Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.DräktighetUtomkvedshavandeskapGraviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).Graviditetstal: Förhållandet mellan antalet graviditeter (inkl. levandefödslar, dödfödslar och missfall) och medeltalet av kvinnor i fertil ålder i en population under en given tidsperiod.Graviditet, tredje trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 29 t o m vecka 42 av havandeskapet (dagarna 197 - 294).Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl: Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Graviditetstrimestrar: De tre tremånadersperioderna av en normal graviditet.Graviditetstester: Tester som indikerar om en kvinna är gravid eller inte.Flerbördsgraviditet: Havandeskap med två eller fler foster samtidigt.Komplement 2: Den tredje komponenten i komplementreaktionsföljden. Den är ett betaglobulin med molekylvikt 117 000, har en koncentration i serum på 30 mikrogram/ml och en sedimentationskoefficient på 4. Komplement 2 aktiverar C3.TubargraviditetGraviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).Graviditetskomplikationer, tumörer: Tumörer som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående cancersjukdom.TonårsgraviditetGraviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Missfall: Utdrivning av foster före fullgången graviditet utan avsiktligt ingripande.Graviditetsproteiner: Proteiner som produceras av den gravida kvinnans organ eller moderkaka. Sådana proteiner kan vara graviditetsspecifika (dvs att de endast förekommer under graviditeten) eller graviditetsassocierade (kan förekomma antingen under graviditeten eller i samband med t ex hormonbehandling eller vissa tumörsjukdomar).Graviditet, oplaneradHögriskgraviditetGraviditet, oönskad: Oplanerad graviditet, oönskad av föräldrarna.FosterålderPseudohypoparatyreosGraviditet, överburen: Graviditet som varar längre än den normala tiden. Hos människa blir detta tiden efter dag 294 av havandeskapet.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.HavandeskapsförgiftningPregnancy, TwinModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Abort, framkallad: Avsiktlig borttagning av foster från livmoder med en av ett flertal tillgängliga tekniker.BukhålegraviditetLivmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Graviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.GraviditetsupprätthållandeUltraljudsundersökning av fosterEmbryo ImplantationEmbryoöverföringPrenatal vårdProvrörsbefruktning: En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.Moder-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.ParitetPrenatal exponering, sena effekterFödelseviktFlerbördsgraviditet, reduktion avModerns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.Graviditetshypertoni: Ett tillstånd hos gravida kvinnor, med förhöjt systoliskt (>140 mm Hg) och diastoliskt (>90 mm Hg) blodtryck, uppmätt vid åtminstone två tillfällen med 6 timmars mellanrum. Högt blodtryck är en komplikation i 8-10% av alla graviditeter, oftast efter den 20. graviditetsveckan. Graviditetshypertoni kan delas in i ett flertal breda kategorier, beroende på komplexitet och tillhörande symtom, som t ex ödem, proteinuri, kramper, blodlevringsstörningar och bristande leverfunktioner.Kejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Hämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.ProgesteronFör tidig födelseBarnlöshet hos kvinnor: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en kvinna att befruktas.Missbildningar, läkemedelsframkallade: Medfödda missbildningar orsakade av läkemedel, läkemedelsmissbruk eller exponering i samband med läkemedelstillverkning. Termen utesluter missbildningar efter exponering för miljögifter.Mjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.FosterutvecklingDecidua: Livmoderslemhinnan (endometriet) under graviditet. Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Biotin: Hexahydro-2-oxo-tieno(3,4-d)imidazol-4-pentansyra. Tillväxtfaktor som finns i ytterst små mängder i alla levande celler. Bundet till proteiner och polypeptider förekommer det dock rikligt i lever, nju rar, bukspottkörteln, jäst och mjölk. I tumörvävnad förekommer förhöjda halter av biotin. Värkarbete, för tidigtMedfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.TvillingarFosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. KoriongonadotropinGraviditetsdiabetes: Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).Abort, terapeutisk: Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.TrofoblasterMissfall, återkommande: Tre eller flera på varandra följande spontana missfall.Prospektiva studierAbortframkallande medel, icke-steroida: Icke-steroida kemiska föreningar med abortframkallande egenskaper.Konstgjord befruktning: Införande av sädesceller i vaginan på konstgjord väg för att åstadkomma befruktning.Förlossning: Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.Fostrets sjukdomarBarnsängssjukdomarLivmoderslemhinna: Den slemhinna som täcker livmoderhålans insida och reagerar på hormonverkan under menstruationscykeln och graviditet. Slemhinnan genomgår cykliska förändringar som är typiska för menstruation. Efter befruktning utgör den stöd åt det växande embryot.Intracytoplasmatisk spermieinjektion: En metod för konstgjord befruktning, genom mikroinjicering av en enda livsduglig sädescell i ett frilagt ägg. Metoden används vanligen för att komma till rätta med lågt sädescellantal, låg rörlighet hos sädescellen, oförmåga att tränga in i ägget, eller andra tillstånd förknippade med manlig infertilitet.RiskfaktorerFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Barn med låg födelsevikt: Spädbarn med en födelsevikt av högst 2500 g. För spädbarn med en födelsevikt lägre än 1500 g finns termen "spädbarn med mycket låg födelsevikt".Vård i samband med fortplantningPlacentasjukdomarFostervatten: Vätska i amnionsäcken, i början av fosterutvecklingen producerad av amnion och senare av lungorna och njurarna. Den är till en början klar, men blir senare grumlig, och mot slutet av graviditeten vari erar mängden mellan 500 ml och 2000 ml.Barnlöshet: Nedsatt eller utebliven förmåga att få barn; sterilitet är absolut oförmåga att få barn.Gravida kvinnor: Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.DödfödselGraviditetsantal: Det antal graviditeter, fullbordade eller ofullbordade, en kvinna genomgått. Det skall skiljas från paritet, som avser antalet barn en kvinna fött.Tekniker för fortplantningshjälpHumant koriongonadotropin, beta-subenhet: Används som klinisk markör för tidig upptäckt av normal graviditet och bidrar i stor utsträckning till diagnosen av olika graviditetsanknutna sjukdomstillstånd, som t ex ektopisk graviditet, spontan a bort, hydatidmola, koriokarcinom eller Downs syndrom. Bestämning av denna markör är dessutom av stor hjälp under terapeutisk behandling av testikelcancer. Andra kliniska användningsområden kan vara so m markör för tumörer i blåsan, bukspottkörteln eller gallvägarna. Syn. S-b-hCG.FödandeKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Mödrars näringsfysiologi: Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.Retrospektiva studierOvulation InductionGraviditetstester, immunologiskaLevande födsel: Det att ett foster föds levande med hjärtslag eller andning, oberoende av fosterålder. Ett sådant nyfött barn kallas levandefött.Livmodermuskulatur: Den glatta muskulatur som bildar livmoderns ytterskikt och utgör större delen av organet.Abort, legal: Lagligt avbrytande av graviditet.PlacentacirkulationFödelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.Composite LymphomaTidsfaktorerMissfall, hotande: Vaginal blödning med eller utan smärta före 20. graviditetsveckan och utan utvidgning av livmoderhalsen. Tillståndet utgör en risk för missfall.Hydatidmola: Trofoblastisk hyperplasi i samband med normal graviditet, eller mola (druvbörd). Tillståndet kännetecknas av uppsvällda korionvilli och förhöjda nivåer av koriogonadotropin. Hydatidmolor eller druvbörd kan betecknas som fullständiga eller ofullständiga, beroende på allmän morfologi, histopatologi och karyotyp.Spädbarn, små för tiden: Barn med lägre födelsevikt än förväntat i förhållande till graviditetstiden.TrillingarLivmoderblödning: Blödning från blodkärl i livmodern, ibland yttrande sig som vaginal blödning.PlacentationCytokrom-B(5)-reduktasMödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Uterine ArteryAbortframkallande medel: Kemiska ämnen som avbryter graviditet.Fosterresorption: Fosterdöd och resorption av fostret vid någon tidpunkt efter organbildningen, dvs efter den 9 graviditetsveckan hos människor. Hit räknas inte resorption av embryot (embryodöd).Kontraceptivt beteende: Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.Gulkropp: Den gula, körtelliknande massa som bildas i äggstocken när en follikel brustit och släppt sin äggcell, och som avsöndrar progesteron.Estradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.Oocyte DonationKorionvilli: De trådlika kärlutskotten på korion (yttre fosterhinnan) som skjuter in i moderkakans struktur.Embryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.Moderns välbefinnande: Organiserade tjänster i samhället eller av andra aktörer med syfte att förbättra mödrars hälsa och välbefinnande.Graviditetskräkningar: Svårförhindrade kräkningar som börjar under tidig graviditet och som kan leda till dehydrering och viktnedgång.Estrus: Det stadium i östruscykeln hos andra däggdjurshonor än primater som representerar tiden för maximal sexuell mottaglighet och fertilitet. Syn. brunst.Fostervikt: Fostrets vikt i livmodern, vilken vanligtvis kan uppskattas mha beräkningar baserade på mätresultat från ultraljudsundersökning av fostret.Graviditetskramp: Krampdebut eller komaanfall hos patient med preeklampsidiagnos.Fostervattenprov: Perkutan punktion av livmodern genom buken under graviditeten för att få fostervatten för fosterdiagnostik.Familjeplanering: Program för födelsekontroll.Bandmask: En klass av segmenterade bandmaskar.Fosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Missfall, utebliven: Kvarhållande av dött foster i livmodern två månader eller längre efter dess död.Fallopian Tubes: Två högt specialiserade tuber av muskelvävnad som sträcker sig mellan livmodern och var sin äggstock. De fångar upp äggcellerna, och är den plats där könscellerna mognar och äggen befruktas. Frysförvaring: Förvaring av celler, vävnader, organ eller embryon i djupfrys (-70 gr C för korttidsförvaring, under -130 gr C för långtidsförvaring). För vävnadspreparat används frysförvaring eller frysfixering i syfte att bevara den befintliga formen, strukturen och kemiska sammansättningen hos materialets alla beståndsdelar. Som kylmedium används flytande kväve.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Hjässa-kokkyxlängd: Mätning i livmodern av fostrets längd från hjässa till svanskota. Längden anses vara ett säkrare mått på fostrets ålder än vikten. Medellängden mellan hjässan och kokkyx är vid födseln 36 cm.Stort foster: Komplikation till följd av flera olika tillstånd, inklusive diabetes mellitus och graviditet över tiden. Foster bedöms som stora när vikten överstiger 4000 g. Syn. fetal makrosomi.HELLP-syndrom: HELLP är förkortning för engelskans "hemolysis-elevated liver enzymes-low platelet count syndrome", ett preeklampsiliknande tillstånd med de symtom som omnämns i namnet. Svår blodtryckshöjning kan förekomma. Fosterövervakning: Fysiologisk eller biokemisk övervakning av fostret. Detta görs vanligtvis under värkarbetet, samtidigt med övervakning av livmoderaktiviteten. Fosterövervakning kan även göras prenatalt eller om modern genomgår någon operation.Födelsetal: Antalet födslar i en given population under en viss tidsperiod, t ex per 1000 invånare under ett år. Syn. nativitet.Sjukdomsöverföring, vertikalEstriol: En metabolit av östradiol och normalt den allra vanligaste östrogena metaboliten i urin. Under graviditeten producerar moderkakan stora mängder östriol. Det har också utvunnits ur växter. OvarySkengraviditetFårRökningMorgonsjuka: Illamående och kräkningar hos gravida kvinnor som oftast uppträder morgontid under de första 2-3 månaderna av graviditet. Svårartade, ihållande kräkningar under graviditeten kallas hyperemesis gravidarum.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Korion: Den yttre fosterhinnan.Estrous Cycle: Den period av cykliska, fysiologiska och beteendemässiga förändringar som ses hos honor av icke-primatdäggdjur med östrus. Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.LivmoderhalsFostrets livsduglighet: Fostrets förväntade förmåga att överleva efter födseln.Befruktning: Sammansmältningen av en sädescell och ett ägg till en zygot.Misoprostol: En syntetisk analog till naturligt prostaglandin E1. Den ger en dosberoende hämning av magsyra och pepsinutsöndring, och ökar slemhinnans motståndskraft mot skada. Placentaavlossning: Förtidig avlossning av moderkaka.Abort, eugenetisk: Framkallad abort på grund av möjliga fostermissbildningar.ViktökningMenstruationscykel: Tidsförloppet mellan början av en menstruationsblödning och början av nästföljande hos kvinnor och primathonor i fruktbar ålder. Menstruationscykeln regleras av endokrin samverkan mellan hypotalamus, hypofysen, äggstockarna och könsorganen. Cykeln delas genom ägglossningen in i två faser. Beroende på äggstockens endokrina tillstånd är där en follikulär och en gulkroppsfas. Beroende på livmoderslemhinnans reaktion delas menstruationscykeln in i en proliferationsfas och en sekretionsfas.Amning: Bröstmatning av ett barn.RelaxinPreventivmedel, kemiska: Kemiska preparat som hindrar eller minskar sannolikheten för befruktning.Spädbarnsdödlighet: Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.Kullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.OddskvotDowns syndrom: En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår mental efterblivenhet. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom. Syn. mongolism.Mödradödlighet: Dödlighet till följd av komplikationer under graviditet och förlossning i en given population.Barnlöshet hos män: Nedsatt eller utebliven förmåga hos en man att befrukta.Efrin-B2: Ett transmembranområde innehållande efrin med hög affinitet till EPHB1-, EPHB3- och EPHB4-receptorn. Efrin-B2 uttrycks i ett flertal vävnader hos vuxna. Under embryobildningen kan iakttas höga nivåer av efrin-B2 i prosencefalon, rombencefalon, somiter under utveckling, lemanlag och gälbågar.Moderns beteende: För en moder typiska beteendemönster.Bröstkörtlar hos djur: Mjölkkörtlar hos andra däggdjur än människan.NeuralrörsdefekterKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Befruktning, konstgjord, homolog: Konstgjord befruktning hos människa, där säd från kvinnans make används.Biokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.Socioekonomiska faktorerBlastocysta: Syn. blastula. Däggdjursembryot efter morulastadiet, då det består av en trofoblastomsluten hålighet innehållande en cellmassa som utvecklas till embryonalplattan.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Fortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Fertilitetsmedel för kvinnor: Preparat som ökar kvinnors förmåga att bli befruktade.Livmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.Livmodersammandragning: Sammandragning av livmodermuskeln.Läkemedelstillförsel i slidan: Införande av läkemedel i slidan för behandling av lokala infektioner, tumörer, eller för att påskynda värkar. Dosformerna kan inkludera behandlade pessar, sköljvätskor och suppositorier.Menstruation: Den periodiska avstötningen av livmoderslemhinnan och därmed sammanhängande menstruationsblödning under menstruationscykeln hos människor och primater. Menstruationen beror på sjunkande halt cirkulerande progesteron och inträder sent i gulkroppsfasen, närApgarpoäng: Ett numeriskt uttryck för ett nyfött barns fysiska tillstånd, vanligen bedömt vid en minuts ålder. Poängen är summan av de poäng som ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudf ärg. Utvärderingssystemet är uppkallat efter den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar (1909-1974).PrevalensGraviditetsassocierad plasmaprotein-ARiskKorionbiopsi: En metod för diagnos av fostersjukdomar genom provtagning av korionvilliceller i moderkakan för DNA-analys, påvisande av bakterier, halt av ämnesomsättningsprodukter osv. Fördelen framför fostervatten sprov (amniocentes) är att metoden kan användas under den första trimestern.Fäder: Hanföräldrar, hos såväl människor som djur.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Värkarbete, framkallat: På konstgjord väg framkallade livmodersammandragningar, avsedda att sätta igång förlossningsvärkar och utdrivning av fostret.NormalvärdenKlomifen: Ett stilbenderivat med funktion antingen som partiell östrogenagonist eller som fullständig östrogenantagonist, beroende på målorganet. Det antagoniserar östrogenreceptorn och sätter därmed igång eller ökar ägglossningen hos anovulatoriska kvinnor.Förlossningens början: Början av förlossningsvärkarna, med regelbundna och tilltagande livmodersammandragningar och vidgning av livmoderhalsen.FortplantningsbeteendeSjukdomar hos nyfödda: Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".Fostervattenavgång, för tidig: Bristning av fosterhinnorna innan värkarna börjat.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.ProlaktinPolyhydramniosHjärtfrekvens hos foster: Den normala hjärtfrekvensen hos fostret före födseln ligger i intervallet 120 till 160 slag per minut.Spiraler: Preventivmedel som placeras i livmoderbotten, med en sträng ned genom livmoderhalsen.Embryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.

*  Berätta om graviditet | Unionen

Berätta om graviditet. Som arbetstagare har du ingen skyldighet att informera din arbetsgivare om att du är gravid förrän du ...
https://unionen.se/rad-och-stod/beratta-om-graviditet

*  Föräldraskap/Graviditet - Teaterförbundet för scen och film

Föräldraskap/Graviditet. Föräldraskap/Graviditet. När du blivit förälder har du rätt att vara ledig och få ekonomisk ersättning ... Graviditet/Havandeskapspenning. Om ditt arbete innebär fysiska påfrestningar, som du på grund av graviditeten inte orkar med, ... Havandeskapspenning kan du få i slutet av din graviditet, från och med 60 dagar innan till och med 11 dagar innan beräknad ...
teaterforbundet.se/faktabanken/trygghet/foraldraskapgraviditet/

*  Vi Föräldrar - om barn, föräldraskap och graviditet - Vi Föräldrar

Alkohol och graviditet, amning och allergi, salt till bebisar … När myndigheter säger en sak, och enstaka forskningsrön, böcker ... Just nu håller på med en serieroman om sin graviditet. Nu kan du smygläsa utdrag exklusivt här på Vi Föräldrar. ...
viforaldrar.se/shopping

*  Rebecka Lindström - Graviditet

i Allmänt, Bebis, Graviditet; Torsdag den 29:e juni 2017 vaknade jag upp av mig själv runt 8-tiden på morgonen. Jag åt min ... i Allmänt, Bebis, Graviditet; Nu är jag inte längre gravid med min son. Möjligt att det är amningshormonerna, men det känns ... i Allmänt, Graviditet, Listor; Här kommer min gravidlista! Listan kommer från UnderbaraClaras blogg och jag har ändrat lite på ...
rebeckalindstrom.se/category/graviditet.html

*  Träning efter graviditet - BakingBabies

Träning efter graviditet Läsarfråga: 'Jag födde mitt första barn för 4 månader sen. Jag fick en grad 2-bristning som behövde ... Träning efter graviditet. Läsarfråga:. "Jag födde mitt första barn för 4 månader sen. Jag fick en grad 2-bristning som behövde ... Jag är gravid ,v24, med min första graviditet. Jag har läckt lite från och till sedan v11. Har varit och undersökt det så det ... Här finns en inläggsserie om bäckensmärta efter graviditet. Träning och rädsla. Jag vet inte om detta vuxit, men jag upplever ...
bakingbabies.se/2017/06/29/traning-efter-graviditet/

*  Emma - Om min graviditet

Så kanske att Cola är mitt enda craving denna graviditet, vi får se vad som händer tills november helt enkelt. ...
jaghonhenne.blogg.se/2017/july/om-mig.html

*  Graviditet och missbruk - PDF

Kapitel 7 Graviditet och missbruk Föreläsare doktor Ihsan Sarman RIS GIR Text/bild/layout: Kia Benroth Riktlinjer I Samverkan ... Graviditet VT 2011 AÅ 9 maj 2011 Annika Åhman annika.ahman@kbh.uu.se Hälsoaspekter av graviditet på mor och barn ... Alkoholintag under graviditet! Alkoholintag under graviditet! Vilka effekter riskerar fostret att drabbas av och vilka ... Graviditet och alkohol Missbruk - Riskbruk Graviditet och alkohol Missbruk - Riskbruk Socionomprogrammet C-uppsats Författare: ...
docplayer.se/3307796-Graviditet-och-missbruk.html

*  Bäckensmärta efter graviditet-arkiv - BakingBabies

I den här kategorin hittar du inlägg om bäckensmärta efter graviditet och förlossning. Varför går inte besvären över? ... Bäckensmärta efter graviditet Bäckensmärta som inte försvunnit efter graviditeten? ... Bäckensmärta efter graviditet, Bäckensmärta under graviditet. Symfyssmärta och symfysruptur. september 12, 2017 / miadfernando ... Bäckensmärta efter graviditet, Bäckensmärta under graviditet, Feminism. Smärtspiralen vid bäckensmärta. maj 26, 2017 / ...
bakingbabies.se/category/fysioterapi/backensmarta-efter-graviditet/

*  Stardusts blogg: Graviditet i narkomanvård

Alkoholmissbruk under graviditet kan leda till fetalt alkoholsyndrom och andra svåra skador på barnet.[2] Rökning är också ... Sammantaget tyder detta på att buprenorfin har klara fördelar jämfört med metadon under graviditet.. Till följd av de ... Det är viktigt att förstå vad alternativet till en graviditet med läkemedelsbehandling innebär. Barn som föds av ... Graviditet under metadonbehandling eller buprenorfinbehandling, alltså. Referenser inom [hakparenteser] återfinns i ...
stardustsblogg.blogspot.com/2011/03/graviditet-i-narkomanvard.html?showComment=1373243317044

*  ROSAMARTINA] ♥ - Flytt, graviditet och vardagen

Flytt, graviditet och vardagen. Vi packade flyttkartongerna och lämnade höghuset för radhus. Åttonde våningen mot markplan. ...
rosamartina.blogg.se/2013/april/flytt-graviditet-och-vardagen.html

*  Sex Under Graviditet Ställningar Gratis Sex Dejt

Att ha sex under graviditeten påverkar inte barnet i magen. Oberoende Ställning Och Gratis Chatt Utan Registrering Gratis Dejting Pa Kuk Pa. gratis dejting på mobilen telia Senaste frågorna i kategorin Vaginalsex När dessa försvinner kommer den vanliga konventionen fram om att sex är lite syndigt . Sen under en 3års period hade jag 3engångsligg med olika tjejer, alla 3 med kondom och Dels på förspel men också kanske olika ställningar i själva sexet?. Sex under graviditeten kan vara ett orosmoment för många par. Missionärsställningen kan kännas obehaglig och vara rentav farlig sent i. Jag blir så förvirrad över alla åsikter som alla har om sex. någon säger "nej dejtingsidor i finland emot Besvarad av: dejta online gratis lagligt, 15 Nov , eller absolumentdeco.eu typ är vanligast jätte pinsamt för jag vet knappt nån ställning. dejtingsidor under 18 years Besvarad av: nätdejting inga svar značení, 13. Tonårsstjärnan ska ha haft sex med en prostituerad kvinna som ...
absolumentdeco.eu/vuxen-dating-falkenberg/sex-under-graviditet-staellningar-gratis-sex-dejt

*  Mat under graviditeten - Allmänna råd och tips - Gravid iFokus

Mat under graviditeten - Här får du lite tips på sådant som är bra att äta och bra att undvika under graviditeten. Några v...
gravid.ifokus.se/articles/5161951ece12c42f48001029-mat-under-graviditeten

*  Om blödningar vid graviditet - Artiklar - Gravid iFokus

Om blödningar vid graviditet - Ibland har man oturen att drabbas av blödningar under sin graviditet, något som är starkt förknip...
gravid.ifokus.se/articles/54e4a19fce12c455e300033a-om-blodningar-vid-graviditet

*  Gravidbloggar -bloggar om graviditet | Gravidbloggar.se

Gravidbloggar och mammabloggar samlade på ett ställe. Alla som är intresserade av att läsa om graviditet och om att vara förälder till unga barn får här sitt lystmäte.
gravidbloggar.se

*  Håll dig frisk under graviditeten | Mathygien | Dettol

Följ våra hygienråd genom alla stadier av graviditeten för att undvika förkylningar, influensa och matförgiftningar. Få även tips mot graviditetsillamående.
dettol.se/your-family/pregnancy/staying-healthy-during-pregnancy/

*  Graviditeten vecka 36

Beräkningar av graviditeten vecka 36Beräknad förlossningsdag: 11/03/2012Barnet blev till: 02/11/2012Du är i vecka: 36ve
3barnsmamma.bloggplatsen.se/2012/10/10/8793760-graviditeten-vecka-36/

*  GeddFish ♥: maj 2012

Ödet, krig och förlust för Mariam och Laila samman, två generationers kvinnor med olika syn på kärlek och familj. Bortgifta med samma man. Och medan de uthärdar det ständigt upptrappade våldet omkring dem, i hemmet såväl som på Kabuls gator, kommer de allt närmare varandra. De blir som systrar, som mamma och dotter för varandra, och deras starka vänskap kommer till sist att förändra inte bara deras liv, utan även den kommande generationens liv. " ...
gerd-geddfish.blogspot.se/2012/05/

*  Nämen fy fan - ta och skjut mig !!

Jag har läst mig till att trötthet kan framkalla depression. Det tror jag verkligen kan vara sant. När jag hela tiden är så trött, krävs det verkligen en positiv tanke för att kunnajobba vidare. Kunna ha tusen projekt i luften och handskas med en familj med barn. Säga vad man vill, men nog är det kvinnor som roddar en familj utan tvekan. Jag tror också att en av anledningarna till att jag är trött är att jag uppfattar precis allt. Nu menar jag allt. Pelle brukar säga att jag är så jävla nyfiken, men tvärtom. Jag är förmodligen den som är minst nyfiken - jag råkar bara uppfatta allt. Jag snappar upp allt och kan inte sålla. Allt ska gå igenom mitt huvud och sedan funderas på. Lösas. Uppfinna. Göra. Kanske är det därför jag är trött. Jag tror möjligen att mamma kan ha samma syndrom för hon är också alltid trött ...
kixvix.blogg.se/2010/june/

*  Ali - Allahs lejon - Bahlool

Efter sin fars martyrskap höll, Hassan son till Ali, ett tal i vilket han sade: "Oh folk, igår lämnade en hederlig man oss och rusade till nästa liv, han var ojämförbar bland historiens hjältar och framtida generationer, kommer att misslyckas med att förstå honom. För varje gång Profeten Muhammed skickade honom ut att möta fienden, så följdes han av Ängeln Gabriel på sin högra sida och ängeln Michael på sin vänstra och han kom inte tillbaka från slagfältet tills han hade uppnått seger. (2) ...
bahlool.se/2009/10/18/ali-allahs-lejon/

*  Andra veckan: "Häromdagen grillade jag pannkakor" (och 10 tips om köksplanering...

Torktid är ett begrepp att hata. Men arbetet med köket i Bandhagen går framåt. Läs om det och familjens tips för hur du planerar ett nytt kök och förbereder dig för en köksrenovering.
blog.puustellimiinus.se/koksrenovering/andra-veckan-farg-golv-och-en-lektion-i-koksplanering

*  Så skadar rökningen nyfödda | Aftonbladet

Även några få cigaretter under graviditeten kan ge barnet beteendeförändringar. Skadorna liknar de som bebisen får om mamman använder droger, menar amerikanska forskare.
aftonbladet.se/wendela/familj/article10369530.ab

*  Vad s gs djurhonorna vara under tiden mellan befruktning och f rlossning?

Graviditet kallas det tillst nd hos kvinnan som uppst r n r en av hennes ggceller befruktas av en manlig s descell och utvecklas till ett embryo och sedan
quizstone.se/q/vad_sags_djurhonorna_vara_under_tiden_mellan_befruktning_och_forlossning/

*  Köp Boob Amningstopp med kort ärm Svart (M) på babyland.se

Topp med dubbelfunktion för graviditet och amning. Rundringad hals och kort ärm. Ett oumbärligt basplagg i garderoben då du ammar.
babyland.se/boob-amningstopp-med-kort-aumlrm-svart-medium_2505

Graviditetstest: Med hjälp av ett graviditetstest kan en graviditet fastställas eller uteslutas. Tester för hemmabruk finns tillgängliga att köpa i butiker och på apotek och är relativt enkla att utföra på egen hand.Moderkaka: Moderkakan (lat. placenta) är ett tillfälligt organ, som enbart finns i kroppen hos däggdjur av honkön under graviditet.Lithopedion: En lithopedion (från grekiskans lithos, sten, och pais, barn, på engelska även kallat stone baby) är ett ytterst ovanligt fenomen som innebär att ett större foster som avlider i livmodern blir kalcifierat för att skydda modern från förruttnelsen om det inte stöts ut. Följden blir ofta att modern bär på det stenhårda, "mumifierade", liket för resten av livet.Äggreserv: Äggreserv är de med åldern minskande antalen äggfolliklar en kvinna har i äggstockarna, vilka kan utvecklas till fruktsamma ägg vid ägglossning. Äggreservens storlek korrelerar något med kvinnans ålder men beror också på individuella förutsättningar.Födelsevikt: Födelsevikt är vikten en nyfödd har direkt efter förlossningen. Vikten hos ett fullgånget foster påverkas av en rad faktorer, däribland endokrin status hos modern, moderns vikt och ålder.GraviditetshypertoniDecidualcell: Decidualceller är differentierade epitelceller från livmodern som bildas som svar på progesteron och embryonalt chorionic gonadotropin. Det får epitelcellerna att börja utsöndra näringsämnen som det tidiga embryot kan livnära sig på fram till implantationen fullföljts.FosterdiagnostikGonadotropiner: Gonadotropiner är en grupp peptidhormoner som stimulerar könskörtelfunktionen. En del gonadotropiner bildas i adenohypofysen, och andra i placenta.Livmoderslemhinna


barn


 • 2 Ihsan Sarman, Graviditet och missbruk Kapiitell 7 av 8 ur Natiionelllla riiktlliinjjer för miissbruks-- och beroendevård Ihsan Sarman blev intresserad av ämnet då han i sitt yrke kom i kontakt med ett litet nyfött barn som krampade. (docplayer.se)
 • Första steget 1 Planera för en graviditet Rådgör med din läkare när det känns aktuellt att skaffa barn. (docplayer.se)
 • Gravidbloggar.se är en webbplats där du kan hitta och följa bloggare som skriver om sin graviditet och / eller sina barn. (gravidbloggar.se)

gravid


 • Jag är gravid ,v24, med min första graviditet. (bakingbabies.se)
 • Detta är en vanlig bov i dramat där kvinnan har missat hon är gravid förrän hon är en bra bit in i sin graviditet. (ifokus.se)

graviditeten


 • 6 Adoption 7 2 Graviditeten 7 Positivt graviditetstest 7 Glukoskontroll 7 Insulinbehov 8 Sjukdom under graviditet 9 Kost 9 Viktuppgång 10 Blodtryck 10 Besök på polikliniken och mödravårdscentralen 10 Uppföljning av fostret 11 Diabetes och ärftlighet 12 Alkohol och tobak 12 3 Förlossning 13 Planerad förlossning 13 Blodsocker under och efter förlossningen 14 Barnets blodsocker 14 4 Hem med barnet 14 När? (docplayer.se)
 • Bästa sättet att försäkra sig om en riskfri graviditet är att se till att glukoskontrollen (den metabola kontrollen) är bra när graviditeten är ett faktum. (docplayer.se)

innan


 • Havandeskapspenning kan du få i slutet av din graviditet, från och med 60 dagar innan till och med 11 dagar innan beräknad förlossning. (teaterforbundet.se)

samband


 • Det rör sig om en kort forskningsöversikt om graviditet i samband med läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende (LARO). (blogspot.com)

viktigt


 • Det är viktigt att förstå vad alternativet till en graviditet med läkemedelsbehandling innebär. (blogspot.com)
 • 6 Fostrets hälsa Det är extra viktigt att planera en graviditet eftersom dålig glukoskontroll i början av en graviditet ökar risken för fostermissbildningar. (docplayer.se)

Positivt


 • Ofta får man då köra på uteslutningsmetoden, dvs positivt graviditetstest men ingen synlig graviditet i livmodern. (ifokus.se)

fostret


 • Han har sedan många år tillbaka intresserat sig för påverkan av olika missbruksdroger på fostret under graviditet. (docplayer.se)

finns


 • Det finns nästan ingen vetenskaplig dokumentation av användning av långverkande insulin glargin (handelsnamn Lantus) under graviditet. (docplayer.se)

liknande


 • Här svarade jag på ett liknande resonemang om rädsla för träning efter graviditet. (bakingbabies.se)

helt


 • Så kanske att Cola är mitt enda craving denna graviditet, vi får se vad som händer tills november helt enkelt. (blogg.se)

gratis


 • Ca 10 besök Medicinskt och psykosocialt omhändertagande Lättillgängligt, kostnadseffektivt och gratis Barnmorskan har ansvar för vårdåtgärder vid normal graviditet, förlossning och barnsängstid. (slideplayer.se)