Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Glutationtransferas: Ett enzym som katalyserar tillägg av alifatiska, aromatiska eller heterocykliska radikaler, liksom även epoxider och arenoxider, till glutation. Bindningen sker vid svavelatomen. Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Glutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Glutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.Glutationsyntas: Ett av enzymerna som är verksamma i gammaglutamylcykeln. Det katalyserar syntesen av glutation från gammaglutamylcystein och glycin i närvaro av ATP, varvid bildas ADP och ortofosfat. EC 6.3.2.3.Butioninsulfoximin: En syntetisk aminosyra som ger glutationtömning genom att irreversibelt hämma gammaglutamylcysteinsyntetas. Hämmandet av detta enzym är ett kritiskt steg i glutationbiosyntesen. Det har visat sig stop pa det proliferativa svaret hos humana T-lymfocyter och makrofagaktivering.Glutation-S-transferas piGlutamat-cysteinligas: Ett av enzymerna i gammaglutamylcykeln. Det katalyserar syntesen av gammaglutamylcystein från glutamat och cystein i närvaro av ATP, varvid bildas ADP och ortofosfat. EC 6.3.2.2.Dinitroklorbensen: Ett hudirriterande ämne som kan orsaka såväl primär som allergisk dermatit (hudinflammation). Kontaktreaktioner mot dinitroklorbensen (DNCB) har använts som mått på cellulär immunitet. DNCB används även som reagens för påvisning och bestämning av pyridinföreningar.Oxidativ stressMetioninsulfoximinAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Oxidation-reduktionSulfhydrylföreningarSelenKatalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.MaleaterLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.Gammaglutamyltransferas: Ett enzym, ibland benämnt GGT, som spelar en huvudroll vid syntes och nedbrytning av glutation, en tripeptid med skyddande effekt i cellerna. Det katalyserar omvandlingen av gammaglutamyldelen till en mottagaraminosyra.PeroxiddismutasVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Reaktiva syreradikalerCystin: En dimerisk, icke-essentiell aminosyra med kovalent bindning som bildas genom oxidation av cystein. Två cysteinmolekyler kopplas ihop med en disulfidbrygga, varvid cystin bildas.Malondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.GlutaredoxinerPyrrolidonkarboxylsyraAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Thiobarbituric Acid Reactive SubstancesOxidanterDiamid: Ett sulfhydrylreagens som oxiderar sulhydrylgrupper till disulfidform. Det är ett ämne med strålningsretande effekt på bakterie- och däggdjursceller.Metabol avgiftning, läkemedel: Minskning av ett läkemedels eller annan kemisk substans farmakologiska aktivitet eller toxicitet i en levande organism, vanligen genom enzymatisk verkan. Processen omfattar sådan ämnesomsättning som ökar ämnets löslighet så att en snabbare utsöndring via njurarna kan ske.C-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.PeroxiderEtakrynsyra: En förening som hindrar symport av natrium, kalium och klorid främst i Henles slynga, men även i de proximala och distala kanalerna. Denna farmakologiska verkningsmekanism leder till utsöndring av dessa joner, ökad urinavgång och minskning av extracellulär vätska. Preparatet har klassats som ett loop-diuretikum.Lipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade fettsyror i cellen med molekylärt syre. Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och därmed membrandefekter. De förorsakar därför en rad toxiska effekter in vivo, och produktion av lipidperoxider räknas som en patologisk process i biologiska system.Tertiär-butylhydroperoxidS-nitrosoglutationTioredoxinerHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.PeroxidaserSubstratspecificitetLaktoylglutationlyas: Ett enzym som katalyserar samomvandlingen av metylglyoxal och laktat, varvid glutation tjänar som koenzym. EC 4.4.1.5.Tioredoxin-disulfidreduktasAldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.Cytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.Proteindisulfidreduktas (Glutation)NADPDisulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Ditiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.Acetaminofen: Smärtstillande, febernedsättande derivat av acetanilid. Det har svaga antiinflammatoriska egenskaper och används som ett vanligt smärtstillande medel, men kan orsaka skador på lever, blodceller och nj ure.OxidoreduktaserBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Råttor, WistarDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.SelenproteinerSelenious AcidRåttor, Sprague-DawleyRenhållare, fria radikalerAntimetaboliter: Läkemedel som kemiskt liknar naturliga metaboliter, men som skiljer sig tillräckligt för att störa den normala metaboliska processen.Rekombinanta fusionsproteinerCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.OrganoselenföreningarFria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Råttor, inavlade stammarBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Biotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.CellinjeReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.NF-E2-relaterad faktor 2Isotiocyanater: Organiska föreningar med den generella formeln R-NCS.RNA, budbärarVitamin EProteinbindningEtylendibromid: Ett effektivt markbesprutningsmedel, insektsmedel och medel mot parasitmaskar. Det orsakar svår hudsveda och irritation i ögonen och andningsvägarna. Långvarig inandning kan ge upphov till levernekros. Medlet ingår även i bensin. Andra medel i samma grupp har orsakat lever- och lungtumörer hos gnagare. Enligt Annual Report on Carcinogens (NTP 85-002, 1985) måste 1,2-dibrometen anses ha cancerframkallande verkan.NatriumselenitButylerad hydroxianisol: Blandning av 2- och 3-tert-butyl-4-metoxifenoler som används som antioxidant i livsmedel, kosmetika och läkemedel. Syn. BHA.SelencysteinGlukosfosfatdehydrogenas: Ett NADP-enzym (glukos-6-fosfat-1-dehydrogenas) som katalyserar följande reaktion: D-glukos-6-fosfat + NADP+ = D-glukono-1,5-lakton-6-fosfat + NADPH + H+. Brist på enzymet leder till svår hemolytisk anemi. EC 1.1.1.49.Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Rekombinanta proteinerMetylenklorid: Ett klorerat kolväte som använts för inhalationsnarkos och som har narkotisk verkan vid höga koncentrationer. Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.NitrosföreningarTidsfaktorerEnzyminduktionSekvenshomologi, aminosyraNAD(P)H-dehydrogenas (Kinon)Aflatoxin B1: 6aR-cis-2,3,6aalfatetrahydro-4-metoxycycklopenta(c)furo(3´,2´:4,5)furo(2,3-h)(1)benzopyran-1,11-dion. Ett kraftigt levertoxiskt och leverkarcinogent mykotoxin från Aspergillus flavus. Det är dessutom mutagent, teratogent och orsakar nedsatt immunitet hos djur. Dipeptider: Peptider uppbyggda av två aminosyraenheter.Selenprotein PKarbonylering, proteinDrug-Induced Liver InjuryXenobiotikaKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.Brombensener: Bensenderivat, där en eller fler väteatomer på bensenringen ersatts av bromatomer.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.MerkaptoetanolNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.BensenderivatSulfobromftaleinMultiresistensassocierade proteiner: En sekvensbesläktad underfamilj av ABC-bärare som aktivt transporterar organiska ämnen. Trots att proteinerna betraktas som bärare av organiska anjoner har en underordnad grupp av proteiner i denna familj visat sig förmedla resistens mot neutrala organiska läkemedel. Deras cellulära funktioner kan ha klinisk betydelse för kemoterapi, eftersom de transporterar en rad olika antitumörmedel. Råttor, inavlade F344Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.SvavelaminosyrorVäxtextraktPeroxiredoxinerBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.FytokelatinerEnzymhämmarePolymorfism, genetiskIsoxazoler: Azoler med ett syre och ett kväve intill varandra i 1,2-positionerna, till skillnad från oxazoler, som har kväve i 1,3-positionerna.Amitrol: Ett icke-selektivt, translokerat växtgift för bruk efter sådd. Kan vara karcinogent. Det hämmar irreversibelt katalas, och skadar därmed också peroxisomaktiviteten.SulfhydrylreagensKadmium: Grundämne med kemiskt tecken Cd, atomnummer 48 och atomvikt 114. Det är en metall som vid förtäring kan ge upphov till kadmiumförgiftning.Tumörceller, odladeCytokrom P-450 CYP2E1: Ett polymorft enzym som aktiverar cancerframkallande N-nitrosaminer, bensen, uretan och andra föreningar med låg molekylvikt. Det induceras av etanol och metaboliserar alkohol. Det används experimentellt för att studera effekterna av etanolbruk och -abstinens med hjälp av enzymmarkörer som t ex N-nitrosodimetylamindemetylas. EC 1.5.99.-.Läkemedelsresistens: Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.TiazolidinerPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Vitamin K3Metionin: En svavelhaltig, essentiell aminosyra av betydelse för många kroppsfunktioner. Den bildar tungmetallkelat.Cancerframkallande ämnenAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.PyroglutamathydrolasTioredoxinreduktas 1Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Leukotrien C4: Konjugatet av leukotrien A4 och glutation. Det är den dominerande arakidonsyrametaboliten i såväl makrofager och mänskliga mastceller som antigenaktiverad lungvävnad. Det stimulerar slemutsöndring i lungorna och ger sammandragning av glatt muskelvävnad, även en del glatt kärlmuskulatur.TiocyanaterMasspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Levertumörer, experimentella: Experimentellt framkallade tumörer i levern.RiboflavinbristCysteamin: Ett strålskyddsmedel som oxiderar i luft och bildar cystamin. Det ges intravenöst eller oralt mot strålsjuka. Bitartratet har använts för oral behandling av nefropatisk cystinos.AkroleinTioktacidEtylmaleimid: Ett sulfhydrylreagens med utbredd användning i experimentella, biologiska studier.ParakvatSelenföreningarDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Dehydroaskorbinsyra: Den reversibelt oxiderade formen av askorbinsyra. Den utgör laktonet av 2,3-diketogulonsyra och motverkar C-vitaminupptag hos människa efter oral tillförsel.Metabol avgiftning, fas II: Konjugering av exogena substanser med olika hydrofila föreningar för bildande av vattenlösliga ämnen som kan utsöndras i urin. Fas 2-modifieringar omfattar glutation, acylering och aminering. Till fas 2-enzymerna hör glutationtransferas och glukuronosyltransferas. Dessa fas 2-reaktioner bryter ned reaktionsprodukterna från fas 1.Aminosyretransportsystem y+SvavelSelenmetioninProteinerDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.HydrokinonerKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Växtgifter: Bekämpningsmedel mot oönskad vegetation, ogräs osv.Ditionitrobensoesyra: Ett standardreagenspreparat för bestämning av reaktiva sulfhydrylgrupper med absorbansmätning. Det används ffa för bestämning av sulfhydryl- och disulfidgrupper i proteiner. Den färg som framträder beror på bildandet av en tioanjon, 3-karboxyl-4-nitrotiofenolat.Kloranil: Ett kinonbaserat svampmedel för behandling av utsäde och lövverk.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.SyrgasNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.SkyddsmedelKarmustin: Ett ospecifikt, alkylerande cellcykelfasantitumörmedel. Det används vid behandling av hjärntumörer och en del andra elakartade cancerformer. Enligt "Fourth Annual Report on Carcinogens" (1985) kan med let antas vara karcinogent.SekvensinpassningBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Galla: En emulgerande substans som produceras i levern, ansamlas i gallblåsan och utsöndras i tolvfingertarmen. Vätskan innehåller gallsyror och -salter, kolesterol och elektrolyter, och underlättar spjälkni ngen av fett i tarmen.Fenobarbital: Ett barbitursyraderivat som har icke-selektiv dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Det förmedlar bindning till hämmande subtypreceptorer för gamma-aminosmörsyra och reglerar kloridflödet genom receptorkanalerna. Det blockerar även glutamatinducerad depolarisering.Leverceller: Den huvudsakliga strukturella enheten i levern. Levercellerna (hepatocyterna) utgörs av specialiserade epitelceller som är ordnade i sinsemellan förbundna skivor, kallade lobuli (smålober).

*  Odenatuerat vassleprotein
... är en nödvändig förelöpare för produktionen av antioxidanten glutation. ...
  http://www.vitalbodysoul.se/vara-produkter/raw-food-supermat/odenatuerat-vassleprotein/
*  MSM kosttillskott - Hitta bästa MSM pulver | Kosttillskottguiden
Glutation har två olika tillstånd i din kropp. Det finns reducerad glutation och oxiderad glutation. Förhållandet mellan dessa ... Glutation tjänar också viktiga funktioner för avgiftning. Utan svavel kan glutation inte fungera. Så, även om det inte är en ... Med andra ord har du mycket mer reducerad glutation som kan hantera dessa fria radikaler. Det är en typ av nyckeln till hur MSM ... Utan svavel kan glutation inte fungera. Svavel finns i över 150 olika föreningar i människokroppen. Det finns svavelkomponenter ...
  https://www.kosttillskottguiden.nu/msm-pulver
*  NAC 600mg (n-acetylcystein)
ökar bildandet av glutation, den huvudsakliga endogena antioxidanten i alla celler. Var försiktig med n-acetylcystein om du har ... Vid oralt intag av n-acetylcystein stödjer man bildandet av den kraftigt verksamma antioxidanten glutation.. ...
  http://www.femalebalanceshop.com/nac-600mg
*  Plåster - Vitamin C +Glutation - 30st - Vimishop
Beskrivning: 100% naturliga ingredienser! Glutenallergikervänlig! Vitamin C+ Glutation Plåsters 100% naturliga ingredienser ... Glutation(Acetyl-Glutation). 50 mg. Plåster storlek: 12,1cm2. Fyrkantiga med rundade hörn.. (OBS! Större än de andraplåstren!) ... Glutation Plåster Plåster. är inte avsedd. att diagnostisera,. behandla, bota ellerförebygga. sjukdom. Ingen av informationen ... Glutation Plåster Plåster. idag. och upptäckadenna. 100% naturliga. källa till hälsa.. Innehållsförteckning:. Tillverkning: USA ...
  http://www.vimishop.se/plaster/plaster-vitamin-c-glutation-30st
*  Glutation - Wikipedia
Glutation är en antioxidant, som skyddar celler från toxiner som fria radikaler. Glutation fungerar som ett "offer-substrat" ... Glutation (GSH) är en tripeptid innehållande aminosyrorna glycin, cystein och glutaminsyra. Den innehåller en ovanlig ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutation
*  NOW Glutation 500mg 60k - Vitaminer & Mineraler - Naturprodukter.se
Glutation (GSH) är en tripeptid som bildas av de 3 aminosyrorna cystein, glutaminsyra och glycin. Den räknas inte som en ... Setria ™ glutation (reducerad form). 500 mg. †. Milk Thistle extrakt (Silybum marianum). (Standardiserat till min. 80% ... Glutation (GSH) är en tripeptid som bildas av de 3 aminosyrorna cystein, glutaminsyra och glycin. Den räknas inte som en ... Tillräckliga mängder glutation behövs för att antioxidanter som C- och E-vitamin ska vara effektiva i sina diverse funktioner i ...
  https://naturprodukter.se/vitaminer-mineraler/now-glutation-500mg-60k/
*  Acetylcystein - Wikipedia
Acetylcystein är en prekursor till glutation. Paracetamol är den aktiva substansen i exempelvis Alvedon, Panodil och Reliv ... återskapa det kroppsegna antixidationsmedlet glutation som snabbt förbrukas vid paracetamolförgiftning. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Acetylcystein
*  Hälsokost, Vitaminer, Antioxidanter, Glutationkomplex
Glutationkomplex innehåller glutation och de tre svavelhaltiga aminosyrorna som behövs för syntesen av glutation: Cystein, ... Glutationkomplex innehåller glutation och de tre svavelhaltiga aminosyrorna som behövs för syntesen av glutation: Cystein, ...
  http://www.shopping4net.se/Haelsokost/Vitaminer/Antioxidanter/Glutationkomplex-Helhetshalsa.htm
*  Hälsokost, Vitaminer, Antioxidanter, L-Glutathione
L-Glutation är en tripeptid som bildas av de 3 aminosyrorna cystein, glutaminsyra och glycin. Näringsämnena selen och vitamin C ... L-Glutation är en tripeptid som bildas av de 3 aminosyrorna cystein, glutaminsyra och glycin. Näringsämnena selen och vitamin C ... L-Glutation, rispulver, hydroxipropylmetylcellulosa (veg. kapsel) askorbinsyra, alfaliponsyra, klumpförebyggande medel (veg. ...
  http://www.shopping4net.se/Haelsokost/Vitaminer/Antioxidanter/L-Glutathione.htm
*  Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat - Wikipedia
... ämnen i kroppen Samt vid reduktion av glutationdisulfid till glutation. Glutation används för att omvandla den fria ... Om inte tillräckliga nivåer av glutation finns i en cell kan den förhållandevis ofarliga väteperoxiden omvandlas till betydligt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat
*  Hjärta & Kärl
... Hjärt- & Kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag. Varför inte se till att förebygga? Det gör Läs mer
  https://mabranaturligt.se/butiken/haelsoomrade/hj%C3%A4rta-k%C3%A4rl
*  Mukolytika | Blausen Medical
Vissa mukolytika innehåller ett kemiskt ämne som ökar kroppens förmåga att alstra ett enzym som kallas glutation. Glutation ...
  https://blausen.com/sv/video/mukolytika/
*  Helhetshälsa
Glutation 40 mg. Q-10 40 mg. E-vitamin 24 mg (200 % av DRI*). Zink 10 mg (100 % av DRI*). A-vitamin (av karoten)** 3600 µg (450 ... glutation, Q10, zinkcitrat, d-alfatokoferylsuccinat (E-vitamin), selenmetionin.. Vegetabilisk kapsel tillverkad av cellulosa.. ...
  http://helhetshalsa.se/produkter/multi-vitamin--mineral/antioxidantkomplex-90-kapslar/
*  REA Reduced Glutathione (Aminosyror) 90 kapMODULE HEADER TAGS PRODUCT SEO SEPARATORBioCare Sverige - Klokast.se - Naturmedel...
Reducerad glutation är den reducerade formen av aminosyran glutation. Glutation görs av aminosyror, L-glycin, L-glutamin och L- ... Glutation fungerar som en antioxidant och fungerar som ett koenzym för olika enzymsystem. Glutation deltar i aminosyra och ... ytterligare information Glutation utnyttjas för att stödja synen. Glutation har-föreslagits som en viktig skyddande faktor för ... Reducecrad Glutation 240 mg ingredienser:. Fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), reducerad glutation, Kapsel ( ...
  https://klokast.se/product_info.php?products_id=1182
*  Helhetshälsa
L-Glutation 60 mg. L-Metionin 51 mg. L-Cystein 34 mg. Selenmetionin 3 mg. varav rent selen 15 µg (27 % av DRI*). Innehåll per 3 ... L-Glutation 180 mg. L-Metionin 153 mg. L-Cystein HCl 102 mg. Selenmetionin 9 mg. varav rent selen 45 µg (82 % av DRI*). *DRI = ... Fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), Glycin, L-Glutaminsyra HCl, L-Glutation, L-Metionin, L-Cystein HCl, Kalciumfosfat ...
  http://helhetshalsa.se/produkter/antioxidanter/glutationkomplex-100-kapslar/
*  13 grönsaker som räddar din hälsa | HÄLSA | Expressen | Hälsoliv
Sätter fart på antioxidanten glutation i kroppen som hjälper levern att rensa ut skadliga ämnen. Bra för ögonen. ...
  https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/13-gronsaker-som-raddar-din-halsa/
*  Paracetamol - Wikipedia
Under normala förhållanden konjugeras NAPQI med glutation men vid en överdos tar leverns förråd av glutation slut med ... Acetylcysteinets verkan mot överdosering av paracetamol beror på att läkemedlet ökar bildandet av glutation i levern. Man kan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Paracetamol
*  Frederick Hopkins - Wikipedia
... ämnet glutation. Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 13 s. 299. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Frederick_Hopkins
*  Akrolein - Wikipedia
I hudvävnad suger akrolein bort antioxidanten glutation (C10H17N3O6S). I bakterier och svampar kan akroelin orsaka mutationer ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Akrolein
*  Hydroxylradikal - Wikipedia
... som glutation och melatonin. Hydroylradikaler kan dessutom oskadliggöras av de dietära antioxidanterna, exempelvis vitamin E. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydroxylradikal
*  Antioxidant - Wikipedia
Glutation är en tripeptid som består av aminosyrorna glutaminsyra, cystein och glycin. Glutation har också en avgiftande roll ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antioxidant
*  ekogrossisten.se - Extra Nutrients
... och mineralpreparat som ger extra fördelar i form av reducerat glutation, coenzym Q10 och hesperidinmetyl chalcone. ... Ett omfattande multivitamin- och mineralpreparat som ger extra fördelar i form av reducerat glutation, coenzym Q10 och ...
  http://www.ekogrossisten.se/extra-nutrients-2.html
*  Vitamin C, askorbinsyra | Morotsliv
C-vitamin är en utmärkt synergist till glutation. C-vitamin fungerar som synergist till organiskt selen, men antagonist till ... motverkar nedbrytning av reducerad glutation och skyddar NO (kväveoxid) från nedbrytning samt förstärker dess verkan. ...
  https://morotsliv.com/2017/12/vitamin-c-askorbinsyra.html

GlutationSkimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.SelenKatalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Levervärden: Levervärden, leverprover eller leverstatus är en grupp laboratorieanalyser som kontrolleras med blodprov och används för att mäta funktionen hos en patients lever. Enzymerna som mäts har även vissa andra funktioner i kroppen varför ett förhöjt värde inte automatiskt innebär att orsaken finns i just levern.Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.Isoenzym: Isoenzymer är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis kinetiska eller regulatoriska egenskaper. Isoenzymer tillhör ofta samma genfamilj, där de olika enzymerna uppkommit till följd av genduplikation.Cystin: Cystin är en organisk förening med formeln (C2H3NH2COOH)2S2. Det är en dimer av aminosyran cystein.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Askorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidEtakrynsyraHPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.Peroxidas: Ett peroxidas är ett enzym som katalyserar reduktionen av en peroxid. Om peroxiden är väteperoxid blir produkten två vattenmolekyler.Aldehyd: En aldehyd är en organisk förening som innehåller en aldehydgrupp (även kallad formylgrupp). Denna grupp består av en kolatom med dubbelbindning till en syreatom och en väteatom.Ditiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.Paracetamol: Paracetamol är ett febernedsättande (antipyretikum) och smärtstillande (analgetikum) läkemedel som i Sverige säljs receptfritt vanligen under varunamnen Alvedon, Reliv, Panodil, Pamol med mera.FASS'95 Curadon är numera avregistrerat.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.SelensyrlighetFri radikalAktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.KatalysAllylisotiocyanatButylhydroxianisol: Butylhydroxianisol är en antioxidant med E-numret E320. Ämnets kemiska beteckning är C22H32O4, och består alltså av kol, väte och syre.


 • genom
 • Det fungerar då både genom själv verka som en leverskyddande antioxidant men också genom att hjälpa kroppen att återskapa det kroppsegna antixidationsmedlet glutation som snabbt förbrukas vid paracetamolförgiftning. (wikipedia.org)
 • Om inte tillräckliga nivåer av glutation finns i en cell kan den förhållandevis ofarliga väteperoxiden omvandlas till betydligt mer reaktiva hydroxylradikaler genom fentonreaktionen. (wikipedia.org)
 • Välkända är även Hopkins undersökningar av mjölksyrebildingen i vävnaderna genom att från levande vävnader isolera ämnet glutation. (wikipedia.org)
 • Klorambucil, som agerar elektrofil, görs mindre reaktiv genom att binda till glutation och därmed blir läkemedlet mindre giftigt för cellen. (wikipedia.org)
 • olika
 • NADPH används för att tillföra elektroner (reducera) i olika reaktioner, exempelvis: I syntesen av fettsyror nukleinsyror Kolhydrater Metabolismen av: Läkemedel Andra ämnen i kroppen Samt vid reduktion av glutationdisulfid till glutation. (wikipedia.org)
 • enzym
 • En nyligen genomförd studie visar att klorambucil reagerar med mänskligt glutation-transferas, ett enzym som ofta återfinns i onaturligt stora mängder i cancervävnad. (wikipedia.org)
 • form
 • Ett omfattande multivitamin- och mineralpreparat som ger extra fördelar i form av reducerat glutation, coenzym Q10 och hesperidinmetyl chalcone. (ekogrossisten.se)