Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.PilotstudierUtrustningsdesignResultats reproducerbarhetRöntgenfantomBehandlingsresultatKirurgi, datorstödd: Kirurgiska operationer med hjälp av datorer. Tekniken är mest använd inom ortopedi och laparoskopi för implantatinsättning och instrumentstyrning. Med bildstyrd kirurgi kan befintliga datortomografibilder eller MR-bilder kombineras med realtidsvideo.RobotteknikBildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.VideokonferenserPatient AcuitySensitivitet och specificitetBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Prospektiva studierSkiktröntgenTrädgårdsskötselKontrastmedelTidsfaktorerForskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.TelemedicinElastografiRöntgentomografiRadiotherapy Setup ErrorsHigh-Intensity Focused Ultrasound AblationUltraljudsundersökning, interventionellBildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.Endoskop: Instrument för visuell undersökning av inre kroppsdelar. Det finns såväl stela endoskop som böjliga, fiberoptiska endoskop för olika slag av endoskopi.Signal-To-Noise RatioAmbulant patientövervakning: Användning av elektronisk utrustning för att observera eller registrera fysiologiska processer hos en patient under normala, dagliga aktiviteter.NeurofeedbackEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.PatientföljsamhetVideoinspelningMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Magnetisk resonanstomografi, inteventionell: Minimalt invasiva metoder som med hjälp av magnetisk resonanstomografi åskådliggör vävnadsstrukturer.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.VolymtomografiPatienttillfredsställelseUtrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Fluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.ProtesprovningPatienturvalAnvändare-datorgränssnittMobiltelefon: En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.Patient PositioningE-postKateterisering, perifer: Insättande av kateter i en perifer artär eller ven eller luftväg fäör diagnostiska eller terapeutiska ändamål.Datorstödd tillverkning: Användning av datorer för utveckling och/eller tillverkning av någon metod eller produkt, inklusive läkemedel, kirurgiska metoder, ortoser, proteser m m.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.PartikelacceleratorerText MessagingMagnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Direktiv rådgivningStrålbehandlingsplanering, datorstöddInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Artefakter: Konstgjorda föremål.Brösttumörer: Cancer i bröstet.StrålbehandlingsdosHemsjukvård: Hälso- och sjukvårdstjänster för samordnade vårdinsatser för patienter i hemmet. Vårdgivare kan vara hemsköterskor, hemsjukvårdsorganisationer, sjukhus eller föreningar som anlitar professionell vårdpersonal för vårdtjänster. Hemsjukvård är professionell sjukvård och skall skiljas från hemmavård (anhörigvård), som inte är yrkesmässig.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Laparoskop: Endoskop för undersökning av buk- och bäckenorgan i bukhinnehålan.Legeringar: Blandningar av olika metaller i varierande proportioner.Radiografi, interventionellMotionsterapi: Kroppsövningar avsedda att lindra symtom eller förbättra funktioner och fysisk kondition. Får ej förväxlas med fysisk träning.Fryskirurgi: Nedfrysning som kirurgisk teknik för att förstöra eller avlägsna vävnad.Massundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.OmvandlareSvavelhexafluoridRadiotherapy, Image-GuidedLik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.

*  HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM - PDF

HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM SENTRO Sustainable Energy systems in New buildings ... Genomförbarhetsstudier i artikel 5 i EPBD (2002/91/EG) [ ] För nya byggnader med en total användbar golvyta på mer än m 2 ska ... Slutligen ges i en bilaga en lista med verktyg och metoder som kan användas när man utför genomförbarhetsstudier. SENTRO WP4 ... Som ett stöd för att öka medvetenheten ger handboken också några exempel på genomförbarhetsstudier som utförts fram tills idag ...
docplayer.se/752839-Handbok-for-att-utfora-genomforbarhetsstudier-av-alternativa-energisystem.html

*  EUR-Lex - 52003DC0329 - EN - EUR-Lex

otydligt definerade mål och indikatorer, bristande utnyttjande av tidigare gjorda erfarenheter, inga genomförbarhetsstudier). ...
eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52003DC0329

*  Svensk varumärkestidning nr 39/ PDF

... ledning av finansiella genomförbarhetsstudier; livförsäkringar (finansiell); mäkleri avseende finansiella investeringar; ...
docplayer.se/1753212-Svensk-varumarkestidning-nr-39-2014.html

*  sv

Genomförbarhetsstudier/Grundläggande utformningsfaser för en ny vitaminproduktionslinje. *Skapning av MBR (Master Batch Records ...
agap2.se/sv/industri/sektorer/farmakologi-och-bioteknik/

*  Medicinsk informationssökning (Spiraltomografi • Definitionerna)

Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en ...
lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Spiraltomografi&src=definitions

Robotik: Robotik är läran om robotar och vetenskapen och om mekaniska automatiserade anordningar. Inom robotiken ingår många andra vetenskaper, som fysik, datavetenskap, ellära och matematik.Webbkamera: En webbkamera är en digitalkamera som används för kommunikation via World Wide Web. Den sänder kontinuerligt eller med jämna mellanrum bilder som kan betraktas via en dator.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Fernando MeirellesBayer Schering Pharma AG: #OMDIRIGERING Bayer HealthCare PharmaceuticalsMetodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriTelemedicin: Termen Telemedicin innebär att ge medicinsk vård på distans. Termen består av det grekiska ordet τήλε (tele), som betyder avlägsen, och medicin.Tomografi: Tomografi syftar på avbildning av skikt/snitt eller indelning i skikt/snitt genom att använda något slag av genomträngande strålning eller våg. En apparat som används i tomografi kallas en tomograf, medan en bild kallas tomogram.Endoskopi: Endoskopi är en typ av medicinsk undersökning, eller kirurgi som innebär att man tittar in i kroppen med hjälp av ett endoskop som förs in till det ställe man vill undersöka. Endoskopet har en lampa och kamera, och eventuellt redskap, i änden, och man får sedan bilder på en bildskärm.HyperintensitetVerklig bildAkio Morita: Akio Morita, född 26 januari i Nagoya, Japan 1921, död 3 oktober 1999, Tokyo, Japan, var en japansk affärsman. Bland annat var han en av Sonys grundare.Fönster (datorgrafik)Satellittelefon: En satellittelefon är en portabel telefon som kommunicerar direkt med kommunikationssatelliter i bana runt jorden. Beroende på vilket system som används, kan en satellittelefon ha täckning i allt från en begränsad region till globalt över hela världen.Perifer venkateterLinjäraccelerator: En linjäraccelerator, (även linac från engelskan Linear Accelerator) är en anläggning som accelererar laddade partiklar (elektroner, protoner, joner) på en raksträcka. Partiklarna accelereras till höga energier genom en växelspänning som åstadkommes av elektroder längs accelerationsröret.String: String kan syfta på:Elektron (legering): Legeringen elektron har sammansättningen 92 % magnesium, 5 % aluminium och 3 % zink.Darmstadtium: Darmstadtium (tidigare ununnilium) är ett grundämne i det periodiska systemet med det kemiska tecknet Ds och atomnummer 110. På grund av sin atommassa 281, är det en så kallad super-tung atom.