kvinnan i fråga inte är gravid. (jackabacon.com)
  • En av de viktigaste faktorerna för en bra graviditet är att kvinnan får i sig tillräckligt med näringsämnen, behovet av näringsämnen ökar också under graviditeten. (9manader.nu)

Kvinnor

  • Och det finns många fall av kvinnor som blivit mer hälsosamma och lärt sig mer om att ta vara på sig själv efter att ha genomgått en graviditet. (jumpingfreaks.se)
  • Det är dock viktigt att veta att graviditet påverkar olika kvinnorolika sätt och ingen graviditet är identisk med en annan. (jumpingfreaks.se)

graviditetstest

  • Ägglossning & Graviditet RFSU Graviditetstest testa tidigt 1 st. (melipillar.com)