Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Glukosbelastningsprov: Ett test för avgörande av en individs förmåga att upprätthålla blodglukosjämvikt. I testet ingår mätning av blodglukosnivåerna vid fasta och vid givna tidsintervall före och efter oralt intag av glukos (75 eller 100 g) eller intravenös infusion (0,5 g/kg).Glukosintolerans: Ett sjukligt tillstånd, där blodglukosnivån är under 140 mg/100 ml plasma vid fasta, och över 200 mg/100 ml plasma vid 30-, 60- och 90-minutersintervall vid glukostoleranstest. Tillståndet är vanligt vid diabetes mellitus, men kan även förekomma i samband med andra sjukdomar och undernäring.Glukosoxidas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av beta-D-glukos och syre till D-glukono-1,5-lakton och peroxid. Det är ett flavoprotein med hög specificitet för beta-D-glukos. Enzymet bildas av Penicillium notatum och andra svampar och visar antibakteriell verkan i närvaro av glukos och syre. Det används för bedömning av glukoshalten i blod- eller urinprov medelst de färgämnen som bildas av reaktionens väteperoxid.GLUT1-proteinGLUT4-proteinMonosackaridtransportproteiner: En stor grupp membrantransportproteiner som för monosackarider genom cellmembran.Blodsockermätning, egenkontroll: Bestämning av blodsockernivåer på egen hand utan besök på kliniskt laboratorium. Digital eller batteridriven reflektometer kan användas. Egenkontroll har utbredd tillämpning vid kontroll av instabil i nsulinberoende diabetes.Glukos-1-dehydrogenas: Ett glukosdehydrogenas som katalyserar oxidation av beta-D-glukos till D-glukono-1,5-lakton, under medverkan av NAD och NADP som koenzymer. EC 1.1.1.118; 1.1.1.119.Deoxiglukos: 2-deoxi-D-arabinohexos. En antimetabolit till glukos med antiviral verkan.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.GLUT2-proteinGLUT3-proteinFasta: Avstående från föda.Glykogen: En polysackarid av glukos som som lagras främst i lever och muskler, och som utgör en viktig energikälla.Typ 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Glukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.Hypoglykemiska medel: Medel som sänker blodets glukoshalt.Glukosdehydrogenaser: D-glukos:1-oxidoreduktaser. Dessa katalyserar oxidation av D-glukos till D-glukono-gammalakton och en reducerad acceptor. Alla acceptorer utom molekylärt syre tillåts. EC 1.1.1.47; EC 1.1.1.118; EC 1.1.1.119 och EC 1.1.99.10.Glykolys: Den process i vilken glukos kataboliseras till två pyrodruvsyramolekyler med bildande av ATP.Glukoneogenes: Den process genom vilken glukos bildas ur en icke-kolhydratkälla.Langerhans cellöar: Oregelbundna mikroskopiska bildningar av strängar av endokrina celler, spridda i hela bukspottkörteln bland de exokrina kärnorna. Varje cellö är omgiven av bindvävsfibrer och genomsatt av ett nätverk av kapillärkärl. Det finns fyra huvudtyper av celler. De talrikaste betacellerna (50-80%) utsöndrar insulin. Alfaceller (5-20%) utsöndrar glukagon. PP-celler (10-35%) utsöndrar pankreaspolypeptid. Deltaceller (ca 5%) utsöndrar somatostatin.Laktater: Salter eller estrar av mjölksyra med generell kemisk formel CH3CHOHCOOR.Hypoglykemi: Ett syndrom med onormalt låga blodsockerhalter. Klinisk hypoglykemi kan ha olika orsaker. Svår hypoglykemi leder så småningom till glukosbrist i det centrala nervsystemet, vilken slutar i hungerkänsla, svettning, parestesi, nedsatt mental funktion, krampanfall, koma, och t o m död.Mjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid nedbrytning/oxidation av glukos. I koncentrerad form används mjölksyra för att förhindra jäsning i mag-tarmkanalen.Hexokinas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ATP och en D-hexos till ADP och ett D-hexos 6-fosfat. D-glukos, D-mannos, D-fruktos, sorbitol och D-glukosamin kan vara mottagare; ITP och dATP kan vara givare. Leverisoenzymet kallas ibland glukokinas. EC 2.7.1.1.Glukos-6-fosfat: En ester av glukos med fosforsyra, som bildas under glukosomsättningen i däggdjursceller och andra celler. Den ingår normalt i muskelvävnad i vila, och är sannolikt i ständig jämvikt med fruktos-6-fosfat.Glukokinas: En grupp enzymer som katalyserar omvandlingen av ATP och D-glukos till ADP och D-glukos-6-fosfat. De finns hos ryggradslösa djur och mikroorganismer och har hög glukosspecificitet. EC 2.7.1.2.Fruktsocker: Ett kolhydrat i söta frukter och honung som är lösligt i vatten, alkohol eller eter. Det används som konserveringsmedel och i infusionsvätska för parenteral näringstillförsel (dropp).Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Glukosfosfater: Viktiga intermediärer i glukosmetabolismen.Glukosomsättningsstörningar: Sjukdomstillstånd vid vilka blodsockerhalterna inte håller sig inom det normala variationsområdet, som vid hypoglykemi och hyperglykemi. Orsakerna till dessa störningar kan variera. Plasmaglukoshalten är av livsavgörande betydelse, då sockret utgör det centrala nervsystemets viktigaste energikälla.3-0-metylglukos: En icke-metaboliserbar glukosanalog som inte fosforyleras av hexokinas. 3-O-metylglukos används som markör för att mäta glukostransporten genom att uppskatta upptaget i olika celler och organsystem.Fettsyror, fria: I plasma fritt förekommande fettsyror i komplex med serumalbumin som transportmedel. Dessa fettsyror är inte i form av glycerolestrar.Diabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.MetylglukosiderFlorizinKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Sodium-Glucose Transporter 1Diabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Homeostas: Ett tillstånd av balans och stabilitet i en organisms inre miljö.EnergiomsättningGlycerol: En söt trihydroxialkohol som utgör ett mellanled i omsättningen av kolväten och fett. Den används som lösningsmedel, mjukgörare, beståndsdel i läkemedel, sötningsmedel, och vid framställning av sprängämnen. Kemisk formel är HOCH2CH(OH)CH2OH.C-peptid: En 31-aminosyrorspeptid som förbinder proinsulinets A- och B-kedjor. Peptidens sammansättning är artberoende. Proinsulin omvandlas enzymatiskt i betaceller till insulin med frigörande av C-peptiden. D et har utvecklats en immuntestmetod för mätande av pankreasbetacellers sekretoriska funktion hos diabetespatienter, hos vilka cirkulerande insulinantikroppar och exogent insulin har störande inverkan på insulinimmuntest.Postprandiell periodInsulinproducerande cellerFettvävnad: Bindväv bestående av fettceller (adipocyter) i ett nätverk av stödjeceller. Pigmenterad, värmealstrande fettvävnad i många däggdjurarters foster och nyfödda kallas brunt fett.KolhydratmetabolismKolhydrater i kosten: Kolhydrater i föda innehållande spjälkningsbara sockerarter och stärkelsesorter och icke spjälkningsbar cellulosa och andra kostfibrer. De förra utgör det främsta energikällan. Sockerarterna förekommer i sockerbetor och sockerrör, frukt, honung, majs, sirap, mjölk och mjölkprodukter osv. Stärkelse återfinns i sädeskorn, ärtväxter, rotfrukter osv.Glukoslösning, hyperton: En lösning av 10 procent glukos eller mer. En isoton glukoslösning är femprocentig.Hemoglobin A, glykosylerat: Underordnade hemoglobinkomponenter av humana röda blodkroppar, benämnda A1a, A1b och A1c. Hemoglobin A1c är viktigast, då dess sockerdel består av glukos med kovalent bindning till betakedjans yttersta aminosyra. Eftersom normala glykohemoglobinkoncentrationer är oberoende av iakttagna blodsockervariationer under en tre-fyraveckorsperiod, så är koncentrationen av glykosylerat hemoglobin en pålitligare indikator för den genomsnittliga blodsockerhalten över en längre period.TidsfaktorerHyperinsulinism: Ett syndrom med onormalt höga insulinhalter i blodet.. Det kan ge upphov till hypoglykemi. Orsaken till tillståndet varierar, och omfattar överproduktion från betacelltumörer (insulinom), autoantikroppar mot insulin, insulinreceptordefekt (insulinresistens), eller för hög förbrukning av insulin eller hypoglykemimedel.Socker i urin: Förekomst av glukos i urinen, särskilt i onormalt stora mängder.FetmaGlukos-6-fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av D-glukos-6-fosfat och vatten till D-glukos och ortofosfat. EC 3.1.3.9.Kolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.Leverglykogen: Glykogen som lagras i levern.UridindifosfatglukosGlucagonliknande peptid 1Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Prediabetisk fasRåttor, WistarTyp 1-diabetes: Diabetes mellitus kännetecknad av brist på insulin, plötslig debut, svår hyperglykemi, snabbt tilltagande ketoacidos, och död, om inte insulinbehandling sätts in. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar, men är vanligast hos barn och ungdomar. Syn. typ 1 diabetes.PyruvaterOxidation-reduktionCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Råttor, Sprague-DawleyOdlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Fetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.TriglyceriderDeoxisocker: Ett socker där en eller flera hydroxylgrupper ersatts med väte.Kolradioisotoper: Instabila kolisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Kolatomer med atomvikterna 10, 11 och 14-16 är radioaktiva kolisotoper.Råttor, inavlade stammarFettomsättning: Fysiologiska processer vid biosyntesen (anabolism) och nedbrytningen (katabolism) av fetter.3-hydroxubutursyra: Smörsyra med substitution i betapositionen eller position 3. Det är en av de ketonenheter som produceras i levern och förekommer i höga halter i blod och urin vid ketos.Galaktos: En aldohexos som uppträder naturligt i D-form i laktos, cerebrosider, gangliosider och mukoproteiner. Brist på galaktosyl-1-fosfaturidyltransferas ger upphov till felaktig galaktosomsättning, galaktosemi, som leder till höjda halter av galaktos i blodet.MuskelproteinerSyrgasförbrukningPyrodruvsyraFettceller: Bindvävsceller som är specialicerade på att syntetisera och lagra fett. Sådana celler är fyllda med triglyceridpärlor, så att kärnan förskjutits åt ena sidan och cytoplasman pressats ut till en tunn bård runt fettdroppen.Glukosfosfatdehydrogenas: Ett NADP-enzym (glukos-6-fosfat-1-dehydrogenas) som katalyserar följande reaktion: D-glukos-6-fosfat + NADP+ = D-glukono-1,5-lakton-6-fosfat + NADPH + H+. Brist på enzymet leder till svår hemolytisk anemi. EC 1.1.1.49.NormalvärdenGlykogenolysJäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.Fettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Biosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.EatingHydroxibutyrater: Salter och estrar av hydroxismörsyra.RNA, budbärarStärkelseCytokalasin BGlykogensyntas: Ett enzym som katalyserar överföring av D-glukos från UDP-glukos till 1,4-alfa-D-glukosylkedjor. EC 2.4.1.11.XylosAcetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.PentosfosfatbanaAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Biologisk transport, aktiv: Förflyttning av ämnen genom cellmembran och epitellager mot en elektrokemisk gradient, på bekostnad av metabolisk energi.Gastriskt hämmande hormon: Ett hormon i mag-tarmkanalen som består av en polypeptid med 43 aminosyror (molekylvikt 5105). Det hämmar utsöndring av magsyra och stimulerar till frisättning av insulin.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurSodium-Glucose Transport ProteinsSignalomvandlingFloretin: En proteinkinas C-hämmare och kompetitiv hämmare av glukostransporten över erytrocytmembranet. Kemisk formel är C15H14O5.Maltos: En dextrodisackarid av malt och stärkelse. SvältInsulinpumpar: Bärbara eller implanterbara apparater för infusion av insulin. De kan bestå av patientskötta, öppna system eller förprogrammerade system utformade för kontinuerlig tillförsel av små mängder insulin, med ökad dosering under matsmältningen, eller slutna system som avger insulinmängder som automatiskt regleras av en elektronisk glukossensor.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.SackarosSorbitolCitronsyracykel: En rad reaktioner som omfattar oxidation av en acetylgrupp med två kol till koldioxid och vatten i samband med bildande av högenergifosfatbindningar, med hjälp av trikarbonsyraintermediärer.Fetter i kosten: Fettsorter i maten, särskilt i animaliska produkter, så som kött, köttprodukter, smör och ghee (animalisk matolja; flytande smör). Fett i mindre mängd finns i nötter, frön och avocadofrukter.Graviditetsdiabetes: Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).Dropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.AMP-aktiverade proteinkinaserGlukonaterMöss, inavlade C57BLFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.StreptozocinRåttor, ZuckerKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Glutamin: En icke-essentiell aminosyra som finns i riklig mängd i kroppsvävnaderna och deltar i många ämnesomsättningsprocesser. Det syntetiseras från glutaminsyra och ammoniak och är den viktigaste kvävekällan i kroppen, och en viktig energikälla för många celler.GLUT5-proteinMannitol: Ett urindrivande medel och ett hjälpmedel för njurfunktionsdiagnos som är besläktat med sorbitol. Det har lågt energivärde, då det elimineras från kroppen innan det hunnit metaboliseras. Det kan användas för behandling av oliguri i samband med njursvikt eller andra fall av otillräcklig njurfunktion, och har använts för bestämning av glomerulär filtrationshastighet. Mannitol används även ofta som verktyg i cellbiologiska studier, för att reglera osmolaritet.GenomspolningKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos: En kemisk förening som ges intravenöst för mätning av glukosomsättningen i hjärna och hjärtmuskulatur vid olika fysiologiska och patologiska tillstånd, inklusive slaganfall och myokardischemi. KetonkropparDiagnostisk utrustning: Utrustning för diagnostiskt bruk som inte är av engångstyp.SötningsmedelProinsulinAmbulant patientövervakning: Användning av elektronisk utrustning för att observera eller registrera fysiologiska processer hos en patient under normala, dagliga aktiviteter.Tarmabsorption: Upptag av ämnen genom tarmhinnan.OsmolaritetSodium-Glucose Transporter 2Mannoheptulos: Ett ketosocker med sju kol och mannoskonfiguration.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Möss, feta: Muterade möss med påtaglig övervikt sammanhängande med onormalt stort födointag, hyperglykemi, hyperinsulinemi, tydlig inslulinresistens, och infertilitet i homozygot tillstånd. De kan vara inavlade eller hybrider.Leptin: Ett 16 kD-peptidhormon som utsöndras av vita fettceller och som medverkar i regleringen av födointaget och energibalansen. Leptin avger den viktigaste afferenta signalen (insignalen) från fettceller i det svarssystem som reglerar kroppens fettlager.SomatostatinMetylglykosiderHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Metformin: Ett hypoglykemimedel (biguanid) som används vid behandling av icke-insulinberoende diabetes mellitus som inte svarar på dietändringar. Metformin förbättrar den glykemiska kontrollen genom att förstärka insulinkänsligheten och minska glukosupptaget i tarmarna.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.PyruvatkinasDropp: Tillförsel av flytande medicin, näringsmedel eller annan vätska på annat sätt än via mag-tarmkanalen under kortare eller längre tid (minuter till timmar), antingen genom tyngdkraftsverkan eller med hjälp av infusionspump.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.TolbutamidMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Cross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Dialysvätskor: Lösningar gjorda för utbyte genom ett halvgenomträngligt membran av lösta ämnen med molekylstorlekar bestämda av membranmaterialets tröskelvärde för genomsläpplighet.Alanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Insulinreceptor: En cellytereceptor för insulin. Den utgörs av en tetramer av två alfa- och två betaenheter, som erhålls genom klyvning av ett enda prekursorprotein. Receptorn innehåller en inre tyrosinkinasdomän, belägen i betaenheten. Insulinaktivering av receptorn leder till ett antal metaboliska förändringar, bl a ökat upptag av glukos i lever, muskler och fettvävnad.BukspottkörtelSaccharomyces cerevisiaeFruktosfosfaterKol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.RiskfaktorerMetabola syndromet X: Ett kluster av metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes mellitus typ 2. De främsta kännetecknen för metabola syndromet X är bukfett, aterogen dyslipidemi, högt blodtryck, hyperglykemi, insulinresistens, inflammatorisk benägenhet och protrombotiskt tillstånd.Hormoner: Kemiska ämnen som har specifik, reglerande inverkan på ett eller flera organs funktioner. Ursprungligen avsågs ämnen som utsöndrades av olika endokrina körtlar och transporterades med blodet till målorganen. Begreppet har dock utvidgats till att även omfatta ämnen som inte produceras av de inre körtlarna, men som har liknande effekter.HexosfosfaterGlukos-6-fosfatisomeras: Ett enzym som katalyserar den reversibla omvandlingen mellan glukos-6-fosfat och fruktos-6-fosfat och utgör en del av de glykolytiska och glukoneogena förloppen. Brist på enzymet, en autosomalt recessiv egenskap, leder till glykogenes i levern och hemolytisk anemi. EC 5.3.1.9.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.HexosaminerMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Kolhydrater: Den största klassen organiska föreningar, bestående av aldehyd- eller ketonderivat av polyhydriska alkoholer, särskilt pentahydriska och hexahydriska, så benämnda därför att vätet och syret förekommer i sådana proportioner att de bildar vatten, Cn(H2O)n. De viktigaste omfattas av små sockerarter (enkla monosackarider) såväl som stora stärkelsearter, glykogener, cellulosa- och gummiarter. Födoämnesrelaterade kolhydrater hänförs till "kolhydrater i kosten".Laktos: En disackarid av glukos och galaktos i mjölk från människor och kor. Fruktosamin: Ett aminosocker som bildas när glukos på icke-enzymatisk väg reagerar med aminogruppen vid proteiners N-terminering. Fruktosdelen fås från glukos genom en s k Amadori-omkastning.Glukosamin: Ett aminsocker som finns i kitin, cellmembran och glukosaminoglykaner (mukopolysackarider).Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Acetoacetater: Salter och derivat av acetättiksyra.Glykemiskt index: Ett numeriskt system för mätning av ett visst födoämnes blodsockeralstrande effekt, jämfört med ett referensvärde, så som glukos=100. Föda med högre glykemiskt index (GI) ger större blodsockersvängningar. Dessa siffror speglar inte mängden kalorier eller föda som tas in, men ger utslag för matsmältnings- och absorptionsförmågan för födoämnena i fråga.KroppssammansättningMonosackarider: Enkla sockerarter som inte kan brytas ned genom hydrolys. De utgörs av färglösa, kristallina ämnen med söt smak och den allmänna formeln CnH2nOn.Yta under kurvan: Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.Aminoimidazolkarboxamid: 5-amino-1H-imidazol-4-karboxamid. Ett imidazolderivat som är en metabolit av antitumörpreparaten BIC och DIC. Används som kondensationsmedel vid framställning av nukleosider och nukleotider. I förenin g med orotsyra används medlet för behandling av leversjukdomar.Glukaner: Polysackarider sammansatta av upprepade glukosenheter. De kan bestå av grenade eller ogrenade kedjor i allslags bindningar.Insulin Receptor Substrate ProteinsAerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.3T3-L1-cellerPalmitaterMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.CellinjeCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Flödesmätning med radioisotopAdiponektinMagsäckstömning: Tömning av föda från magsäcken till tolvfingertarmen.Insulinblockerare: Föreningar som hämmar eller motverkar biosyntesen eller effekten av insulin.Jejunum: Den del av tunntarmen som sträcker sig mellan tolvfingertarmen och ileum. Jejunum utgör ungefär 2/5 av tunntarmens längd bakom tolvfingertarmen.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Fosfoenolpyruvatkarboxykinas (GTP): Ett enzym i lyasgruppen som katalyserar omvandlingen av GTP och oxaloacetat till GDP, fosfoenolpyruvat och koldioxid. Reaktionen är ett steg i glukoneogenesen (nybildningen av glukos) i levern. Enzymet finns i både mitokondrier och cytosol i levern hos däggdjur. EC 4.1.1.32.AlfaglukosidaserTritiumMannos: En hexos eller fermenterbar monosackarid och isomer av glukos från manna (mannaasken, Fraxinus ornus, och besläktade arter).Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.

*  Även lungcancer behöver socker | Ett sötare blod
Glukos bildas ur socker och andra kolhydrater. Också strärkelsen i bl.a. potatis, sädesprodukter och pasta omsätter kroppen ... Cancerns sötsug är dess fall Cancercellen dör ifall den inte har tillgång på glukos, vilket är den enda näring den kan omsätta ... Ifall cancercellerna inte får glukos dör de. Det mycket svårt att helt stävja glukosproduktionen i kroppen, men det är helt ... till glukos som håller cancercellerna vid liv. ...
  http://ettsotareblod.se/aven-lungcancer-ar-beroende-av-socker/
*  LCHF och märkliga blodsockervärden HJÄLP! - Kost - Diabetes iFokus
Din lever kan ge mera glukos (konverteras från glukagon) till din kropp om den tror du behöver det. Dr Bernsteins Diabetic ... som också blir till glukos som kolhydrater, men via levern och över tid) gör det här problemet mer svårt. Levern möjligens får ...
  https://diabetes.ifokus.se/discussions/4f24181988f4726d7c000f8d-lchf-och-markliga-blodsockervarden-hjalp
*  Glukos - Wikipedia
D-glukos kan anta en linjär form och två cykliska former, α-glukos (α-D-glukos) och β-glukos (β-D-glukos), där den första ... Även L-glukos har en linjär form och cykliska former.) I vattenlösning förekommer glukos som ungefär en tredjedel α-glukos, två ... Alfa-glukos ingår i stärkelse (amylos och amylopektin) och beta-glukos ingår i cellulosa. Glukos är en av de viktigaste ... Glukos förekommer i flera isomera former. Den naturligt förekommande kallas D-glukos och dess spegelbildsvariant L-glukos. D- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Glukos
*  Glukos-6-fosfatas - Wikipedia
Glukos-6-fosfatas är ett enzym som hydrolyserar glukos-6-fosfat till glukos och en fri fosfatgrupp. Detta utgör det sista ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Glukos-6-fosfatas
*  glukos - Uppslagsverk - NE.se
glukos glukoʹs (till grekiska glykyʹs 'söt'), glykos, dextros, druvsocker, den vanligaste sockerarten bland hexoserna (C6H12O6 ... Nationalencyklopedin, glukos. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/glukos (hämtad 2018-08-16). ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/glukos
*  Glukos, Csv- - Landstinget Dalarna
I samband med lumbalpunktionen tas även P-Glukos Ange provtagningstid på remissen. Lämnas omedelbart till Kem lab.. Med fördel ...
  http://www.ltdalarna.se/For-vardpersonal/For-vardpersonal/Laboratoriemedicin/Provt_anvis/G/GlukCsv/
*  FreeStyle Abbott glukos i blod - Blodglukosmätare - Apotek Hjärtat
Beställ FreeStyle Abbott glukos i blod - bekvämt online på nätet hos Apotek Hjärtat - snabb och smidig leverans dit du vill. ...
  https://www.apotekhjartat.se/produkt/freestyle-abbott-glukos-i-blod/
*  Glukos APL infusionsvätska, lösning 100 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket
Handla Glukos APL infusionsvätska, lösning 100 mg/ml hos Apoteket - Kvalitetskontroll och bra erbjudanden. Ditt apotek på nätet ...
  https://www.apoteket.se/produkt/glukos-apl-infusionsvatska-losning-100-mg-per-ml-100-milliliter-flaska-30012/
*  Glukos-6-fosfatdehydrogenas - Wikipedia
Glukos-6-fosfatdehydrogenas är ett enzym som katalyserar omvandlingen av glukos-6-fosfat till 6-fosfoglukonolakton. Enzymet är ... Glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist är den vanligast förekommande av de ärftliga enzymbristsjukdomarna. Det beräknas att över 400 ... Glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist har en evolutionär fördel i och med att sjukdomen leder till destabiliserade erytrocyter. ... Röda blodceller har inga andra sätt att bilda NADPH från än genom enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas. Personer med brist på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Glukos-6-fosfatdehydrogenas
*  Glukos-6-fosfat - Wikipedia
Glukos-6-fosfat, även kallat D-glukopyranos och robison-ester, är en ester av glukos och fosforsyra med formeln C5H4O(OH) ... I kroppen produceras glukos-6-fosfat genom fosfatering av glukos (C6H7O(OH)5) eller glykogen (polyglukos). C 6 H 7 O ( O H ) 5 ... I glykolysen omvandlas glukos-6-fosfat av isomeraser till fruktos-6-fosfat för att sedan fosforyleras en gång till och bli ... Glukos-6-fosfat förekommer rikligt i kroppens celler. Den är startpunkten för två viktiga metaboliska cykler; glykolysen och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Glukos-6-fosfat
*  Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 Infusionsvätska, lösning 50mg/ml Plastbehållare (Ecoflac Plus), 10x1000ml - Rx - Apotek...
Beställ Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 Infusionsvätska, lösning 50mg/ml Plastbehållare (Ecoflac Plus), 10x1000ml - ... Rx / Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 Infusionsvätska, lösning 50mg/ml Plastbehållare (Ecoflac Plus) ...
  https://www.apotekhjartat.se/produkt/glukos-braun-50-mgml-med-na40-k20-infusionsvatska-losning-50mgml-plastbehallare-ecoflac-plus/
*  Glukos (glykos, druvsocker, dextros) - Allt om honung
Glukos (glykos, druvsocker, dextros) är en enkel sockerart. Beteckningen druvsocker kommer av att den förekommer i vindruvor, ...
  https://www.alltomhonung.se/glukos/
*  GLUKOS (druvsocker, blodsocker) | Hälsohallen
GLUKOS (druvsocker, blodsocker) Glukos är en enkel sockerart och förekommer främst i frukt, grönsaker, stärkelse och gryn. ... Kroppen tar glukos och gör om till energi. Glukos kan användas av alla organ i kroppen, hjärnan hjärtat, lungorna och musklerna ... Finns inte glukos kan kroppen tillverka det själv. Glukos kan även brytas ned från protein. ... Kroppen tål ganska bra glukos från naturliga kolhydratkällor såsom stärkelse. Stärkelse är långa kedjor av glukos och bryts ...
  http://halsohallen.se/?page_id=167
*  Köp Totalkolesterol + Glukos, 25 st - Medcam
Totalkolesterol + Glukos, 25 st. 1019 kr inkl moms815 kr exkl moms ... Den här mätstickan mäter: Totalkolesterol och glukos. Mycket prisvärd mätsticka, som används för att kontrollera kolesterol och ...
  http://www.medcam.se/produkter/kolesterolmatare/kolesterolmatare-matstickor/totalkolesterol-glukos-25-st/
*  METABOLISM KOLHYDRATER (GLUKOS). - ppt ladda ner
Glykogen syntesiseras från glukos-6-fosfat 14 BILDNING AV GLYKOGEN GLUKOS-6-FOSFAT ISOMERISERAS TILL GLUKOS-1-FOSFAT. GLUKOS-1- ... 20 Glukoneogenes: Glukos 6-fosfat + H2O ----, glukos + Pi (katalyseras av enzymet glukos 6-fosfatas) Fruktos 1,6-bisfosfat + ... GLUKOS-1-FOSFAT + GLYKOGENx-1 ENZYM: GLYKOGENFOSFORYLAS GLUKOS -1-FOSFAT ISOMERISERAS TILL GLUKOS-6-FOSFAT. ... FOSFAT AKTIVERAS AV UTP GLUKOS-1-FOSFAT + UTP + H₂O -, UDP-GLUKOS + 2 Pi x UDP - GLUKOS -, GLYKOGENx + x UDP ENZYM: ...
  http://slideplayer.se/slide/1909005/
*  Mycket fett i kosten minskar förmåga att förbränna glukos | Läkare för framtiden
Mycket fett i kosten minskar förmåga att förbränna glukos. Publicerat 16 april 2015 av admin , Kategori: Nya rön ... Våra musklers förmåga att förbränna glukos är avgörande för ämnesomsåttning, insulinkänslighet och diabetes. Den här studien ... kosten med mycket fett uppvisade tre gånger så mycket endotoxiner i musklerna och förlorade viss förmåga att förbränna glukos. ...
  http://www.lakareforframtiden.se/nya-ron/mycket-fett-i-kosten-minskar-formoga-att-forbranna-glukos/
*  Snabb fettförbränning med blå druvor; Bär; Hälsosamma näringsämnen; Glukos; Vetenskapliga bevis; Fördelar med blå druvor
Glukos Vindruvor innehåller fruktos eller fruktsocker, som kallas glukos. Det gör druvor inte mindre hälsosamt. På grund av ... Glukos snabbt absorberas av kroppen. Därför ditt blodsocker förblir konstant utan en massa toppar och dalar. Blå druvor är ...
  http://jackabacon.com/article/snabb-fettfrbrnning-med-bl-druvor
*  Köp Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad Infusionsvätska, lösning Glukos 20 x 500 milliliter på Kronans Apotek
Infusionsvätska, lösning Glukos 20 x 500 milliliter. Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept. ... Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad Infusionsvätska, lösning Glukos 20 x 500 milliliter ...
  https://www.kronansapotek.se/Glucos-Baxter-25-mg-ml-buffrad-Infusionsv%C3%A4tska%2C-l%C3%B6sning/p/007536
*  Köp Rehydrex med glucos 25 mg/ml Infusionsvätska, lösning Glukos 10 x 1000 milliliter på Kronans Apotek
Infusionsvätska, lösning Glukos 10 x 1000 milliliter. Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept ... Rehydrex med glucos 25 mg/ml Infusionsvätska, lösning Glukos 10 x 1000 milliliter ...
  https://www.kronansapotek.se/Rehydrex-med-glucos-25-mg-ml-Infusionsv%C3%A4tska%2C-l%C3%B6sning/p/042615
*  Köp Glucos Fresenius Kabi Infusionsvätska, lösning 200 mg/ml Glukos 10 x 1000 milliliter på Kronans Apotek
Infusionsvätska, lösning 200 mg/ml Glukos 10 x 1000 milliliter. Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du ... Glucos Fresenius Kabi Infusionsvätska, lösning 200 mg/ml Glukos 10 x 1000 milliliter ...
  https://www.kronansapotek.se/Glucos-Fresenius-Kabi-Infusionsv%C3%A4tska%2C-l%C3%B6sning/p/042323
*  Köp Glukos Braun 50 mg/ml buffrad Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml Glukos 10 x 1000 milliliter på Kronans Apotek
Glukos Braun 50 mg/ml buffrad. Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml Glukos 10 x 1000 milliliter ... Glukos Braun 50 mg/ml buffrad Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml Glukos 10 x 1000 milliliter ...
  https://www.kronansapotek.se/Glukos-Braun-50-mg-ml-buffrad-Infusionsv%C3%A4tska%2C-l%C3%B6sning/p/131037
*  Kapitel 5- Cellandning Flashcards by Oscar Wenkel | Brainscape
1. Glukos. 2. Glukos-6-fosfat. 3. Fruktos-6-fosfat. 4. Fruktos-1,6-bifosfat. 5. Glyceraldehydfosfat + dihydroxiacetonfosfat. ...
  https://www.brainscape.com/flashcards/kapitel-5-cellandning-5337427/packs/7982737
*  Metoprolol Sandoz depottablett 200 mg - Köp direkt på Apoteket
Metoprolol Sandoz innehåller glukos, laktos och sackaros. Detta läkemedel innehåller glukos, laktos och sackaros (socker). Om ... glukos, laktos och sackaros. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information ... Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon, glukos, hypromellos, laktosmonohydrat, makrogol 4000, ...
  https://www.apoteket.se/produkt/metoprolol-sandoz-depottablett-200-mg-100-styck-blister-231432/
*  Rehydrex med glucos 25 mg/ml infusionsvätska, lösning - Köp direkt på Apoteket
glukos, natriumklorid, natriumacetattrihydrat. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den ... Rehydrex med glucos innehåller natrium och glukos. *. 70 mmol (eller 1600 mg) natrium per 1000 ml. Detta ska tas i beaktande ... 25 g glukos per 1000 ml. Detta ska tas i beaktande för patienter med diabetes. ... Rehydrex med glucos innehåller elektrolyter (salter) och glukos (socker). Det används för att behandla uttorkning och obalans i ...
  https://www.apoteket.se/produkt/rehydrex-med-glucos-25-mg-ml-infusionsvatska-losning-10-x-1000-milliliter-pase-231879/
*  Metadon Nordic Drugs oral lösning 140 mg - Köp direkt på Apoteket
Innehållet av 11 g sackaros per dos och 2,5 g glukos per dos bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus. Om du inte tål ... Övriga innehållsämnen är sackaros, glukos, metylparahydroxibensoat (E 218), hallonarom, vatten.. Läkemedlets utseende och ... Metadon Nordic Drugs innehåller sackaros, glukos och metylparahydroxibensoat. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/metadon-nordic-drugs-oral-losning-140-mg-50-milliliter-flaska-242642/

Blodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.Glykogensyntas: Glykogensyntas är ett av flera enzym som är involverade i arbetet då glukos omvandlas till glykogen. Det konverterar det överskott av glukos som finns i celler till polysackariden glykogen, som är en intracellulär lagringsform av glukos.Typ 1-diabetesGlukagon: Glukagon är ett blodsockerreglerande peptidhormon i kroppen som bildas i α-celler i de Langerhanska cellöarna i bukspottkörteln.Glykolys: Glykolys (från glykos, äldre term för glukos, och -lysis, nedbrytning) är en metabol process där en glukosmolekyl bryts ned till två stycken pyruvatmolekyler. Den fria energin som utvinns ur reaktionerna används för att bilda högenergiföreningar i form av ATP-molekyler och NADH.HypoglykemiHexokinas: Hexokinas är ett av de enzymer som ingår i glykolysen. Det katalyserar fosforyleringen av hexoser som glukos till bland annat glukos-6-fosfat.Glukokinas: Glukokinas är ett enzym som katalyserar fosforyleringen av hexoser som glukos i levern samt i bukspottkörteln. Det utför samma arbete som hexokinas, med skillnaden att det regleras annorlunda och har annorlunda arbetskapacitet och arbetshastighet.Fruktos: Fruktos, i dagligt tal fruktsocker, är en energirik enkel sockerart. Fruktsocker skall inte förväxlas med det som i vardagligt tal kallas druvsocker (glukos).Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Energiomvandling: Energiomvandling är en process vid vilken energi omvandlas från en form till en annan. Enligt energiprincipen kan energi varken förstöras eller uppstå så ingående och utgående energimängd i processen är alltid exakt lika.Fettcell: Fettceller eller adipocyterhttp://www.ne.International Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.ATC-kod H04: Pankreashormoner: Pankreashormoner är de hormoner som bildas i bukspottkörteln. Det medicinskt viktigaste bukspottkörtelhormonet är insulin, som ökar cellernas upptag av kolhydrater och fetter och som saknas eller har minskad effekt vid diabetes mellitus (sockersjuka).Triglycerid: Triglycerider (triacylglyceroler) är kemiska föreningar i form av estrar mellan tre fettsyramolekyler och en glycerolmolekyl. Det finns både enkla och blandade triglycerider, där de enkla innehåller samma sorts fettsyra.Galaktos: Galaktos eller 2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal är en monosackarid som är mycket lik glukos. Den har formeln C6H7O(OH)5 eller summaformeln C6H12O6.Anaerob: En anaerob organism eller anaerob är en process eller organism som inte kräver syre för tillväxt. Organismer med anaerob metabolism kan erhålla energi utan att förbränna syre genom att någon kolhydrat såsom glukos oxideras till enklare beståndsdelar.Fettsyrametylestrar: Fettsyrametylestrar (förkortas FAME, av den engelska benämningen fatty acid methyl ester) är estrar av fettsyra och metanol. Begreppet är vanligen synonymt med biodiesel, vilken framställs ur vegetabilisk olja eller animalfett genom omförestring, synonymt med transesterifiering eller förestring, synonymt med esterifiering.Biosensor: En biosensor är ett analytiskt verktyg, som kan hitta intressanta kemiska beståndsdelar, vilka kombinerar en biologisk komponent med en fysikokemisk detektor. Detta baseras på att det i biologiska system finns molekyler med överlägsen förmåga att känna igen och binda till olika sådana så kallade analyter.Potatismjöl: Potatismjöl eller potatisstärkelse är en typ av stärkelse som utvinns ur potatis. Det framställs genom att riven potatis blöts upp i vatten, så att stärkelsen sköljs ur potatisen och samlas på botten av kärlet, varefter den samlas upp och torkas.Xylos: Xylos (från grekiska ξύλον (xylon), 'trä') är en monosackarid pentos. Den skiljer sig från glukos genom att den saknar en sjätte kolatom.Pentosfosfatvägen


  • kroppen
  • Här finns ytterligare detaljerade protokoll för att utföra den oralt glukostoleranstest och insulin tolerans test, övervakning av glukos metabolism i vivo förändringar på hela kroppen. (jove.com)