Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.GlattmuskelcellerMuskelproteinerSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Muskelfibrer: Stora, flerkärniga enkelceller, cylindriska eller prismatiska till formen, som bildar skelettmuskulaturens grundläggande enhet. De består av myofibriler, inneslutna i och förenade med sarkolemmat (muskeltrådens hölje). De uppkommer genom sammansmältning av skelettmyoblaster till ett syncytium och efterföljande differentiering.Muskelutveckling: En utvecklingsprocess som leder till bildandet av det mogna muskelsystemet, och i vilken ingår differentiering av de olika typerna av muskelcellförstadier, myoblastvandring, aktivering av muskelbildningen och muskelförankring.Muskeltrötthet: Ett tillstånd som uppstår till följd av långvarig och kraftig muskelsammandragning. Studier på idrottsmän under ihållande, submaximal träning visar att muskelutmattning ökar i nästan direkt proportion till förbrukningen av muskelglykogen. Muskelutmattning vid kortvarig, maximal träning är förknippad med syrebrist och ökade halter av mjölksyra i blod och muskelvävnad och en åtföljande ökning av vätejonkoncentrationen i den ansträngda muskeln.Muskelfibrer, snabb sammandragning: Skelettmuskeltrådar som kännetecknas av sitt uttryck av isoformer av tunga kedjor av typ II myosin med stark ATPas-verkan och som påverkar ett flertal andra funktioner, som t ex sammandragningshastighet, styrkeeffekt och spänninigsåteruppbyggnad.Muskeldenervering: Resektion eller avlägsnande av nerverna till en muskel eller muskelvävnad.Muskelfibrer, långsam sammandragning: Skelettmuskeltrådar kännetecknade av sitt uttryck av isoformer av tunga kedjor av typ I-myosin som har låg ATPas-aktivitet och påverkar flera andra funktioner, så som sammandragningshastighet, styrkeeffekt och spänninigsåteruppbyggnad.Muskelmitokondrier: Mitokondrier i skelett- och glatt muskulatur. Hjärtmuskelmitokondrier förs inte hit; för dem finns "hjärtmitokondrier".Oculomotor MusclesNackmusklerTvärstrimmig muskulatur: En av två typer av muskelvävnad i kroppen, kännetecknad av den bandade struktur som kan ses i mikroskop. Strimmig muskulatur kan delas in i två undertyper: hjärtmuskler och skelettmuskler.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Muskelspolar: Skelettmuskelstrukturer som fungerar som mekanoreceptorer, ansvariga för sträckreflexer. De består av ett knippe inkapslade skelettmuskelfibrer av några olika typer, reglerade av sensoriska nervceller.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.AndningsmuskulaturPapillarmusklerMuskelsvaghetMuskelceller: Mogna, sammandragande celler, allmänt kända som myocyter, som bildar någon av tre olika muskelvävnader. De tre typerna är: skelettmuskelceller, hjärtmuskelceller och glattmuskelceller. De utvecklas från embryonala muskelförstadieceller, kallade myoblaster.Bukmuskler: Muskler som bildar bukhålans vägg. De inkluderar den raka bukmuskeln, yttre och inre sneda bukmusklerna, den tvära bukmuskeln och den fyrkantiga bukmuskeln.Quadriceps MuscleKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Isometrisk sammandragning: Muskelsammandragningar kännetecknade av ökad spänning utan ändrad muskellängd.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Massetermuskel: En tuggmuskel, vars uppgift är att sluta käkarna.Ansiktsmuskler: Alla de muskler som medverkar till att ge uttryck åt ansiktet, inklusive dem som försörjs av facialisnerven och är fästa vid och ger rörelse åt ansiktshuden.Tuggmuskler: Muskler som utgår från okbågen och stänger käkarna. Tuggmuskelnerven utgår från mandibularnervens förgrening på trigeminalnerven (femte hjärnnerven).Interkostalmuskler: Andningsmuskler som sitter mellan revbenen, från underkanten av ett till ovansidan av nästa, och som drar sig samman vid andning.Elektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.MuskelatrofiFöljerörelserSatellitceller, skelettmuskulaturGlattmuskelmyosiner: Myosin typ II-isoformer som finns i glatt muskulatur.Aktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.Råttor, Sprague-DawleyBröstmusklerRNA, budbärarTidsfaktorerMuskelsjukdomarElektrostimuleringMyosin, tung kedjaMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.MyofibrillerLändmusklerBakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.TinningmuskelRåttor, WistarSignalomvandlingBiomechanical PhenomenaBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.SvalgmusklerNeuromuskulär förbindelseReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Mellangärde: Den mellanvägg av fibrös muskulatur som skiljer brösthålan från bukhålan. Sammandragning av mellangärdet ökar bröstkorgens volym och underlättar inandning.HypertrofiPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Motorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.Glykogen: En polysackarid av glukos som som lagras främst i lever och muskler, och som utgör en viktig energikälla.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Trombocytrelaterad tillväxtfaktorDesmin: Ett intermediärt trådprotein som huvudsakligen återfinns i den glatta muskulaturens, skelett- och hjärtmuskulaturens celler. Det är lokaliserat till Z-linjen, och molekylvikten 50 000 till 55 000 är artberoende.Celldelning: En cells förökning genom delning.Muskeldystrofi, djurKycklingar: Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Muskelmage, fågelCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.MyoblasterHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.EnzymhämmareHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Möss, inavlade C57BLLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.MuskelkrampKaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurEndoplasmatisk nätverk, glatt: En typ av endoplasmatiskt nätverk som saknar ribosomer på memebranytan. Det uppvisar en rad specialiserade metaboliska funktioner, bl a genom att ingå i steroidsyntesen, avgiftningsprocesser och glykogennedbrytning. Det släta endoplasmatiska retiklet i muskelceller kallas sarkoplasmatiskt nätverk.UrinblåsaBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Karbakol: En kolinerg agonist som hydrolyseras långsamt och som har verkan vid både muskarin- och nikotinreceptorer. Medlet används för att sänka det intraokulära trycket.Mekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.TropomyosinAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.MyosinkinasMöss, inavlade mdx: En musstam som utvecklats från en spontan mutation (mdx) i C57BL-möss. Mutationen är X-kromosombunden och ger livskraftiga, homozygota djur som saknar muskelproteinet dystrofin, har höga serumhalter av muskelenzym och vävnadsdefekter liknande dem vid muskeldystrofi hos människor. Vävnadsegenskaperna, länkningen och mdx-läget gör dessa möss till värdefulla modeller för Duchennes muskeldystrofi.SarkomererMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Sarkoplasmatiskt retikelMyoD-proteinVävnadsnybildningLuftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Koffein: Ett metylxantin som förekommer naturligt i en del drycker och som används farmakologiskt. Koffeinets mest märkbara farmakologiska effekt är den stimulerande effekten på centrala nervsystemet, med ökad vakenhet och rastlöshet. Det har också avslappnande verkan på glatt muskulatur, stimulerar hjärtmusklerna och urinutsöndringen, och tycks ha positiv effekt vid behandling av vissa typer av huvudvärk. Bland de cellaktiviteter som påvisats är hämmande av cykliskt nukleotidfosfodiesteras en av de viktigaste.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.MyostatinEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.ElektrofysiologiProtonkogenproteiner c-sisMuskelstretchingFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Tunica intimaSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.MuskelstelhetInsulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Dystrofin: Ett muskelprotein som finns i ytmembran och som är en produkt av Duchennes/Beckers muskeldystrofigen. Individer med Duchennes muskeldystrofi saknar som regel helt dystrofin, medan de med Beckers muskeldystrofi har dystrofin med förändrad molekylstorlek. Proteinet har en del gemensamt med cytoskelettproteiner som spektrin och alfa-aktinin, men dystrofinets egentliga funktion är inte klarlagd. Möjligen kan dess roll vara att bevara plasmamembranets integritet och inordning med muskeltrådarna i samband med sammandragning och avslappning av musklerna.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Muskelavslappningsmedel, centrala: En blandat grupp läkemedel som används för att åstadkomma muskelavslappning, med undantag för neuromuskulära blockerare. Deras främsta kliniska och terapeutiska bruk är för behandling av muskelkramp och stelhet förknippad med bristningar, stukningar och ryggskador, samt i mindre utsträckning nackskador. De har även använts för behandling av ett antal olika kliniska tillstånd, med endast skelettmuskelhyperaktivitet som gemensamt kännetecken, som t ex muskelkramper vid multipel skleros.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.SarkolemmaKranskärl: Hjärtats vener och artärer.ProteinisoformerRåttor, inavlade stammarSenorKalmodulinbindande proteiner: Proteiner med förmåga att binda Kalmodulin. De finns i många vävnader och uppvisar en rad olika funktioner, inklusive F-aktinkorskoppling och blockering av cykliska nukleotidfosfodiesteraser, kalcium- och magnesium-ATPaser.MuskeltumörerHalsartärskador: Traumatiska skador, av genomträngande eller icke genomträngande art, på den gemensamma, den inre eller den yttre halspulsådern, vilka kan ha uppstått till följd av skallskada, skada på bröstkorgen ell er halsen. Skadorna kan leda till karotistrombos, karotissinusfistel, pseudoaneurysm eller halsartärbråck. De kliniska symtomen kan vara omedelbara eller fördröjda.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Fysisk uthållighet: Tidsförloppet mellan en fysisk aktivitets början och dess avslutande pga utmattning.Kalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.SkelettmyoblasterGlukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.CellinjeSyrgasförbrukningCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Anura: En ordning under klassen Amphibia, inkluderande flera familjer av grodor och paddor.Kreatinkinas: Ett transferas som katalyserar bildandet av fosfokreatin från ATP + kreatin. Reaktionen lagrar ATP-energi som fosfokreatin. Tre cytoplasmaisoenzymer har påvisats i mänskilig vävnad: MM i skelettmuskulatur, MB i hjärtmuskelvävnad och BB i nervvävnad; dessutom har ett mitokondrieisoenzym identifierats. Med makrokreatinkinas avses ett kreatinkinas i komplex med andra serumproteiner. EC 2.7.3.2.Upphängning i bakbenen: Teknik för begränsning av ett djurs rörelseförmåga genom att hänga upp det i bakben eller svans. Förfarandet används för att simulera vissa effekter av reducerad tyngdkraft och studera fysiologi vid viktlöshet.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Kalciumkanaler: Spänningsberoende cellmembranglykoproteiner med selektiv genomsläpplighet för kalciumjoner. De benämns L-, T-, N-, P-, Q- och R-typer utifrån sin aktiverings- och inaktiveringskinetik, jonspecificitet och känslighet för läkemedel och toxiner. L- och T-typerna finns i hela det kardiovaskulära och det centrala nervsystemet, och de övriga typerna återfinns i nervvävnad.LårMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.HyperplasiMuskeldystrofierNoradrenalinKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Ileum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.HistocytokemiPterygomusklerSkelettmuskelmyosinerGlattmuskelmyoblasterRåttor, inavlade WKYOrganspecificitetRegionalt blodflödeFosfokreatin: Ett endogent ämne som finns i skelettmuskelvävnad hos ryggradsdjur. KroppsrörelseMuskelspasticitetMuskeldystrofi, DuchenneMyogeninVridmomentGlattmuskeltumörMuskelinflammationAnpassning, fysiologiskHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.OrganstorlekReceptorer, kolinergaMyosin-Light-Chain PhosphataseIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.EnergiomsättningMuskelstyrkedynamometer: Ett instrument för mätning av muskelstyrka i samband med muskelsammandragning, som t ex greppande, tryckande eller dragande. Apparaten används för uppskattning av muskelhälsa i idrottsmedicin och sjukgymnastik.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Kalciumbindande proteiner: Proteiner som kalciumjoner kan kopplas till. De fungerar som transportproteiner, reglerproteiner eller aktiveringsproteiner.Uppregleringrho-Associated KinasesFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Livmodermuskulatur: Den glatta muskulatur som bildar livmoderns ytterskikt och utgör större delen av organet.SträckreflexDNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).TranskriptionsfaktorerNifedipinKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.VävnadsdistributionPenisMyosin subfragment

*  forskning pågår Sjukgymnastisk behandling av lymfödem tidiga insatser betydelsefulla Sammanfattning - PDF
Systemet har kärl med glatt muskulatur och valv och kan pumpa med tiotolv kontraktioner per minut men ökar frekvensen när ... fråga 5-8 rättas av DD Fråga 1 Karl-Axel Pettersson... ...
  http://docplayer.se/1424162-Forskning-pagar-sjukgymnastisk-behandling-av-lymfodem-tidiga-insatser-betydelsefulla-sammanfattning.html
*  Köpa Cialis 10mg, 20mg, 40mg, 60mg - Cialis Tadalafil i Sverige
PDE-5 är ett enzym, Funna i glatt muskulatur av ihålig kroppen och kärl inre organ, skelettmuskulatur, trombocyter, njurar, ... FDÈ5 är ett enzym som finns i glatt muskulatur av ihålig kroppen, musklerna kärl inre organ, skelettmuskulatur, trombocyter, ...
  http://cialsverige.lo.gs
*  Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) - PDF
... även glatt muskulatur i andra organ såsom hjärta-kärl, liksom bakomliggande orsaker till svår astma. Respiratorius har med sin ... inte bara när det gäller behandlingen av glatt muskulatur i lungvävnad utan ...
  http://docplayer.se/2773820-Respiratorius-ab-kvartalsrapport-januari-mars-2010-ingen-forsaljning-har-forekommit-under-perioden-0.html
*  Hemorrojder - Wikipedia
De består varken av artärer eller vener utan av blodkärl som kallas sinusoider, bindväv och glatt muskulatur. Sinusoider har ... Under graviditeten gör fostrets tryck på buken samt de hormonella förändringarna att hemorrojdala kärl blir större. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemorrojder
*  Aortaaneurysm - Wikipedia
... bindväv och glatt muskulatur. Det mellersta lagret består av glatt muskulatur, kollagen och elastin. Det yttre lagret består av ... Den vidgade kärlbiten kan ibland bytas ut mot ett konstgjort kärl. Kan ske genom öppen kirurgi eller endovaskulärt (EVAR). En ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aortaaneurysm
*  Blodtryck - Wikipedia
Dessutom skickas sympatiska signaler till glatt muskulatur i blodkärlens väggar, vilket i sin tur leder till kontraktion. ... Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtryck
*  Köpa Cipram utan recept på nätet i Sverige | Cipram Online Apotek
Autonoma reflexer styr glatt muskulatur i inre organ och körtlar. Det är en allmän missuppfattning att personer som lider av ... En av Sveriges tillika en av Europas främsta hedgefondsstjärnor genom tiderna, Karl-Mikael Syding, tjänade omkring 100 miljoner ...
  http://apotekvarerpanettet.life/cipram.html
*  Gällande vårdprogram levercellscancer
CD34 visualiserar kapillärisering av sinusoiderna, och färgning för glatt muskulatur påvisar artärer som inte är förbundna med ... Tag bitar från eventuell RR av gallgång/kärl.. *Använd gärna storsnitt som underlättar bedömningen av radikalitet. ... glatt muskelactin, caldesmon eller elastinfärgning) för att bekräfta misstanke om intravasal tumörväxt. Satelllitnoduli har ...
  https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lever-och-galla/vardprogram/gallande-vardprogram-levercellscancer/7.-kategorisering-av-tumoren
*  Öga - Wikipedia
Den främre ögonkammaren avgränsas bakåt av iris, en ring av i huvudsak lucker bindväv och stråk av glatt muskulatur. I iris ... ögat tillsammans med synnerven och vars kärl ligger i näthinnans nervfiberlager. Näthinnan innehåller även pigmentepitel (med ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ga
*  ADA - drevertik med SM-guld | Jaktjournalen
1994 1 UKL Karl-Allan Andersson. 1995 1 ÖKL Henrik Lövgren. 1998 1 ÖKL Cert Sakari Poti. 1999 2 ÖKL Hans Bolkeus. Jaktprov. 94- ... Även om Ada inte vill något annat än att fortsätta jakten kommer hon glatt när husse kallar.. Fakta:. Svensk jaktchampion Ada. ... Den ska ha en väl utvecklad muskulatur och en tydlig kroppslig könsprägel.. Med undantag av övervägande vitt och leverfärg är ...
  http://www.jaktjournalen.se/ada-drevertik-med-sm-guld/
*  Schema: BASAL MEDICINSK KOMPLETTERINGSKURS, 30 hp, HT PDF
15 PU Glatt muskulatur Konsultationsövning i grupper * 14:00 14:15 Kl MD (N360) Moodle PU- Basal med kompl kurs 15:00 15:15 16: ... kärl Klin. träningscenter: 12:00 PL (N360) PD (N360) Vårdvetarhuset, By 15, vån S L U N C 13:15 Respiration Thorax Urinorganen ... Glatt muskulatur 15:15 Frågestund: Frågestund: Nociceptiv & neuropatisk smärta SF (Bi ) Sens.system/ fysiologi Kompl grp: 1-5 ... 15 Genomgång L U N C Kärl - nerver Lördag 2/ Lördag 2/ :00 14:15 OMPROV OMPROV 'DELPROV II' 'DELPROV III' 15:00 SF(N360) Cirk ...
  http://docplayer.se/2560227-Schema-basal-medicinsk-kompletteringskurs-30-hp-ht-2012.html
*  Cerebellum. Mediala (vermis) Intermediära delar. Laterala delar. Balans, postural kontroll, ögonrörelser - PDF
Autonoma nervsystemet Efferent system för reglering av inre organs funktioner (glatt muskulatur, hjärtmuskulatur, körtlar) ... Halsens Topografi KARL Halsens Topografi KARL Loger Fyra longitudinella loger 1. Viscerala logen 2. Två vaskulära loger 1. ... Autonoma nervsystemet Efferent system för reglering av inre organs funktioner (glatt muskulatur, hjärtmuskulatur, körtlar) ... Ryggradens byggnad Ryggmärgshinnor Perifera nerver o segment Kärlförsörjning Diskbråck Lumbalpunktion Muskulatur (topografi) ...
  http://docplayer.se/33797622-Cerebellum-mediala-vermis-intermediara-delar-laterala-delar-balans-postural-kontroll-ogonrorelser.html
*  Köpa Arfen utan recept på nätet i Sverige | Arfen Online Apotek
... och leiomyosarkom som utgår från glatt muskulatur. Jag gick till en hudläkare som sa åt mig att använda Canoderm, säkert arfen ... Medlem i Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien kan den bli som har Aorta Dissektion, dissektion i kärl som står i ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/arfen.html
*  Cristine Skogastierna, M.Sc, doktorand Avd. För Klinisk Farmakologi - ppt ladda ner
Alfa-blockerare sänker blodtrycket genom att blockera alfa-receptorer i glatt muskulatur i perifera artärer hela vävnader i ... 6 Hypertoni Risken för kardiovaskulära sjukdomar ökar med blodtrycksnivån Varför? Mekanisk stress för både hjärta och kärl ... Dessutom skickas sympatiska signaler till glatt muskulatur i blodkärlens väggar, vilket i sin tur leder till kontraktion. ... illamående och förstoppning Organiska nitrater frigör kväveoxid som relaxerar glatt muskulatur, främst i vener, och medför ...
  http://slideplayer.se/slide/2947067/
*  Fall A Evert, 77 år söker på akutmottagningen (25p) - PDF
Autonoma nervsystemet Efferent system för reglering av inre organs funktioner (glatt muskulatur, hjärtmuskulatur, körtlar) ... Fall A Karl, 65 år, med plötsligt dubbelseende (26 p) Aid nr..1(23) Fall A Karl, 65 år, med plötsligt dubbelseende (26 p) Karl ... Autonoma nervsystemet Efferent system för reglering av inre organs funktioner (glatt muskulatur, hjärtmuskulatur, körtlar) ... Karl-Erik märker vissa svårigheter att läsa. Han har svårt att se åt höger och remitteras därför till ögonklinik. Man gör en ...
  http://docplayer.se/6057493-Fall-a-evert-77-ar-soker-pa-akutmottagningen-25p.html
*  Köpa Mel-od utan recept på nätet i Sverige | Mel-od Online Apotek
Här finns glatt muskulatur, ciliarmuskeln, som påverkar linsen vid ögats inställning vid seende på nära håll. Marfans syndrom ... Pulmonell hypertension betyder att blodtrycket är högt i lungkretsloppet, dvs de kärl som går från lungorna till hjärtat, my ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/mel-od.html
*  Elisabet, Jonatan, Karin och Elinor - ppt ladda ner
26 Kalciumantagonister Påv glatt muskulatur i perifiera resistenskärlen.. Preparat: Amlodipin 5-10mg 1x1 Felodipin 2,5-10mg 1x1 ... Ofta symptomlöst Hjärta & lungor Kärl Buk (inkl auskultation) Ögonbotten Blodtryck Kan finnas trötthet, huvudvärk och andra ... Tackykardi vid abstinens och hypertyreodism. Kärl: Känn på pulsar (ev bortfall), lyssna carotider, claudicatio Bukauskultation ...
  http://slideplayer.se/slide/2324138/
*  TENTAMEN. Tisdagen den 7 Oktober 2008, Kl Östra paviljongen, Sal 7. Markera alla sidor med samma kod som finns på framsidan -...
Autonoma nervsystemet Efferent system för reglering av inre organs funktioner (glatt muskulatur, hjärtmuskulatur, körtlar) ... IF1 Anatomidelen Karl Daggfeldt SYFTE Efter avslutad kurs skall studenten ha grundläggande kunskaper om människans byggnad (och ... Autonoma nervsystemet Efferent system för reglering av inre organs funktioner (glatt muskulatur, hjärtmuskulatur, körtlar) ...
  http://docplayer.se/44483354-Tentamen-tisdagen-den-7-oktober-2008-kl-ostra-paviljongen-sal-7-markera-alla-sidor-med-samma-kod-som-finns-pa-framsidan.html
*  Föreläsning Osteologi av Ulf Nannmark, 20 januari PDF
Specifik Rörelselära 1 KARL Specifik Rörelselära 1 KARL Skuldergördeln AC-leden SC-leden GH-leden (Art. humeri) ST-leden ( ... Ändarna i synovialleden är täckta av glatt (hyalint) brosk(blank) , mindre friktion, fungerar som stötdämpare. Ledhålan ... Ryggradens byggnad Ryggmärgshinnor Perifera nerver o segment Kärlförsörjning Diskbråck Lumbalpunktion Muskulatur (topografi) ... TOPOGRAFI Ryggradens byggnad Ryggmärgshinnor Perifera nerver o segment Kärlförsörjning Diskbråck Lumbalpunktion Muskulatur ( ...
  http://docplayer.se/3314263-Forelasning-osteologi-av-ulf-nannmark-20-januari-2014.html
*  Hjärnfysik - en blogg om hjärnan och löpning: december 2011
Karl Popper (1) kbt (2) Keb Artic Run (1) Kebnekaise (1) kemi (2) Kenya (1) klungor (1) kläder (1) knä (2) koffein (2) kognitiv ... Inte ens ett glatt skratt är alltid odelat positivt. Det beror på var man står.. ... återskapa muskulatur. Om man tar bort svullnaden, tar man också bort IGF-1. Svullnaden är som ett uppspänt tält av presenning ... En bra karl läker sig själv. Lite ont har jag, men den smärtan ger bättre återkoppling om benbitarnas verkliga tillstånd än ett ...
  http://hjarnfysik.blogspot.se/2011/12/
*  Navigationsguide till Den fantastiska människokroppen - PDF
4. Klicka sedan på Hjärtmuskulatur och lyssna på 5. Klicka sedan på Glatt muskulatur och lyssna på 6. Klicka sedan på Testa dig ... IF1 Anatomidelen Karl Daggfeldt SYFTE Efter avslutad kurs skall studenten ha grundläggande kunskaper om människans byggnad (och ... Skelettmuskulatur, Hjärtmuskulatur och Glatt muskulatur, läs texterna i de gröna rutorna. 3. Klicka sedan på Skelettmuskulatur ...
  http://docplayer.se/8877209-Navigationsguide-till-den-fantastiska-manniskokroppen.html
*  Personlig tränare - Mia Samuelsson
Se till att aktivera rätt muskulatur innan du ökar vikterna. Hittar du inte den kontakt du söker så testa att justera din ... Vi kommer under dessa dagar erbjuda er utmanande och roliga träningspass tillsammans med både mig och Karl-Martin. Här kommer ... muskler, kondition och hjärna jobba med chans för ett glatt skratt när vi prövar den sanbbt växande sporten - padeltennis 🙂 ...
  http://24bloggar.se/mia-samuelsson/personlig-tranare/
*  Ehlers Danlos syndrom, vuxenperspektivet Nyhetsbrev PDF
När leder för ofta hamnar och behålls i extrema ytterlägen frestas både senstrukturer och muskulatur. -Man vet idag att ... Styrka och rörlighet 2016-11-16 Hannah Svensson Arena Älvhögsborg Fysiologi Muskler 3 typer hjärt, glatt, skelettmuskulatur Typ ... stora kärl) pneumothorax (luft i lungsäcken) I de allra flesta fall har man funnit en mutation i kollagen 3. ärftligheten är ... Central stabilitet, stabilitet i centrala leder, beror på både den lednära muskulatur och den stora och långa muskulaturen. Vid ...
  http://docplayer.se/1588310-Ehlers-danlos-syndrom-vuxenperspektivet-nyhetsbrev-361.html
*  Hjärnfysik - en blogg om hjärnan och löpning: oktober 2014
De har en kärna och en formlös, glatt profil. Glatt muskulatur kan upprätthålla långvarig muskelkontraktion utan att förbruka ... Karl Popper (1) kbt (2) Keb Artic Run (1) Kebnekaise (1) kemi (2) Kenya (1) klungor (1) kläder (1) knä (2) koffein (2) kognitiv ... Den vänstra kammaren har mycket kraftigare muskulatur än den högra, eftersom den ska pumpa blod ut genom aorta vidare genom ...
  http://hjarnfysik.blogspot.se/2014_10_01_archive.html

Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.AsteniSternohyoideus: Sternohyoideus är en av kroppens "undre tungbensmuskler". Ursprunget är på Scapulas övre kant Margo Superior Scapulae och dess fäste är på tungbenet, Os Hyoideum.Tan (kaninras)Läpp: Läppar är pariga slemhinnor runt munöppningen hos däggdjur, fiskar och vissa herptiler.Marion Clignet: Marion Clignet, född den 22 februari 1964 i Hyde Park, Illinois, är en fransk tävlingscyklist som tog silver i förföljelsen vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta och därefter OS-silver igen på samma distans vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney.Aktin: Aktin är ett protein som tillsammans med proteinet myosin svarar för muskelkontraktionen. Det finns ett antal undergrupper till aktin; de tre huvudgrupperna är alfa-/beta-/gamma-aktin.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Myofibriller: Myofibriller är mycket små cylinderformade organeller som utgör en viktig beståndsdel av muskelfibrer. Myofibriller är i sin tur uppbyggda av en ännu mindre enhet: sarkomerer.JämviktspotentialJAK-STAT-signaltransduktionsvägenHypertrofi: Hypertrofi är den medicinska termen när en vävnad eller ett organ är förstorad (organomegali), och kallas också organförstoring eller vävnadsförstoring. Vid hypertrofi ökar organets storlek på grund av att cellerna förstoras och organet eller vävnaden ansamlar vätska, medan neoplasi innebär att ett organ förstoras t ex på grund av tumörer.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Glykogensyntas: Glykogensyntas är ett av flera enzym som är involverade i arbetet då glukos omvandlas till glykogen. Det konverterar det överskott av glukos som finns i celler till polysackariden glykogen, som är en intracellulär lagringsform av glukos.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.HönsnätProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.KennelklubbKrampKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Hepatocyt: miniatyr|En lever i genomskärningDepolariseringTropomyosin


  • genom
  • En av Sveriges tillika en av Europas främsta hedgefondsstjärnor genom tiderna, Karl-Mikael Syding, tjänade omkring 100 miljoner kronor, lansodin priser apotek . (apotekvarerpanettet.life)
  • samt
  • Under graviditeten gör fostrets tryck på buken samt de hormonella förändringarna att hemorrojdala kärl blir större. (wikipedia.org)
  • Trycket i ett kärl beror på hur stor volym som ska tryckas in i det, samt hur mycket väggarna kan utvidga sig till följd av detta. (wikipedia.org)